Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?"

Transkript

1 Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau november

2 Indholdsfortegnelse Forord Undersøgelsens baggrund og hovedresultater Diskussion Børnenes opholdstid Åbne- og lukketider Først og sidst på dagen Fleksible fysiske rammer Metode...32 Bilagstabeller

3 Forord Det er ikke altid lige sjovt at blive hentet som den sidste i børnehaven. På stuen, hvor man plejer at være, er der ofte lukket og slukket, og antallet af stole, der er sat op på bordene, vokser støt omkring én. Den sidste times tid er atmosfæren præget af opbrud, og nogle dage rumler maven oven i købet af sult. Sådan tegner billedet sig af hverdagen i mange daginstitutioner, viser en aktuel undersøgelse blandt institutioner og forældre. Næsten hvert andet barn opholder sig i 8 timer eller mere i institutionen og 14 procent opholder sig 9 timer eller mere i institutionen. Det er lange dage, og det er derfor ønskværdigt, at der er rigelige ressourcer i institutionerne til at tage særlig hånd om disse børn. Det lader ikke til at være tilfældet. Skal de tidspunkter af dagen, hvor der er flest børn i daginstitutionen dækkes ordentligt ind, indebærer det, at der kun er få voksne i ydertimerne. Det er derfor forståeligt nok, at det er nødvendigt at lukke de første stuer i god tid inden institutionens lukketid, men det giver i følge mange forældre en opbrudsstemning i instutionerne. Det er svært at finde tid til den særlige omsorg, børn med lange dage i institutionerne har brug for. Det er derfor også bekymrende, at omfanget af de såkaldte modulordninger, eller familiefleksordninger, er vokset betydeligt i forbindelse med budgetlægningen for Samstemmende undersøgelser i efteråret 2006, fra både Familiestyrelsen og FOA - Fag og Arbejde, viser nemlig, at modulordninger typisk fører til yderligere begrænsninger i personalenormeringerne netop i ydertimerne. Den foreliggende rapport sætter også fokus på kostforplejningen på institutionerne. Hvert femte barn er ofte sultent, når det hentes af forældrene, og andelen vokser naturligt nok til næsten en tredjedel, når det gælder de børn, der hentes sent. Tal, der bør give anledning til eftertanke i forhold til børns kostvaner og den aktuelle debat om at indføre forældrebetalt eller gratis mad i alle daginstitutioner. Endelig peges der på de alt for snævre pladsforhold, der er i mange af landets daginstitutioner, hvor næsten hver femte institution kun har et indendørsareal på 3 kvadratmeter eller mindre pr barn. Det er slet og ret for dårlige fysiske rammer at byde vores børn. Undersøgelsen blandt institutioner og forældre, der er foretaget for FOA af Bureau 2000, viser ikke overraskende, at der er store forskelle på daginstitutionerne i forhold til de fleste af de undersøgte forhold. Alligevel er der på flere områder tale om nogle klare tendenser, der kalder på forandringer. Der er efter FOAs opfattelse behov for nøje at vurdere de ulemper indførelse af modulordninger vil få for de børn, der opholder sig længst i institutionerne. Der er føjet nye argumenter til ønsket om at få indført gratis mad i institutionerne, og der er al mulig grund til at forstærke indsatsen for at forbedre institutionernes fysiske rammer. Vi håber, vi med denne rapport kan bidrage til den videre dialog om behovet for fleksibilitet, mad og fysiske rammer i vores børns daginstitutioner. Jakob Sølvhøj Formand for FOAs pædagogiske sektor 3

4 1. Undersøgelsens baggrund og hovedresultater Baggrunden for undersøgelsen er den diskussion, som løbende føres om, hvordan man forbedrer kvaliteten i dagtilbuddene. De senere år har denne diskussion bl.a. haft fokus på fleksible dagtilbud, eksempelvis modulordninger, imødekommelse af pasningsbehov på skæve tider og ønsket om at institutionerne kan medvirke til at grundlægge gode kostvaner allerede før skolealderen. Disse tanker afspejler sig eksempelvis i den aftale, regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 31. oktober 2006 om styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Aftalen indeholder dels nogle engangsudgifter, dels en permanent forbedring på 150 mill. kr., som skal gå til: Mulighed for fripladstilskud til madordninger Sprogvurderinger af alle 3-årige børn Øget fleksibilitet ved fx bedre kombinationsmuligheder af tilskud og dagtilbud til at imødekomme behovet for pasning på skæve tidspunkter En styrket pædagogisk indsats i dagtilbuddene Der vil fortsat være fokus på familiefleksordninger (modulordninger). I den forbindelse har FOA-Pædagogisk Sektor set det som en opgave at bidrage til en alsidig belysning af spørgsmålet om fleksibilitet m.v. Når man foreslår modulordninger, må man således være klar over, at ordningerne kan have såvel positive som negative følger for børnene men måske ikke for de samme børn. På plussiden frem hæver man gerne, at modulordningerne tilskynder forældre til at nedbringe børnenes opholdstid i institutionerne. Om modulordningerne faktisk har denne virkning er dog omstridt. 1 På minussiden fremhæves, at modulordningerne typisk vil føre til en reduktion af personalet i ydertimerne. Det skyldes, at de forældre, der vælger modulordninger, får lavere betaling. Men dette finansieres typisk ved, at der sker en tilsvarende udtynding af personalet, især først og sidst på dagen. 2 Derfor er det vigtigt, at diskussionen om fleksibilitet ikke kun kommer til at handle om, at børn ikke skal være (for) længe i dagtilbud. Hvis diskussionen skal være afbalanceret, må den også belyse, om rammerne også er gode for de børn, som har og fortsat vil have en lang dag i dagpleje eller institution. Undersøgelsen søger derfor bl.a. at kortlægge: 1 Jf. det tidligere FOA-notat: Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner fra august 2006 (kan downloades fra 2 I flere tilfælde reduceres personalet så meget, at man opnår en kommunal nettobesparelse. Eksempelvis skal indførelse af modulordninger i Århus kommune give en kommunal nettobesparelse på 58 mill. kr. årligt, når ordningerne er fuldt gennemført i 2008 (www.aarhuskommune.dk). 4

5 - om de nuværende åbningstider tilfredsstiller forældrenes behov - om der er sikret en god afslutning på dagen for børn og forældre, hvis barnet hentes sent - om kostforplejningen sikrer børn med lang opholdstid - om børn med lang opholdstid har mulighed for at hvile ørerne ved at trække sig tilbage og lege i smårum - Hvilken umiddelbar holdning forældrene har til modulordninger. Undersøgelsen bygger dels på en rundspørge til et repræsentativt udsnit af forældre, dels på en spørgeskemaundersøgelse til et antal institutioner. Kapitel 2 belyser bl.a., hvor stor en del af børnene, der har lange opholdstider i dag. 14 pct. af børnene har opholdstider på 9 timer daglig eller mere, og ca. 30 pct. har opholdstider på 8-9 timer om dagen. Langt de fleste børn (68 pct.) hentes og bringes på vej til/fra arbejde. For 24 pct. er det forskelligt fra dag til dag eller fra morgen til aften. Det betyder, at børnenes opholdstid helt overvejende er bestemt af længden på forældrenes arbejdstid. Derfor må man regne med, at opholdstiden for de fleste børn kun i begrænset omfang kan påvirkes af institutionspolitiske foranstaltninger som modulordninger. Kapitel 3 belyser forældrenes problemer med lukketiderne. 4 pct. af børnene har forældre, der ofte har problemer med at få dem hentet på almindelige hverdage. For yderligere 16 pct. er der problemer en gang imellem. Om fredagen oplever 8 pct. ofte problemer, mens 14 pct. gør det en gang imellem. Hvis institutionerne lukker om fredagen kl. 15:30 eller tidligere er der godt 1/3, der har problemer med lukketiden i hvert fald en gang imellem. Kapitel 4 belyser, hvordan dagen begynder og slutter i institutionerne. Personalets fremmøde følger børnenes mødetider, og det betyder, at der kun er få voksne i ydertimerne. Derfor slår man næsten alle steder stuerne sammen i ydertimerne. Om eftermiddagen begynder personalet desuden at stole op og tørre borde af i gennemsnit godt en time før institutionen lukker. 3 Opstoling betyder, at den pågældende stue lukkes for børnene, og at stolene sættes op på bordene, efter at disse er tørret af. De børn, som hører hjemme på stuen, må derfor søge andre steder hen. 41 pct. af forældrene oplyser da også, at personalet er begyndt at stole op, når de henter deres barn. Der er ingen tvivl om, at dette påvirker forældrenes oplevelse af institutionen negativt. Figur 1 viser således, at 40 pct. af de forældre, der henter barnet, efter at personalet er begyndt at stole op, oplever en opbrudsstemning. Hvis personalet ikke er begyndt at stole op, er andelen 18 pct. 3 På almindelige arbejdspladser, som f.eks. kontorer, skal rengøring ifølge arbejdsmiljøloven ske uden for arbejdstiden, men børn er ikke omfattet af tilsvarende regler. Desuden har man de færreste steder tilstrækkeligt med rengøringspersonale til, at disse kan nå at gøre rent, hvis det pædagogiske personale ikke har taget hul på rengøringsfunktionen ved at stole op og tørre af. 5

6 Holdning til spørgsmålet, om der ofte er en opbrudsstemning i institutionen, når barnet hentes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Personalet er begyndt at stole op Personalet er ikke begyndt at stole op Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Figur 1. Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Kapitel 5 belyser kostforplejningen i dagens løb. I 83 pct. af institutionerne spises der i tidsrummet 11:00-11: pct. af institutionerne har et let eftermiddagsmåltid, der begynder i tidsrummet 14:00-14:30. Man kan spørge, om dagsrytmen i mange institutioner ikke er et levn fra en tid, hvor børnene typisk blev bragt af en arbejdermor, der skulle møde på fabrikken kl. 7:00. I dag er den typiske forælder funktionær, som møder kl. 8:00-9:00, og som først spiser til aften kl I hvert fald tyder undersøgelsen på, at en stor del af institutionsbørnene kun får en bolle og/eller et stk. frugt i tidsrummet fra kl. ca. 11:30, til de hentes. Ca. hvert femte barn er ofte sultent, når det hentes af forældrene. Faren herved er nok især, at forældre med sultne og måske trætte børn ofte vil være fristet til at give børnene slik, pølser eller anden fast food. Dermed kan man grundlægge nogle usunde madvaner. Det bemærkes, at børnene i ca. halvdelen af institutionerne selv kan gå i køleskabet, hvis de er sultne. Der er også en række andre variationer i kostforplejningen. Men en del steder synes børn, hvis forældre ikke har sikret, at de får en ekstra mellemmad med hjemmefra, at risikere en lang periode uden mad. 4 Det bemærkes, at også f.eks. skoler og sygehuse har uforandrede mødetider i forhold til tidligere, selv om det øvrige samfund har rykket sin rytme. 6

7 Endelig ser Kapitel 6 på, om de fysiske rammer er fleksible. I den forbindelse har undersøgelsen navnlig spurgt om det fri legeareal, og om antallet af ekstra rum, ud over grupperummene, hvor man kan trække sig tilbage og hvile ørerne i løbet af en lang dag. Institutionernes muligheder er meget forskellige, når det gælder mulighederne for at trække sig tilbage fra den store gruppe. I en femtedel af institutionerne er der ingen eller kun ét lokale ud over grupperummene, hvor man kan lege indendørs. En anden femtedel af institutionerne har seks eller flere smårum. Tilsvarende er institutionerne uhyre forskellige, når det gælder det samlede legeareal. I den ene ende har man institutioner med meget trange vilkår, karakteriseret ved f.eks. meget små samlede legearealer (19 pct. har mindre end 3 kvm. pr. barn), ringe muligheder for at trække sig tilbage fra gruppen og små legepladser. I den anden ende har man institutioner med god plads såvel inde som ude og med mange smårum og kroge, børnene kan bruge (17 pct. har mere end 8 kvm. pr. barn indendørs). I Kapitel 7 redegøres for forældrenes holdning til modulordninger. Forældrene er dels blevet spurgt, om de synes, der bør være mulighed for modulbetaling, dels om de selv ville benytte sig af en modulplads, hvis de fik muligheden. I alt 36 pct. af de børn, der er i daginstitution, har forældre, der mener, der bør være mulighed for modulpasning. 17 pct. siger nej, mens hele 47 pct. svarer ved ikke eller ikke har besvaret spørgsmålet. Det overvejende indtryk er med andre ord, at forældrene er usikre på, hvad de skal mene om modul-tanken. Omkring en fjerdedel ville benytte moduler, hvis de blev indført Diskussion Undersøgelsen har sat fokus på en række forhold, som har med fleksibilitet at gøre, navnlig forhold af betydning for kvaliteten af institutionsdagen for børn med lange opholdstider. En række andre forhold kunne være inddraget i en diskussion om fleksibilitet, f.eks. mulighederne for at vælge naturbørnehaver, institutioner, der arbejder meget med kreative udtryk osv. Men under alle omstændigheder er synsvinklen for snæver, hvis modulordninger betragtes som det eneste middel til større fleksibilitet. Det gælder navnlig, hvis man må forvente, at øget fleksibilitet i forhold til moduler vil føre til mindre fleksibilitet, når det gælder om at sikre tilfredsstillende rammer for de børn, der tilbringer lang tid i institutionerne. Hvis modulordningerne ikke skal koste ekstra for kommunerne, er der nemlig ingen tvivl om, at man må foretage en personalereduktion, og at denne fortrinsvis vil ske i ydertimerne. Her peger undersøgelsen af, at de børn, der faktisk har lange opholdstider, ikke altid har særlig gode rammer for en lang hverdag. Eller sagt med andre ord: En institutionsdag kan være lang for et barn, men den bliver formentlig først for alvor for lang, hvis institutionen ikke gennem bemanding (i ydertimerne), arbejdsrytme, kosttilbud, mulighed for at trække sig tilbage osv. ikke tager tilstrækkeligt hensyn til børn med lange opholdstider. 7

8 Spørgsmålet er derfor, om man ikke bør prioritere dette problem, frem for at give forældre til børn med kort opholdstid mulighed for at spare penge. I forhold til de forslag, som indgår i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, kan man sige, at der synes at være behov for bredere diskussion om forholdene for børn med lange opholdstider, halvlange opholdstider og sen afhentning. Der er ikke blot tale om et marginalt problem, som kan løses gennem kombinationer af offentlig og privat pasning. 8

9 2. Børnenes opholdstid Fra mange sider fremhæves ønsket om at give børnene mulighed for at være mere sammen med deres forældre og at reducere opholdstiden i institutionerne tilsvarende. Især udtrykkes der betænkelighed ved, om det er godt for børn at have meget lange opholdstider i institutionerne, f.eks. 9 timer eller mere. Et af argumenterne i forbindelse med forslagene om modulordninger er, at man kan tilskyde flere forældre til at give børnene en kort opholdstid i institutionerne, hvis der er en økonomisk fordel ved f.eks. kun at anvende institutionen i 7 timer pr. dag. Samtidig er der dog også politisk fokus på, at institutionernes lukketider bliver fleksible i forhold til forældre med sene arbejdstider, f.eks. butikspersonale. Dette hensyn taler for, at man ikke reducerer den generelle åbningstid væsentligt, men måske snarere skaber nye muligheder for sen afhentning. Såvel forældre som institutioner har derfor fået en række spørgsmål, som belyser børnenes opholdstider, problemer omkring lukketider m.v. I forældrerundspørgen er forældrene således blevet spurgt om, hvornår børnene typisk møder om morgenen, hvornår de typisk hentes, og hvor længe de typisk er i institution/dagpleje. Figur 2 viser, hvornår børnene møder på en dag, hvor alle børn møder frem efter den fremmødetid, som ifølge forældrene er den typiske. 5 5 I tabellen er forældrenes tidsangivelse afrundet til nærmeste halve time. Figurerne inkluderer børn med deltidspladser. 9

10 Pct. af børnene, der er kommet Hvornår kommer børnene? Ca. 6:30 Ca. 7:00 Ca. 7:30 Ca. 8:00 Ca. 8:30 Ca. 9:00 Ca. 9: Efter 9:30 Figur 2. Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Det ses, at børnene ankommer jævnt fra ca. 6:30 til ca. 9:00. 5 pct. af børnene ankommer 6:30 eller tidligere. 6 pct. af børnene ankommer efter kl. ca. 9:00. Det gennemsnitlige mødetidspunkt er kl. 8:03. Figur 3 viser hvornår børnene typisk hentes. 10

11 Hvornår er børnene hentet? Pct. af børnene, 60 der er endnu er i 50 institution Ca. 13:30 eller før Ca. 14:00 86 Ca. 14:30 62 Ca. 15:00 42 Ca. 15:30 19 Ca. 16:00 8 Ca. 16: Ca. 17:00 Ca. 17:30 eller senere Figur 3. Kilde Forældrerundspørgen august pct. af børnene hentes inden kl. ca. 14:30. 8 pct. hentes ca. kl. 16:30 eller senere. Det gennemsnitlige afhentningstidspunkt er kl. 15:29. I institutionsrundspørgen er lederen tilsvarende spurgt, hvor mange voksne, der deltager i det direkte arbejde med børnene i løbet af dagen. Svarfordelingen fremgår af Figur 4. 11

12 Gennemsnitligt antal voksne til arbejde med børn :15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 Klokken Figur 4. Kilde Institutionsrundspørgen august 2006 Det ses, at personalet i vidt omfang tilrettelægger sit fremmøde i forhold til børnenes fremmøde. I ydertimerne opretholder man dog som regel en mindste-bemanding. 6 For at muliggøre sammenligninger med tidligere undersøgelser er forældrene blevet spurgt: Hvor lang tid tilbringer dit barn i institutionen på en almindelig hverdag? 7 Resultatet heraf kan sammenholdes med det resultat, man når frem til, hvis man beregner en typisk opholdstid på grundlag af mødetidspunkt og afhentningstidspunkt. De to mål stemmer rimeligt overens. Spørger man direkte forældre om det antal timer, børnene tilbringer i institutionen, får man et gennemsnit på 7 timer og 11 minutter. Beregner man opholdstiden ud fra, hvornår forældre oplyser, at der bringes/hentes, bliver gennemsnittet 7 timer og 26 minutter. Bureau 2000 vurderer, at det sidste tal givet det mest pålidelige billede. 8 6 I undersøgelsen spørges om personalets deltagelse i arbejdet med børnene på skæve tider. Dette kan give mere præcise svar end svarmuligheder, som falder sammen med tider, hvor der typisk sker overlapning af personale. 7 Denne eller tilsvarende formuleringer er anvendt flere tidligere undersøgelser. 8 Den første af disse undersøgelser blev gennemført i 1989 i et samarbejde mellem SFI og BUPL. Den viste, at den daglige pasningstid for børn i børnehaver samt 3-5 årige børn i aldersintegrerede institutioner i 1989 var 7,0 timer daglig. I vuggestuer var opholdstiden formentlig knap ½ time længere, i dagpleje for 0-2 årige ca. 7,5 timer (jf. også Ole Bertelsen: Offentlig Børnepasning, SFI 1991). Set over en længere årrække synes der således ikke at være sket nogen større ændring af børnenes opholdstid. 12

13 Som det fremgår af Tabel 1 har ca. 8 pct. af børnene korte opholdstider på mindre end 6 timer pr. dag. Omvendt har godt 14 pct. af børnene en opholdstid på 9 timer daglig eller mere. Tabel 1. Børn fordelt på opholdstidens længde og dagtilbud Daginstitutioner Dagpleje I alt Opholdstid Pct. af børn Under 5 2,6 2 2,4 5 tim-5 tim. 29 min. 4,2 1,2 3,7 5 min. 30 min.-5 tim. 59 min. 2,2 1,6 2,1 6 tim-6 tim. 29 min. 11,4 8,2 10,8 6 min. 30 min.-6 tim. 59 min. 9,6 12,3 10,3 7 tim-7 tim. 29 min. 14,7 13,1 14,6 7 min. 30 min.-7 tim. 59 min. 13,1 13,5 13,1 8 tim-8 tim. 29 min. 17,5 17,2 17,5 8 min. 30 min.-8 tim. 59 min. 10,8 12,3 11,2 9 tim-9 tim. 29 min. 8,7 12,7 9,5 9 min. 30 min.-9 tim. 59 min. 3,5 4,9 3,4 10 timer eller mere 1,5 0,8 1,4 I alt Kilde: Forældrerundspørgen august Der er gennemført en statistisk analyse med henblik på at undersøge, hvilke forhold, der har betydning for opholdstiden. 9 Følgende mulige forklarende faktorer blev inddraget i denne analyse: - familieforhold (enlig/ikke enlig) - barnets alder - pasningsform (daginstitution eller dagpleje) - om svarpersonen har arbejde eller ej Analysen viser, at spørgsmålet, om svarpersonen er i arbejde, er det eneste, der har en statistisk sikker betydning for, hvor mange børn, der har lange opholdstider. 10 Tabel 2 viser hvilken forskel, der er, alt efter om svarpersonen er i arbejde eller ej. 9 Dvs. En regressionsanalyse, hvor man ser på en række mulige forklarende faktorer under ét og fraregner dem, der ikke med sikkerhed bidrager til at øge forklaringsevnen. 10 Spørgsmålet om institution eller dagpleje har betydning, hvis man i stedet for 95 pct. konfidensinterval har 90 pct. konfidensinterval, dvs. lidt mindre strenge krav til sikkerheden af de statistiske sammenhænge. 13

14 Tabel 2. Pasningstid og svarpersonens arbejdssituation. Under 7 Svarpersonens timer i pasning 7-7 tim. 59 min 8-8 tim. 59 min. 9 timer eller mere I alt Gennemsnitlig pasningstid arbejdssituation Pct. af børn Ikke i arbejde 44, , tim. 55 min. I arbejde 25,5 26,6 31,8 16, tim. 34 min. I alt 29,2 27,7 28,8 14, tim. 26 min. Note: Studerende regnes som ikke i arbejde i denne tabel. I forhold til tidligere undersøgelser er det lidt overraskende, at der ikke er fundet en statistisk sikker forskel på børn af enlige og børn fra parfamilier. 11 Tabel 3 viser, hvor lang børnenes gennemsnitlige opholdstid er, hvis vi sammenholder den med den jobtype, den forælder har, som har besvaret spørgeskemaet. Desuden vises den andel af børnene, som har lange opholdstider her forstået som 9 timer eller mere på en almindelig hverdag. Tabel 3. Gennemsnitlig opholdstid og andel af børn, der har en opholdstid på 9 timer eller mere i familier med forskellig arbejdsmarkedsstatus Pct. af børn med en Antal børn i Gennemsnitlig opholdstid på 9 undersøgelsen Svarpersonens job opholdstid timer eller mere Arbejder, faglært 7:29 19,1 129 Arbejder, ufaglært 7:26 23,5 92 Lavere funktionær 7:52 23,3 200 Højere funktionær 7:32 10,5 365 Studerende/lærling 6:53 6,6 101 Arbejdsløs 7:03 8,7 54 Andet 6:49 5,8 57 Ikke angivet 7:11 10,6 91 I alt 7:26 14, Kilde: Forældrerundspørgen august I denne og senere tabeller kan antallet af svarpersoner være lidt mindre end de 1099 besvarelser, der samlet indgår i undersøgelsen, fordi enkelte spørgsmål er ubesvaret hos nogle svarpersoner. Det ses, at ca. hvert syvende barn har en daglig opholdstid på 9 timer eller mere. Lange opholdstider ses især blandt børn af arbejdere eller lavere funktionærer. En mulig forklaring herpå er, at f.eks. en del højere funktionærer ofte har mulighed for at arbejde hjemme. Som det fremgår af Figur 5 bliver 68 pct. af børnene både bragt og hentet i forbindelse med, at svarpersonen eller dennes partner er på vej til eller fra arbejde eller uddannelse rundspørgen fandt f.eks., at opholdstiden var godt 20 minutter længere for børn af enlige end for børn af par. 14

15 Bliver barnet bragt og hentet på vej til arbejde/uddannelse? 24% 8% 68% Bliver både bragt og hentet på vej til arbejde Forskelligt Figur 5. Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Bliver hverken bragt eller hentet på vej til arbejde 8 pct. af børnene bliver hverken hentet eller bragt på vej til/fra arbejde eller uddannelse. For de sidste 24 pct. er det forskelligt, enten sådan at der er forskel på morgen eller eftermiddag, eller sådan at der er forskel fra dag til dag. Det betyder, at opholdstiden for langt de fleste børn helt eller delvis er bestemt af forældrenes arbejdstid. 15

16 3. Åbne- og lukketider Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid for en heldagsinstitution er 51,8 timer. 12 Tabel 4 viser, hvornår institutionerne åbner. Tabel 4. Institutioner fordelt efter åbningstid om morgenen Åbningstid om morgenen Pct. af institutioner Før 6:00 2 6:00 6 Efter 6:00, men før 6: :30 54 Efter 6:30, men før 7:00 9 7:00 14 Efter 7:00 1 I alt 100 Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 I gennemsnit åbner institutionerne kl. 6:31. Tabel 5 viser, hvornår institutionerne lukker. Tabel 5. Institutioner fordelt efter lukketid mandag og lukketid fredag Lukketid Mandag Fredag Pct. af institutioner Før 16: :00-16: : Efter 16:30, men før 17: : Efter 17:00, men før 17: :30 eller senere 11 3 I alt Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 I gennemsnit lukker institutionerne kl. 17:00 om mandagen og kl. 16:22 om fredagen Ved heldagsinstitutioner forstås her institutioner med mindst 45 timers ugentlig åbningstid. 5 institutioner i undersøgelsen har mindre end 45 timers ugentlig åbningstid. Der er set bort fra disse i en del af analyserne. 13 Der er ikke spurgt direkte om åbningstiden de øvrige ugedage. Nogle ganske få institutioner lukker senere om torsdagen end mandag-onsdag, men normalt er der samme lukketid på ugens fire første dage. 16

17 På almindelige hverdage er der 4 pct. af børnene, hvis forældre ofte har problemer med at hente dem i tide, jf. Tabel 6. Tabel 6. Børn fordelt efter evt. problemer med at blive hentet før lukketid på en almindelig hverdag Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Daginstitution Dagpleje I alt Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Tabel 7 viser tilsvarende, at det for 8 pct. af børnene ofte giver problemer at nå at hente dem om fredagen. Tabel 7. Børn fordelt efter evt. problemer med at blive hentet før lukketid om fredagen Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Daginstitution Dagpleje I alt Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Som venteligt er problemerne mest udbredt i de institutioner, som lukker tidligt. Dette fremgår af Tabel 8 og 9. Tabel 8. Børn fordelt efter lukketid og evt. afhentningsproblemer på hverdage. Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Før ca. 16: Ca. 16: Ca. 16: Ca. 17 eller senere I alt Kilde: Forældrerundspørgen august

18 Tabel 9. Børn fordelt efter lukketid og evt. afhentningsproblemer om fredagen. Kun daginstitutioner Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Ca. 14:30 eller før Ca. 15: Ca. 15: Ca. 16: Ca. 16: Ca. 17 eller senere I alt Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Det ses, at tidlige lukketider om fredagen (kl. 16:00 eller tidligere) giver problemer for en ganske stor del af forældrene. Ved den rundspørge blandt forældre, Socialforskningsinstituttet og BUPL gennemførte i 1989, var der 12 pct. af institutionsforældrene og 11 pct. af dagplejeforældrene, der oplevede problemer med åbningstiden enten på hverdage eller om fredagen 14. I dag har 10 pct. af forældrene ofte problemer med åbningstiden, mens yderligere 18 pct. har det en gang imellem (når man opgør dem, der enten har problemer på almindelige hverdage eller om fredagen). Problemerne synes således at været blevet noget større de senere år. 15 Dette hænger formentlig sammen med, at 2/3 af børnene i 1989 gik i institutioner med samme lukketid fredag som de øvrige ugedage. I dag er andelen 19 pct. 14 Niels Glavind: Hvor passes vore børn?, BUPL, Selv om der ikke er spurgt på helt samme måde. 18

19 4. Først og sidst på dagen 90 pct. af heldagsinstitutionerne oplyser, at de slår grupperne sammen først og sidst på dagen. Når grupperne slås sammen betyder det, at en eller flere af stuerne lukkes ned, og at børnene samles på de stuer, der er åbne. Normalt har personale og børn forinden ryddet op og sat legetøj på plads. Når nogle af stuerne lukkes indebærer det, at børnene ikke længere kan regne med at have adgang til deres sædvanlige legetøj. I de stuer, som lukkes, begynder personalet ofte at sætte stole op på bordene for at forberede rengøring. Figur 6 viser, hvornår institutionerne har åbent i alle grupper. 16 Hvornår er alle stuerne åbne? Pct. af institutioner :00 06:30 07: :30 08:00 08:30 09:00 09:30 Figur 6. Kilde: Institutionsrundspørgen august :30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16: :30 17:00 Det ses, at man typisk har åbent på alle stuer fra kl. ca. 8:00. Kommer man f.eks. 7:00, vil man kun finde alle stuer åbne i 15 pct. af institutionerne. Man slår typisk stuerne sammen kl. ca. 15:00-15:30. Kommer man kl. 16:00, er der kun 10 pct. af institutionerne, der har alle stuer åbent. 89 pct. af institutionerne begynder at stole op, før institutionen er lukket. Tabel 10 viser, hvornår opstolingen begynder. 16 Figuren bygger alene på institutioner med mindst to børnegrupper. Er der kun én børnegruppe, giver spørgsmålet ikke nogen mening. 19

20 Tabel 10. Institutioner fordelt efter, hvornår de begynder at stole op Tidspunkt for start på opstoling Pct. af institutioner Før 15: :00-15: :15-15: :45-16:00 35 Efter 16:00 18 I alt 100 Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 Det ses, at man de fleste steder begynder at stole op ved 15:30-16:00-tiden. I gennemsnit går der 68 minutter, fra institutionen begynder at stole op, til man faktisk lukker. Ser vi på institutionsforældrenes svar, er der 41 pct. af børnene, som hentes, efter at personalet er begyndt at stole op. 43 pct. hentes efter at personalet er begyndt at tørre borde af, jf. Tabel 11 og 12. Som venteligt er det navnlig børn, der hentes sent, der oplever, at man er begyndt at stole op /tørre af, når de hentes. Tabel 11. Børn fordelt efter afhentningstidspunkt og spørgsmålet, om personalet er begyndt at stole op Er personalet begyndt at stole op? Ja Nej Ved ikke I alt Afhentningstidspunkt Pct. af børn Antal svar Før ca. 14:30 17,1 76,4 6, Ca. 15:00 30,3 62,6 7, Ca. 15:30 36,2 58,2 5, Ca. 16:00 56,8 40 3, Ca. 16:30 eller senere 56,5 40,6 2, I alt 40,6 54,4 5, Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Tabel 12. Børn fordelt efter afhentningstidspunkt og spørgsmålet, om personalet er begyndt at tørre borde af Er personalet begyndt at tørre borde af? Ja Nej Ved ikke I alt Afhentningstidspunkt Pct. af børn Antal svar Før ca. 14:30 28,5 61,8 9, Ca. 15:00 36,4 54,9 8, Ca. 15:30 34,5 55,9 9, Ca. 16:00 55,1 37, Ca. 16:30 eller senere 55,9 40 4, I alt 42,8 49,4 7, Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Det ses, at et flertal af børnene oplever en institution, hvor der er ved at blive stolet op og tørret borde af, hvis de hentes efter kl. ca

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR

Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR Daginstitutionernes hverdag 2015 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2000. Desuden har Benedikte Ask

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg

Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg Daginstitutionernes hverdag 2 Del : Bemanding, aktiviteter og omsorg Maj 2 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Daginstitutionernes hverdag 2 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulenterne Niels

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2013. FOA Bureau 2000

Daginstitutionernes hverdag 2013. FOA Bureau 2000 Daginstitutionernes hverdag 2013 FOA Bureau 2000 Maj 2013 Daginstitutionernes hverdag 2013 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000. Desuden har Susanne Pade

Læs mere

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 august 2006 1 Oversigt over notatet Et stigende antal kommuner har det seneste år arbejdet med

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007

Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007 2 5. oktober 2007 af Niels af Glavind Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007 Resumé: Spørgsmålet om, hvorvidt personalestandarden

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 2 Skal frokostordninger blot stille sult? Nej frokostordninger skal kunne mange ting! Og der er

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Københavns kommunes kapacitetsundersøgelse

Københavns kommunes kapacitetsundersøgelse Københavns kommunes kapacitetsundersøgelse us5824 København, 29. november 27 SFI-SURVEY Indholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 2 UDFØRELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 3 TIDSPUNKTER OG FRISTER

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Dagtilbudsreform. Dagtilbuddene i offentligt regi side 4. Uddannelse højner kvaliteten side 6. Forebyggende sundhedsindsats side 8

Dagtilbudsreform. Dagtilbuddene i offentligt regi side 4. Uddannelse højner kvaliteten side 6. Forebyggende sundhedsindsats side 8 Dagtilbudsreform Dagtilbuddene i offentligt regi side 4 Uddannelse højner kvaliteten side 6 Forebyggende sundhedsindsats side 8 Normeringsforhold side 10 Tid til børnene side 14 Pladsforhold side 16 Børns

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Prisen på pasning 2008. Betaling Moduler Mad

Prisen på pasning 2008. Betaling Moduler Mad Prisen på pasning 2008 Betaling Moduler Mad PRISEN FOR PASNING 2008. SIDE 2 Prisen på pasning 2008 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

06:32. Mette Deding Mette Lausten Angelo Andersen BØRNEFAMILIERNES BALANCE MELLEM FAMILIE- OG ARBEJDSLIV

06:32. Mette Deding Mette Lausten Angelo Andersen BØRNEFAMILIERNES BALANCE MELLEM FAMILIE- OG ARBEJDSLIV 06:32 Mette Deding Mette Lausten Angelo Andersen BØRNEFAMILIERNES BALANCE MELLEM FAMILIE- OG ARBEJDSLIV 06:32 BØRNEFAMILIERNES BALANCE MELLEM FAMILIE- OG ARBEJDSLIV Mette Deding Mette Lausten Angelo Andersen

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Børnefamilie og tid ved Marianne Levinsen, Fremforsk

Børnefamilie og tid ved Marianne Levinsen, Fremforsk Børnefamilie og tid ved Marianne Levinsen, Fremforsk Befolkning og familie Tid og tidsforbrug Tidsforbrug sammenligning andre lande Fremtidens udfordringer for forældre og dagsinstitutioner Privatforbruget

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere