Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek"

Transkript

1 Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for programområdet systemarkitektur... 5 Basisorganisation... 6 Shibbolethklargøring af brugerdatabaser... 7 Shibboleth og Elsevier/ScienceDirect... 8 Udbredelse og benyttelse af XML Webservices... 9 Webservice for Digital Dokumentlevering Status for programområdet brugerfaciliteter Analysemodellen et webværktøj Biblioteksvagten Projekt lokal, regional og national virtuel reference Status for programområdet portaler Fagportal for Arkæologi og Historie Formidling af betalingsressourcer på DEFFs fagportaler: Juraportal.dk og Bizigate Internetvejviseren Lånernes forventninger og krav til det hybride bibliotek Status for programområdet licenser Status for programområdet e-læring Bibliotekerne som aktiv læringspartner informationskompetence og nye roller for forskningsbibliotekerne DEFF informationskompetence e-støtteværktøj DELA - Digital Educational Library Access DIGITEV Learning Objects Web Øges de studerendes studiekompetence, hvis studietekniske metoder integreres i fagundervisningen? Status for programområdet e-publicering Digital bevaring af IR Bilag: Benyttelse og økonomi Statistik for DEFF fagportaler Statistik for DEFF tjenester Statistik over downloads fra udvalgte forlag Økonomi

3 Indledning Hermed præsenteres Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFF) kvartalsrapport for andet kvartal af Kvartalsrapporten består af bidrag fra DEFFs programgrupper og projekter samt fra DEFF-sekretariatet. Yderligere oplysninger om DEFFs aktiviteter kan findes på hvor der også er mulighed for at tilmelde sig DEFFs nyhedsbrev. Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med DEFFs aktiviteter eller man ønsker yderligere oplysninger, kan DEFF-sekretariatet kontaktes på 3

4 Status for DEFF-sekretariatet Udover de daglige administrative opgaver har Sekretariatet brugt en del tid på at få organiseringen og den fremtidige bemanding af Knowledge Exchange Office (KEO) på plads. Der synes nu at være enighed blandt parterne om en model. De første arrangementer i KEO er således også ved at være planlagt. Derudover har Sekretariatet fokuseret en del på reorganisering af DEFF og leveret bidrag og oplæg til Styregruppen. Det seneste oplæg er tilgængeligt på Et andet fokusområde hos Styregruppen har været integrated search. Sekretariatet har deltaget i en række møder og udarbejdet oplæg og referater. På UVM-området blev der afholdt endnu et standardiseringskursus og Sekretariatet deltager i udarbejdelsen af to nye publikationer: Råd & Vink om fremtidens uddannelsesbibliotek og Råd & Vink om informationskompetence for folke-, gymnasie- og uddannelsesbiblioteker. I løbet af 2. kvartal faldt den nye aftale om indscanning af bogforsider på plads. Det er en rammeaftale for alle statslige biblioteker, der tillader disse at indscanne og fremvise bogforsider i kataloger og på web. Aftalen træder i kraft pr. 1. september, og Sekretariatet vil i august i samarbejde med COPY-DAN udarbejde informationsmateriale. Der arbejdes også på en teknisk løsning jf. status for Systemarkitektur. Sekretariatet har sammen med repræsentanter fra Det kongelige Bibliotek deltaget i et møde med Forfatterforeningen og UBVA om at få autorernes accept af tilgængeliggørelse af KB s digitaliserede danske videnskabelige tidsskrifter. Begge foreninger var positivt indstillede. Der er udarbejdet en redegørelse, som de to foreninger vil forelægge for deres bestyrelser. Sekretariatet arbejder sammen med repræsentanter fra forskningsbibliotekerne i det udvalg, som Rektorkollegiet har nedsat med henblik på forhandling af en rammeaftale om indscanning til undervisningsbrug i henhold til Ohl. 13. Forhandlingerne med COPY- DAN påbegyndes til august. Arbejdet med Bøger til Døren er fortsat i kvartalet og har bl.a. fokuseret på at finde en hensigtsmæssig måde at afregne på overfor kørselsordningen. Sekretariatet har arbejdet på en ny model for Den danske forskningsdatabase, der indebærer, at man får en billigere og bedre base. Den del af forskningsdatabasen, der fungerede som driftsløsning for institutioners indberetning af data nedlægges, og der arbejdes i stedet for med muligheden for at tilbyde alternative driftsløsninger for mindre institutioner fra hhv. Atiras PUREsystem og DTU s ORBIT-system. 4

5 Status for programområdet systemarkitektur Programkomiteen for Systemarkitektur afholdt det seneste møde den 15. maj. Her drøftede den fremtidige organisering af arbejdet og nye projektideer. Arbejdet med Google Scholar fortsætter i DEFF-sekretariatet. Der arbejdes fortsat ihærdigt i DK-AAI, der er betegnelsen for det fælles adgangsstyringssystem for videregående uddannelse og forskning. Sekretariatet for DK- AAI er i gang med at organisere arbejdet og har udarbejdet forskellige oplæg og planer. Sekretariatet har sendt et oplæg om finansiering til de involverede ministerier. XWS-delen af Systemarkitektur har arbejdet med Integrated search både på de enkelte institutioner og på et fælles seminar den juli. En del af medlemmerne deltog således også i seminaret om integrated search den 15. marts. Statsbiblioteket arbejdes på at klarlægge mulighederne for en teknisk løsning for indscanning og distribution af bogforsider således at alle biblioteker, der har indgået aftale med COPY-DAN får mulighed for at benytte disse i web og kataloger. Biblioteket arbejder også videre med en teknisk løsning, der gør det muligt at levere indscannede videnskabelige artikler i henhold til Ohl. 16 stk. b aftalen i større omfang. 5

6 Basisorganisation Projektansvarlig: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. januar december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er i det 3. og sidste år af den aftalte periode. Projektet bidrager til fremtidsscenarier for en lignende konstruktion i det fremtidige DEFF og de fremlagte modeller har dannet væsentlig del af grundlaget for den ny udmeldte fremtidige struktur for DEFF. På initiativ af DEFF-sekretariatet er dele af klippekort mandmånederne nu bragt i anvendelse til at sikre gennemførelsen af et af 2006-projekterne (Fedora på DTV). Kort beskrivelse af projektet Projektets formål er at skabe et videns- og kompetencenetværk inden for autentifikation og autorisation på tværs af den danske bibliotekssektor med henblik på vidensdeling og formidling samt teknisk assistance på området. Basisprojektet varetager administrationen af den samlede AAI projektsuite, indsamlingen og formidlingen af viden via projektets hjemmeside vedligeholdelsen af projektets hjemmeside, samt knytning af internationale kontakter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal 2 udestående ansøgninger er færdiggjort og bragt til godkendelse jf. bemærkningen om klippekortanvendelsen. Basisprojektet anvendes nu som paraply for SBs og KBs aktiviteter på AAI-området, således at DK-AAI bevillingen fortsat koncentreres om fælles anvendelse med universitetsdeltagere. Bidrag til udformningen af den nye DEFF-struktur, herunder især formningen af det nye programområde: Arkitektur og Middleware. Et særligt emne i perioden har været drøftelserne om introduktion og anvendelse af integrated search i det danske biblioteksvæsen med basis i 2 initiativer: Et tilbud fra Exlibris om anvendelsen af Primo og et initiativ til en Open Source baseret udvikling med udgangspunkt i Statsbibliotekets Summa-projekt. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Fortsat bidrag til DK-AAI, herunder udarbejdelse af business-cases og støtte til formningen af den permanente DK-AAI organisation. Fortsat koordinering af projekterne for Forberedelse af 2. runde af projektforslag, som afrunder basisprojektet og evt. danner overgang til fortsatte aktiviteter fra 2007 og frem. Initiering af konkret projektarbejde omkring integrated search. Det forventes nu at en væsentlig del af de resterende klippekortsmåneder anvendes til dette område. 6

7 Shibbolethklargøring af brugerdatabaser Projektansvarlig: David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: 1. januar august 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen På grund en senere start samt generel travlhed hos de deltagende institutioner, er projektet stadig 1-2 måneder forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er at udbrede kendskabet til fødereret adgangsstyring blandt DEFF-bibliotekerne. Det skal for det første foregå ved for det første at informere institutionerne om hvad det indebærer at indgå i et fødereret AAI-samarbejde. For det andet skal projektet opstille en række anbefalinger for hvorledes man bør konfigurere sin Shibboleth identitetsudbyder. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Der er i løbet at sidste kvartal etableret en testføderation bestående af en identitetsudbyder på hhv SB og KB, en WAYF-service samt et demo service udbyder. Hele setup et kan afprøves vi https://shibdemo.kb.dk Derudover er der kommet positive tilbagemeldinger fra AAU, SDU, AU og KU med henblik på at etablere en identitets udbyder på disse institutioner. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) I det kommende kvartal vil arbejdet med at få etableret identitetsudbyderer på ovennævnte institutioner fortsætte. Endvidere vil det blive tilstræbt at kredsen af deltagende institutioner udvides. Den planlagte workshop vil blive afholdt i løbet af efteråret, eller evt. som individuelle besøg på de enkelte institutioner. 7

8 Shibboleth og Elsevier/ScienceDirect Projektansvarlig: Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. juni december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er ca 1 måned forsinket i forhold til den til den oprindelige projektplan som angivet i projektansøgningen. Dette skyldes at man har valgt at udskyde projektstarten til man har fået etableret en testføderation i forbindelse med projektet Shibbolethklargøring af brugerdatabaser. Det forventes at projektet vil forløbe planmæssigt forskudt en måned i forhold til den oprindelige projektplan. Kort beskrivelse af projektet Projektets vision er at fortsætte den igangværende undersøgelse af Shibboleth som autentifikations og autorisationsinfrastruktur. Dette gøres ved at implementere et Shibboleth scenarie, hvor Elsevier/ScienceDirect agerer som ressourceudbyder, og de ansøgende institutioner optræder som identitetsudbydere. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Som angivet i sidste kvartalsrapport forelægger der nu en detaljeret plan over projektet. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Det forventes at den tekniske infrastruktur kommer på plads i samarbejde med Elseviers teknikere således at den er klar til test omkring 1. september. 8

9 Udbredelse og benyttelse af XML Webservices Projektansvarlig: Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kontaktperson Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. marts marts 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Den overordnede vision er, at implementere DEF 3-lags arkitekturen med standardiserede XML Web Services, således at DEF's tjenester kan udvikle sig længere og billigere end ellers og kan udnyttes mere effektivt og fleksibelt i hele DEF landskabet med dets mange institutioner, portaler og aktører. Som et element i realiseringen af denne vision om en åben serviceorienteret arkitektur skal dette projekt fremme at de opnåede resultater får en bredere udnyttelse iblandt DEF s biblioteker og at disse får bedre forudsætninger for at medvirke aktivt i arkitekturens og tjenesternes videre udvikling. Projektets overordnede formål er, at interesserede DEF biblioteker bliver i stand til at udnytte erfaringer og resultater fra DEF s pilot Web Service projekter i 2004 at teste disse og kommende XML Web Services ud fra et brugerperspektiv at etablere lokale brugergrænseflader, der udnytter disse services at levere feedback til udbyderne og konstruktørerne af Web Services i DEF fællesskabet at identificere behov for at supplere de første Web Services piloter med nye eller med udvidet funktionalitet Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Afrapporteringsrapport for projektet indsendt Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) 9

10 Webservice for Digital Dokumentlevering Projektansvarlig: Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek Kontaktperson Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. april marts 2007 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen På baggrund af orlov blandt projektdeltagerne, så blev projektstarten fremskudt 2 mdr. Men projektafslutningstidspunktet er ikke blevet rykket. Kort beskrivelse af projektet Projektet vil med udgangspunkt i Danmarks Tekniske Videnscenters eksisterende 3Dsystem (Direkte Digital Dokumentlevering) og erfaringer på områder, etablere en standalone service på nettet, der kan udnyttes af alle portaler og biblioteker, der ønsker at tilbyde brugerne digital dokumentlevering, når det ikke er muligt at tilbyde brugere et direkte link til e-fuldtekst. 3D er en form for middleware, der står som et bindeled mellem det anvendte søgesystem og en række dokumentleverandører. Et typisk anvendelsesscenarium vil være, at biblioteket linke til denne service via OpenURL og resolver (f.eks. SFX), men også interaktion via XML webservices vil blive muligt, hvor dette ønskes. Modellen kan også i fremtiden tænkes ind i en egentlig DEF tidsskriftsvejviser for biblioteker, der ikke har adgang til hele eller dele af indholdet. Deltagende biblioteker kan som nævnt udnytte dokumentleveringstjenesten i forbindelse med deres lokale informationsportaler og kan i tillæg tilknytte sig tjenesten som dokumentleverandører til fællesskabet. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Der er kommet bud på udenlandske dokumentleverandører og en mulig model for lokale dokumentleverandører. Dertil arbejdes der på afklaring omkring de tekniske udfordringer. Projektets organisatoriske udformning er på plads. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) De tidligere opridsede opgaver færdiggøres. Dertil arbejdes der på første definition af en webservice for systemet. Der påbegyndes arbejde med afdækning af licensmæssige spørgsmål Datamodel for systemet videreudvikles. 10

11 Status for programområdet brugerfaciliteter Programområdet har afholdt ét møde i andet kvartal. Der er ikke aftalt nye møder idet man afventer Styregruppens færdiggørelse af ny strategi og reorganisering af DEFF. Programområdet har følgende igangværende projekter: ibrugtagning af software til lokal virtuel referenceservice (i samarbejde med Biblioteksvagten) analysemodellen et webværktøj Status for disse projekter findes særskilt. Programområdet har i 2. kvartal fået afslag på to projektansøgninger: synliggørelse og markedsføring af bibliotekernes ressourcer og services samt fremtidens usability-aktiviteter på fag- og forskningsbibliotekerne Programområdet håber at ansøgningerne efter en reorganisering af DEFF er gennemført kan blive realiseret. Især projektet om synliggørelse og markedsføring af bibliotekernes ressourcer og services der var tilrettelagt som et samarbejdsprojekt med programområdet for licenser og som havde til formål at øge benyttelsen af bibliotekernes elektroniske tilbud, anser programområdet for væsentligt. Projektet skulle bidrage til at slutbrugeren får et større indblik i det udbud af produkter som bibliotekerne anskaffer og som flere rapporter i de senere år har dokumenteret er mangelfuld. 11

12 Analysemodellen et webværktøj Projektansvarlig: Claus Bjerg, Viborg-seminariet Kontaktperson Claus Bjerg, Viborg-seminariet, Projektperiode: 1. september juni 2007 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er lidt forsinket i forhold til den udmeldte tidsplan. Den ene projektgruppe arbejder ultimo juni 2006 med udarbejdelse af tekstindhold til webværktøjet teksterne er således ikke færdige. Teksterne skulle i forhold til planen være tilsendt Helle Kildevang, som skulle vurdere indholdet. Dette er således ikke sket, da alle teksterne ikke er endelig færdiggjorte. Vi har stadig tekniske problemer med standardprogrammet Visual Minds opførsel i vort netværk, og CVU Midt Vests IT afdeling har været sat på sagen. Problemet er, at programmet egentlig er et stand-alone program som genererer nogle exe-filer der skal anvendes i netværket. I disse exe-filer er der nogle programstumper JAVA som stadig giver problemer med stabiliteten. Den foreløbige løsning er her at man zipper filerne, således at brugerne skal unzippe hjælpeværktøjet. Dette betyder desværre problemer med brugervenligheden for de studerende, idet hjælpeværktøjet således ikke direkte bliver tilgængeligt på nettet, men kun via zipningsprocessen, som nødvendiggør flere klik før den studerende kan anvende værktøjet. Dette er særdeles uhensigtsmæssigt. Vi overvejer en løsning direkte på vores intranet med de web-værktøjer som vort intranet Microsoft Portal Server giver mulighed for. Det er hensigten at CVU Midt Vest IT afdelingen i august-september vil prøve at løse ovennævnte tilgængeligheds-problem. Kort beskrivelse af projektet Projektet har til hensigt på baggrund af lovgivningsmæssige krav, lærervejledninger og informationskompetencetænkning at udarbejde et web-baseret hjælpeværktøj udarbejdet i et standardprogram. En analysemodel" til anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af bacheloropgaven i professionsbacheloruddannelserne og på bachelorniveauer på universiteter. CVU Midt Vest kan anvende værktøjet integreret i portal/virtuelle læringsmiljø (intranet). Web-værktøjet skal medvirke til udvikling af de studerendes niveausvarende akademiske arbejdsmåder og -metoder (bachelorniveau), og til at de studerendes får udviklet deres informationskompetencer Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Teksterne udarbejdes/målrettes til de forskellige grene i webmodellen i to projektundergrupper. Der er afholdt arbejdsdage i de forskellige grupper og tekstproduktionen er i fuld gang. Opbygning og oplægning af tekster i Visual Mind er påbegyndt (se bilag med skærmkopi af analysemodellen). Opbygning med grenene: opstart - fremstilling formelle krav dokumentation. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) I denne periode tilrettes teksterne fortsat. En pilotversion af modellen sættes i værk. Analysemodellen oplægges på relevante holdsider i CVU Midt-Vests intranet. Modellen og enkelte dele af denne eksempelvis dokumentationsgrenen, som er et hjælpeværktøj til 12

13 avanceret informationssøgning, testes i 4. projekt i pædagoguddannelsen på Viborgseminariet. 13

14 Biblioteksvagten Projektansvarlig: Morten Fogh, Herning Centralbibliotek Kontaktperson Ellen Nielsen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Idegrundlag Samarbejdsprojektet BiblioteksVagten.dk for folke- og forskningsbiblioteker, som har haft til formål inden udgangen af 2002 at etablere rammerne for en fælles referencetjeneste på tværs af bibliotekssektorerne, er nu i sin konsolideringsfase. Det lykkedes indenfor en meget knap deadline for de 4 deltagende forskningsbiblioteker at etablere en fælles vagtplan og at beskrive rammerne for samarbejdet med Folkebibliotekerne. Målet med tjenesten er at give deff.dk s brugere mulighed for at komme i online dialog med biblioteket og her blive betjent enten via en chatfunktion eller via en spørgeformularfunktion. Reference-servicen tilbyder besvarelse af generelle spørgsmål, spørgsmål vedrørende faktainformation, emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål. Servicen vil kunne håndtere hurtige svar på generelle spørgsmål og faktaspørgsmål via chatten. Emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål vil typisk blive håndteret via formularfunktionen og svartiden vil afhænge af spørgsmålets sværhedsgrad og karakter samt af, hvorledes svaret fremskaffes (hvem/hvor). Målgruppe Målgruppen for den Virtuelle Reference service på deff.dk vil primært være forskningsbibliotekets traditionelle brugere/deff.dk s brugere (undervisnings- og forskermiljø), men da deff.dk er tilgængelig for alle på nettet, vil andre brugerkategorier også kunne betjenes. Målet er, at den virtuelle referencetjeneste på deff.dk primært skal besvare de spørgsmål, som ikke umiddelbart bedst besvares af folkebibliotekernes Biblioteksvagten.dk. Der henvises i øvrigt til de i perioden fremsendte kvartalsrapporter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal I andet kvartal 2006 har der været afholdt 2 møder i Bestyrelsen og 2 møder i Biblioteksvagtens projektgruppe. Desuden har der været afholdt en temadag om det nye teknologiske muligheders evt. anvendelse i forbindelse med Biblioteksvagten. Danmarks Kunstbibliotek er gået ind i samarbejdet sammen med de øvrige ARKADE partnere (Danmarks Designskoles Bibliotek og Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek). Chatsoftware VRL+ er etableret i en testbase med det formål at biblioteksvagterne i sommermånederne kan orientere sig og afprøve faciliteterne. Desuden er der arrangeret 5 uddannelsesdage i VRL+ i sidste halvdel af august. VRL+ forventes at blive taget i brug Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Afholdelse af undervisningsdage i hhv. Århus, København og Odense Ibrugtagning af VRL+ Udarbejdelse af nyt vagtskema med henblik på at dække chat og formularservice 14

15 Evt. optagelse af nye biblioteker i forbindelse med samarbejdet med DEFF programområde Brugerfaciliteter Planlægning og af ny temadag 15

16 Projekt lokal, regional og national virtuel reference Projektansvarlig: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Kontaktperson Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. april april 2008 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Projektet vil tilbyde at op til 15 fag- og forskningsbiblioteker opretter lokale netbaserede vejledninger til supplement til traditionel vejledning. Bibliotekerne skal samle erfaring med at vejlede lokalt og i en netbaseret løsning med andre biblioteker og med Biblioteksvagten. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Der er tilmeldingsfrist for projektbiblioteker til Biblioteksvagten forventes at tage projektets vrl+ programmel i brug i efteråret Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Start for cirka 10 projektbiblioteker. Uddannelse af betjeningspersonale for Biblioteksvagt og lokale forskningsbiblioteker. 16

17 Status for programområdet portaler Programområdet har ikke afholdt møder i andet kvartal, men sekretariatet tog initiativ til afholdelse af et statusmøde for fagportalerne som foregik den 3. maj. Mødet blev indledt med en præsentation af projektet Lånernes forventninger og krav til det hybride bibliotek som blev foretaget af Katja Guldbæk, Det Kongelige Bibliotek. Projektet er gennemført på initiativ af programområdet og gav anledning til en god diskussion blandt deltagerne. Yderligere information om projektet kan findes her: Et referat fra mødet kan findes på Programområdet har følgende igangværende projekter: anbefalingssystemer i bibliotekskataloger internetvejviseren.dk historie-arkæologi portal Status for disse projekter findes særskilt. 17

18 Fagportal for Arkæologi og Historie Projektansvarlig: Ivan Boserup, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson Steen Bille Larsen, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: Projektet er sat i bero, se nedenfor Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Ingen afvigelse Kort beskrivelse af projektet Fagportalen for historie og arkæologi skal udbrede kendskabet til forskning og formidling inden for dansk og nordisk historie og arkæologi ved at give en samlet og let tilgængelig adgang til informationsressourcer inden for dette område: 1. Fagportalen have en klar dansk-nordisk og sekundært en europæisk indfaldsvinkel for at skabe en modvægt til den anglo-amerikanske dominans på området og vil således udgøre et supplement til eksisterende udenlandske initiativer. a) præsentere dansk-nordiske forskningsmiljøer vedrørende historie og arkæologi i almindelighed uafhængigt af genstandsområde. b) afspejle Danmarks og Nordens historie som både en komparativ og en integreret del af europæisk historie. c) behandle almene historiske emneområder med dansk nordisk udgangspunkt i komparativt perspektiv. Portalens fokusering er dansk-nordisk, men åbner for præsentation af den internationale forskning på området med links til databaser og tidsskrifter. 2. fungere som en integrerende ressource, der kan bidrage til, at man undgår at dublere eksisterende initiativer og ressourcer, men tværtimod supplerer hinanden 3. præsentere centrale og relevante links, der er grundigt annoterede. 4. give adgang til vigtige samlingskataloger, der ikke er tilgængelige i dag i elektronisk form (kataloger over danske samlinger som f.eks. ikke-publiceret materiale, der findes i vigtige håndskriftsamlinger). 5. give elektronisk adgang til relevante centrale bibliografiske hjælpemidler, så som Dansk Historisk Bibliografi, Danmark og Antikken o. lign. - også på de dele af bibliografierne, der i øjeblikket kun findes i papir eller lignende samt udfyldelsen af eventuelle lakuner i deres dækning. 6. give adgang til væsentlige referenceværker som f.eks.: kronologiske tabeller, historiske atlas og begrebsordbøger. 7. give adgang til centrale tidsskrifter inden for portalens område i fuldtekst. 8. give adgang til kildemateriale i fuldtekst, der skønnes at være centralt for studier inden for portalens emneområde. 9. give adgang til væsentlige historiske hjælpevidenskabelige ressourcer, som f.eks. inden for områder som numismatik, epigrafik, heraldik, statistik og kronologi. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Cand. mag. Jesper Mørch er blevet ansat, og arbejdet skrider planmæssigt frem. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Fortsat arbejde med afslutning af portalen med henblik på åbning 4. kvartal

19 Formidling af betalingsressourcer på DEFFs fagportaler: Juraportal.dk og Bizigate Projektansvarlig: Michael Kørner, Det Juridiske Fakultets Biblioteker, Københavns Universitet Kontaktperson Michael Kørner, Det Juridiske Fakultets Biblioteker, Københavns Universitet, Projektperiode: 4. maj oktober 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen I projektansøgningen er angivet at vi forventer at alle aktiviteter kan afsluttes senest primo september Vi har aftalt med firmaet Index Data at deres arbejde med projektet afleveres senest 1. september Vi forventer derfor at projektet bliver forsinket ca. 1 mdr. Kort beskrivelse af projektet At udvikle portalerne så de bliver interessante for endnu flere studerende, forskere og undervisere og andre brugere gennem en styrket formidling af flere forskningsbibliotekers betalingsressourcer i portalerne. At Juraportal.dk og Bizigate kan administrere flere bibliotekers betalingsressourcer via programmets administrationsmodul, og løsningen nemt kan anvendes af andre DEFFfagportaler At Juraportal.dk og Bizigate formidler flere bibliotekers betalingsressourcer i publikumsdelen. Deltagende biblioteker: CBS Bibliotek Danmarks Statistiks Bibliotek og Information Handelshøjskolens Bibliotek i Aarhus Juridisk Bibliotek, Aarhus Universitet Det Juridiske Fakultets Biblioteker, Københavns Universitet Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Statsbiblioteket Syddansk Universitetsbibliotek Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Kravspecifikationer er udarbejdet på baggrund erfaringer fra en demoportal udviklet af den projektansvarlige. Det Juridiske Fakultets Biblioteker har foretaget brugervenlighedstest af demoportalen. Der er afholdt møde med firmaet Index Data og deres arbejde med projektet er aftalt. Projektets milepæle nås først når dette arbejde går i gang i løbet af august. Kasper Løvschall fra DEFF s webhotel er også involveret i en mindre del af projektet. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Vi forventer at alle milepæle nås og projektet afsluttes. 19

20 Internetvejviseren Projektansvarlig: Mette Hansen, Erhvervsakademiet Århus Købmandsskole Kontaktperson Mette Hansen, Erhvervsakademiet Århus Købmandsskole, Projektperiode: 1. januar december 2008 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Per 31. juli skulle den nye portal være etableret og datamigrering fra gl. portal påbegyndt. Desværre har projektgruppen været ramt af frafald og projektlederskift, og haft problemer med at få afsat arbejdstid til projektet. Kort beskrivelse af projektet Et "one point access" for elever på tekniske skoler, handelsskoler, gymnasier og SOSUskoler til de relevante gratis internetresurser, uddannelsesbibliotekernes betalingsdatabaser og på sigt bibliotekskatalogerne og bibliotek.dk, for på den måde at støtte den enkelte elevs og studerendes informationssøgning. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Vi forventer at være mindst en måned bagud for nuværende. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006)! " # $ $% $ $ % & % % '%# %% % ()* +, 20

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

SWIM Streaming Webbased Information Modules

SWIM Streaming Webbased Information Modules SWIM Streaming Webbased Information Modules Slutrapport for SWIM projektet Niels Jørgen Blåbjerg AUB, juli 2004 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES 1 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC (ph@viauc.dk). Projektleder Bibliotekschef

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering Interim handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2010-11 Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af 2011. De nuværende programgruppers mandat udløber 31.

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Herning, april 2014 3 Udvikling af bibliotekstilbuddet til vores brugere er en af de

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV),

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Handlingsplan for Brugerfaciliteter

Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Juni 2003 rettede DEF henvendelse til RUb/Peter Søndergaard og bad om forslag

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Teknisk support: Hvordan får man

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere