Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef"

Transkript

1 Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Humlebæk Boligselskab Økonomi Økonomioversigt Opdateret oversigt over arbejdskapital og dispositionsfond Humlebæk Boligselskab Valg af næstformand Fysisk selskabs protokol Fornyelse af forretningsføreraftale Domeas andel af økonomi i etablering af samdriften i Humlebæk Boligselskab... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.5 Domeas bud på midlertidigt ledelses-setup i Humlebæk Boligselskab Ansøgning om brug af midler fra egen trækningsret i LBF til driftscenter underskrives Samdrift (genstart) Vurdering af om midler brugt på arbejdskapitalen kan overføres til trækningsretten Boligselskabets afdelinger Torpenvangen byggeregnskab tage Torpenvangen underskrift af Fjernvarmeaftale Rosenvænget genstart af helhedsplan Enebærhaven fjernvarme Ravnsbjerg I opsætning af varmemålere Ravnsbjerg II bidrag ejerforening og huslejeniveau Advokatbistand tvist i grundejerforening F Ravnsbjerg II Grundejerforenings vedtægter Langebjergparken helhedsplan Baunebjerghuse godtgørelse af udgifter til carporte og forhenværende ejendomskontor Strædet tilbagebetaling af gebyr og konsekvenserne for de andre afdelinger Båstrupvej fremdrift i Helhedsplanen Godkendelse af regnskaber og budgetter for afdelinger uden bestyrelse 11 6 Mødedatoer Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Henrik Hansen Birgitte Hansen Ole Poulsen afbud Soha Mustafa afbud Christina Ølgaard Ole Sørensen afbud Øvrige deltagere: Bent Gordon Johansen, Domea Ejvind Sommer Sørensen, Domea

2 Domea Boligcenter København, den 14. august 2013

3 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen har på møde den 19. november 2008 besluttet, at dagsorden og eventuelle tillægspunkter godkendes ved mødets indledning. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Godkendt 2 Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra mødet d. 28. maj 2013 samt fra Intromøde 27. juni Referater vedlagt som bilag. Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives af bestyrelsen. Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde d. 28. maj 3013 blev godkendt og underskrevet af Birgitte Hansen og Tina Thomsen som var tilstede på mødet. Referat fra Intromøde 27. juni 2013 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi 3.1 Økonomioversigt Der er under intromøde 27. juni 2013, introduceret en prototype økonomioversigt for Humlebæk Boligselskab, som opdateres til hvert organisationsbestyrelsesmøde og drøftes. Det indstilles, at den af bestyrelsens fremlagte økonomioversigt godkendes og tages i brug fremadrettet. Oplæg til økonomioversigt blev fremlagt af Tina Thomsen, fremover vil Domea fremlægge den opdaterede oversigt, dog udelades kt. 512 Administrationsbidrag under udgifter og de tilsvarende indtægter på kt. 604 Afdelingernes bidrag. Domea fremlægger fremover oversigt over administrationsbidrag 1 gang per kvartal. Der er en række fejlposteringer: På Kt 514 kontorlokaleudgifter: Abonnement alarm driftcenter kr overføres til kt 430 driftscenter. Kt 541 El udgifter samdrift kr. 9,534 overføres til 430 driftscenter. Kt 541 Digitale fraflytningsomkostninger flyttes til ekstra ordinære udgifter (idet det skal trækkes fra Disp. Fonden), og således også indgå som ekstra ordinær indtægt kr Fordeling af bestyrelses honorar vil blive besluttet af formand og næstformand til næste til møde. Side 3 af 12

4 Byggeudvalgs honorarer kan fordeles til byggeudvalgets medlemmer eller til organisationsbestyrelsens medlemmer, fordeling besluttes til næste møde. Tilføjet af administrationen: Byggeudvalgshonorar besluttes fra byggesag til byggesag Der er fastsat beløbsgrænser som følger: Af de første kr ,- honorar: 0,20% Af de næste kr ,- honorar: 0,15% Af de næste kr ,- honorar: 0,10% Af resten kr. xxx honorar: 0,05% 3.2 Opdateret oversigt over arbejdskapital og dispositionsfond Der vil fremover være en opdateret oversigt over arbejdskapital og dispositionsfond vedlagt som bilag til mødeindkaldelser. Oversigt vedlagt som bilag. Det indstilles, at oversigten drøftes. Oversigt udformes fremover, således at egen trækningsret skilles for sig. 4 Humlebæk Boligselskab 4.1 Valg af næstformand Bestyrelsen har på intromøde 27. juni drøftet valg af næstformand i bestyrelsen, endelig beslutning blev henlagt til indeværende møde. Det indstilles, at bestyrelsen vælger næstformand. Per Hansen blev enstemmigt valgt. 4.2 Fysisk selskabs protokol Registrering af referat mv. Det indstilles at bestyrelsen træffer beslutning procedure omkring en fysisk selskabs protokol Tina Thomsen har udfærdiget LOGBOG, hvor løbende sager i HBB registreres og status opdateres. LOGBOG er lagt på HBB hjemmeside og kan tilgås af bestyrelsen. Domea skal føre mødeprotokol, som medbringes til Organisationsbestyrelsesmøder af Domea. 4.3 Fornyelse af forretningsføreraftale Den nugældende forretningsføreraftale mellem Humlebæk Boligselskab og DO- MEA blev forlænget på organisationsbestyrelsesmødet d. 28. november Som det fremgår af referatet løber aftalen indtil den kan erstattes af en ny aftale tilpasset prisniveauet i Domea Dog har Humlebæk Boligselskab kun bundet Side 4 af 12

5 sig for et år af gangen med opsigelsesvarsel som ifølge gældende forretningsføreraftale. Forretningsføreraftale dateret , samt uddrag af referat fra bestyrelsesmødet d. 28. november er vedlagt. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vilkår for fornyelse af forretningsfører aftalen. Forretningsføreraftalen fortsættes på vedtagne vilkår. 4.4 Domeas bud på midlertidigt ledelses-setup i Humlebæk Boligselskab Domea orienterer på mødet om deres bud på et midlertidigt ledelses-setup. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Domeas bud på et midlertidigt ledelses-setup. Bent Gordon: Der dannes team bestående af Kundechef Ejvind Sommer, Drift Leder Palle Thomsen (driftskontor Frederikssund), herudover Markedschef Bent Gordon, Regions koordinator Michael Jørgensen og Senior Økonom Steen Banner i parløb med Kundechef. Tina Thomsen ønskede at der i forbindelse med introduktion overfor bestyrelser i HBB s afdelinger blev udarbejdet en ansvarsfordeling i teamet. Der var i bestyrelsen, tilslutning omkring bordet, det blev pointeret at det var vigtigt, at der blev svaret på spørgsmål mm. fra bestyrelser indenfor en rimelig tid. Jan Jensen: Det er vigtigt at bestyrelser ved hvem forskellige spørgsmål skal rettes til for ikke at drukne kundechefen. Tina Thomsen: Der er nedsat et arbejdsudvalg vedr. samdrift, som man gerne ser KC Ejvind Sommer og DL Palle Thomsen indgår i. Første gang 28. aug. Herefter den tredje torsdag i måneden kl. 18. i Driftscentret. Det blev besluttet, at Kundechef Ejvind Sommer fysisk kan arbejde fra Humlebæk, og således etablere sig med skrivebord. Der skal dog ikke indrettes nogen rum eller andet, før Samdrifts arbejdsgruppen er i mål sammen med repræsentantskabet og administratoren i forhold til en ny og godkendt plan for genstarten af samdriften Orientering om bemanding på de forskellige kontaktflader i Domea Domea præsenterer et udkast til fremsendelse til afdelingsbestyrelserne med kontaktoplysninger til Domea i forskellige sagstyper. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Domeas udkast og beslutter om det skal fremsendes til afdelingsbestyrelserne Domeas oversigt over kontakt personer i Domea blev godkendt. Fremsendes til Tina Thomsen elektronisk til udlæg på web. Side 5 af 12

6 4.5 Ansøgning om brug af midler fra egen trækningsret i LBF til driftscenter underskrives Det er tidligere besluttet at søge 2.1 mill. kr. fra egen trækningsret i Landsbyggefonden til delvis dækning af byggeudgifterne ved etablering af driftscenteret. Ansøgning er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen underskriver LBF ansøgning som ifølge selskabets tegningsregler. Tina Thomsen adspurgte om der var nogen risiko for at ansøgningen ikke blev godkendt fra LBF, hvortil Domea svarede, at der er givet mundtligt tilsagn fra LBF til byggechef Karsten Pedersen. LBF ansøgning blev underskrevet efter mødet. 4.6 Samdrift (genstart) Boligselskabet har på repræsentantskabsmøde besluttet, at indføre samdrift mellem boligafdelingerne og at oprette et fælles driftscenter. Processen er i foråret 2013 sat på midlertidig standby, imens der indsamles informationer til at danne et tilstrækkeligt videns- og informationsgrundlag til at træffe beslutninger om den fremtidige samdrift. Der er nedsat et udvalg bestående af: Kjeld, Ole, Birgitte, Tina, Jan & en yderligere ikke navngivet ejd.mester/grøn medarbejder der skal tilgå arbejdet på de områder hvor det er relevant. Boligselskabets driftspersonale har siden uge tidsregistreret deres timeforbrug fordelt på afdelinger og opgavetyper. Oversigt over tidsregistreringer fra uge til uge er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vilkår for genstart af samdriften. Dette punkt blev henlagt til først kommende møde i Driftsudvalget torsdag 28. august. 4.7 Vurdering af om midler brugt på arbejdskapitalen kan overføres til trækningsretten Domea præsenterer en vurdering med udgangspunkt i oversigt under punkt 3.2 Det indstilles at bestyrelsen drøfter vurderingen og træffer heraf følgende beslutninger. Domea vil til næste møde fremkomme med en vurdering af hvilke poster afsat i arbejdskapitalen, kan ansøges overført til egen trækningsret. 5 Boligselskabets afdelinger Torpenvangen byggeregnskab tage Skema C er oprettet og indsendt til godkendelse i Landsbyggefonden. Skema C vedlægges som bilag. Side 6 af 12

7 Byggeskadefonden har udført 1-års eftersyn. Synsrapport vedlægges som bilag. Der udføres 1-års gennemgang med rådgiver og entreprenør d. 2. september kl i Torpenvangen. Afdelingsbestyrelsens mangelliste samt anke over belægninger og grønne områder er fremsendt til rådgiver. Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. Der er hjemtaget 30-årigt kreditforeningslån. Domea varsler huslejestigning i afdelingen med huslejestigning fra 1. december Torpenvangen underskrift af Fjernvarmeaftale På organisationsbestyrelsesmøde blev det vedtaget, at Torpenvangen indgik aftale med Nordforbrænding om fjernvarmeforsyning. Aftalen er vedlagt som bilag og skal underskrives af organisationsbestyrelsen. Det indstilles, at bestyrelsen underskriver aftalen som ifølge selskabets tegningsregler. Afdelingsformand Jan Jensen oplyste, at afdelingen har afsat midler til vedligehold af fjernvarme anlægget i afdelingens budget. Bestyrelsen underskrev aftalen efter mødet Rosenvænget genstart af helhedsplan Der er afholdt beboermøde i foråret 2013, hvor det blev vedtaget at arbejde videre med helhedsplanen, som fremlagt af arkitekt Per Zwinge fra Rambøll. Herefter er der afholdt workshop og studietur i maj Der vil blive orienteret om det videre sagsforløb på mødet. Bygherrerådgiver i Domea er Lars Hay Schmidt. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen taget til efterretning Enebærhaven fjernvarme Enebærhaven har fået tilbud fra Nordforbrænding om tilslutning til fjernvarmenettet uden omkostninger til anlægsarbejder uden for afdelingens matrikel. Tilbuddet om omkostningsfri tilslutning bortfalder 30. september 2013, hvorefter afdelingen vil skulle betale anlægsomkostninger efter Nordforbrændings normale takster. Arkitekt & ingeniør på Enebærhavens renoveringssag arbejder på at integrere fjernvarmeprojekt i renoveringssagen. Der har ikke været fremlagt oplæg til fjernvarme projekt til beslutning i afdelingen. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og det besluttes, om der skal iværksættes særlige initiativer for at få afdelings- Side 7 af 12

8 bestyrelsen/afdelingens beboere til at træffe beslutning inden 30. september Afdelingsbestyrelsen i Enebærhaven holder åbent bestyrelsesmøde 2. sept. Ejvind Sommer kontakter bestyrelsen om opstart af proces. Ejvind Sommer kontakter eventuelt Nord Forbrænding for at få udsættelse på fristen Ravnsbjerg I opsætning af varmemålere Organisationsbestyrelsen har i 2009 bevilget kr ,- til opsætning af varmemålere i afdelingen. Arbejdet er færdigudført med en samlet omkostning på kr ,- beløbet er disponeret i boligselskabets dispositionsfond men ikke overført til afdelingen. Slut faktura og beslutningsreferat vedlægges som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender, at beløbet overføres fra dispositionsfonden til afdelingens regnskab. Bestyrelsen godkendte at overføre kr. fra selskabets dispositionsfond til afdelingen i regnskab Ravnsbjerg II bidrag ejerforening og huslejeniveau D. 19/9-11 afsatte bestyrelsen i alt kr. til dækning af medlemskabet af grundejerforeningen, heraf kr. til Ravnsbjerg II. Men dette dækkede kun 1 år. I 2012 har afdelingen haft udgifter på kr. til dette medlemskab, og i 2013 har afdelingen ikke budgetteret med udgifter hertil. I Domeas udspil til budget 2014 er der afsat kr. hvilket bl.a. er medvirkende årsag til at dette udviser en huslejestigning på 3,99% fra et i forvejen højt niveau på i gennemsnit 986 kr./kvm. En anden grund til stigningen er aftrapning af den huslejestøtte, der blev afsat på bestyrelsesmøde d. 15. dec med kr. således at det i 2014 bliver på kr. Afdelingsbestyrelsen har i samspil med bestyrelsen og Domea valgt at udskyde afdelingsmødet til efter at Humlebæk Boligselskab har drøftet afdelingernes situation. Skal husleje i 2014 forblive på niveauet for 2013 kræves et tilskud på kr. Hertil skal bemærkes, at det forhold at der ikke er afsat midler til grundejerforeningen i 2013 vil resultere i et underskud i regnskabet som vil skulle afvikles i de kommende år. Det indstilles til bestyrelsen at beslutte om der skal disponeres flere midler fra dispositionsfonden til afdelingen med henblik på at sikre en bæredygtigt huslejeudvikling. Afdelingsformand Per Hansen oplyste at afdelingen i samarbejde med afdeling Ravnsbjerg I, over længere tid har arbejdet på at få ændret mandatfordelingen i grundejerforeningen. Bent Gordon oplyste udfra erfaring fra andre boligafdelinger, at ændre Gr.forenings mandatfordelingstal er en svær opgave som skal gribes an både politisk og administrativt. Det blev besluttet at Tina Thomsen arbejder politisk, Domea arbejder administrativt på at ændre fordeling, mod honorar, der er allerede afsat kr ,- i arbejdskapitalen til rådgivning i denne sag. Side 8 af 12

9 Det blev besluttet at Domea kan arbejde indenfor en honorarramme på ,- Det blev endvidere besluttet at dispositionsfonden dækker medlemskabet til F31 i 2013, 2014 og 2015 for Ravnsbjerg II, medens der arbejdes på at få en anden fordeling af kontingentet. Huslejetilskud: Det blev korrigeret at Ravnsbjerg I får ikke huslejetilskud. Der er i Ravnsbjerg II indkøbt en traktor, hvortil der i regnskab 2012 i er optaget lån på kr ,-. Traktoren indgår i samdriften, og derfor vil udgiften blive overført til konto i 430. Tina Thomsen, Efter ovenstående overførsler tager Domea og Ravnsbjerg II s bestyrelse drøftelse om husleje situationen udenfor dette møde. Domea indkalder indenfor 10 dage. Der orienteres på næste møde. 5.7 Advokatbistand tvist i grundejerforening Domea orienterer om anvendelse af de her afsatte midler Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Domea oplyste, at der ikke er opkrævet/udbetalt advokatregning i forbindelse med tvist om mandatfordeling i Grundejerforeningen F31. Omfattende Ravnsbjerg I & II Ravnsbjerg II Grundejerforenings vedtægter Afdelingen indgår i en grundejerforening F31 under lokalplan for området som dækker hele udstykningen omfattende delområderne I, II, III, VI og V. Herunder er der fra kommunens side stillet krav om, at afdelingen yderligere indgår i en undergrundejerforening kun omfattende delområde III med de 3 matrikler som afdelingen har skel mod. To af matriklerne er ubebyggede og den tredje er en ejerforening Rosk Bolig A/S. Ejerforeningens advokat Peter Ledager fra Gorrissen & Federspiel har udfærdiget et udkast til vedtægter for denne grundejerforening, som der rykkes for at godkende både fra kommunen samt fra ejerforeningens advokat, sagen har nu været uløst i siden august Udkast til vedtægter er vedlagt som bilag. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender vedtægter for grundejerforening for delområde III, på vegne af afdelingen. Beslutning udskydes til efter Domeas møde med bestyrelsen i Afd. Ravnsbjerg II under pkt. 5.6 Ejvind Sommer tager kontakt til advokat Peter Ledager som repræsenterer nabo matriklen og oplyser at beslutning afventer afgørelse af sagen om mandatfordeling i hovedgrundejerforeningen, som beskrevet under pkt Langebjergparken helhedsplan Side 9 af 12

10 Der afholdes byggeudvalgsmøde mandag d. 19. august kl 16 i afdelingens beboerhus om helhedsplanen. Jan Storgaard er bygherrerådgiver på sagen hos Domea. Ejvind Sommer orienterer på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der hersker tilsyneladende en usikkerhed om, hvorvidt den beboerdemokratiske godkendelse af helhedsplanen er udført og dokumenteret. Desuden afventes dokumentation fra Domea/LBF a LBF stadig støtter med samme beløb, trods det at sammenlægningerne ikke bliver til noget. Endelig har lejere fået bekræftet fra medlemmer i byrådet at de ikke har kendt til sammenlægningerne da de godkendte helhedsplanen, hvilket gør at de teoretisk kan have godkendt et forkert grundlag. Dette skal dokumenteres ikke er tilfældet. Domea kommer senest til næste bestyrelsesmøde med behørig dokumentation på alle 3 områder. Ejvind Sommer orienterede, at der er afholdt licitation og efter valg af entreprenør vil skema B blive indsendt. Der forventes byggestart i uge Det blev besluttet at, Domea indkalder til møde med bestyrelsen i Langebjergparken om sagen, Byggechef Karsten Petersen udfærdiger notat om sagsforløbet. Organisationsbestyrelsen orienteres inden udgangen af uge Baunebjerghuse godtgørelse af udgifter til carporte og forhenværende ejendomskontor I forbindelse med drøftelserne mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen i Baunebjerghuse skal der træffes beslutning om fordeling af diverse udgifter i forbindelse med opførelse og etablering af Mulithuset og Driftscenteret. Vedlagt er Domeas nuværende etableringsregnskaberne med udgangspunkt i Tina Thomsen oplæg på Repræsentantskabsmødet og den løbende dialog. Det indstilles at bestyrelsens drøfter etableringsregnskaberne og træffer beslutning om bestyrelsens oplæg til fordeling af udgifterne mellem organisationen og afdelingen. Tina Thomsen gennemgik etableringsregnskabet på Samdriften, hvor de sidste omkostninger til Digital fraflytning var inkluderet. Således kom investeringen op på kr. for etableringen imod de af repræsentantskabet godkendte kr. Sagen om kompensation til afdeling 406 for udgifter i forbindelse med nedtagne carporte og kompensation for renovering af det ikke længere eksisterende ejendomskontor i afdeling 406 på ca kr. blev drøftet af bestyrelsen, med argumenter for og imod kompensation. Tina Thomsen forespurgte Domea, om afd. 406 s fælleshus var over budget, hvilket blev bekræftet, og per kulance i forhold til de mange lejere i klemme, blev det foreslået at kompensere afdeling 406 med et beløb Side 10 af 12

11 på kr ,- som en samle sum udover de øvrige beløb afdelingen er kompenseret. Der blev stemt om forslaget: Det er vedtaget med 3 for og 2 imod Tina Thomsen fremsender opdateret etableringsregnskab (medfølgende bilag) fremlagt på mødet, til Domea Strædet tilbagebetaling af gebyr og konsekvenserne for de andre afdelinger Strædet har klaget og fået medhold hos Fredensborg Kommune over, at Domea har taget gebyr for administration af boligstøtte. I alt har Domea taget 2056 kr. i gebyr fra Strædet. Domea har fredag d. 16. august tilbagebetalt dette beløb til afdelingen. I alt har Domea taget kr. i gebyr fra afdelinger i perioden Vedlagt som bilag er Domeas skrivelse af 8. februar 2013 til Fredensborg kommune, hvor det fremgår at tilbagebetalingen til Strædet er sket pr. kulance. Domea uddyber på mødet hvilke konsekvenser dette har for de andre afdelinger. Det indstilles at Bestyrelsen drøfter Domeas oplæg og træffer beslutning om dette kan tiltrædes. Tina Thomsen fik af Domea præciseret, at det ikke handler om et fejlagtigt gebyr lagt på boligstøtten, men et adm. Gebyr Domea har i forretningsfører aftalen, således vil det gebyr blive taget op i forbindelse med genforhandling af forretningsføreraftalen Båstrupvej fremdrift i Helhedsplanen Domea orienterer om fremdriften i helhedsplanen. Haroon Javad er bygherrerådgiver hos Domea. Det indstilles at bestyrelsen tager orientering til efterretning Domea fremlagde brev fra Landsbyggefonden dateret 15. juli 2013, hvori LBF kvitterer for modtaget materiale til brug for ansøgning om støtte til renoveringssagen på Båstrupvej. LBF oplyser at behandling og besigtigelse af afdelingen ikke forventes foretaget før foråret Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5.13 Godkendelse af regnskaber og budgetter for afdelinger uden bestyrelse Afdelingerne 403 Rådhushaven, 408 Benediktevej og 415 Hesselhøj har ikke valgt afdelingsbestyrelser. Derfor påhviler det organisationsbestyrelsen, at godkende regnskab for 2012 samt budget for 2014, for disse afdelinger. Regnskaber og budgetter er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskaber og budgetter for afdeling 403, 408 og 415. Regnskaber og budgetter genfremlægges på næste møde. Side 11 af 12

12 6 Mødedatoer Det indstilles at bestyrelsen træffer aftale om datoer for afholdes af de næstkommende bestyrelsesmøder Kommende Organisations bestyrelses møder afholdes i resten af 2013 på datoerne: 17. september i Ravnsbjerg II s fælleshus, 22. oktober (efterårsferie), 19. november og 17. december alle datoer kl I ulige måneder i Ravnsbjerg II s fælleshus, i lige måneder i Strædets fælleshus. Driftsudvalg mødes hver 3die onsdag i måneden kl. 18 i driftscenteret på Baunebjergvej. 7 Eventuelt Jan Jensen fremsatte forslag om at udfærdige forretningsorden for bestyrelsen, dette tages på dagsorden på første møde i Tina Thomsen oplyste tidslinjen for udfærdigelse af dagsordener til organisationsbestyrelses møder: Dagsordens oplæg fremsendes fra organisationsbestyrelsen 14 dage før møde. Domea udfærdiger færdig dagsorden til udsendelse 7 dage før mødet. Side 12 af 12

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt torsdag d. 13. februar 2014.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt torsdag d. 13. februar 2014. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt torsdag d. 13. februar 2014. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab genstart

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra bestyrelsen: Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag d. 20. maj 2015 kl. 18.00 Mødet afholdes i Enebærhavens Fælleshus, Kirkeskov Allé 80, 3050 Humlebæk Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Karin Thomsen Kim Randrup Kristian Leonhard Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Karin Thomsen Kim Randrup Kristian Leonhard Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 02. maj 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Boligselskabet

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade...

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade... Boligselskabet Søllerød Ældreboligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 8. april 2014 kl. 12.00 Fælleslokalet, Gl. Nærum skole Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, formand Svend Aage Jensen, næstformand Lissy Holtegaard Uffe Horslef Villy Brejning

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, formand Svend Aage Jensen, næstformand Lissy Holtegaard Uffe Horslef Villy Brejning Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 24. marts 2011 kl. 17.00 18.30 i fælleshuset, Torpenvangen 56 A, 3050 Humlebæk Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 18.00 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl. 10.00 I Jyderup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Holbæk Ældreboligselskab...

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 18. marts 2014

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 18. marts 2014 Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 18. marts 2014 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat og protokol... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 12.00 i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Mette Nyrup (afbud) Ole Meier (afbud) Øvrige deltagere: Michael H. Jørgensen, Domea.dk

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Mette Nyrup (afbud) Ole Meier (afbud) Øvrige deltagere: Michael H. Jørgensen, Domea.dk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. maj 2016 kl. 15.00 Mødet blev afholdt i Servicecenter Humlebæk, Baunebjergvej 283, 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011 Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 07. juni 2011 kl. 17.00 i Fælleshuset, Rosenfeldt 33, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen Boligselskabet Domea Vordingborg Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012 kl.16.00-18.00 i restaurant Snekken, Nordhavnsvej 32, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød Til bestyrelsen Boligselskabet Nordsjælland Hillerød, 16. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Boligselskabet Nordsjælland Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15 Administrationen, Bakkegade 25, 3400

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Jægerspris Boligselskab Referat til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16.30 i Servicecentret beliggende Egeparken 4, 3630 Jægerspris. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny Boligselskab...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Domea, den 16. november Side 1 af 9

Domea, den 16. november Side 1 af 9 Boligselskabet Alliken Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 18.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag d. 17. juni 2014.

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag d. 17. juni 2014. Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag d. 17. juni 2014. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat og protokol... 2 3 Introduktion nye medlemmer

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev.

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Referat fra mødet d. 11. april 2016 inkl.

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Caspar Brands Plads 3A, 4220 Korsør Tlf.: 5857 1800 Kontaktperson: Morten Folsø Nielsen Mailadr.: morten@bo4220.dk Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Mødet afholdt : Lørdag

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Blohm, medlem Lise-Lotte Schytt, medlem Tove Holm, medlem Villy Brejning, medlem (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Blohm, medlem Lise-Lotte Schytt, medlem Tove Holm, medlem Villy Brejning, medlem (afbud) Haderslev Boligselskab Referat ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag, den 18. september 2014 kl. 17.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal

Boligselskabet Farumsødal Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmødet mandag d. 30. september 2013 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum. DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden:

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Anette Jensen, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær...

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Rosenvænget... 3 Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer.

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Rosenvænget... 3 Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer. Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Boligselskabet

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Orla K. Hansen, formand Else S. Hansen, næstformand Ellinor Hummel Edith Pedersen Svend Erik Johansen

Deltagere fra bestyrelsen: Orla K. Hansen, formand Else S. Hansen, næstformand Ellinor Hummel Edith Pedersen Svend Erik Johansen Boligselskabet BSB Egebjerg af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 12. september 2017 kl. 09.00 i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Underskrivning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.30, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 22.30 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle.

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Tønder Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere