Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010"

Transkript

1 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010

2 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes på Bredgade København K Internet ISSN: X Tlf: Fax: Design: Formidabel Aps Tryk: Printdevision Rapporten er udarbejdet af Iris Group for Oplag:1000 Forsknings- og Innovationsstyrelsen ISSN: Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Rosendahls - Schultz Grafisk Herstedvang Albertslund 2

3 Innovationsnetværk Danmark - Forsknings- og Innovationstyrelsen Oktober

4 > Foto:Colourbox.com 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE > 1. RESUMÉ Hovedresultater Disposition og grundlag for regnskabet INTRODUKTION TIL INNOVATIONSNETVÆRKENE Hvorfor innovationsnetværk? Familien af innovationsnetværk er en dynamisk størrelse NETVÆRKENES RESULTATER OG RESSOURCER Sådan måles resultater og ressourcer Hvor meget viden opbygges og spredes? Hvordan påvirker netværkene virksomhedernes innovation? Netværkenes ressourcer De samlede effekter af de 23 netværk NETVÆRKENES AKTIVITETER Netværkenes ni kerneaktiviteter Udviklingen i netværkenes samlede aktivitetsniveau Brobygning og etablering af mødesteder Samarbejdsprojekter Videnformidling 39 Bilag 1 performanceregnskabet i tal 44 Bilag 2 kort præsentation af alle netværk 48 Publikationer i

6 Performanceregnskab

7 1. RESUMÉ > 1.1. HOVEDRESULTATER Innovationsnetværkene er et af de centrale danske initiativer til at give de danske virksomheders innovationsindsats et løft. Det sker ved, at innovationsnetværkene bygger bro mellem dansk erhvervsliv og den store produktion af viden, der foregår på universiteter, andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner og teknologiske serviceinstitutter. Innovationsnetværkene har især en rolle i at hjælpe de små- og mellemstore virksomheder i gang med at trække på viden fra videninstitutionerne. Gennem opsøgende arbejde, informationsaktiviteter, konferencer, tilbud om matchmaking, innovationsprojekter mv. skal netværkene fungere som en hoveddør ind til videninstitutionerne og de rette forskere og undervisere. Indeværende performanceregnskab er det fjerde i rækken og har til formål at følge udviklingen i innovationsnetværkenes resultater og aktiviteter. Performanceregnskabet viser tal for de 23 innovationsnetværk i 2009 og for udviklingen fra Netværkenes resultater og ressourcer 2009 Performanceregnskabets vigtigste formål er at dokumentere de erhvervsmæssige effekter af netværkenes indsats. Det er ikke en let opgave for mange af netværkenes effekter viser sig først som innovation senere i nogle tilfælde først om 5-10 år. Desuden er det svært at måle på, hvordan netværkene formår at ændre virksomhedernes indstilling til at tænke i nye baner fx som effekt af, at virksomheden har deltaget i seminarer eller har medvirket i et innovationsprojekt med et universitet eller en uddannelsesinstitution. Figur 1.1. giver et overblik over nogle af innovationsnetværkenes vigtige resultater. Figur 1.1. Netværkenes resultater i 2009 Ressourcer Aktiviteter i netværkene Videnopbygning og -spredning Innovation Økonomiske effekter 76,2 mio. kr. i statslige investeringer 4,8 Medarbejdere pr. netværk aktive virksomheder (uddybes i afsnit4) 822 virksomheder i projekter 14 videninstitutioner pr. netværk 300 virksomheder udvikler nye produkter/ydelser 750 udvikler nye kompetencer 550 får tilført nye ideer 1,1 mia. kr. i øget omsætning (skøn) 7

8 Figur 1.1. viser, at staten i 2009 investrede 76,2 mio. kr. i innovationsnetværkene, samt at netværkene i gennemsnit havde 4,8 årsværk at gøre godt med. Figuren opsummerer også, at 822 virksomheder i 2009 indgik i samspilsprojekter med videninstitutioner i kraft af deltagelse i netværket. Og at der i gennemsnit var 14 videninstitutioner involveret i hvert af netværkene. 300 virksomheder udviklede nye produkter, ydelser eller koncepter som følge af at have deltaget i et samspilsprojekt eller i en anden aktivitet initieret af netværket. 750 udviklede nye kompetencer, der markant øgdede deres evne til at arbejde med innovation og 550 virksomheder fik nye ideer til innovation. Figuren giver yderst til højre et forsigt bud på, at virksomhederne tilsammen kan forvente et mersalg på 1,1 mia. kr. som følge af, at de har deltaget i innovationsnetværkene. Krisen har også kunnet mærkes i netværkene men kun i begrænset omfang Regnskabet ser også på udviklingen i resultater i forhold til tidligere år. Set i lyset af, at den økonomiske krise for alvor slog igennem i Danmark i 2009 og førte til en væsentlig reduktion i virksomhedernes villighed til at deltage i risikofyldte forsknings- og innovationsaktiviteter, kunne man have frygtet alvorlige negative konsekvenser for netværkenes resultater. Men helt så dårligt er det ikke gået. Ganske vist kan der måles et fald i nogle resultater, men nedgangen er relativt begrænset. Samtidig er der også målt fremgang på flere områder, som giver grobund for optimisme for de kommende år. 10 procent færre virksomheder deltog i 2009 i samarbejdsprojekter som følge af deltagelse i et innovationsnetværk målt i forhold til Især de mindre virksomheder holdt sig tilbage. 20 procent færre virksomheder med under 50 ansatte deltog i projekter. Nedgangen i virksomheder i samarbejdsprojekter slog igennem på de konkrete innovationer - der kom nemlig 25 procent færre nye ydelser, produkter eller koncepter ud af aktiviteterne i innovationsnetværkene end i Udviklingen skyldes hovedsageligt to forhold: Den verdensomspændende økonomiske krise stiller de danske virksomheder over for nye udfordringer, som naturligt nok får en del virksomheder til at reducere deres omkostninger og gennemføre besparelser bl.a. i udgifterne til forsknings- og udviklingsaktiviteter. I stedet fokuserer virksomhederne på den nære forretning, og de er dermed ikke så tilbøjelige til at indgå i projekter i innovationsnetværkene. Især de mindre virksomheder er påvirket af den globale økonomiske krise, og mange har dermed ikke kunne finde ressourcerne til at deltage i samspilsprojekter. 8

9 Otte af netværkene var enten helt nye eller blev sammenlagt i På længere sigt bør det have en positiv effekt, da der dermed skabes synergi og mere slagkraftige netværk. På kort sigt giver det sig dog udslag i dårligere resultater, da det er en stor opgave at igangsætte et nyt netværk og da det kan være ressourcekrævende at lægge flere netværk sammen. Innovation og samarbejde handler i meget høj grad om opbygning af relationer, og derfor sættes projekter ikke i søen fra den ene dag til den anden. De fire nye netværk står derfor tilsammen for kun 28 af de 822 virksomheder i samarbejdsprojekter altså kun 3 procent af det samlede antal virksomheder. De fire ny-sammenlagte netværk oplevede et fald på 40 procent i antallet af virk somheder involveret i samarbejdsprojekter. Det er et noget mere markant fald end i de øvrige netværk, som oplevede et fald på knapt 10 procent. Når den økonomiske krise klinger ud, må det forventes, at flere virksomheder igen finder tidsmæssigt og økonomisk overskud til at indgå i samspilsprojekter. Samtidigt må det forventes, at de otte nye 2009-netværk i løbet af 2010 vil være nået ind i en fase, hvor de kan sætte mange flere samarbejdsprojekter i søen. Samtidig indikerer tallene, at der er udsigt til mere innovation i fremtiden. Knapt 20 procent flere virksomheder fik nye ideer til innovation ved at deltage i et netværk i 2009 set i forhold til Og knapt 20 procent fik bedre kompetencer til at kunne arbejde med innovation. Opgaven er nu at sikre, at disse ideer og kompetencer for alvor kommer i spil, og i de kommende år udmønter sig i nye produkter og ydelser. På resultatsiden skal det også nævnes, at regnskabet påpeger netværkenes vigende evne til at inddrage nye virksomheder i samarbejdsprojekter. Der skete fra 2006 til 2009 en halvvering af førstegangsdeltagerne antallet er faldet fra 400 nye virksomheder pr. år til 200 på de fire år. Her har netværkene således en vigtig opgave at løfte. Det er dog en opgave, som alt andet lige bliver vanskeligere år for år i takt med at stadig flere virksomheder prøver at samarbejde med videninstitutioner. Ikke desto mindre er det afgørende, at netværkene får mere fokus på at inddrage nye deltagere., hvis Rådet for Teknologi og Innovation skal få opfyldt det nye mål om, at virksomheder i 2013 skal have samarbejdet med videninstitutioner Der er i 2010 opstartet flere nye netværk, og det forventes, at de vil kunne række ud til en helt ny gruppe af virksomheder. Og at flere af de etablerede netværk vil gøre mere ud af at få nye virksomheder inddraget i konkrete projekter en opgave, der ofte er mere krævende, end at få virksomheder til at deltage i konferencer eller andre mindre forpligtende netværksaktiviteter. En mere udbredt brug af systematisk matchmaking er en vej frem (dvs netværkenes tilbud om at matche individuelle virksomheder og forskere for at skabe et grundlag for, at de kan igangsætte fælles projekter). Desuden kan netværkene med fordel samarbejde med andre dele af det danske erhvervsfremmesystem om markedsføring af netværkene - fx den kommunale erhvervsservice, brancheforeninger og regionale væksthuse. 9

10 Netværkenes aktivitetsniveau På aktivitetssiden viser regnskabet, at netværkene grundlæggende er aktive inden for tre hovedkategorier: 1) brobygning og etablering af mødesteder, 2) samarbejdsprojekter og 3) videnformidling. Inden for disse områder er der i alt ni forskellige kerneaktiviteter. Performanceregnskabet viser, at virksomheder deltog i netværkenes aktiviteter, hvilket stort set svarer til sidste års niveau. Heraf har to ud af tre virksomheder under 50 ansatte. Det er en lidt mindre andel end året før. ikke desto mindre må man konstatere, at netværkene fortsat er gode til at få inddraget de mindre virksomheder. Følgende tendenser i udviklingen i aktivitetsniveauet skal fremhæves: Færre innovationsprojekter men flere forprojekter. Mens netværkene i 2009 satte 25 procent færre innovationsprojekter i gang, har netværkene i 2009 haft succes med de såkaldte forprojekter. Der blev i 2009 igangsat 20 procent flere forprojekter end i 2008 med næsten 20 procent flere virksomheder. På grund af krisen har mange virksomheder ikke kunne afse kræfter til at engagere sig i innovationsprojekter, men i stedet ønsket at deltage i mindre ambitiøse forprojekter, som fx kan hjælpe dem med at konkretisere end ide eller afprøve løsninger i lille skala og evt. senere igangsætte et egentligt innovationsprojekt. Flere virksomheder inddraget i matchmaking. I alt fik virksomheder individuel hjælp af innovationsnetværkene til at identificere relevante forskere. Det var 40 procent flere end i 2008, og det gør matchmaking til den store højdespringer i Der er dog to udfordringer: 1) Matchmaking-aktiviteterne var ulige fordelt mellem netværkene - en fjerdedel af netværkene tilbød ikke matchmaking i Og fire ud af de 23 netværk tegnede sig for 60 procent at matchmaking-forløbene. 2) Matchmaking-forløbene var stadig ret fokuserede på virksomhederne i netværkets egen region. Næsten halvdelen af matchmaking-aktiviteterne i 2009 var rettet mod virksomhederne i nærområdet. Der ligger således fortsat en stor opgave for mange netværk i at styrke den systematiske matchmaking og udbrede matchmakingen til virksomheder i hele landet. Mindre rådgivning om projektfinansiering. Kun 10 af netværkene udbød i 2009 rådgivning om projektfinansiering. Det er 30 procent færre end året før og en beklagelig udvikling, idet det er de færreste projekter, der kan finansieres af netværkenes egne midler. Det kræver særlige kompetencer at navigere i de forskellige ordninger til projektfinansiering og det er ikke en let øvelse at udforme en ansøgning til disse midler. Der er derfor god grund til, at netværkene skruer op for bluset på dette område, så perspektivrige projekter ikke bliver liggende i skuffen på grund af manglende viden om mulige finansieringsmuligheder. 10

11 1.2. DISPOSITION OG GRUNDLAG FOR REGNSKABET Performanceregnskabet indeholder tre yderligere afsnit. Afsnit 2 giver et overblik over netværkene i såvel 2009 som 2010, og netværkenes mål og udfordringer beskrives. Afsnit 3 viser netværkenes resultater og ressourceforbrug i Målesystemet introduceres og der sættes tal på, hvor mange virksomheder der har fået overført viden fra videninstitutioner til virksomheder, samt på hvor mange virksomheder der er blevet mere innovative. Afsnittet ser også på netværkenes ressourceforbrug. Der gives et bud på, hvad netværkene har betydet for virksomhedernes omsætning. Afsnit 4 viser en række tal for netværkenes aktivitetsniveau målt på tre kerneaktiviteter: Brobygning og mødesteder, samarbejdsprojekter og videnformidling. Bilag 1 giver en samlet oversigt over tallene i regnskabet. De vil sige de 23 netværks samlede resultater, aktiviteter og ressourcer i 2009 samt udviklingen fra 2006 til Bilag 2 indeholder korte beskrivelser af hvert af de 22 netværk, der eksisterede pr. 1. juni Performanceregnskabet er i lighed med de øvrige år udarbejdet af IRIS Group. Oplysningerne er tilvejebragt via en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt alle netværksansvarlige i april Alle netværk har besvaret skemaet 1. 1 Innovationsnetværket InfinIT blev etableret pr som en sammenlægning af innovationsnetværkene Komialt og Mobile Systems. InfinIT har af administrative grunde kun kunne besvare spørgeskemaet for perioden Innovationsnetværket BioPeople blev igangsat , men har rapporteret om visse aktiviteter og resultater i 2009, da netværket er en sammenlægning af netværkene BioSys og BioLogue, som kørte visse aktiviteter videre ind i

12 > Foto:Istock photo 12

13 2 INTRODUKTION TIL INNOVATIONSNETVÆRKENE > 2.1. HVORFOR INNOVATIONSNETVÆRK? Det er efterhånden velkendt, at flere og flere danske virksomheder skal arbejde med at få mere viden ind i deres produkter, ydelser og produktionsmetoder, hvis de vil klare sig godt i den globale konkurrence. En af kilderne til mere videninstensive produkter er at skabe innovation i samarbejde med videninstitutioner. Det er dog lettere sagt end gjort, især hvis man er en lille eller mellemstor virksomhed, som ikke kender meget til, hvordan universiteter og uddannelsesinstitutioner arbejder. Og ikke helt kan sætte ord på, hvilken form for viden man har brug for for at kunne udvikle sig. Samtidig udvikler forskere på danske universiteter og videninstitutioner løbende banebrydende ny viden, som ikke automatisk finder frem til virksomheder, der kunne have gavn af denne viden. Innovationsnetværkene er sat i verden for at tage hånd om denne problemstilling. De skal skabe gode rammer for, at mere viden flyder fra videninstitutionerne til danske virksomheder. Og i 2007 satte Rådet for Teknologi og Innovation - i forbindelse med formuleringen af innovationsstrategien InnovationDanmark et mål om, at andelen af virksomheder med under 250 ansatte, som samarbejder med videninstitutioner, i 2010 skulle øges fra de daværende 7 procent til 10 procent. Innovationsnetværkene blev tiltænkt en central rolle i at realisere dette mål. Innovationsnetværkene er en platform, som giver virksomheder og forskere mulighed for at udveksle viden og ideer og som hjælper med at parterne kan igangsætte konkrete projekter inden for et fagligt eller teknologisk afgrænset område. Nogle netværk beskæftiger sig med brobygning og samarbejde inden for særlige teknologiområder, som fx informations- og kommunikationsteknologi, miljøteknologi eller bioteknologi. Andre har fokus på at skabe samarbejdsprojekter inden for særlige temaområder fx brugerdreven innovation eller oplevelsesøkonomi eller inden for særlige sektorer, fx fødevaresektoren. Figur 2.1. illustrerer nogle af de måder, hvorpå netværkene kan være behjælpelige med at nedbryde barriererne for samspillet om forskning, innovation og teknologiudvikling mellem virksomheder og videninstitutioner. Performanceregnskabets afsnit 4 uddyber, hvilke konkrete aktiviteter netværkene tilbyder. 13

14 Figur 2.1. Innovationsnetværkene kan hjælpe på mange forskellige fronter Hjælpe til at formulere konkrete samarbejdsprojekter Skaffe virksomhederne adgang til banebrydende viden fra videninstitutionerne i Danmark og resten af verden Øge virksomhedernes viden om, hvordan samarbejde kan skrues sammen og finansieres Innovationsnetværk Administrere og lede samarbejdsprojekter Deltage i at udvikle nye uddannelsestilbud til virksomhederne Tilbyde steder hvor forskere og virksomheder kan møde hinanden, udveksle viden og ideer 2.2. FAMILIEN AF INNOVATIONSNETVÆRK ER EN DYNAMISK STØRRELSE Antallet af innovationsnetværk varierer fra år til år. Nogle netværk lukker helt ned, andre lever videre uden for innovationsnetværksordningen. Nogle bliver slået sammen for at skabe mere kritisk masse. Og helt nye dukker op. Udgangspunktet er at de netværk, som performer godt fortsat finansieres. Således var landkortet over innovationsnetværkene anderledes i 2009 end i 2008 og i 2010 er der også sket ændringer. 14

15 I 2009 var der i alt 23 netværk mod 27 året før. Af de 23 netværk havde 15 eksisteret i flere år (hovedparten siden 2006), fire netværk blev reorganiseret ved sammenlægninger af eksisterende netværk, mens andre fire blev nyetableret, jf. figur 2.2. Det er disse 23 netværk, der indgår i indeværende performanceregnskab. Figur 2.2. De 23 innovationsnetværk i UÆNDREDE NETVÆRK 4 SAMMENLAGTE NETVÆRK 4 NYE AluCluster (1999) RoboCluster (2003) Offshore Center Danmark (2003) Seedland (2003) Center for Bioenergi og Miljøteknologisk innovation (2006) LavEByg (2006) Nordjysk Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi (2006) VE-NET (2006) VindKraftNet (2006) Center for Software Defined Radio (2006) ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi (2006) Dansk Videncenter for Oplevelsesøkonomi (2006) Center for Sundhedsteknologi (2006) SundhedsITnet (2006) Netværk for Forsknings baseret Brugerdrevet Innovation (2006) Innovationsnetværk for Biosundhed - Biopeople (tidligere: Biologue og BioSys) Fødevaresektorens Innovationsnetværk (tidligere: Center for fødevareudvikling og Innovation - og Stålcentrum) InfinIT (tidligere: Komialt og Mobile Systems) Innovationsnetværket Livs stil, Bolig og Beklædning (tidligere: Udviklingscente for Træ og Møbler og Viden center for Intelligente Tekstiler) NETVÆRK Animation Hub Dansk Lydteknologi Innovationsnetværket PlastNet Innovationsnetværket TransportNet 15

16 Pr. 1. juni 2010 er der 22 netværk med i innovationsnetværksfamilien. Ændringerne er sket ved, at syv netværk ikke længere er med i innovationsnetværksordningen. Til gengæld er nye kommet til. Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennemførte i foråret 2010 en udbudsrunde, hvor nye partnerskaber havde mulighed for at søge status som innovationsnetværk. Resultatet er syv nye netværk hvoraf fire er helt nye netværk, og tre er baseret på eksisterende netværk. Tre af de syv netværk handler om serviceinnovation. Rådet for Teknologi og Innovation vil gøre en ekstra indsats på dette område, fordi udviklingen af serviceydelser har en afgørende betydning for den danske økonomi. De nye innovationsnetværk skal være med til at sikre, at også serviceerhvervene får gavn af den offentlige forskning, og at Danmark udnytter servicesektorens store vækst- og eksportpotentiale. Dertil kommer, at Rådet for Teknologi og Innovation i 2010 har igangsat tre store partnerskaber, hvor virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder er gået sammen for at løse konkrete samfundsmæssige udfordringer inden for klima og sundhedsområdet. De tre partnerskaber skal udvikle nyskabende teknologier, der både skal komme borgerne og virksomhederne til gavn. Partnerskaberne hører også med i innovationsnetværksfamilien, selvom de er mere fokuserede på at løse konkrete problemstillinger end innovationsnetvækene. Ligesom innovationsnetværkene er aktiviteterne og tilgangen til innovation i partnerskaberne karakteriseret ved en åben proces, hvor erhvervslivet matches med videninstitutioner - og i dette tilfælde også offentlige organisationer. Alle tilbyder et mødested for parter med interesse for viden og innovation inden for de samme områder. Og de har et sekretariat, der hjælper med facilitering og ledelse af innovationsprojekter. Boks: LEV VEL et nyt partnerskab skal løse konkret problemstilling Partnerskabet LEV VEL, innovation til ældre, som har fået bevilget 22,5 mio kr. Partnerskabet tæller virksomheder, sygehuse, universiteter, kommuner og patientforeninger, som sammen vil søge at løse nogle af de problemer, der er forbundet med det aldrende samfund. Partnerskabet vil udvikle services eller produkter, som betyder øget livskvalitet for de selvhjulpne ældre, og som samtidig afhjælper ressourceproblematikken i relation til den aktuelle demografiske udfordring. Tabel 2.1. giver et overblik over innovationsnetværkene pr. 1. juni 2010, mens bilag 2 uddyber, hvad de enkelte netværk beskæftiger sig med. 16

17 Tabel Temaområde 2.1. De 22 netværk Navn innovationsnetværk og etableringsår pr. 1. juni 2010 Energi Byggeri Miljø Offshore Center Danmark (2003) VE-NET (2006) Innovationsnetværket for biomasse (2010) 2 InnoBYG Innovationsnetværk for energieffektivt og bæredygtigt byggeri (2010) 3 Innovationsnetværket for Miljøteknologi (2010) Partnerskabet Vand i Byer (2010)* Fødevarer Food Network - Fødevaresektorens Innovationsnetværk (2009) Service Animation Hub (2009) InfinIT- Innovationsnetværket for informationsteknologi (2009) Innovationsnetværket for Markedsføring og Forbrugerforståelse (2010) Innovationsnetværket Service Platform (2010) Oplevelsesøkonomi og turisme Innovationsnetværket for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi (2010) 4 Informations- og kommunikationsteknologi Produktionsteknologi og nye materialer AluCluster (1999) RoboCluster (2003) Innovationsnetværket PlastNet (2009) Lydteknologi (2009) Innovationsnetværket for Dansk Lysteknologi (2010) Innovationsnetværket Livsstil - Bolig og Beklædning (2001) Sundhed/medico BioPeople (2009) Lev VEL innovation til ældre (2010)* Unik innovative løsninger til kronisk syge (2010)* Transport Transportens innovationsnetværk (2009) * = De tre problemorienterede partnerskaber igangsat af Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) 2 Tager udgangspunkt i innovatiosnetværket CBMI Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation. 3 Er en videreførelse af innovationsnetværket LavEByg dog med et bredere sigte. 4 Netværket er en sammenlægning af ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi og Dansk Center for Oplevelsesøkonomi (DANVIFO) samt en række nye aktører. 17

18 Performanceregnskab

19 3 NETVÆR KENES RESULTATER OG RESSOURCER > 3.1. SÅDAN MÅLES RESULTATER OG RESSOURCER Hovedformålet med performanceregnskabet er at give et indblik i de økonomiske effekter af innovationsnetværkene. Med andre ord: Hvad er 6der kommet ud af, at staten (og andre) har støttet etableringen af 23 innovationsnetværk? Hvor meget mere innovation har det resulteret i? Højere omsætning? Nye ideer? Nye kompetencer? IRIS Group har sammen med Forsknings- og innovationsstyrelsen over de seneste år udviklet et målesystem med en række sammenhængende indikatorer, som kan give et billede af netværkenes effekter. De grundlæggende elementer af målesystemet er illustreret i figur 3.1. nedenfor. De blå pile - og indikatorerne listet under dem - måler på ressourceindsatsen og på resultaterne, som er de områder, der behandles i indeværende kapitel. Aktiviteterne i netværkene (pil nummer to i figuren) måles også via en række indikatorer og behandles særskilt i kapitel 4. Figur 3.1. System til måling af netværkenes resultater Ressourcer Aktiviteter i netværkene Videnopbygning og -spredning Innovation Økonomiske effekter Statslige og ikke statslige investeringer Antal Medarbejdere i sekretariater Antal virksomheder i projekter Antal videninstitutioner Antal virksomheder der udvikler nye produkter eller ydelser Antal virksomheder der udvikler nye kompetencer eller får nye ideer Skønnet mersalg Hvis vi begynder læsningen af figuren yderst til venstre måler regnskabet ressourceindsatsen i netværkene det vil sige de beløb, som staten og andre investerede i netværkene i 2009, og antallet af medarbejdere i netværkene (pil 1). På resultatsiden tager regnskabet for det første fat i at opgøre netværkenes videnopbygning og videnspredning (pil 3). Det måles dels på antallet af virksomheder, der som direkte følge af netværksdeltagelsen - i 2009 indgik i samarbejdsprojekter med videninstitutioner, dels opgøres antallet af videninstitutioner involveret i netværkene. For det andet måles der på, i hvor høj grad videnoverførslen førte til innovation i virksomhederne (pil 4). Konkret vises dette ved antallet af virksomheder, der udviklede nye produkter eller ydelser som følge af netværksdeltagelsen. Og ved antallet af virksomheder, der i 2009 fik tilført nye kompetencer eller ideer, fordi de deltog i netværkene. Til sidst gives et bud på, hvor meget virksomhederne har øget deres omsætning som følge af innovationsnetværkenes eksistens (pil 5). Ingen kender dette tal præcist og det er en umulig opgave at finde frem til det via spørgeskemaundersøgelser. Men på baggrund af en tidligere undersøgelse af netværkssamarbejders effekt på virksomheders omsætning, gives der et forsigtigt bud på meromsætningen i

20 Som optakt til fremlæggelsen af resultaterne skal det understreges, at det selvfølgelig ikke er nogen let opgave at opgøre effekten af innovationsnetværkene. Nogle effekter vil først vise sig om 5-10 år. Andre effekter er indirekte og handler om de gevinster, der kommer ud af, at både virksomheder og videninstitutioner ændrer deres mindset omkring mulighederne i vidensamarbejder. Ikke desto mindre hjælper målesystemet til, at der her kan gøres et forsøg på at opgøre gevinsterne HVOR MEGET VIDEN OPBYGGES OG SPREDES? FÆRRE VIRKSOMHEDER I SAMARBEJDSPROJEKTER Der er et klart potentiale for, at flere danske virksomheder begynder at samarbejde med forskere og undervisere. Danmark halter bagud ift. en række andre OECD lande, og Rådet for Teknologi og Innovation fastsatte i 2007 et mål om, at langt flere virksomheder skulle prøve kræfter med vidensamarbejde. Fra at det kun var hver 15. virksomhed, der samarbejdede med videninstitutioner i 2007, skulle andelen stige til hver tiende danske virksomhed i Netværkene er et vigtigt instrument i denne sammenhæng. Netværkene har nemlig et langt større kontaktnet til små og mellemstore virksomheder, end de enkelte forskere og videninstitutioner. Netværkene har et blik for at se mulige koblinger mellem ny viden og forretningsudvikling. Og de har en redskabskasse med værktøjer til at koble de to verdener. Som det fremgår af afsnit 4, fører netværkene virksomheder og videninstitutioner sammen via en række aktiviteter, såsom individuel matchmaking til virksomheder og forskere og idégenereringsforløb med henblik på at designe konkrete samarbejdsprojekter. Altså aktiviteter med en målsætning om at munde ud i konkrete samarbejdsprojekter, der både lever op til forskernes ønsker om at afprøve ny viden i praksis og de mindre virksomheders krav om hurtige og synlige resultater. Figur 3.2. viser antallet af virksomheder, der i samarbejdede med videninstitutioner som følge af, at de blev ført sammen i netværket 6. Figur 3.2. Antal virksomheder der indgår i projekter sammen med videninstitutioner som følge af deres deltagelse i et innovationsnetværk, Virksomheder der deltog i samspilsprojekter Heraf virksomheder med under 50 ansatte Virksomheder der deltog i samspilsprojekter for første gang Heraf virksomheder med under 50 ansatte 20

21 I 2009 deltog 822 virksomheder i samspilsprojekter. Det var det næsthøjeste antal virksomheder i fireårsperioden, men samtidigt et fald på 10 procent i forhold til I betragtning af at fire netværk var helt nye og at den økonomiske krise for alvor slog igennem i 2009, er nedgangen i antallet af det samlede antal virksomheder i samarbejdsprojekter hverken overraskende eller foruroligende. Det er en stor opgave at igangsætte et nyt netværk. Innovation og samarbejde handler i meget høj grad om opbygning af relationer, og derfor sættes projekter ikke i søen fra den ene dag til den anden. Bl.a. derfor kan de fire helt nye netværk ikke bryste sig af lige så mange virksomheder i projekter, som de mere etablerede netværk. De fire nye netværk står tilsammen for 28 af de 822 virksomheder i samarbejdsprojekter altså kun 3 procent af det samlede antal virksomheder. Desuden kan det for nogle netværk være ret ressourcekrævende at gennemgå en fusion. De fire ny-sammenlagte netværk har således oplevet et fald på 40 procent i antallet af virksomheder involveret i samarbejdsprojekter. De øvrige netværk oplevede et fald på knapt 10 procent. Hvor de sammenlagte netværk samlet set havde 201 virksomheder engageret i projekter i 2008 var antallet faldet til kun 127 virksomheder efter sammenlægningen i Det påvirker naturligvis også billedet, at ét af de sammenlagte netværk først for alvor kom i gang i 2010 og at ét netværk kun har haft mulighed for at afrapportere resultater for halvdelen af De 15 veletablerede netværk stod dermed for at bringe godt 80 procent af virksomhederne ind i projekterne. Til gengæld må det forventes, at de otte nye eller sammenlagte 2009-netværk i løbet af 2010 vil være nået ind i en fase, hvor de kan sætte mange flere samarbejdsprojekter i søen. Endelig skal den verdensomspændende økonomiske krises indflydelse på netværkenes aktiviteter og resultater påpeges. Den økonomiske krise stiller de danske virksomheder over for nye udfordringer, som naturligt nok får en del virksomheder til at reducere deres omkostninger og gennemføre besparelser bl.a. i udgifterne til forsknings- og udviklingsaktiviteter. I stedet fokuserer på den nære forretning, og de er dermed ikke så tilbøjelige til at indgå i projekter i innovationsnetværkene. Denne tendens kan især være med til at forklare det relativt store fald i antallet af mindre virksomheder i samspilsprojekterne (20 procent færre end i 2008, jf. figur 3.2.). Især de mindre virksomheder var påvirket af den globale økonomiske krise, og mange har dermed ikke kunne finde ressourcerne til at deltage i samspilsprojekter 7. 6 Tallene inkluderer projekter, hvor virksomheder og mindst én videninstitution har fundet sammen. Tal-lene inkluderer både projekter, hvor netværket har været tovholder eller projektleder samt projekter, der blev igangsat i netværket og derefter udført uden for netværkets regi. 7 Se også Forsknings- og innovationsstyrelsens (2009). Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2009 Den økonomiske krises betydning. 21

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012 Innovation: Analyse og evaluering 4/2012 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2012 Innovation: Analyse og evaluering 4/2012 Udgivet af: Styrelsen

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK

INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK INNOVATIONSNETVÆRK DANMARK Performanceregnskab 214 1 Innovations Danmark Performanceregnskab 214 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 4 126 København K Telefon: +45 3544 62 E-mail:

Læs mere

Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark

Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark Udarbejdet af Cluster Excellence Denmark på vegne af Klyngeforum Forum for klynge- og netværksindsatsen

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark. Performanceregnskab 2013

Innovationsnetværk Danmark. Performanceregnskab 2013 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2013 Innovation: Analyse og Evaluering 04/2013 Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2013 Udgivet af: Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk Indledning Klynger og innovationsnetværk er en vigtig del af regeringens og regionernes indsats for at styrke danske virksomheders vækst,

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Netmatch Netværksorganisation for 23 innovationsnetværk REG LAB Status

Netmatch Netværksorganisation for 23 innovationsnetværk REG LAB Status Netmatch Netværksorganisation for 23 innovationsnetværk REG LAB Status Kick-off for REG X 26. november 2009 Bjarne E. Jensen 1 2004: Hvorfor REG LAB? De regionale aktører har behov for: inspiration og

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater Effektmålinger giver ofte misvisende resultater - Om selektionsbias i effektmåling inden for erhvervs- og innovations-politikken Af Jens Nyholm og Jens Bjerg, partnere IRIS Group Der er i de senere år

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Produktivitetens blinde vinkel workshops på REG LABs Årskonference

Produktivitetens blinde vinkel workshops på REG LABs Årskonference Produktivitetens blinde vinkel workshops på REG LABs Årskonference REG LAB har valgt at sætte fokus på produktivitet, da REG LABs medlemmer er centrale aktører i at udforme de bedst mulige rammebetingelser

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Samarbejde om forskningspublikationer

Samarbejde om forskningspublikationer Samarbejde om forskningspublikationer Forskningssamarbejde er en af mange kilder til at sprede viden og forskningsresultater og dermed skabe værdi for samfundet. Forskningssamarbejde dækker et bredt spektrum

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Videnskabsministeriets innovationsindsats

Videnskabsministeriets innovationsindsats Beretning til statsrevisorerne om Videnskabsministeriets innovationsindsats med særlig fokus på samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv Maj 2006 RB A102/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere