RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO"

Transkript

1 RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

2 Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor en forenings sfo? Formål Modellen 32 Familie resultater 29 Metode Metode Analyse 30 børnenes aktivitetsniveau Resultater 33 HVILKEN VIRKNING FØLER DU, AT FORENINGS SFO HAR PÅ DIN FAMI- LIES HVERDAG Metode Stigning i aktivitetsniveau Faktorer, der spiller en rolle for barnets aktivitetsniveau 34 Udvikling af foreningen Resultater metode analyse 31 Trivsel Resultater medlemstal Aktivitetsudbud og samarbejde med andre foreninger Metode Analyse Rekruttering af ungledere og øvrige frivillige Forældrenes vurdering af børnenes trivsel Foreningsstruktur -GIF Lokalsamfundet Side 58

3 27 Resultater Pilotprojektet i Nr. Felding har resulteret i: Aktivitetsniveau 100 % af børnene i klasse er foreningsaktive efter opstarten af Forenings SFO en. Før opstarten var 76 % af børnene foreningsaktive Det gennemsnitlige aktivitetsniveau pr. barn er steget fra 1,3 til 2,2 aktiviteter om ugen efter opstarten af Forenings SFO en. Dertil skal lægges dagens sport som mange børn gør brug af Børnene får afprøvet flere sportsgrene og deltager i flere aktiviteter, end de ville have gjort, hvis Forenings SFO ikke fandtes På grund af mere ro bliver der nu tilbudt op til dobbelt så mange kreative aktiviteter i SFO en end før opstarten Trivsel Der er 93 % af børnene, der efter opstarten af Forenings SFO en har det enten godt eller meget godt, og 7 % af børnene har det nogenlunde. Før opstarten havde 82 % af børnene det godt eller meget godt, 16 % havde det nogenlunde og 2 % havde det dårligt eller meget dårligt Forenings SFO har en god eller meget god indvirkning på 93 % af børnene Børnene får positiv energi, er glade og motiverede og har færre konflikter Pædagogerne i SFO en ser et stort potentiale i konceptet i forhold til børnenes trivsel og mulighed for inklusion Koncentrationsniveauet hos børnene er øget Foreningsaktiviteter som platform for inklusion og trivsel Familie 84 % af forældrene mener, at Forenings SFO en enten har en god eller meget god indvirkning på familiens hverdag Antallet af meget travle eller stressede familier er faldet fra 23 % til 3 % Andelen af familier med en tilpas hverdag er steget fra 10 % til 25 % Forældrene vurderer overordnet, at Forenings SFO har en positiv indvirkning på familielivet, og at ordningen primært bidrager til mere tid og ro til samvær i familien Side 59

4 Forening Nr. Felding GIF Foreningen har fået en stigning i medlemstallet i aldersgruppen 0-12 år på 114 %, hvilket svarer til 250 børn Der opleves endvidere en stigning i antallet af voksne medlemmer En ændret tilgang til sport med mere fokus på leg og bevægelse end på at vinde En forening der kan rumme ALLE børn uanset deres forudsætninger Der er sket en udvidelse af foreningsaktiviteterne Foreningen har fået 24 nye ungledere på kontrakt, og der har kun været få skeptikere Foreningen har opnået en større synlighed i lokalsamfundet og er blevet et omdrejningspunkt for fællesskab En tilpasning af foreningens organisationsstruktur Et styrket samarbejde med andre foreninger 28 Hvorfor en Forenings SFO? FORDI EN FORENINGS SFO PÅ KORT SIGT VIL BETYDE: Mere idræt for færre penge og en opprioritering af den danske frivillighedskultur FORDI EN FORENINGS SFO PÅ LANGT SIGT VIL BETYDE: At flere børn klarer sig bedre igennem folkeskolen og efterfølgende får en uddannelse En samfundsmæssig besparelse på sygehusområdet En generel højnelse af befolkningens sundhedstilstand Dette vil ske fordi, at idrætten har potentiale til: At skabe spænding, leg og bevægelsesglæde At virke sundhedsfremmende og forebyggende Inklusion og integration i forhold til udsatte grupper Indlæring og udvikling af sociale kompetencer Opbygning af realkompetencer gennem udvikling af kompetencer fra frivilligt leder- og trænerarbejde, som kan overføres til eksempelvis arbejdsmarkedet Til at styrke samfundets sammenhængskraft gennem opbygning af menneskelige tillidsrelationer, og foreningsidrætten kan fremme en demokratisk Side 60

5 FORMÅL Visionen med Forenings SFO i Nr. Felding er at skabe rammerne for en fremtidssikret, dynamisk og foreningsbaseret SFO med sundhed, sociale kompetencer og et frivilligt engagement som bærende værdier. Formålet er endvidere at skabe en bedre sammenhæng med og overgang mellem SFO og foreningslivet for børnene både i forhold til at styrke børnenes muligheder for at dyrke idræt, men også i den pædagogiske tilgang til børnene så der begge steder opleves et anerkendende og inkluderende miljø. MODELLEN En forenings SFO er et samarbejde mellem en SFO og en eller flere lokale foreninger om at udbyde fritidsaktiviteter til børnene i klasse i SFO tiden. Børnene får derved en nem adgang til at afprøve mange forskellige aktiviteter, og derved forbedres rammevilkårene for børnenes idræts- og aktivitetsudøvelse, og børnene vil opnå et højere fysisk aktivitetsniveau, som både vil gavne deres almene sundhedstilstand og deres indlæringsevne. SFO ens samlede aktivitetstilbud til børnene øges samtidig med, at børnene får afviklet deres fritidsaktiviteter, mens de er i SFO. De har således allerede været til f. eks. håndbold eller gymnastik, når de bliver hentet af forældrene om eftermiddagen. Foreningsaktiviteterne er et supplement til SFO ens øvrige aktivitetstilbud. Ordningen indebærer således, at der er mere ro og tid til samvær i familierne efter skoletid. 29 Resultatrapportens Metode indhold bygger på en række interviews og spørgeskemaundersøgelser: Interview med ungledere foretaget af DGI Interview med foreningerne foretaget af DGI Interview med Per Østergaard foretaget af DGI Interviews med Pædagoger i SFO foretaget af Udvikling & Strategi Spørgeskema Forældre i klasse, før og efter opstarten Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet ungledere Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet foreningsledere Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet forældrene Indsamlingen af empiri er foregået i et samarbejde mellem Nr. Felding skole og SFH, DGI, GIF og Udvikling og Strategi, Holstebro Kommune. Den samlede mængde empiri belyser projektet fra en lang række relevante og interessante vinkler. Det er dermed muligt at konkludere og vurdere projektet på baggrund af behandling af mængden af empiri. Foreliggende rapport har imidlertid fokus på en formidling af de resultater, som etableringen af Forenings SFO en har genereret. Den indsamlede empiri belyser imidlertid også en lang række andre og mere procesorienteret forhold, og disse har blandt andet dannet grundlag for udarbejdelsen af drejebogen. Side 61

6 30 Et BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU af hovedformålene med Forenings SFO en i Nr. Felding var at øge børnenes aktivitetsniveau. RESULTATER 100 % af børnene i klasse er foreningsaktive efter opstarten af Forenings SFO en. Før opstarten var 76 % af børnene foreningsaktive Det gennemsnitlige aktivitetsniveau pr. barn er steget fra 1,3 til 2,2 aktiviteter om ugen efter opstarten af Forenings SFO en. Dertil skal lægges dagens sport som mange børn gør brug af Børnene får afprøvet flere sportsgrene og deltager i flere aktiviteter, end de ville have gjort, hvis Forenings SFO ikke fandtes På grund af mere ro bliver der nu tilbudt op til dobbelt så mange kreative aktiviteter i SFO en end før opstarten METODE Spørgeskema fra SFO en til forældrene både før og efter opstarten af SFO en omkring børnenes generelle aktivitetsniveau på ugentligt basis. Spørgeskema fra GIF efter opstarten af SFO en til forældrene om Forenings SFO ens indvirkning på børnene og oplevelserne med aktivitetstilbuddene i Forenings SFO. Herunder også kommentarer fra forældrene. STIGNING I AKTIVITETSNIVEAU Børnenes aktivitetsniveau er i høj grad steget efter etableringen af Forenings SFO en, og undersøgelsen viser, at alle børn nu er aktive i større eller mindre omfang. Statistikkerne viser, at alle børn nu er foreningsaktive, og at der er sket en gennemsnitlig stigning i antal aktiviteter pr. barn pr. uge fra 1,3 aktivitet til 2,2 aktiviteter pr. uge. Denne stigning ses også ved, at børnene førhen gik til maksimalt tre aktiviteter om ugen, hvilket efter opstarten af forenings SFO en er steget til fem aktiviteter. Dertil skal lægges aktiviteten dagens sport, som også udbydes i SFO en, og som børnene melder sig til på dagen. Side 62

7 BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU FØR FORENINGS SFO BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS SFO BØRNENES AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS 7 % SFO 20 % 7 % 10 % % 39 % 26 % 0 AKTIVITET 1 AKTIVITET 2 AKTIVITETER 0 AKTIVITET 3 AKTIVITETER 1 AKTIVITET 2 AKTIVITETER 3 AKTIVITETER 4 AKTIVITETER 5 AKTIVITETER 10 % 26 % 7 % 31 % 26 % 0 AKTIVITET 1 AKTIVITET 2 AKTIVITETER 3 AKTIVITETER 4 AKTIVITETER 5 AKTIVITETER 31 % Derudover understøtter forældrenes kommentarer Forenings SFO ens afgørende betydning for børnenes aktivitetsniveau, idet der pointeres, at børnene ikke ville få mulighed for det samme antal aktiviteter, hvis disse lå om eftermiddagen og aftenen. Mit barn går til meget mere sport end han gjorde før og er vild med at røre sig, og kan nu gøre det i eftermiddagstimerne. Ellers ville vi have sat nogle begrænsninger på hvor mange sene eftermiddage og aftener han skulle være hjemmefra (En forælder) Forenings SFO en giver dermed nogle gode rammer i forhold til at opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om én times motion dagligt, idet børnene her har mulighed for dagligt at deltage i en aktivitet. FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS AKTIVITETSNIVEAU Samlet set angav 58 % af forældrene til børn fra klasse før opstarten af Forenings SFO en, at tid var en afgørende faktor i beslutningen af, hvor mange aktiviteter barnet/ børnene må deltage i i sin fritid, og dermed hvor højt barnets aktivitetsniveau kunne være. Hvis der ikke var tilbuddet i SFH, ville min datter kun gå til 1 ting i ugen pga. tid, men det er ikke sikkert, at det ville være en af de ting hun går til i Forenings SFH. (En forælder) Med andre ord var manglende tid før opstarten af Forenings SFO en en af de største barrierer for at øge børnenes aktivitetsniveau. To andre væsentlige faktorer var økonomi og manglende interesse. Den manglende tid understøttedes også af, at en stor del af forældrene før opstarten af Forenings SFO en tilkendegav, at de havde en stresset eller meget travl hver dag. Side 63

8 FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS AKTIVITETSNIVEAU FØR FORENINGS SFO FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS SFO FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE FOR BARNETS 8 % AKTIVITETSNIVEAU EFTER FORENINGS SFO 6 % 18 % 19 % 58 % 36 % 10 % 10 % TID ØKONOMI INGEN INTERESSE MANGLENDE TILBUD TID ANDET ØKONOMI INGEN INTERESSE MANGLENDE TILBUD ANDET 10 % 19 % 33 % 36 % TID ØKONOMI INGEN INTERE MANGLENDE T ANDET 33 % Ses der på fordelingen af afgørende faktorer efter etableringen af SFO en, er det tydeligt, at tid ikke længere figurerer med så høj procentsats, men at der i stedet er kommet en mere ligelig fordeling på de 3 vigtigste parametre: Tid, ingen interesse og andet. I forhold til at der er så stor en andel, der mener, at der ikke er interesse, kan det være en indikation på, at børnenes aktivitetsbehov er dækket ind ved den nuværende ordning. Dette understøttes yderligere af stigningen i børnenes gennemsnitlige aktivitetsniveau. Flere af forældrene gør opmærksomme på, at hvis det ikke var fordi aktiviteterne lå som en del af Forenings SFO en, så ville barnet ikke gå til så mange aktiviteter enten pga. tid eller af økonomiske årsager, så økonomi spiller også i et vist omfang en rolle. Havde det kostet penge havde han ikke kunne vælge fire ting. (En forælder) Forældrene giver endvidere udtryk for, at det, udover ovennævnte faktorer, i høj grad er barnets egen lyst, der har afgørende betydning. Nogle forældre oplyser, at barnet må gå til de aktiviteter, det ønsker, fordi de er gratis, men at barnet selv har valgt antallet af aktiviteter på baggrund af lyst. Det skal endvidere bemærkes, at der alene er foretaget målinger på foreningsaktiviteterne, og at der ikke er blevet målt på de kreative aktiviteter, der udbydes i SFO en parallelt med foreningsaktiviteterne, hvor det efter opstarten af Forenings SFO en har vist sig, at der nu udbydes op til dobbelt så mange kreative værksteder end tidligere, fordi der er kommet mere ro på børnene, og deres koncentrationsevne er blevet skærpet. Side 64

9 31 Et Trivsel af formålene med Forenings SFO en var, at børnene gennem øget bevægelse og ved indgåelse i nye fællesskaber skulle opnå en generel bedre trivsel. RESULTATER Der er 93 % af børnene, der efter opstarten af Forenings SFO en har det enten godt eller meget godt, og 7 % af børnene har det nogenlunde. Før opstarten havde 82 % af børnene det godt eller meget godt, 16 % havde det nogenlunde og 2 % havde det dårligt eller meget dårligt. Efter opstarten af SFO en har 0 % det dårligt eller meget dårligt 93 % af forældrene vurderer, at Forenings SFO en har en god eller meget god virkning på børnene, og at Forenings SFO en dermed har haft en positiv indflydelse på børnenes trivsel Forenings SFO har en god eller meget god indvirkning på 93 % af børnene Børnene får positiv energi, er glade og motiverede og har færre konflikter Pædagogerne i SFO en ser et stort potentiale i konceptet i forhold til børnenes trivsel og mulighed for inklusion Koncentrationsniveauet hos børnene er øget Foreningsaktiviteter som platform for inklusion og trivsel METODE Interview med pædagogerne i SFO en forud for opstarten i forhold til Forenings SFO ens inklusionspotentiale. Spørgeskema fra SFO en til forældrene både før og efter opstarten af SFO en om børnenes generelle trivselsniveau. Spørgeskema fra GIF efter opstarten til forældrene om Forenings SFO ens indvirkning på børnene. Udtalelser fra skoleleder i Nr. Felding, Jette Lund. Side 65

10 ANALYSE FORÆLDRENES VURDERING AF BØRNENES TRIVSEL Det fremgår af undersøgelsen, at forældrene generelt vurderer, at der er sket en bedring i børnenes trivsel efter opstarten af Forenings SFO en. Der er således efter opstarten ikke nogen børn, der har det dårligt eller meget dårligt, og antallet af børn, der har det nogenlunde, er reduceret fra 16 % til 7 %. Hertil skal det dog bemærkes, at der tages forbehold for resultatet, idet datagrundlaget i anden omgang ikke har den samme population som den første måling. TRIVSEL FØR FORENINGS SFO TRIVSEL EFTER FORENINGS SFO 29 % 29 % TRIVSEL FØR FORENINGS SFO 16 % 16 % MEGET DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT 24 % 7 % MEGET DÅRLI DÅRLIG NOGENLUND GODT MEGET GODT 53 % 69 % 53 % I spørgeskemaet fra GIF blev forældrene spurgt om følgende: HVILKEN VIRKNING OPLEVER DU, AT FORENINGENS SFO HAR PÅ DIN FAMILIES HVERDAG? % 46 % MEGET DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT % 0 2 % Side 66

11 Resultatet viser, at 93 % af forældrene vurderer, at Forenings SFO en har en god eller meget god virkning på børnene, og at Forenings SFO en dermed har haft en positiv indflydelse på børnenes trivsel. Forældrene har haft mulighed for at uddybe indvirkningen af Forenings SFO en på børnenes trivsel, og overordnet fremhæver forældrene, at børnenes mulighed for at bevæge sig meget i SFO-tiden og muligheden for at prøve forskellige aktiviteter har en positiv effekt på børnenes trivsel: Han går frivillig til det i stedet for før, hvor det var halv vejs tvang i ulvetimen. Meget energi bliver brugt på en god måde, hvilket medfører glade og motiverede børn resten af dagen. Han går til noget som han ellers ikke ville komme til, får brugt sig selv hver dag, får en masse succes oplevelser, som betyder at der kommer en glad dreng hjem. Den yngste har aldrig været specielt interesseret i sport, men han går til 3 ting i løbet af ugen nu. Den ældste har fået lov til at gå til nogle af de ting vi før har sagt nej til pga. ressourcer Forældrene oplever som udgangspunkt glade og motiverede børn samt færre konflikter både i SFO-tiden og med søskende derhjemme. Forældrene oplever, at den øgede bevægelse medfører at børnene får mere positiv energi: Vores barn er glad, velafbalanceret og tilfreds efter fysisk aktivitet. Vi oplever at der er færre konflikter med mindre søskende i hjemmet sidst på eftermiddagen og hun kan bedre koncentrerer sig fagligt - lave lektier. HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDA- GOGERNE I EN FORENINGS SFO? Pædagogerne gav i et interview forud for opstarten generelt udtryk for, at der i Forenings SFO konceptet lå et stort potentiale i forhold til at højne børnenes trivsel. Både pga. mulighederne for mere bevægelse, men også på grund af den nye platform som foreningsaktiviteterne giver børnene i forhold til at kunne udfolde sig og spejle sig i hinanden og ikke mindst motivationen ved, at der er mange fra den samme årgang, der skal til de samme aktiviteter. Børnene får hinanden at spejle sig i, og det kan være med til at give dem tryghed og få succesoplevelser, og måske knytte nye bånd med børn man ikke leger med normalt. Børnene får nogle andre relationer og ser andre side af hinanden. (Pædagog) Pædagogerne ser tillige en styrke i konceptet ved den pædagogiske opbakning til børnene, og ser dem selv som havende en vigtig rolle i forhold til at bakke børnene op i at deltage i foreningsaktiviteterne, således at flest mulige børn kan deltage i aktiviteterne også dem der umiddelbart har udfordringer ved at leve op til de krav, der normalt stilles fra foreningernes side for at kunne deltage. Side 67

12 I forhold til børn med særlige behov kan det være en fordel, at de kan dyrke idræt i trygge rammer. De kender personalet, og det er de samme spilleregler, som gælder i SFH og foreningen. (Pædagog) En af styrkerne ved ordningen er den pædagogiske opbakning til børnene, og særligt de børn, der normalt ville have svært ved at honorere de krav, de bliver stillet overfor i foreningsregi. Der vil være børn der i starten er forvirret og ikke ved hvad de skal. Nogle vil melde til og andre fra. Den pædagogiske opgave kommer til at ligge i at inkludere alle børn. (Pædagog) Endelig ser pædagogerne et potentiale ved Forenings SFO i forhold til, at børnene generelt vil komme til at opleve en mindre stresset hverdag og mere tid sammen med forældrene, hvilket alt andet lige vil medføre en øget trivsel. Af bekymringer i forhold til børnenes trivsel, gav pædagogerne udtryk for, at ordningen, for de børn der ikke umiddelbart var så meget til sport, kunne komme til at virke ekskluderende. Der var endvidere bekymringer i forhold til, hvilken indvirkning ordningen ville have på de mere traditionelle SFO aktiviteter. Børnene med særlige behov er som udgangspunkt ikke socialt ekskluderet, men søger selv nogle mindre sammenhænge, hvor de kan indgå socialt og de kan rummes. Spørgsmålet er i den sammenhæng, hvorvidt det er godt eller skidt i forhold til inklusionen, at aktiviteterne bliver mere strukturerede, at der stilles krav i forhold til at kunne deltage, og at aktiviteten foregår i større grupper. (Pædagog) Skoleleder i Nr. Felding, Jette Lund, har i forbindelse med evalueringen af projektet oplyst, at Forenings SFO en har medført, at børnene er blevet mere rolige, og at det har vist sig, at der nu er mulighed for flere kreative aktiviteter i SFO en end tidligere. Hvor der tidligere typisk var to aktiviteter i gang ad gangen, er det nu ikke unormalt med op til fire aktiviteter, hvilket har givet børnene en endnu bedre platform for at udfolde sig. Det har endvidere vist sig, at børn der tidligere har haft svært ved at koncentrere sig nu har lyst til og magter at deltage i mere stillesiddende aktiviteter. Det forhold, at samtlige børn deltager i mindst en foreningsaktivitet, peger på, at det er lykkedes at bruge foreningsaktiviteterne som platform for en styrket trivsel og inklusion. Side 68

13 32 Forenings Familie SFO en påvirker ikke alene børnenes aktivitetsniveau, men også familiernes hverdag. En af tankerne bag etableringen af projektet var, at det skulle være med til at lette familiernes hverdag og dermed være et opgør mod ulvetimen i de enkelte familier ved, at børnene har afviklet deres idræt, når de var færdige med SFO en. Dette skulle gerne give mere tid til samvær og lektielæsning. ANALYSE 84 % af forældrene mener, at Forenings SFO en enten har et god eller meget god indvirkning på familiens hverdag Antallet af meget travle eller stressede familier er faldet fra 23 % til 2,5 % Andelen af familier med en tilpas hverdag er steget fra 10 % til 25 % Forældrene vurderer overordnet, at Forenings SFO har en positiv indvirkning på familielivet, og at ordningen primært bidrager ved, at det giver familien mere tid og ro til samvær Metode Familiernes oplevelse af effekterne af Forenings SFO en på deres hverdag er blevet evalueret både ved et spørgeskema, som er udarbejdet af GIF og et spørgeskema udarbejdet af SFO en. I spørgeskemaet fra GIF blev forældrene spurgt om: Hvilken virkning på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget dårlig og 5 meget god, føler du, at Forenings SFO har på din families hverdag, og forældrene havde endvidere mulighed for at uddybe deres svar I spørgeskemaet fra SFO en blev forældrene spurgt om: Jeres hverdag: På en skala fra 1-5, hvor travl vurderer du/i jeres hverdag i dag? Forældrene blev stillet dette spørgsmål både før og efter opstarten af Forenings SFO en. Side 69

14 Analyse HVILKEN VIRKNING FØLER DU, AT FORENINGS SFO HAR PÅ DIN FAMILIES HVERDAG HVILKEN VIRKNING OPLEVER DU, AT FORENINGENS SFO HAR PÅ DIN FAMILIES HVERDAG? % 46 % MEGET DÅRLIG DÅRLIG NOGENLUNDE GODT MEGET GODT % 0 2 % I forhold til forældrenes uddybende bemærkninger var der, på nær en enkelt bemærkning, alene positiv respons på ordningen i forhold til mere tid og samvær med børnene. Nedenstående citater er kendetegnende for forældrenes respons. Det letter hverdagen rigtig meget, da man ikke skal skynde sig at lave lektier, lave mad og ud af døren for at nå til sport. Vi har meget glæde af at aktiviteterne ligger i sfh-tiden. Jeg vil gerne at mine børn er aktive, og på denne måde kan vi bedre hygge hjemme og der er mere tid til at nyde hinanden når vi så kommer hjem.(og det gælder også storebror som er ungleder)det er dejligt man ikke skal afsted til sport så snart han kommer hjem og aftensmaden kan indtages stille og roligt. X er ikke den store idrætsudøver og umulig at få afsted til sport i fritiden, men vil gerne deltage gennem Forenings SFH. Mere ro på familien til aften. Tid til at lave lektier samt få aftensmad samlet i familien. Mere overskud til at mindre søskende der ikke går i SFH kan gå til fysisk aktivitet sidst på eftermiddagen. Før opstarten af Forenings SFO en angav 23 %, at de havde en stressende eller meget travl hverdag. 66 % af forældrene angav, at de havde en travl men overskuelig hverdag og 11 % havde en tilpas hverdag. 1 % angav, at de havde god tid. Sammenholdt med målingen efter opstarten af Forenings SFO en tegner der sig et billede af, at familierne alt andet lige har fået mindre travlt i hverdagen. Andelen af stressede eller meget travle familier er faldet fra 23 % til 3 %, og procentdelen af respondenter med en tilpas hverdag er steget fra 10 til 25 %. Der skal dog tages forbehold, idet populationen ikke er nær så stor efter opstarten af SFO en. Side 70

15 TRAVLHED I FAMILIEN FØR FORENINGS SFO 22 % 10 % GOD TID TILPAS TRAVLT, MEN OVERSKUELIGT MEGET TRAVLT STRESSENDE 66 % TRAVLHED I FAMILIEN EFTER FORENINGS SFO 3 % 25 % 10 % GOD TID TILPAS TRAVLT, MEN OVERSKUELIGT MEGET TRAVLT STRESSENDE 66 72% % 33 Foreningen UDVIKLING AF FORENINGEN (NR. FELDING GIF) eller foreningerne er sammen med skolen/sfo en en helt central aktør i dannelsen af en forenings SFO. Det har derfor været vigtigt at få dokumenteret og beskrevet de mest centrale forandringer og resultater, som Forenings SFO en har givet den lokale forening. RESULTATER Foreningen har fået en stigning i medlemstallet i aldersgruppen 0-12 år på 114 % svarende til 250 børn Der opleves endvidere en stigning i antallet af voksne medlemmer En ændret tilgang til sport med mere fokus på leg og bevægelse end på at vinde En forening der kan rumme ALLE børn uanset deres forudsætninger Der er sket en udvidelse af foreningsaktiviteterne Foreningen har fået 24 nye ungledere på kontrakt, og der har kun været få skeptikere Foreningen har opnået en større synlighed i lokalsamfundet og er blevet et omdrejningspunkt for fællesskab En tilpasning af foreningens organisationsstruktur Et styrket samarbejde med andre foreninger Side 71

16 Metode Interview med foreningsformand Per Østergaard, medlemsstatistik, interview med ungledere og spørgeskema til foreningsledere. Det skal bemærkes, at der i dette afsnit alene er fokus på resultater for foreningen, hvorfor aktiviteter uden for foreningens regi ikke er medtaget. Analyse Resultaterne for foreningen er flersidige, hvorfor disse her i resultatrapporten er delt op på medlemstal og aktivitetsudbud, rekruttering af ungledere og frivillige og forandringer i foreningsstrukturen. Medlemstal Overordnet set har alle idrætsområderne i foreningen oplevet en stigning i medlemstallet fra 2011 til 2012 i gruppen af 0-12 årige, hvor antallet af medlemmer mellem 0 og 12 år er gået fra 219 medlemmer i 2011 til 469 medlemmer i Dette er en stigning på 114 %, altså mere end en fordobling af medlemmerne i denne aldersgruppe. UDVIKLING I MEDLEMSTAL I NR. FELDING GIF 200 MEDLEMSTAL 0-12 ÅR, 2011 MEDLEMSTAL 0-12 ÅR, % % 89 % 90 % 86 % 93 % % 36 % 0 10 % GYMNASTIK HÅNDBOLD KARATE BADMINTON FODBOLD Samlet set er Nr. Felding GIF gået fra at have 408 medlemmer i 2011 til i 2012 at have 669 medlemmer i alle aldersgrupper. Foreningsformand, Per Østergård, oplyser, at der udover stigningen i antallet af børnemedlemmer også opleves en stigning i antallet af nye voksenmedlemmer blandt andet på grund af oprettelsen af en løbeklub. Idet løbeklubben først er blevet oprettet i 2013, figurerer disse medlemmer ikke i medlemsstatistikken, som er blevet opgjort pr. udgangen af december 2012 Side 72

17 AKTIVITETSUDBUD OG SAMARBEJDE MED ANDRE FORENINGER Det har været en vigtigt del af projektet at få flest mulige børn til at deltage i foreningsaktiviteterne, og det har derfor været vigtigt for foreningen både at få flere børn til at deltage i de eksisterende tilbud, men også at udvikle foreningens tilbud i forhold til de behov børnene har. Derfor har foreningen udover tilbuddene håndbold, gymnastik, badminton og fodbold været åben i forhold til dialog og samarbejde med andre foreninger, der ønskede at byde ind med nye aktiviteter til børnene ved brug af forenings SFO en som platform. Det har bl.a. betydet, at GIF i samarbejde med Ulfborg Karateklub har oprettet en karateafdeling, og at der er indgået samarbejdsaftaler med Holstebro Atletikklub og den lokale spejderforening om at arrangere aktiviteter for børnene. I forhold til unglederne er aftalen, at det er den pågældende forening, der er ansvarlig for aktiviteten, og at GIF stiller ungledere til rådighed efter behov. Der er endvidere dialog med den lokale rideklub i forhold til at indgå i et samarbejde. REKRUTTERING AF UNGLEDERE OG ØVRIG FRIVILLIGE Der er blevet rekrutteret 24 nye ungledere til foreningen, der alle har gennemgået ungleder kursus ved DGI: I front. Derudover er der rekrutteret 4 nye frivillige voksne, der enten på grund af de tidligere træningstider nu har mulighed for at blive frivillig, eller fordi de efter den øgede synlighed af foreningen nu ønskede at blive en del af foreningslivet. Foreningsformand, Per Østergaard, oplyser, at de unge tilfører foreningen en masse som f.eks. en fodboldskole, som de selv skal stå for at arrangere, og at de som udgangspunkt er blevet meget positivt modtaget i foreningen. Der har dog været enkelte skeptikere blandt de erfarne trænere og ledere i forhold til, hvorvidt unglederne vil være i stand til at løfte opgaven. For at imødegå disse bekymringer, er der indgået kontrakt med unglederne, hvilket gør det muligt at stille flere krav til dem. Hvis ikke de lever op til forventningerne, kan de blive sat af opgaven som ungleder. De unge vil så blive tilbudt efteruddannelse eller anden form for støtte, så de på et senere tidspunkt igen kan blive ungleder eller træner. Det er meget vigtigt for foreningen, at de unge ikke bare får lov at sejle deres egen sø, såfremt de i første omgang ikke kan leve op til de krav, der bliver stillet til dem. Unglederne selv giver både i interviews og i spørgeskemaundersøgelsen udtryk for, at de er glade for muligheden for at prøve kræfter med trænergerningen og ansvaret, der følger med, at det er motiverende at arbejde med børn, og at de synes, at det er spændende at være en del af noget nyt og fællesskabet omkring det. Endelig betragter de opgaven som et godt alternativ til et egentlig fritidsjob. Side 73

18 I forhold til udfordringer påpeger unglederne selv, at det primært er i forhold til konflikter mellem børnene, og at de i de situationer er glade for samarbejdet med pædagogerne. Herunder følger et uddrag af ungledernes kommentarer til DGI kurset og det generelle samarbejde med pædagogerne: Det er spændende at være en del af et fællesskab og bygge noget nyt op Enkelte børn kan være svære at styre, og kan derfor ødelægge det lidt for de andre. Men det er rigtig godt, at pædagogerne kan hjælpe Det er spændende og udfordrende Jeg får en masse træner erfaring Pædagogen hjælper med at trøste. Hvis der er nogen, der ikke gider være med, kommer hun også og prøver så at få dem med Jeg lærer af pædagogerne hvordan man håndterer børnene og konflikter Det er sjovt at arbejde med børn. De lærer noget og vil gerne blive bedre. For at kvalificere unglederne, deltog de i DGI s unglederkursus: I Front. Tilbagemeldingerne på kurset har været meget positive, og de unge havde bl.a. følgende kommentarer til kurset: Jeg lærte fx hvordan man opbygger en god træning. Det var rimelig godt at få at vide. Jeg føler mig bedre rustet til at tackle børnene i forskellige situationer Jeg har mere gå-på-mod i forhold til at planlægge og udføre aktiviteter Lærte at tage beslutninger, opfinde mine egne lege, gøre det mere spændende FORENINGSSTRUKTUR - GIF Foreningsformand, Per Østergaard, oplyser, at konceptet har medført en ændret tilgang til idræt i foreningen, hvor holdsport og enkeltsport bliver blandet, og der er nu mere fokus på leg i stedet for at vinde. Det har krævet mange ressourcer at få alle foreningsledere med på ideen og få gjort op med den mere traditionelle måde at tænke foreningsarbejde på. Det er derfor vigtigt, at andre foreninger får forholdt sig til, hvilken kultur der aktuelt er i foreningen, og hvordan denne kan spille sammen med en Forenings SFO, som vil have til formål at kunne rumme alle børn uanset deres evner og motivation for at deltage i foreningsaktiviteterne. Det har ikke alene været arbejde med at ændre på kulturen i foreningen, det har også været nødvendigt at tilpasse organiseringen i foreningen. Der er dels sket en slankning af foreningen, fordi der har været behov for både en smidig beslutningsproces, men også fordi der har været behov for at frigøre ressourcer i foreningen til de enkelte opgaver. Der er endvidere blevet oprettet et SFO-udvalg i foreningen med forældrerepræsentanter for både børn og ungledere i SFO en. Side 74

19 Profilering af foreningen i forbindelse med oprettelsen af Forenings SFO en har skabt meget positiv omtale og et andet syn på foreningen lokalt, hvilket skaber en synergieffekt som eksempelvis oprettelsen af en løbeklub med forældre, der ikke tidligere har været engageret i foreningen, en foryngelse af bestyrelsen og positive tilkendegivelser fra andre foreninger som spejder, atletik, karate og rideklub. Succesen medfører imidlertid også en udfordring for foreningen, idet den har ramt loftet for lokale tilskud, men det har ikke stoppet lysten til at videreudvikle på projektet, og foreningen er pt. ved at gøre sig overvejelser i forhold til tiltag for de børn, der aldersmæssigt ikke er omfattet af SFO-ordningen. Forældrene er overordnet set meget begejstrede for det nye koncept, men enkelte forældre peger på udfordringer i forhold til, at børnene ikke deltager i turneringer som i andre foreninger, hvilket for nogle børn kan udgøre en motivationsfaktor for at fortsætte. Ligesom der også bliver peget på, at der med den nuværende ordning ikke er tilbud om foreningsaktiviteter, såfremt der er børn, der af den ene eller anden årsag fravælger SFO-ordningen som et pasningstilbud. Foreningslederne er i en spørgeskemaundersøgelse blevet bedt om at vurdere forskellige aspekter i forhold til implementeringen af Forenings SFO en og udviklingen af GIF, herunder hvad der er vigtigst for dem i forbindelse med Forenings SFO en. Her svarer 100 %, at det vigtigste er mere sport til børn, 56 % peger på Forenings SFO en som en rekrutteringsplatform for kommende ledere og for fastholdelse af medlemmer efter 4. klasse. Endelig peger 44 % på, at det er vigtigt med en bedre udnyttelse af træningsfaciliteterne og 33 % på flere medlemmer til deres afdeling. Foreningslederne er endvidere blevet spurgt om, hvilken betydning de tror, det har, at børnene bliver trænet af unge mennesker samt Forenings SFO ens potentiale i forhold til at være frivillig leder i foreningslivet. Det fremgår af undersøgelsen, at 77 % af foreningslederne vurderer, at det har betydning, at børnene bliver trænet af de unge, og at de generelt vurderer Forenings SFO en positivt i forhold til at være frivillig i foreningen. HVILKEN BETYDNING, TROR DU, AT DET HAR, AT BØRN BLIVER TRÆNET AF UNGE MENNESKER % 33 % SLET INGEN BETYDNING NÆSTEN INGEN BETYDNING HVERKEN ELLER LILLE BETYDNING STOR BETYDNING % % Side 75

20 TROR DU, AT FORENINGS SFH HAR EN INDVIRKNING PÅ AT VÆRE FRIVILLIG LEDER I FORENINGER? 11 % 11 % JA, EN POSITIV INDVIRKNING JA, EN NEGATIV INDVIRKNING NEJ VED IKKE 78 % LOKALSAMFUNDET Foreningsformand, Per Østergaard, oplyser også, at etableringen af en Forenings SFO ikke alene har betydning for foreningen, men at det også i høj grad rækker ind i lokalsamfundet og i sammenhængskraften: Nr. Felding bliver attraktiv for nye tilflyttere og børnefamilier. Der skabes nytænkning i foreningslivet og de bliver tilpasset bedre efter borgernes behov, hvilket vil resultere i et bredere og mere attraktivt aktivitetsudbud. Udover rekrutteringen af unglederne, oplyser Per Østergaard også, at Forenings SFO en har aktiveret nogle borgere, der ellers har gået hjemme eller været ledige, og som gerne ville lægge nogle timer i foreningen. De får noget socialt ud af det, fordi der også er en voksen at være sammen med, og de bliver tilbudt at komme på kursus. Dette understøttes også af et interview med en pædagog, der blandt andet påpeger: Det at det er lokale unge der står for aktiviteterne, kommer til at styrke sammenholdet i byen. Der bliver flere man hilser på, og det er med til at danne et mere sikkert netværk for børnene. Børnene får mere sammenhæng i deres liv, ved at grænserne bliver mere flydende. Forældrene er i en spørgeskemaundersøgelse blevet spurgt, om de kunne forestille sig, at en Forenings SFO kunne få hele familien til at blive mere aktive i foreninger. Til dette har 52 % af forældrene svaret ja, og 34 % ved ikke. Kun 14 % har svaret nej. Side 76

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj RAPPORT vedrørende Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj Version: 1.0 Dato: 2-6-2014 Udfærdiget af: Peter Kiilerich, Arbejdsgruppen omkring Multihuset i Hjortshøj Resumé Arbejdsgruppen omkring

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Projektplan Side 1 af 7 Baggrund FDF oplever følgende væsentlige udfordringer: Der mangler fritidstilbud til børn fra 10 år, når de ikke længere kan komme i SFO.

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere