AMAGER ØST LOKALUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER ØST LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning, 10 år med Verdensklubben (BIFUK) 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Musikfestival 2012 (BIFUK) 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Street Donation 2012 (BIFUK/SOSU) 9. Ekstern puljemiddelansøgning, Syng og mal af hjertens lyst (SOSU) 10. Orientering om brug af Borgerinddragelsespuljen 11. Proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager Høring Grøn mobilitet. 13. Indstillinger til ØU og fagudvalgene vedrørende budget Statusorientering 15. Meddelelser fra formanden 16. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 17. Eventuelt

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser

3 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

4 3. Bydelsplan Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, 2. at Lokaludvalget drøfter og tager stilling til styregruppens indstilling om at vedtage den foreslåede prioriteringsmodel for bydelsplan 2013, 3. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Grøn belysning, 4. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Klimatilpasning, 5. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Alternativ trafik med cykler og delebiler, 6. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Børnetrafik, 7. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Ældre, ensomhed og mad, 8. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Opdatering af Rødegårdsparken, 9. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Metrooverdækning, PROBLEMSTILLING Ad 1 status på Bydelsplanarbejdet Af vedlagte bilag (1_bpdgrupperstatus 13. juni 2012) fremgår det (pr. den 13. juni 2012) hvor de enkelte projektgrupper er i deres arbejde. Der har siden seneste Lokaludvalgsmøde været afholdt styregruppemøde (den 11. juni 2012). Referatet fra dette møde er vedlagt denne indstilling (1_ referat, BDP styregruppemøde).

5 Der blev afholdt lørdage på musiktorvet d. 9. Juni. Lokaludvalget var repræsenteret og havde materiale om bydelsplanprojekterne med. Ad 2 Prioriteringforslag På mødeforum den 21/ om bydelsplanerne, blev følgende prioriteringsmodel foreslået: De 15 forslag prioritere i tre grupper; kort, mellemlangt og langt sigt således, at der er mellem 4 og 6 forslag i hver af de tre grupper, eksempelvis 5 kort, 6 mellemlangt og 4 langt. Den kronologiske prioritering skal afspejle spektret mellem hvilke projekter det haster med at få gennemført (kort sigt) og hvilke projekter der på den længere bane kan understøtte den ønskede udvikling i henhold til visionen for bydelen. Den tidsmæssige prioritering behøver ikke at angive et specifikt år for projekterne, men det vil formentlig som oftest fremgå af de enkelte projektbeskrivelser. Styregruppen finder denne model langt mere meningsfuld, den er en naturlig forlængelse af bydelsplanlægningen. Ad 3 Intern ansøgning fra Grøn Belysning Projektgruppen, Grøn belysning søger om et rammebeløb på kr til aftenvandringer d. 26. og 27. juni Styregruppen indstiller til LU-mødet 21/6 2012, at det fulde beløb bevilliges som rammebeløb. (Bilag: 4 ansøgning grøn belysning). Ad 4 Intern ansøgning fra Klimatilpasning Projektgruppen, Klimatilpasning søger om et rammebeløb på kr kr. til en spørgeskemaundersøgelse og byvandring i samarbejde med Amager Vest lokaludvalg. Alle villaejere på den Københavnske del af Amager spørges bl.a. om de har været berørt af skybrud, om de er interesserede i fællesløsninger og hvorvidt de selv foretager foranstaltninger. Herudover foretages der en kvartervandring som handler om at finde gode tiltag. Desuden benyttes lejligheden til at fortælle at vi er i gang med arbejdet. Amager Vest lokaludvalg støtter projektet med kr Styregruppen bemærker at alle prognoser viser at regnmængden vil stige samt at der var lydhørhed ift. projektet under besøget fra TMF borgmester Ayfer Baykal 7/ (Bilag: 5 Ansøgning til klimatilpasningsarbejdet under bydelsplan). Ad 5 Intern ansøgning fra Alternativ trafik med cykler og delebiler Projektgruppen, Alternativ trafik med cykler og delebiler, søger om et rammebeløb på kr til udarbejdelse af et prospekt for et konkret projekt på området afgrænset af Prags Boulevard, Lergravsvej, Ved Amagerbanen og Amager Strandvej. (Bilag: 6 Ansøgning alternativ trafik). Ad 6 Intern ansøgning fra Børnetrafik Projektgruppen, Børnetrafik, søger om et rammebeløb på kr til et workshopforløb hos ByX, som inddrager børn fra to skoler på Amager. Formålet er at få afdækket børnenes vaner, behov og ønsker. På sigt kan arbejdet danne baggrund for en decideret børnetrafikplan på Amager, og ét af formålene kunne være at medtænke børnetrafik som princip i alle fremtidige strategier og politikker. Styregruppen finder at det er et kvalificeret stykke arbejde som ByX udfører og at det ellers ikke vil blive udført. Projektet er et samarbejde med Amager Vest lokaludvalg som tilsvarende søges om kr (Bilag: 7 Ansøgning børnetrafik).

6 Ad 7 Intern ansøgning fra Ældre, ensomhed og mad Projektgruppen, Ældre, ensomhed og mad, søger om et rammebeløb på kr til afholdelse af et offentligt arrangement i samarbejde med Sløjfen, med det formål at få input fra de ældre i bydelen. (Bilag: 8 Ansøgning til ældre, mad og ensomhed). Ad 8 Intern ansøgning fra Opdatering af Rødegårdsparken Projektgruppen, Opdatering af Rødegårdsparken, søger om et rammebeløb på kr til eventuel afholdelse af en event. Ad 9 Intern ansøgning fra Metrooverdækning Projektgruppen, Metrooverdækning, søger om et rammebeløb på kr til illustration af muligheder. LØSNING. 1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, 2. at Lokaludvalget drøfter og tager stilling til styregruppens indstilling om at vedtage den foreslåede prioriteringsmodel for bydelsplan 2013, 3. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Grøn belysning, 4. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Klimatilpasning, 5. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Alternativ trafik med cykler og delebiler, 6. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Børnetrafik, 7. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Ældre, ensomhed og mad, 8. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Opdatering af Rødegårdsparken,

7 9. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Metrooverdækning, ØKONOMI Der er søgt om støtte på i alt op til kr af de allerede budgetterede 2012-bydelsplanpuljemidler. BILAG bpd-grupper status pr. den 13. juni referat, BDP styregruppemøde Bydelsplan 2013 regnskab pr. den 13. juni 2012 Ansøgning grøn belysning Ansøgning til klimatilpasningsarbejdet under bydelsplan Ansøgning alternativ trafik Ansøgning børnetrafik Ansøgning til ældre, mad og ensomhed

8 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i 2012, kr. i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 22. marts 2012, besluttede Amager Øst Lokaludvalg flg. puljemiddelbudget for 2012; 1. Tilskud til Miljøpunktet Borgerinddragelsespuljen Bydelsplan Puljemidler (1.halvår) Puljemidler (2.halvår) Af vedlagte bilag fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler Til og med maj 2012 LU-mødet er der bevilget kr af de kr. der er afsat til eksterne puljemidler i 2012 (svarende til 58,8 % af de i budgettet afsatte midler til eksterne puljemiddelansøgere). Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr til 5 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges i alt kr Såfremt indstillingerne følges, vil der i 1. halvår 2012 i alt være bevilget kr Sekretariatet har nu afsluttet gennemgangen af puljemidler for Her kunne det konstateres, at en puljemiddelmodtager skulle betale kr tilbage til lokaludvalget. Der var desuden i alt 3 puljemiddelmodtagere, der manglede at få udbetalt i alt kr Det vil sige, at der netto er kr kr. mere til rådighed for eksterne puljemidler LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over puljemiddelforbrug, juni 2012.

9 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival 2012 (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Helle Hussmann på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Helle Hussmann søgte på vegne af en række kulturinstitutioner den 16. maj om kr i støtte til Amager Børneteaterfestival. Festivalen finder sted i uge 42 (skolernes efterårsferie) og bliver til i samarbejde mellem 8 kulturinstitutioner i Amager Øst og Amager Vest. Der vil være teaterforestillinger og værksteder, hvor børnene selv arbejder med teatrets magi og virkemidler. Festivalen har været afviklet med succes i 2010 og 2011, og det er ansøgernes ambition, at den 3. udgave i 2012 bliver en kulmination på arbejdet for at få børneteater forankret på Amager. Festivalen er vokset år for år og publikum er fulgt med. Ansøger forventer omkr gæster til forestillingerne og børn i teaterværkstederne. Den primære målgruppe er børn mellem 1½ og 8 år og deres voksne. Festivalen er først og fremmest målrettet Amagers børnefamilier og -institutioner. Som noget nyt vil der i år blive opført en forestilling for de årige, som børnene i Kulturforeningen Liv i Sundbys Børne-Kulturpilotprojekt selv har udvalgt i samarbejde med Projektleder Ruth Lerche. Denne forestilling vil være gratis. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr Der er en egenfinansiering på kr Ansøger har søgt om støtte de to foregående år, og lokaludvalget har bevilget det ansøgte beløb, hhv. kr kr. i 2010 og kr i BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller, at projektet støttes med kr Arbejdsgruppen finder, at der er tale om et eksemplarisk projekt med et bredt samarbejde på tværs af både Amager Øst og Amager Vest. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Helle Hussmann på baggrund af BIFUK-arbejdsgruppens indstilling. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne.

10 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 3. december BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

11 6. Ekstern puljemiddelansøgning, 10 år med Verdensklubben (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Verdensklubben på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Verdensklubben søgte Morten Marcussen om kr i støtte til 10 år med Verdensklubben. Formålet er at præsentere forskellige kulturer som er her på Amager ved 3 arrangementer på hhv. Amager Strand, Amagerbro Torv og Jemtelandsgade. Verdensklubben ønsker desuden at afprøve nogle af ønskerne fra Musikøen Amager-planen med bl.a. musik på stranden og på gaden. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller til afslag. Det er et sympatisk projekt, der ligger i tråd med Musikøen Amagers formål, men på det foreliggende grundlag er der tale om ren koncertstøtte. Sekretariatets supplerende oplysninger: Efter BIFUK-arbejdsgruppens behandling af ansøgningen har sekretariatet modtaget et revideret og mere detaljeret budget (det ansøgte beløb er uændret). Endvidere har sekretariatet (efter BIFUK-arbejdsgruppens møde) modtaget en projektbeskrivelse, som ikke tidligere har været vedlagt ansøgningen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Morten Marcussen på baggrund af BIFUK-arbejdsgruppens indstilling. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

12 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Musikfestival 2012 (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Niels H. Jessen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af festivaludvalget søgte Niels H. Jessen d. 21. maj om kr. i støtte til Amager Musikfestival. Festivalen har været afholdt siden 1973 og formidler klassisk musik i Amagers Kirker. Årets tema for koncertrækken er Festlig musik i anledning af 40 års jubilæet og afholdes i dagene Der uddeles derudover Amager Musikfestivals talentpris. I de foregående år har publikumstallene været gode. Festivalen har en hjemmeside, som er velbesøgt (www.amagermusikfestival.dk). 13 af Amagers Kirker medvirker. 8 af de 13 kirker ligger i Københavns Kommune, 4 i Tårnby Kommune og 1 i Dragør Kommune. Der er fri entre til alle koncerter. Der er søgt støtte i Amager Vest Lokaludvalg, Hasstrup-Vigs fond, Københavns Musikudvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Nordea Fonden. De søgte midler går til honorar, annoncering og administration. Lokaludvalget er ansøgt om støtte i 2009, 2010 og Der er søgt og bevilget 5000 alle tre år. Tidligere evalueringer er uddybende og beskriver nogle vellykkede og velbesøgte arrangementer. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller, at der gives en underskudsgaranti på kr Der er tale om en stor netværksdannende begivenhed med mange involverede i arrangementerne, og der er inddraget flere aktører i koncerterne end tidligere. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Niels H. Jessen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne.

13 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 12. november BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

14 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Street Donation 2012 (BIFUK/SOSU) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Anne-Sofie Lilly Kaiser på baggrund af indstillingen fra SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne. PROBLEMSTILLING På vegne af Street Academy 2012 søgte Anne-Sofie Lilly Kaiser den 21. maj 2012 om kr i støtte til Street Donation 2012, der finder sted på Amager Strand den 25.august Eventet vil være centreret omkring en fodboldturnering for piger og drenge fra hele Københavnsområdet. Derudover vil eventet have fokus på velgørenhed og har til formål at skabe bevidsthed hos børn og unge, samt at oplyse deltagerne om Ungdommens Røde Kors arbejde for udsatte børn og unge, samt samle penge ind til organisationen og dennes arbejde. Udgifter og donationer skal primært dækkes af virksomhedssponsorer og kommunale puljer. De private virksomheder vil donere beløb til Ungdommens Røde Kors gennem fodboldturneringen, ved hvert scoret mål. Midlerne fra Københavns Kommune vil i højere grad gå til udgifterne forbundet med eventet. Eventet vil primært blive organiseret af kursister fra Street Academy 12. Street Academy er en projektlederuddannelse organiseret af DGI, der uddanner og hjælper unge med planlægning og organisering af projekter som dette. Samarbejdspartnere er Ungdommens Røde Kors og DGI. Der er desuden angivet følgende lokale samarbejdspartnere: Fodboldklubber: - B Fremad Amager - AB Tårnby Fritidsklubber: - Jokeren (Amager) - Skuret (Amager) - Buret (Amager) - Norgesgade (Amager) Ansøger forventer omkring 120 deltagende børn og ca. 200 tilskuere. SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne har behandlet ansøgningen på deres møder den 4. og 6. juni 2012 og indstiller begge til afslag. Der er tale om en indsamlingsevent til fordel for Ungdommens Røde Kors. Det hører ikke under lokaludvalgets formål at give penge til indsamling til humanitære formål. Endvidere er der tale om en københavnerbegivenhed med få lokale samarbejdspartnere og minimal netværksdannende effekt på lokalt plan.

15 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Anne-Sofie Lilly Kaiser på baggrund af indstillingen fra SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

16 9. Ekstern puljemiddelansøgning, Syng og mal af hjertens lyst (SOSU) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Susanne Taylor på baggrund af indstillingen fra SOSU-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Susanne Taylor søgte på vegne af Patientforeningen Elsk dit Hjerte den 21.maj 2012 om kr i støtte til arrangementet Syng og mal af hjertens lyst på Amager Strand den 17. August Formålet er at fremme livsglæde, kreativitet og forståelse mellem mennesker i svære livssituationer, og på tværs af kulturer, samt at inspirere til at danne sociale netværk. Her vil sang og muligheden for at udfolde det kreative talent ved at male et glad hjerte være de bærende elementer. For at fastholde budskabet i lidt længere tid end på selve dagen vil de glade hjerter efterfølgende blive udstillet i Kvarterhuset. Der bliver således flere muligheder for at knytte bånd og skabe netværk til ligesindede. Tanken er, at når vi kan dele livshistorier, inspirere, støtte og bringe humoren ind i hverdagen, bliver livet ofte lidt lettere. Der er indgået samarbejdsaftaler med Mødestedet og Kvarterhuset. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr Der er en egenfinansiering på kr Herudover bidrager Mødestedet med kr , og der forventes en indtægt på kr fra efterfølgende salg af malerier. Ansøger har ikke tidligere søgt lokaludvalget om støtte. SOSU-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller, at projektet støttes med kr Arbejdsgruppen finder at projektet er et godt initiativ, hvor flere parter i bydelen arbejder sammen om at forbedre vilkårene for en gruppe, der har det svært. SOSU ønsker dog ikke at finansiere en koordinator med kr LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Susanne Taylor på baggrund af indstillingen fra SOSUarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne.

17 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 29. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

18 10. Orientering om brug af Borgerinddragelsespuljen Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget tager Tovholder-kredsens orientering om anvendelse af 7.098,08 kr. af borgerinddragelsespuljen, til efterretning. PROBLEMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 24. april 2010 vedtog lokaludvalget at afsætte puljemidler til oprettelse af en borgerinddragelsespulje i forbindelse med afgivelse af høringssvar. Det besluttedes endvidere; 1. at Lokaludvalget godkender, at Formanden bemyndiges til, i samråd med tovholderne for de tre arbejdsgrupper at udmønte op til kr. til borgerinddragelse. 2. at Formanden på det førstkommende lokaludvalgsmøde efter udmøntningen orienterer lokaludvalget om dette. På Lokaludvalgsmødet den 22. marts 2012, blev det under punktet Godkendelse af puljemiddelbudget 2012 besluttet at afsætte kr. til Borgerinddragelsespuljen i I forbindelse med høringen vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole, bliver sekretariatet først meget sent opmærksom på, at TMF har arrangeret et borgermøde om lokalplanforslaget d.12. juni Sekretariatet kontakter TMF og får oplyst, at der afholdes et borgermøde (hvor Amager Øst Lokaludvalg er tiltænkt en rolle som medarrangør) på Sundbyøster Skole. TMF bekoster selve mødets afholdelse, men afholder ikke udgifter til annoncering af borgermødet. Derfor iværksættes straks udarbejdelse af annonce om borgermødet til Amager Bladet. Lokaludvalgsformand Ole Pedersen kontakter tovholderne for de 3 faste arbejdsgrupper m.h.p. at få bemyndigelse til at bruge 7.098,08 kr. af Borgerinddragelsespuljen til at sætte en annonce om borgermødet i Amager Bladet. De 3 tovholdere giver deres accept. Annoncen om borgermødet er bragt i Amager Bladet, tirsdag den 12. juni LØSNING At lokaludvalget tager Tovholder-kredsens orientering om anvendelse af 7.098,08 kr. af borgerinddragelsespuljen, til efterretning

19 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: 7.098,08 kr. BILAG Vedlagt, Annoncen fra Amager Bladet.

20 11. Proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager 2013 Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og tager stilling til Miljø & Plan-arbejdsgruppens anbefaling om proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager PROBLEMSTILLING I aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager fremgår det at: Miljøpunkt Amager forpligter sig til hvert år inden sommerferien, at planlægge et møde, der skal afholdes i starten af september, hvor lokaludvalget og Miljøpunkt Amager skal opnå enighed om et fælles udkast til projekter i den kommende årsplan. Mødet skal tilrettelægges således, at det også er muligt for borgere og andre interessenter at deltage. På mødet skal der aftales en tidsplan for den videre proces, hvor der prioriteres og udvikles blandt de mulige projekter. Denne proces skal være afsluttet ultimo oktober, således at Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster kan godkende og aflevere en årsplan til Amager Øst Lokaludvalg. Derudover fremgår det, at årsplanen skal ligge klar i oktober og indsendes til lokaludvalget senest 1. november. Forslag til konkret proces I arbejdet med årsplanen er det vigtigt, at processen anerkender og inddrager borgernes input og ideer Erfaringerne fra Miljøpunkt Amagers arbejde viser, at det er i det konkrete daglige miljøarbejde, at borgerne har den mest direkte indflydelse og engagerende deltagelse i miljøpunktets miljøarbejde. Dette står i modsætning til de sidste års borgermøder om årsplanen, hvor borgerne kun overfladisk har haft mulighed for at påvirke den reelle indsats. Derfor anbefales det, er der ikke afholdes et særskilt borgermøde om årsplanen, men at udviklingen af årsplanen udbredes og indarbejdes i det borgerinddragende miljøarbejde, Miljøpunkt Amager løbende udfører. Med udgangspunkt i erfaringerne fra sidste års proces og Miljøpunkt Amagers generelle erfaringer med det borgerinddragende miljøarbejde, forslås der derfor følgende proces for udarbejdelse af Miljøpunkt Amagers årsplan for 2013.

21 Miljøpunkt Amager forventer i udgangspunktet at arbejde videre med de eksisterende indsatsområder i 2013 (dog ikke Bydelsplanlægning), idet disse temaer danner ramme om forskellige tiltag, som løbende kan justeres ind efter skiftende behov. Selve det indholdsmæssige kan således tilpasses nye ønsker. Miljøpunktet er indstillet på, at der hen over årene selvfølgelig skal kunne ske nedlukning af nogle temaer og opstart af nye, men det bør ske glidende for at midlerne og de opbyggede kompetencer udnyttes fuldt ud. Disse indsatsområder er: - Vedvarende Energi - Grøn Bydel - Miljøambassadører - Elbiler og delebiler - Bicycle Innovation Lab På baggrund af en evaluering af aftalen mellem lokaludvalget og Miljøpunkt Amager, skal lokaludvalget i august tage stilling til støttebeløbets størrelse for Opretholdes støttebeløbets nuværende størrelse vil der i udgangspunktet være plads til et nyt indsatsområde i Indenfor Miljøpunktets eksisterende indsatsområder afholdes der løbende borgerinddragende aktiviteter, hvor borgerne kommer med input og ideer, som aktivt inddrages i kvalificering af indsatsen. Disse input og ideer vil indgå i udviklingen og kvalificeringen af indsatsområderne i årsplanen for og kan danne basis for forslag til nye indsatsområder som i første omgang kan være "boblere" som afprøves inden de senere evt. udmøntes i egentlige forslag om nye prioriterede indsatsområder. Lokaludvalgets Miljø og Plan-arbejdsgruppe og Miljøpunkt Amager tager i forbindelse med udarbejdelse af årsplanen for 2013, stilling til sammensætningen af indsatsområder. Det skal senest ske på arbejdsgruppemødet i september. Således afholdes der ikke et særskilt borgermøde med henblik på at udvælge nye/andre indsatsområder i årsplanen for Miljøpunkt Amager udarbejder på baggrund af samarbejdet med Miljø & Plan-arbejdsgruppen en prioriteret Årsplan for 2013, der indeholder beskrivelse af indsatsområder med særlig fokus på justeringer i indholdet, målsætninger, metoder og succeskriterier for det lokale miljøarbejde i Amager Øst. Årsplanen godkendes endeligt af Amager Øst Lokaludvalg på november 2012 LU-mødet. LØSNING At lokaludvalget drøfter og tager stilling til Miljø & Plan-arbejdsgruppens anbefaling om proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager 2013.

22 12. Høring Grøn mobilitet Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og tager stilling til høringssvar på handlingsplan for grøn mobilitet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for miljø & plan. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har modtaget Udkast til handleplan for grøn mobilitet i høring. Høringsperioden er fra den 7. maj 2012 til den 17. juni Lokaludvalget har fået udsat fristen for aflevering af høringssvar til den 22. juni Mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at stimulere væksten, bidrage til en CO2- neutral by og til det gode københavnerliv. De kommende års hovedudfordringer i København er: Byen vokser = mere transport Vækst - København skal på omdrejningshøjde med andre byer Sundhed - vi bevæger os for lidt og lever kortere tid end danskere generelt Forurening - luften skal være renere Derfor har Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget vedtaget et forslag til en Handlingsplan for Grøn mobilitet. Arbejdsgruppen for Miljø & Plan har behandlet høringen på sit møde den 6. juni 2012 og har udarbejdet et udkast til høringssvar. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på handlingsplan for grøn mobilitet på baggrund af indstillingen fra miljø & plan arbejdsgruppen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet indsender endeligt vedtaget høringssvar via høringsportalen Bliv hørt ; senest fredag d. 22.juni BILAG Alle medlemmer af Miljø & Plan-arbejdsgruppen har fået handlingsplanen for Grøn Mobilitet udleveret. Hvis andre LU-medlemmer ønsker handlingsplanen i papirform, kan den afhentes i sekretariatet (i dueslaget).

23 13. Indstillinger til ØU og fagudvalgene/fagforvaltningerne vedrørende budget 2013 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og tager stilling til hvilke projekter Amager Øst Lokaludvalg melder ind til ØU og Fagudvalgene i forbindelse med budget PROBLEMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 24. maj 2012 besluttede Amager Øst Lokaludvalg, at flg. projekter meldes ind til fagudvalgene og ØU som ønsker i forbindelse med budget Miljø & Plan: Arbejdsgruppen foreslår projekt om stiforbindelse mellem Strandparken og Prøvestenen en såkaldt kløversti. Eva skriver mere om dette forslag. Vi foreslår at LU indstiller Bicycle Innovation Lab til at blive permanent. Vi foreslår at kommunen laver en ordning for cykelkurser for etniske kvinder. I en bydel som vores kan der afholdes to kurser årligt for kr. Vi foreslår at man opretter en central pulje hvor lokale aktører kan søge penge til cykelkurser efter nogle klare regler. Vi mener der også fremover er stort behov for disse fantastiske kurser. Endelig skal belysningen på Amager Strand nævnes blandt budgetønskerne. BIFUK: (ikke prioriteret rækkefølge) o Færdiggørelse af Musiktorvet. o Ombygning af Prismen og isolering mod naboejendommene. o Ombygning af Sundbyøsterhallen. o Amagerbrogadeprojektet. (Anbefalet af Randi, som formulerer indstilling til budget til Teknik- og MiljøUdvalget) Randi kommenterede til Musiktorvet, at der både arbejdes på en 2. etape (færdiggørelsen af torvet), som Kultur- og FritidsUdvalget har indstillet til 11 mio. kr., og en 3. etape med ombygning af toiletter og fælles foyer for Amager Bio og ZeBU. Det samlede budget udgør mio. kr. Dette projekt skal dog først beskrives, inden det kan sendes som budgetforslag. SOSU: Værested for psykisk syge i Amager Øst og en mobil sundhedsbus.

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING SPROTOKOL FRAVÆRENDE AFBUD FRA SUSANNE MØLLER SUPPLEANTEN ANNE DUUS INDKALDT AFBUD FRA LASSE ROSSEN SUPPLEANTEN JENS GREEN INDKALDT AFBUD FRA STEEN ALBERTS INGEN SUPPLEANT AFBUD FRA OLE MELDGAARD INGEN

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, august 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Forfatterspirerne, efterår 2012

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Dialogmøde om Sammen om byen

Dialogmøde om Sammen om byen Dialogmøde om Sammen om byen Velkommen og formål Formål med dagen Input vedr. de overordnede temaer fra københavnerdialogen Input vedr. de udfordringer og løsningsmuligheder temaerne rummer Input bruges

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25.08.2010 kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 153. Bordet rundt... 3 154. LBR sammensætning...

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplanen, høringsprocessen 4. Nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper opfølgning på bydelsplanen 5. Høring Lokalplanforslag, Strandlodsvej (MILJØ

Læs mere

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst David Alexander Gryesten, Monica Kujabi, Morten Wørmer, Caroline Arnbjerg, Stine

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat. Integrationsrådet Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr.

Referat. Integrationsrådet Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr. Referat Integrationsrådet 2012 Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Punkter til efterretning...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere