Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7"

Transkript

1 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

2 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition

3 Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven Betingelsen om bopæl Betingelsen om ophold Seneste udvikling i praksis om ophold med henblik på arbejde og erhvervsmæssig aktivitet Retsstillingen efter SKM SKAT Sammenfatning og afrunding

4 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Indledning

5 Indledning Reglerne om fuld skattepligt til Danmark ved tilflytning findes i kildeskattelovens 7. Kildeskattelovens 7 blev indført med lov nr. 100 af 31. marts 1967 samtidig med indførelsen af kildeskatteloven generelt (L 26 66/67). Kildeskattelovens 7 har følgende ordlyd: For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Siden kildeskatteloven trådte i kraft i 1970 har rækkevidden og forståelsen af kildeskattelovens 7 været prøvet flere gange af såvel de administrative klageinstanser som domstolene.

6 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Retsstillingen før kildeskattelovens 7

7 Retsstillingen før kildeskattelovens 7 (I) Hjemlen til beskatning af personer, der ikke var bosat her i landet men ejede fast ejendom, var oprindeligt indsat i statsskattelovens 2, nr. 3 (lov nr. 149 af 10. april 1922). Heraf fremgik, at: 2 Skattepligten påhviler: enhver person, som uden at være bosat her i landet, her ejer fast Ejendom eller Tiende, eller har Del i en sådan Ejendom eller nyder indtægter af samme eller af Fideikommiskapitaler, herunder Kapitaler baandlagte i Overensstemmelse med regelen i Lov nr. 563 af 4. Oktober , eller som udøver eller er deltager i nogen Næring eller Virksomhed her i Landet.

8 Retsstillingen før kildeskattelovens 7 (II) Samtidig fremgik det af statsskattelovens 3 (1922-loven), at: Undtaget fra Skattepligten er: 3. Andre Udlændinge, der tager midlertidigt Ophold her i Landet, dog ikke for de indtægters vedkommende, der omhandles i 2, nr. 3. En udlændings ophold anses ikke for midlertidigt, naar han stadig har opholdt sig her i landet i 6 maaneder. I fald en person blev fuld skattepligtig til Danmark, indtrådte beskatningen ved begyndelsen af det halvår, der fulgte nærmest efter indtrædelsen af den fulde skattepligt, jf. den dagældende statsskattelovs 35.

9 Retsstillingen før kildeskattelovens 7 (II) Ved lovforslag nr. 32 af 26. november 1942 om midlertidig ændring i reglerne om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) blev spørgsmålet om skattepligtens indtræden ved ophold i Danmark videreført i lovens 2. Ligningslovens 2 fik følgende ordlyd: Stk. 1: Personer, der ikke er fast bosatte her i landet, men som ved Begyndelsen af henholdsvis første eller andet Skattehalvår opholder sig her i, og som inden for de nærmest forudgående 6 Maaneder med eller uden Afbrydelse har opholdt sig her i mindst 3 Maaneder i alt, medtages ved Skatteligningen paa samme Maade som Personer, der er fast bosatte her i Landet. Senere blev det i ligningslovens 2, stk. 1 anført, at for personer, der tog fast bopæl her i landet, indtrådte den fulde skattepligt fra begyndelsen af det nærmest følgende kvartal.

10 Retsstillingen før kildeskattelovens 7 (III) Ved lov nr. 100 af 31. marts 1967 (L 26 66/67) blev reglerne om indtræden og ophør af fuld skattepligt samlet i kildeskatteloven. Kildeskattelovens 7 fik i den forbindelse sin nuværende ordlyd. Af motiverne til lovforslaget fremgår: Efter lovforslagets 6, stk. 1, jf. 1, nr. 1 vil en person, der bosætter sig her i landet og samtidig tager ophold her, blive fuldt skattepligtig straks fra bosættelsen. Bosættelsen vil sædvanligvis være forbundet med, at den pågældende samtidigt tager ophold her. Lovforslaget ses i øvrigt ikke at forholde sig til, hvad der forstås ved ferie eller lignende.

11 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Betingelse om bopæl

12 Betingelse om bopæl Den altovervejende hovedbetingelse for at være fuldt skattepligtig til Danmark er, at man har bopæl her, jf. kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 1. Man bliver imidlertid ikke fuld skattepligtig til Danmark, blot fordi man erhverver bopæl her. Skattepligten indtræder først, når man tager ophold her. Et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende udgør ikke et sådant ophold. Der rejser sig derfor en række spørgsmål: - Hvornår har man bopæl? - Hvad er et kortvarigt ophold? - Hvad er ferie eller lignende?

13 Bopælsbegrebet (I) Bopælsbegrebet er mere omfattende end boligbegrebet. Man har ikke bopæl, blot fordi man erhverver en bolig her. Bopælsbegrebet dækker over det forhold, at man tilkendegiver, at man har til hensigt at have hjemsted her. På den anden side er det heller ikke i sig selv en betingelse for at have bopæl her, at man råder over en helårsbolig her, jf. Den Juridiske Vejledning , afsnit C.F Det er både de faktiske boligforhold og de subjektive hensigter, der har betydning for, om en person er fuld skattepligtig her, jf. kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 1. Bopæl forudsætter, at personer under en eller anden form helt eller delvist har rådighed over en bolig her i landet.

14 Bopælsbegrebet (II) Rådighed over helårsbolig: Udgangspunktet er, at rådighed over en helårsbolig vil være en nødvendig og samtidig tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl, jf. Den Juridiske Vejledning , afsnit C.F Hvis man selv eller ens ægtefælle har erhvervet en helårsbolig her i landet, har man rådighed over en bolig, jf. Den Juridiske Vejledning , afsnit C.F Det samme gælder, hvis ens samlever ejer en bolig her i landet, jf. dog TfS H.

15 Bopælsbegrebet (III) Rådighed over helårsbolig (fortsat): Rådighed over helårsbolig kan bestå, selvom den skattepligtige, dennes ægtefælle m.v. ikke ejer en helårsbolig, eksempelvis hvis skatteyderen lejer en bolig eller har adgang til at bo i sit selskabs lokaler i Danmark, jf. TfS 1993, 92 VLD. Rådighed over helårsbolig forudsætter rådighed af en vis tidsmæssig udstrækning. Efter de konkrete omstændigheder kan et hotelværelse statuere bopæl, jf. SKM SR. Adgang til beskedne boligfaciliteter på en campingplads en del af året kan også statuere bopæl, jf. TfS 1988,411 LSR. Derimod ansås en person ikke fuldt skattepligtig af et ferieophold i 110 dage i campingvogn, der stod hos en kammerat, jf. SKM LSR

16 Bopælsbegrebet (IV) Rådighed over helårsbolig (fortsat): Værelse hos forældre kan ligeledes statuere bopæl, jf. SKM ØLD. Vekslende bopælsmuligheder kan ligeledes efter omstændighederne statuere bopæl, jf. TfS 1991, 308 ØLD. En helårsbolig uden bopælspligt anses for en helårsbolig i kildeskattelovens forstand, jf. SKM SR.

17 Bopælsbegrebet (V) Særligt om sommerhuse: Udgangspunktet er, at et sommerhus ikke statuerer bopæl, såfremt sommerhuset alene anvendes til ferie eller lignende, jf. eksempelvis TfS 1990, 163 LSR og TfS 1990, 164 LSR. Dette forudsætter, at der ikke er andre væsentlige tilknytningsmomenter til Danmark, herunder især at skatteyderen ikke varetager sine erhvervsmæssige aktiviteter, når man opholder sig i sommerhuset, jf. TfS 1996, 51 H. Langvarigt ophold i et sommerhus statuerer dog ikke i sig selv bopæl, jf. SKM SR. Når man råder over et sommerhus, der kan benyttes til helårsbeboelse efter planlovens 41 (LBKG nr. 937), svarer det til at råde over en helårsbolig.

18 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Betingelsen om ophold

19 Betingelsen om ophold (I) Udgangspunktet: Bopælserhvervelsen er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse, for at der kan indtræde fuld skattepligt til Danmark i en tilflytningssituation. For at der kan indtræde fuld skattepligt til Danmark fastslår kildeskattelovens 7, stk. 1, at fuld skattepligt for en person, der erhverver bopæl her i landet først indtræder, når den pågældende tager ophold her i landet.

20 Betingelsen om ophold (II) Kortvarige ophold: Det er ikke alle ophold, der er tilstrækkelige til at statuere ophold i henhold til kildeskattelovens 7. Skatteministeriet har udtalt, at et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke kan anses for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende, jf. Skd. Medd p 139, nr De 180 dage henholdsvis 90 dage måles over rullende 12 måneder og ikke på kalenderårsbasis. Ved beregning af opholdets varighed medregnes rejsedage ( brudte døgn ) som hele dage, jf. SKM SKAT. Se også her SKM SR, hvor Skatterådet bekræftede, at spørgerens ferieophold i udlandet i en periode på 1-2 uger ville afbryde opholdet i udlandet, således at der ville begynde at løbe en ny 3 måneders frist, når spørgeren tog ophold i Danmark igen.

21 Betingelsen om ophold (III) Kortvarige ophold - ægtefæller: Er der i praksis udviklet et krav om, at en ægtefælle, der - i forbindelse med, at resten af familien flytter til Danmark - forbliver i udlandet for at arbejde, kun kan gøre dette i 2-3 år, hvis ægtefællen skal undgå fuld skattepligt til Danmark? I SKM SR bekræftede Skatterådet, at der ikke indtrådte skattepligt for spørgeren, såfremt han midlertidigt opholdt sig hos sin familie i weekender og ferier i en bolig, de erhvervede i I afgørelsen var indlagt som en forudsætning, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, såfremt der er tale om en midlertidig ordning, der ikke strækker sig udover over 2-3 år. Skatterådet henviste til støtte for den indlagte forudsætning til TfS LSR. Se også SKM SR, hvor en skatteyder, der siden 2003 havde boet i udlandet, men hvis familie i marts 2005 flyttede til Danmark, ville blive fuldt skattepligtig, hvis han udførte arbejde her.

22 Betingelsen om ophold (IV) Kortvarige ophold - ægtefæller (fortsat): Konklusionen på baggrund af disse afgørelser må være, at SKAT var af den opfattelse, at der kun kan være tale om ferie eller lignende, hvis der at tale om en midlertidig ordning. Af SKATs afgørelse af 16. september 2010 (Stephen Kinnock) fremgår imidlertid, at: Der ses ikke at foreligge nogen praksis, hvor der er statueret fuld skattepligt efter kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 1, jf. 7, stk. 1, med ophold her i landet af en varighed på mindre end 3 måneder, eller samlede ophold på under 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, hvis ikke der har været erhvervsmæssig beskæftigelse i Danmark. SKATs opfattelse som anført i afgørelsen 16. september 2010 kan tillige udledes af SKM LSR, hvor Landsskatteren ikke gav udtryk for, at der gælder et krav om, at ordningen er af midlertidig karakter.

23 Betingelsen om ophold (V) Kortvarige ophold - ægtefæller (fortsat): Af Den Juridiske Vejledning for , afsnit C.F fremgår nu, at: Så længe den pågældende holder sig under grænsen for et ophold, der har karakter af ferie eller lignende indtræder skattepligten ikke. Efter SKATs opfattelse kan det heller ikke forudsættes, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, hvis der er tale om en midlertidig ordning. Det må således konstateres, at SKAT har ændret sit tidligere udtrykte synspunkt, hvorefter der kun kan være tale om ferie eller lignende, hvis der at tale om en midlertidig ordning. Praksisændringen er også beskrevet i SKM SKAT

24 Betingelsen om ophold (VI) Ferie eller lignende : Hvad skal forstås ved ferie eller lignende? I TfS 1991, 261 TS, havde en person, der arbejdede i Danmark mandag-fredag og tilbragte weekenden med sin familie mulighed for at overnatte i et sommerhus. Ligningsrådet udtalte, at opholdene ikke havde feriepræg og fandt derfor, at fuld skattepligt var indtrådt ved benyttelsen i Danmark. I TfS 1992, 198 LR fandt Ligningsrådet, at en dansk statsborger, der med sin familie boede og havde ansættelse i England, og som påtænkte at erhverve en ejerlejlighed, der skulle anvendes til såvel ophold som møder, ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, selv om opholdene var af kortvarig karakter. Med disse afgørelser blev det præciseret, at kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende, ikke omfatter kortvarige ophold i Danmark med henblik på at udføre arbejde her. Se i øvrigt også TfS 1998,606H om længerevarende engagement i Danmark.

25 Betingelsen om ophold (VII) Ophold med henblik på arbejde og erhvervsmæssig aktivitet: TfS LSR - Landsskatteretten fandt ikke, at et ophold i forbindelse med et enkeltstående arrangement af kortere varighed indenfor ét år i sig selv ville føre til fuld skattepligt. Landsskatteretten udtalte: Et sådan enkeltstående arrangement kan ikke anses for løbende regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv, således at ophold alene i forbindelse hermed var omfattet af 7, stk. 1, 2 pkt. TfS LR udførelse af arbejdsmæssige opgaver i form af forberedelse af undervisningsmateriale under ophold i Danmark ville ikke udløse fuld skattepligt.

26 Betingelsen om ophold (VIII) Ophold med henblik på arbejde og erhvervsmæssig aktivitet (fortsat): TfS 2002, 504 LR (fortsat) - Ligningsrådet udtalte: Den i Danmark foretagne forberedelse af undervisningsmateriale anses at udgøre en så lille del af hovedbeskæftigelsen, undervisningen som foretages i Schweiz. Henset til at A har bopæl i og anden tilknytning til Schweiz og derfor som regel opholder sig dér, vil forberedelse af undervisningsmateriale m.v. i henholdsvis 1,7 eller 14 dage efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse ikke have karakter af regelmæssig ( løbende ) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, hvorfor opholdene i Danmark må betragtes som kortvarige på grund af ferie og lignende. SKM SR Skatterådet bekræftede, at der ville indtræde fuld skattepligt fra opholdets første dag, såfremt spørgeren under sine ophold i Danmark arbejdede mindst én dag om ugen fra en arbejdsplads i boligen. SKM SR Ophold i 16 dage i forbindelse med en tjenesterejse i Danmark anset for kortvarige ophold for at udføre arbejde her i landet.

27 Betingelsen om ophold (IX) Ophold med henblik på arbejde og erhvervsmæssig aktivitet (fortsat): På baggrund af TfS LSR, TfS SR, SKM SR og SKM SR kan praksis frem til og med dette tidspunkt opsummeres således, at: - Én enkeltstående erhvervsmæssig aktivitet i forbindelse med ophold i Danmark ville ikke udløse fuld skattepligt. - Endvidere var det muligt at udføre erhvervsmæssig aktivitet af længere varighed end blot ét enkeltstående arrangement, hvis den aktivitet, der blev udført, udgjorde en meget lille del af den hovedbeskæftigelse, som den pågældende udførte i udlandet, uden at dette udløste skattepligt for den pågældende. - Hvis der derimod løbende ville blive udført arbejde under opholdet i Danmark, ville dette statuere fuld skattepligt, også selv om dette arbejde kunne begrænses til én dag om ugen.

28 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Arbejde og erhvervsmæssig aktivitet - seneste udvikling i praksis

29 Arbejde og erhvervsmæssig aktivitet - seneste udvikling (I) SKM LSR Landsskatteretten fandt, at deltagelse i fire bestyrelsesmøder i Danmark ville have en sådan karakter, at de udgjorde løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende hverv. Landsskatteretten udtalte, at: Det er rettens opfattelse, at deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark under de oplyste omstændigheder, vil have en sådan karakter, at de udgør en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, jf. TfS 1997,590. Der er således tale om regelmæssig deltagelse i ledelsen i et selskab, hvori klageren er aktionær. Den påberåbte afgørelse SKM LR er efter rettens opfattelse ikke til hinder for dette resultat, idet denne afgørelse blandt andet vedrørte forberedelse af undervisning for en udenlandsk arbejdsgiver, hvilket ikke kan sammenlignes med deltagelsen i ledelse af et selskab. Afgørelsen er udtryk for en stramning af praksis. Se blandt andet Jørn Qviste i TfS

30 Arbejde og erhvervsmæssig aktivitet - seneste udvikling (II) SKM SR - Skattepligten ville indtræde, selv om den pågældende i videst muligt omfang ville begrænse sit arbejde under ophold her i landet. I spørgsmål 1 spurgte spørgeren til, om der ville indtræde fuld skattepligt til Danmark inden for de i praksis fastsatte grænser. I spørgsmål 2 spurgte spørgeren til, hvorvidt der ville indtræde fuld skattepligt til Danmark, hvis spørgeren udførte ikke-planlagt arbejde af lettere karakter, såsom besvarelse af s og telefonopkald. Som tredje og fjerde spørgsmål spurgte spørgeren om, hvorvidt der ville indtræde fuld skattepligt, hvis han under sine ophold i Danmark arbejdede henholdsvis maksimalt 14 dage (spørgsmål 3) og 25 dage (spørgsmål 4).

31 Arbejde og erhvervsmæssig aktivitet - seneste udvikling (III) For så vidt angår spørgsmål 1 fandt Skatterådet ikke, at der ville indtræde fuld skattepligt. For så vidt angår spørgsmål 2 fandt Skatterådet, at der ville indtræde fuld skattepligt fra opholdets første dag. Skatterådet lagde vægt på: - At spørgeren ville have mulighed for mere eller mindre at arbejde her i landet inden for normal arbejdstid, og det ville være et markant skred i praksis, hvis der blev åbnet op herfor. - At det ville være uforeneligt med ordlyden i kildeskattelovens 7, stk. 1, om, at det kortvarige ophold skal have karakter af ferie eller lignende. - At besvarelse af telefoner og s var en nødvendig del af spørgerens ledelsesfunktioner i de to selskaber. - At det ville være en jævnligt tilbagevendende aktivitet, at spørgeren besvarede telefonopkald og s under sine ophold i Danmark.

32 Arbejde og erhvervsmæssig aktivitet - seneste udvikling (IV) For så vidt angår spørgsmål 3 og spørgsmål 4 fandt Skatterådet, at maksimalt arbejde i henholdsvis 14 dage om året, herunder ved deltagelse i såvel planlagte som ikke planlagte møder med leverandører, skulle betragtes som løbende varetagelse af indtægtsgivende erhverv. Skatterådets afgørelse blev indbragt for Landsskatteretten (SKM SR). Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse. Særligt for så vidt angår spørgsmål 2 udtalte Landsskatteretten: Således som spørgsmål 2 i anmodningen i det bindende svar er stillet, finder Landsskatteretten, at det arbejde, som klageren i det beskrevne omgang og inden for de beskrevne tidsmæssige rammer påtænker at udføre i Danmark, ikke kan anses for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende, men må karakteriseres som regelmæssig løbende varetagelse af indtægtsgivende erhverv. For så vidt angår spørgsmål 3 og 4 stadfæstede Landsskatteretten Skatterådes afgørelse med væsentlig den samme begrundelse som Skatterådet.

33 Arbejde og erhvervsmæssig aktivitet - seneste udvikling (V) På baggrund af Skatterådets afgørelse i SKM SR offentliggjorde Skatteministeriet SKM SKAT, hvori Skatteministeriet redegjorde for, hvordan afgørelsen efter SKATs opfattelse skulle forstås. I meddelelsen er det blandt andet anført: Afgørelsen giver mulighed for sporadisk besvarelse af s og telefonopkald under ferie o. lign. i Danmark. Enkeltstående arbejdsopgaver kan således håndteres uden at fratage det kortvarige ophold sin karakter af ferie eller lignende. Det er Skatteministeriets opfattelse, at skattepligten indtræder, hvis den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde under længere ophold, idet længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige aktivitet fører til, at opholdet ikke længere, kan anses for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Hvis opholdets længde overstiger, hvad der normalt anses for ferie, og den pågældende under sit ophold står til rådighed for sit arbejde, og som følge heraf udfører arbejdsrelaterede opgaver, vil opholdet ikke anses for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

34 Arbejde og erhvervsmæssig aktivitet - seneste udvikling (VI) Skatteministeriets fortolkning i SKM SKAT blev første gang lagt til grund i SKM SR. Her bekræftede Skatterådet, at der ikke ville indtræde fuld skattepligt, hvis spørgeren under sit kortvarige ferieophold i Danmark besvarede s og telefonopkald. Samtidig bekræftede Skatterådet, at besvarelsen af spørgsmål 1 ville blive ændret, hvis spørgeren fysisk deltog i et bestyrelsesmøde eller lignende her i landet, ikke som bestyrelsesmedlem, men som COO/ansvarlig for aktiviteten i Kina.

35 Arbejde og erhvervsmæssig aktivitet - seneste udvikling (VII) SKM SR - Hvis ægtefællen valgte at deltage i enkeltstående møder i Danmark ville det medføre, at opholdet blev frataget sin karakter af ferie eller lignende. Der var i sagen tale om 5-6 møder inden for 7½ måned, hvorefter ægtefællens arbejdsaftale skulle ophøre. Disse møder blev betragtet som forventelige og nødvendige for den regelmæssige varetagelse af det indtægtsgivende erhverv og kunne derfor ikke anses for enkeltstående. Sagen var efter Skatterådets opfattelse ikke sammenlignelig med SKATs afgørelse af 16. september 2010, hvor der var tale om tre møder i perioden 8. august juni 2010 (altså godt 10 måneder).

36 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Retstillingen efter SKM SKAT

37 Retsstillingen efter SKM SKAT (I) Baggrunden for SKATs styresignal: I SKM ØLR fandt landsretten, at opholdet ikke mistede sin karakter af ferie eller lignende, selv om en person havde udført visse arbejdsmæssige opgaver i Danmark. Disse opgaver havde et omfang, der lå udover, hvad der hidtil var anerkendt i praksis. Østre Landsret lagde i denne sag til grund, at tiltalte i de omhandlede år, , i perioden 21. september april 2002 havde gennemført i alt 7 fotosessioner, hvoraf den ene strakte sig over to dage. Syv arbejdsdage var gennemført i perioden 21. september marts I relation til perioden fra 20. marts 2001 til udgangen af 2003 lagde Østre Landsret til grund, at tiltalte kun en enkelt dag udøvede erhvervsmæssig aktivitet i Danmark. Enkelte af de dagslange sessioner var udført i henhold til en tidsbegrænset samarbejdsaftale (indgået ganske lang tid før erhvervelsen af bolig i Danmark) om udførelse af et begrænset antal sessioner inden for aftalens løbetid.

38 Retsstillingen efter SKM SKAT (II) Baggrunden for SKATs Styresignal (fortsat): Om beregning af 180-dages reglen anførte Østre Landsret, at; Der er ikke ført nærmere bevis for T1 s præcise ophold i Danmark i årene Det kan derfor ikke lægges til grund, at T1 har opholdt sig i Danmark i mere end 180 dage om året. Om tiltaltes erhvervsaktiviteter i Danmark anførte Østre Landsret, at: Når henses til den ovenfor anførte forståelse af praksis af betydningen af erhvervsarbejde i Danmark findes den af T1 udøvede erhvervsvirksomhed ikke at være udtryk for regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse her i landet, ligesom T1 s ophold i Danmark ikke har været nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende hverv. T1 s erhvervsopgaver i Danmark kan derfor ikke i sig selv begrunde fuld skattepligt til Danmark i årene

39 Retsstillingen efter SKM SKAT (III) Baggrunden for SKATs styresignal (fortsat): Herudover udtalte Østre Landsret: Tiltalte T1 bevarede en lejlighed i 3, efter at tiltalte T2 flyttede til Danmark i 2000, og der er ikke grundlag for at tilsidesætte de tiltaltes forklaringer om baggrunden herfor, herunder T1 s forklaring om, at hun på dette tidspunkt af karrieremæssige grunde var nødt til at forblive i 3. Når henses hertil og til karakteren af T1 s arbejde, der muliggjorde, at hun kunne tage ophold hos T2 under besøg i Danmark, findes T1 ikke at have taget ophold i Danmark i medfør af kildeskattelovens 7 s forstand før 2004, uanset at hendes indkomst har været nødvendig for, at T2 kunne erhverve bolig Danmark. Det ændrer ikke ved denne vurdering, at T1 i den i tiltalen omhandlede periode havde de ovenfor omtalte erhvervsopgaver i Danmark.

40 Retsstillingen efter SKM SKAT (IV) SKATs fremadrettede praksis for erhvervsmæssig beskæftigelse: Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med ferie eller lignende, men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske aktiviteter medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over bolig her. Egentligt arbejde under opholdet accepteres kun i ganske begrænset omfang. På baggrund af SKM ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet udfører egentlig arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Overtrædes denne grænse indtræder skattepligten som hovedregel. Under helt særlige omstændigheder kan arbejdsopgaver udført her i landet bevare deres enkeltstående karakter, selv om de tidsmæssigt strækker sig over 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Dette vil forudsætte, at vedkommende normalt ikke udfører arbejde her i landet, at arbejdet er udført her i landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark.

41 Retsstillingen efter SKM SKAT (V) SKATs fremadrettede praksis for erhvervsmæssig beskæftigelse (fortsat): Undtagelser: - Skattepligten indtræder dog, hvis aktiviteterne over en længerevarende periode er udtryk for et fast mønster. Egentlige hverv og ansættelsesforhold fx som bestyrelsesmedlem eller som ansat i udenlandsk virksomhed med danske kunder, hvor personen skal varetage kontakten med de danske kunder indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde. - Grænsen for ophold gælder ikke, hvis den pågældende persons arbejde - i forhold til denne specifikke arbejdssituation - specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark.

42 Retsstillingen efter SKM SKAT (VI) SKATs fremadrettede praksis for erhvervsmæssig beskæftigelse (fortsat): For så vidt angår s m.v. så indtræder skattepligten ikke, hvis personen under sin ferie eller i forbindelse med weekender kun besvarer sporadiske telefonsopkald, s og SMS, der vedrører arbejde, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignede, herunder samvær med ægtefælle og børn. Herudover gengives bemærkningerne fra SKM SKAT. Mulighed for genoptagelse af afgørelser om skattepligtsforhold for indkomståret 2001 og senere indkomstår på grund af arbejde har ført til fuld skattepligt til Danmark efter reglerne i kildeskattelovens 7, stk. 1 forudsat at de nævnte betingelser er opfyldt.

43 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Sammenfatning og afrunding

44 Sammenfatning og konklusion (I) SKATs styresignal er som udgangspunkt en (positiv) udvidelse af praksis, idet der med styresignalet gives mulighed for at udføre egentligt arbejde i maksimalt 10 dage inden for en 12-måneders periode. SKATs styresignal opretholder dog også en lang række af de i praksis udviklede begrænsninger af, i hvilket omfang, der må udføres erhvervsmæssig aktivitet. Retstilstanden er fortsat uhensigtsmæssig, da kriteriet arbejde under ophold i Danmark skattemæssigt behandles forskelligt afhængigt af, hvordan og hvornår behovet for arbejde opstår og udøves. Er tiden kommet til en ændring af kildeskattelovens 7?

45 Advokat Lasse Dehn-Baltzer Dronningens Tværgade København K Telefon:

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Skattepligt ved kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende Tax liability on short stay because of vacation or similar

Skattepligt ved kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende Tax liability on short stay because of vacation or similar Skattepligt ved kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende Tax liability on short stay because of vacation or similar Cand.merc.aud. Copenhagen Business School 2014 Dato for aflevering: 27. august

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Skattemæssig tilflytning til DK

Skattemæssig tilflytning til DK Skattemæssig tilflytning til DK v/advokat Michael Amstrup (H) 21. maj 2015 2015 Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup, Denmark, T: 3525 2535, M: info@rl.dk, W: rl.dk Hovedpunkter Gennemgang af reglerne

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Beskatning af indtægter fra Norge

Beskatning af indtægter fra Norge Page 1 of 11 Beskatning af indtægter fra Norge Dokumentets dato 02 okt 2009 Dato for 22 dec 2009 08:50 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2009.809.LSR Landsskatteretten Sagsnummer 07-03580 + 08-02738

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger Agenda Formål og overblik Holding-selskaber M&A aktiviter og kapitalmarkedsforhold Medarbejderudgifter Transaktionsbonus Stay on bonus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere