AMAGER ØST LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER ØST LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning, 10 år med Verdensklubben (BIFUK) 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Musikfestival 2012 (BIFUK) 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Street Donation 2012 (BIFUK/SOSU) 9. Ekstern puljemiddelansøgning, Syng og mal af hjertens lyst (SOSU) 10. Orientering om brug af Borgerinddragelsespuljen 11. Proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager Høring Grøn mobilitet. 13. Indstillinger til ØU og fagudvalgene vedrørende budget Statusorientering 15. Meddelelser fra formanden 16. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 17. Eventuelt

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser

3 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

4 3. Bydelsplan Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, 2. at Lokaludvalget drøfter og tager stilling til styregruppens indstilling om at vedtage den foreslåede prioriteringsmodel for bydelsplan 2013, 3. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Grøn belysning, 4. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Klimatilpasning, 5. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Alternativ trafik med cykler og delebiler, 6. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Børnetrafik, 7. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Ældre, ensomhed og mad, 8. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Opdatering af Rødegårdsparken, 9. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Metrooverdækning, PROBLEMSTILLING Ad 1 status på Bydelsplanarbejdet Af vedlagte bilag (1_bpdgrupperstatus 13. juni 2012) fremgår det (pr. den 13. juni 2012) hvor de enkelte projektgrupper er i deres arbejde. Der har siden seneste Lokaludvalgsmøde været afholdt styregruppemøde (den 11. juni 2012). Referatet fra dette møde er vedlagt denne indstilling (1_ referat, BDP styregruppemøde).

5 Der blev afholdt lørdage på musiktorvet d. 9. Juni. Lokaludvalget var repræsenteret og havde materiale om bydelsplanprojekterne med. Ad 2 Prioriteringforslag På mødeforum den 21/ om bydelsplanerne, blev følgende prioriteringsmodel foreslået: De 15 forslag prioritere i tre grupper; kort, mellemlangt og langt sigt således, at der er mellem 4 og 6 forslag i hver af de tre grupper, eksempelvis 5 kort, 6 mellemlangt og 4 langt. Den kronologiske prioritering skal afspejle spektret mellem hvilke projekter det haster med at få gennemført (kort sigt) og hvilke projekter der på den længere bane kan understøtte den ønskede udvikling i henhold til visionen for bydelen. Den tidsmæssige prioritering behøver ikke at angive et specifikt år for projekterne, men det vil formentlig som oftest fremgå af de enkelte projektbeskrivelser. Styregruppen finder denne model langt mere meningsfuld, den er en naturlig forlængelse af bydelsplanlægningen. Ad 3 Intern ansøgning fra Grøn Belysning Projektgruppen, Grøn belysning søger om et rammebeløb på kr til aftenvandringer d. 26. og 27. juni Styregruppen indstiller til LU-mødet 21/6 2012, at det fulde beløb bevilliges som rammebeløb. (Bilag: 4 ansøgning grøn belysning). Ad 4 Intern ansøgning fra Klimatilpasning Projektgruppen, Klimatilpasning søger om et rammebeløb på kr kr. til en spørgeskemaundersøgelse og byvandring i samarbejde med Amager Vest lokaludvalg. Alle villaejere på den Københavnske del af Amager spørges bl.a. om de har været berørt af skybrud, om de er interesserede i fællesløsninger og hvorvidt de selv foretager foranstaltninger. Herudover foretages der en kvartervandring som handler om at finde gode tiltag. Desuden benyttes lejligheden til at fortælle at vi er i gang med arbejdet. Amager Vest lokaludvalg støtter projektet med kr Styregruppen bemærker at alle prognoser viser at regnmængden vil stige samt at der var lydhørhed ift. projektet under besøget fra TMF borgmester Ayfer Baykal 7/ (Bilag: 5 Ansøgning til klimatilpasningsarbejdet under bydelsplan). Ad 5 Intern ansøgning fra Alternativ trafik med cykler og delebiler Projektgruppen, Alternativ trafik med cykler og delebiler, søger om et rammebeløb på kr til udarbejdelse af et prospekt for et konkret projekt på området afgrænset af Prags Boulevard, Lergravsvej, Ved Amagerbanen og Amager Strandvej. (Bilag: 6 Ansøgning alternativ trafik). Ad 6 Intern ansøgning fra Børnetrafik Projektgruppen, Børnetrafik, søger om et rammebeløb på kr til et workshopforløb hos ByX, som inddrager børn fra to skoler på Amager. Formålet er at få afdækket børnenes vaner, behov og ønsker. På sigt kan arbejdet danne baggrund for en decideret børnetrafikplan på Amager, og ét af formålene kunne være at medtænke børnetrafik som princip i alle fremtidige strategier og politikker. Styregruppen finder at det er et kvalificeret stykke arbejde som ByX udfører og at det ellers ikke vil blive udført. Projektet er et samarbejde med Amager Vest lokaludvalg som tilsvarende søges om kr (Bilag: 7 Ansøgning børnetrafik).

6 Ad 7 Intern ansøgning fra Ældre, ensomhed og mad Projektgruppen, Ældre, ensomhed og mad, søger om et rammebeløb på kr til afholdelse af et offentligt arrangement i samarbejde med Sløjfen, med det formål at få input fra de ældre i bydelen. (Bilag: 8 Ansøgning til ældre, mad og ensomhed). Ad 8 Intern ansøgning fra Opdatering af Rødegårdsparken Projektgruppen, Opdatering af Rødegårdsparken, søger om et rammebeløb på kr til eventuel afholdelse af en event. Ad 9 Intern ansøgning fra Metrooverdækning Projektgruppen, Metrooverdækning, søger om et rammebeløb på kr til illustration af muligheder. LØSNING. 1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, 2. at Lokaludvalget drøfter og tager stilling til styregruppens indstilling om at vedtage den foreslåede prioriteringsmodel for bydelsplan 2013, 3. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Grøn belysning, 4. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Klimatilpasning, 5. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Alternativ trafik med cykler og delebiler, 6. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Børnetrafik, 7. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Ældre, ensomhed og mad, 8. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Opdatering af Rødegårdsparken,

7 9. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Metrooverdækning, ØKONOMI Der er søgt om støtte på i alt op til kr af de allerede budgetterede 2012-bydelsplanpuljemidler. BILAG bpd-grupper status pr. den 13. juni referat, BDP styregruppemøde Bydelsplan 2013 regnskab pr. den 13. juni 2012 Ansøgning grøn belysning Ansøgning til klimatilpasningsarbejdet under bydelsplan Ansøgning alternativ trafik Ansøgning børnetrafik Ansøgning til ældre, mad og ensomhed

8 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i 2012, kr. i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 22. marts 2012, besluttede Amager Øst Lokaludvalg flg. puljemiddelbudget for 2012; 1. Tilskud til Miljøpunktet Borgerinddragelsespuljen Bydelsplan Puljemidler (1.halvår) Puljemidler (2.halvår) Af vedlagte bilag fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler Til og med maj 2012 LU-mødet er der bevilget kr af de kr. der er afsat til eksterne puljemidler i 2012 (svarende til 58,8 % af de i budgettet afsatte midler til eksterne puljemiddelansøgere). Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr til 5 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges i alt kr Såfremt indstillingerne følges, vil der i 1. halvår 2012 i alt være bevilget kr Sekretariatet har nu afsluttet gennemgangen af puljemidler for Her kunne det konstateres, at en puljemiddelmodtager skulle betale kr tilbage til lokaludvalget. Der var desuden i alt 3 puljemiddelmodtagere, der manglede at få udbetalt i alt kr Det vil sige, at der netto er kr kr. mere til rådighed for eksterne puljemidler LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over puljemiddelforbrug, juni 2012.

9 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival 2012 (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Helle Hussmann på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Helle Hussmann søgte på vegne af en række kulturinstitutioner den 16. maj om kr i støtte til Amager Børneteaterfestival. Festivalen finder sted i uge 42 (skolernes efterårsferie) og bliver til i samarbejde mellem 8 kulturinstitutioner i Amager Øst og Amager Vest. Der vil være teaterforestillinger og værksteder, hvor børnene selv arbejder med teatrets magi og virkemidler. Festivalen har været afviklet med succes i 2010 og 2011, og det er ansøgernes ambition, at den 3. udgave i 2012 bliver en kulmination på arbejdet for at få børneteater forankret på Amager. Festivalen er vokset år for år og publikum er fulgt med. Ansøger forventer omkr gæster til forestillingerne og børn i teaterværkstederne. Den primære målgruppe er børn mellem 1½ og 8 år og deres voksne. Festivalen er først og fremmest målrettet Amagers børnefamilier og -institutioner. Som noget nyt vil der i år blive opført en forestilling for de årige, som børnene i Kulturforeningen Liv i Sundbys Børne-Kulturpilotprojekt selv har udvalgt i samarbejde med Projektleder Ruth Lerche. Denne forestilling vil være gratis. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr Der er en egenfinansiering på kr Ansøger har søgt om støtte de to foregående år, og lokaludvalget har bevilget det ansøgte beløb, hhv. kr kr. i 2010 og kr i BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller, at projektet støttes med kr Arbejdsgruppen finder, at der er tale om et eksemplarisk projekt med et bredt samarbejde på tværs af både Amager Øst og Amager Vest. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Helle Hussmann på baggrund af BIFUK-arbejdsgruppens indstilling. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne.

10 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 3. december BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

11 6. Ekstern puljemiddelansøgning, 10 år med Verdensklubben (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Verdensklubben på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Verdensklubben søgte Morten Marcussen om kr i støtte til 10 år med Verdensklubben. Formålet er at præsentere forskellige kulturer som er her på Amager ved 3 arrangementer på hhv. Amager Strand, Amagerbro Torv og Jemtelandsgade. Verdensklubben ønsker desuden at afprøve nogle af ønskerne fra Musikøen Amager-planen med bl.a. musik på stranden og på gaden. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller til afslag. Det er et sympatisk projekt, der ligger i tråd med Musikøen Amagers formål, men på det foreliggende grundlag er der tale om ren koncertstøtte. Sekretariatets supplerende oplysninger: Efter BIFUK-arbejdsgruppens behandling af ansøgningen har sekretariatet modtaget et revideret og mere detaljeret budget (det ansøgte beløb er uændret). Endvidere har sekretariatet (efter BIFUK-arbejdsgruppens møde) modtaget en projektbeskrivelse, som ikke tidligere har været vedlagt ansøgningen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Morten Marcussen på baggrund af BIFUK-arbejdsgruppens indstilling. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

12 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Musikfestival 2012 (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Niels H. Jessen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af festivaludvalget søgte Niels H. Jessen d. 21. maj om kr. i støtte til Amager Musikfestival. Festivalen har været afholdt siden 1973 og formidler klassisk musik i Amagers Kirker. Årets tema for koncertrækken er Festlig musik i anledning af 40 års jubilæet og afholdes i dagene Der uddeles derudover Amager Musikfestivals talentpris. I de foregående år har publikumstallene været gode. Festivalen har en hjemmeside, som er velbesøgt (www.amagermusikfestival.dk). 13 af Amagers Kirker medvirker. 8 af de 13 kirker ligger i Københavns Kommune, 4 i Tårnby Kommune og 1 i Dragør Kommune. Der er fri entre til alle koncerter. Der er søgt støtte i Amager Vest Lokaludvalg, Hasstrup-Vigs fond, Københavns Musikudvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Nordea Fonden. De søgte midler går til honorar, annoncering og administration. Lokaludvalget er ansøgt om støtte i 2009, 2010 og Der er søgt og bevilget 5000 alle tre år. Tidligere evalueringer er uddybende og beskriver nogle vellykkede og velbesøgte arrangementer. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller, at der gives en underskudsgaranti på kr Der er tale om en stor netværksdannende begivenhed med mange involverede i arrangementerne, og der er inddraget flere aktører i koncerterne end tidligere. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Niels H. Jessen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne.

13 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 12. november BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

14 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Street Donation 2012 (BIFUK/SOSU) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Anne-Sofie Lilly Kaiser på baggrund af indstillingen fra SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne. PROBLEMSTILLING På vegne af Street Academy 2012 søgte Anne-Sofie Lilly Kaiser den 21. maj 2012 om kr i støtte til Street Donation 2012, der finder sted på Amager Strand den 25.august Eventet vil være centreret omkring en fodboldturnering for piger og drenge fra hele Københavnsområdet. Derudover vil eventet have fokus på velgørenhed og har til formål at skabe bevidsthed hos børn og unge, samt at oplyse deltagerne om Ungdommens Røde Kors arbejde for udsatte børn og unge, samt samle penge ind til organisationen og dennes arbejde. Udgifter og donationer skal primært dækkes af virksomhedssponsorer og kommunale puljer. De private virksomheder vil donere beløb til Ungdommens Røde Kors gennem fodboldturneringen, ved hvert scoret mål. Midlerne fra Københavns Kommune vil i højere grad gå til udgifterne forbundet med eventet. Eventet vil primært blive organiseret af kursister fra Street Academy 12. Street Academy er en projektlederuddannelse organiseret af DGI, der uddanner og hjælper unge med planlægning og organisering af projekter som dette. Samarbejdspartnere er Ungdommens Røde Kors og DGI. Der er desuden angivet følgende lokale samarbejdspartnere: Fodboldklubber: - B Fremad Amager - AB Tårnby Fritidsklubber: - Jokeren (Amager) - Skuret (Amager) - Buret (Amager) - Norgesgade (Amager) Ansøger forventer omkring 120 deltagende børn og ca. 200 tilskuere. SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne har behandlet ansøgningen på deres møder den 4. og 6. juni 2012 og indstiller begge til afslag. Der er tale om en indsamlingsevent til fordel for Ungdommens Røde Kors. Det hører ikke under lokaludvalgets formål at give penge til indsamling til humanitære formål. Endvidere er der tale om en københavnerbegivenhed med få lokale samarbejdspartnere og minimal netværksdannende effekt på lokalt plan.

15 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Anne-Sofie Lilly Kaiser på baggrund af indstillingen fra SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

16 9. Ekstern puljemiddelansøgning, Syng og mal af hjertens lyst (SOSU) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Susanne Taylor på baggrund af indstillingen fra SOSU-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Susanne Taylor søgte på vegne af Patientforeningen Elsk dit Hjerte den 21.maj 2012 om kr i støtte til arrangementet Syng og mal af hjertens lyst på Amager Strand den 17. August Formålet er at fremme livsglæde, kreativitet og forståelse mellem mennesker i svære livssituationer, og på tværs af kulturer, samt at inspirere til at danne sociale netværk. Her vil sang og muligheden for at udfolde det kreative talent ved at male et glad hjerte være de bærende elementer. For at fastholde budskabet i lidt længere tid end på selve dagen vil de glade hjerter efterfølgende blive udstillet i Kvarterhuset. Der bliver således flere muligheder for at knytte bånd og skabe netværk til ligesindede. Tanken er, at når vi kan dele livshistorier, inspirere, støtte og bringe humoren ind i hverdagen, bliver livet ofte lidt lettere. Der er indgået samarbejdsaftaler med Mødestedet og Kvarterhuset. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr Der er en egenfinansiering på kr Herudover bidrager Mødestedet med kr , og der forventes en indtægt på kr fra efterfølgende salg af malerier. Ansøger har ikke tidligere søgt lokaludvalget om støtte. SOSU-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller, at projektet støttes med kr Arbejdsgruppen finder at projektet er et godt initiativ, hvor flere parter i bydelen arbejder sammen om at forbedre vilkårene for en gruppe, der har det svært. SOSU ønsker dog ikke at finansiere en koordinator med kr LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Susanne Taylor på baggrund af indstillingen fra SOSUarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne.

17 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 29. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

18 10. Orientering om brug af Borgerinddragelsespuljen Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget tager Tovholder-kredsens orientering om anvendelse af 7.098,08 kr. af borgerinddragelsespuljen, til efterretning. PROBLEMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 24. april 2010 vedtog lokaludvalget at afsætte puljemidler til oprettelse af en borgerinddragelsespulje i forbindelse med afgivelse af høringssvar. Det besluttedes endvidere; 1. at Lokaludvalget godkender, at Formanden bemyndiges til, i samråd med tovholderne for de tre arbejdsgrupper at udmønte op til kr. til borgerinddragelse. 2. at Formanden på det førstkommende lokaludvalgsmøde efter udmøntningen orienterer lokaludvalget om dette. På Lokaludvalgsmødet den 22. marts 2012, blev det under punktet Godkendelse af puljemiddelbudget 2012 besluttet at afsætte kr. til Borgerinddragelsespuljen i I forbindelse med høringen vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole, bliver sekretariatet først meget sent opmærksom på, at TMF har arrangeret et borgermøde om lokalplanforslaget d.12. juni Sekretariatet kontakter TMF og får oplyst, at der afholdes et borgermøde (hvor Amager Øst Lokaludvalg er tiltænkt en rolle som medarrangør) på Sundbyøster Skole. TMF bekoster selve mødets afholdelse, men afholder ikke udgifter til annoncering af borgermødet. Derfor iværksættes straks udarbejdelse af annonce om borgermødet til Amager Bladet. Lokaludvalgsformand Ole Pedersen kontakter tovholderne for de 3 faste arbejdsgrupper m.h.p. at få bemyndigelse til at bruge 7.098,08 kr. af Borgerinddragelsespuljen til at sætte en annonce om borgermødet i Amager Bladet. De 3 tovholdere giver deres accept. Annoncen om borgermødet er bragt i Amager Bladet, tirsdag den 12. juni LØSNING At lokaludvalget tager Tovholder-kredsens orientering om anvendelse af 7.098,08 kr. af borgerinddragelsespuljen, til efterretning

19 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: 7.098,08 kr. BILAG Vedlagt, Annoncen fra Amager Bladet.

20 11. Proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager 2013 Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og tager stilling til Miljø & Plan-arbejdsgruppens anbefaling om proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager PROBLEMSTILLING I aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager fremgår det at: Miljøpunkt Amager forpligter sig til hvert år inden sommerferien, at planlægge et møde, der skal afholdes i starten af september, hvor lokaludvalget og Miljøpunkt Amager skal opnå enighed om et fælles udkast til projekter i den kommende årsplan. Mødet skal tilrettelægges således, at det også er muligt for borgere og andre interessenter at deltage. På mødet skal der aftales en tidsplan for den videre proces, hvor der prioriteres og udvikles blandt de mulige projekter. Denne proces skal være afsluttet ultimo oktober, således at Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster kan godkende og aflevere en årsplan til Amager Øst Lokaludvalg. Derudover fremgår det, at årsplanen skal ligge klar i oktober og indsendes til lokaludvalget senest 1. november. Forslag til konkret proces I arbejdet med årsplanen er det vigtigt, at processen anerkender og inddrager borgernes input og ideer Erfaringerne fra Miljøpunkt Amagers arbejde viser, at det er i det konkrete daglige miljøarbejde, at borgerne har den mest direkte indflydelse og engagerende deltagelse i miljøpunktets miljøarbejde. Dette står i modsætning til de sidste års borgermøder om årsplanen, hvor borgerne kun overfladisk har haft mulighed for at påvirke den reelle indsats. Derfor anbefales det, er der ikke afholdes et særskilt borgermøde om årsplanen, men at udviklingen af årsplanen udbredes og indarbejdes i det borgerinddragende miljøarbejde, Miljøpunkt Amager løbende udfører. Med udgangspunkt i erfaringerne fra sidste års proces og Miljøpunkt Amagers generelle erfaringer med det borgerinddragende miljøarbejde, forslås der derfor følgende proces for udarbejdelse af Miljøpunkt Amagers årsplan for 2013.

21 Miljøpunkt Amager forventer i udgangspunktet at arbejde videre med de eksisterende indsatsområder i 2013 (dog ikke Bydelsplanlægning), idet disse temaer danner ramme om forskellige tiltag, som løbende kan justeres ind efter skiftende behov. Selve det indholdsmæssige kan således tilpasses nye ønsker. Miljøpunktet er indstillet på, at der hen over årene selvfølgelig skal kunne ske nedlukning af nogle temaer og opstart af nye, men det bør ske glidende for at midlerne og de opbyggede kompetencer udnyttes fuldt ud. Disse indsatsområder er: - Vedvarende Energi - Grøn Bydel - Miljøambassadører - Elbiler og delebiler - Bicycle Innovation Lab På baggrund af en evaluering af aftalen mellem lokaludvalget og Miljøpunkt Amager, skal lokaludvalget i august tage stilling til støttebeløbets størrelse for Opretholdes støttebeløbets nuværende størrelse vil der i udgangspunktet være plads til et nyt indsatsområde i Indenfor Miljøpunktets eksisterende indsatsområder afholdes der løbende borgerinddragende aktiviteter, hvor borgerne kommer med input og ideer, som aktivt inddrages i kvalificering af indsatsen. Disse input og ideer vil indgå i udviklingen og kvalificeringen af indsatsområderne i årsplanen for og kan danne basis for forslag til nye indsatsområder som i første omgang kan være "boblere" som afprøves inden de senere evt. udmøntes i egentlige forslag om nye prioriterede indsatsområder. Lokaludvalgets Miljø og Plan-arbejdsgruppe og Miljøpunkt Amager tager i forbindelse med udarbejdelse af årsplanen for 2013, stilling til sammensætningen af indsatsområder. Det skal senest ske på arbejdsgruppemødet i september. Således afholdes der ikke et særskilt borgermøde med henblik på at udvælge nye/andre indsatsområder i årsplanen for Miljøpunkt Amager udarbejder på baggrund af samarbejdet med Miljø & Plan-arbejdsgruppen en prioriteret Årsplan for 2013, der indeholder beskrivelse af indsatsområder med særlig fokus på justeringer i indholdet, målsætninger, metoder og succeskriterier for det lokale miljøarbejde i Amager Øst. Årsplanen godkendes endeligt af Amager Øst Lokaludvalg på november 2012 LU-mødet. LØSNING At lokaludvalget drøfter og tager stilling til Miljø & Plan-arbejdsgruppens anbefaling om proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager 2013.

22 12. Høring Grøn mobilitet Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og tager stilling til høringssvar på handlingsplan for grøn mobilitet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for miljø & plan. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har modtaget Udkast til handleplan for grøn mobilitet i høring. Høringsperioden er fra den 7. maj 2012 til den 17. juni Lokaludvalget har fået udsat fristen for aflevering af høringssvar til den 22. juni Mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at stimulere væksten, bidrage til en CO2- neutral by og til det gode københavnerliv. De kommende års hovedudfordringer i København er: Byen vokser = mere transport Vækst - København skal på omdrejningshøjde med andre byer Sundhed - vi bevæger os for lidt og lever kortere tid end danskere generelt Forurening - luften skal være renere Derfor har Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget vedtaget et forslag til en Handlingsplan for Grøn mobilitet. Arbejdsgruppen for Miljø & Plan har behandlet høringen på sit møde den 6. juni 2012 og har udarbejdet et udkast til høringssvar. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på handlingsplan for grøn mobilitet på baggrund af indstillingen fra miljø & plan arbejdsgruppen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet indsender endeligt vedtaget høringssvar via høringsportalen Bliv hørt ; senest fredag d. 22.juni BILAG Alle medlemmer af Miljø & Plan-arbejdsgruppen har fået handlingsplanen for Grøn Mobilitet udleveret. Hvis andre LU-medlemmer ønsker handlingsplanen i papirform, kan den afhentes i sekretariatet (i dueslaget).

23 13. Indstillinger til ØU og fagudvalgene/fagforvaltningerne vedrørende budget 2013 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og tager stilling til hvilke projekter Amager Øst Lokaludvalg melder ind til ØU og Fagudvalgene i forbindelse med budget PROBLEMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 24. maj 2012 besluttede Amager Øst Lokaludvalg, at flg. projekter meldes ind til fagudvalgene og ØU som ønsker i forbindelse med budget Miljø & Plan: Arbejdsgruppen foreslår projekt om stiforbindelse mellem Strandparken og Prøvestenen en såkaldt kløversti. Eva skriver mere om dette forslag. Vi foreslår at LU indstiller Bicycle Innovation Lab til at blive permanent. Vi foreslår at kommunen laver en ordning for cykelkurser for etniske kvinder. I en bydel som vores kan der afholdes to kurser årligt for kr. Vi foreslår at man opretter en central pulje hvor lokale aktører kan søge penge til cykelkurser efter nogle klare regler. Vi mener der også fremover er stort behov for disse fantastiske kurser. Endelig skal belysningen på Amager Strand nævnes blandt budgetønskerne. BIFUK: (ikke prioriteret rækkefølge) o Færdiggørelse af Musiktorvet. o Ombygning af Prismen og isolering mod naboejendommene. o Ombygning af Sundbyøsterhallen. o Amagerbrogadeprojektet. (Anbefalet af Randi, som formulerer indstilling til budget til Teknik- og MiljøUdvalget) Randi kommenterede til Musiktorvet, at der både arbejdes på en 2. etape (færdiggørelsen af torvet), som Kultur- og FritidsUdvalget har indstillet til 11 mio. kr., og en 3. etape med ombygning af toiletter og fælles foyer for Amager Bio og ZeBU. Det samlede budget udgør mio. kr. Dette projekt skal dog først beskrives, inden det kan sendes som budgetforslag. SOSU: Værested for psykisk syge i Amager Øst og en mobil sundhedsbus.

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere