Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek"

Transkript

1 Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for programområdet systemarkitektur... 5 Basisorganisation... 6 Shibbolethklargøring af brugerdatabaser... 7 Shibboleth og Elsevier/ScienceDirect... 8 Udbredelse og benyttelse af XML Webservices... 9 Webservice for Digital Dokumentlevering Status for programområdet brugerfaciliteter Analysemodellen et webværktøj Biblioteksvagten Projekt lokal, regional og national virtuel reference Status for programområdet portaler Fagportal for Arkæologi og Historie Formidling af betalingsressourcer på DEFFs fagportaler: Juraportal.dk og Bizigate Internetvejviseren Lånernes forventninger og krav til det hybride bibliotek Status for programområdet licenser Status for programområdet e-læring Bibliotekerne som aktiv læringspartner informationskompetence og nye roller for forskningsbibliotekerne DEFF informationskompetence e-støtteværktøj DELA - Digital Educational Library Access DIGITEV Learning Objects Web Øges de studerendes studiekompetence, hvis studietekniske metoder integreres i fagundervisningen? Status for programområdet e-publicering Digital bevaring af IR Bilag: Benyttelse og økonomi Statistik for DEFF fagportaler Statistik for DEFF tjenester Statistik over downloads fra udvalgte forlag Økonomi

3 Indledning Hermed præsenteres Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFF) kvartalsrapport for andet kvartal af Kvartalsrapporten består af bidrag fra DEFFs programgrupper og projekter samt fra DEFF-sekretariatet. Yderligere oplysninger om DEFFs aktiviteter kan findes på hvor der også er mulighed for at tilmelde sig DEFFs nyhedsbrev. Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med DEFFs aktiviteter eller man ønsker yderligere oplysninger, kan DEFF-sekretariatet kontaktes på 3

4 Status for DEFF-sekretariatet Udover de daglige administrative opgaver har Sekretariatet brugt en del tid på at få organiseringen og den fremtidige bemanding af Knowledge Exchange Office (KEO) på plads. Der synes nu at være enighed blandt parterne om en model. De første arrangementer i KEO er således også ved at være planlagt. Derudover har Sekretariatet fokuseret en del på reorganisering af DEFF og leveret bidrag og oplæg til Styregruppen. Det seneste oplæg er tilgængeligt på Et andet fokusområde hos Styregruppen har været integrated search. Sekretariatet har deltaget i en række møder og udarbejdet oplæg og referater. På UVM-området blev der afholdt endnu et standardiseringskursus og Sekretariatet deltager i udarbejdelsen af to nye publikationer: Råd & Vink om fremtidens uddannelsesbibliotek og Råd & Vink om informationskompetence for folke-, gymnasie- og uddannelsesbiblioteker. I løbet af 2. kvartal faldt den nye aftale om indscanning af bogforsider på plads. Det er en rammeaftale for alle statslige biblioteker, der tillader disse at indscanne og fremvise bogforsider i kataloger og på web. Aftalen træder i kraft pr. 1. september, og Sekretariatet vil i august i samarbejde med COPY-DAN udarbejde informationsmateriale. Der arbejdes også på en teknisk løsning jf. status for Systemarkitektur. Sekretariatet har sammen med repræsentanter fra Det kongelige Bibliotek deltaget i et møde med Forfatterforeningen og UBVA om at få autorernes accept af tilgængeliggørelse af KB s digitaliserede danske videnskabelige tidsskrifter. Begge foreninger var positivt indstillede. Der er udarbejdet en redegørelse, som de to foreninger vil forelægge for deres bestyrelser. Sekretariatet arbejder sammen med repræsentanter fra forskningsbibliotekerne i det udvalg, som Rektorkollegiet har nedsat med henblik på forhandling af en rammeaftale om indscanning til undervisningsbrug i henhold til Ohl. 13. Forhandlingerne med COPY- DAN påbegyndes til august. Arbejdet med Bøger til Døren er fortsat i kvartalet og har bl.a. fokuseret på at finde en hensigtsmæssig måde at afregne på overfor kørselsordningen. Sekretariatet har arbejdet på en ny model for Den danske forskningsdatabase, der indebærer, at man får en billigere og bedre base. Den del af forskningsdatabasen, der fungerede som driftsløsning for institutioners indberetning af data nedlægges, og der arbejdes i stedet for med muligheden for at tilbyde alternative driftsløsninger for mindre institutioner fra hhv. Atiras PUREsystem og DTU s ORBIT-system. 4

5 Status for programområdet systemarkitektur Programkomiteen for Systemarkitektur afholdt det seneste møde den 15. maj. Her drøftede den fremtidige organisering af arbejdet og nye projektideer. Arbejdet med Google Scholar fortsætter i DEFF-sekretariatet. Der arbejdes fortsat ihærdigt i DK-AAI, der er betegnelsen for det fælles adgangsstyringssystem for videregående uddannelse og forskning. Sekretariatet for DK- AAI er i gang med at organisere arbejdet og har udarbejdet forskellige oplæg og planer. Sekretariatet har sendt et oplæg om finansiering til de involverede ministerier. XWS-delen af Systemarkitektur har arbejdet med Integrated search både på de enkelte institutioner og på et fælles seminar den juli. En del af medlemmerne deltog således også i seminaret om integrated search den 15. marts. Statsbiblioteket arbejdes på at klarlægge mulighederne for en teknisk løsning for indscanning og distribution af bogforsider således at alle biblioteker, der har indgået aftale med COPY-DAN får mulighed for at benytte disse i web og kataloger. Biblioteket arbejder også videre med en teknisk løsning, der gør det muligt at levere indscannede videnskabelige artikler i henhold til Ohl. 16 stk. b aftalen i større omfang. 5

6 Basisorganisation Projektansvarlig: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. januar december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er i det 3. og sidste år af den aftalte periode. Projektet bidrager til fremtidsscenarier for en lignende konstruktion i det fremtidige DEFF og de fremlagte modeller har dannet væsentlig del af grundlaget for den ny udmeldte fremtidige struktur for DEFF. På initiativ af DEFF-sekretariatet er dele af klippekort mandmånederne nu bragt i anvendelse til at sikre gennemførelsen af et af 2006-projekterne (Fedora på DTV). Kort beskrivelse af projektet Projektets formål er at skabe et videns- og kompetencenetværk inden for autentifikation og autorisation på tværs af den danske bibliotekssektor med henblik på vidensdeling og formidling samt teknisk assistance på området. Basisprojektet varetager administrationen af den samlede AAI projektsuite, indsamlingen og formidlingen af viden via projektets hjemmeside vedligeholdelsen af projektets hjemmeside, samt knytning af internationale kontakter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal 2 udestående ansøgninger er færdiggjort og bragt til godkendelse jf. bemærkningen om klippekortanvendelsen. Basisprojektet anvendes nu som paraply for SBs og KBs aktiviteter på AAI-området, således at DK-AAI bevillingen fortsat koncentreres om fælles anvendelse med universitetsdeltagere. Bidrag til udformningen af den nye DEFF-struktur, herunder især formningen af det nye programområde: Arkitektur og Middleware. Et særligt emne i perioden har været drøftelserne om introduktion og anvendelse af integrated search i det danske biblioteksvæsen med basis i 2 initiativer: Et tilbud fra Exlibris om anvendelsen af Primo og et initiativ til en Open Source baseret udvikling med udgangspunkt i Statsbibliotekets Summa-projekt. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Fortsat bidrag til DK-AAI, herunder udarbejdelse af business-cases og støtte til formningen af den permanente DK-AAI organisation. Fortsat koordinering af projekterne for Forberedelse af 2. runde af projektforslag, som afrunder basisprojektet og evt. danner overgang til fortsatte aktiviteter fra 2007 og frem. Initiering af konkret projektarbejde omkring integrated search. Det forventes nu at en væsentlig del af de resterende klippekortsmåneder anvendes til dette område. 6

7 Shibbolethklargøring af brugerdatabaser Projektansvarlig: David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: 1. januar august 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen På grund en senere start samt generel travlhed hos de deltagende institutioner, er projektet stadig 1-2 måneder forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er at udbrede kendskabet til fødereret adgangsstyring blandt DEFF-bibliotekerne. Det skal for det første foregå ved for det første at informere institutionerne om hvad det indebærer at indgå i et fødereret AAI-samarbejde. For det andet skal projektet opstille en række anbefalinger for hvorledes man bør konfigurere sin Shibboleth identitetsudbyder. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Der er i løbet at sidste kvartal etableret en testføderation bestående af en identitetsudbyder på hhv SB og KB, en WAYF-service samt et demo service udbyder. Hele setup et kan afprøves vi https://shibdemo.kb.dk Derudover er der kommet positive tilbagemeldinger fra AAU, SDU, AU og KU med henblik på at etablere en identitets udbyder på disse institutioner. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) I det kommende kvartal vil arbejdet med at få etableret identitetsudbyderer på ovennævnte institutioner fortsætte. Endvidere vil det blive tilstræbt at kredsen af deltagende institutioner udvides. Den planlagte workshop vil blive afholdt i løbet af efteråret, eller evt. som individuelle besøg på de enkelte institutioner. 7

8 Shibboleth og Elsevier/ScienceDirect Projektansvarlig: Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. juni december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er ca 1 måned forsinket i forhold til den til den oprindelige projektplan som angivet i projektansøgningen. Dette skyldes at man har valgt at udskyde projektstarten til man har fået etableret en testføderation i forbindelse med projektet Shibbolethklargøring af brugerdatabaser. Det forventes at projektet vil forløbe planmæssigt forskudt en måned i forhold til den oprindelige projektplan. Kort beskrivelse af projektet Projektets vision er at fortsætte den igangværende undersøgelse af Shibboleth som autentifikations og autorisationsinfrastruktur. Dette gøres ved at implementere et Shibboleth scenarie, hvor Elsevier/ScienceDirect agerer som ressourceudbyder, og de ansøgende institutioner optræder som identitetsudbydere. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Som angivet i sidste kvartalsrapport forelægger der nu en detaljeret plan over projektet. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Det forventes at den tekniske infrastruktur kommer på plads i samarbejde med Elseviers teknikere således at den er klar til test omkring 1. september. 8

9 Udbredelse og benyttelse af XML Webservices Projektansvarlig: Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kontaktperson Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. marts marts 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Den overordnede vision er, at implementere DEF 3-lags arkitekturen med standardiserede XML Web Services, således at DEF's tjenester kan udvikle sig længere og billigere end ellers og kan udnyttes mere effektivt og fleksibelt i hele DEF landskabet med dets mange institutioner, portaler og aktører. Som et element i realiseringen af denne vision om en åben serviceorienteret arkitektur skal dette projekt fremme at de opnåede resultater får en bredere udnyttelse iblandt DEF s biblioteker og at disse får bedre forudsætninger for at medvirke aktivt i arkitekturens og tjenesternes videre udvikling. Projektets overordnede formål er, at interesserede DEF biblioteker bliver i stand til at udnytte erfaringer og resultater fra DEF s pilot Web Service projekter i 2004 at teste disse og kommende XML Web Services ud fra et brugerperspektiv at etablere lokale brugergrænseflader, der udnytter disse services at levere feedback til udbyderne og konstruktørerne af Web Services i DEF fællesskabet at identificere behov for at supplere de første Web Services piloter med nye eller med udvidet funktionalitet Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Afrapporteringsrapport for projektet indsendt Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) 9

10 Webservice for Digital Dokumentlevering Projektansvarlig: Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek Kontaktperson Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. april marts 2007 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen På baggrund af orlov blandt projektdeltagerne, så blev projektstarten fremskudt 2 mdr. Men projektafslutningstidspunktet er ikke blevet rykket. Kort beskrivelse af projektet Projektet vil med udgangspunkt i Danmarks Tekniske Videnscenters eksisterende 3Dsystem (Direkte Digital Dokumentlevering) og erfaringer på områder, etablere en standalone service på nettet, der kan udnyttes af alle portaler og biblioteker, der ønsker at tilbyde brugerne digital dokumentlevering, når det ikke er muligt at tilbyde brugere et direkte link til e-fuldtekst. 3D er en form for middleware, der står som et bindeled mellem det anvendte søgesystem og en række dokumentleverandører. Et typisk anvendelsesscenarium vil være, at biblioteket linke til denne service via OpenURL og resolver (f.eks. SFX), men også interaktion via XML webservices vil blive muligt, hvor dette ønskes. Modellen kan også i fremtiden tænkes ind i en egentlig DEF tidsskriftsvejviser for biblioteker, der ikke har adgang til hele eller dele af indholdet. Deltagende biblioteker kan som nævnt udnytte dokumentleveringstjenesten i forbindelse med deres lokale informationsportaler og kan i tillæg tilknytte sig tjenesten som dokumentleverandører til fællesskabet. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Der er kommet bud på udenlandske dokumentleverandører og en mulig model for lokale dokumentleverandører. Dertil arbejdes der på afklaring omkring de tekniske udfordringer. Projektets organisatoriske udformning er på plads. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) De tidligere opridsede opgaver færdiggøres. Dertil arbejdes der på første definition af en webservice for systemet. Der påbegyndes arbejde med afdækning af licensmæssige spørgsmål Datamodel for systemet videreudvikles. 10

11 Status for programområdet brugerfaciliteter Programområdet har afholdt ét møde i andet kvartal. Der er ikke aftalt nye møder idet man afventer Styregruppens færdiggørelse af ny strategi og reorganisering af DEFF. Programområdet har følgende igangværende projekter: ibrugtagning af software til lokal virtuel referenceservice (i samarbejde med Biblioteksvagten) analysemodellen et webværktøj Status for disse projekter findes særskilt. Programområdet har i 2. kvartal fået afslag på to projektansøgninger: synliggørelse og markedsføring af bibliotekernes ressourcer og services samt fremtidens usability-aktiviteter på fag- og forskningsbibliotekerne Programområdet håber at ansøgningerne efter en reorganisering af DEFF er gennemført kan blive realiseret. Især projektet om synliggørelse og markedsføring af bibliotekernes ressourcer og services der var tilrettelagt som et samarbejdsprojekt med programområdet for licenser og som havde til formål at øge benyttelsen af bibliotekernes elektroniske tilbud, anser programområdet for væsentligt. Projektet skulle bidrage til at slutbrugeren får et større indblik i det udbud af produkter som bibliotekerne anskaffer og som flere rapporter i de senere år har dokumenteret er mangelfuld. 11

12 Analysemodellen et webværktøj Projektansvarlig: Claus Bjerg, Viborg-seminariet Kontaktperson Claus Bjerg, Viborg-seminariet, Projektperiode: 1. september juni 2007 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er lidt forsinket i forhold til den udmeldte tidsplan. Den ene projektgruppe arbejder ultimo juni 2006 med udarbejdelse af tekstindhold til webværktøjet teksterne er således ikke færdige. Teksterne skulle i forhold til planen være tilsendt Helle Kildevang, som skulle vurdere indholdet. Dette er således ikke sket, da alle teksterne ikke er endelig færdiggjorte. Vi har stadig tekniske problemer med standardprogrammet Visual Minds opførsel i vort netværk, og CVU Midt Vests IT afdeling har været sat på sagen. Problemet er, at programmet egentlig er et stand-alone program som genererer nogle exe-filer der skal anvendes i netværket. I disse exe-filer er der nogle programstumper JAVA som stadig giver problemer med stabiliteten. Den foreløbige løsning er her at man zipper filerne, således at brugerne skal unzippe hjælpeværktøjet. Dette betyder desværre problemer med brugervenligheden for de studerende, idet hjælpeværktøjet således ikke direkte bliver tilgængeligt på nettet, men kun via zipningsprocessen, som nødvendiggør flere klik før den studerende kan anvende værktøjet. Dette er særdeles uhensigtsmæssigt. Vi overvejer en løsning direkte på vores intranet med de web-værktøjer som vort intranet Microsoft Portal Server giver mulighed for. Det er hensigten at CVU Midt Vest IT afdelingen i august-september vil prøve at løse ovennævnte tilgængeligheds-problem. Kort beskrivelse af projektet Projektet har til hensigt på baggrund af lovgivningsmæssige krav, lærervejledninger og informationskompetencetænkning at udarbejde et web-baseret hjælpeværktøj udarbejdet i et standardprogram. En analysemodel" til anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af bacheloropgaven i professionsbacheloruddannelserne og på bachelorniveauer på universiteter. CVU Midt Vest kan anvende værktøjet integreret i portal/virtuelle læringsmiljø (intranet). Web-værktøjet skal medvirke til udvikling af de studerendes niveausvarende akademiske arbejdsmåder og -metoder (bachelorniveau), og til at de studerendes får udviklet deres informationskompetencer Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Teksterne udarbejdes/målrettes til de forskellige grene i webmodellen i to projektundergrupper. Der er afholdt arbejdsdage i de forskellige grupper og tekstproduktionen er i fuld gang. Opbygning og oplægning af tekster i Visual Mind er påbegyndt (se bilag med skærmkopi af analysemodellen). Opbygning med grenene: opstart - fremstilling formelle krav dokumentation. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) I denne periode tilrettes teksterne fortsat. En pilotversion af modellen sættes i værk. Analysemodellen oplægges på relevante holdsider i CVU Midt-Vests intranet. Modellen og enkelte dele af denne eksempelvis dokumentationsgrenen, som er et hjælpeværktøj til 12

13 avanceret informationssøgning, testes i 4. projekt i pædagoguddannelsen på Viborgseminariet. 13

14 Biblioteksvagten Projektansvarlig: Morten Fogh, Herning Centralbibliotek Kontaktperson Ellen Nielsen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Idegrundlag Samarbejdsprojektet BiblioteksVagten.dk for folke- og forskningsbiblioteker, som har haft til formål inden udgangen af 2002 at etablere rammerne for en fælles referencetjeneste på tværs af bibliotekssektorerne, er nu i sin konsolideringsfase. Det lykkedes indenfor en meget knap deadline for de 4 deltagende forskningsbiblioteker at etablere en fælles vagtplan og at beskrive rammerne for samarbejdet med Folkebibliotekerne. Målet med tjenesten er at give deff.dk s brugere mulighed for at komme i online dialog med biblioteket og her blive betjent enten via en chatfunktion eller via en spørgeformularfunktion. Reference-servicen tilbyder besvarelse af generelle spørgsmål, spørgsmål vedrørende faktainformation, emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål. Servicen vil kunne håndtere hurtige svar på generelle spørgsmål og faktaspørgsmål via chatten. Emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål vil typisk blive håndteret via formularfunktionen og svartiden vil afhænge af spørgsmålets sværhedsgrad og karakter samt af, hvorledes svaret fremskaffes (hvem/hvor). Målgruppe Målgruppen for den Virtuelle Reference service på deff.dk vil primært være forskningsbibliotekets traditionelle brugere/deff.dk s brugere (undervisnings- og forskermiljø), men da deff.dk er tilgængelig for alle på nettet, vil andre brugerkategorier også kunne betjenes. Målet er, at den virtuelle referencetjeneste på deff.dk primært skal besvare de spørgsmål, som ikke umiddelbart bedst besvares af folkebibliotekernes Biblioteksvagten.dk. Der henvises i øvrigt til de i perioden fremsendte kvartalsrapporter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal I andet kvartal 2006 har der været afholdt 2 møder i Bestyrelsen og 2 møder i Biblioteksvagtens projektgruppe. Desuden har der været afholdt en temadag om det nye teknologiske muligheders evt. anvendelse i forbindelse med Biblioteksvagten. Danmarks Kunstbibliotek er gået ind i samarbejdet sammen med de øvrige ARKADE partnere (Danmarks Designskoles Bibliotek og Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek). Chatsoftware VRL+ er etableret i en testbase med det formål at biblioteksvagterne i sommermånederne kan orientere sig og afprøve faciliteterne. Desuden er der arrangeret 5 uddannelsesdage i VRL+ i sidste halvdel af august. VRL+ forventes at blive taget i brug Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Afholdelse af undervisningsdage i hhv. Århus, København og Odense Ibrugtagning af VRL+ Udarbejdelse af nyt vagtskema med henblik på at dække chat og formularservice 14

15 Evt. optagelse af nye biblioteker i forbindelse med samarbejdet med DEFF programområde Brugerfaciliteter Planlægning og af ny temadag 15

16 Projekt lokal, regional og national virtuel reference Projektansvarlig: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Kontaktperson Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. april april 2008 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Projektet vil tilbyde at op til 15 fag- og forskningsbiblioteker opretter lokale netbaserede vejledninger til supplement til traditionel vejledning. Bibliotekerne skal samle erfaring med at vejlede lokalt og i en netbaseret løsning med andre biblioteker og med Biblioteksvagten. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Der er tilmeldingsfrist for projektbiblioteker til Biblioteksvagten forventes at tage projektets vrl+ programmel i brug i efteråret Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Start for cirka 10 projektbiblioteker. Uddannelse af betjeningspersonale for Biblioteksvagt og lokale forskningsbiblioteker. 16

17 Status for programområdet portaler Programområdet har ikke afholdt møder i andet kvartal, men sekretariatet tog initiativ til afholdelse af et statusmøde for fagportalerne som foregik den 3. maj. Mødet blev indledt med en præsentation af projektet Lånernes forventninger og krav til det hybride bibliotek som blev foretaget af Katja Guldbæk, Det Kongelige Bibliotek. Projektet er gennemført på initiativ af programområdet og gav anledning til en god diskussion blandt deltagerne. Yderligere information om projektet kan findes her: Et referat fra mødet kan findes på Programområdet har følgende igangværende projekter: anbefalingssystemer i bibliotekskataloger internetvejviseren.dk historie-arkæologi portal Status for disse projekter findes særskilt. 17

18 Fagportal for Arkæologi og Historie Projektansvarlig: Ivan Boserup, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson Steen Bille Larsen, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: Projektet er sat i bero, se nedenfor Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Ingen afvigelse Kort beskrivelse af projektet Fagportalen for historie og arkæologi skal udbrede kendskabet til forskning og formidling inden for dansk og nordisk historie og arkæologi ved at give en samlet og let tilgængelig adgang til informationsressourcer inden for dette område: 1. Fagportalen have en klar dansk-nordisk og sekundært en europæisk indfaldsvinkel for at skabe en modvægt til den anglo-amerikanske dominans på området og vil således udgøre et supplement til eksisterende udenlandske initiativer. a) præsentere dansk-nordiske forskningsmiljøer vedrørende historie og arkæologi i almindelighed uafhængigt af genstandsområde. b) afspejle Danmarks og Nordens historie som både en komparativ og en integreret del af europæisk historie. c) behandle almene historiske emneområder med dansk nordisk udgangspunkt i komparativt perspektiv. Portalens fokusering er dansk-nordisk, men åbner for præsentation af den internationale forskning på området med links til databaser og tidsskrifter. 2. fungere som en integrerende ressource, der kan bidrage til, at man undgår at dublere eksisterende initiativer og ressourcer, men tværtimod supplerer hinanden 3. præsentere centrale og relevante links, der er grundigt annoterede. 4. give adgang til vigtige samlingskataloger, der ikke er tilgængelige i dag i elektronisk form (kataloger over danske samlinger som f.eks. ikke-publiceret materiale, der findes i vigtige håndskriftsamlinger). 5. give elektronisk adgang til relevante centrale bibliografiske hjælpemidler, så som Dansk Historisk Bibliografi, Danmark og Antikken o. lign. - også på de dele af bibliografierne, der i øjeblikket kun findes i papir eller lignende samt udfyldelsen af eventuelle lakuner i deres dækning. 6. give adgang til væsentlige referenceværker som f.eks.: kronologiske tabeller, historiske atlas og begrebsordbøger. 7. give adgang til centrale tidsskrifter inden for portalens område i fuldtekst. 8. give adgang til kildemateriale i fuldtekst, der skønnes at være centralt for studier inden for portalens emneområde. 9. give adgang til væsentlige historiske hjælpevidenskabelige ressourcer, som f.eks. inden for områder som numismatik, epigrafik, heraldik, statistik og kronologi. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Cand. mag. Jesper Mørch er blevet ansat, og arbejdet skrider planmæssigt frem. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Fortsat arbejde med afslutning af portalen med henblik på åbning 4. kvartal

19 Formidling af betalingsressourcer på DEFFs fagportaler: Juraportal.dk og Bizigate Projektansvarlig: Michael Kørner, Det Juridiske Fakultets Biblioteker, Københavns Universitet Kontaktperson Michael Kørner, Det Juridiske Fakultets Biblioteker, Københavns Universitet, Projektperiode: 4. maj oktober 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen I projektansøgningen er angivet at vi forventer at alle aktiviteter kan afsluttes senest primo september Vi har aftalt med firmaet Index Data at deres arbejde med projektet afleveres senest 1. september Vi forventer derfor at projektet bliver forsinket ca. 1 mdr. Kort beskrivelse af projektet At udvikle portalerne så de bliver interessante for endnu flere studerende, forskere og undervisere og andre brugere gennem en styrket formidling af flere forskningsbibliotekers betalingsressourcer i portalerne. At Juraportal.dk og Bizigate kan administrere flere bibliotekers betalingsressourcer via programmets administrationsmodul, og løsningen nemt kan anvendes af andre DEFFfagportaler At Juraportal.dk og Bizigate formidler flere bibliotekers betalingsressourcer i publikumsdelen. Deltagende biblioteker: CBS Bibliotek Danmarks Statistiks Bibliotek og Information Handelshøjskolens Bibliotek i Aarhus Juridisk Bibliotek, Aarhus Universitet Det Juridiske Fakultets Biblioteker, Københavns Universitet Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Statsbiblioteket Syddansk Universitetsbibliotek Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Kravspecifikationer er udarbejdet på baggrund erfaringer fra en demoportal udviklet af den projektansvarlige. Det Juridiske Fakultets Biblioteker har foretaget brugervenlighedstest af demoportalen. Der er afholdt møde med firmaet Index Data og deres arbejde med projektet er aftalt. Projektets milepæle nås først når dette arbejde går i gang i løbet af august. Kasper Løvschall fra DEFF s webhotel er også involveret i en mindre del af projektet. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006) Vi forventer at alle milepæle nås og projektet afsluttes. 19

20 Internetvejviseren Projektansvarlig: Mette Hansen, Erhvervsakademiet Århus Købmandsskole Kontaktperson Mette Hansen, Erhvervsakademiet Århus Købmandsskole, Projektperiode: 1. januar december 2008 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Per 31. juli skulle den nye portal være etableret og datamigrering fra gl. portal påbegyndt. Desværre har projektgruppen været ramt af frafald og projektlederskift, og haft problemer med at få afsat arbejdstid til projektet. Kort beskrivelse af projektet Et "one point access" for elever på tekniske skoler, handelsskoler, gymnasier og SOSUskoler til de relevante gratis internetresurser, uddannelsesbibliotekernes betalingsdatabaser og på sigt bibliotekskatalogerne og bibliotek.dk, for på den måde at støtte den enkelte elevs og studerendes informationssøgning. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Vi forventer at være mindst en måned bagud for nuværende. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2006)! " # $ $% $ $ % & % % '%# %% % ()* +, 20

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Slutrapport EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Fase I Projektpartnere (DR) (FSK) Projekt- og økonomiansvarlig Steen Pedersen, FSK Telefon: 45 25 37 46 E-mail:

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

E(lektronisk)-læring i SiD

E(lektronisk)-læring i SiD E(lektronisk)-læring i SiD Perioden august december 2001 Projektrapport Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation og strategi 5 Beskrivelse af projektets forløb og resultater 6 Omfang 7 Arbejdsgrupper

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark Evaluering af FINFO informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark - et projekt gennemført med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under Biblioteksstyrelsen Januar 2002 Evaluering

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 3. PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER... 7 3.1 Projektets

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 2002 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 København 2003 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2002 Redaktion: Charlotte Cathrine Pedersen, Annette Schneider,

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Erfaringsopsamling EU Socialfondsprojekt 2003-2005 Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Uddannelses- og socialforvaltningen (USF), Sønderjylland Amt Projektansvarlig: Christian L. Hansen,

Læs mere