Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?"

Transkript

1 Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau november

2 Indholdsfortegnelse Forord Undersøgelsens baggrund og hovedresultater Diskussion Børnenes opholdstid Åbne- og lukketider Først og sidst på dagen Fleksible fysiske rammer Metode...32 Bilagstabeller

3 Forord Det er ikke altid lige sjovt at blive hentet som den sidste i børnehaven. På stuen, hvor man plejer at være, er der ofte lukket og slukket, og antallet af stole, der er sat op på bordene, vokser støt omkring én. Den sidste times tid er atmosfæren præget af opbrud, og nogle dage rumler maven oven i købet af sult. Sådan tegner billedet sig af hverdagen i mange daginstitutioner, viser en aktuel undersøgelse blandt institutioner og forældre. Næsten hvert andet barn opholder sig i 8 timer eller mere i institutionen og 14 procent opholder sig 9 timer eller mere i institutionen. Det er lange dage, og det er derfor ønskværdigt, at der er rigelige ressourcer i institutionerne til at tage særlig hånd om disse børn. Det lader ikke til at være tilfældet. Skal de tidspunkter af dagen, hvor der er flest børn i daginstitutionen dækkes ordentligt ind, indebærer det, at der kun er få voksne i ydertimerne. Det er derfor forståeligt nok, at det er nødvendigt at lukke de første stuer i god tid inden institutionens lukketid, men det giver i følge mange forældre en opbrudsstemning i instutionerne. Det er svært at finde tid til den særlige omsorg, børn med lange dage i institutionerne har brug for. Det er derfor også bekymrende, at omfanget af de såkaldte modulordninger, eller familiefleksordninger, er vokset betydeligt i forbindelse med budgetlægningen for Samstemmende undersøgelser i efteråret 2006, fra både Familiestyrelsen og FOA - Fag og Arbejde, viser nemlig, at modulordninger typisk fører til yderligere begrænsninger i personalenormeringerne netop i ydertimerne. Den foreliggende rapport sætter også fokus på kostforplejningen på institutionerne. Hvert femte barn er ofte sultent, når det hentes af forældrene, og andelen vokser naturligt nok til næsten en tredjedel, når det gælder de børn, der hentes sent. Tal, der bør give anledning til eftertanke i forhold til børns kostvaner og den aktuelle debat om at indføre forældrebetalt eller gratis mad i alle daginstitutioner. Endelig peges der på de alt for snævre pladsforhold, der er i mange af landets daginstitutioner, hvor næsten hver femte institution kun har et indendørsareal på 3 kvadratmeter eller mindre pr barn. Det er slet og ret for dårlige fysiske rammer at byde vores børn. Undersøgelsen blandt institutioner og forældre, der er foretaget for FOA af Bureau 2000, viser ikke overraskende, at der er store forskelle på daginstitutionerne i forhold til de fleste af de undersøgte forhold. Alligevel er der på flere områder tale om nogle klare tendenser, der kalder på forandringer. Der er efter FOAs opfattelse behov for nøje at vurdere de ulemper indførelse af modulordninger vil få for de børn, der opholder sig længst i institutionerne. Der er føjet nye argumenter til ønsket om at få indført gratis mad i institutionerne, og der er al mulig grund til at forstærke indsatsen for at forbedre institutionernes fysiske rammer. Vi håber, vi med denne rapport kan bidrage til den videre dialog om behovet for fleksibilitet, mad og fysiske rammer i vores børns daginstitutioner. Jakob Sølvhøj Formand for FOAs pædagogiske sektor 3

4 1. Undersøgelsens baggrund og hovedresultater Baggrunden for undersøgelsen er den diskussion, som løbende føres om, hvordan man forbedrer kvaliteten i dagtilbuddene. De senere år har denne diskussion bl.a. haft fokus på fleksible dagtilbud, eksempelvis modulordninger, imødekommelse af pasningsbehov på skæve tider og ønsket om at institutionerne kan medvirke til at grundlægge gode kostvaner allerede før skolealderen. Disse tanker afspejler sig eksempelvis i den aftale, regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 31. oktober 2006 om styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Aftalen indeholder dels nogle engangsudgifter, dels en permanent forbedring på 150 mill. kr., som skal gå til: Mulighed for fripladstilskud til madordninger Sprogvurderinger af alle 3-årige børn Øget fleksibilitet ved fx bedre kombinationsmuligheder af tilskud og dagtilbud til at imødekomme behovet for pasning på skæve tidspunkter En styrket pædagogisk indsats i dagtilbuddene Der vil fortsat være fokus på familiefleksordninger (modulordninger). I den forbindelse har FOA-Pædagogisk Sektor set det som en opgave at bidrage til en alsidig belysning af spørgsmålet om fleksibilitet m.v. Når man foreslår modulordninger, må man således være klar over, at ordningerne kan have såvel positive som negative følger for børnene men måske ikke for de samme børn. På plussiden frem hæver man gerne, at modulordningerne tilskynder forældre til at nedbringe børnenes opholdstid i institutionerne. Om modulordningerne faktisk har denne virkning er dog omstridt. 1 På minussiden fremhæves, at modulordningerne typisk vil føre til en reduktion af personalet i ydertimerne. Det skyldes, at de forældre, der vælger modulordninger, får lavere betaling. Men dette finansieres typisk ved, at der sker en tilsvarende udtynding af personalet, især først og sidst på dagen. 2 Derfor er det vigtigt, at diskussionen om fleksibilitet ikke kun kommer til at handle om, at børn ikke skal være (for) længe i dagtilbud. Hvis diskussionen skal være afbalanceret, må den også belyse, om rammerne også er gode for de børn, som har og fortsat vil have en lang dag i dagpleje eller institution. Undersøgelsen søger derfor bl.a. at kortlægge: 1 Jf. det tidligere FOA-notat: Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner fra august 2006 (kan downloades fra 2 I flere tilfælde reduceres personalet så meget, at man opnår en kommunal nettobesparelse. Eksempelvis skal indførelse af modulordninger i Århus kommune give en kommunal nettobesparelse på 58 mill. kr. årligt, når ordningerne er fuldt gennemført i 2008 (www.aarhuskommune.dk). 4

5 - om de nuværende åbningstider tilfredsstiller forældrenes behov - om der er sikret en god afslutning på dagen for børn og forældre, hvis barnet hentes sent - om kostforplejningen sikrer børn med lang opholdstid - om børn med lang opholdstid har mulighed for at hvile ørerne ved at trække sig tilbage og lege i smårum - Hvilken umiddelbar holdning forældrene har til modulordninger. Undersøgelsen bygger dels på en rundspørge til et repræsentativt udsnit af forældre, dels på en spørgeskemaundersøgelse til et antal institutioner. Kapitel 2 belyser bl.a., hvor stor en del af børnene, der har lange opholdstider i dag. 14 pct. af børnene har opholdstider på 9 timer daglig eller mere, og ca. 30 pct. har opholdstider på 8-9 timer om dagen. Langt de fleste børn (68 pct.) hentes og bringes på vej til/fra arbejde. For 24 pct. er det forskelligt fra dag til dag eller fra morgen til aften. Det betyder, at børnenes opholdstid helt overvejende er bestemt af længden på forældrenes arbejdstid. Derfor må man regne med, at opholdstiden for de fleste børn kun i begrænset omfang kan påvirkes af institutionspolitiske foranstaltninger som modulordninger. Kapitel 3 belyser forældrenes problemer med lukketiderne. 4 pct. af børnene har forældre, der ofte har problemer med at få dem hentet på almindelige hverdage. For yderligere 16 pct. er der problemer en gang imellem. Om fredagen oplever 8 pct. ofte problemer, mens 14 pct. gør det en gang imellem. Hvis institutionerne lukker om fredagen kl. 15:30 eller tidligere er der godt 1/3, der har problemer med lukketiden i hvert fald en gang imellem. Kapitel 4 belyser, hvordan dagen begynder og slutter i institutionerne. Personalets fremmøde følger børnenes mødetider, og det betyder, at der kun er få voksne i ydertimerne. Derfor slår man næsten alle steder stuerne sammen i ydertimerne. Om eftermiddagen begynder personalet desuden at stole op og tørre borde af i gennemsnit godt en time før institutionen lukker. 3 Opstoling betyder, at den pågældende stue lukkes for børnene, og at stolene sættes op på bordene, efter at disse er tørret af. De børn, som hører hjemme på stuen, må derfor søge andre steder hen. 41 pct. af forældrene oplyser da også, at personalet er begyndt at stole op, når de henter deres barn. Der er ingen tvivl om, at dette påvirker forældrenes oplevelse af institutionen negativt. Figur 1 viser således, at 40 pct. af de forældre, der henter barnet, efter at personalet er begyndt at stole op, oplever en opbrudsstemning. Hvis personalet ikke er begyndt at stole op, er andelen 18 pct. 3 På almindelige arbejdspladser, som f.eks. kontorer, skal rengøring ifølge arbejdsmiljøloven ske uden for arbejdstiden, men børn er ikke omfattet af tilsvarende regler. Desuden har man de færreste steder tilstrækkeligt med rengøringspersonale til, at disse kan nå at gøre rent, hvis det pædagogiske personale ikke har taget hul på rengøringsfunktionen ved at stole op og tørre af. 5

6 Holdning til spørgsmålet, om der ofte er en opbrudsstemning i institutionen, når barnet hentes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Personalet er begyndt at stole op Personalet er ikke begyndt at stole op Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Figur 1. Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Kapitel 5 belyser kostforplejningen i dagens løb. I 83 pct. af institutionerne spises der i tidsrummet 11:00-11: pct. af institutionerne har et let eftermiddagsmåltid, der begynder i tidsrummet 14:00-14:30. Man kan spørge, om dagsrytmen i mange institutioner ikke er et levn fra en tid, hvor børnene typisk blev bragt af en arbejdermor, der skulle møde på fabrikken kl. 7:00. I dag er den typiske forælder funktionær, som møder kl. 8:00-9:00, og som først spiser til aften kl I hvert fald tyder undersøgelsen på, at en stor del af institutionsbørnene kun får en bolle og/eller et stk. frugt i tidsrummet fra kl. ca. 11:30, til de hentes. Ca. hvert femte barn er ofte sultent, når det hentes af forældrene. Faren herved er nok især, at forældre med sultne og måske trætte børn ofte vil være fristet til at give børnene slik, pølser eller anden fast food. Dermed kan man grundlægge nogle usunde madvaner. Det bemærkes, at børnene i ca. halvdelen af institutionerne selv kan gå i køleskabet, hvis de er sultne. Der er også en række andre variationer i kostforplejningen. Men en del steder synes børn, hvis forældre ikke har sikret, at de får en ekstra mellemmad med hjemmefra, at risikere en lang periode uden mad. 4 Det bemærkes, at også f.eks. skoler og sygehuse har uforandrede mødetider i forhold til tidligere, selv om det øvrige samfund har rykket sin rytme. 6

7 Endelig ser Kapitel 6 på, om de fysiske rammer er fleksible. I den forbindelse har undersøgelsen navnlig spurgt om det fri legeareal, og om antallet af ekstra rum, ud over grupperummene, hvor man kan trække sig tilbage og hvile ørerne i løbet af en lang dag. Institutionernes muligheder er meget forskellige, når det gælder mulighederne for at trække sig tilbage fra den store gruppe. I en femtedel af institutionerne er der ingen eller kun ét lokale ud over grupperummene, hvor man kan lege indendørs. En anden femtedel af institutionerne har seks eller flere smårum. Tilsvarende er institutionerne uhyre forskellige, når det gælder det samlede legeareal. I den ene ende har man institutioner med meget trange vilkår, karakteriseret ved f.eks. meget små samlede legearealer (19 pct. har mindre end 3 kvm. pr. barn), ringe muligheder for at trække sig tilbage fra gruppen og små legepladser. I den anden ende har man institutioner med god plads såvel inde som ude og med mange smårum og kroge, børnene kan bruge (17 pct. har mere end 8 kvm. pr. barn indendørs). I Kapitel 7 redegøres for forældrenes holdning til modulordninger. Forældrene er dels blevet spurgt, om de synes, der bør være mulighed for modulbetaling, dels om de selv ville benytte sig af en modulplads, hvis de fik muligheden. I alt 36 pct. af de børn, der er i daginstitution, har forældre, der mener, der bør være mulighed for modulpasning. 17 pct. siger nej, mens hele 47 pct. svarer ved ikke eller ikke har besvaret spørgsmålet. Det overvejende indtryk er med andre ord, at forældrene er usikre på, hvad de skal mene om modul-tanken. Omkring en fjerdedel ville benytte moduler, hvis de blev indført Diskussion Undersøgelsen har sat fokus på en række forhold, som har med fleksibilitet at gøre, navnlig forhold af betydning for kvaliteten af institutionsdagen for børn med lange opholdstider. En række andre forhold kunne være inddraget i en diskussion om fleksibilitet, f.eks. mulighederne for at vælge naturbørnehaver, institutioner, der arbejder meget med kreative udtryk osv. Men under alle omstændigheder er synsvinklen for snæver, hvis modulordninger betragtes som det eneste middel til større fleksibilitet. Det gælder navnlig, hvis man må forvente, at øget fleksibilitet i forhold til moduler vil føre til mindre fleksibilitet, når det gælder om at sikre tilfredsstillende rammer for de børn, der tilbringer lang tid i institutionerne. Hvis modulordningerne ikke skal koste ekstra for kommunerne, er der nemlig ingen tvivl om, at man må foretage en personalereduktion, og at denne fortrinsvis vil ske i ydertimerne. Her peger undersøgelsen af, at de børn, der faktisk har lange opholdstider, ikke altid har særlig gode rammer for en lang hverdag. Eller sagt med andre ord: En institutionsdag kan være lang for et barn, men den bliver formentlig først for alvor for lang, hvis institutionen ikke gennem bemanding (i ydertimerne), arbejdsrytme, kosttilbud, mulighed for at trække sig tilbage osv. ikke tager tilstrækkeligt hensyn til børn med lange opholdstider. 7

8 Spørgsmålet er derfor, om man ikke bør prioritere dette problem, frem for at give forældre til børn med kort opholdstid mulighed for at spare penge. I forhold til de forslag, som indgår i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, kan man sige, at der synes at være behov for bredere diskussion om forholdene for børn med lange opholdstider, halvlange opholdstider og sen afhentning. Der er ikke blot tale om et marginalt problem, som kan løses gennem kombinationer af offentlig og privat pasning. 8

9 2. Børnenes opholdstid Fra mange sider fremhæves ønsket om at give børnene mulighed for at være mere sammen med deres forældre og at reducere opholdstiden i institutionerne tilsvarende. Især udtrykkes der betænkelighed ved, om det er godt for børn at have meget lange opholdstider i institutionerne, f.eks. 9 timer eller mere. Et af argumenterne i forbindelse med forslagene om modulordninger er, at man kan tilskyde flere forældre til at give børnene en kort opholdstid i institutionerne, hvis der er en økonomisk fordel ved f.eks. kun at anvende institutionen i 7 timer pr. dag. Samtidig er der dog også politisk fokus på, at institutionernes lukketider bliver fleksible i forhold til forældre med sene arbejdstider, f.eks. butikspersonale. Dette hensyn taler for, at man ikke reducerer den generelle åbningstid væsentligt, men måske snarere skaber nye muligheder for sen afhentning. Såvel forældre som institutioner har derfor fået en række spørgsmål, som belyser børnenes opholdstider, problemer omkring lukketider m.v. I forældrerundspørgen er forældrene således blevet spurgt om, hvornår børnene typisk møder om morgenen, hvornår de typisk hentes, og hvor længe de typisk er i institution/dagpleje. Figur 2 viser, hvornår børnene møder på en dag, hvor alle børn møder frem efter den fremmødetid, som ifølge forældrene er den typiske. 5 5 I tabellen er forældrenes tidsangivelse afrundet til nærmeste halve time. Figurerne inkluderer børn med deltidspladser. 9

10 Pct. af børnene, der er kommet Hvornår kommer børnene? Ca. 6:30 Ca. 7:00 Ca. 7:30 Ca. 8:00 Ca. 8:30 Ca. 9:00 Ca. 9: Efter 9:30 Figur 2. Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Det ses, at børnene ankommer jævnt fra ca. 6:30 til ca. 9:00. 5 pct. af børnene ankommer 6:30 eller tidligere. 6 pct. af børnene ankommer efter kl. ca. 9:00. Det gennemsnitlige mødetidspunkt er kl. 8:03. Figur 3 viser hvornår børnene typisk hentes. 10

11 Hvornår er børnene hentet? Pct. af børnene, 60 der er endnu er i 50 institution Ca. 13:30 eller før Ca. 14:00 86 Ca. 14:30 62 Ca. 15:00 42 Ca. 15:30 19 Ca. 16:00 8 Ca. 16: Ca. 17:00 Ca. 17:30 eller senere Figur 3. Kilde Forældrerundspørgen august pct. af børnene hentes inden kl. ca. 14:30. 8 pct. hentes ca. kl. 16:30 eller senere. Det gennemsnitlige afhentningstidspunkt er kl. 15:29. I institutionsrundspørgen er lederen tilsvarende spurgt, hvor mange voksne, der deltager i det direkte arbejde med børnene i løbet af dagen. Svarfordelingen fremgår af Figur 4. 11

12 Gennemsnitligt antal voksne til arbejde med børn :15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 Klokken Figur 4. Kilde Institutionsrundspørgen august 2006 Det ses, at personalet i vidt omfang tilrettelægger sit fremmøde i forhold til børnenes fremmøde. I ydertimerne opretholder man dog som regel en mindste-bemanding. 6 For at muliggøre sammenligninger med tidligere undersøgelser er forældrene blevet spurgt: Hvor lang tid tilbringer dit barn i institutionen på en almindelig hverdag? 7 Resultatet heraf kan sammenholdes med det resultat, man når frem til, hvis man beregner en typisk opholdstid på grundlag af mødetidspunkt og afhentningstidspunkt. De to mål stemmer rimeligt overens. Spørger man direkte forældre om det antal timer, børnene tilbringer i institutionen, får man et gennemsnit på 7 timer og 11 minutter. Beregner man opholdstiden ud fra, hvornår forældre oplyser, at der bringes/hentes, bliver gennemsnittet 7 timer og 26 minutter. Bureau 2000 vurderer, at det sidste tal givet det mest pålidelige billede. 8 6 I undersøgelsen spørges om personalets deltagelse i arbejdet med børnene på skæve tider. Dette kan give mere præcise svar end svarmuligheder, som falder sammen med tider, hvor der typisk sker overlapning af personale. 7 Denne eller tilsvarende formuleringer er anvendt flere tidligere undersøgelser. 8 Den første af disse undersøgelser blev gennemført i 1989 i et samarbejde mellem SFI og BUPL. Den viste, at den daglige pasningstid for børn i børnehaver samt 3-5 årige børn i aldersintegrerede institutioner i 1989 var 7,0 timer daglig. I vuggestuer var opholdstiden formentlig knap ½ time længere, i dagpleje for 0-2 årige ca. 7,5 timer (jf. også Ole Bertelsen: Offentlig Børnepasning, SFI 1991). Set over en længere årrække synes der således ikke at være sket nogen større ændring af børnenes opholdstid. 12

13 Som det fremgår af Tabel 1 har ca. 8 pct. af børnene korte opholdstider på mindre end 6 timer pr. dag. Omvendt har godt 14 pct. af børnene en opholdstid på 9 timer daglig eller mere. Tabel 1. Børn fordelt på opholdstidens længde og dagtilbud Daginstitutioner Dagpleje I alt Opholdstid Pct. af børn Under 5 2,6 2 2,4 5 tim-5 tim. 29 min. 4,2 1,2 3,7 5 min. 30 min.-5 tim. 59 min. 2,2 1,6 2,1 6 tim-6 tim. 29 min. 11,4 8,2 10,8 6 min. 30 min.-6 tim. 59 min. 9,6 12,3 10,3 7 tim-7 tim. 29 min. 14,7 13,1 14,6 7 min. 30 min.-7 tim. 59 min. 13,1 13,5 13,1 8 tim-8 tim. 29 min. 17,5 17,2 17,5 8 min. 30 min.-8 tim. 59 min. 10,8 12,3 11,2 9 tim-9 tim. 29 min. 8,7 12,7 9,5 9 min. 30 min.-9 tim. 59 min. 3,5 4,9 3,4 10 timer eller mere 1,5 0,8 1,4 I alt Kilde: Forældrerundspørgen august Der er gennemført en statistisk analyse med henblik på at undersøge, hvilke forhold, der har betydning for opholdstiden. 9 Følgende mulige forklarende faktorer blev inddraget i denne analyse: - familieforhold (enlig/ikke enlig) - barnets alder - pasningsform (daginstitution eller dagpleje) - om svarpersonen har arbejde eller ej Analysen viser, at spørgsmålet, om svarpersonen er i arbejde, er det eneste, der har en statistisk sikker betydning for, hvor mange børn, der har lange opholdstider. 10 Tabel 2 viser hvilken forskel, der er, alt efter om svarpersonen er i arbejde eller ej. 9 Dvs. En regressionsanalyse, hvor man ser på en række mulige forklarende faktorer under ét og fraregner dem, der ikke med sikkerhed bidrager til at øge forklaringsevnen. 10 Spørgsmålet om institution eller dagpleje har betydning, hvis man i stedet for 95 pct. konfidensinterval har 90 pct. konfidensinterval, dvs. lidt mindre strenge krav til sikkerheden af de statistiske sammenhænge. 13

14 Tabel 2. Pasningstid og svarpersonens arbejdssituation. Under 7 Svarpersonens timer i pasning 7-7 tim. 59 min 8-8 tim. 59 min. 9 timer eller mere I alt Gennemsnitlig pasningstid arbejdssituation Pct. af børn Ikke i arbejde 44, , tim. 55 min. I arbejde 25,5 26,6 31,8 16, tim. 34 min. I alt 29,2 27,7 28,8 14, tim. 26 min. Note: Studerende regnes som ikke i arbejde i denne tabel. I forhold til tidligere undersøgelser er det lidt overraskende, at der ikke er fundet en statistisk sikker forskel på børn af enlige og børn fra parfamilier. 11 Tabel 3 viser, hvor lang børnenes gennemsnitlige opholdstid er, hvis vi sammenholder den med den jobtype, den forælder har, som har besvaret spørgeskemaet. Desuden vises den andel af børnene, som har lange opholdstider her forstået som 9 timer eller mere på en almindelig hverdag. Tabel 3. Gennemsnitlig opholdstid og andel af børn, der har en opholdstid på 9 timer eller mere i familier med forskellig arbejdsmarkedsstatus Pct. af børn med en Antal børn i Gennemsnitlig opholdstid på 9 undersøgelsen Svarpersonens job opholdstid timer eller mere Arbejder, faglært 7:29 19,1 129 Arbejder, ufaglært 7:26 23,5 92 Lavere funktionær 7:52 23,3 200 Højere funktionær 7:32 10,5 365 Studerende/lærling 6:53 6,6 101 Arbejdsløs 7:03 8,7 54 Andet 6:49 5,8 57 Ikke angivet 7:11 10,6 91 I alt 7:26 14, Kilde: Forældrerundspørgen august I denne og senere tabeller kan antallet af svarpersoner være lidt mindre end de 1099 besvarelser, der samlet indgår i undersøgelsen, fordi enkelte spørgsmål er ubesvaret hos nogle svarpersoner. Det ses, at ca. hvert syvende barn har en daglig opholdstid på 9 timer eller mere. Lange opholdstider ses især blandt børn af arbejdere eller lavere funktionærer. En mulig forklaring herpå er, at f.eks. en del højere funktionærer ofte har mulighed for at arbejde hjemme. Som det fremgår af Figur 5 bliver 68 pct. af børnene både bragt og hentet i forbindelse med, at svarpersonen eller dennes partner er på vej til eller fra arbejde eller uddannelse rundspørgen fandt f.eks., at opholdstiden var godt 20 minutter længere for børn af enlige end for børn af par. 14

15 Bliver barnet bragt og hentet på vej til arbejde/uddannelse? 24% 8% 68% Bliver både bragt og hentet på vej til arbejde Forskelligt Figur 5. Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Bliver hverken bragt eller hentet på vej til arbejde 8 pct. af børnene bliver hverken hentet eller bragt på vej til/fra arbejde eller uddannelse. For de sidste 24 pct. er det forskelligt, enten sådan at der er forskel på morgen eller eftermiddag, eller sådan at der er forskel fra dag til dag. Det betyder, at opholdstiden for langt de fleste børn helt eller delvis er bestemt af forældrenes arbejdstid. 15

16 3. Åbne- og lukketider Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid for en heldagsinstitution er 51,8 timer. 12 Tabel 4 viser, hvornår institutionerne åbner. Tabel 4. Institutioner fordelt efter åbningstid om morgenen Åbningstid om morgenen Pct. af institutioner Før 6:00 2 6:00 6 Efter 6:00, men før 6: :30 54 Efter 6:30, men før 7:00 9 7:00 14 Efter 7:00 1 I alt 100 Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 I gennemsnit åbner institutionerne kl. 6:31. Tabel 5 viser, hvornår institutionerne lukker. Tabel 5. Institutioner fordelt efter lukketid mandag og lukketid fredag Lukketid Mandag Fredag Pct. af institutioner Før 16: :00-16: : Efter 16:30, men før 17: : Efter 17:00, men før 17: :30 eller senere 11 3 I alt Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 I gennemsnit lukker institutionerne kl. 17:00 om mandagen og kl. 16:22 om fredagen Ved heldagsinstitutioner forstås her institutioner med mindst 45 timers ugentlig åbningstid. 5 institutioner i undersøgelsen har mindre end 45 timers ugentlig åbningstid. Der er set bort fra disse i en del af analyserne. 13 Der er ikke spurgt direkte om åbningstiden de øvrige ugedage. Nogle ganske få institutioner lukker senere om torsdagen end mandag-onsdag, men normalt er der samme lukketid på ugens fire første dage. 16

17 På almindelige hverdage er der 4 pct. af børnene, hvis forældre ofte har problemer med at hente dem i tide, jf. Tabel 6. Tabel 6. Børn fordelt efter evt. problemer med at blive hentet før lukketid på en almindelig hverdag Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Daginstitution Dagpleje I alt Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Tabel 7 viser tilsvarende, at det for 8 pct. af børnene ofte giver problemer at nå at hente dem om fredagen. Tabel 7. Børn fordelt efter evt. problemer med at blive hentet før lukketid om fredagen Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Daginstitution Dagpleje I alt Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Som venteligt er problemerne mest udbredt i de institutioner, som lukker tidligt. Dette fremgår af Tabel 8 og 9. Tabel 8. Børn fordelt efter lukketid og evt. afhentningsproblemer på hverdage. Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Før ca. 16: Ca. 16: Ca. 16: Ca. 17 eller senere I alt Kilde: Forældrerundspørgen august

18 Tabel 9. Børn fordelt efter lukketid og evt. afhentningsproblemer om fredagen. Kun daginstitutioner Hvor ofte har svarpersonen problemer med at hente barnet? Ja, ofte En gang imellem Sjældent Aldrig I alt Antal svarpersoner Pct. af børn Ca. 14:30 eller før Ca. 15: Ca. 15: Ca. 16: Ca. 16: Ca. 17 eller senere I alt Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Det ses, at tidlige lukketider om fredagen (kl. 16:00 eller tidligere) giver problemer for en ganske stor del af forældrene. Ved den rundspørge blandt forældre, Socialforskningsinstituttet og BUPL gennemførte i 1989, var der 12 pct. af institutionsforældrene og 11 pct. af dagplejeforældrene, der oplevede problemer med åbningstiden enten på hverdage eller om fredagen 14. I dag har 10 pct. af forældrene ofte problemer med åbningstiden, mens yderligere 18 pct. har det en gang imellem (når man opgør dem, der enten har problemer på almindelige hverdage eller om fredagen). Problemerne synes således at været blevet noget større de senere år. 15 Dette hænger formentlig sammen med, at 2/3 af børnene i 1989 gik i institutioner med samme lukketid fredag som de øvrige ugedage. I dag er andelen 19 pct. 14 Niels Glavind: Hvor passes vore børn?, BUPL, Selv om der ikke er spurgt på helt samme måde. 18

19 4. Først og sidst på dagen 90 pct. af heldagsinstitutionerne oplyser, at de slår grupperne sammen først og sidst på dagen. Når grupperne slås sammen betyder det, at en eller flere af stuerne lukkes ned, og at børnene samles på de stuer, der er åbne. Normalt har personale og børn forinden ryddet op og sat legetøj på plads. Når nogle af stuerne lukkes indebærer det, at børnene ikke længere kan regne med at have adgang til deres sædvanlige legetøj. I de stuer, som lukkes, begynder personalet ofte at sætte stole op på bordene for at forberede rengøring. Figur 6 viser, hvornår institutionerne har åbent i alle grupper. 16 Hvornår er alle stuerne åbne? Pct. af institutioner :00 06:30 07: :30 08:00 08:30 09:00 09:30 Figur 6. Kilde: Institutionsrundspørgen august :30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16: :30 17:00 Det ses, at man typisk har åbent på alle stuer fra kl. ca. 8:00. Kommer man f.eks. 7:00, vil man kun finde alle stuer åbne i 15 pct. af institutionerne. Man slår typisk stuerne sammen kl. ca. 15:00-15:30. Kommer man kl. 16:00, er der kun 10 pct. af institutionerne, der har alle stuer åbent. 89 pct. af institutionerne begynder at stole op, før institutionen er lukket. Tabel 10 viser, hvornår opstolingen begynder. 16 Figuren bygger alene på institutioner med mindst to børnegrupper. Er der kun én børnegruppe, giver spørgsmålet ikke nogen mening. 19

20 Tabel 10. Institutioner fordelt efter, hvornår de begynder at stole op Tidspunkt for start på opstoling Pct. af institutioner Før 15: :00-15: :15-15: :45-16:00 35 Efter 16:00 18 I alt 100 Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 Det ses, at man de fleste steder begynder at stole op ved 15:30-16:00-tiden. I gennemsnit går der 68 minutter, fra institutionen begynder at stole op, til man faktisk lukker. Ser vi på institutionsforældrenes svar, er der 41 pct. af børnene, som hentes, efter at personalet er begyndt at stole op. 43 pct. hentes efter at personalet er begyndt at tørre borde af, jf. Tabel 11 og 12. Som venteligt er det navnlig børn, der hentes sent, der oplever, at man er begyndt at stole op /tørre af, når de hentes. Tabel 11. Børn fordelt efter afhentningstidspunkt og spørgsmålet, om personalet er begyndt at stole op Er personalet begyndt at stole op? Ja Nej Ved ikke I alt Afhentningstidspunkt Pct. af børn Antal svar Før ca. 14:30 17,1 76,4 6, Ca. 15:00 30,3 62,6 7, Ca. 15:30 36,2 58,2 5, Ca. 16:00 56,8 40 3, Ca. 16:30 eller senere 56,5 40,6 2, I alt 40,6 54,4 5, Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Tabel 12. Børn fordelt efter afhentningstidspunkt og spørgsmålet, om personalet er begyndt at tørre borde af Er personalet begyndt at tørre borde af? Ja Nej Ved ikke I alt Afhentningstidspunkt Pct. af børn Antal svar Før ca. 14:30 28,5 61,8 9, Ca. 15:00 36,4 54,9 8, Ca. 15:30 34,5 55,9 9, Ca. 16:00 55,1 37, Ca. 16:30 eller senere 55,9 40 4, I alt 42,8 49,4 7, Kilde: Forældrerundspørgen august 2006 Det ses, at et flertal af børnene oplever en institution, hvor der er ved at blive stolet op og tørret borde af, hvis de hentes efter kl. ca

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 august 2006 1 Oversigt over notatet Et stigende antal kommuner har det seneste år arbejdet med

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

FRIT VALG af dagpasningsordning

FRIT VALG af dagpasningsordning FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Dines Andersen København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:7 FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Forskningsleder:

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere