Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003"

Transkript

1 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003

2 Indhold Side 1. Indledning Resumé Rapportens formål & baggrund Rapportens fokus Rapportens konklusioner Status anno 2003 for e-services Forventninger til digital forvaltning Økonomi & ressourcer Økonomisk & ressourcemæssig barriere for udbredelse af digital forvaltning Tilgangen til digital forvaltning IT-strategi & vidensniveau Digital integration & E-services Central styring & lokalpolitiske visioner Viden om digital forvaltning Forankringen af digital forvaltning Hårde & bløde effekter af digital forvaltning Det Digitale Nordjylland betydning i forbindelse med digitaliseringen af Nordjylland DDN-projekterne i forhold til de nationale pejlemærker Fremtidige fokusområder for Det Digitale Nordjylland Katalog over forslag til initiativer Status for digital forvaltning i Nordjylland Forventninger til Digital Forvaltning Store forventninger mht. effektivisering, men små investeringer Effektiviseringspotentiale Investeringer i digital forvaltning Måling af effekt og målsætninger Digitaliserings indenfor de forskellige forvaltningsområder Typer af e-services der udbydes Integration... 41

3 3.4 Barriere for udbredelse af digital forvaltning Fokuspunkterne Viden om digital forvaltning Forankringen af digital forvaltning Organisationsændringer, som følge af digitale forvaltning Integration mellem e-services og de administrative systemer Effekter som følge af digital forvaltning Sammenhængen mellem fokuspunkterne IT-strategi og handlingsplan & organisationsændringer IT-strategi & effektiviseringer/positive effekter IT-strategi & vidensniveau Vidensniveau & organisationsændringer Vidensniveau & effektiviseringer/positive effekter Forankring & effektiviseringer/positive effekter Organisationsændringer & effektiviseringer/positive effekter Organisationsændringer & økonomi- og ressourcebesparelser Det Digitale Nordjyllands effekt på digital forvaltning i Nordjylland DDN-projekterne i forhold til de nationale pejlemærker Taskforcens 4 pejlemærker & 8 indsatsområder DDN-projekterne og indsatsområder Gennemgang af indsatsområder og DDN-projekterne Indsatsområde I Fleksible organisering Indsatsområde II - Samarbejde i servicefællesskaber Indsatsområde III Slankere administration gennem effektive arbejdsgange Indsatsområde IV Sammenhængende indgange til den offentlige sektor Indsatsområde V Fuld digital service Indsatsområde VI Digital infrastruktur i alle offentlige organisationer Indsatsområde VII Sikker digital forvaltning Indsatsområde VIII Vejledning og vidensdeling Anbefalinger vedrørende styrkelse af digital forvaltning... 90

4 7.1 Overførsel af erfaringer fra DDN Forslag til fremtidige digitalt forvaltningstiltag i Nordjylland Appendiks 1: Metodisk tilgang til statusopgørelsen... 99

5 1. Indledning Formålet med denne rapport er at give et statusbillede af den digitale forvaltning i Nordjylland - at klarlægge hvordan projekter under Det Digitale Nordjylland (DNN) kan bidrage til at udvikle digital forvaltning, samt på den baggrund at opstille råd og anbefalinger til videre udvikling af digital forvaltning Nordjylland. Der er ikke tale om et altomfattende statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland, derimod er der på baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen udvalgt nogle interessante problemstillinger, som der primært fokuseres på i rapporten. Rapporten omhandler kun emner, der kan relateres til egovernment og til edemocracy under Det Digitale Nordjylland. Omdrejningspunktet i rapporten er følgende fokuspunkter i forbindelse med digital forvaltning i Nordjylland: Viden om digital forvaltning Forankringen af digitale forvaltning Organisationsændringer, som følge af digitale forvaltning Effektiviseringer/effekter, som følge af digital forvaltning Fokuspunkterne i denne rapport er relateret til hinanden i figur 1. Figur 1: Sammenhængen mellem de forskellige aspekter Viden om og tilgang til digital forvaltning Forankring af digital forvaltning Organisationsændringer, som følge af digital forvaltning Effektiviseringer/effekter, som følge af digital forvaltning 1 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

6 Med 'Viden om digital forvaltning menes der det generelle vidensniveau i organisationen mht. implementeringen og organiseringen af digital forvaltning, samt hvorvidt man har en struktureret tilgang til digital forvaltning, mens Forankringen af digital forvaltning fokuserer på, hvem der har initieret de digitale tiltag, og hvor selve ansvaret for disse er placeret. Organisationsændringer, som følge af digital forvaltning skal forstås som de ændringer i organisationens arbejdsgange, arbejdsdeling, samarbejde etc., der er fulgt i kølvandet på de digitale tiltag, mens der med Effektiviseringer/effekter som følge af digital forvaltning menes konkrete resultater, dvs. serviceforbedringer og/eller økonomiske besparelser, som de digitale tiltag har medført. Det antages, at vidensniveauet om og forankringen af digital forvaltning har betydning for de organisationsændringer, der sker som følge af digital forvaltning, og at det primært er disse organisationsændringer, der netop medfører effektiviseringer og andre effekter. Det er disse aspekter og denne sammenhæng, der er omdrejningspunktet i denne rapport. I det efterfølgende benyttes udtrykket de nordjyske kommuner/amt (NKA) om de kommuner og amtet i Nordjylland, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Det statiske materiale bag besvarelserne på landsplan (DK) stammer fra rapporten Digitalisering 2003, men besvarelserne er filtreret, så det kun omfatter besvarelserne fra embedsmænd i amter og kommuner. Forkortelse DDN anvendes hvor der er tale om projekter under Det Digitale Nordjylland. Der er ikke tale om en evaluering af Det Digitale Nordjylland projekterne (DDN), men derimod er ønsket at give et indblik i, hvor langt man er nået med digital forvaltning i Nordjylland (NKA) Rapporten er blevet til på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse gennemført hos NKA. Som supplement hertil er der gennemført en række interviews med projekter under DNN. Det drejer sig om følgende projekter: 2 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

7 Den digitale amtsgård, Nordjyllands Amt Din åbne kommune, Frederikshavn, Skagen og Skørping kommune På vej mod det åbne digitale rådhus, Aalborg Kommune Det aktive Aalborg kort, Aalborg Kommune IT-landsbypakken, Skørping Kommune Den digitale landsby, Sejlflod Kommune De digitale landsbyer i Nordjylland, Arden, Års, Farsø, Brovst, Fjerritslev, Nibe, Nørager og Løgstør kommune Den interaktive borger, Sejlflod Kommune Spørgeskemaundersøgelsen blandt NKA er suppleret med sammenlignelige resultater fra relevante undersøgelse vedrørende digital forvaltning i Danmark. Rapportens struktur Rapporten er opdelt i en række underafsnit, der hver især har til formål, at belyse de ovennævnte aspekter ved den digitale forvaltning i Nordjylland. Efter et kort resumé af undersøgelsens konklusioner følger et afsnit, der indeholder en karakteristik af NKA, hvor deres nuværende digitale status bliver belyst sammen med deres forventninger til fremtiden. I samme afsnit sættes digital forvaltning i Nordjylland i forhold til resten af Danmark ( Digitalisering 2003 ) for derigennem at få et grundlag, hvormed man kan sammenligne den digitale forvaltning i Nordjylland. Det statistiske materiale* der er anvendt i dette afsnit er baseret på henholdsvis: Spørgeskemaundersøgelsen i de nordjyske kommuner/amt (NKA) Interviews med o Den digitale amtsgård o Din åbne kommune o På vej mod det åbne digitale rådhus o Det aktive Aalborg kort 3 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

8 o IT-landsbypakken o Den digitale landsby o De digitale landsbyer i Nordjylland o Den interaktive borger Digitalisering 2003, filtreret så det kun indeholder besvarelserne for embedsmænd i kommuner og amter (DK) Samt andre relevante undersøgelser af digital forvaltning i Danmark herunder IT i Praksis Statusbilledet af digital forvaltning i Nordjylland, er så vidt det har været muligt blevet sammenlignet med det filtrede datamateriale fra Digitalisering 2003 samt andre relevante og sammenlignelige undersøgelser om digital forvaltning i Danmark. * der henvises til Appendiks 1: Metode, såfremt der ønskes yderligere information om metode bag og det statistiske grundlag i denne rapport. I afsnit 4 relateres de fire fokuspunkter til hinanden, for derigennem at få et øjebliksbillede af situationen mht. viden, forankring, organisationsændringer og effektiviseringer i forbindelse med digital forvaltning i Nordjylland. Derefter følger afsnit 5, hvor effekten af DDN mht. digital forvaltning i Nordjylland bliver beskrevet og vurderet. Afsnit 6 tager udgangspunkt i de indsatsområder og pejlemærker, som den Digitale Taskforce har opstillet i publikationen På vej mod digital forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor. Resultater og erfaringer fra relevante DDN-projekter sammenlignes her med de nationale indsatsområder/pejlemærker for derigennem at synliggøre på hvilken måde DDN-projekterne bidrager til at fremme de nationale pejlemærker og indsatsområder for digital forvaltning. I rapportens afsnit 7 opstilles der en række anbefalinger og forslag til fremtidige fokusområder for NKA, som der med fordel kan fokusere på i fremtiden, såfremt man ønsker at fremme digitaliseringen af Nordjylland yderligere. 4 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

9 Det metodiske og statistiske grundlag for rapporten er beskrevet i bilag 1. Rapporten kan findes på: Yderligere materiale: Tabeller med resultaterne fra de NKAspørgeskemaundersøgelsen kan findes på Rapporten Digitalisering 2003 kan hentes på 5 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

10 2. Resumé 2.1 Rapportens formål & baggrund Formålet med denne rapport er at give et statusbillede af den digitale forvaltning i Nordjylland, at klarlægge hvordan projekter under Det Digitale Nordjylland kan bidrage til at udvikle digital forvaltning, samt på den baggrund at opstille råd og anbefalinger til videre udvikling af digital forvaltning Nordjylland. Der er ikke tale om et evaluering af de nordjyske kommuner/amt, men derimod er ønsket at give et indblik i, hvor langt man er nået med digital forvaltning i Nordjylland. Rapporten omhandler kun emner der kan relateres til egovernment og til edemocracy under DDN-projekterne. Rapporten er blevet til på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt de nordjyske kommuner/amt (NKA). Som supplement hertil er der gennemført en række interviews med projekter under Det Digitale Nordjylland (DDN), der primært sigter mod egovernment og edemokrati aspektet. Endelig er der foretaget en gennemgang af diverse projektbeskrivelser og præsentationsmaterialer udarbejdet i forbindelse med DDN-projekterne. Spørgeskemaundersøgelsen er yderligere suppleret med de direkte sammenlignelige resultater af to landsdækkende spørgeskemaundersøgelser om digital forvaltning foretaget gennemført hos stat, amt og kommuner i Danmark. Det drejer sig om Digitalisering 2003 gennemført af PLS RAMBØLL Management, KMD, HP m.fl., samt IT i Praksis 2003 foretaget af Dansk IT og PLS RAMBØLL Management. Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen er der gennemført en række interviews med udvalgte projekter under Det Digitale Nordjylland med henblik på at afdække resultater og erfaringer. Følgende projekter er blevet interviewet: Den digitale amtsgård, Nordjyllands Amt 6 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

11 Din åbne kommune, Frederikshavn, Skagen og Skørping kommuner På vej mod det åbne digitale rådhus, Aalborg Kommune Det aktive Aalborg kort, Aalborg Kommune IT-landsbypakken Den digitale landsby De digitale landsbyer i Nordjylland Den interaktive borger Der er ikke tale om et altomfattende statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland, derimod er der på baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen udvalgt nogle interessante problemstillinger, som der primært fokuseres på i rapporten. 2.2 Rapportens fokus Rapporten fokuserer på følgende aspekter i forbindelse med digital forvaltning i Nordjylland: Viden om digital forvaltning Forankringen af digitale forvaltning Organisationsændringer, som følge af digitale forvaltning Effektiviseringer/effekter som følge af digital forvaltning. Det antages, at vidensniveauet om og forankringen af digital forvaltning har betydning for de organisationsændringer, der sker som følge af digital forvaltning, og at det primært er disse organisationsændringer, der netop medfører effektiviseringer og andre effekter. Det er disse aspekter og denne sammenhæng, der er omdrejningspunktet i denne rapport. 7 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

12 2.3 Rapportens konklusioner Status anno 2003 for e-services Skat, administration & forsyningsvirksomhederne er de mest digitaliserede forvaltningsområder Graden af digitalisering er størst inden for skat (64%), administration (55%) og forsyningsvirksomheder mv. (41%). Generelt er status anno 2003 mht. digitaliseringen af de forskellige forvaltningsområder, at mellem 15% og 30% af Nordjyllands kommuner/amt har digitaliseret de respektive forvaltningsområder. Der er dog kun 5% og 9% indenfor henholdsvis handicapområdet og byudvikling/boligforanstaltninger, der i dag anvender digital forvaltning Forventninger til digital forvaltning Forventninger om både interne & eksterne ændringer, som følge af Digital Forvaltning Undersøgelsen viser, at NKA er indstillet på, at digital forvaltning vil medføre store ændringer såvel internt i den offentlige sektor, som i den eksterne kommunikation med borgere og virksomhederne. Hovedparten af NKA forventer, at digital forvaltning vil medføre en omstrukturering af den offentlige sektor og en anden opgavefordeling mellem stat, amt og kommune, og at det vil resultere i effektiviseringer i den offentlige sektor, og samtidig en højere kvalitet i den offentlige service. En del af effektiviseringerne skal høstes vha. elektronisk servicering af borgerne og virksomhederne, og effektiviseringerne skal komme borgerne og virksomhederne til gode, bl.a. vha. en individualiseret indgang til det offentlige og en digitalisering af al standardkommunikation. 8 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

13 Digital forvaltning anses for at være et middel, hvormed den offentlige sektor kan udvikle nye services og samarbejdsrelationer med det private, der samtidig vil spare borgerne og virksomhederne tid i forbindelse med deres kontakt med det offentlige. Mht. digital forvaltning er der en tendens til, at man har lidt større forventninger til digital forvaltning i de nordjyske kommuner/amt set i forhold til på landsplan. Hvorvidt dette er et resultat af den opmærksomhed omkring digital forvaltning som fyrtårnsprojekterne har medført er svært at sige, men det er givetvis en af forklaringerne. Større forventninger til digital forvaltning i Nordjylland Der er en tendens til, at man har lidt større forventninger til digital forvaltning i de nordjyske kommuner/amt. Hvorvidt dette er et resultat af den opmærksomhed omkring digital forvaltning som fyrtårnsprojekterne har medført er svært at sige, men det er givetvis en af forklaringerne. Store forventninger om fremtidig effektivisering & bedre service I NKA er der store forventninger til at digital forvaltning vil medføre økonomiske besparelser og en bedre kvalitet i servicen overfor borgerne. Samtidig er der også en forholdsvis stor andel af NKA, der ser et stort uudnyttet potentiale ved integration mellem fagsystemer og ved integration af ESDH. Et billede der går igen mht. etablering af servicefællesskaber, organisatorisk forandring og udveksling af data mellem offentlige myndigheder. De nordjyske kommuner/amt ser et stort uudnyttet potentiale i en yderligere integration mellem fagsystemer & ESDH Ifølge NKA er der tale om et anseeligt uudnyttet effektiviseringspotentiale i den interne administration ved integration mellem fagsystemer 9 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

14 og ved anvendelse af ESDH og i organiseringen af samarbejdet mellem de offentlige myndigheder. Hvorimod forventningerne til at kunne frigøre ressourcer i forbindelse med organisatoriske forandringer er mere begrænset Økonomi & ressourcer Små investeringer i digital forvaltning Til trods for de store - og meget positive - forventninger til digital forvaltning er det derimod ikke et område, der er allokeret de helt store ressourcer til. Der er således tale om relative små investeringer i digital forvaltning, idet hovedparten af investeringer er på under 1 mio. kr. Størrelsen af Investeringerne i digital forvaltning er indirekte en indikator for, hvor langt man er kommet med og hvor meget, der fokuseres på digital forvaltning. Derudover har 20-25% af NKA svaret ved ikke og ønsker ikke at oplyse på spørgsmålet om deres fremtidige investeringsplaner mht. digital forvaltning, hvilket indikerer, at digital forvaltning er et investeringsområde, der er præget af stor usikkerhed for en forholdsvis stor andel af kommunerne. Der findes kun tal landsplan for 2004, og her fremgår det tydeligt, at der ikke er den store forskel på NKA og de landsdækkende tal, når der er tale om fremtidige investeringer i digital forvaltning Økonomisk & ressourcemæssig barriere for udbredelse af digital forvaltning Manglende ressourcer betragtes som en barriere for implementering af digital forvaltning både i NKA og på landsplan. 10 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

15 Yderligere er der en generel opfattelse af at gevinsterne ved digital forvaltning ikke helt står mål med de omkostninger, der skal afholdes. På den anden side gør organisationerne heller ikke det store for at påvise og effektuere gevinsterne. Manglende politiske visioner og vilje angives endvidere som en barriere, hvilket er lidt paradoksalt, idet digital forvaltning både er højt på den politiske dagsorden i de nordjyske kommuner og amt, samtidig med at digital forvaltningsprojekter er forankret højt internt i selve organisationerne i Nordjylland. Men det kan konstateres at til trods for forankringen af projekterne og lokalpolitikernes bevidsthed om digital forvaltning, så opfattes mangel på politiske visioner og vilje som en barriere for udbredelsen af digital forvaltning i Nordjylland. Der er stort sammenfald mellem NKA og tendenserne på landsplan Tilgangen til digital forvaltning Få opstiller målbare målsætninger & gennemføre efterfølgende målinger af effekten af den digitale forvaltning Undersøgelsen viser, at NKA ikke gør ret meget ud af at måle effekten af deres digital forvaltnings projekter. Med digitaliseringsprojekter menes der både digital forvaltnings projekter i regi af DDN, men også de digitale projekter, som NKA har igangsat på egen hånd. Denne fremgangsmåde er uhensigtsmæssig, set i forhold til at de netop har store forventninger om, at digital forvaltning vil medføre effektiviseringer. Uden målbare målsætninger er det meget vanskeligt at se og dokumentere de digitale projekters reelle effekt. Omkring halvdelen af NKA ved således ikke om deres investering kan betale sig. Det antages, at der er et vist sammenfald med denne halvdel og den halvdel, der ikke har opstillet målbare målsætninger for de digitale forvaltningsprojekter, og at der derfor er tale om et bevidst fravalg af målinger på, hvorvidt projekterne lever op til målsætningerne. NKA afskriver sig dermed muligheden for at vurdere om og i givet fald hvilken effekt de gennemførte digitaliseringsprojekter har haft. 11 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

16 2.3.6 IT-strategi & vidensniveau Såfremt man ikke anser viden om digital forvaltning for at være en barriere, så er man mere tilbøjelig til at gennemfører en højere af organisationsændringer, og dette er tilfældet både for NKA og på landsplan. En ajourført IT-strategi og IT-handlingsplan fremmer gennemførelsen af organisationsændringer, som følge af digital forvaltning Det er vigtigt at have en ajourført IT-strategi/handlingsplan i forbindelse med overgangen til digital forvaltning, såfremt målet er at gennemføre organisationsændringer, men det er langt fra alle NKA, der har en ajourført IT-strategi, til trods for de øjensynlige store fordele ved en struktureret tilgang til digital forvaltning. Det fremgår klart, at der er en sammenhæng mellem en ajourført ITstrategi og de organisationsændringer, som NKA har gennemført i forbindelse med overgangen til digital forvaltning. De af NKA, der har en ajourført IT-strategi og dermed en struktureret tilgang til digital forvaltning har i langt større formået at omlægge og etablere tværgående arbejdsprocesser. Det samme billede går igen på landsplan, men forskellen på om man har en ajourført IT-strategi eller ej og en af arbejdsproces omlæggelser er markant mindre. På landsplan har hele 61% af de organisationer, der ikke har en ajourført IT-strategi således i nogen/høj formået at omlægge arbejdsprocesserne, mens det samme kun er tilfældet for 22% af NKA. 12 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

17 En ajourført IT-strategi og handlingsplan fremmer realiseringen af effektiviseringer/positive effekter Ofte er der et bagvedliggende ønske om at opnå effektiviseringer som følge at digital forvaltning, herunder bl.a. reducere medarbejderantallet. Den andel af NKA, der har en ajourført IT-strategi/handlingsplan har i større formået at reducere medarbejderantallet, som følge af digital forvaltning. Den strukturerede tilgang til digital forvaltning har således gjort det muligt for 45% af NKA i høj/nogen at reducere medarbejderantallet, som følge af digital forvaltning, mens det samme kun er tilfældet for 22% af NKA, der ikke har en ajourført IT-strategi. Det samme billede går igen mht. de mere diffuse effekter af digital forvaltning, og dét at have en ajourført IT-strategi. Det fremgår klart, at den andel af NKA, der har en struktureret tilgang til digital forvaltning både har en bedre udveksling af informationer med andre offentlige organisationer, men samtidig også et tættere samspil med borgere/virksomheder. Generelt kan man med fordel argumentere for at flere af NKA ajourfører deres IT-strategi, idet det tilsyneladende har en positiv effekt på at realisere de effekter/effektiviseringer, som man kan høste vha. digital forvaltning Digital integration & E-services Lavere af data integration i Nordjylland Resultaterne viser, at der ikke er tale om nogen større integration mellem e-services og de administrative systemer i Nordjyllands kommuner/amt sammenlignet med resten af Danmark. Knap 2/3 af NKA har angivet, at de i overvejende ikke har nogen integration mellem deres e-services og administrative systemer. 13 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

18 Begrænset omfang af interaktive e-services der tilbydes borgerne Mest markant er det manglende udbud af interaktiv og individualiseret sagsbehandling via e-services. Det er formodentlig her, at de store udfordringer indenfor e-borgerservices ligger gemt. Primært giver de nordjyske e-service borgerne mulighed for at få adgang til information, samt foretage bestillinger, beregninger og indberetninger. Kun i begrænset omfang er der adgang til mere interaktive services Central styring & lokalpolitiske visioner Den manglende centrale offentlige styring af digital forvaltning er ikke så stort et problem i Nordjylland På landsplan opfatter man det i højere som en barriere at der ikke foregår en udpræget central styring og rådgivning omkring udbredelse af digital forvaltning end man gør det i NKA. Det sammen forhold gør sig gældende når det kommer til en vurdering af hvorvidt lovgivning er en barriere for digital forvaltning. Manglende politiske visioner & vilje anses for at være en barriere for digital forvaltning At mangel på politiske visioner og vilje i nogen betragtes som en barriere for digital forvaltning, skal nok også ses i sammenhæng med de begrænsede ressourcer, der afsættes/bevilliges til digital forvaltning (ca. 40% af NKA afsætter under 1 mio. DKK og på landsplan er det tilsvarende tal 45%). På landsplan opfattes manglende politiske visioner og vilje i højere som en barriere end i NKA. 14 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

19 2.3.9 Viden om digital forvaltning Manglende viden om organisering og implementering af digital forvaltning NKA har øjensynligt et højere vidensniveau om digital forvaltning end det tilsvarende på landsplan, men der er stadigvæk en forholdsvis stor andel af NKA, der ikke har nok viden om digital forvaltning og derfor betragter dette som en barriere. Det kan derfor konkluderes, at der er et behov for viden om den organisatoriske/implementeringsmæssige side at digital forvaltning, idet en forholdsvis stor del af NKA anser viden for at være en barriere i forbindelse med implementeringen af digital forvaltning. På landsplan er der en endnu stærkere opfattelse af at manglende viden er en barriere for implementering af digital forvaltning. Viden om digital forvaltning & ajourført IT-strategi/handlingsplan Undersøgelsen viser, at jo mindre viden man har om digital forvaltning, desto mindre tilbøjelig er man til at ajourføre ITstrategien/handlingsplanen for digital forvaltning. Viden om digital forvaltning & organisationsændringer Såfremt man ikke anser viden om digital forvaltning for at være en barriere, så er man mere tilbøjelig til at gennemfører en højere af organisationsændringer, og dette er tilfældet både for NKA og på landsplan. 15 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

20 Forankringen af digital forvaltning Solid forankring af det overordnede & det daglige ansvar for digital forvaltning Undersøgelsen viser, at de digitale forvaltningsprojekter er solidt forankret hos den administrative ledelse, og det samme er tilfældet med mellemlederniveauet, idet 70% af NKA har henlagt det daglige ansvar for digital forvaltningsprojekterne til funktionslederne. Lav medarbejderinvolvering i digital forvaltnings projekterne Der er tale om en forholdsvis lav medarbejderinddragelse set i forhold til de konsekvenser sådanne projekter ofte har på de enkelte medarbejderes hverdag. Det antages, at den relative lave medarbejderinddragelse kan have en effekt på den manglende medarbejdermæssige opbakning til de digitale forvaltningsprojekter. Inddragelse af de menige medarbejdere er vigtig, såfremt målet er at opnå effektiviseringer/positive effekter Det er vigtigt, at de forskellige berørte medarbejdergrupper er involveret i digitaliseringsprojektet, og det er især vigtigt at inddrage de menige medarbejdere, såfremt man ønsker at opnå interne service- og kvalitetsforbedringer og/eller intern effektivisering af arbejdsprocesserne og/eller økonomi og ressourcebesparelser. Det fremgår klart, at der er en proportional sammenhæng mellem en af forankring, dvs. inddragelse af de forskellige medarbejdergrupper i eksempelvis projektgrupper i forbindelse med digitale forvaltnings-projekter, og en af den interne effektivisering af arbejdsprocesserne samt interne service- og kvalitetsforbedringer. Ledelsesmæssig opbakning har også stor betydning for en af interne service- og kvalitetsforbedringer. 16 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

21 Involvering af medarbejderne er også vigtig, såfremt man ønsker at opnå konkrete økonomi/ressourcebesparelser Hårde & bløde effekter af digital forvaltning Organisationsændringer, outsourcing, samt ændringer i medarbejderprofil & kompetence/ansvarsforhold, som følge af digital forvaltning forekommer hyppigere på landsplan Der er behov for at styrke vidensniveauet om digital forvaltning, idet det højest sandsynligt vil have en positiv effekt på en af effektiviseringer/effekter. For at få det optimale ud af den digitale forvaltning er det ofte nødvendigt at gennemføre organisatoriske ændringer sideløbende med og i kølvandet på implementeringen af digital forvaltning. Med organisatoriske ændringer menes der andre måder at samarbejde på og andre måder at løse arbejdsopgaverne på. På landsplan er der sket flere organisationsændringer i forbindelse med overgangen til digital forvaltning set i forhold til NKA. Dog er der flere NKA, der har outsourcet udvalgte opgaver til andre offentlige organisationer, men overordnet set kan det konkluderes, at NKA ikke i samme, som resten af Danmark, har gennemført organisationsændringer i forbindelse med overgangen til digital forvaltning. Digital forvaltning har kun i mindre ført til ændringer i medarbejderprofilen, samt kompetence- og arbejdsforholdene. De nordjyske kommuner/amt har stort set ikke benyttet sig af muligheden for at outsource arbejdsopgaver i forbindelse med digital forvaltningsprojekterne. 17 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

22 Digital forvaltning har primært medført bløde effekter frem for hårde effekter Det er de ikke-kvantificerbare effekter, dvs. de bløde gevinster, som NKA har oplevet mest som følge af digital forvaltning, og det er således kun i mindre omfang, at NKA har oplevet, at digital forvaltning har resulteret i hårde gevinster, såsom påviselige økonomi- og ressourcebesparelser. Det er således kun i begrænset omfang at digitale forvaltningsprojekter har ført til direkte reduktion i medarbejder antallet. Dette understøttes af, at man hovedsageligt fokuserer på udvidelse af service og kvaliteten. Gennemførelse af organisationsændringer i forbindelse med indførelsen af digital forvaltning fremme realiseringen af effektiviseringer og positive effekter Det er en almindelig opfattelse, at det er nødvendigt at gennemføre organisationsændringer i forbindelse med digitaliseringsprojekter for at få de størst mulige fordele (effektiviseringer/positive effekter) af den digitale forvaltning, og dette er også tilfældet i forbindelse med NKA. Andelen af NKA, der i nogen har gennemført omlægninger af arbejdsprocesser og samtidigt i høj/nogen opnået henholdsvis bedre informationsudveksling og/eller et tættere samspil med borgerne/virksomheder er større sammenlignet med den andel af NKA, der kun i ringe har gennemført omlægninger af arbejdsprocesserne i forbindelse med overgangen til digital forvaltning. Det samme er tilfældet for de to andre organisationsændringer henholdsvis etablering af tværgående arbejdsprocesser og ændrede kompetenceforhold. Det er imidlertid vigtig at huske på, at der er relativ få respondenter, der har svaret i høj mht. organisationsændringer, og derfor skal resultaterne i denne svarkategori tages med forbehold, men tendensen er tydelig. 18 Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

På vej mod den digitale forvaltning. vision og strategi for den offentlige sektor

På vej mod den digitale forvaltning. vision og strategi for den offentlige sektor På vej mod den digitale forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor Januar 2002 På vej mod den digitale forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor Januar 2002 Denne publikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Strategi for digital forvaltning 2004-06

Strategi for digital forvaltning 2004-06 Strategi for digital forvaltning 2004-06 Februar 2004 Regeringen KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Den offentlige sektors strategi for digital forvaltning 2004-06 - realisering

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digital forvaltning i Danmark

Digital forvaltning i Danmark Digital forvaltning i Danmark SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor digital forvaltning? Projekt Digital

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere