RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO"

Transkript

1 RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

2 Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor en forenings sfo? Formål Modellen 32 Familie resultater 29 Metode Metode Analyse 30 børnenes aktivitetsniveau Resultater 33 HVILKEN VIRKNING FØLER DU, AT FORENINGS SFO HAR PÅ DIN FAMI- LIES HVERDAG Metode Stigning i aktivitetsniveau Faktorer, der spiller en rolle for barnets aktivitetsniveau 34 Udvikling af foreningen Resultater metode analyse 31 Trivsel Resultater medlemstal Aktivitetsudbud og samarbejde med andre foreninger Metode Analyse Rekruttering af ungledere og øvrige frivillige Forældrenes vurdering af børnenes trivsel Foreningsstruktur -GIF Lokalsamfundet Side 58

3 27 Resultater Pilotprojektet i Nr. Felding har resulteret i: Aktivitetsniveau 100 % af børnene i klasse er foreningsaktive efter opstarten af Forenings SFO en. Før opstarten var 76 % af børnene foreningsaktive Det gennemsnitlige aktivitetsniveau pr. barn er steget fra 1,3 til 2,2 aktiviteter om ugen efter opstarten af Forenings SFO en. Dertil skal lægges dagens sport som mange børn gør brug af Børnene får afprøvet flere sportsgrene og deltager i flere aktiviteter, end de ville have gjort, hvis Forenings SFO ikke fandtes På grund af mere ro bliver der nu tilbudt op til dobbelt så mange kreative aktiviteter i SFO en end før opstarten Trivsel Der er 93 % af børnene, der efter opstarten af Forenings SFO en har det enten godt eller meget godt, og 7 % af børnene har det nogenlunde. Før opstarten havde 82 % af børnene det godt eller meget godt, 16 % havde det nogenlunde og 2 % havde det dårligt eller meget dårligt Forenings SFO har en god eller meget god indvirkning på 93 % af børnene Børnene får positiv energi, er glade og motiverede og har færre konflikter Pædagogerne i SFO en ser et stort potentiale i konceptet i forhold til børnenes trivsel og mulighed for inklusion Koncentrationsniveauet hos børnene er øget Foreningsaktiviteter som platform for inklusion og trivsel Familie 84 % af forældrene mener, at Forenings SFO en enten har en god eller meget god indvirkning på familiens hverdag Antallet af meget travle eller stressede familier er faldet fra 23 % til 3 % Andelen af familier med en tilpas hverdag er steget fra 10 % til 25 % Forældrene vurderer overordnet, at Forenings SFO har en positiv indvirkning på familielivet, og at ordningen primært bidrager til mere tid og ro til samvær i familien Side 59

4 Forening Nr. Felding GIF Foreningen har fået en stigning i medlemstallet i aldersgruppen 0-12 år på 114 %, hvilket svarer til 250 børn Der opleves endvidere en stigning i antallet af voksne medlemmer En ændret tilgang til sport med mere fokus på leg og bevægelse end på at vinde En forening der kan rumme ALLE børn uanset deres forudsætninger Der er sket en udvidelse af foreningsaktiviteterne Foreningen har fået 24 nye ungledere på kontrakt, og der har kun været få skeptikere Foreningen har opnået en større synlighed i lokalsamfundet og er blevet et omdrejningspunkt for fællesskab En tilpasning af foreningens organisationsstruktur Et styrket samarbejde med andre foreninger 28 Hvorfor en Forenings SFO? FORDI EN FORENINGS SFO PÅ KORT SIGT VIL BETYDE: Mere idræt for færre penge og en opprioritering af den danske frivillighedskultur FORDI EN FORENINGS SFO PÅ LANGT SIGT VIL BETYDE: At flere børn klarer sig bedre igennem folkeskolen og efterfølgende får en uddannelse En samfundsmæssig besparelse på sygehusområdet En generel højnelse af befolkningens sundhedstilstand Dette vil ske fordi, at idrætten har potentiale til: At skabe spænding, leg og bevægelsesglæde At virke sundhedsfremmende og forebyggende Inklusion og integration i forhold til udsatte grupper Indlæring og udvikling af sociale kompetencer Opbygning af realkompetencer gennem udvikling af kompetencer fra frivilligt leder- og trænerarbejde, som kan overføres til eksempelvis arbejdsmarkedet Til at styrke samfundets sammenhængskraft gennem opbygning af menneskelige tillidsrelationer, og foreningsidrætten kan fremme en demokratisk Side 60

5 FORMÅL Visionen med Forenings SFO i Nr. Felding er at skabe rammerne for en fremtidssikret, dynamisk og foreningsbaseret SFO med sundhed, sociale kompetencer og et frivilligt engagement som bærende værdier. Formålet er endvidere at skabe en bedre sammenhæng med og overgang mellem SFO og foreningslivet for børnene både i forhold til at styrke børnenes muligheder for at dyrke idræt, men også i den pædagogiske tilgang til børnene så der begge steder opleves et anerkendende og inkluderende miljø. MODELLEN En forenings SFO er et samarbejde mellem en SFO og en eller flere lokale foreninger om at udbyde fritidsaktiviteter til børnene i klasse i SFO tiden. Børnene får derved en nem adgang til at afprøve mange forskellige aktiviteter, og derved forbedres rammevilkårene for børnenes idræts- og aktivitetsudøvelse, og børnene vil opnå et højere fysisk aktivitetsniveau, som både vil gavne deres almene sundhedstilstand og deres indlæringsevne. SFO ens samlede aktivitetstilbud til børnene øges samtidig med, at børnene får afviklet deres fritidsaktiviteter, mens de er i SFO. De har således allerede været til f. eks. håndbold eller gymnastik, når de bliver hentet af forældrene om eftermiddagen. Foreningsaktiviteterne er et supplement til SFO ens øvrige aktivitetstilbud. Ordningen indebærer således, at der er mere ro og tid til samvær i familierne efter skoletid. 29 Resultatrapportens Metode indhold bygger på en række interviews og spørgeskemaundersøgelser: Interview med ungledere foretaget af DGI Interview med foreningerne foretaget af DGI Interview med Per Østergaard foretaget af DGI Interviews med Pædagoger i SFO foretaget af Udvikling & Strategi Spørgeskema Forældre i klasse, før og efter opstarten Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet ungledere Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet foreningsledere Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet forældrene Indsamlingen af empiri er foregået i et samarbejde mellem Nr. Felding skole og SFH, DGI, GIF og Udvikling og Strategi, Holstebro Kommune. Den samlede mængde empiri belyser projektet fra en lang række relevante og interessante vinkler. Det er dermed muligt at konkludere og vurdere projektet på baggrund af behandling af mængden af empiri. Foreliggende rapport har imidlertid fokus på en formidling af de resultater, som etableringen af Forenings SFO en har genereret. Den indsamlede empiri belyser imidlertid også en lang række andre og mere procesorienteret forhold, og disse har blandt andet dannet grundlag for udarbejdelsen af drejebogen. Side 61

6 30 Et BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU af hovedformålene med Forenings SFO en i Nr. Felding var at øge børnenes aktivitetsniveau. RESULTATER 100 % af børnene i klasse er foreningsaktive efter opstarten af Forenings SFO en. Før opstarten var 76 % af børnene foreningsaktive Det gennemsnitlige aktivitetsniveau pr. barn er steget fra 1,3 til 2,2 aktiviteter om ugen efter opstarten af Forenings SFO en. Dertil skal lægges dagens sport som mange børn gør brug af Børnene får afprøvet flere sportsgrene og deltager i flere aktiviteter, end de ville have gjort, hvis Forenings SFO ikke fandtes På grund af mere ro bliver der nu tilbudt op til dobbelt så mange kreative aktiviteter i SFO en end før opstarten METODE Spørgeskema fra SFO en til forældrene både før og efter opstarten af SFO en omkring børnenes generelle aktivitetsniveau på ugentligt basis. Spørgeskema fra GIF efter opstarten af SFO en til forældrene om Forenings SFO ens indvirkning på børnene og oplevelserne med aktivitetstilbuddene i Forenings SFO. Herunder også kommentarer fra forældrene. STIGNING I AKTIVITETSNIVEAU Børnenes aktivitetsniveau er i høj grad steget efter etableringen af Forenings SFO en, og undersøgelsen viser, at alle børn nu er aktive i større eller mindre omfang. Statistikkerne viser, at alle børn nu er foreningsaktive, og at der er sket en gennemsnitlig stigning i antal aktiviteter pr. barn pr. uge fra 1,3 aktivitet til 2,2 aktiviteter pr. uge. Denne stigning ses også ved, at børnene førhen gik til maksimalt tre aktiviteter om ugen, hvilket efter opstarten af forenings SFO en er steget til fem aktiviteter. Dertil skal lægges aktiviteten dagens sport, som også udbydes i SFO en, og som børnene melder sig til på dagen. Side 62

7 BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU FØR FORENINGS SFO BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS SFO BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS 7 % SFO 20 % 7 % 10 % % 39 % 26 % 0 AKTIVITET 1 AKTIVITET 2 AKTIVITETER 0 AKTIVITET 3 AKTIVITETER 1 AKTIVITET 2 AKTIVITETER 3 AKTIVITETER 4 AKTIVITETER 5 AKTIVITETER 10 % 26 % 7 % 31 % 26 % 0 AKTIVITET 1 AKTIVITET 2 AKTIVITETER 3 AKTIVITETER 4 AKTIVITETER 5 AKTIVITETER 31 % Derudover understøtter forældrenes kommentarer Forenings SFO ens afgørende betydning for børnenes aktivitetsniveau, idet der pointeres, at børnene ikke ville få mulighed for det samme antal aktiviteter, hvis disse lå om eftermiddagen og aftenen. Mit barn går til meget mere sport end han gjorde før og er vild med at røre sig, og kan nu gøre det i eftermiddagstimerne. Ellers ville vi have sat nogle begrænsninger på hvor mange sene eftermiddage og aftener han skulle være hjemmefra (En forælder) Forenings SFO en giver dermed nogle gode rammer i forhold til at opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om én times motion dagligt, idet børnene her har mulighed for dagligt at deltage i en aktivitet. FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS AKTIVITETSNIVEAU Samlet set angav 58 % af forældrene til børn fra klasse før opstarten af Forenings SFO en, at tid var en afgørende faktor i beslutningen af, hvor mange aktiviteter barnet/ børnene må deltage i i sin fritid, og dermed hvor højt barnets aktivitetsniveau kunne være. Hvis der ikke var tilbuddet i SFH, ville min datter kun gå til 1 ting i ugen pga. tid, men det er ikke sikkert, at det ville være en af de ting hun går til i Forenings SFH. (En forælder) Med andre ord var manglende tid før opstarten af Forenings SFO en en af de største barrierer for at øge børnenes aktivitetsniveau. To andre væsentlige faktorer var økonomi og manglende interesse. Den manglende tid understøttedes også af, at en stor del af forældrene før opstarten af Forenings SFO en tilkendegav, at de havde en stresset eller meget travl hver dag. Side 63

8 FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS AKTIVITETSNIVEAU FØR FORENINGS SFO FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS SFO FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS 8 % AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS SFO 6 % 18 % 19 % 58 % 36 % 10 % 10 % TID ØKONOMI INGEN INTERESSE MANGLENDE TILBUD TID ANDET ØKONOMI INGEN INTERESSE MANGLENDE TILBUD ANDET 10 % 19 % 33 % 36 % TID ØKONOMI INGEN INTERE MANGLENDE T ANDET 33 % Ses der på fordelingen af afgørende faktorer efter etableringen af SFO en, er det tydeligt, at tid ikke længere figurerer med så høj procentsats, men at der i stedet er kommet en mere ligelig fordeling på de 3 vigtigste parametre: Tid, ingen interesse og andet. I forhold til at der er så stor en andel, der mener, at der ikke er interesse, kan det være en indikation på, at børnenes aktivitetsbehov er dækket ind ved den nuværende ordning. Dette understøttes yderligere af stigningen i børnenes gennemsnitlige aktivitetsniveau. Flere af forældrene gør opmærksomme på, at hvis det ikke var fordi aktiviteterne lå som en del af Forenings SFO en, så ville barnet ikke gå til så mange aktiviteter enten pga. tid eller af økonomiske årsager, så økonomi spiller også i et vist omfang en rolle. Havde det kostet penge havde han ikke kunne vælge fire ting. (En forælder) Forældrene giver endvidere udtryk for, at det, udover ovennævnte faktorer, i høj grad er barnets egen lyst, der har afgørende betydning. Nogle forældre oplyser, at barnet må gå til de aktiviteter, det ønsker, fordi de er gratis, men at barnet selv har valgt antallet af aktiviteter på baggrund af lyst. Det skal endvidere bemærkes, at der alene er foretaget målinger på foreningsaktiviteterne, og at der ikke er blevet målt på de kreative aktiviteter, der udbydes i SFO en parallelt med foreningsaktiviteterne, hvor det efter opstarten af Forenings SFO en har vist sig, at der nu udbydes op til dobbelt så mange kreative værksteder end tidligere, fordi der er kommet mere ro på børnene, og deres koncentrationsevne er blevet skærpet. Side 64

9 31 Et Trivsel af formålene med Forenings SFO en var, at børnene gennem øget bevægelse og ved indgåelse i nye fællesskaber skulle opnå en generel bedre trivsel. RESULTATER Der er 93 % af børnene, der efter opstarten af Forenings SFO en har det enten godt eller meget godt, og 7 % af børnene har det nogenlunde. Før opstarten havde 82 % af børnene det godt eller meget godt, 16 % havde det nogenlunde og 2 % havde det dårligt eller meget dårligt. Efter opstarten af SFO en har 0 % det dårligt eller meget dårligt 93 % af forældrene vurderer, at Forenings SFO en har en god eller meget god virkning på børnene, og at Forenings SFO en dermed har haft en positiv indflydelse på børnenes trivsel Forenings SFO har en god eller meget god indvirkning på 93 % af børnene Børnene får positiv energi, er glade og motiverede og har færre konflikter Pædagogerne i SFO en ser et stort potentiale i konceptet i forhold til børnenes trivsel og mulighed for inklusion Koncentrationsniveauet hos børnene er øget Foreningsaktiviteter som platform for inklusion og trivsel METODE Interview med pædagogerne i SFO en forud for opstarten i forhold til Forenings SFO ens inklusionspotentiale. Spørgeskema fra SFO en til forældrene både før og efter opstarten af SFO en om børnenes generelle trivselsniveau. Spørgeskema fra GIF efter opstarten til forældrene om Forenings SFO ens indvirkning på børnene. Udtalelser fra skoleleder i Nr. Felding, Jette Lund. Side 65

10 ANALYSE FORÆLDRENES VURDERING AF BØRNENES TRIVSEL Det fremgår af undersøgelsen, at forældrene generelt vurderer, at der er sket en bedring i børnenes trivsel efter opstarten af Forenings SFO en. Der er således efter opstarten ikke nogen børn, der har det dårligt eller meget dårligt, og antallet af børn, der har det nogenlunde, er reduceret fra 16 % til 7 %. Hertil skal det dog bemærkes, at der tages forbehold for resultatet, idet datagrundlaget i anden omgang ikke har den samme population som den første måling. TRIVSEL FØR FORENINGS SFO TRIVSEL EFTER FORENINGS SFO 29 % 29 % TRIVSEL FØR FORENINGS SFO 16 % 16 % MEGET DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT 24 % 7 % MEGET DÅRLI DÅRLIG NOGENLUND GODT MEGET GODT 53 % 69 % 53 % I spørgeskemaet fra GIF blev forældrene spurgt om følgende: HVILKEN VIRKNING OPLEVER DU, AT FORENINGENS SFO HAR PÅ DIN FAMILIES HVERDAG? % 46 % MEGET DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT % 0 2 % Side 66

11 Resultatet viser, at 93 % af forældrene vurderer, at Forenings SFO en har en god eller meget god virkning på børnene, og at Forenings SFO en dermed har haft en positiv indflydelse på børnenes trivsel. Forældrene har haft mulighed for at uddybe indvirkningen af Forenings SFO en på børnenes trivsel, og overordnet fremhæver forældrene, at børnenes mulighed for at bevæge sig meget i SFO-tiden og muligheden for at prøve forskellige aktiviteter har en positiv effekt på børnenes trivsel: Han går frivillig til det i stedet for før, hvor det var halv vejs tvang i ulvetimen. Meget energi bliver brugt på en god måde, hvilket medfører glade og motiverede børn resten af dagen. Han går til noget som han ellers ikke ville komme til, får brugt sig selv hver dag, får en masse succes oplevelser, som betyder at der kommer en glad dreng hjem. Den yngste har aldrig været specielt interesseret i sport, men han går til 3 ting i løbet af ugen nu. Den ældste har fået lov til at gå til nogle af de ting vi før har sagt nej til pga. ressourcer Forældrene oplever som udgangspunkt glade og motiverede børn samt færre konflikter både i SFO-tiden og med søskende derhjemme. Forældrene oplever, at den øgede bevægelse medfører at børnene får mere positiv energi: Vores barn er glad, velafbalanceret og tilfreds efter fysisk aktivitet. Vi oplever at der er færre konflikter med mindre søskende i hjemmet sidst på eftermiddagen og hun kan bedre koncentrerer sig fagligt - lave lektier. HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDA- GOGERNE I EN FORENINGS SFO? Pædagogerne gav i et interview forud for opstarten generelt udtryk for, at der i Forenings SFO konceptet lå et stort potentiale i forhold til at højne børnenes trivsel. Både pga. mulighederne for mere bevægelse, men også på grund af den nye platform som foreningsaktiviteterne giver børnene i forhold til at kunne udfolde sig og spejle sig i hinanden og ikke mindst motivationen ved, at der er mange fra den samme årgang, der skal til de samme aktiviteter. Børnene får hinanden at spejle sig i, og det kan være med til at give dem tryghed og få succesoplevelser, og måske knytte nye bånd med børn man ikke leger med normalt. Børnene får nogle andre relationer og ser andre side af hinanden. (Pædagog) Pædagogerne ser tillige en styrke i konceptet ved den pædagogiske opbakning til børnene, og ser dem selv som havende en vigtig rolle i forhold til at bakke børnene op i at deltage i foreningsaktiviteterne, således at flest mulige børn kan deltage i aktiviteterne også dem der umiddelbart har udfordringer ved at leve op til de krav, der normalt stilles fra foreningernes side for at kunne deltage. Side 67

12 I forhold til børn med særlige behov kan det være en fordel, at de kan dyrke idræt i trygge rammer. De kender personalet, og det er de samme spilleregler, som gælder i SFH og foreningen. (Pædagog) En af styrkerne ved ordningen er den pædagogiske opbakning til børnene, og særligt de børn, der normalt ville have svært ved at honorere de krav, de bliver stillet overfor i foreningsregi. Der vil være børn der i starten er forvirret og ikke ved hvad de skal. Nogle vil melde til og andre fra. Den pædagogiske opgave kommer til at ligge i at inkludere alle børn. (Pædagog) Endelig ser pædagogerne et potentiale ved Forenings SFO i forhold til, at børnene generelt vil komme til at opleve en mindre stresset hverdag og mere tid sammen med forældrene, hvilket alt andet lige vil medføre en øget trivsel. Af bekymringer i forhold til børnenes trivsel, gav pædagogerne udtryk for, at ordningen, for de børn der ikke umiddelbart var så meget til sport, kunne komme til at virke ekskluderende. Der var endvidere bekymringer i forhold til, hvilken indvirkning ordningen ville have på de mere traditionelle SFO aktiviteter. Børnene med særlige behov er som udgangspunkt ikke socialt ekskluderet, men søger selv nogle mindre sammenhænge, hvor de kan indgå socialt og de kan rummes. Spørgsmålet er i den sammenhæng, hvorvidt det er godt eller skidt i forhold til inklusionen, at aktiviteterne bliver mere strukturerede, at der stilles krav i forhold til at kunne deltage, og at aktiviteten foregår i større grupper. (Pædagog) Skoleleder i Nr. Felding, Jette Lund, har i forbindelse med evalueringen af projektet oplyst, at Forenings SFO en har medført, at børnene er blevet mere rolige, og at det har vist sig, at der nu er mulighed for flere kreative aktiviteter i SFO en end tidligere. Hvor der tidligere typisk var to aktiviteter i gang ad gangen, er det nu ikke unormalt med op til fire aktiviteter, hvilket har givet børnene en endnu bedre platform for at udfolde sig. Det har endvidere vist sig, at børn der tidligere har haft svært ved at koncentrere sig nu har lyst til og magter at deltage i mere stillesiddende aktiviteter. Det forhold, at samtlige børn deltager i mindst en foreningsaktivitet, peger på, at det er lykkedes at bruge foreningsaktiviteterne som platform for en styrket trivsel og inklusion. Side 68

13 32 Forenings Familie SFO en påvirker ikke alene børnenes aktivitetsniveau, men også familiernes hverdag. En af tankerne bag etableringen af projektet var, at det skulle være med til at lette familiernes hverdag og dermed være et opgør mod ulvetimen i de enkelte familier ved, at børnene har afviklet deres idræt, når de var færdige med SFO en. Dette skulle gerne give mere tid til samvær og lektielæsning. ANALYSE 84 % af forældrene mener, at Forenings SFO en enten har et god eller meget god indvirkning på familiens hverdag Antallet af meget travle eller stressede familier er faldet fra 23 % til 2,5 % Andelen af familier med en tilpas hverdag er steget fra 10 % til 25 % Forældrene vurderer overordnet, at Forenings SFO har en positiv indvirkning på familielivet, og at ordningen primært bidrager ved, at det giver familien mere tid og ro til samvær Metode Familiernes oplevelse af effekterne af Forenings SFO en på deres hverdag er blevet evalueret både ved et spørgeskema, som er udarbejdet af GIF og et spørgeskema udarbejdet af SFO en. I spørgeskemaet fra GIF blev forældrene spurgt om: Hvilken virkning på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget dårlig og 5 meget god, føler du, at Forenings SFO har på din families hverdag, og forældrene havde endvidere mulighed for at uddybe deres svar I spørgeskemaet fra SFO en blev forældrene spurgt om: Jeres hverdag: På en skala fra 1-5, hvor travl vurderer du/i jeres hverdag i dag? Forældrene blev stillet dette spørgsmål både før og efter opstarten af Forenings SFO en. Side 69

14 Analyse HVILKEN VIRKNING FØLER DU, AT FORENINGS SFO HAR PÅ DIN FAMILIES HVERDAG HVILKEN VIRKNING OPLEVER DU, AT FORENINGENS SFO HAR PÅ DIN FAMILIES HVERDAG? % 46 % MEGET DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT % 0 2 % I forhold til forældrenes uddybende bemærkninger var der, på nær en enkelt bemærkning, alene positiv respons på ordningen i forhold til mere tid og samvær med børnene. Nedenstående citater er kendetegnende for forældrenes respons. Det letter hverdagen rigtig meget, da man ikke skal skynde sig at lave lektier, lave mad og ud af døren for at nå til sport. Vi har meget glæde af at aktiviteterne ligger i sfh-tiden. Jeg vil gerne at mine børn er aktive, og på denne måde kan vi bedre hygge hjemme og der er mere tid til at nyde hinanden når vi så kommer hjem.(og det gælder også storebror som er ungleder)det er dejligt man ikke skal afsted til sport så snart han kommer hjem og aftensmaden kan indtages stille og roligt. X er ikke den store idrætsudøver og umulig at få afsted til sport i fritiden, men vil gerne deltage gennem Forenings SFH. Mere ro på familien til aften. Tid til at lave lektier samt få aftensmad samlet i familien. Mere overskud til at mindre søskende der ikke går i SFH kan gå til fysisk aktivitet sidst på eftermiddagen. Før opstarten af Forenings SFO en angav 23 %, at de havde en stressende eller meget travl hverdag. 66 % af forældrene angav, at de havde en travl men overskuelig hverdag og 11 % havde en tilpas hverdag. 1 % angav, at de havde god tid. Sammenholdt med målingen efter opstarten af Forenings SFO en tegner der sig et billede af, at familierne alt andet lige har fået mindre travlt i hverdagen. Andelen af stressede eller meget travle familier er faldet fra 23 % til 3 %, og procentdelen af respondenter med en tilpas hverdag er steget fra 10 til 25 %. Der skal dog tages forbehold, idet populationen ikke er nær så stor efter opstarten af SFO en. Side 70

15 TRAVLHED I FAMILIEN FØR FORENINGS SFO 22 % 10 % GOD TID TILPAS TRAVLT, MEN OVERSKUELIGT MEGET TRAVLT STRESSENDE 66 % TRAVLHED I FAMILIEN EFTER FORENINGS SFO 3 % 25 % 10 % GOD TID TILPAS TRAVLT, MEN OVERSKUELIGT MEGET TRAVLT STRESSENDE 66 72% % 33 Foreningen UDVIKLING AF FORENINGEN (NR. FELDING GIF) eller foreningerne er sammen med skolen/sfo en en helt central aktør i dannelsen af en forenings SFO. Det har derfor været vigtigt at få dokumenteret og beskrevet de mest centrale forandringer og resultater, som Forenings SFO en har givet den lokale forening. RESULTATER Foreningen har fået en stigning i medlemstallet i aldersgruppen 0-12 år på 114 % svarende til 250 børn Der opleves endvidere en stigning i antallet af voksne medlemmer En ændret tilgang til sport med mere fokus på leg og bevægelse end på at vinde En forening der kan rumme ALLE børn uanset deres forudsætninger Der er sket en udvidelse af foreningsaktiviteterne Foreningen har fået 24 nye ungledere på kontrakt, og der har kun været få skeptikere Foreningen har opnået en større synlighed i lokalsamfundet og er blevet et omdrejningspunkt for fællesskab En tilpasning af foreningens organisationsstruktur Et styrket samarbejde med andre foreninger Side 71

16 Metode Interview med foreningsformand Per Østergaard, medlemsstatistik, interview med ungledere og spørgeskema til foreningsledere. Det skal bemærkes, at der i dette afsnit alene er fokus på resultater for foreningen, hvorfor aktiviteter uden for foreningens regi ikke er medtaget. Analyse Resultaterne for foreningen er flersidige, hvorfor disse her i resultatrapporten er delt op på medlemstal og aktivitetsudbud, rekruttering af ungledere og frivillige og forandringer i foreningsstrukturen. Medlemstal Overordnet set har alle idrætsområderne i foreningen oplevet en stigning i medlemstallet fra 2011 til 2012 i gruppen af 0-12 årige, hvor antallet af medlemmer mellem 0 og 12 år er gået fra 219 medlemmer i 2011 til 469 medlemmer i Dette er en stigning på 114 %, altså mere end en fordobling af medlemmerne i denne aldersgruppe. UDVIKLING I MEDLEMSTAL I NR. FELDING GIF 200 MEDLEMSTAL 0-12 ÅR, 2011 MEDLEMSTAL 0-12 ÅR, % % 89 % 90 % 86 % 93 % % 36 % 0 10 % GYMNASTIK HÅNDBOLD KARATE BADMINTON FODBOLD Samlet set er Nr. Felding GIF gået fra at have 408 medlemmer i 2011 til i 2012 at have 669 medlemmer i alle aldersgrupper. Foreningsformand, Per Østergård, oplyser, at der udover stigningen i antallet af børnemedlemmer også opleves en stigning i antallet af nye voksenmedlemmer blandt andet på grund af oprettelsen af en løbeklub. Idet løbeklubben først er blevet oprettet i 2013, figurerer disse medlemmer ikke i medlemsstatistikken, som er blevet opgjort pr. udgangen af december 2012 Side 72

17 AKTIVITETSUDBUD OG SAMARBEJDE MED ANDRE FORENINGER Det har været en vigtigt del af projektet at få flest mulige børn til at deltage i foreningsaktiviteterne, og det har derfor været vigtigt for foreningen både at få flere børn til at deltage i de eksisterende tilbud, men også at udvikle foreningens tilbud i forhold til de behov børnene har. Derfor har foreningen udover tilbuddene håndbold, gymnastik, badminton og fodbold været åben i forhold til dialog og samarbejde med andre foreninger, der ønskede at byde ind med nye aktiviteter til børnene ved brug af forenings SFO en som platform. Det har bl.a. betydet, at GIF i samarbejde med Ulfborg Karateklub har oprettet en karateafdeling, og at der er indgået samarbejdsaftaler med Holstebro Atletikklub og den lokale spejderforening om at arrangere aktiviteter for børnene. I forhold til unglederne er aftalen, at det er den pågældende forening, der er ansvarlig for aktiviteten, og at GIF stiller ungledere til rådighed efter behov. Der er endvidere dialog med den lokale rideklub i forhold til at indgå i et samarbejde. REKRUTTERING AF UNGLEDERE OG ØVRIG FRIVILLIGE Der er blevet rekrutteret 24 nye ungledere til foreningen, der alle har gennemgået ungleder kursus ved DGI: I front. Derudover er der rekrutteret 4 nye frivillige voksne, der enten på grund af de tidligere træningstider nu har mulighed for at blive frivillig, eller fordi de efter den øgede synlighed af foreningen nu ønskede at blive en del af foreningslivet. Foreningsformand, Per Østergaard, oplyser, at de unge tilfører foreningen en masse som f.eks. en fodboldskole, som de selv skal stå for at arrangere, og at de som udgangspunkt er blevet meget positivt modtaget i foreningen. Der har dog været enkelte skeptikere blandt de erfarne trænere og ledere i forhold til, hvorvidt unglederne vil være i stand til at løfte opgaven. For at imødegå disse bekymringer, er der indgået kontrakt med unglederne, hvilket gør det muligt at stille flere krav til dem. Hvis ikke de lever op til forventningerne, kan de blive sat af opgaven som ungleder. De unge vil så blive tilbudt efteruddannelse eller anden form for støtte, så de på et senere tidspunkt igen kan blive ungleder eller træner. Det er meget vigtigt for foreningen, at de unge ikke bare får lov at sejle deres egen sø, såfremt de i første omgang ikke kan leve op til de krav, der bliver stillet til dem. Unglederne selv giver både i interviews og i spørgeskemaundersøgelsen udtryk for, at de er glade for muligheden for at prøve kræfter med trænergerningen og ansvaret, der følger med, at det er motiverende at arbejde med børn, og at de synes, at det er spændende at være en del af noget nyt og fællesskabet omkring det. Endelig betragter de opgaven som et godt alternativ til et egentlig fritidsjob. Side 73

18 I forhold til udfordringer påpeger unglederne selv, at det primært er i forhold til konflikter mellem børnene, og at de i de situationer er glade for samarbejdet med pædagogerne. Herunder følger et uddrag af ungledernes kommentarer til DGI kurset og det generelle samarbejde med pædagogerne: Det er spændende at være en del af et fællesskab og bygge noget nyt op Enkelte børn kan være svære at styre, og kan derfor ødelægge det lidt for de andre. Men det er rigtig godt, at pædagogerne kan hjælpe Det er spændende og udfordrende Jeg får en masse træner erfaring Pædagogen hjælper med at trøste. Hvis der er nogen, der ikke gider være med, kommer hun også og prøver så at få dem med Jeg lærer af pædagogerne hvordan man håndterer børnene og konflikter Det er sjovt at arbejde med børn. De lærer noget og vil gerne blive bedre. For at kvalificere unglederne, deltog de i DGI s unglederkursus: I Front. Tilbagemeldingerne på kurset har været meget positive, og de unge havde bl.a. følgende kommentarer til kurset: Jeg lærte fx hvordan man opbygger en god træning. Det var rimelig godt at få at vide. Jeg føler mig bedre rustet til at tackle børnene i forskellige situationer Jeg har mere gå-på-mod i forhold til at planlægge og udføre aktiviteter Lærte at tage beslutninger, opfinde mine egne lege, gøre det mere spændende FORENINGSSTRUKTUR - GIF Foreningsformand, Per Østergaard, oplyser, at konceptet har medført en ændret tilgang til idræt i foreningen, hvor holdsport og enkeltsport bliver blandet, og der er nu mere fokus på leg i stedet for at vinde. Det har krævet mange ressourcer at få alle foreningsledere med på ideen og få gjort op med den mere traditionelle måde at tænke foreningsarbejde på. Det er derfor vigtigt, at andre foreninger får forholdt sig til, hvilken kultur der aktuelt er i foreningen, og hvordan denne kan spille sammen med en Forenings SFO, som vil have til formål at kunne rumme alle børn uanset deres evner og motivation for at deltage i foreningsaktiviteterne. Det har ikke alene været arbejde med at ændre på kulturen i foreningen, det har også været nødvendigt at tilpasse organiseringen i foreningen. Der er dels sket en slankning af foreningen, fordi der har været behov for både en smidig beslutningsproces, men også fordi der har været behov for at frigøre ressourcer i foreningen til de enkelte opgaver. Der er endvidere blevet oprettet et SFO-udvalg i foreningen med forældrerepræsentanter for både børn og ungledere i SFO en. Side 74

19 Profilering af foreningen i forbindelse med oprettelsen af Forenings SFO en har skabt meget positiv omtale og et andet syn på foreningen lokalt, hvilket skaber en synergieffekt som eksempelvis oprettelsen af en løbeklub med forældre, der ikke tidligere har været engageret i foreningen, en foryngelse af bestyrelsen og positive tilkendegivelser fra andre foreninger som spejder, atletik, karate og rideklub. Succesen medfører imidlertid også en udfordring for foreningen, idet den har ramt loftet for lokale tilskud, men det har ikke stoppet lysten til at videreudvikle på projektet, og foreningen er pt. ved at gøre sig overvejelser i forhold til tiltag for de børn, der aldersmæssigt ikke er omfattet af SFO-ordningen. Forældrene er overordnet set meget begejstrede for det nye koncept, men enkelte forældre peger på udfordringer i forhold til, at børnene ikke deltager i turneringer som i andre foreninger, hvilket for nogle børn kan udgøre en motivationsfaktor for at fortsætte. Ligesom der også bliver peget på, at der med den nuværende ordning ikke er tilbud om foreningsaktiviteter, såfremt der er børn, der af den ene eller anden årsag fravælger SFO-ordningen som et pasningstilbud. Foreningslederne er i en spørgeskemaundersøgelse blevet bedt om at vurdere forskellige aspekter i forhold til implementeringen af Forenings SFO en og udviklingen af GIF, herunder hvad der er vigtigst for dem i forbindelse med Forenings SFO en. Her svarer 100 %, at det vigtigste er mere sport til børn, 56 % peger på Forenings SFO en som en rekrutteringsplatform for kommende ledere og for fastholdelse af medlemmer efter 4. klasse. Endelig peger 44 % på, at det er vigtigt med en bedre udnyttelse af træningsfaciliteterne og 33 % på flere medlemmer til deres afdeling. Foreningslederne er endvidere blevet spurgt om, hvilken betydning de tror, det har, at børnene bliver trænet af unge mennesker samt Forenings SFO ens potentiale i forhold til at være frivillig leder i foreningslivet. Det fremgår af undersøgelsen, at 77 % af foreningslederne vurderer, at det har betydning, at børnene bliver trænet af de unge, og at de generelt vurderer Forenings SFO en positivt i forhold til at være frivillig i foreningen. HVILKEN BETYDNING, TROR DU, AT DET HAR, AT BØRN BLIVER TRÆNET AF UNGE MENNESKER % 33 % SLET INGEN BETYDNING NÆSTEN INGEN BETYDNING HVERKEN ELLER LILLE BETYDNING STOR BETYDNING % % Side 75

20 TROR DU, AT FORENINGS SFH HAR EN INDVIRKNING PÅ AT VÆRE FRIVILLIG LEDER I FORENINGER? 11 % 11 % JA, EN POSITIV INDVIRKNING JA, EN NEGATIV INDVIRKNING NEJ VED IKKE 78 % LOKALSAMFUNDET Foreningsformand, Per Østergaard, oplyser også, at etableringen af en Forenings SFO ikke alene har betydning for foreningen, men at det også i høj grad rækker ind i lokalsamfundet og i sammenhængskraften: Nr. Felding bliver attraktiv for nye tilflyttere og børnefamilier. Der skabes nytænkning i foreningslivet og de bliver tilpasset bedre efter borgernes behov, hvilket vil resultere i et bredere og mere attraktivt aktivitetsudbud. Udover rekrutteringen af unglederne, oplyser Per Østergaard også, at Forenings SFO en har aktiveret nogle borgere, der ellers har gået hjemme eller været ledige, og som gerne ville lægge nogle timer i foreningen. De får noget socialt ud af det, fordi der også er en voksen at være sammen med, og de bliver tilbudt at komme på kursus. Dette understøttes også af et interview med en pædagog, der blandt andet påpeger: Det at det er lokale unge der står for aktiviteterne, kommer til at styrke sammenholdet i byen. Der bliver flere man hilser på, og det er med til at danne et mere sikkert netværk for børnene. Børnene får mere sammenhæng i deres liv, ved at grænserne bliver mere flydende. Forældrene er i en spørgeskemaundersøgelse blevet spurgt, om de kunne forestille sig, at en Forenings SFO kunne få hele familien til at blive mere aktive i foreninger. Til dette har 52 % af forældrene svaret ja, og 34 % ved ikke. Kun 14 % har svaret nej. Side 76

HVORFOR EN FORENINGS SFO?

HVORFOR EN FORENINGS SFO? FORENINGS SFO PIXIE EN FORENINGS SFO ER ET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRNENE SOM BÅDE VIL KUNNE SPILLE SAMMEN MED DEN NYE SKOLEREFORM, OG SOM KAN LAVES UAFHÆNGIGT. HVORFOR EN FORENINGS SFO? Fordi en

Læs mere

DREJEBOG ET KONKRET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRN FRA KLASSE

DREJEBOG ET KONKRET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRN FRA KLASSE DREJEBOG ET KONKRET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRN FRA 0.-4. KLASSE Forenings SFO en startede op i september 2012, og denne drejebog er udarbejdet på baggrund af de erfaringer og løbende tilpasninger,

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS 27 RESULTATER HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 HVORFOR

Læs mere

DREJEBOG ET KONKRET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRN FRA 0.-4. KLASSE

DREJEBOG ET KONKRET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRN FRA 0.-4. KLASSE DREJEBOG ET KONKRET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRN FRA 0.-4. KLASSE Forenings SFO en startede op i september 2012, og denne drejebog er udarbejdet på baggrund af de erfaringer og løbende tilpasninger,

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt, samt

Læs mere

MODUL 1 B: IDRÆTSFORENINGEN KLAR PARAT

MODUL 1 B: IDRÆTSFORENINGEN KLAR PARAT KURSUSMODULER TIL EN FORENINGS USFH MODUL 1 A FORENINGS USFH KLAR PARAT 9. ARRIL KL. 17.00 19.00 DELTAGERE: MEDARBEJDERE LYNGBJERGHUS OG NAUR SIR SKOLE MODUL 1 B: IDRÆTSFORENINGEN KLAR PARAT 9. APRIL KL.

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Når man går til idræt i SFO en

Når man går til idræt i SFO en Center for Ungdomsstudier i samarbejde med DIF og DGI - støttet af Nordea-fonden Når man går til idræt i SFO en Et projekt, hvor SFO en i samarbejde med den lokale idrætsforening tilbyder halvårlige forløb

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG SPORTSFRITIDSKLUB NÆSTVED DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE. FORSLAG TIL FRITIDSTILBUD TIL ALLE BØRN I NÆSTVED Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG Fritidsklub 11. september2013, version 2.0 UDFORDRINGER

Læs mere

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER #vejen20 Trygve Laub Asserhøj, analytiker på Idrættens Analyseinstitut FREMTIDENS ATLETIKMILJØER Fastholdelse som nøglen til vækst Idan-undersøgelse for Dansk Atletik Forbund med støtte fra Nordea-fonden

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Åben skole som en investering i, at skolen også fremadrettet er åben. Perspektiverne rækker videre til et lille lokalsamfund, som har brug for at kunne

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Evaluering af Blå Galakser Helle og Suzanne Sammenfatning af interview med 2 voksne i de blå galakser December 2016

Evaluering af Blå Galakser Helle og Suzanne Sammenfatning af interview med 2 voksne i de blå galakser December 2016 1 Evaluering af Blå Galakser Helle og Suzanne med 2 voksne i de blå galakser December 2016 Aldersblanding Aldersblanding fremhæves generelt som en vigtigt og positiv præmis for børnesynet og undervisning/læring.

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE VIA University College 2 SÆT DIN SPORT PÅ SKOLESKEMAET 3 Med den seneste reform af folkeskolen er bevægelse, idræt og fysisk aktivitet for alvor kommet på skoleskemaet.

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Opfølgning på 17.4 udvalgsmødet vedr. aktive borgere skaber det gode fællesskab den

Opfølgning på 17.4 udvalgsmødet vedr. aktive borgere skaber det gode fællesskab den Opfølgning på 17.4 udvalgsmødet vedr. aktive borgere skaber det gode fællesskab den 24-09-2014. Referencegruppen for aktive borgere var inviteret med til mødet. Gruppearbejde omkring input til kendetegn

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Samarbejdet mellem folkeskoler og idrætsforeninger

Samarbejdet mellem folkeskoler og idrætsforeninger Samarbejdet mellem folkeskoler og idrætsforeninger Jesper Bøjer Jensen, kontorchef i Undervisningsministeriet 29-01-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 En længere og mere varieret

Læs mere

Grib Chancen til et lettere liv

Grib Chancen til et lettere liv Grib Chancen til et lettere liv Slutevaluering 09/41469 Mette Bang Andersen Baggrund Grib Chancen er et fælles fynsk projekt, der har til formål, at igangsætte vedvarende aktivitetstilbud med motion og

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17.

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17. 33 idrætsprojekter for overvægtige børn er blevet støttet af midler fra puljen Idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn. Puljen blev lanceret af Kulturministeriet og Socialministeriet i august 2006.

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407 Juli 2013 Feltperiode: Den 18. juli 26. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre landet over på 18 eller derover, der har børn på 8 år og der over Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere