1. Godkendelse af dagsorden / , 2. tildelingsrunde /25724 Brugertilfredshed på ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2. 3. 13/25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014..."

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 4. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden / , 2. tildelingsrunde /25724 Brugertilfredshed på ældreområdet /2282 Mad og Måltider /7057 Forslag til udvidelsesblokke budget 2015 vedrørende ledsagelse og støtte i ferier, weekender m.v. til borgere i sociale tilbud mv /10259 Samarbejde mellem Produktionshøjskolen Fugleviglund og Assens Kommunes Misbrugsafdeling /13625 Indkøb af rickshaw-cykler til plejeboliger og bosteder /7975 Endelig godkendelse af mål 2015 inden for SSU /8880 Råderumsblokke /13388 Kompetencefordelingsplaner Social- og Sundhedsudvalget /4235 Legatregnskab Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 1 af 13

2 Dagsorden godkendt / , 2. tildelingsrunde 2014 Indstilling: Vicedirektøren for Social, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende Tildelingsudvalgets indstilling. Beslutningstema: Social- og Sundhedsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende Tildelingsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: I henhold til Assens Kommunes Frivillighedspolitik på det sociale område skal der to gange om året uddeles tilskud til det frivillige sociale arbejde. Ansøgningsfristen for 2. tildelingsrunde 2014 var den 1. maj Der er afsat kr. til fordeling i I 1. tildelingsrunde 2014 blev der uddelt kr. Der var således kr. til fordeling i 2. tildelingsrunde. Tildelingsudvalget har modtaget og behandlet 40 ansøgninger. På sit møde den 19. maj 2014 har Tildelingsudvalget uddelt kr. for 2. tildelingsrunde Der er kr. tilbage. Tildelingsudvalget har udarbejdet indstilling på baggrund af tildelingskriterierne i Frivillighedspolitikken. Lovgrundlag: Servicelovens 18. Økonomi: Der er kr. til 2. tildelingsrunde Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: 18, 2. tildelingsrunde 2014 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget godkender Tildelingsudvalgets indstilling /25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 2 af 13

3 Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen. Beslutningstema: Drøftelse af resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på hjemmepleje- og plejeboligområdet med henblik på det videre arbejde. Sagsfremstilling: I november 2010 besluttede Byrådet, som del af kommunens kvalitetskontrakt, at der i 2011 og fremadrettet hvert andet år skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af kommunens hjemmepleje og plejeboliger. Undersøgelsens resultater skal anvendes som input til at sikre og udvikle kvaliteten og kan supplere den daglige dialog mellem borgere og personale. Social- og Sundhedsudvalget drøftede resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen 2011 på møde den 10. august 2011 og besluttede, at der inden for plejeboligområdet skal fokuseres yderligere på udvikling af Eden-konceptet og inden for hjemmeplejen på udviklingen af den trænende hjemmepleje. I januar/februar 2014 blev brugertilfredshedsundersøgelsen gentaget med følgende overordnede resultater: På hjemmeplejeområdet er 31 % af borgere meget tilfredse, 47 % er tilfredse, 18 % er hverken eller, 2 % er utilfreds og 1 % er meget utilfreds med hjemmeplejen samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen samlet set er steget fra 2011 til På plejeboligområdet er 53 % af beboerne meget tilfredse, 37 % er tilfredse, 7 % hverken eller og 3 % er utilfredse med at bo i plejeboligen samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed med at bo i plejebolig samlet set er steget fra 2011 til Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Brugertilfredshed hjemmepleje pdf Brugertilfredshed plejeboliger pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget drøftede resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på hjemmepleje- og plejeboligområdet /2282 Mad og Måltider Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter endelige scenarier og beslutter, hvorvidt de skal indgå i den videre budgetproces. Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 3 af 13

4 Beslutningstema: Politisk drøftelse og beslutning i forhold til mad og måltider. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget har på årets første måneder drøftet emnet mad og måltider, herunder afholdt særskilt temamøde forud for udvalgets møde i marts Rammen for temamødet var: Økonomiske forudsætninger og mængder i nuværende model Kort tilbageblik på tidligere modeller Gennemgang af nuværende model Spørgsmål og ideer Drøftelse af den politiske proces. På udvalgets møde i marts 2014 blev den videre proces drøftet og det besluttes, at emnet genoptages på udvalgets møde i april På udvalgets møde i april drøftedes særligt mad og måltider på Lindebjerg og Pilebakken. Pårørenderådsformændene fra de respektive steder var indbudt til deltagelse. Udvalget drøftede rammer for udarbejdelse af beslutningsoplæg. På mødet i maj blev udvalget præsenteret for scenarier gældende: Kortere afbestillingstid Alternative modeller for tilberedelse af kartofler og grøntsager. På mødet i juni præsenteres udvalget for endelige scenarier vedrørende: Kortere afbestillingstid Levering af mad til Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen 2 gange pr. uge. Udvidelse af fritvalgs-model Ændring i forhold til levering af kartofler og grøntsager til plejeboliger og Duedalen. Økonomi: Scenarierne vil eventuelt skulle indgå i processen omkring budget Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Ønskeblok mad og måltider - levering af mad til Lindebjerg, Duedalen og Pilebakken Ønskeblok mad og måltider - kortere afbestillingsfrist Ønskeblok mad og måltider - friske grøntsager og kartofler til plejeboliger og Duedalen Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 4 af 13

5 Frit valg af madleverandør - plejeboliger og bosteder - 10 % vælger ande...docx Frit valg af madleverandør - plejeboliger og bosteder - 25 % vælger ande...docx Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget drøftede endelige scenarier. Et enigt udvalg fremsender scenarierne 2 (Levering af mad til Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen 2 gange pr. uge) og 4 (Ændring i forhold til levering af kartofler og grøntsager til plejeboliger og Duedalen) til drøftelse i den videre budgetproces. Et flertal af udvalget bestående af Betina Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen og Lars Søgaard fremsender scenarie 3 (Udvidelse af fritvalgsmodel) med en beregning, der bygger på en forudsætning om, at minimum 5 % i alt vælger en anden leverandør, til drøftelse i den videre budgetproces. Udvalget fremsender tillige en ønskeblok på kr til udvikling af mad og måltider /7057 Forslag til udvidelsesblokke budget 2015 vedrørende ledsagelse og støtte i ferier, weekender m.v. til borgere i sociale tilbud mv. Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget drøfter endelige forslag og beslutter, hvorvidt de skal indgå i den videre budgetproces. Beslutningstema: Politisk beslutning i forhold til den videre budgetproces. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 2. april 2014 tre udkast til mulige udvidelsesblokke til budget 2015 vedrørende ledsagelse og støtte i ferier, weekender, mv. til borgere i sociale tilbud. Der udarbejdes yderligere blok-beskrivelser på baggrund af drøftelserne. Der er efterfølgende udarbejdet vedhæftede udkast til udvidelsesblokke til budget KL har den 16. januar udstedt en administrativ information i forhold til Ledsagelse og støtte i ferier, weekender, mv. til borgere i sociale tilbud mv.. Den administrative information vedhæftes dagsordenspunktet som bilag. Kl. skriver bl.a.: kommunen er forpligtet til at yde en række tilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, jf. serviceloven. Tilbuddene er gratis for borgeren, og kommunen må ikke yde hjælp mod betaling fra borgerne. Dette gælder fx, når borgeren har brug for socialpædagogisk bistand i form af ledsagelse eller støtte under ferieophold, på udflugter, weekendture mv. kommunen skal træffe afgørelse om hjælp efter serviceloven til den enkelte borger. Til brug for kommunens visitation kan kommunalbestyrelsen beslutte et serviceniveau. Det kan være relevant i forhold til forskellige ydelser til beboere i Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 5 af 13

6 kommunens botilbud. Serviceniveauet kan fx indeholde en beslutning om, at borgere i kommunens botilbud kan modtage støtte til at tage en uge på ferie om året. Den 21. februar 2014 har minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen i Folketingets spørgetid udtalt: Borgerne har retskrav på, at kommunernes indsatser skal forbedre den enkeltes sociale og personlige udvikling. Serviceloven fastsætter ikke retskrav om, at borgere i botilbud skal kunne komme på ferie, men kommunerne kan beslutte at tilbyde ferie med pædagogisk ledsagelse som en del af deres serviceniveau. Det er altså op til den enkelte kommune at fastlægge serviceniveauet for pædagogisk ledsagelse til ferier, udflugter osv.. Se: 26T14%3A14%3A01&p=1 Social- og Sundhedsudvalget har på sine møder i februar, marts, april og maj 2014 (sag 14/6986) drøftet ledsagelse til beboere i sociale tilbud og bedt om udkast til udvidelsesblokke. Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen på baggrund af de modeller, som der på mødet i maj 2014 blev ønsket beskrevet. Lovgrundlag: Servicelovens Økonomi: Modellerne vil eventuelt skulle indgå i processen omkring budget Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Ledsagelse A- 80 % Ledsagelse B %. Ledsagelse C - 100% Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget drøftede endelige forslag og godkender at de skal indgå til drøftelse i den videre budgetproces /10259 Samarbejde mellem Produktionshøjskolen Fugleviglund og Assens Kommunes Misbrugsafdeling Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter at anvende midler fra det afsatte budget til sundhedsfremme og forebyggelse til i 2014 at fortsætte samarbejdet mellem Produktionshøjskolen Fugleviglund og Assens Kommunes Misbrugsafdeling. Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 6 af 13

7 Beslutningstema: Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til finansiering af samarbejdet. Sagsfremstilling: Samarbejdet mellem Produktionshøjskolen Fugleviglund og Assens Kommunes Misbrugsafdeling har to hovedformål. Dels at klæde produktionshøjskolens personale bedre på til at indgå i den daglige dialog med de unge om misbrugsproblematikker, dels at få spottet unge med et behandlingskrævende misbrug med henblik på at få dem afklaret og eventuelt indskrevet i ambulant behandling i misbrugscentret. Samarbejdet varetages af én fast medarbejder fra Assens Kommunes Misbrugsafdeling, og indsatsen baseres på en vekslen mellem gruppeaktiviteter og individuelle samtaler med de unge samt kvartalsvise supervisionsmøder med medarbejderne. Økonomi: kr. anvendes i 2014 fra budgettet vedrørende Sundhedsfremme og Forebyggelse. Beslutningskompetence: Social-og Sundhedsudvalget. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der anvendes midler fra det afsatte budget til sundhedsfremme og forebyggelse til i 2014 at fortsætte samarbejdet mellem Produktionshøjskolen Fugleviglund og Assens Kommunes Misbrugsafdeling. Samtidigt fremsendes en ønskeblok til finansiering af forsættelse af samarbejdet i /13625 Indkøb af rickshaw-cykler til plejeboliger og bosteder Indstilling: Sagen forelægges til Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse i overensstemmelse med udvalgsmedlem Bodil Boesgaards ønske. Beslutningstema: Drøftelse af eventuelt indkøb af rickshawcykler. Sagsfremstilling: Udvalgsmedlem Bodil Boesgaard (V) ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter, om og i hvilket omfang der indkøbes rickshawcykler til nogle eller alle plejeboliger/bosteder. I den forbindelse ønskes økonomien belyst på mødet. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Udkast til anlægsblok i forhold til indkøb og vedligehold.pdf Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 7 af 13

8 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalgets drøftede sagen i overensstemmelse med udvalgsmedlem Bodil Boesgaards ønske. Et enigt udvalg fremsender ønske om finansiering via drift- og anlægsbudget Samtidigt ønskes leveringen af cykler tidligst muligt i Malene Rye Andersen ønsker at der indkøbes 2 cykler nu finansieret af en tillægsbevilling /7975 Endelig godkendelse af mål 2015 inden for SSU Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at mål 2015 inden for Social- og Sundhedsudvalget endeligt godkendes og herefter indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar 21. og 22. august Beslutningstema: Endelig godkendelse af mål 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Sagsfremstilling: På baggrund af udvalgets indledende drøftelser af mål 2015 på maj-mødet er der udarbejdet udkast til målbeskrivelser for 2015 inden for følgende mål: Rehabilitering i socialpsykiatrien Forebyggelse af livsstilssygdomme hos sindslidende Effekt af trænende hjemmepleje. Målbeskrivelser er medsendt som bilag. Ud over udvalgets indledende drøftelser har udgangspunktet for målformuleringen været dels at der udarbejdes 1-2 mål for udvalget, dels at målene understøtter arbejdet med Vision 2018 og dels at der særligt er sat fokus på konkrete metoder til, hvordan effekten af de iværksatte indsatser skal vurderes. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Målbeskrivelse SSU juni Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 8 af 13

9 Social- og Sundhedsudvalget godkender, at de to mål indenfor Social- og Sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien og Effekt af trænende hjemmepleje indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar 21. og 22. august /8880 Råderumsblokke Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at råderumsblokkene drøftes. Beslutningstema: Social- og Sundhedsudvalget skal beskrive råderumsblokke for i alt 8,1 mio. kr. I juni måned skal udvalget drøfte de konkrete blokke til tilvejebringelse af råderummet. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. januar 2014, at der skal udarbejdes et råderumskatalog som opstart til budgetlægningen i 2014 vedrørende budgettet for Der skal beskrives råderumsblokke for 25 mio. kr. Fordelingen mellem de enkelte udvalg er følgende: mio. kr. Økonomiudvalget 2,9 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,2 Innovations- og Medborgerskabsudvalget 0,5 Miljø- og Teknikudvalget 1,6 Børne- og Uddannelsesudvalget 10,7 Kultur- og Fritidsudvalget 0,9 Social- og Sundhedsudvalget 8,1 Beredskabskommissionen 0,1 I alt 25,0 Formålet med råderumskataloget er at have et redskab, der kan tages i anvendelse ved budgetlægningen i det omfang som de økonomiske rammer måtte kræve det. Råderumskataloget giver samtidig mulighed for politisk omprioritering, hvis det måtte være ønskeligt. Hvert direktørområde har i april/maj måned udarbejdet de ønskede beskrivelser med henblik på en endelig behandling på udvalgsmøderne i juni På budgetseminaret den 19. juni 2014 vil hvert udvalg fremlægge blokke på eget område. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 9 af 13

10 Social- og Sundhedsudvalget drøftede råderumsblokkene. Der fremsendes råderumskatalog til den videre drøftelse af budget på baggrund af drøftelserne /13388 Kompetencefordelingsplaner Social- og Sundhedsudvalget Indstilling: Direktøren for velfærd indstiller, at kompetencefordelingsplanen for Social- og Sundhedsudvalget godkendes. Beslutningstema: Sagen forelægges til politisk godkendelse af fordeling af beslutningskompetence mellem Byrådet, de stående udvalg og administrationen. Sagsfremstilling: Delegationsplanenerne i Assens Kommune er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over fordelingen af beslutningskompetence mellem Byrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen. Delegationsplanen er et opslagsværk, der kan give såvel medlemmer af Byrådet og administrationen et overblik over sagsgangen og beslutningskompetencen inden for de relevante lovgivningsområder. Byrådet har delegeret en del af sin beslutningskompetence til de politiske udvalg og administrationen, men et betydeligt antal sager behandles fortsat i Byrådet, enten fordi der efter lovgivningen gælder et delegationsforbud, eller fordi Byrådet har besluttet at visse sagstyper eller afgørelser skal behandles i Byrådet. Særligt i forhold til beslutninger af overordnet strategisk karakter skal det bemærkes, at beslutningskompetencen henhører under Byrådets kompetenceområde. Udmøntning af en sådan beslutning varetages af administrationen. Delegationsplanen har som mål ud over at skaffe overblik over fordelingen af beslutningskompetence - at sikre entydighed i hvor hvilke afgørelser træffes og dermed et bedre udgangspunkt for effektiv sagsbehandling. Det bemærkes, at delegationsplanenerne ikke kan anses for at være udtømmende, idet der i praksis vil kunne opstå situationer, hvor andre love og bestemmelser kan være relevante. Styrelsesvedtægten fordeler opgavefelterne mellem de stående udvalg. Forslag til delegationsplaner er udarbejdet på baggrund af den nugældende styrelsesvedtægt. Måtte vedtægten blive ændret ved Byrådets behandling af vedtægten på møderne i maj og juni, vil delegationsplanerne blive tilrettet styrelsesvedtægten. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kompetencefordelingsplan for Social- og Sundhedsudvalget - direktørområdet Velfærd Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 10 af 13

11 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kompetencefordelingsplanen for Social- og Sundhedsudvalget godkendes /4235 Legatregnskab Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at regnskab for årene 2011, 2012 og 2013 godkendes og underskrives for legaterne: Fælleslegatet for Værdigt Trængende Gl. Assens Kommune Fabrikant Poul Bertelsen og hustrus legat Købmand Poul Bertelsen og hustrus legat. Beslutningstema: Godkendelse og underskrift af regnskab for årene 2011, 2012 og 2013 for legaterne: Fælleslegatet for Værdigt Trængende Gl. Assens Kommune Fabrikant Poul Bertelsen og hustrus legat Købmand Poul Bertelsen og hustrus legat. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget bestyrer Fælleslegatet for Værdigt Trængende gl. Assens, Fabrikant Poul Bertelsen og hustrus legat samt Købmand Poul Bertelsen og hustrus legat, jævnfør fundats og skal på den baggrund godkende legatregnskaber for årene 2011, 2012 og Regnskaberne er vedlagt som bilag. Den 7. november 2012 godkendte Social- og Sundhedsudvalget sammenlægning af de 3 ovennævnte legater, og den 4. juni 2013 godkendte Civilstyrelsen Assens Kommunes anmodning om sammenlægning. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Købmand Poul Bertelsen og hustrus legat 2011, 2012 og 2013 Fabrikant Poul Bertelsen og hustrus legat 2011, 2012 og 2013 Fælleslegatet for Værdigt Trængende 2011, 2012 og 2013 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 11 af 13

12 Social- og Sundhedsudvalget godkender regnskab for årene 2011, 2012 og 2013 og underskriver legaterne for: Fælleslegatet for Værdigt Trængende Gl. Assens Kommune Fabrikant Poul Bertelsen og hustrus legat Købmand Poul Bertelsen og hustrus legat. 12. Orientering Sagsfremstilling: 1. Anvendelse af psykofarmaka Henvendelse fra udvalgsmedlem Rie Nielsen (V). På mødet orienteres overordnet om temaet. På denne baggrund kan udvalget drøfte den videre proces. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Drøftet. 13. Eventuelt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 Intet. Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 12 af 13

13 Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Møde i Social- og Sundhedsudvalget Onsdag den 04. juni 2014 Assens Kommune, 13 af 13

14 Bilag: , 2. tildelingsrunde 2014 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

15 18, 2. tildelingsrunde 2014, sag 14/4999 Organisation/forening Nr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 1. runde 2014 Bevilget 2013 Ikke umiddelbart berettiget I alt kr - kr - Ældre Aktive Ældre i Vissenbjerg 1 kr ,00 2 busture, underholdning til afslutninger kr 3.000,00 kr 8.000,00 kr 5.000,00 Birkelys Venner 2 kr 5.000,00 Fredagsklubben i Dreslette 3 kr 5.000,00 Bustur, grillaften, fest, julehygge, julefrokost kr 2.000,00 kr 6.000,00 kr 8.000,00 3 arrangementer/sammenkomster m. foredrag kr 3.000,00 kr 5.000,00 kr 5.000,00 Glamsbjerg Pensionistforening 4 kr ,00 4 ture, 3 arrangementer, julekoncert kr 5.000,00 kr ,00 kr ,00 Granly/Torsdagsklubben 5 kr 7.500,00 julearrangementer, julefrokost kr 3.500,00 kr 6.000,00 kr ,00 Hjemmets Venner 6 kr 5.000,00 Løvfaldsfest i oktober kr 3.500,00 kr 2.500,00 kr 5.000,00 Hobbyklubben Holmely 7 kr ,00 Arrangement, 2 fester kr 3.000,00 kr ,00 kr ,00 Haarby Pensionistforening 8 kr ,00 2 ture, 3 fester, underholdning kr 5.000,00 kr ,00 kr ,00 Odensevej/Korsvangs Venner 9 kr 5.000,00 Beboerfest kr 3.000,00 kr ,00 kr ,00 Plejehjemmets venner 10 kr ,00 Bustur, fællesspisning på plejehjem kr 5.000,00 kr 5.000,00 kr 5.000,00 Ressourcegruppen Skelvej 11 kr 5.000,00 Aktiviteter/udflugter kr 4.000,00 kr 5.000,00 kr 8.000,00 Rådhuskælderens Venner (I) 12 kr 6.000,00 Aktiviteter, foredrag, nyanskaffelser kr - kr 7.000,00 kr ,00 Rådhuskælderens Venner (II) 13 kr 6.000,00 Udflugt kr 5.000,00 kr 7.000,00 kr ,00 Senior- og Efterlønsklubben for Assens 14 kr ,00 Møder ml. mennesker i den 3. alder - bustur + årsafslutning. kr 5.000,00 kr 6.000,00 kr ,00 Stolegymnastik for kr 7.000,00 Gymnastik, busture, madarrangementer kr 2.000,00 kr 3.000,00 kr 5.000,00 Strandgården Støtteforening 5683 Haarby 15 kr 8.000,00 Aktiviteter, høstfest, julearrangement kr 2.000,00 kr ,00 kr ,00 Støttekredsen ved Holmely 16 kr 3.200,00 Underholdning kr 2.000,00 kr ,00 kr ,00 Tommerup Pensionistforening 17 kr ,00 Lokaleleje, møder, 2 heldagsture, 2 halvdagsture kr 6.000,00 kr 8.000,00 kr ,00 Vissenbjerg Pensionistforening 18 kr ,00 Julemarked, bustur kr 5.000,00 kr ,00 kr ,00 Ældre Sagen Højfyn 19 kr ,00 Info og kurser til frivillige, ture kr - kr ,00 kr ,00 Ældre Sagen Vestfyn 20 kr ,00 Telestjernen, søndagscafé, div. arrangementer kr - kr ,00 kr ,00 Ældrecenter Æblehavens Vennekreds 21 kr ,00 Bustur, underholdning til arrangementer kr - kr ,00 kr ,00 Aarup Pensionistforening 22 kr 8.000,00 Bustur, fest kr 5.000,00 kr ,00 kr ,00 I alt kr ,00 kr ,00

16 Organisation/forening Nr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 1. runde 2014 Bevilget 2013 Børn, Unge og Familier Børns Voksenvenner 23 kr 7.500,00 Godkendelseskurser, netværksmøder, teatertur kr 5.000,00 kr 7.200,00 kr ,00 Familier med kræftramte børn 24 kr 5.000,00 Arrangementer - tivoli, cirkus mm. Udover det ansøgte beløb søges støtte til transport. kr 3.000,00 kr - kr 2.000,00 Foreningen for Tommerup Motocross- og speedwayklub 25 kr ,00 Projekt for "unge på kanten" - Mentorordning + 15 fripladser. kr 8.000,00 kr - kr - Red barnet Assens 26 kr ,00 Familieoplevelsesklub kr 8.000,00 kr 5.000,00 kr - I alt kr ,00 kr ,00 Kvinder eller mænd i krise Handicappede Dansk Blindesamfund 27 kr ,00 Tilskud til fælles befordring til omsorgsklub (For sent modtaget, 1. runde 2014) kr ,00 kr - kr - Forældre/pårørendeforeningen 28 kr ,00 Høstfest kr 6.000,00 kr ,00 kr ,00 Hjernesagen i Assens og Middelfart 29 kr ,00 Netværkscaféarrangementer, 3 ture kr 8.000,00 kr - kr ,00 KLO 30 kr 3.000,00 Indlæsning af bøger kr 2.000,00 kr 4.000,00 kr 5.000,00 Lindebjergs Venner 31 kr ,00 Musikanlæg til festlokalet kr - kr ,00 kr - Unico 32 kr ,00 Indspilning af cd, musiklærer, højtalere kr - kr ,00 kr ,00 I alt kr ,00 kr ,00 0rganisation/Forening Nr. Søger Bemærkning Bevilget 1. runde 2014 Bevilget 2013 Hjemløse I alt kr - kr - Sindslidende I alt kr - kr - Sygdomsgrupper Gigtforeningen, AGH afd. 33 kr 7.650,00 Sommerudflugt kr 7.500,00 kr - kr - Hjerteforeningen Lokalkomité Assens 34 kr ,00 Hjertecafé, ture, indvielse af bænk kr 5.000,00 kr 5.000,00 kr ,00 LungePatient.dk 35 kr ,00 Dagskursus - "Hjælp til selvhjælp". kr ,00 kr - kr - Motions-Cafeen 36 kr ,00 Forskellige aktiviteter, foredrag mm. kr ,00 kr ,00 kr ,00 Parkinsoncafé Assens 37 kr ,00 Drift, leje, transport, honorarer, udflugt kr 7.000,00 kr 5.000,00 kr ,00 I alt kr ,00 kr ,00

17 Flygtninge og indvandrere Nr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 1. runde 2014 Bevilget 2013 Røde Kors Assens (II) 38 kr ,00 Kulturcafeen. Møder, fællesspisning, udflugt. kr ,00 RKA i alt kr ,00 RKA i alt kr I alt kr ,00 kr ,00 Ensomme Røde Kors Assens (I) 39 kr 5.000,00 Besøgstjenesten. Yderligere støtte til den årlige udflugt for ældre, ensomme og handicappede. kr - RKA i alt kr ,00 RKA i alt kr I alt kr 5.000,00 kr - Ofre for vold og seksuelle overgreb I alt kr - kr - Pårørende til ovenstående I alt kr - kr - Andre Ørsted Beboerforening 40 kr ,00 Fællestur kr - kr - kr - i alt kr ,00 kr - I ALT kr ,00 kr ,00 2.runde 2014: = Rest kr ,00

18 Bilag: 3.1. Brugertilfredshed hjemmepleje pdf Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

19 Brugertilfredshed på HJEMMEPLEJEOMRÅDET i Assens Kommune 2014

20 Indhold 1. Indledning 2 2. Rapportens opbygning 4 3. Læsevejledning 5 4. Sammenfatning Den samlede tilfredshed Størst og mindst tilfredshed og vurdering Udvikling fra 2011 til Svarfordeling for de enkelte spørgsmål Samlet tilfredshed Personlig pleje Praktisk hjælp Hjælperne Praktiske forhold omkring hjælperne Hjælp til selvhjælp Kommunens kontaktperson Det frie valg og fleksibel hjemmehjælp Mad 27 Bilag 1 Metode 29 Bilag 2 Spørgeskema 36 Maj

21 1. Indledning I november 2010 besluttede Assens Byråd, som del af kommunens kvalitetskontrakt, at der i 2011 og fremadrettet hvert andet år skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af Assens Kommunes hjemmepleje og plejeboliger. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at belyse, hvad brugerne synes om den hjælp og pleje, de modtager. Undersøgelsen giver systematisk viden om brugernes tilfredshed og kan supplere den daglige dialog mellem brugere og personale. Resultaterne skal anvendes som input til at sikre og udvikle kvaliteten i hjemmeplejen og plejeboligerne, således at ressourcerne anvendes bedst muligt. Denne rapport omhandler brugertilfredsheden i hjemmeplejen. Målgruppen for undersøgelsen er borgere, som bor i eget hjem og modtager visiteret midlertidig eller varig hjælp fra hjemmeplejen i Assens Kommune eller fra en privat leverandør, som Assens Kommune har indgået aftale med. Målgruppen omfatter borgere fordelt på 7 geografiske team i den kommunale hjemmepleje og 5 private leverandører (markeret med *): Aarup Assens Nord Assens Syd Caregruppen* Danren Hjemmeservice* Glamsbjerg Haarby Tommerup Top Fritvalg* Tryghedplejen Midt* TT Clean & Care* Vissenbjerg Undersøgelsen er gennemført som en postal spørgeskemaundersøgelse, hvor alle borgere inden for målgruppen er inviteret til at deltage. Dataindsamlingen er gennemført i januar/februar Besvarelserne er anonyme. 2

22 Assens Kommune har gennemført undersøgelsen med udgangspunkt i et nationalt koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Det betyder blandt andet, at spørgeskemaet primært tager afsæt i et standardskema, og at undersøgelsens resultater er gjort tilgængelige for andre kommuner. På er der mulighed for at se, hvilke kommuner, der har gennemført en tilsvarende brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen, og deres gennemsnit for den samlede tilfredshed. Standardskemaet omhandler borgernes oplevelse af den praktiske hjælp, den personlige pleje, hjælperne, praktiske forhold omkring hjælperne, hjælp til selvhjælp, det frie valg, fleksibel hjemmehjælp, kommunens kontaktperson/visitationen og mad. Som supplement til spørgsmålene i standardskemaet, har Assens Kommune formuleret et spørgsmål om hjælp til selvhjælp og leverandør af mad. Personalet i hjemmeplejen har været behjælpelig med at minde borgerne om at udfylde spørgeskemaet, besvare eventuelle spørgsmål om undersøgelsen og tage imod de lukkede returkuverter, hvis borgeren ikke har haft mulighed for selv at komme til postkassen. 811 borgere har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 55. Assens Kommune har stået for planlægning og gennemførsel af undersøgelsen. For uddybende metodebeskrivelse henvises til bilag 1. Spørgeskemaet er desuden vedlagt som bilag. 3

23 2. Rapportens opbygning Rapporten indledes med afsnit 3. Læsevejledning. I vejledningen beskrives, hvordan diagrammer over undersøgelsens resultater skal læses. Herefter er rapporten delt op i to større afsnit: Afsnittet 4. Sammenfatning præsenterer de overordnede resultater og mønstre i borgernes tilfredshed. Afsnittet indledes med at se på den samlede tilfredshed med hjemmeplejen. Den samlede tilfredshed sammenlignes med landsgennemsnittet fra landsundersøgelsen af hjemmeplejen 2014, med den samlede tilfredshed i Assens Kommune i 2011 og på tværs af kommunale team og private leverandører. Herefter fremhæves de områder i hjemmeplejen, hvor borgernes tilfredshed og vurdering er henholdsvis størst og mindst. Afsnittet afsluttes med at vise de områder i hjemmeplejen, hvor der er sket de største ændringer i borgernes tilfredshed i forhold til 2011 i henholdsvis positiv og negativ retning. Afsnit 5. Svarfordeling for de enkelte spørgsmål viser den procentvise svarfordeling for hvert spørgsmål og hvor det er relevant også den gennemsnitlige tilfredshed og landsgennemsnittet. 4

24 3. Læsevejledning Resultaterne af undersøgelsen præsenteres som i nedenstående eksempel: Figur 3.1. Eksempel på svarfordeling for et enkelt spørgsmål: Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Antal svar angiver, at 703 borgere har besvaret spørgsmålet. Tallet viser, at 31 % af de adspurgte borgere har svaret meget tilfreds på spørgsmålet. Antal svar Gns Landsgennemsnit Assens Kommune 703 4,05 4,08 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarkategorierne varierer ml. spørgsmålene. Ved angiver, hvor tilfredshedsspørgsmål mange beboere, anvendes en fempunktsskala, der har svarkategorier med værdierne 1-5. Andre spørgsmål har fx kategorierne ja, både og og nej. Gns angiver den gennemsnitlige tilfredshedsscore for de enkelte besvarelser på en skala med værdierne henviser til den mest positive værdi, fx meget tilfreds eller meget god. Landsgennemsnittet fra landsundersøgelsen af hjemmeplejen 2014 angives på samme spørgsmål. 5

25 Der kan forekomme steder, hvor procentfordelingerne i forbindelse med afrundinger ikke summerer til 100 procent. Der kan være tale om en afvigelse på +/- 1 procent. De besvarelser, hvor borgeren har afkrydset ved ikke eller modtager ikke hjælp til dette, indgår ikke i beregningerne. De anvendte figurer i rapporten er dels genereret via standardrapporter fra den nationale tilfredshedsportal, hvor undersøgelsens resultater er overført og dels via datasystemet SurveyXact, hvor besvarelserne oprindeligt er indtastet. Det betyder, at figurerne varierer i deres visuelle fremtoning rapporten igennem. 6

26 4. Sammenfatning I de følgende afsnit præsenteres en sammenfatning af de overordnede resultater og mønstre omkring borgernes tilfredshed med hjemmeplejen. 4.1 Den samlede tilfredshed Figur viser, hvad borgerne samlet set synes om den hjemmepleje, de modtager. I alt er 78 % af borgerne i Assens Kommune enten meget tilfredse eller tilfredse med den hjemmepleje, de modtager. Den gennemsnitlige tilfredshed i Assens Kommune er 4,05, hvilket stort set svarer til resultatet fra landsundersøgelsen 2014 på 4,08. Figur Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Sammenligning med landsgennemsnit. Antal svar Gns Assens Kommune 703 4,05 Landsgennemsnit ,08 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 7

27 Figur viser, hvordan tilfredsheden blandt borgere i Assens Kommune har udviklet sig fra 2011 til Den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen samlet set er steget fra 3,98 i 2011 til 4,05 i Figur Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Ændring fra 2011 til Antal svar Gns 4,05 3,98 Figur synliggør, hvordan borgernes tilfredshed med hjemmeplejen samlet set varierer mellem de forskellige kommunale team og private leverandører. De enkelte team/leverandører er rangeret efter den gennemsnitlige tilfredshed. Øvrige private leverandører omfatter Top Fritvalg, Tryghedsplejen Midt og TT Clean&Care. Leverandørerne er lagt sammen til én kategori, da de hver især har mindre end 10 besvarelser. 8

28 Figur Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Fordelt på kommunale team/private leverandører Antal svar Gns 4,24 4,20 4,19 4,14 4,10 4,00 3,88 3,87 3,85 3,80 4,05 9

29 4.2 Størst og mindst tilfredshed og vurdering I det følgende fremhæves de 5 områder i hjemmeplejen, hvor borgernes tilfredshed og vurdering er henholdsvis størst og mindst. Rangeringen er baseret på de spørgsmål, hvor det er muligt at beregne en gennemsnitlig tilfredshed eller vurdering ud fra en skala med værdierne 1-5. Spørgsmålene omhandler personlig pleje, praktisk hjælp, mad, kontakt til kontaktperson i kommunen, hjælp til selvhjælp, frit valg og helbred. Det fremgår af figur , at borgerne er mest tilfredse med den personlige pleje. Figur Størst tilfredshed/vurdering målt på gennemsnit (skala 1-5) Antal svar Gns Landsgennemsnit At gå i bad? 250 4,26 4,35 At vaske dig? 169 4,21 4,34 Af- og påklædning? 153 4,21 4,31 Toiletbesøg? 87 4,14 4,20 Den personlige pleje samlet set? 234 4,11 4,27 0% 25% 50% 75% 100% M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 10

30 Figur viser, at borgerne er mindst tilfredse med rengøring, mad fra Assens Kommunes Madservice og kontakten til kontaktpersonen i kommunen. Derudover vurderes vigtigheden af frit valg mellem kommunale og private leverandører og udvikling af evnen til at klare de daglige gøremål under hjemmepleje-indsatsen lavest. Det skal bemærkes, at resultaterne af borgernes tilfredshed med maden udelukkende baserer sig på borgere, som modtager hjemmepleje. Det betyder, at undersøgelsen ikke er en totalundersøgelse af madservicen. Figur Mindst tilfredshed/vurdering målt på gennemsnit (skala 1-5) 1 Antal svar Gns. Landsgennemsnit 3,82 3,93 3,81 3,72 3,79 3,21 3,27 3,15 2,99 1 Svarkategorierne under spørgsmålet om udviklingen i evnen til at klare de daglige gøremål er: meget mindre selvhjulpen, mindre selvhjulpen, uændret, mere selvhjulpen og meget mere selvhjulpen. Svarkategorien under spørgsmålet om vigtighed af frit valg er: slet ikke vigtig, ikke vigtig, hverken eller, vigtig og meget vigtig. 11

31 4.3 Udvikling fra 2011 til 2014 I det følgende præsenteres de områder i hjemmeplejen, hvor der er sket de største ændringer i borgernes tilfredshed fra 2011 til 2014 i henholdsvis positiv og negativ retning. I denne del af analysen er medtaget de spørgsmål, hvor det er muligt at beregne en gennemsnitlig tilfredshedsscore ud fra en skala med værdierne 1-5. Analysen baserer sig på de spørgsmål, som borgerne er stillet i både 2011 og Det skal dog bemærkes, at der inden for det nationale koncept er sket mindre ændringer i nogle af spørgsmålenes formuleringer. I de viste figurer, er spørgsmålsformuleringerne fra 2014-undersøgelsen medtaget. Spørgsmålene omhandler personlig pleje, praktisk hjælp, kontakt til kontaktperson i kommunen og helbred. Det skal bemærkes, at det ved gennemgang af besvarelser på øvrige spørgsmål omkring hjælperne og praktiske forhold omkring hjælperne har vist sig, at der ikke er sket nogen nævneværdige ændringer i forhold til Figur viser de positive ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed fra 2011 til De største positive ændringer er sket i forhold til rengøring (+0,22) og den praktiske hjælp samlet set (+0,17). Figur Positive ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed (skala 1-5) 12

32 Figur viser de procentvise svarfordelinger på de 3 ovenfor nævnte områder, hvor der er sket en positiv ændring i den gennemsnitlige tilfredshed. Figur Positive ændringer svarfordeling i procent Antal svar Gns. Landsgennemsnit 3,82 3,93 3,60 3,86 3,95 3,69 4,05 4,08 3,98 13

33 Figur viser de 3 største negative ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed fra 2011 til De største negative ændringer kan ses i forhold til samlet tilfredshed med den personlige pleje (-0,08). Figur Negative ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed (skala 1-5) 14

34 Figur viser de procentvise svarfordelinger på de 3 ovenfor nævnte områder, hvor der er sket den største negative ændring i den gennemsnitlige tilfredshed. Figur Negative ændringer svarfordeling i procent Antal svar Gns. Landsgennemsnit 4,11 4,27 4,19 3,72 3,79 3,75 4,26 4,35 4,29 15

35 5. Svarfordeling for de enkelte spørgsmål De følgende afsnit præsenterer svarfordelingen på de enkelte spørgsmål Samlet tilfredshed Borgerne er generelt positive over for den hjemmepleje, de modtager. 78 % af borgerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med hjemmeplejen samlet set og den gennemsnitlige tilfredshed er 4,05. Figur Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Antal svar Gns Landsgennemsnit Samlet tilfredshed 703 4,05 4,08 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 16

36 5.2. Personlig pleje Borgerne er overordnet set positive over for den hjælp, de modtager til den personlige pleje. 83 % er enten meget tilfredse eller tilfredse med den personlige pleje samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed på de enkelte områder inden for den personlige pleje varierer mellem 4,11 og 4,26, hvilket overstiger den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen samlet set på 4,05. Figur Tilfredshed med den personlige pleje. Hvad synes du om: Antal svar Gns Landsgennemsnt At gå i bad? 250 4,26 4,35 Af- og påklædning? 153 4,21 4,31 At vaske dig? 169 4,21 4,34 Toiletbesøg? 87 4,14 4,20 Den personlige pleje samlet set? 234 4,11 4,27 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 17

37 5.3. Praktisk hjælp 70 % af borgerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed varierer mellem 3,82 og 3,98, hvilket ligger under den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen samlet set på 4,05. Figur Tilfredshed med den praktiske hjælp. Hvad synes du om: Antal svar Gns Landsgennemsnt Hjælpen til tøjvask? 136 3,98 4,10 Den praktiske hjælp samlet set? 445 3,86 3,95 Hjælpen til rengøring? 579 3,82 3,93 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 18

38 5.4. Hjælperne Størstedelen af borgerne svarer ja til, at hjælperne er omsorgsfulde, er venlige og udviser respekt. Figur Hjælpernes omsorg, venlighed og respekt Antal svar Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? 649 Er hjælperne venlige over for dig? 713 Udviser hjælperne respekt over for dig? 662 0% 25% 50% 75% 100% Nej Både og Ja 19

39 5.5. Praktiske forhold omkring hjælperne Der er forskelle i borgernes vurdering af de praktiske forhold omkring hjælperne. Lidt flere end halvdelen af borgerne svarer ja til, at hjælperne generelt kommer på de aftalte tidspunkter. Knap halvdelen af borgerne svarer ja til, at hjælpen er lige god uanset hvilken hjælper, der kommer i hjemmet, og en tredjedel af borgerne svarer ja i forhold til, at det oftest er de samme hjælpere, der kommer i hjemmet. Figur Praktiske forhold omkring hjælperne Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? Antal svar Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? 683 0% 25% 50% 75% 100% Nej Både og Ja 20

40 5.6. Hjælp til selvhjælp Nedenstående præsenterer borgernes besvarelser i forhold til den hjemmeplejeindsats, der retter sig mod at gøre borgeren så selvhjulpen som mulig i de daglige gøremål. Selvhjulpen betyder, at borgeren er i stand til at klare sig selv uden andres hjælp. Af figur fremgår det, at 37 % af borgerne vurderer, at medarbejderne ofte støtter dem i at klare de daglige gøremål selv, 32 % vurderer, at det sker nogle gange, mens og 31 % svarer, at det aldrig eller sjældent sker. Figur Støtter medarbejderne dig i at klare dig selv i de daglige gøremål? Antal svar Støtter medarbejderne dig i at klare dig selv i de daglige gøremål? 514 0% 25% 50% 75% 100% Nej, aldrig Nej, sjældent Ja, nogle gange Ja, ofte 21

41 Borgernes tilfredshed med hjælpen til selvhjælp er belyst ved to spørgsmål om henholdsvis den personlige pleje og den praktiske hjælp. Den gennemsnitlige tilfredshed med medarbejdernes støtte til, at borgerne kan blive så selvhjulpen som mulig, er 4,03 for den personlige pleje og 3,86 for praktiske hjælp. Figur Tilfredshed med medarbejdernes støtte til, at borgeren kan blive selvhjulpen. Fordelt på personlig pleje og praktisk hjælp. Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at du kan blive så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje (bad, toiletbesøg, af- og påklædning)? Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at du kan blive så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål (rengøring, indkøb, tøjvask, madservice) Antal svar 299 4,03 4, ,86 3,95 Gns Landsgennemsnt 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 22

42 Over halvdelen af borgerne mener, at evnen til at klare sig selv i de daglige gøremål er uændret gennem hjemmeplejeindsatsen, 27 procent er blevet mere eller meget mere selvhjulpen, mens 15 % er blevet mindre eller meget mindre selvhjulpen. Figur Udvikling i evne til at klare sig selv Antal svar Gns Landsgennemsnt Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen 484 3,15 2,99 0% 25% 50% 75% 100% Meget mindre selvhjulpen Mindre selvhjulpen Uændret Mere selvhjulpen Meget mere selvhjulpen 23

43 5.7. Kommunens kontaktperson Med kommunens kontaktperson menes kommunens visitator. Visitator er den person, som tildeler, hvor meget hjemmehjælp borgeren får i timer og ydelser. 67 % af borgerne vurderer, at kontakten til kontaktpersonen i kommunen er meget god eller god. Den gennemsnitlige tilfredshed er 3,72. Figur Kommunens kontaktperson Antal svar Gns Landsgennemsnt Hvordan er kontakten til din kontaktperson i kommunen? 475 3,72 3,79 0% 25% 50% 75% 100% Meget dårlig Dårlig Hverken eller God Meget god 24

44 5.8. Det frie valg og fleksibel hjemmehjælp Borgerne er blevet stillet nogle spørgsmål omkring det frie valg mellem kommunal og privat leverandør samt fleksibel hjemmepleje. Fleksibel hjemmepleje betyder, at borgeren har ret til at bytte ydelser. Det vil sige, at borgere (som får personlig pleje eller praktisk hjælp) har ret til at vælge en anden pleje/hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Figur viser borgernes kendskab til de to tilbud. 8o % af borgerne ved, at de har mulighed for frit at vælge mellem kommunale og private leverandører, mens knap halvdelen af borgerne har kendskab til tilbuddet om fleksibel hjemmehjælp. Figur Kendskab til det frie valg og fleksibel hjemmehjælp Antal svar Ved du, at du kan benytte dig af fleksibel hjemmehjælp? Ved du, at du kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører? % 25% 50% 75% 100% Nej Ja 25

45 Borgernes holdning til, hvor vigtigt det er frit at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører varierer. Samlet set vurderer 48 % af borgerne, at det er meget vigtigt eller vigtigt frit at kunne vælge leverandør. Figur Vigtighed i forhold til at kunne vælge frit mellem kommunale og private leverandører Antal svar Gns. Landsgennemsnit 3,21 3,27 26

46 5.9. Mad Det skal indledningsvis bemærkes, at resultaterne af borgernes tilfredshed med mad baserer sig på borgere, som modtager hjemmepleje. Det betyder, at undersøgelsen ikke er en totalundersøgelse af madservice. Figur viser, at 74 % af borgerne, der modtager hjemmepleje, er enten meget tilfredse eller tilfredse med maden uanset leverandør. Den gennemsnitlige tilfredshed med maden er 3,92. Figur Hvad synes du om maden, du får leveret? Antal svar Gns Landsgennemsnt Hvad synes du om maden, du får leveret? 155 3,92 4,01 0% 25% 50% 75% 100% Meget dårlig Dårlig Hverken eller God Meget god 27

47 Sorteres der på tilfredsheden med mad fra Assens Kommunes Madservice og Det Danske Madhus, viser figur , at den gennemsnitlige tilfredshed med maden fra de to leverandører samlet set er 3,82. Figur Tilfredshed med maden. Fordelt på leverandør. Antal svar Gns 3,84 3,81 4,00 28

48 Bilag 1 Metode I det følgende beskrives de metodemæssige overvejelser omkring gennemførsel af tilfredshedsundersøgelsen blandt borgere, som modtager hjemmehjælp i Assens Kommune. Metodeafsnittet forholder sig til: Koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Målgruppe Udtræk af data Spørgeramme Dataindsamling Svarprocent og bortfald Analyse og formidling Koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser I Økonomiaftalen for 2011 anbefaler Regeringen og Kommunernes Landsforening, at kommunerne hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet på udvalgte serviceområder. Assens Kommune følger anbefalingen på ældreområdet og gennemfører derfor undersøgelsen med udgangspunkt i det nationale koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Læs mere om konceptet på Det betyder, at undersøgelsen tager udgangspunkt i en fast spørgeramme. Resultatet af Assens Kommunes undersøgelse er overført til en national tilfredshedsportal, som kommunerne har adgang til. På er det muligt at se, hvilke kommuner der har gennemført en tilsvarende brugertilfredshedsundersøgelse og deres gennemsnit for den samlede tilfredshed. Målgruppen Undersøgelsen er gennemført blandt borgere i Assens Kommune, som pr. 6. januar 2014 modtager visiteret midlertidig eller varig hjælp fra hjemmeplejen i Assens Kommune eller én af de private leverandører, som Assens Kommune har indgået aftale med. Målgruppen omfatter borgere fordelt på 7 geografiske dagteam i den kommunale hjemmepleje og 5 private leverandører (markeret med *): 29

49 Aarup Assens Nord Assens Syd Caregruppen* Danren Hjemmeservice* Glamsbjerg Haarby Tommerup Top Fritvalg* Tryghedplejen Midt* TT Clean & Care* Vissenbjerg Udtræk af data Målgruppen er udtrukket fra kommunens elektroniske omsorgssystem, der rummer oplysninger om borgernes visiterede hjælp. Data blev udtrukket d. 6. januar Der skal bemærkes, at der skal tages en række forbehold i forbindelse med dataudtrækket: I nogle tilfælde kan manglende opdatering i systemet betyde, at udtrækket omfatter borgere, som ikke længere modtager hjælp. Udtrækket inkluderer også borgere, som udelukkende modtager anden hjælp end den, som spørgeskemaet forholder sig til. Det kan fx dreje sig om levering af dagligvarer og pleje af mere sygefaglig karakter. Det skønnes at dreje sig om cirka 70 borgere, som ikke er frasorteret af systemtekniske og ressourcemæssige årsager. Borgerne er inden udsendelse af spørgeskemaerne grupperet efter leverandør. Leverandøren er fortrykt på spørgeskemaets forside, så det er muligt i analysen at sammenligne borgernes tilfredshed på tværs af leverandører. Omkring udtrækstidspunktet ophørte Assens Kommune og Caregruppen deres samarbejde, hvilket betød, at en række borgere skulle vælge en ny leverandør. Skiftet skete overlappende med dataudtrækket, og det er derfor valgt, at borgerne i undersøgelsen fortsat er tilknyttet Caregruppen, da borgene ellers skulle vurdere en ny leverandør, de måske endnu ikke har anvendt. Det skal supplerende bemærkes, at Caregruppen kort forinden overgik fra Falck Hjemmepleje, men med de samme medarbejdere tilknyttet. 30

50 Den kommunale hjemmepleje er inddelt i 7 geografiske team. Dagtimer dækkes af 7 dagteams, aftentimer og nattetimer dækkes af henholdsvis 4 aftenteam og 2 natteam. Selvom borgerne i spørgeskemaet skal forholde sig til oplevelsen af hjemmeplejen som helhed (det vil sige hele døgnet), bliver borgerne for overskueligheden skyld koblet til det geografiske (dag)team, som de tilhører. Det er relevant i forhold til de analyser, hvor tilfredsheden sammenlignes på tværs af team/leverandører. Når en borger modtager hjælp/pleje fra både en kommunal og privat leverandør, står kommunen registreret som borgerens primære leverandør. I disse tilfælde er det valgt, at borgerne i analysen registreres under den private leverandør. Spørgeramme Spørgeskemaet tager udgangspunkt i et standardskema som del af det nationale koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Standardskemaet indeholder både obligatoriske og valgfrie spørgsmål og består af i alt 29 spørgsmål, som omhandler: Personlig pleje Praktisk hjælp Levering af mad Hjælperne Praktisk forhold omkring hjælperne Hjælp til selvhjælp Kontakt til kommunens kontaktperson/visitator Det fire valg og fleksibel hjemmepleje Baggrundsvariable: Køn, alder, helbred og hvorvidt borgeren bor alene. Herudover har kommunen selv formuleret to spørgsmål. Det ene spørgsmål supplerer standardskemaets spørgsmål omkring hjælp til selvhjælp: Støtter medarbejderne dig i at klare dig selv i de daglige gøremål? Det andet spørgsmål gør det muligt at sammenligne tilfredsheden med maden mellem kommunens to tilbud (Assens Kommunes Madservice og Det Danske Madhus): Hvor får du leveret din mad fra? Det skal bemærkes, at resultaterne af borgernes tilfredshed med maden baserer sig på borgere, som modtager hjemmepleje, og er således ikke en totalundersøgelse af madservicen. 31

51 Dataindsamling Brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen er gennemført som en postal spørgeskemaundersøgelse og har fundet sted over 3 uger i januar/februar Borgerne har fået tilsendt et spørgeskema sammen med et følgebrev og en frankeret svarkuvert. Borgerne har haft mulighed for telefonisk at kontakte en medarbejder i kommunen, hvis borgeren har haft brug for hjælp til at udfylde spørgeskemaet eller spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen. Hjælperne i hjemmeplejen har op til og under indsamlingsperioden mindet borgerne om at udfylde spørgeskemaet og har stået til rådighed for eventuelle spørgsmål. Det har været muligt for borgerne at returnere spørgeskemaet i den lukkede svarkuvert til hjælperen, hvis borgeren fx ikke har haft mulighed for at komme til postkassen. I den skriftlige og mundtlige orientering er der lagt vægt på, at besvarelserne er anonyme. Endvidere har det været centralt at slå fast, at borgerne som udgangspunkt selv skal udfylde spørgeskemaet, således at det er borgerens egen holdning, der kommer til udtryk i besvarelserne. Svarprocent og bortfald 811 borgere har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 55. Svarprocenten vurderes til at være tilfredsstillende både set i forhold til målgruppen og de ressourcer, der er anvendt til at indsamle spørgeskemaerne. Figur 1 viser, at svarprocenterne for de kommunale og private tilbud varierer mellem 40 og 75. Det skal bemærkes, at der er meget få besvarelser fra brugere af TT Clean&Care, Top Fritvalg og Tryghedsplejen Midt, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at lave en selvstændig analysen blandt leverandørerne. I afrapporteringen er de tre leverandører sammenlagt til én kategori Øvrige private leverandører. 32

52 Årsagerne til frafald er ikke undersøgt, men kan skyldes forhold fx: Dødsfald Modtager ikke hjemmepleje eller har tidligere modtaget hjemmepleje Ikke i stand til at udfylde spørgeskemaet, grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Ønsker ikke at deltage Det er hensigtsmæssigt at lave en frafaldsanalyse, der kan vise, hvorvidt der er forskelle i fx køns- og aldersfordelingen på de borgere som har svaret og de borgere, som ikke har svaret. Eftersom kommunen i undersøgelsesperioden har skiftet elektronisk omsorgssystem, er det ikke umiddelbart muligt at foretage det samme datatræk som i januar til brug for frafaldsanalysen. Af systemtekniske og ressourcemæssige årsager, er frafaldsanalysen fravalgt. 33

53 Analyse og formidling Assens Kommune har gennemført undersøgelsen via databehandlingsprogrammet SurveyXact og har efterfølgende overført resultaterne til den nationale tilfredshedsportal. I forbindelse med dataoverførsel fra SurveyXact til Tilfredshedsportalen har der vist sig nogle mindre uoverensstemmelser i data. Fejlene er blevet rettet, men der kan fortsat være risiko for mindre uoverensstemmelser, som dog vurderes ikke at have betydning for det samlede billede. De anvendte figurer i rapporten er dels genereret via standardrapporter fra den nationale tilfredshedsportal, hvor undersøgelsens resultater er overført og dels via datasystemet SurveyXact, hvor besvarelserne oprindeligt er indtastet. Det betyder, at figurerne varierer i deres visuelle fremtoning rapporten igennem. Analysen er delt i to. Første del af analysen præsenterer de overordnede resultater og mønstre i borgernes tilfredshed i forhold til: Den samlede tilfredshed Områder, hvor tilfredsheden er størst og mindst Ændringer fra 2011 til 2014 i positiv og negativ retning Rangeringen af de områder, hvor tilfredsheden er størst og mindst, samt ændringer fra 2011 til 2014 er udelukkende baseret på spørgsmål, hvor det er muligt at beregne en gennemsnitlig tilfredshed og vurdering ud fra en skala med værdierne 1-5. Konfidensintervallet for gennemsnitsscoren indgår ikke i analysen. Konfidensintervallet er et sikkerhedsinterval, der angiver, at værdien med 95 % sikkerhed hvis alle beboere havde svaret ligger inden for intervallet. Anden del af analysen viser den procentvise svarfordeling for hvert spørgsmål og hvor det relevant også den gennemsnitlige tilfredshed og landsgennemsnittet fra landsundersøgelsen af hjemmeplejen i Spørgsmålene er grupperet inden for temaerne samlet tilfredshed, praktisk hjælp, personlig pleje, hjælperne, praktiske forhold omkring hjælperne, hjælp til selvhjælp, kommunens kontaktperson, det frie valg og fleksibel hjemmehjælp samt mad. Generelt gælder det, at besvarelser, hvor borgeren har afkrydset ved ikke eller modtager ikke hjælp til dette, er sorteret fra i beregningerne. Der kan forekomme steder, hvor procentfordelingerne i forbindelse med afrundinger ikke summerer til 100 procent. Der kan være tale om en afvigelse på +/- 1 procent. 34

54 Som supplement til hovedrapporten modtager hvert kommunale team og private leverandør en selvstændig rapport med egne resultater, såfremt mindst 10 borgere inden for tilbuddet har besvaret spørgeskemaet. Afgrænsningen af de 10 borgere sker af hensyn til at sikre borgerne anonymitet. 35

55 Bilag 2 Spørgeskema Brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen 2014 Caregruppen Du er for nylig skiftet fra at modtage hjælp fra Caregruppen til at modtage hjælp fra en anden leverandør. Du har kun kortvarigt fået hjælp fra den nye leverandør. Derfor beder vi dig om at besvare spørgeskemaet i forhold til den hjælp, du hidtil har fået fra Caregruppen. På forhånd tak. 1

56 Personlig pleje Først vil vi gerne spørge til den personlige pleje (fx bad, toiletbesøg, vask, af- og påklædning). Sæt ét kryds i hver række Hvad synes du om den hjælp, du får til: Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Jeg er både tilfreds og utilfreds Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 1. At gå i bad? 2. At vaske dig? 3. Af- og påklædning? 4. Toiletbesøg? 5. Den personlige pleje samlet set? 2

57 Praktisk hjælp Nu vil vi gerne spørge til den praktiske hjælp (fx rengøring og tøjvask). Sæt ét kryds i hver række Hvad synes du om den hjælp, du får til: Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Jeg er både tilfreds og utilfreds Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 6. Hjælpen til rengøring? 7. Hjælpen til tøjvask? 8. Den praktiske hjælp samlet set? 3

58 Maden Sæt ét kryds 9. Hvor får du leveret din mad fra? Assens Kommunes Madservice Det Danske Madhus Ved ikke Får ikke leveret mad 4

59 Sæt ét kryds 10. Hvad synes du om maden, du får leveret? Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke Får ikke leveret mad 5

60 Praktiske forhold De næste spørgsmål handler om nogle praktiske forhold omkring hjælperne. Sæt ét kryds i hver række Ja Både og Nej Ved ikke 11. Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? 12. Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper der kommer i dit hjem? 13. Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? 6

61 Kontaktperson i kommunen Ved kontaktperson menes kommunens visitator. Visitator er den person som tildeler, hvor meget hjemmehjælp du får i timer og ydelser. Sæt ét kryds 14. Hvordan er kontakten til din kontaktperson i kommunen? Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke 7

62 Hjælperne De næste spørgsmål handler om de hjælpere, som yder hjælpen. Sæt ét kryds i hver række Ja Både og Nej Ved ikke 15. Er hjælperne venlige over for dig? 16. Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? 17. Udviser hjælperne respekt over for dig? 8

63 De næste fire spørgsmål handler om medarbejdernes støtte til, at du kan blive så selvhjulpen som mulig i de daglige gøremål. Selvhjulpen betyder, at du er i stand til at klare dig selv uden andres hjælp. Sæt ét kryds 18. Støtter medarbejderne dig i at klare dig selv i de daglige gøremål? Ja, ofte Ja, nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig Ved ikke 9

64 Sæt ét kryds 19. Hvad synes du om medarbejdernes støtte til, at du kan blive så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje (fx bad, toiletbesøg, af- og påklædning)? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 10

65 Sæt ét kryds 20. Hvad synes du om medarbejdernes støtte til, at du kan blive så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål (fx rengøring og tøjvask)? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 11

66 Sæt ét kryds 21. Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen? Meget mere selvhjulpen Mere selvhjulpen Uændret Mindre selvhjulpen Meget mindre selvhjulpen Ved ikke Får ikke hjælp 12

67 Din samlede vurdering af hjemmeplejen Sæt ét kryds 22. Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Både og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke 13

68 Det frie valg 23. Ved du, at du kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører? Ja Nej Sæt ét kryds 24. Hvor vigtigt er det for dig at kunne vælge imellem kommunale og private leverandører? Meget vigtig Vigtig Hverken vigtig eller ikke vigtig Ikke vigtig Slet ikke vigtig Ved ikke 14

69 Det næste spørgsmål handler om fleksibel hjemmehjælp. Fleksibel hjemmehjælp betyder, at man har ret til at bytte ydelser. Det vil sige, at borgere (som får personlig pleje og praktisk hjælp) har ret til at vælge en helt eller delvis anden pleje/hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Sæt ét kryds 25. Ved du, at du kan benytte dig af fleksibel hjemmehjælp? Ja Nej 15

70 Sæt ét kryds 26. Hvor tit kommer der hjælpere hos dig? Flere gange om dagen (det vil sige i døgnet) 1 gang om dagen Flere gange om ugen 1 gang om ugen Hver 2. uge Hver 3. uge Ved ikke 16

71 Om dig Denne del af spørgeskemaet handler om dig. 27. Hvilket år er du født? Notér venligst fødselsåret 28. Er du? Mand Kvinde 17

72 29. Bor du alene? Ja Nej Ønsker ikke at oplyse 30. Hvordan vurderer du dit nuværende helbred? Sæt ét kryds Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke 18

73 Tak for din deltagelse. Husk at returnere spørgeskemaet senest fredag d. 7. februar. 19

74 Bilag: 3.2. Brugertilfredshed plejeboliger pdf Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

75 Brugertilfredshed på PLEJEBOLIGOMRÅDET i Assens Kommune 2014

76 Indhold 1. Indledning 2 2. Rapportens opbygning 4 3. Læsevejledning 5 4. Sammenfatning Den samlede tilfredshed Størst og mindst tilfredshed og vurdering Udvikling fra 2011 til Svarfordeling for de enkelte spørgsmål Samlet tilfredshed Plejeboligen Personlig pleje Praktisk hjælp Personalet og praktiske forhold omkring personalet Mad Hverdagen 24 Bilag 1 Metode 29 Bilag 2 Spørgeskema 36 Maj

77 1. Indledning I november 2010 besluttede Assens Byråd, som del af kommunes kvalitetskontrakt, at der i 2011 og fremadrettet hvert andet år skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af Assens Kommunes hjemmepleje og plejeboliger. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at belyse, hvad brugerne synes om den hjælp og pleje, de modtager. Undersøgelsen giver systematisk viden om brugernes tilfredshed og kan supplere den daglige dialog mellem brugere og personale. Resultaterne skal anvendes som input til at sikre og udvikle kvaliteten i hjemmeplejen og plejeboligerne, således at ressourcerne anvendes bedst muligt. Denne rapport omhandler brugertilfredsheden i plejeboligerne. Målgruppen for undersøgelsen er beboere, som er visiteret til almene plejeboliger eller plejeboliger for demente i Assens Kommune. Målgruppen omfatter 311 borgere fordelt på 10 plejeboligenheder, herunder 1 selvejende plejeboligenhed (markeret med *): Bofællesskabet Korsvang, Assens Bofællesskabet Odensevej, Assens Bofællesskabet Skelvej, Assens De Gamles Hjem, Glamsbjerg Flemløse Plejehjem Holmely, Aarup Kildebakken, Vissenbjerg Strandgården, Haarby Sydmarksgården, Verninge* Æblehaven, Haarby Leder og personale på de enkelte plejeboligenheder har faglig vurderet, hvilke af de i alt 311 beboere som har haft mulighed for at deltage i forhold til det fysiske og psykiske funktionsniveau. Undersøgelsen er gennemført som spørgeskemaundersøgelse via interview. Interviewforløbet har fundet sted over 4 uger i januar/februar Besvarelserne er behandlet anonymt. Assens Kommune har gennemført undersøgelsen med udgangspunkt i et nationalt koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Det betyder blandt andet, at spørgeskemaet primært tager afsæt i et standardskema, og at 2

78 undersøgelsens resultater er gjort tilgængelige for andre kommuner. På er der mulighed for at se, hvilke kommuner, der har gennemført en tilsvarende brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet, og deres gennemsnit for den samlede tilfredshed. Standardskemaet omhandler borgernes oplevelse af plejeboligen, den praktiske hjælp, den personlige pleje, personalet, praktiske forhold omkring personalet og mad. Som supplement til spørgsmålene i standardskemaet, har Assens Kommune formuleret nogle lokale spørgsmål omkring beboernes hverdag i øvrigt. Personalet i plejeboligerne har orienteret beboerne om undersøgelsen og har stået til rådighed for eventuelle spørgsmål. Orienteringen af beboere og pårørende er herudover sket skriftligt via plakater og pjecer. 164 borgere har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 53. Assens Kommune har stået for planlægning og gennemførsel af undersøgelsen. For uddybende metodebeskrivelse henvises til bilag 1. Spørgeskemaet er desuden vedlagt som bilag. 3

79 2. Rapportens opbygning Rapporten indledes med afsnit 3. Læsevejledning. I vejledningen beskrives, hvordan diagrammer over undersøgelsens resultater skal læses. Herefter er rapporten delt op i to større afsnit: Afsnittet 4. Sammenfatning præsenterer de overordnede resultater og mønstre i beboernes tilfredshed. Afsnittet indleder med at se på den samlede tilfredshed med at bo i plejebolig. Den samlede tilfredshed sammenlignes dels med resultatet fra 2011 og dels på tværs af plejeboligerne. Herefter fremhæves de områder på plejeboligområdet, hvor beboernes tilfredshed og vurdering er henholdsvis størst og mindst. Afsnittet afsluttes med at vise de områder på plejeboligområdet, hvor der er sket de største ændringer i beboernes tilfredshed i forhold til 2011 i henholdsvis positiv og negativ retning. Afsnit 5. Svarfordeling for de enkelte spørgsmål viser den procentvise svarfordeling for hvert spørgsmål og hvor det er relevant også den gennemsnitlige tilfredshed. 4

80 3. Læsevejledning Resultaterne af undersøgelsen præsenteres som i nedenstående eksempel: Figur 3.1. Eksempel på svarfordeling for et enkelt spørgsmål: Hvad synes du samlet set om at bo her? Antal svar angiver, at 159 beboere har besvaret spørgsmålet. Tallet viser, at 53 % af de adspurgte beboere har svaret meget tilfreds på spørgsmålet. Antal svar Gns Assens kommune 159 4,42 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarkategorierne varierer ml. spørgsmålene. Ved tilfredshedsspørgsmål anvendes en fempunktsskala, der har n angiver, svarkategorier hvor mange beboere, med værdierne 1-5. Andre spørgsmål har fx kategorierne ja, både og og nej. Gns angiver den gennemsnitlige tilfredshedsscore for de enkelte besvarelser på en skala med værdierne henviser til den mest positive værdi, fx meget tilfreds eller meget god. 5

81 Der kan forekomme steder, hvor procentfordelingerne i forbindelse med afrundinger ikke summerer til 100 procent. Der kan være tale om en afvigelse på +/- 1 procent. De besvarelser, hvor borgeren har afkrydset ved ikke eller modtager ikke hjælp til dette, indgår ikke i beregningerne. De anvendte figurer i rapporten er dels genereret via standardrapporter fra den nationale tilfredshedsportal, hvor undersøgelsens resultater er overført og dels via datasystemet SurveyXact, hvor besvarelserne oprindeligt er indtastet. Det betyder, at figurerne varierer i deres visuelle fremtoning rapporten igennem. 6

82 4. Sammenfatning I de følgende afsnit præsenteres en sammenfatning af de overordnede resultater og mønstre omkring beboernes tilfredshed med at bo i plejeboligerne Den samlede tilfredshed Figur viser, hvad beboerne samlet synes om at bo i plejeboligen. Beboerne er generelt positive, idet 90 % af beboerne enten er meget tilfredse eller tilfredse med at bo i deres plejebolig i Den gennemsnitlige tilfredshed er steget fra 4,33 i 2011 til 4,42 i Figur Hvad synes du samlet om at bo her? Ændring fra 2011 til Antal svar Gns Assens Kommune ,42 Assens Kommune ,33 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Figur viser, hvordan beboernes tilfredshed med at bo i plejebolig samlet set varierer mellem de forskellige plejeboliger. Plejeboligerne er rangeret efter den gennemsnitlige tilfredshed. Bofællesskabet Skelvænget er ikke nævnt i figuren, da der er mindre end 10 besvarelser, men besvarelserne indgår i det samlede resultat. 7

83 Figur Hvad synes du samlet om at bo her? Fordelt på plejeboliger. Antal svar Gns 4,90 4,62 4,59 4,47 4,46 4,27 4,27 4,15 4,12 4, Størst og mindst tilfredshed og vurdering I det følgende fremhæves de 5 områder, hvor beboernes tilfredshed og vurdering er henholdsvis størst og mindst. Rangeringen er baseret på de spørgsmål, hvor det er muligt at beregne en gennemsnitlig tilfredshed eller vurdering ud fra en skala med værdierne 1-5. Spørgsmålene omhandler plejeboligen, personlig pleje, praktisk hjælp, mad og helbred. Af figur fremgår det, at beboerne er mest tilfredse med deres bolig, ligesom nogle områder inden for den personlige pleje og hjælpen til tøjvask er blandt top 5. 8

84 Figur Størst tilfredshed/vurdering målt på gennemsnit (skala 1-5) Antal svar Gns Din bolig? 162 4,43 Den personlige pleje samlet set? 130 4,35 Hjælpen til at komme i bad? 130 4,34 Hjælpen til at blive vasket? 105 4,33 Tøjvasken her? 147 4,31 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 9

85 Borgerne er mindst tilfredse med mad, de daglige aktiviteter, rengøring og udendørsområder, ligesom den gennemsnitlige vurdering af eget helbred ligger lavest. Figur Mindst tilfredshed/vurdering målt på gennemsnit (skala 1-5) Antal svar Gns De udendørsområder her? 120 4,13 Hjælpen til rengøring? 151 4,05 De daglige aktiviteter, der tilbydes her på stedet? 91 3,90 Maden her? 158 3,87 Hvordan vurderer du dit nuværende helbred? ,49 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 1 Svarkategorierne er: meget dårligt, dårligt, både godt og dårligt, godt og meget godt. 10

86 4.3 Udvikling fra 2011 til 2014 I det følgende præsenteres de områder, hvor der er sket ændringer i borgernes tilfredshed fra 2011 til 2014 i henholdsvis positiv og negativ retning. Analysen baserer sig på de spørgsmål, som beboerne er stillet i både 2011 og I første del af afsnittet er kun medtaget spørgsmål med beregnet gennemsnitlig tilfredshedsscore ud fra en skala med værdierne 1-5. Spørgsmålene omhandler plejeboligen, personlig pleje, praktisk hjælp, mad og helbred. I anden del af afsnittet præsenteres de nævneværdige ændringer fra 2011 til 2014 i beboernes vurderinger blandt de øvrige spørgsmål omkring personalet, praktiske forhold omkring personalet og hverdagen. Der er udelukkende medtaget svarfordelinger på de spørgsmål, hvor der er ændringer på 10 % eller mere i de ydre svarkategorier. Figur viser de 5 største positive ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed. De største ændringer er sket i forhold til hjælpen til toiletbesøg (+ 0,20), hjælpen til rengøring (+ 0,18) og hjælpen til tøjvask (+ 0,14). Figur Positive ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed (skala 1-5) 11

87 Figur viser de procentvise svarfordelinger på de 5 ovenfor nævnte områder, hvor der er sket den største positive ændring i den gennemsnitlige tilfredshed. Figur Positive ændringer svarfordeling i procent Antal svar Gns 4,24 4,04 4,05 3,87 4,31 4,17 4,33 4,20 4,35 4,23 12

88 Figur viser de negative ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed. De største ændringer ses i forhold til mad (- 0,33) og udendørsområder (-0,11). Figur Negative ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed (skala 1-5) 13

89 Figur viser de procentvise svarfordelinger på de 4 ovenfor nævnte områder, hvor der er sket en negativ ændring i den gennemsnitlige tilfredshed. Figur Negative ændringer svarfordeling i procent 2 Antal svar Gns 3,87 4,20 4,13 4,24 4,43 4,50 3,90 3,95 2 Svarkategorierne er: meget dårligt, dårligt, både og, godt og meget godt. 14

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Referat. Social- og Sundhedsudvalget. Tid Onsdag den 5. februar 2014 kl. 16:00. Sted Mødelokale 3. Afbud. Fraværende

Referat. Social- og Sundhedsudvalget. Tid Onsdag den 5. februar 2014 kl. 16:00. Sted Mødelokale 3. Afbud. Fraværende Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. februar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/2594 Orientering om tildeling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14.

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14. Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasset - lokale 6, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens. Bemærkning Ena Nørgaard og Bodil

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere