Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse (advokat Nina Petri, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S af 17. februar 2014 udbød Boligorganisationen Tårnbyhuse som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) nedtagning og bortskaffelse af 591 tunge altaner og levering og montering af 591 lette altaner i visse dele af Tårnbyparken til en anslået værdi på 45 mio. kr. uden moms. Ved udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation den 27. marts 2014 havde Boligorganisationen Tårnbyhuse modtaget i alt 7 anmodninger om prækvalifikation, herunder en anmodning fra Kontech A/S i konsortium med ES Stålindustri ApS. Ved af 24. april 2014 meddelte indklagede, at boligorganisationen havde besluttet at prækvalificere 3 ansøgere, nemlig Kærsgaard A/S, Altan DK og Hauge Gruppen A/S. Det fremgik af boligorganisationens brev, at ansøgningerne fra Kontech A/S og ES Stålindustri ApS samt 3 andre ansøgere blev anset for ukonditionsmæssige. I forhold til klagerens ansøgning blev det anført, at ansøgningen ikke opfyldte kravet om en tro og loveerklæring om udelukkelsesgrunde efter udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2. Den 12. maj 2014 indgav klageren, Kontech A/S i konsortium med ES Stålindustri ApS, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Boligorganisationen Tårnbyhuse.

2 2. Klagen er behandlet på skriftligt grundlag uden medvirken af sagkyndig, jf. håndhævelseslovens 10, stk. 6. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med princippet om ligebehandling i udbudsdirektivets artikel 2 ved ikke at have taget klagernes ansøgning om prækvalifikation i betragtning med den begrundelse, at anmodningen om prækvalifikation ikke opfyldte udbudsbekendtgørelsens bestemmelser, idet anmodningen om prækvalifikation ikke var vedlagt en tro og love-erklæring, men derimod en serviceattest. Påstand 2 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om ikke at prækvalificere klageren. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Oplysningerne i sagen Udbudsbekendtgørelsen indeholder blandt andet følgende:»iii.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold Anmodning om prækvalifikation skal indeholde: a.... b. Erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde efter artikel 45, stk. 1 og 2, direktiv 2004/18/EF. c. Erklæring på tro og love vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.«klagerens tilbud indeholdt ikke en erklæring på tro og love om udelukkelsesgrundene efter artikel 45, stk. 1 og 2, i udbudsdirektivet. Derimod indeholdt ansøgningen en serviceattest af 25. marts 2014 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende Kontech A/S samt en tilsvarende serviceattest af 2. april 2014 vedrørende ES Stålindustri ApS. Af serviceattesterne fremgik, at Erhvervsstyrelsen erklærede, attesterede og bekræftede for hvert af selskaberne, at det:

3 3.» - ikke er under konkurs, rekonstruktion, likvidation, ikke har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i enhver anden lignende situation, ikke er begæret taget under konkursbehandling, behandling med henblik på rekonstruktion, eller enhver anden lignende behandling, - ikke ved en retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens/selskabets faglige hæderlighed og ikke ved endelig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for et strafbart forhold omfattet af udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1., - har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark, og - har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og udgifter i henhold til lovgivningen i Danmark.«I indklagedes af 24. april 2014 er der blandt andet anført følgende:»vi kan meddele Dem, at deres firma er erklæret ukonditionsmæssig. Vi er som alment boligselskab forpligtet til at afvise tilbud, der ikke opfylder de krav, der er stillet i udbudsbetingelserne. Iht. udbudsbekendtgørelsen skulle anmodningen indeholde erklæring om tro og love om udelukkelsesgrunde efter artikel 45, stk. 1 og 2, Direktiv 2004/18/EF. Idet Jeres virksomhed ikke har fremsendt denne erklæring, opfylder ansøgningen ikke udbudsbekendtgørelsens krav, hvorfor Tårnbyparken er forpligtet til at afvise ansøgningen som ukonditionsmæssig.«ved af 25. april 2014 skrev indklagede endvidere blandt andet følgende til klageren:»på baggrund af Jeres henvendelse vedrørende meddelelsen om, at Jeres firmas ansøgning om prækvalifikation ikke opfyldte de formelle og indholdsmæssige krav i udbudsbekendtgørelsen og dermed er ukonditionsmæssig, i forbindelse med prækvalifikationen til ovennævnte udbud, har vi nu undersøgt muligheden for, at serviceattesten kan accepteres som erstatning for tro og love-erklæringen vedrørende artikel 45, stk. 1 og stk. 2, i Udbudsdirektivet (Direktiv 2004/18/EF). Vi må desværre meddele Dem, at vi ikke vurderer, at den fremsendte serviceattest kan erstatte den krævede tro og love-erklæring, idet serviceattesten efter dens indhold ikke svarer til den krævede tro og loveerklærings indhold. Det bemærkes i den sammenhæng, at serviceattesten ikke omfatter udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d) og g).

4 4. Samtidig skal jeg for god ordens skyld gøre opmærksom på, at implementeringsbekendtgørelsens 12 ikke ændrer herpå, idet bekendtgørelsen ikke giver ordregivende myndigheder mulighed for at indhente manglende tro og love-erklæring efter ansøgningsfristens udløb. Vi fastholder derfor, at ansøgningen om prækvalifikation ikke opfylder de formelle krav, og vi anser os derfor forpligtet til at afvise ansøgningen som ukonditionsmæssig i overensstemmelse med udbudsreglerne og gældende praksis.«parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har til støtte for påstand 1 navnlig anført, at klagerens ansøgning opfyldte betingelserne for at blive prækvalificeret, idet serviceattesten, uanset manglende henvisning til udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, og litraafsnittene substantielt er det samme som indholdet af tro og love-erklæringen, og at indklagede derfor var forpligtet til at anse klagerens ansøgning for konditionsmæssig. Indklagedes beslutning om ikke at prækvalificere klageren bør derfor annulleres. Indklagede har navnlig gjort gældende, at klagerens ansøgning ikke opfyldte de dokumentationskrav, der er opstillet i udbudsannoncen, idet serviceattesten ikke indeholder henvisning til udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, og litraafsnittene, og idet en serviceattest ikke er det samme som en tro og love-erklæring. Serviceattesten indeholder endvidere ikke dokumentation vedrørende de frivillige udelukkelsesgrunde i henhold til artikel 45, stk. 2, litra d, om alvorlige fejl i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv og artikel 45, stk. 2, litra g, om svigagtig afgivelse af oplysninger i forbindelse med udbud. Indklagede ville derimod have overtrådt ligebehandlingsprincippet i forhold til de øvrige prækvalifikationsansøgere ved over for klageren at fravige kravet om tro og love-erklæringerne, og indklagede var derfor forpligtet eller i hvert fald berettiget til at anse klagerens ansøgning for ukonditionsmæssig og dermed ikke tage den i betragtning. Indklagede har herudover gjort gældende, at det er ansøgeren, der må bære risikoen for, om ansøgningen opfylder kravene i udbudsbekendtgørelsen, hvis der er tvivl om dette.

5 5. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Klagerens ansøgning indeholdt ikke en tro og love-erklæring om udelukkelsesgrunde i henhold til udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2, selvom indklagede i udbudsbekendtgørelsen havde fastsat dette som et krav til ansøgninger om prækvalifikation. De af Erhvervsstyrelsen udstedte serviceattester, som klageren i stedet vedlagde ansøgningen, indeholdt ikke oplysninger svarende til de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d og g. Uanset at en del af serviceattesterne i øvrigt svarede til det indhold, som tro og love-erklæringen efter udbudsbekendtgørelsen skulle have, kunne de allerede af den grund ikke erstatte den krævede tro og love-erklæring. Indklagede har herefter været berettiget til at anse klagerens ansøgning for ikke konditionsmæssig. Påstanden tages ikke til følge. Ad påstand 2 Da klagenævnet ikke har taget påstand 1 til følge, er der heller ikke grundlag for at annullere indklagedes beslutning om ikke at prækvalificere klageren. Efter sagens udfald, forløb og omfang skal klageren betale sagsomkostninger for klagenævnet til indklagede med kr. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Kontech A/S og ES Stålindustri ApS skal in solidum i sagsomkostninger for klagenævnet betale kr. til Boligorganisationen Tårnbyhuse. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Nikolaj Aarø-Hansen

6 6. Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach Kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system 1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Universitets- og Byggestyrelsen

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere