AMAGER ØST LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER ØST LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning, 10 år med Verdensklubben (BIFUK) 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Musikfestival 2012 (BIFUK) 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Street Donation 2012 (BIFUK/SOSU) 9. Ekstern puljemiddelansøgning, Syng og mal af hjertens lyst (SOSU) 10. Orientering om brug af Borgerinddragelsespuljen 11. Proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager Høring Grøn mobilitet. 13. Indstillinger til ØU og fagudvalgene vedrørende budget Statusorientering 15. Meddelelser fra formanden 16. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 17. Eventuelt

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser

3 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

4 3. Bydelsplan Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, 2. at Lokaludvalget drøfter og tager stilling til styregruppens indstilling om at vedtage den foreslåede prioriteringsmodel for bydelsplan 2013, 3. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Grøn belysning, 4. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Klimatilpasning, 5. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Alternativ trafik med cykler og delebiler, 6. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Børnetrafik, 7. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Ældre, ensomhed og mad, 8. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Opdatering af Rødegårdsparken, 9. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Metrooverdækning, PROBLEMSTILLING Ad 1 status på Bydelsplanarbejdet Af vedlagte bilag (1_bpdgrupperstatus 13. juni 2012) fremgår det (pr. den 13. juni 2012) hvor de enkelte projektgrupper er i deres arbejde. Der har siden seneste Lokaludvalgsmøde været afholdt styregruppemøde (den 11. juni 2012). Referatet fra dette møde er vedlagt denne indstilling (1_ referat, BDP styregruppemøde).

5 Der blev afholdt lørdage på musiktorvet d. 9. Juni. Lokaludvalget var repræsenteret og havde materiale om bydelsplanprojekterne med. Ad 2 Prioriteringforslag På mødeforum den 21/ om bydelsplanerne, blev følgende prioriteringsmodel foreslået: De 15 forslag prioritere i tre grupper; kort, mellemlangt og langt sigt således, at der er mellem 4 og 6 forslag i hver af de tre grupper, eksempelvis 5 kort, 6 mellemlangt og 4 langt. Den kronologiske prioritering skal afspejle spektret mellem hvilke projekter det haster med at få gennemført (kort sigt) og hvilke projekter der på den længere bane kan understøtte den ønskede udvikling i henhold til visionen for bydelen. Den tidsmæssige prioritering behøver ikke at angive et specifikt år for projekterne, men det vil formentlig som oftest fremgå af de enkelte projektbeskrivelser. Styregruppen finder denne model langt mere meningsfuld, den er en naturlig forlængelse af bydelsplanlægningen. Ad 3 Intern ansøgning fra Grøn Belysning Projektgruppen, Grøn belysning søger om et rammebeløb på kr til aftenvandringer d. 26. og 27. juni Styregruppen indstiller til LU-mødet 21/6 2012, at det fulde beløb bevilliges som rammebeløb. (Bilag: 4 ansøgning grøn belysning). Ad 4 Intern ansøgning fra Klimatilpasning Projektgruppen, Klimatilpasning søger om et rammebeløb på kr kr. til en spørgeskemaundersøgelse og byvandring i samarbejde med Amager Vest lokaludvalg. Alle villaejere på den Københavnske del af Amager spørges bl.a. om de har været berørt af skybrud, om de er interesserede i fællesløsninger og hvorvidt de selv foretager foranstaltninger. Herudover foretages der en kvartervandring som handler om at finde gode tiltag. Desuden benyttes lejligheden til at fortælle at vi er i gang med arbejdet. Amager Vest lokaludvalg støtter projektet med kr Styregruppen bemærker at alle prognoser viser at regnmængden vil stige samt at der var lydhørhed ift. projektet under besøget fra TMF borgmester Ayfer Baykal 7/ (Bilag: 5 Ansøgning til klimatilpasningsarbejdet under bydelsplan). Ad 5 Intern ansøgning fra Alternativ trafik med cykler og delebiler Projektgruppen, Alternativ trafik med cykler og delebiler, søger om et rammebeløb på kr til udarbejdelse af et prospekt for et konkret projekt på området afgrænset af Prags Boulevard, Lergravsvej, Ved Amagerbanen og Amager Strandvej. (Bilag: 6 Ansøgning alternativ trafik). Ad 6 Intern ansøgning fra Børnetrafik Projektgruppen, Børnetrafik, søger om et rammebeløb på kr til et workshopforløb hos ByX, som inddrager børn fra to skoler på Amager. Formålet er at få afdækket børnenes vaner, behov og ønsker. På sigt kan arbejdet danne baggrund for en decideret børnetrafikplan på Amager, og ét af formålene kunne være at medtænke børnetrafik som princip i alle fremtidige strategier og politikker. Styregruppen finder at det er et kvalificeret stykke arbejde som ByX udfører og at det ellers ikke vil blive udført. Projektet er et samarbejde med Amager Vest lokaludvalg som tilsvarende søges om kr (Bilag: 7 Ansøgning børnetrafik).

6 Ad 7 Intern ansøgning fra Ældre, ensomhed og mad Projektgruppen, Ældre, ensomhed og mad, søger om et rammebeløb på kr til afholdelse af et offentligt arrangement i samarbejde med Sløjfen, med det formål at få input fra de ældre i bydelen. (Bilag: 8 Ansøgning til ældre, mad og ensomhed). Ad 8 Intern ansøgning fra Opdatering af Rødegårdsparken Projektgruppen, Opdatering af Rødegårdsparken, søger om et rammebeløb på kr til eventuel afholdelse af en event. Ad 9 Intern ansøgning fra Metrooverdækning Projektgruppen, Metrooverdækning, søger om et rammebeløb på kr til illustration af muligheder. LØSNING. 1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, 2. at Lokaludvalget drøfter og tager stilling til styregruppens indstilling om at vedtage den foreslåede prioriteringsmodel for bydelsplan 2013, 3. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Grøn belysning, 4. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Klimatilpasning, 5. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Alternativ trafik med cykler og delebiler, 6. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Børnetrafik, 7. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Ældre, ensomhed og mad, 8. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Opdatering af Rødegårdsparken,

7 9. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til bydelsplanstyregruppens indstilling om at bevillige et rammebeløb på kr af de allerede disponerede 2012-bydelsplanpuljemidler, til arbejde i projektgruppen Metrooverdækning, ØKONOMI Der er søgt om støtte på i alt op til kr af de allerede budgetterede 2012-bydelsplanpuljemidler. BILAG bpd-grupper status pr. den 13. juni referat, BDP styregruppemøde Bydelsplan 2013 regnskab pr. den 13. juni 2012 Ansøgning grøn belysning Ansøgning til klimatilpasningsarbejdet under bydelsplan Ansøgning alternativ trafik Ansøgning børnetrafik Ansøgning til ældre, mad og ensomhed

8 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i 2012, kr. i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 22. marts 2012, besluttede Amager Øst Lokaludvalg flg. puljemiddelbudget for 2012; 1. Tilskud til Miljøpunktet Borgerinddragelsespuljen Bydelsplan Puljemidler (1.halvår) Puljemidler (2.halvår) Af vedlagte bilag fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler Til og med maj 2012 LU-mødet er der bevilget kr af de kr. der er afsat til eksterne puljemidler i 2012 (svarende til 58,8 % af de i budgettet afsatte midler til eksterne puljemiddelansøgere). Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr til 5 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges i alt kr Såfremt indstillingerne følges, vil der i 1. halvår 2012 i alt være bevilget kr Sekretariatet har nu afsluttet gennemgangen af puljemidler for Her kunne det konstateres, at en puljemiddelmodtager skulle betale kr tilbage til lokaludvalget. Der var desuden i alt 3 puljemiddelmodtagere, der manglede at få udbetalt i alt kr Det vil sige, at der netto er kr kr. mere til rådighed for eksterne puljemidler LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over puljemiddelforbrug, juni 2012.

9 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival 2012 (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Helle Hussmann på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Helle Hussmann søgte på vegne af en række kulturinstitutioner den 16. maj om kr i støtte til Amager Børneteaterfestival. Festivalen finder sted i uge 42 (skolernes efterårsferie) og bliver til i samarbejde mellem 8 kulturinstitutioner i Amager Øst og Amager Vest. Der vil være teaterforestillinger og værksteder, hvor børnene selv arbejder med teatrets magi og virkemidler. Festivalen har været afviklet med succes i 2010 og 2011, og det er ansøgernes ambition, at den 3. udgave i 2012 bliver en kulmination på arbejdet for at få børneteater forankret på Amager. Festivalen er vokset år for år og publikum er fulgt med. Ansøger forventer omkr gæster til forestillingerne og børn i teaterværkstederne. Den primære målgruppe er børn mellem 1½ og 8 år og deres voksne. Festivalen er først og fremmest målrettet Amagers børnefamilier og -institutioner. Som noget nyt vil der i år blive opført en forestilling for de årige, som børnene i Kulturforeningen Liv i Sundbys Børne-Kulturpilotprojekt selv har udvalgt i samarbejde med Projektleder Ruth Lerche. Denne forestilling vil være gratis. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr Der er en egenfinansiering på kr Ansøger har søgt om støtte de to foregående år, og lokaludvalget har bevilget det ansøgte beløb, hhv. kr kr. i 2010 og kr i BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller, at projektet støttes med kr Arbejdsgruppen finder, at der er tale om et eksemplarisk projekt med et bredt samarbejde på tværs af både Amager Øst og Amager Vest. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Helle Hussmann på baggrund af BIFUK-arbejdsgruppens indstilling. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne.

10 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 3. december BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

11 6. Ekstern puljemiddelansøgning, 10 år med Verdensklubben (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Verdensklubben på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Verdensklubben søgte Morten Marcussen om kr i støtte til 10 år med Verdensklubben. Formålet er at præsentere forskellige kulturer som er her på Amager ved 3 arrangementer på hhv. Amager Strand, Amagerbro Torv og Jemtelandsgade. Verdensklubben ønsker desuden at afprøve nogle af ønskerne fra Musikøen Amager-planen med bl.a. musik på stranden og på gaden. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller til afslag. Det er et sympatisk projekt, der ligger i tråd med Musikøen Amagers formål, men på det foreliggende grundlag er der tale om ren koncertstøtte. Sekretariatets supplerende oplysninger: Efter BIFUK-arbejdsgruppens behandling af ansøgningen har sekretariatet modtaget et revideret og mere detaljeret budget (det ansøgte beløb er uændret). Endvidere har sekretariatet (efter BIFUK-arbejdsgruppens møde) modtaget en projektbeskrivelse, som ikke tidligere har været vedlagt ansøgningen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Morten Marcussen på baggrund af BIFUK-arbejdsgruppens indstilling. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

12 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Musikfestival 2012 (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Niels H. Jessen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af festivaludvalget søgte Niels H. Jessen d. 21. maj om kr. i støtte til Amager Musikfestival. Festivalen har været afholdt siden 1973 og formidler klassisk musik i Amagers Kirker. Årets tema for koncertrækken er Festlig musik i anledning af 40 års jubilæet og afholdes i dagene Der uddeles derudover Amager Musikfestivals talentpris. I de foregående år har publikumstallene været gode. Festivalen har en hjemmeside, som er velbesøgt (www.amagermusikfestival.dk). 13 af Amagers Kirker medvirker. 8 af de 13 kirker ligger i Københavns Kommune, 4 i Tårnby Kommune og 1 i Dragør Kommune. Der er fri entre til alle koncerter. Der er søgt støtte i Amager Vest Lokaludvalg, Hasstrup-Vigs fond, Københavns Musikudvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Nordea Fonden. De søgte midler går til honorar, annoncering og administration. Lokaludvalget er ansøgt om støtte i 2009, 2010 og Der er søgt og bevilget 5000 alle tre år. Tidligere evalueringer er uddybende og beskriver nogle vellykkede og velbesøgte arrangementer. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller, at der gives en underskudsgaranti på kr Der er tale om en stor netværksdannende begivenhed med mange involverede i arrangementerne, og der er inddraget flere aktører i koncerterne end tidligere. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Niels H. Jessen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne.

13 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 12. november BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

14 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Street Donation 2012 (BIFUK/SOSU) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Anne-Sofie Lilly Kaiser på baggrund af indstillingen fra SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne. PROBLEMSTILLING På vegne af Street Academy 2012 søgte Anne-Sofie Lilly Kaiser den 21. maj 2012 om kr i støtte til Street Donation 2012, der finder sted på Amager Strand den 25.august Eventet vil være centreret omkring en fodboldturnering for piger og drenge fra hele Københavnsområdet. Derudover vil eventet have fokus på velgørenhed og har til formål at skabe bevidsthed hos børn og unge, samt at oplyse deltagerne om Ungdommens Røde Kors arbejde for udsatte børn og unge, samt samle penge ind til organisationen og dennes arbejde. Udgifter og donationer skal primært dækkes af virksomhedssponsorer og kommunale puljer. De private virksomheder vil donere beløb til Ungdommens Røde Kors gennem fodboldturneringen, ved hvert scoret mål. Midlerne fra Københavns Kommune vil i højere grad gå til udgifterne forbundet med eventet. Eventet vil primært blive organiseret af kursister fra Street Academy 12. Street Academy er en projektlederuddannelse organiseret af DGI, der uddanner og hjælper unge med planlægning og organisering af projekter som dette. Samarbejdspartnere er Ungdommens Røde Kors og DGI. Der er desuden angivet følgende lokale samarbejdspartnere: Fodboldklubber: - B Fremad Amager - AB Tårnby Fritidsklubber: - Jokeren (Amager) - Skuret (Amager) - Buret (Amager) - Norgesgade (Amager) Ansøger forventer omkring 120 deltagende børn og ca. 200 tilskuere. SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne har behandlet ansøgningen på deres møder den 4. og 6. juni 2012 og indstiller begge til afslag. Der er tale om en indsamlingsevent til fordel for Ungdommens Røde Kors. Det hører ikke under lokaludvalgets formål at give penge til indsamling til humanitære formål. Endvidere er der tale om en københavnerbegivenhed med få lokale samarbejdspartnere og minimal netværksdannende effekt på lokalt plan.

15 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Anne-Sofie Lilly Kaiser på baggrund af indstillingen fra SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

16 9. Ekstern puljemiddelansøgning, Syng og mal af hjertens lyst (SOSU) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Susanne Taylor på baggrund af indstillingen fra SOSU-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Susanne Taylor søgte på vegne af Patientforeningen Elsk dit Hjerte den 21.maj 2012 om kr i støtte til arrangementet Syng og mal af hjertens lyst på Amager Strand den 17. August Formålet er at fremme livsglæde, kreativitet og forståelse mellem mennesker i svære livssituationer, og på tværs af kulturer, samt at inspirere til at danne sociale netværk. Her vil sang og muligheden for at udfolde det kreative talent ved at male et glad hjerte være de bærende elementer. For at fastholde budskabet i lidt længere tid end på selve dagen vil de glade hjerter efterfølgende blive udstillet i Kvarterhuset. Der bliver således flere muligheder for at knytte bånd og skabe netværk til ligesindede. Tanken er, at når vi kan dele livshistorier, inspirere, støtte og bringe humoren ind i hverdagen, bliver livet ofte lidt lettere. Der er indgået samarbejdsaftaler med Mødestedet og Kvarterhuset. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr Der er en egenfinansiering på kr Herudover bidrager Mødestedet med kr , og der forventes en indtægt på kr fra efterfølgende salg af malerier. Ansøger har ikke tidligere søgt lokaludvalget om støtte. SOSU-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller, at projektet støttes med kr Arbejdsgruppen finder at projektet er et godt initiativ, hvor flere parter i bydelen arbejder sammen om at forbedre vilkårene for en gruppe, der har det svært. SOSU ønsker dog ikke at finansiere en koordinator med kr LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Susanne Taylor på baggrund af indstillingen fra SOSUarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne.

17 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 29. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning + budget.

18 10. Orientering om brug af Borgerinddragelsespuljen Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget tager Tovholder-kredsens orientering om anvendelse af 7.098,08 kr. af borgerinddragelsespuljen, til efterretning. PROBLEMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 24. april 2010 vedtog lokaludvalget at afsætte puljemidler til oprettelse af en borgerinddragelsespulje i forbindelse med afgivelse af høringssvar. Det besluttedes endvidere; 1. at Lokaludvalget godkender, at Formanden bemyndiges til, i samråd med tovholderne for de tre arbejdsgrupper at udmønte op til kr. til borgerinddragelse. 2. at Formanden på det førstkommende lokaludvalgsmøde efter udmøntningen orienterer lokaludvalget om dette. På Lokaludvalgsmødet den 22. marts 2012, blev det under punktet Godkendelse af puljemiddelbudget 2012 besluttet at afsætte kr. til Borgerinddragelsespuljen i I forbindelse med høringen vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole, bliver sekretariatet først meget sent opmærksom på, at TMF har arrangeret et borgermøde om lokalplanforslaget d.12. juni Sekretariatet kontakter TMF og får oplyst, at der afholdes et borgermøde (hvor Amager Øst Lokaludvalg er tiltænkt en rolle som medarrangør) på Sundbyøster Skole. TMF bekoster selve mødets afholdelse, men afholder ikke udgifter til annoncering af borgermødet. Derfor iværksættes straks udarbejdelse af annonce om borgermødet til Amager Bladet. Lokaludvalgsformand Ole Pedersen kontakter tovholderne for de 3 faste arbejdsgrupper m.h.p. at få bemyndigelse til at bruge 7.098,08 kr. af Borgerinddragelsespuljen til at sætte en annonce om borgermødet i Amager Bladet. De 3 tovholdere giver deres accept. Annoncen om borgermødet er bragt i Amager Bladet, tirsdag den 12. juni LØSNING At lokaludvalget tager Tovholder-kredsens orientering om anvendelse af 7.098,08 kr. af borgerinddragelsespuljen, til efterretning

19 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: 7.098,08 kr. BILAG Vedlagt, Annoncen fra Amager Bladet.

20 11. Proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager 2013 Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og tager stilling til Miljø & Plan-arbejdsgruppens anbefaling om proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager PROBLEMSTILLING I aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager fremgår det at: Miljøpunkt Amager forpligter sig til hvert år inden sommerferien, at planlægge et møde, der skal afholdes i starten af september, hvor lokaludvalget og Miljøpunkt Amager skal opnå enighed om et fælles udkast til projekter i den kommende årsplan. Mødet skal tilrettelægges således, at det også er muligt for borgere og andre interessenter at deltage. På mødet skal der aftales en tidsplan for den videre proces, hvor der prioriteres og udvikles blandt de mulige projekter. Denne proces skal være afsluttet ultimo oktober, således at Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster kan godkende og aflevere en årsplan til Amager Øst Lokaludvalg. Derudover fremgår det, at årsplanen skal ligge klar i oktober og indsendes til lokaludvalget senest 1. november. Forslag til konkret proces I arbejdet med årsplanen er det vigtigt, at processen anerkender og inddrager borgernes input og ideer Erfaringerne fra Miljøpunkt Amagers arbejde viser, at det er i det konkrete daglige miljøarbejde, at borgerne har den mest direkte indflydelse og engagerende deltagelse i miljøpunktets miljøarbejde. Dette står i modsætning til de sidste års borgermøder om årsplanen, hvor borgerne kun overfladisk har haft mulighed for at påvirke den reelle indsats. Derfor anbefales det, er der ikke afholdes et særskilt borgermøde om årsplanen, men at udviklingen af årsplanen udbredes og indarbejdes i det borgerinddragende miljøarbejde, Miljøpunkt Amager løbende udfører. Med udgangspunkt i erfaringerne fra sidste års proces og Miljøpunkt Amagers generelle erfaringer med det borgerinddragende miljøarbejde, forslås der derfor følgende proces for udarbejdelse af Miljøpunkt Amagers årsplan for 2013.

21 Miljøpunkt Amager forventer i udgangspunktet at arbejde videre med de eksisterende indsatsområder i 2013 (dog ikke Bydelsplanlægning), idet disse temaer danner ramme om forskellige tiltag, som løbende kan justeres ind efter skiftende behov. Selve det indholdsmæssige kan således tilpasses nye ønsker. Miljøpunktet er indstillet på, at der hen over årene selvfølgelig skal kunne ske nedlukning af nogle temaer og opstart af nye, men det bør ske glidende for at midlerne og de opbyggede kompetencer udnyttes fuldt ud. Disse indsatsområder er: - Vedvarende Energi - Grøn Bydel - Miljøambassadører - Elbiler og delebiler - Bicycle Innovation Lab På baggrund af en evaluering af aftalen mellem lokaludvalget og Miljøpunkt Amager, skal lokaludvalget i august tage stilling til støttebeløbets størrelse for Opretholdes støttebeløbets nuværende størrelse vil der i udgangspunktet være plads til et nyt indsatsområde i Indenfor Miljøpunktets eksisterende indsatsområder afholdes der løbende borgerinddragende aktiviteter, hvor borgerne kommer med input og ideer, som aktivt inddrages i kvalificering af indsatsen. Disse input og ideer vil indgå i udviklingen og kvalificeringen af indsatsområderne i årsplanen for og kan danne basis for forslag til nye indsatsområder som i første omgang kan være "boblere" som afprøves inden de senere evt. udmøntes i egentlige forslag om nye prioriterede indsatsområder. Lokaludvalgets Miljø og Plan-arbejdsgruppe og Miljøpunkt Amager tager i forbindelse med udarbejdelse af årsplanen for 2013, stilling til sammensætningen af indsatsområder. Det skal senest ske på arbejdsgruppemødet i september. Således afholdes der ikke et særskilt borgermøde med henblik på at udvælge nye/andre indsatsområder i årsplanen for Miljøpunkt Amager udarbejder på baggrund af samarbejdet med Miljø & Plan-arbejdsgruppen en prioriteret Årsplan for 2013, der indeholder beskrivelse af indsatsområder med særlig fokus på justeringer i indholdet, målsætninger, metoder og succeskriterier for det lokale miljøarbejde i Amager Øst. Årsplanen godkendes endeligt af Amager Øst Lokaludvalg på november 2012 LU-mødet. LØSNING At lokaludvalget drøfter og tager stilling til Miljø & Plan-arbejdsgruppens anbefaling om proces for udarbejdelse af årsplan for Miljøpunkt Amager 2013.

22 12. Høring Grøn mobilitet Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og tager stilling til høringssvar på handlingsplan for grøn mobilitet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for miljø & plan. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har modtaget Udkast til handleplan for grøn mobilitet i høring. Høringsperioden er fra den 7. maj 2012 til den 17. juni Lokaludvalget har fået udsat fristen for aflevering af høringssvar til den 22. juni Mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at stimulere væksten, bidrage til en CO2- neutral by og til det gode københavnerliv. De kommende års hovedudfordringer i København er: Byen vokser = mere transport Vækst - København skal på omdrejningshøjde med andre byer Sundhed - vi bevæger os for lidt og lever kortere tid end danskere generelt Forurening - luften skal være renere Derfor har Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget vedtaget et forslag til en Handlingsplan for Grøn mobilitet. Arbejdsgruppen for Miljø & Plan har behandlet høringen på sit møde den 6. juni 2012 og har udarbejdet et udkast til høringssvar. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på handlingsplan for grøn mobilitet på baggrund af indstillingen fra miljø & plan arbejdsgruppen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet indsender endeligt vedtaget høringssvar via høringsportalen Bliv hørt ; senest fredag d. 22.juni BILAG Alle medlemmer af Miljø & Plan-arbejdsgruppen har fået handlingsplanen for Grøn Mobilitet udleveret. Hvis andre LU-medlemmer ønsker handlingsplanen i papirform, kan den afhentes i sekretariatet (i dueslaget).

23 13. Indstillinger til ØU og fagudvalgene/fagforvaltningerne vedrørende budget 2013 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og tager stilling til hvilke projekter Amager Øst Lokaludvalg melder ind til ØU og Fagudvalgene i forbindelse med budget PROBLEMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 24. maj 2012 besluttede Amager Øst Lokaludvalg, at flg. projekter meldes ind til fagudvalgene og ØU som ønsker i forbindelse med budget Miljø & Plan: Arbejdsgruppen foreslår projekt om stiforbindelse mellem Strandparken og Prøvestenen en såkaldt kløversti. Eva skriver mere om dette forslag. Vi foreslår at LU indstiller Bicycle Innovation Lab til at blive permanent. Vi foreslår at kommunen laver en ordning for cykelkurser for etniske kvinder. I en bydel som vores kan der afholdes to kurser årligt for kr. Vi foreslår at man opretter en central pulje hvor lokale aktører kan søge penge til cykelkurser efter nogle klare regler. Vi mener der også fremover er stort behov for disse fantastiske kurser. Endelig skal belysningen på Amager Strand nævnes blandt budgetønskerne. BIFUK: (ikke prioriteret rækkefølge) o Færdiggørelse af Musiktorvet. o Ombygning af Prismen og isolering mod naboejendommene. o Ombygning af Sundbyøsterhallen. o Amagerbrogadeprojektet. (Anbefalet af Randi, som formulerer indstilling til budget til Teknik- og MiljøUdvalget) Randi kommenterede til Musiktorvet, at der både arbejdes på en 2. etape (færdiggørelsen af torvet), som Kultur- og FritidsUdvalget har indstillet til 11 mio. kr., og en 3. etape med ombygning af toiletter og fælles foyer for Amager Bio og ZeBU. Det samlede budget udgør mio. kr. Dette projekt skal dog først beskrives, inden det kan sendes som budgetforslag. SOSU: Værested for psykisk syge i Amager Øst og en mobil sundhedsbus.

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i 2014

Det lokale miljøarbejde i 2014 Det lokale miljøarbejde i 2014 Miljøpunkt Amager er i gang med at udarbejde årsplan for 2014. I den sammenhæng skal Miljø & Plan foretage en foreløbig prioritering af indsatserne, inden der fremlægges

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Idrætsdag 2012 (SOSU) 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Temarække i Planteklubben

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1 Andet udkast til ÅRSPLAN 2015 Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område er opdelt på aktivitets/projekt-niveau.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere