RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO"

Transkript

1 RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

2 Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor en forenings sfo? Formål Modellen 32 Familie resultater 29 Metode Metode Analyse 30 børnenes aktivitetsniveau Resultater 33 HVILKEN VIRKNING FØLER DU, AT FORENINGS SFO HAR PÅ DIN FAMI- LIES HVERDAG Metode Stigning i aktivitetsniveau Faktorer, der spiller en rolle for barnets aktivitetsniveau 34 Udvikling af foreningen Resultater metode analyse 31 Trivsel Resultater medlemstal Aktivitetsudbud og samarbejde med andre foreninger Metode Analyse Rekruttering af ungledere og øvrige frivillige Forældrenes vurdering af børnenes trivsel Foreningsstruktur -GIF Lokalsamfundet Side 58

3 27 Resultater Pilotprojektet i Nr. Felding har resulteret i: Aktivitetsniveau 100 % af børnene i klasse er foreningsaktive efter opstarten af Forenings SFO en. Før opstarten var 76 % af børnene foreningsaktive Det gennemsnitlige aktivitetsniveau pr. barn er steget fra 1,3 til 2,2 aktiviteter om ugen efter opstarten af Forenings SFO en. Dertil skal lægges dagens sport som mange børn gør brug af Børnene får afprøvet flere sportsgrene og deltager i flere aktiviteter, end de ville have gjort, hvis Forenings SFO ikke fandtes På grund af mere ro bliver der nu tilbudt op til dobbelt så mange kreative aktiviteter i SFO en end før opstarten Trivsel Der er 93 % af børnene, der efter opstarten af Forenings SFO en har det enten godt eller meget godt, og 7 % af børnene har det nogenlunde. Før opstarten havde 82 % af børnene det godt eller meget godt, 16 % havde det nogenlunde og 2 % havde det dårligt eller meget dårligt Forenings SFO har en god eller meget god indvirkning på 93 % af børnene Børnene får positiv energi, er glade og motiverede og har færre konflikter Pædagogerne i SFO en ser et stort potentiale i konceptet i forhold til børnenes trivsel og mulighed for inklusion Koncentrationsniveauet hos børnene er øget Foreningsaktiviteter som platform for inklusion og trivsel Familie 84 % af forældrene mener, at Forenings SFO en enten har en god eller meget god indvirkning på familiens hverdag Antallet af meget travle eller stressede familier er faldet fra 23 % til 3 % Andelen af familier med en tilpas hverdag er steget fra 10 % til 25 % Forældrene vurderer overordnet, at Forenings SFO har en positiv indvirkning på familielivet, og at ordningen primært bidrager til mere tid og ro til samvær i familien Side 59

4 Forening Nr. Felding GIF Foreningen har fået en stigning i medlemstallet i aldersgruppen 0-12 år på 114 %, hvilket svarer til 250 børn Der opleves endvidere en stigning i antallet af voksne medlemmer En ændret tilgang til sport med mere fokus på leg og bevægelse end på at vinde En forening der kan rumme ALLE børn uanset deres forudsætninger Der er sket en udvidelse af foreningsaktiviteterne Foreningen har fået 24 nye ungledere på kontrakt, og der har kun været få skeptikere Foreningen har opnået en større synlighed i lokalsamfundet og er blevet et omdrejningspunkt for fællesskab En tilpasning af foreningens organisationsstruktur Et styrket samarbejde med andre foreninger 28 Hvorfor en Forenings SFO? FORDI EN FORENINGS SFO PÅ KORT SIGT VIL BETYDE: Mere idræt for færre penge og en opprioritering af den danske frivillighedskultur FORDI EN FORENINGS SFO PÅ LANGT SIGT VIL BETYDE: At flere børn klarer sig bedre igennem folkeskolen og efterfølgende får en uddannelse En samfundsmæssig besparelse på sygehusområdet En generel højnelse af befolkningens sundhedstilstand Dette vil ske fordi, at idrætten har potentiale til: At skabe spænding, leg og bevægelsesglæde At virke sundhedsfremmende og forebyggende Inklusion og integration i forhold til udsatte grupper Indlæring og udvikling af sociale kompetencer Opbygning af realkompetencer gennem udvikling af kompetencer fra frivilligt leder- og trænerarbejde, som kan overføres til eksempelvis arbejdsmarkedet Til at styrke samfundets sammenhængskraft gennem opbygning af menneskelige tillidsrelationer, og foreningsidrætten kan fremme en demokratisk Side 60

5 FORMÅL Visionen med Forenings SFO i Nr. Felding er at skabe rammerne for en fremtidssikret, dynamisk og foreningsbaseret SFO med sundhed, sociale kompetencer og et frivilligt engagement som bærende værdier. Formålet er endvidere at skabe en bedre sammenhæng med og overgang mellem SFO og foreningslivet for børnene både i forhold til at styrke børnenes muligheder for at dyrke idræt, men også i den pædagogiske tilgang til børnene så der begge steder opleves et anerkendende og inkluderende miljø. MODELLEN En forenings SFO er et samarbejde mellem en SFO og en eller flere lokale foreninger om at udbyde fritidsaktiviteter til børnene i klasse i SFO tiden. Børnene får derved en nem adgang til at afprøve mange forskellige aktiviteter, og derved forbedres rammevilkårene for børnenes idræts- og aktivitetsudøvelse, og børnene vil opnå et højere fysisk aktivitetsniveau, som både vil gavne deres almene sundhedstilstand og deres indlæringsevne. SFO ens samlede aktivitetstilbud til børnene øges samtidig med, at børnene får afviklet deres fritidsaktiviteter, mens de er i SFO. De har således allerede været til f. eks. håndbold eller gymnastik, når de bliver hentet af forældrene om eftermiddagen. Foreningsaktiviteterne er et supplement til SFO ens øvrige aktivitetstilbud. Ordningen indebærer således, at der er mere ro og tid til samvær i familierne efter skoletid. 29 Resultatrapportens Metode indhold bygger på en række interviews og spørgeskemaundersøgelser: Interview med ungledere foretaget af DGI Interview med foreningerne foretaget af DGI Interview med Per Østergaard foretaget af DGI Interviews med Pædagoger i SFO foretaget af Udvikling & Strategi Spørgeskema Forældre i klasse, før og efter opstarten Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet ungledere Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet foreningsledere Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet forældrene Indsamlingen af empiri er foregået i et samarbejde mellem Nr. Felding skole og SFH, DGI, GIF og Udvikling og Strategi, Holstebro Kommune. Den samlede mængde empiri belyser projektet fra en lang række relevante og interessante vinkler. Det er dermed muligt at konkludere og vurdere projektet på baggrund af behandling af mængden af empiri. Foreliggende rapport har imidlertid fokus på en formidling af de resultater, som etableringen af Forenings SFO en har genereret. Den indsamlede empiri belyser imidlertid også en lang række andre og mere procesorienteret forhold, og disse har blandt andet dannet grundlag for udarbejdelsen af drejebogen. Side 61

6 30 Et BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU af hovedformålene med Forenings SFO en i Nr. Felding var at øge børnenes aktivitetsniveau. RESULTATER 100 % af børnene i klasse er foreningsaktive efter opstarten af Forenings SFO en. Før opstarten var 76 % af børnene foreningsaktive Det gennemsnitlige aktivitetsniveau pr. barn er steget fra 1,3 til 2,2 aktiviteter om ugen efter opstarten af Forenings SFO en. Dertil skal lægges dagens sport som mange børn gør brug af Børnene får afprøvet flere sportsgrene og deltager i flere aktiviteter, end de ville have gjort, hvis Forenings SFO ikke fandtes På grund af mere ro bliver der nu tilbudt op til dobbelt så mange kreative aktiviteter i SFO en end før opstarten METODE Spørgeskema fra SFO en til forældrene både før og efter opstarten af SFO en omkring børnenes generelle aktivitetsniveau på ugentligt basis. Spørgeskema fra GIF efter opstarten af SFO en til forældrene om Forenings SFO ens indvirkning på børnene og oplevelserne med aktivitetstilbuddene i Forenings SFO. Herunder også kommentarer fra forældrene. STIGNING I AKTIVITETSNIVEAU Børnenes aktivitetsniveau er i høj grad steget efter etableringen af Forenings SFO en, og undersøgelsen viser, at alle børn nu er aktive i større eller mindre omfang. Statistikkerne viser, at alle børn nu er foreningsaktive, og at der er sket en gennemsnitlig stigning i antal aktiviteter pr. barn pr. uge fra 1,3 aktivitet til 2,2 aktiviteter pr. uge. Denne stigning ses også ved, at børnene førhen gik til maksimalt tre aktiviteter om ugen, hvilket efter opstarten af forenings SFO en er steget til fem aktiviteter. Dertil skal lægges aktiviteten dagens sport, som også udbydes i SFO en, og som børnene melder sig til på dagen. Side 62

7 BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU FØR FORENINGS SFO BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS SFO BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS 7 % SFO 20 % 7 % 10 % % 39 % 26 % 0 AKTIVITET 1 AKTIVITET 2 AKTIVITETER 0 AKTIVITET 3 AKTIVITETER 1 AKTIVITET 2 AKTIVITETER 3 AKTIVITETER 4 AKTIVITETER 5 AKTIVITETER 10 % 26 % 7 % 31 % 26 % 0 AKTIVITET 1 AKTIVITET 2 AKTIVITETER 3 AKTIVITETER 4 AKTIVITETER 5 AKTIVITETER 31 % Derudover understøtter forældrenes kommentarer Forenings SFO ens afgørende betydning for børnenes aktivitetsniveau, idet der pointeres, at børnene ikke ville få mulighed for det samme antal aktiviteter, hvis disse lå om eftermiddagen og aftenen. Mit barn går til meget mere sport end han gjorde før og er vild med at røre sig, og kan nu gøre det i eftermiddagstimerne. Ellers ville vi have sat nogle begrænsninger på hvor mange sene eftermiddage og aftener han skulle være hjemmefra (En forælder) Forenings SFO en giver dermed nogle gode rammer i forhold til at opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om én times motion dagligt, idet børnene her har mulighed for dagligt at deltage i en aktivitet. FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS AKTIVITETSNIVEAU Samlet set angav 58 % af forældrene til børn fra klasse før opstarten af Forenings SFO en, at tid var en afgørende faktor i beslutningen af, hvor mange aktiviteter barnet/ børnene må deltage i i sin fritid, og dermed hvor højt barnets aktivitetsniveau kunne være. Hvis der ikke var tilbuddet i SFH, ville min datter kun gå til 1 ting i ugen pga. tid, men det er ikke sikkert, at det ville være en af de ting hun går til i Forenings SFH. (En forælder) Med andre ord var manglende tid før opstarten af Forenings SFO en en af de største barrierer for at øge børnenes aktivitetsniveau. To andre væsentlige faktorer var økonomi og manglende interesse. Den manglende tid understøttedes også af, at en stor del af forældrene før opstarten af Forenings SFO en tilkendegav, at de havde en stresset eller meget travl hver dag. Side 63

8 FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS AKTIVITETSNIVEAU FØR FORENINGS SFO FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS SFO FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS 8 % AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS SFO 6 % 18 % 19 % 58 % 36 % 10 % 10 % TID ØKONOMI INGEN INTERESSE MANGLENDE TILBUD TID ANDET ØKONOMI INGEN INTERESSE MANGLENDE TILBUD ANDET 10 % 19 % 33 % 36 % TID ØKONOMI INGEN INTERE MANGLENDE T ANDET 33 % Ses der på fordelingen af afgørende faktorer efter etableringen af SFO en, er det tydeligt, at tid ikke længere figurerer med så høj procentsats, men at der i stedet er kommet en mere ligelig fordeling på de 3 vigtigste parametre: Tid, ingen interesse og andet. I forhold til at der er så stor en andel, der mener, at der ikke er interesse, kan det være en indikation på, at børnenes aktivitetsbehov er dækket ind ved den nuværende ordning. Dette understøttes yderligere af stigningen i børnenes gennemsnitlige aktivitetsniveau. Flere af forældrene gør opmærksomme på, at hvis det ikke var fordi aktiviteterne lå som en del af Forenings SFO en, så ville barnet ikke gå til så mange aktiviteter enten pga. tid eller af økonomiske årsager, så økonomi spiller også i et vist omfang en rolle. Havde det kostet penge havde han ikke kunne vælge fire ting. (En forælder) Forældrene giver endvidere udtryk for, at det, udover ovennævnte faktorer, i høj grad er barnets egen lyst, der har afgørende betydning. Nogle forældre oplyser, at barnet må gå til de aktiviteter, det ønsker, fordi de er gratis, men at barnet selv har valgt antallet af aktiviteter på baggrund af lyst. Det skal endvidere bemærkes, at der alene er foretaget målinger på foreningsaktiviteterne, og at der ikke er blevet målt på de kreative aktiviteter, der udbydes i SFO en parallelt med foreningsaktiviteterne, hvor det efter opstarten af Forenings SFO en har vist sig, at der nu udbydes op til dobbelt så mange kreative værksteder end tidligere, fordi der er kommet mere ro på børnene, og deres koncentrationsevne er blevet skærpet. Side 64

9 31 Et Trivsel af formålene med Forenings SFO en var, at børnene gennem øget bevægelse og ved indgåelse i nye fællesskaber skulle opnå en generel bedre trivsel. RESULTATER Der er 93 % af børnene, der efter opstarten af Forenings SFO en har det enten godt eller meget godt, og 7 % af børnene har det nogenlunde. Før opstarten havde 82 % af børnene det godt eller meget godt, 16 % havde det nogenlunde og 2 % havde det dårligt eller meget dårligt. Efter opstarten af SFO en har 0 % det dårligt eller meget dårligt 93 % af forældrene vurderer, at Forenings SFO en har en god eller meget god virkning på børnene, og at Forenings SFO en dermed har haft en positiv indflydelse på børnenes trivsel Forenings SFO har en god eller meget god indvirkning på 93 % af børnene Børnene får positiv energi, er glade og motiverede og har færre konflikter Pædagogerne i SFO en ser et stort potentiale i konceptet i forhold til børnenes trivsel og mulighed for inklusion Koncentrationsniveauet hos børnene er øget Foreningsaktiviteter som platform for inklusion og trivsel METODE Interview med pædagogerne i SFO en forud for opstarten i forhold til Forenings SFO ens inklusionspotentiale. Spørgeskema fra SFO en til forældrene både før og efter opstarten af SFO en om børnenes generelle trivselsniveau. Spørgeskema fra GIF efter opstarten til forældrene om Forenings SFO ens indvirkning på børnene. Udtalelser fra skoleleder i Nr. Felding, Jette Lund. Side 65

10 ANALYSE FORÆLDRENES VURDERING AF BØRNENES TRIVSEL Det fremgår af undersøgelsen, at forældrene generelt vurderer, at der er sket en bedring i børnenes trivsel efter opstarten af Forenings SFO en. Der er således efter opstarten ikke nogen børn, der har det dårligt eller meget dårligt, og antallet af børn, der har det nogenlunde, er reduceret fra 16 % til 7 %. Hertil skal det dog bemærkes, at der tages forbehold for resultatet, idet datagrundlaget i anden omgang ikke har den samme population som den første måling. TRIVSEL FØR FORENINGS SFO TRIVSEL EFTER FORENINGS SFO 29 % 29 % TRIVSEL FØR FORENINGS SFO 16 % 16 % MEGET DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT 24 % 7 % MEGET DÅRLI DÅRLIG NOGENLUND GODT MEGET GODT 53 % 69 % 53 % I spørgeskemaet fra GIF blev forældrene spurgt om følgende: HVILKEN VIRKNING OPLEVER DU, AT FORENINGENS SFO HAR PÅ DIN FAMILIES HVERDAG? % 46 % MEGET DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT % 0 2 % Side 66

11 Resultatet viser, at 93 % af forældrene vurderer, at Forenings SFO en har en god eller meget god virkning på børnene, og at Forenings SFO en dermed har haft en positiv indflydelse på børnenes trivsel. Forældrene har haft mulighed for at uddybe indvirkningen af Forenings SFO en på børnenes trivsel, og overordnet fremhæver forældrene, at børnenes mulighed for at bevæge sig meget i SFO-tiden og muligheden for at prøve forskellige aktiviteter har en positiv effekt på børnenes trivsel: Han går frivillig til det i stedet for før, hvor det var halv vejs tvang i ulvetimen. Meget energi bliver brugt på en god måde, hvilket medfører glade og motiverede børn resten af dagen. Han går til noget som han ellers ikke ville komme til, får brugt sig selv hver dag, får en masse succes oplevelser, som betyder at der kommer en glad dreng hjem. Den yngste har aldrig været specielt interesseret i sport, men han går til 3 ting i løbet af ugen nu. Den ældste har fået lov til at gå til nogle af de ting vi før har sagt nej til pga. ressourcer Forældrene oplever som udgangspunkt glade og motiverede børn samt færre konflikter både i SFO-tiden og med søskende derhjemme. Forældrene oplever, at den øgede bevægelse medfører at børnene får mere positiv energi: Vores barn er glad, velafbalanceret og tilfreds efter fysisk aktivitet. Vi oplever at der er færre konflikter med mindre søskende i hjemmet sidst på eftermiddagen og hun kan bedre koncentrerer sig fagligt - lave lektier. HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDA- GOGERNE I EN FORENINGS SFO? Pædagogerne gav i et interview forud for opstarten generelt udtryk for, at der i Forenings SFO konceptet lå et stort potentiale i forhold til at højne børnenes trivsel. Både pga. mulighederne for mere bevægelse, men også på grund af den nye platform som foreningsaktiviteterne giver børnene i forhold til at kunne udfolde sig og spejle sig i hinanden og ikke mindst motivationen ved, at der er mange fra den samme årgang, der skal til de samme aktiviteter. Børnene får hinanden at spejle sig i, og det kan være med til at give dem tryghed og få succesoplevelser, og måske knytte nye bånd med børn man ikke leger med normalt. Børnene får nogle andre relationer og ser andre side af hinanden. (Pædagog) Pædagogerne ser tillige en styrke i konceptet ved den pædagogiske opbakning til børnene, og ser dem selv som havende en vigtig rolle i forhold til at bakke børnene op i at deltage i foreningsaktiviteterne, således at flest mulige børn kan deltage i aktiviteterne også dem der umiddelbart har udfordringer ved at leve op til de krav, der normalt stilles fra foreningernes side for at kunne deltage. Side 67

12 I forhold til børn med særlige behov kan det være en fordel, at de kan dyrke idræt i trygge rammer. De kender personalet, og det er de samme spilleregler, som gælder i SFH og foreningen. (Pædagog) En af styrkerne ved ordningen er den pædagogiske opbakning til børnene, og særligt de børn, der normalt ville have svært ved at honorere de krav, de bliver stillet overfor i foreningsregi. Der vil være børn der i starten er forvirret og ikke ved hvad de skal. Nogle vil melde til og andre fra. Den pædagogiske opgave kommer til at ligge i at inkludere alle børn. (Pædagog) Endelig ser pædagogerne et potentiale ved Forenings SFO i forhold til, at børnene generelt vil komme til at opleve en mindre stresset hverdag og mere tid sammen med forældrene, hvilket alt andet lige vil medføre en øget trivsel. Af bekymringer i forhold til børnenes trivsel, gav pædagogerne udtryk for, at ordningen, for de børn der ikke umiddelbart var så meget til sport, kunne komme til at virke ekskluderende. Der var endvidere bekymringer i forhold til, hvilken indvirkning ordningen ville have på de mere traditionelle SFO aktiviteter. Børnene med særlige behov er som udgangspunkt ikke socialt ekskluderet, men søger selv nogle mindre sammenhænge, hvor de kan indgå socialt og de kan rummes. Spørgsmålet er i den sammenhæng, hvorvidt det er godt eller skidt i forhold til inklusionen, at aktiviteterne bliver mere strukturerede, at der stilles krav i forhold til at kunne deltage, og at aktiviteten foregår i større grupper. (Pædagog) Skoleleder i Nr. Felding, Jette Lund, har i forbindelse med evalueringen af projektet oplyst, at Forenings SFO en har medført, at børnene er blevet mere rolige, og at det har vist sig, at der nu er mulighed for flere kreative aktiviteter i SFO en end tidligere. Hvor der tidligere typisk var to aktiviteter i gang ad gangen, er det nu ikke unormalt med op til fire aktiviteter, hvilket har givet børnene en endnu bedre platform for at udfolde sig. Det har endvidere vist sig, at børn der tidligere har haft svært ved at koncentrere sig nu har lyst til og magter at deltage i mere stillesiddende aktiviteter. Det forhold, at samtlige børn deltager i mindst en foreningsaktivitet, peger på, at det er lykkedes at bruge foreningsaktiviteterne som platform for en styrket trivsel og inklusion. Side 68

13 32 Forenings Familie SFO en påvirker ikke alene børnenes aktivitetsniveau, men også familiernes hverdag. En af tankerne bag etableringen af projektet var, at det skulle være med til at lette familiernes hverdag og dermed være et opgør mod ulvetimen i de enkelte familier ved, at børnene har afviklet deres idræt, når de var færdige med SFO en. Dette skulle gerne give mere tid til samvær og lektielæsning. ANALYSE 84 % af forældrene mener, at Forenings SFO en enten har et god eller meget god indvirkning på familiens hverdag Antallet af meget travle eller stressede familier er faldet fra 23 % til 2,5 % Andelen af familier med en tilpas hverdag er steget fra 10 % til 25 % Forældrene vurderer overordnet, at Forenings SFO har en positiv indvirkning på familielivet, og at ordningen primært bidrager ved, at det giver familien mere tid og ro til samvær Metode Familiernes oplevelse af effekterne af Forenings SFO en på deres hverdag er blevet evalueret både ved et spørgeskema, som er udarbejdet af GIF og et spørgeskema udarbejdet af SFO en. I spørgeskemaet fra GIF blev forældrene spurgt om: Hvilken virkning på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget dårlig og 5 meget god, føler du, at Forenings SFO har på din families hverdag, og forældrene havde endvidere mulighed for at uddybe deres svar I spørgeskemaet fra SFO en blev forældrene spurgt om: Jeres hverdag: På en skala fra 1-5, hvor travl vurderer du/i jeres hverdag i dag? Forældrene blev stillet dette spørgsmål både før og efter opstarten af Forenings SFO en. Side 69

14 Analyse HVILKEN VIRKNING FØLER DU, AT FORENINGS SFO HAR PÅ DIN FAMILIES HVERDAG HVILKEN VIRKNING OPLEVER DU, AT FORENINGENS SFO HAR PÅ DIN FAMILIES HVERDAG? % 46 % MEGET DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT % 0 2 % I forhold til forældrenes uddybende bemærkninger var der, på nær en enkelt bemærkning, alene positiv respons på ordningen i forhold til mere tid og samvær med børnene. Nedenstående citater er kendetegnende for forældrenes respons. Det letter hverdagen rigtig meget, da man ikke skal skynde sig at lave lektier, lave mad og ud af døren for at nå til sport. Vi har meget glæde af at aktiviteterne ligger i sfh-tiden. Jeg vil gerne at mine børn er aktive, og på denne måde kan vi bedre hygge hjemme og der er mere tid til at nyde hinanden når vi så kommer hjem.(og det gælder også storebror som er ungleder)det er dejligt man ikke skal afsted til sport så snart han kommer hjem og aftensmaden kan indtages stille og roligt. X er ikke den store idrætsudøver og umulig at få afsted til sport i fritiden, men vil gerne deltage gennem Forenings SFH. Mere ro på familien til aften. Tid til at lave lektier samt få aftensmad samlet i familien. Mere overskud til at mindre søskende der ikke går i SFH kan gå til fysisk aktivitet sidst på eftermiddagen. Før opstarten af Forenings SFO en angav 23 %, at de havde en stressende eller meget travl hverdag. 66 % af forældrene angav, at de havde en travl men overskuelig hverdag og 11 % havde en tilpas hverdag. 1 % angav, at de havde god tid. Sammenholdt med målingen efter opstarten af Forenings SFO en tegner der sig et billede af, at familierne alt andet lige har fået mindre travlt i hverdagen. Andelen af stressede eller meget travle familier er faldet fra 23 % til 3 %, og procentdelen af respondenter med en tilpas hverdag er steget fra 10 til 25 %. Der skal dog tages forbehold, idet populationen ikke er nær så stor efter opstarten af SFO en. Side 70

15 TRAVLHED I FAMILIEN FØR FORENINGS SFO 22 % 10 % GOD TID TILPAS TRAVLT, MEN OVERSKUELIGT MEGET TRAVLT STRESSENDE 66 % TRAVLHED I FAMILIEN EFTER FORENINGS SFO 3 % 25 % 10 % GOD TID TILPAS TRAVLT, MEN OVERSKUELIGT MEGET TRAVLT STRESSENDE 66 72% % 33 Foreningen UDVIKLING AF FORENINGEN (NR. FELDING GIF) eller foreningerne er sammen med skolen/sfo en en helt central aktør i dannelsen af en forenings SFO. Det har derfor været vigtigt at få dokumenteret og beskrevet de mest centrale forandringer og resultater, som Forenings SFO en har givet den lokale forening. RESULTATER Foreningen har fået en stigning i medlemstallet i aldersgruppen 0-12 år på 114 % svarende til 250 børn Der opleves endvidere en stigning i antallet af voksne medlemmer En ændret tilgang til sport med mere fokus på leg og bevægelse end på at vinde En forening der kan rumme ALLE børn uanset deres forudsætninger Der er sket en udvidelse af foreningsaktiviteterne Foreningen har fået 24 nye ungledere på kontrakt, og der har kun været få skeptikere Foreningen har opnået en større synlighed i lokalsamfundet og er blevet et omdrejningspunkt for fællesskab En tilpasning af foreningens organisationsstruktur Et styrket samarbejde med andre foreninger Side 71

16 Metode Interview med foreningsformand Per Østergaard, medlemsstatistik, interview med ungledere og spørgeskema til foreningsledere. Det skal bemærkes, at der i dette afsnit alene er fokus på resultater for foreningen, hvorfor aktiviteter uden for foreningens regi ikke er medtaget. Analyse Resultaterne for foreningen er flersidige, hvorfor disse her i resultatrapporten er delt op på medlemstal og aktivitetsudbud, rekruttering af ungledere og frivillige og forandringer i foreningsstrukturen. Medlemstal Overordnet set har alle idrætsområderne i foreningen oplevet en stigning i medlemstallet fra 2011 til 2012 i gruppen af 0-12 årige, hvor antallet af medlemmer mellem 0 og 12 år er gået fra 219 medlemmer i 2011 til 469 medlemmer i Dette er en stigning på 114 %, altså mere end en fordobling af medlemmerne i denne aldersgruppe. UDVIKLING I MEDLEMSTAL I NR. FELDING GIF 200 MEDLEMSTAL 0-12 ÅR, 2011 MEDLEMSTAL 0-12 ÅR, % % 89 % 90 % 86 % 93 % % 36 % 0 10 % GYMNASTIK HÅNDBOLD KARATE BADMINTON FODBOLD Samlet set er Nr. Felding GIF gået fra at have 408 medlemmer i 2011 til i 2012 at have 669 medlemmer i alle aldersgrupper. Foreningsformand, Per Østergård, oplyser, at der udover stigningen i antallet af børnemedlemmer også opleves en stigning i antallet af nye voksenmedlemmer blandt andet på grund af oprettelsen af en løbeklub. Idet løbeklubben først er blevet oprettet i 2013, figurerer disse medlemmer ikke i medlemsstatistikken, som er blevet opgjort pr. udgangen af december 2012 Side 72

17 AKTIVITETSUDBUD OG SAMARBEJDE MED ANDRE FORENINGER Det har været en vigtigt del af projektet at få flest mulige børn til at deltage i foreningsaktiviteterne, og det har derfor været vigtigt for foreningen både at få flere børn til at deltage i de eksisterende tilbud, men også at udvikle foreningens tilbud i forhold til de behov børnene har. Derfor har foreningen udover tilbuddene håndbold, gymnastik, badminton og fodbold været åben i forhold til dialog og samarbejde med andre foreninger, der ønskede at byde ind med nye aktiviteter til børnene ved brug af forenings SFO en som platform. Det har bl.a. betydet, at GIF i samarbejde med Ulfborg Karateklub har oprettet en karateafdeling, og at der er indgået samarbejdsaftaler med Holstebro Atletikklub og den lokale spejderforening om at arrangere aktiviteter for børnene. I forhold til unglederne er aftalen, at det er den pågældende forening, der er ansvarlig for aktiviteten, og at GIF stiller ungledere til rådighed efter behov. Der er endvidere dialog med den lokale rideklub i forhold til at indgå i et samarbejde. REKRUTTERING AF UNGLEDERE OG ØVRIG FRIVILLIGE Der er blevet rekrutteret 24 nye ungledere til foreningen, der alle har gennemgået ungleder kursus ved DGI: I front. Derudover er der rekrutteret 4 nye frivillige voksne, der enten på grund af de tidligere træningstider nu har mulighed for at blive frivillig, eller fordi de efter den øgede synlighed af foreningen nu ønskede at blive en del af foreningslivet. Foreningsformand, Per Østergaard, oplyser, at de unge tilfører foreningen en masse som f.eks. en fodboldskole, som de selv skal stå for at arrangere, og at de som udgangspunkt er blevet meget positivt modtaget i foreningen. Der har dog været enkelte skeptikere blandt de erfarne trænere og ledere i forhold til, hvorvidt unglederne vil være i stand til at løfte opgaven. For at imødegå disse bekymringer, er der indgået kontrakt med unglederne, hvilket gør det muligt at stille flere krav til dem. Hvis ikke de lever op til forventningerne, kan de blive sat af opgaven som ungleder. De unge vil så blive tilbudt efteruddannelse eller anden form for støtte, så de på et senere tidspunkt igen kan blive ungleder eller træner. Det er meget vigtigt for foreningen, at de unge ikke bare får lov at sejle deres egen sø, såfremt de i første omgang ikke kan leve op til de krav, der bliver stillet til dem. Unglederne selv giver både i interviews og i spørgeskemaundersøgelsen udtryk for, at de er glade for muligheden for at prøve kræfter med trænergerningen og ansvaret, der følger med, at det er motiverende at arbejde med børn, og at de synes, at det er spændende at være en del af noget nyt og fællesskabet omkring det. Endelig betragter de opgaven som et godt alternativ til et egentlig fritidsjob. Side 73

18 I forhold til udfordringer påpeger unglederne selv, at det primært er i forhold til konflikter mellem børnene, og at de i de situationer er glade for samarbejdet med pædagogerne. Herunder følger et uddrag af ungledernes kommentarer til DGI kurset og det generelle samarbejde med pædagogerne: Det er spændende at være en del af et fællesskab og bygge noget nyt op Enkelte børn kan være svære at styre, og kan derfor ødelægge det lidt for de andre. Men det er rigtig godt, at pædagogerne kan hjælpe Det er spændende og udfordrende Jeg får en masse træner erfaring Pædagogen hjælper med at trøste. Hvis der er nogen, der ikke gider være med, kommer hun også og prøver så at få dem med Jeg lærer af pædagogerne hvordan man håndterer børnene og konflikter Det er sjovt at arbejde med børn. De lærer noget og vil gerne blive bedre. For at kvalificere unglederne, deltog de i DGI s unglederkursus: I Front. Tilbagemeldingerne på kurset har været meget positive, og de unge havde bl.a. følgende kommentarer til kurset: Jeg lærte fx hvordan man opbygger en god træning. Det var rimelig godt at få at vide. Jeg føler mig bedre rustet til at tackle børnene i forskellige situationer Jeg har mere gå-på-mod i forhold til at planlægge og udføre aktiviteter Lærte at tage beslutninger, opfinde mine egne lege, gøre det mere spændende FORENINGSSTRUKTUR - GIF Foreningsformand, Per Østergaard, oplyser, at konceptet har medført en ændret tilgang til idræt i foreningen, hvor holdsport og enkeltsport bliver blandet, og der er nu mere fokus på leg i stedet for at vinde. Det har krævet mange ressourcer at få alle foreningsledere med på ideen og få gjort op med den mere traditionelle måde at tænke foreningsarbejde på. Det er derfor vigtigt, at andre foreninger får forholdt sig til, hvilken kultur der aktuelt er i foreningen, og hvordan denne kan spille sammen med en Forenings SFO, som vil have til formål at kunne rumme alle børn uanset deres evner og motivation for at deltage i foreningsaktiviteterne. Det har ikke alene været arbejde med at ændre på kulturen i foreningen, det har også været nødvendigt at tilpasse organiseringen i foreningen. Der er dels sket en slankning af foreningen, fordi der har været behov for både en smidig beslutningsproces, men også fordi der har været behov for at frigøre ressourcer i foreningen til de enkelte opgaver. Der er endvidere blevet oprettet et SFO-udvalg i foreningen med forældrerepræsentanter for både børn og ungledere i SFO en. Side 74

19 Profilering af foreningen i forbindelse med oprettelsen af Forenings SFO en har skabt meget positiv omtale og et andet syn på foreningen lokalt, hvilket skaber en synergieffekt som eksempelvis oprettelsen af en løbeklub med forældre, der ikke tidligere har været engageret i foreningen, en foryngelse af bestyrelsen og positive tilkendegivelser fra andre foreninger som spejder, atletik, karate og rideklub. Succesen medfører imidlertid også en udfordring for foreningen, idet den har ramt loftet for lokale tilskud, men det har ikke stoppet lysten til at videreudvikle på projektet, og foreningen er pt. ved at gøre sig overvejelser i forhold til tiltag for de børn, der aldersmæssigt ikke er omfattet af SFO-ordningen. Forældrene er overordnet set meget begejstrede for det nye koncept, men enkelte forældre peger på udfordringer i forhold til, at børnene ikke deltager i turneringer som i andre foreninger, hvilket for nogle børn kan udgøre en motivationsfaktor for at fortsætte. Ligesom der også bliver peget på, at der med den nuværende ordning ikke er tilbud om foreningsaktiviteter, såfremt der er børn, der af den ene eller anden årsag fravælger SFO-ordningen som et pasningstilbud. Foreningslederne er i en spørgeskemaundersøgelse blevet bedt om at vurdere forskellige aspekter i forhold til implementeringen af Forenings SFO en og udviklingen af GIF, herunder hvad der er vigtigst for dem i forbindelse med Forenings SFO en. Her svarer 100 %, at det vigtigste er mere sport til børn, 56 % peger på Forenings SFO en som en rekrutteringsplatform for kommende ledere og for fastholdelse af medlemmer efter 4. klasse. Endelig peger 44 % på, at det er vigtigt med en bedre udnyttelse af træningsfaciliteterne og 33 % på flere medlemmer til deres afdeling. Foreningslederne er endvidere blevet spurgt om, hvilken betydning de tror, det har, at børnene bliver trænet af unge mennesker samt Forenings SFO ens potentiale i forhold til at være frivillig leder i foreningslivet. Det fremgår af undersøgelsen, at 77 % af foreningslederne vurderer, at det har betydning, at børnene bliver trænet af de unge, og at de generelt vurderer Forenings SFO en positivt i forhold til at være frivillig i foreningen. HVILKEN BETYDNING, TROR DU, AT DET HAR, AT BØRN BLIVER TRÆNET AF UNGE MENNESKER % 33 % SLET INGEN BETYDNING NÆSTEN INGEN BETYDNING HVERKEN ELLER LILLE BETYDNING STOR BETYDNING % % Side 75

20 TROR DU, AT FORENINGS SFH HAR EN INDVIRKNING PÅ AT VÆRE FRIVILLIG LEDER I FORENINGER? 11 % 11 % JA, EN POSITIV INDVIRKNING JA, EN NEGATIV INDVIRKNING NEJ VED IKKE 78 % LOKALSAMFUNDET Foreningsformand, Per Østergaard, oplyser også, at etableringen af en Forenings SFO ikke alene har betydning for foreningen, men at det også i høj grad rækker ind i lokalsamfundet og i sammenhængskraften: Nr. Felding bliver attraktiv for nye tilflyttere og børnefamilier. Der skabes nytænkning i foreningslivet og de bliver tilpasset bedre efter borgernes behov, hvilket vil resultere i et bredere og mere attraktivt aktivitetsudbud. Udover rekrutteringen af unglederne, oplyser Per Østergaard også, at Forenings SFO en har aktiveret nogle borgere, der ellers har gået hjemme eller været ledige, og som gerne ville lægge nogle timer i foreningen. De får noget socialt ud af det, fordi der også er en voksen at være sammen med, og de bliver tilbudt at komme på kursus. Dette understøttes også af et interview med en pædagog, der blandt andet påpeger: Det at det er lokale unge der står for aktiviteterne, kommer til at styrke sammenholdet i byen. Der bliver flere man hilser på, og det er med til at danne et mere sikkert netværk for børnene. Børnene får mere sammenhæng i deres liv, ved at grænserne bliver mere flydende. Forældrene er i en spørgeskemaundersøgelse blevet spurgt, om de kunne forestille sig, at en Forenings SFO kunne få hele familien til at blive mere aktive i foreninger. Til dette har 52 % af forældrene svaret ja, og 34 % ved ikke. Kun 14 % har svaret nej. Side 76

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Sporttrack Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Februar 2011 Sine Agergaard Annette Michelsen la Cour Sporttrack Evaluering af

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere