Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?"

Transkript

1 Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau november

2 Indholdsfortegnelse Forord Undersøgelsens baggrund og hovedresultater Diskussion Børnenes opholdstid Åbne- og lukketider Først og sidst på dagen Fleksible fysiske rammer Metode...32 Bilagstabeller

3 Forord Det er ikke altid lige sjovt at blive hentet som den sidste i børnehaven. På stuen, hvor man plejer at være, er der ofte lukket og slukket, og antallet af stole, der er sat op på bordene, vokser støt omkring én. Den sidste times tid er atmosfæren præget af opbrud, og nogle dage rumler maven oven i købet af sult. Sådan tegner billedet sig af hverdagen i mange daginstitutioner, viser en aktuel undersøgelse blandt institutioner og forældre. Næsten hvert andet barn opholder sig i 8 timer eller mere i institutionen og 14 procent opholder sig 9 timer eller mere i institutionen. Det er lange dage, og det er derfor ønskværdigt, at der er rigelige ressourcer i institutionerne til at tage særlig hånd om disse børn. Det lader ikke til at være tilfældet. Skal de tidspunkter af dagen, hvor der er flest børn i daginstitutionen dækkes ordentligt ind, indebærer det, at der kun er få voksne i ydertimerne. Det er derfor forståeligt nok, at det er nødvendigt at lukke de første stuer i god tid inden institutionens lukketid, men det giver i følge mange forældre en opbrudsstemning i instutionerne. Det er svært at finde tid til den særlige omsorg, børn med lange dage i institutionerne har brug for. Det er derfor også bekymrende, at omfanget af de såkaldte modulordninger, eller familiefleksordninger, er vokset betydeligt i forbindelse med budgetlægningen for Samstemmende undersøgelser i efteråret 2006, fra både Familiestyrelsen og FOA - Fag og Arbejde, viser nemlig, at modulordninger typisk fører til yderligere begrænsninger i personalenormeringerne netop i ydertimerne. Den foreliggende rapport sætter også fokus på kostforplejningen på institutionerne. Hvert femte barn er ofte sultent, når det hentes af forældrene, og andelen vokser naturligt nok til næsten en tredjedel, når det gælder de børn, der hentes sent. Tal, der bør give anledning til eftertanke i forhold til børns kostvaner og den aktuelle debat om at indføre forældrebetalt eller gratis mad i alle daginstitutioner. Endelig peges der på de alt for snævre pladsforhold, der er i mange af landets daginstitutioner, hvor næsten hver femte institution kun har et indendørsareal på 3 kvadratmeter eller mindre pr barn. Det er slet og ret for dårlige fysiske rammer at byde vores børn. Undersøgelsen blandt institutioner og forældre, der er foretaget for FOA af Bureau 2000, viser ikke overraskende, at der er store forskelle på daginstitutionerne i forhold til de fleste af de undersøgte forhold. Alligevel er der på flere områder tale om nogle klare tendenser, der kalder på forandringer. Der er efter FOAs opfattelse behov for nøje at vurdere de ulemper indførelse af modulordninger vil få for de børn, der opholder sig længst i institutionerne. Der er føjet nye argumenter til ønsket om at få indført gratis mad i institutionerne, og der er al mulig grund til at forstærke indsatsen for at forbedre institutionernes fysiske rammer. Vi håber, vi med denne rapport kan bidrage til den videre dialog om behovet for fleksibilitet, mad og fysiske rammer i vores børns daginstitutioner. Jakob Sølvhøj Formand for FOAs pædagogiske sektor 3

4 1. Undersøgelsens baggrund og hovedresultater Baggrunden for undersøgelsen er den diskussion, som løbende føres om, hvordan man forbedrer kvaliteten i dagtilbuddene. De senere år har denne diskussion bl.a. haft fokus på fleksible dagtilbud, eksempelvis modulordninger, imødekommelse af pasningsbehov på skæve tider og ønsket om at institutionerne kan medvirke til at grundlægge gode kostvaner allerede før skolealderen. Disse tanker afspejler sig eksempelvis i den aftale, regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 31. oktober 2006 om styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Aftalen indeholder dels nogle engangsudgifter, dels en permanent forbedring på 150 mill. kr., som skal gå til: Mulighed for fripladstilskud til madordninger Sprogvurderinger af alle 3-årige børn Øget fleksibilitet ved fx bedre kombinationsmuligheder af tilskud og dagtilbud til at imødekomme behovet for pasning på skæve tidspunkter En styrket pædagogisk indsats i dagtilbuddene Der vil fortsat være fokus på familiefleksordninger (modulordninger). I den forbindelse har FOA-Pædagogisk Sektor set det som en opgave at bidrage til en alsidig belysning af spørgsmålet om fleksibilitet m.v. Når man foreslår modulordninger, må man således være klar over, at ordningerne kan have såvel positive som negative følger for børnene men måske ikke for de samme børn. På plussiden frem hæver man gerne, at modulordningerne tilskynder forældre til at nedbringe børnenes opholdstid i institutionerne. Om modulordningerne faktisk har denne virkning er dog omstridt. 1 På minussiden fremhæves, at modulordningerne typisk vil føre til en reduktion af personalet i ydertimerne. Det skyldes, at de forældre, der vælger modulordninger, får lavere betaling. Men dette finansieres typisk ved, at der sker en tilsvarende udtynding af personalet, især først og sidst på dagen. 2 Derfor er det vigtigt, at diskussionen om fleksibilitet ikke kun kommer til at handle om, at børn ikke skal være (for) længe i dagtilbud. Hvis diskussionen skal være afbalanceret, må den også belyse, om rammerne også er gode for de børn, som har og fortsat vil have en lang dag i dagpleje eller institution. Undersøgelsen søger derfor bl.a. at kortlægge: 1 Jf. det tidligere FOA-notat: Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner fra august 2006 (kan downloades fra 2 I flere tilfælde reduceres personalet så meget, at man opnår en kommunal nettobesparelse. Eksempelvis skal indførelse af modulordninger i Århus kommune give en kommunal nettobesparelse på 58 mill. kr. årligt, når ordningerne er fuldt gennemført i 2008 (www.aarhuskommune.dk). 4

5 - om de nuværende åbningstider tilfredsstiller forældrenes behov - om der er sikret en god afslutning på dagen for børn og forældre, hvis barnet hentes sent - om kostforplejningen sikrer børn med lang opholdstid - om børn med lang opholdstid har mulighed for at hvile ørerne ved at trække sig tilbage og lege i smårum - Hvilken umiddelbar holdning forældrene har til modulordninger. Undersøgelsen bygger dels på en rundspørge til et repræsentativt udsnit af forældre, dels på en spørgeskemaundersøgelse til et antal institutioner. Kapitel 2 belyser bl.a., hvor stor en del af børnene, der har lange opholdstider i dag. 14 pct. af børnene har opholdstider på 9 timer daglig eller mere, og ca. 30 pct. har opholdstider på 8-9 timer om dagen. Langt de fleste børn (68 pct.) hentes og bringes på vej til/fra arbejde. For 24 pct. er det forskelligt fra dag til dag eller fra morgen til aften. Det betyder, at børnenes opholdstid helt overvejende er bestemt af længden på forældrenes arbejdstid. Derfor må man regne med, at opholdstiden for de fleste børn kun i begrænset omfang kan påvirkes af institutionspolitiske foranstaltninger som modulordninger. Kapitel 3 belyser forældrenes problemer med lukketiderne. 4 pct. af børnene har forældre, der ofte har problemer med at få dem hentet på almindelige hverdage. For yderligere 16 pct. er der problemer en gang imellem. Om fredagen oplever 8 pct. ofte problemer, mens 14 pct. gør det en gang imellem. Hvis institutionerne lukker om fredagen kl. 15:30 eller tidligere er der godt 1/3, der har problemer med lukketiden i hvert fald en gang imellem. Kapitel 4 belyser, hvordan dagen begynder og slutter i institutionerne. Personalets fremmøde følger børnenes mødetider, og det betyder, at der kun er få voksne i ydertimerne. Derfor slår man næsten alle steder stuerne sammen i ydertimerne. Om eftermiddagen begynder personalet desuden at stole op og tørre borde af i gennemsnit godt en time før institutionen lukker. 3 Opstoling betyder, at den pågældende stue lukkes for børnene, og at stolene sættes op på bordene, efter at disse er tørret af. De børn, som hører hjemme på stuen, må derfor søge andre steder hen. 41 pct. af forældrene oplyser da også, at personalet er begyndt at stole op, når de henter deres barn. Der er ingen tvivl om, at dette påvirker forældrenes oplevelse af institutionen negativt. Figur 1 viser således, at 40 pct. af de forældre, der henter barnet, efter at personalet er begyndt at stole op, oplever en opbrudsstemning. Hvis personalet ikke er begyndt at stole op, er andelen 18 pct. 3 På almindelige arbejdspladser, som f.eks. kontorer, skal rengøring ifølge arbejdsmiljøloven ske uden for arbejdstiden, men børn er ikke omfattet af tilsvarende regler. Desuden har man de færreste steder tilstrækkeligt med rengøringspersonale til, at disse kan nå at gøre rent, hvis det pædagogiske personale ikke har taget hul på rengøringsfunktionen ved at stole op og tørre af. 5

6 Holdning til spørgsmålet, om der ofte er en opbrudsstemning i institutionen, når barnet hentes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Personalet er begyndt at stole op Personalet er ikke begyndt at stole op Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Figur 1. Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Kapitel 5 belyser kostforplejningen i dagens løb. I 83 pct. af institutionerne spises der i tidsrummet 11:00-11: pct. af institutionerne har et let eftermiddagsmåltid, der begynder i tidsrummet 14:00-14:30. Man kan spørge, om dagsrytmen i mange institutioner ikke er et levn fra en tid, hvor børnene typisk blev bragt af en arbejdermor, der skulle møde på fabrikken kl. 7:00. I dag er den typiske forælder funktionær, som møder kl. 8:00-9:00, og som først spiser til aften kl I hvert fald tyder undersøgelsen på, at en stor del af institutionsbørnene kun får en bolle og/eller et stk. frugt i tidsrummet fra kl. ca. 11:30, til de hentes. Ca. hvert femte barn er ofte sultent, når det hentes af forældrene. Faren herved er nok især, at forældre med sultne og måske trætte børn ofte vil være fristet til at give børnene slik, pølser eller anden fast food. Dermed kan man grundlægge nogle usunde madvaner. Det bemærkes, at børnene i ca. halvdelen af institutionerne selv kan gå i køleskabet, hvis de er sultne. Der er også en række andre variationer i kostforplejningen. Men en del steder synes børn, hvis forældre ikke har sikret, at de får en ekstra mellemmad med hjemmefra, at risikere en lang periode uden mad. 4 Det bemærkes, at også f.eks. skoler og sygehuse har uforandrede mødetider i forhold til tidligere, selv om det øvrige samfund har rykket sin rytme. 6

7 Endelig ser Kapitel 6 på, om de fysiske rammer er fleksible. I den forbindelse har undersøgelsen navnlig spurgt om det fri legeareal, og om antallet af ekstra rum, ud over grupperummene, hvor man kan trække sig tilbage og hvile ørerne i løbet af en lang dag. Institutionernes muligheder er meget forskellige, når det gælder mulighederne for at trække sig tilbage fra den store gruppe. I en femtedel af institutionerne er der ingen eller kun ét lokale ud over grupperummene, hvor man kan lege indendørs. En anden femtedel af institutionerne har seks eller flere smårum. Tilsvarende er institutionerne uhyre forskellige, når det gælder det samlede legeareal. I den ene ende har man institutioner med meget trange vilkår, karakteriseret ved f.eks. meget små samlede legearealer (19 pct. har mindre end 3 kvm. pr. barn), ringe muligheder for at trække sig tilbage fra gruppen og små legepladser. I den anden ende har man institutioner med god plads såvel inde som ude og med mange smårum og kroge, børnene kan bruge (17 pct. har mere end 8 kvm. pr. barn indendørs). I Kapitel 7 redegøres for forældrenes holdning til modulordninger. Forældrene er dels blevet spurgt, om de synes, der bør være mulighed for modulbetaling, dels om de selv ville benytte sig af en modulplads, hvis de fik muligheden. I alt 36 pct. af de børn, der er i daginstitution, har forældre, der mener, der bør være mulighed for modulpasning. 17 pct. siger nej, mens hele 47 pct. svarer ved ikke eller ikke har besvaret spørgsmålet. Det overvejende indtryk er med andre ord, at forældrene er usikre på, hvad de skal mene om modul-tanken. Omkring en fjerdedel ville benytte moduler, hvis de blev indført Diskussion Undersøgelsen har sat fokus på en række forhold, som har med fleksibilitet at gøre, navnlig forhold af betydning for kvaliteten af institutionsdagen for børn med lange opholdstider. En række andre forhold kunne være inddraget i en diskussion om fleksibilitet, f.eks. mulighederne for at vælge naturbørnehaver, institutioner, der arbejder meget med kreative udtryk osv. Men under alle omstændigheder er synsvinklen for snæver, hvis modulordninger betragtes som det eneste middel til større fleksibilitet. Det gælder navnlig, hvis man må forvente, at øget fleksibilitet i forhold til moduler vil føre til mindre fleksibilitet, når det gælder om at sikre tilfredsstillende rammer for de børn, der tilbringer lang tid i institutionerne. Hvis modulordningerne ikke skal koste ekstra for kommunerne, er der nemlig ingen tvivl om, at man må foretage en personalereduktion, og at denne fortrinsvis vil ske i ydertimerne. Her peger undersøgelsen af, at de børn, der faktisk har lange opholdstider, ikke altid har særlig gode rammer for en lang hverdag. Eller sagt med andre ord: En institutionsdag kan være lang for et barn, men den bliver formentlig først for alvor for lang, hvis institutionen ikke gennem bemanding (i ydertimerne), arbejdsrytme, kosttilbud, mulighed for at trække sig tilbage osv. ikke tager tilstrækkeligt hensyn til børn med lange opholdstider. 7

8 Spørgsmålet er derfor, om man ikke bør prioritere dette problem, frem for at give forældre til børn med kort opholdstid mulighed for at spare penge. I forhold til de forslag, som indgår i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, kan man sige, at der synes at være behov for bredere diskussion om forholdene for børn med lange opholdstider, halvlange opholdstider og sen afhentning. Der er ikke blot tale om et marginalt problem, som kan løses gennem kombinationer af offentlig og privat pasning. 8

9 2. Børnenes opholdstid Fra mange sider fremhæves ønsket om at give børnene mulighed for at være mere sammen med deres forældre og at reducere opholdstiden i institutionerne tilsvarende. Især udtrykkes der betænkelighed ved, om det er godt for børn at have meget lange opholdstider i institutionerne, f.eks. 9 timer eller mere. Et af argumenterne i forbindelse med forslagene om modulordninger er, at man kan tilskyde flere forældre til at give børnene en kort opholdstid i institutionerne, hvis der er en økonomisk fordel ved f.eks. kun at anvende institutionen i 7 timer pr. dag. Samtidig er der dog også politisk fokus på, at institutionernes lukketider bliver fleksible i forhold til forældre med sene arbejdstider, f.eks. butikspersonale. Dette hensyn taler for, at man ikke reducerer den generelle åbningstid væsentligt, men måske snarere skaber nye muligheder for sen afhentning. Såvel forældre som institutioner har derfor fået en række spørgsmål, som belyser børnenes opholdstider, problemer omkring lukketider m.v. I forældrerundspørgen er forældrene således blevet spurgt om, hvornår børnene typisk møder om morgenen, hvornår de typisk hentes, og hvor længe de typisk er i institution/dagpleje. Figur 2 viser, hvornår børnene møder på en dag, hvor alle børn møder frem efter den fremmødetid, som ifølge forældrene er den typiske. 5 5 I tabellen er forældrenes tidsangivelse afrundet til nærmeste halve time. Figurerne inkluderer børn med deltidspladser. 9

10 Pct. af børnene, der er kommet Hvornår kommer børnene? Ca. 6:30 Ca. 7:00 Ca. 7:30 Ca. 8:00 Ca. 8:30 Ca. 9:00 Ca. 9: Efter 9:30 Figur 2. Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Det ses, at børnene ankommer jævnt fra ca. 6:30 til ca. 9:00. 5 pct. af børnene ankommer 6:30 eller tidligere. 6 pct. af børnene ankommer efter kl. ca. 9:00. Det gennemsnitlige mødetidspunkt er kl. 8:03. Figur 3 viser hvornår børnene typisk hentes. 10

11 Hvornår er børnene hentet? Pct. af børnene, 60 der er endnu er i 50 institution Ca. 13:30 eller før Ca. 14:00 86 Ca. 14:30 62 Ca. 15:00 42 Ca. 15:30 19 Ca. 16:00 8 Ca. 16: Ca. 17:00 Ca. 17:30 eller senere Figur 3. Kilde Forældrerundspørgen august pct. af børnene hentes inden kl. ca. 14:30. 8 pct. hentes ca. kl. 16:30 eller senere. Det gennemsnitlige afhentningstidspunkt er kl. 15:29. I institutionsrundspørgen er lederen tilsvarende spurgt, hvor mange voksne, der deltager i det direkte arbejde med børnene i løbet af dagen. Svarfordelingen fremgår af Figur 4. 11

12 Gennemsnitligt antal voksne til arbejde med børn :15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 Klokken Figur 4. Kilde Institutionsrundspørgen august 2006 Det ses, at personalet i vidt omfang tilrettelægger sit fremmøde i forhold til børnenes fremmøde. I ydertimerne opretholder man dog som regel en mindste-bemanding. 6 For at muliggøre sammenligninger med tidligere undersøgelser er forældrene blevet spurgt: Hvor lang tid tilbringer dit barn i institutionen på en almindelig hverdag? 7 Resultatet heraf kan sammenholdes med det resultat, man når frem til, hvis man beregner en typisk opholdstid på grundlag af mødetidspunkt og afhentningstidspunkt. De to mål stemmer rimeligt overens. Spørger man direkte forældre om det antal timer, børnene tilbringer i institutionen, får man et gennemsnit på 7 timer og 11 minutter. Beregner man opholdstiden ud fra, hvornår forældre oplyser, at der bringes/hentes, bliver gennemsnittet 7 timer og 26 minutter. Bureau 2000 vurderer, at det sidste tal givet det mest pålidelige billede. 8 6 I undersøgelsen spørges om personalets deltagelse i arbejdet med børnene på skæve tider. Dette kan give mere præcise svar end svarmuligheder, som falder sammen med tider, hvor der typisk sker overlapning af personale. 7 Denne eller tilsvarende formuleringer er anvendt flere tidligere undersøgelser. 8 Den første af disse undersøgelser blev gennemført i 1989 i et samarbejde mellem SFI og BUPL. Den viste, at den daglige pasningstid for børn i børnehaver samt 3-5 årige børn i aldersintegrerede institutioner i 1989 var 7,0 timer daglig. I vuggestuer var opholdstiden formentlig knap ½ time længere, i dagpleje for 0-2 årige ca. 7,5 timer (jf. også Ole Bertelsen: Offentlig Børnepasning, SFI 1991). Set over en længere årrække synes der således ikke at være sket nogen større ændring af børnenes opholdstid. 12

13 Som det fremgår af Tabel 1 har ca. 8 pct. af børnene korte opholdstider på mindre end 6 timer pr. dag. Omvendt har godt 14 pct. af børnene en opholdstid på 9 timer daglig eller mere. Tabel 1. Børn fordelt på opholdstidens længde og dagtilbud Daginstitutioner Dagpleje I alt Opholdstid Pct. af børn Under 5 2,6 2 2,4 5 tim-5 tim. 29 min. 4,2 1,2 3,7 5 min. 30 min.-5 tim. 59 min. 2,2 1,6 2,1 6 tim-6 tim. 29 min. 11,4 8,2 10,8 6 min. 30 min.-6 tim. 59 min. 9,6 12,3 10,3 7 tim-7 tim. 29 min. 14,7 13,1 14,6 7 min. 30 min.-7 tim. 59 min. 13,1 13,5 13,1 8 tim-8 tim. 29 min. 17,5 17,2 17,5 8 min. 30 min.-8 tim. 59 min. 10,8 12,3 11,2 9 tim-9 tim. 29 min. 8,7 12,7 9,5 9 min. 30 min.-9 tim. 59 min. 3,5 4,9 3,4 10 timer eller mere 1,5 0,8 1,4 I alt Kilde: Forældrerundspørgen august Der er gennemført en statistisk analyse med henblik på at undersøge, hvilke forhold, der har betydning for opholdstiden. 9 Følgende mulige forklarende faktorer blev inddraget i denne analyse: - familieforhold (enlig/ikke enlig) - barnets alder - pasningsform (daginstitution eller dagpleje) - om svarpersonen har arbejde eller ej Analysen viser, at spørgsmålet, om svarpersonen er i arbejde, er det eneste, der har en statistisk sikker betydning for, hvor mange børn, der har lange opholdstider. 10 Tabel 2 viser hvilken forskel, der er, alt efter om svarpersonen er i arbejde eller ej. 9 Dvs. En regressionsanalyse, hvor man ser på en række mulige forklarende faktorer under ét og fraregner dem, der ikke med sikkerhed bidrager til at øge forklaringsevnen. 10 Spørgsmålet om institution eller dagpleje har betydning, hvis man i stedet for 95 pct. konfidensinterval har 90 pct. konfidensinterval, dvs. lidt mindre strenge krav til sikkerheden af de statistiske sammenhænge. 13

14 Tabel 2. Pasningstid og svarpersonens arbejdssituation. Under 7 Svarpersonens timer i pasning 7-7 tim. 59 min 8-8 tim. 59 min. 9 timer eller mere I alt Gennemsnitlig pasningstid arbejdssituation Pct. af børn Ikke i arbejde 44, , tim. 55 min. I arbejde 25,5 26,6 31,8 16, tim. 34 min. I alt 29,2 27,7 28,8 14, tim. 26 min. Note: Studerende regnes som ikke i arbejde i denne tabel. I forhold til tidligere undersøgelser er det lidt overraskende, at der ikke er fundet en statistisk sikker forskel på børn af enlige og børn fra parfamilier. 11 Tabel 3 viser, hvor lang børnenes gennemsnitlige opholdstid er, hvis vi sammenholder den med den jobtype, den forælder har, som har besvaret spørgeskemaet. Desuden vises den andel af børnene, som har lange opholdstider her forstået som 9 timer eller mere på en almindelig hverdag. Tabel 3. Gennemsnitlig opholdstid og andel af børn, der har en opholdstid på 9 timer eller mere i familier med forskellig arbejdsmarkedsstatus Pct. af børn med en Antal børn i Gennemsnitlig opholdstid på 9 undersøgelsen Svarpersonens job opholdstid timer eller mere Arbejder, faglært 7:29 19,1 129 Arbejder, ufaglært 7:26 23,5 92 Lavere funktionær 7:52 23,3 200 Højere funktionær 7:32 10,5 365 Studerende/lærling 6:53 6,6 101 Arbejdsløs 7:03 8,7 54 Andet 6:49 5,8 57 Ikke angivet 7:11 10,6 91 I alt 7:26 14, Kilde: Forældrerundspørgen august I denne og senere tabeller kan antallet af svarpersoner være lidt mindre end de 1099 besvarelser, der samlet indgår i undersøgelsen, fordi enkelte spørgsmål er ubesvaret hos nogle svarpersoner. Det ses, at ca. hvert syvende barn har en daglig opholdstid på 9 timer eller mere. Lange opholdstider ses især blandt børn af arbejdere eller lavere funktionærer. En mulig forklaring herpå er, at f.eks. en del højere funktionærer ofte har mulighed for at arbejde hjemme. Som det fremgår af Figur 5 bliver 68 pct. af børnene både bragt og hentet i forbindelse med, at svarpersonen eller dennes partner er på vej til eller fra arbejde eller uddannelse rundspørgen fandt f.eks., at opholdstiden var godt 20 minutter længere for børn af enlige end for børn af par. 14

15 Bliver barnet bragt og hentet på vej til arbejde/uddannelse? 24% 8% 68% Bliver både bragt og hentet på vej til arbejde Forskelligt Figur 5. Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Bliver hverken bragt eller hentet på vej til arbejde 8 pct. af børnene bliver hverken hentet eller bragt på vej til/fra arbejde eller uddannelse. For de sidste 24 pct. er det forskelligt, enten sådan at der er forskel på morgen eller eftermiddag, eller sådan at der er forskel fra dag til dag. Det betyder, at opholdstiden for langt de fleste børn helt eller delvis er bestemt af forældrenes arbejdstid. 15

16 3. Åbne- og lukketider Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid for en heldagsinstitution er 51,8 timer. 12 Tabel 4 viser, hvornår institutionerne åbner. Tabel 4. Institutioner fordelt efter åbningstid om morgenen Åbningstid om morgenen Pct. af institutioner Før 6:00 2 6:00 6 Efter 6:00, men før 6: :30 54 Efter 6:30, men før 7:00 9 7:00 14 Efter 7:00 1 I alt 100 Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 I gennemsnit åbner institutionerne kl. 6:31. Tabel 5 viser, hvornår institutionerne lukker. Tabel 5. Institutioner fordelt efter lukketid mandag og lukketid fredag Lukketid Mandag Fredag Pct. af institutioner Før 16: :00-16: : Efter 16:30, men før 17: : Efter 17:00, men før 17: :30 eller senere 11 3 I alt Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 I gennemsnit lukker institutionerne kl. 17:00 om mandagen og kl. 16:22 om fredagen Ved heldagsinstitutioner forstås her institutioner med mindst 45 timers ugentlig åbningstid. 5 institutioner i undersøgelsen har mindre end 45 timers ugentlig åbningstid. Der er set bort fra disse i en del af analyserne. 13 Der er ikke spurgt direkte om åbningstiden de øvrige ugedage. Nogle ganske få institutioner lukker senere om torsdagen end mandag-onsdag, men normalt er der samme lukketid på ugens fire første dage. 16

17 På almindelige hverdage er der 4 pct. af børnene, hvis forældre ofte har problemer med at hente dem i tide, jf. Tabel 6. Tabel 6. Børn fordelt efter evt. problemer med at blive hentet før lukketid på en almindelig hverdag Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Daginstitution Dagpleje I alt Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Tabel 7 viser tilsvarende, at det for 8 pct. af børnene ofte giver problemer at nå at hente dem om fredagen. Tabel 7. Børn fordelt efter evt. problemer med at blive hentet før lukketid om fredagen Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Daginstitution Dagpleje I alt Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Som venteligt er problemerne mest udbredt i de institutioner, som lukker tidligt. Dette fremgår af Tabel 8 og 9. Tabel 8. Børn fordelt efter lukketid og evt. afhentningsproblemer på hverdage. Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Før ca. 16: Ca. 16: Ca. 16: Ca. 17 eller senere I alt Kilde: Forældrerundspørgen august

18 Tabel 9. Børn fordelt efter lukketid og evt. afhentningsproblemer om fredagen. Kun daginstitutioner Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Ca. 14:30 eller før Ca. 15: Ca. 15: Ca. 16: Ca. 16: Ca. 17 eller senere I alt Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Det ses, at tidlige lukketider om fredagen (kl. 16:00 eller tidligere) giver problemer for en ganske stor del af forældrene. Ved den rundspørge blandt forældre, Socialforskningsinstituttet og BUPL gennemførte i 1989, var der 12 pct. af institutionsforældrene og 11 pct. af dagplejeforældrene, der oplevede problemer med åbningstiden enten på hverdage eller om fredagen 14. I dag har 10 pct. af forældrene ofte problemer med åbningstiden, mens yderligere 18 pct. har det en gang imellem (når man opgør dem, der enten har problemer på almindelige hverdage eller om fredagen). Problemerne synes således at været blevet noget større de senere år. 15 Dette hænger formentlig sammen med, at 2/3 af børnene i 1989 gik i institutioner med samme lukketid fredag som de øvrige ugedage. I dag er andelen 19 pct. 14 Niels Glavind: Hvor passes vore børn?, BUPL, Selv om der ikke er spurgt på helt samme måde. 18

19 4. Først og sidst på dagen 90 pct. af heldagsinstitutionerne oplyser, at de slår grupperne sammen først og sidst på dagen. Når grupperne slås sammen betyder det, at en eller flere af stuerne lukkes ned, og at børnene samles på de stuer, der er åbne. Normalt har personale og børn forinden ryddet op og sat legetøj på plads. Når nogle af stuerne lukkes indebærer det, at børnene ikke længere kan regne med at have adgang til deres sædvanlige legetøj. I de stuer, som lukkes, begynder personalet ofte at sætte stole op på bordene for at forberede rengøring. Figur 6 viser, hvornår institutionerne har åbent i alle grupper. 16 Hvornår er alle stuerne åbne? Pct. af institutioner :00 06:30 07: :30 08:00 08:30 09:00 09:30 Figur 6. Kilde: Institutionsrundspørgen august :30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16: :30 17:00 Det ses, at man typisk har åbent på alle stuer fra kl. ca. 8:00. Kommer man f.eks. 7:00, vil man kun finde alle stuer åbne i 15 pct. af institutionerne. Man slår typisk stuerne sammen kl. ca. 15:00-15:30. Kommer man kl. 16:00, er der kun 10 pct. af institutionerne, der har alle stuer åbent. 89 pct. af institutionerne begynder at stole op, før institutionen er lukket. Tabel 10 viser, hvornår opstolingen begynder. 16 Figuren bygger alene på institutioner med mindst to børnegrupper. Er der kun én børnegruppe, giver spørgsmålet ikke nogen mening. 19

20 Tabel 10. Institutioner fordelt efter, hvornår de begynder at stole op Tidspunkt for start på opstoling Pct. af institutioner Før 15: :00-15: :15-15: :45-16:00 35 Efter 16:00 18 I alt 100 Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 Det ses, at man de fleste steder begynder at stole op ved 15:30-16:00-tiden. I gennemsnit går der 68 minutter, fra institutionen begynder at stole op, til man faktisk lukker. Ser vi på institutionsforældrenes svar, er der 41 pct. af børnene, som hentes, efter at personalet er begyndt at stole op. 43 pct. hentes efter at personalet er begyndt at tørre borde af, jf. Tabel 11 og 12. Som venteligt er det navnlig børn, der hentes sent, der oplever, at man er begyndt at stole op /tørre af, når de hentes. Tabel 11. Børn fordelt efter afhentningstidspunkt og spørgsmålet, om personalet er begyndt at stole op Er personalet begyndt at stole op? Ja Nej Ved ikke I alt Afhentningstidspunkt Pct. af børn Antal svar Før ca. 14:30 17,1 76,4 6, Ca. 15:00 30,3 62,6 7, Ca. 15:30 36,2 58,2 5, Ca. 16:00 56,8 40 3, Ca. 16:30 eller senere 56,5 40,6 2, I alt 40,6 54,4 5, Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Tabel 12. Børn fordelt efter afhentningstidspunkt og spørgsmålet, om personalet er begyndt at tørre borde af Er personalet begyndt at tørre borde af? Ja Nej Ved ikke I alt Afhentningstidspunkt Pct. af børn Antal svar Før ca. 14:30 28,5 61,8 9, Ca. 15:00 36,4 54,9 8, Ca. 15:30 34,5 55,9 9, Ca. 16:00 55,1 37, Ca. 16:30 eller senere 55,9 40 4, I alt 42,8 49,4 7, Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Det ses, at et flertal af børnene oplever en institution, hvor der er ved at blive stolet op og tørret borde af, hvis de hentes efter kl. ca

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau 2000 - november 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af tilfredshed blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje

Undersøgelse af tilfredshed blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje Undersøgelse af tilfredshed blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje september 2006 1 Forord Er forældrene virkelig så tilfredse med deres børns daginstitutioner og dagpleje, som blandt

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Notat om daginstitutionernes fysiske rammer. - resultater fra rundspørge til institutionerne

Notat om daginstitutionernes fysiske rammer. - resultater fra rundspørge til institutionerne Notat om daginstitutionernes fysiske rammer - resultater fra rundspørge til institutionerne Maj 2016 www.bureau2000.dk 2 Notat om daginstitutionernes fysiske rammer Delnotat fra Daginstitutionernes hverdag

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Pædagogernes fagforening, BUPL Østjylland, har for tredje år i træk lavet en spørgeskemaundersøgelse

Pædagogernes fagforening, BUPL Østjylland, har for tredje år i træk lavet en spørgeskemaundersøgelse Kære politiker. Her har du nogle beretninger om pædagogernes og børnenes virkelighed i Randers Kommune. Med dette skrift ønsker vi at sætte fokus på de rammer og vilkår, man her har besluttet for børn,

Læs mere

UdviklingsForum og Kolding Kommune

UdviklingsForum og Kolding Kommune Det mener forældrene ved dagtilbud i Kolding Kommune. Pædagogik, åbningstider og tilkøbsydelser Udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen UdviklingsForum og Kolding

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 2 Skal frokostordninger blot stille sult? Nej frokostordninger skal kunne mange ting! Og der er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Mad- og Måltidspolitikkens Brugerundersøgelse

Mad- og Måltidspolitikkens Brugerundersøgelse Mad- og Måltidspolitikkens Brugerundersøgelse Rapport om børns kostvaner i kommunens skoler og daginstitutioner, samt om elevers, forældres og medarbejderes holdninger til en fælles Mad- og Måltidspolitik

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR

Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR Daginstitutionernes hverdag 2015 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2000. Desuden har Benedikte Ask

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg

Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg Daginstitutionernes hverdag 2 Del : Bemanding, aktiviteter og omsorg Maj 2 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Daginstitutionernes hverdag 2 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulenterne Niels

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen.

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen. Velkommen: Vi vil gerne byde Jer velkommen i Børnehuset Vestbyen. Det er vores mål, at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for alle. Vi forventer en

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Stærke og svage sider ved frokostordningerne forældrenes stemme

Stærke og svage sider ved frokostordningerne forældrenes stemme Stærke og svage sider ved frokostordningerne forældrenes stemme Sammendrag: Stærke og svage sider ved frokostordningerne forældrenes stemme. Hvilken opfattelse har forældrene af børnenes madordninger?

Læs mere

Bilag 4, Analyse af pasningsbehov og åbningstider

Bilag 4, Analyse af pasningsbehov og åbningstider Bilag 4, Analyse af pasningsbehov og åbningstider Der er foretaget to undersøgelser af børnenes afleverings- og afhentningstider som grundlag for evt. ændring af åbningstider i daginstitutionerne: 1. En

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse

Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse Indledning. Vi ved, at det har betydning for børns udvikling og trivsel i hverdagen, at de via ernæringsrig kost får brændstof til krop og hjerne, så de har

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

RUNDSPØRGE: Forældres engagement i daginstitutioner

RUNDSPØRGE: Forældres engagement i daginstitutioner RUNDSPØRGE: Forældres engagement i daginstitutioner En undersøgelse foretaget for hovedorganisationen for offentligt ansatte FTF viste i 2006, at forældrebidrag i form af penge eller tid var blevet udbredt

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere