Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef"

Transkript

1 Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Humlebæk Boligselskab Økonomi Økonomioversigt Opdateret oversigt over arbejdskapital og dispositionsfond Humlebæk Boligselskab Valg af næstformand Fysisk selskabs protokol Fornyelse af forretningsføreraftale Domeas andel af økonomi i etablering af samdriften i Humlebæk Boligselskab... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.5 Domeas bud på midlertidigt ledelses-setup i Humlebæk Boligselskab Ansøgning om brug af midler fra egen trækningsret i LBF til driftscenter underskrives Samdrift (genstart) Vurdering af om midler brugt på arbejdskapitalen kan overføres til trækningsretten Boligselskabets afdelinger Torpenvangen byggeregnskab tage Torpenvangen underskrift af Fjernvarmeaftale Rosenvænget genstart af helhedsplan Enebærhaven fjernvarme Ravnsbjerg I opsætning af varmemålere Ravnsbjerg II bidrag ejerforening og huslejeniveau Advokatbistand tvist i grundejerforening F Ravnsbjerg II Grundejerforenings vedtægter Langebjergparken helhedsplan Baunebjerghuse godtgørelse af udgifter til carporte og forhenværende ejendomskontor Strædet tilbagebetaling af gebyr og konsekvenserne for de andre afdelinger Båstrupvej fremdrift i Helhedsplanen Godkendelse af regnskaber og budgetter for afdelinger uden bestyrelse 11 6 Mødedatoer Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Henrik Hansen Birgitte Hansen Ole Poulsen afbud Soha Mustafa afbud Christina Ølgaard Ole Sørensen afbud Øvrige deltagere: Bent Gordon Johansen, Domea Ejvind Sommer Sørensen, Domea

2 Domea Boligcenter København, den 14. august 2013

3 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen har på møde den 19. november 2008 besluttet, at dagsorden og eventuelle tillægspunkter godkendes ved mødets indledning. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Godkendt 2 Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra mødet d. 28. maj 2013 samt fra Intromøde 27. juni Referater vedlagt som bilag. Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives af bestyrelsen. Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde d. 28. maj 3013 blev godkendt og underskrevet af Birgitte Hansen og Tina Thomsen som var tilstede på mødet. Referat fra Intromøde 27. juni 2013 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi 3.1 Økonomioversigt Der er under intromøde 27. juni 2013, introduceret en prototype økonomioversigt for Humlebæk Boligselskab, som opdateres til hvert organisationsbestyrelsesmøde og drøftes. Det indstilles, at den af bestyrelsens fremlagte økonomioversigt godkendes og tages i brug fremadrettet. Oplæg til økonomioversigt blev fremlagt af Tina Thomsen, fremover vil Domea fremlægge den opdaterede oversigt, dog udelades kt. 512 Administrationsbidrag under udgifter og de tilsvarende indtægter på kt. 604 Afdelingernes bidrag. Domea fremlægger fremover oversigt over administrationsbidrag 1 gang per kvartal. Der er en række fejlposteringer: På Kt 514 kontorlokaleudgifter: Abonnement alarm driftcenter kr overføres til kt 430 driftscenter. Kt 541 El udgifter samdrift kr. 9,534 overføres til 430 driftscenter. Kt 541 Digitale fraflytningsomkostninger flyttes til ekstra ordinære udgifter (idet det skal trækkes fra Disp. Fonden), og således også indgå som ekstra ordinær indtægt kr Fordeling af bestyrelses honorar vil blive besluttet af formand og næstformand til næste til møde. Side 3 af 12

4 Byggeudvalgs honorarer kan fordeles til byggeudvalgets medlemmer eller til organisationsbestyrelsens medlemmer, fordeling besluttes til næste møde. Tilføjet af administrationen: Byggeudvalgshonorar besluttes fra byggesag til byggesag Der er fastsat beløbsgrænser som følger: Af de første kr ,- honorar: 0,20% Af de næste kr ,- honorar: 0,15% Af de næste kr ,- honorar: 0,10% Af resten kr. xxx honorar: 0,05% 3.2 Opdateret oversigt over arbejdskapital og dispositionsfond Der vil fremover være en opdateret oversigt over arbejdskapital og dispositionsfond vedlagt som bilag til mødeindkaldelser. Oversigt vedlagt som bilag. Det indstilles, at oversigten drøftes. Oversigt udformes fremover, således at egen trækningsret skilles for sig. 4 Humlebæk Boligselskab 4.1 Valg af næstformand Bestyrelsen har på intromøde 27. juni drøftet valg af næstformand i bestyrelsen, endelig beslutning blev henlagt til indeværende møde. Det indstilles, at bestyrelsen vælger næstformand. Per Hansen blev enstemmigt valgt. 4.2 Fysisk selskabs protokol Registrering af referat mv. Det indstilles at bestyrelsen træffer beslutning procedure omkring en fysisk selskabs protokol Tina Thomsen har udfærdiget LOGBOG, hvor løbende sager i HBB registreres og status opdateres. LOGBOG er lagt på HBB hjemmeside og kan tilgås af bestyrelsen. Domea skal føre mødeprotokol, som medbringes til Organisationsbestyrelsesmøder af Domea. 4.3 Fornyelse af forretningsføreraftale Den nugældende forretningsføreraftale mellem Humlebæk Boligselskab og DO- MEA blev forlænget på organisationsbestyrelsesmødet d. 28. november Som det fremgår af referatet løber aftalen indtil den kan erstattes af en ny aftale tilpasset prisniveauet i Domea Dog har Humlebæk Boligselskab kun bundet Side 4 af 12

5 sig for et år af gangen med opsigelsesvarsel som ifølge gældende forretningsføreraftale. Forretningsføreraftale dateret , samt uddrag af referat fra bestyrelsesmødet d. 28. november er vedlagt. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vilkår for fornyelse af forretningsfører aftalen. Forretningsføreraftalen fortsættes på vedtagne vilkår. 4.4 Domeas bud på midlertidigt ledelses-setup i Humlebæk Boligselskab Domea orienterer på mødet om deres bud på et midlertidigt ledelses-setup. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Domeas bud på et midlertidigt ledelses-setup. Bent Gordon: Der dannes team bestående af Kundechef Ejvind Sommer, Drift Leder Palle Thomsen (driftskontor Frederikssund), herudover Markedschef Bent Gordon, Regions koordinator Michael Jørgensen og Senior Økonom Steen Banner i parløb med Kundechef. Tina Thomsen ønskede at der i forbindelse med introduktion overfor bestyrelser i HBB s afdelinger blev udarbejdet en ansvarsfordeling i teamet. Der var i bestyrelsen, tilslutning omkring bordet, det blev pointeret at det var vigtigt, at der blev svaret på spørgsmål mm. fra bestyrelser indenfor en rimelig tid. Jan Jensen: Det er vigtigt at bestyrelser ved hvem forskellige spørgsmål skal rettes til for ikke at drukne kundechefen. Tina Thomsen: Der er nedsat et arbejdsudvalg vedr. samdrift, som man gerne ser KC Ejvind Sommer og DL Palle Thomsen indgår i. Første gang 28. aug. Herefter den tredje torsdag i måneden kl. 18. i Driftscentret. Det blev besluttet, at Kundechef Ejvind Sommer fysisk kan arbejde fra Humlebæk, og således etablere sig med skrivebord. Der skal dog ikke indrettes nogen rum eller andet, før Samdrifts arbejdsgruppen er i mål sammen med repræsentantskabet og administratoren i forhold til en ny og godkendt plan for genstarten af samdriften Orientering om bemanding på de forskellige kontaktflader i Domea Domea præsenterer et udkast til fremsendelse til afdelingsbestyrelserne med kontaktoplysninger til Domea i forskellige sagstyper. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Domeas udkast og beslutter om det skal fremsendes til afdelingsbestyrelserne Domeas oversigt over kontakt personer i Domea blev godkendt. Fremsendes til Tina Thomsen elektronisk til udlæg på web. Side 5 af 12

6 4.5 Ansøgning om brug af midler fra egen trækningsret i LBF til driftscenter underskrives Det er tidligere besluttet at søge 2.1 mill. kr. fra egen trækningsret i Landsbyggefonden til delvis dækning af byggeudgifterne ved etablering af driftscenteret. Ansøgning er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen underskriver LBF ansøgning som ifølge selskabets tegningsregler. Tina Thomsen adspurgte om der var nogen risiko for at ansøgningen ikke blev godkendt fra LBF, hvortil Domea svarede, at der er givet mundtligt tilsagn fra LBF til byggechef Karsten Pedersen. LBF ansøgning blev underskrevet efter mødet. 4.6 Samdrift (genstart) Boligselskabet har på repræsentantskabsmøde besluttet, at indføre samdrift mellem boligafdelingerne og at oprette et fælles driftscenter. Processen er i foråret 2013 sat på midlertidig standby, imens der indsamles informationer til at danne et tilstrækkeligt videns- og informationsgrundlag til at træffe beslutninger om den fremtidige samdrift. Der er nedsat et udvalg bestående af: Kjeld, Ole, Birgitte, Tina, Jan & en yderligere ikke navngivet ejd.mester/grøn medarbejder der skal tilgå arbejdet på de områder hvor det er relevant. Boligselskabets driftspersonale har siden uge tidsregistreret deres timeforbrug fordelt på afdelinger og opgavetyper. Oversigt over tidsregistreringer fra uge til uge er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vilkår for genstart af samdriften. Dette punkt blev henlagt til først kommende møde i Driftsudvalget torsdag 28. august. 4.7 Vurdering af om midler brugt på arbejdskapitalen kan overføres til trækningsretten Domea præsenterer en vurdering med udgangspunkt i oversigt under punkt 3.2 Det indstilles at bestyrelsen drøfter vurderingen og træffer heraf følgende beslutninger. Domea vil til næste møde fremkomme med en vurdering af hvilke poster afsat i arbejdskapitalen, kan ansøges overført til egen trækningsret. 5 Boligselskabets afdelinger Torpenvangen byggeregnskab tage Skema C er oprettet og indsendt til godkendelse i Landsbyggefonden. Skema C vedlægges som bilag. Side 6 af 12

7 Byggeskadefonden har udført 1-års eftersyn. Synsrapport vedlægges som bilag. Der udføres 1-års gennemgang med rådgiver og entreprenør d. 2. september kl i Torpenvangen. Afdelingsbestyrelsens mangelliste samt anke over belægninger og grønne områder er fremsendt til rådgiver. Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. Der er hjemtaget 30-årigt kreditforeningslån. Domea varsler huslejestigning i afdelingen med huslejestigning fra 1. december Torpenvangen underskrift af Fjernvarmeaftale På organisationsbestyrelsesmøde blev det vedtaget, at Torpenvangen indgik aftale med Nordforbrænding om fjernvarmeforsyning. Aftalen er vedlagt som bilag og skal underskrives af organisationsbestyrelsen. Det indstilles, at bestyrelsen underskriver aftalen som ifølge selskabets tegningsregler. Afdelingsformand Jan Jensen oplyste, at afdelingen har afsat midler til vedligehold af fjernvarme anlægget i afdelingens budget. Bestyrelsen underskrev aftalen efter mødet Rosenvænget genstart af helhedsplan Der er afholdt beboermøde i foråret 2013, hvor det blev vedtaget at arbejde videre med helhedsplanen, som fremlagt af arkitekt Per Zwinge fra Rambøll. Herefter er der afholdt workshop og studietur i maj Der vil blive orienteret om det videre sagsforløb på mødet. Bygherrerådgiver i Domea er Lars Hay Schmidt. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen taget til efterretning Enebærhaven fjernvarme Enebærhaven har fået tilbud fra Nordforbrænding om tilslutning til fjernvarmenettet uden omkostninger til anlægsarbejder uden for afdelingens matrikel. Tilbuddet om omkostningsfri tilslutning bortfalder 30. september 2013, hvorefter afdelingen vil skulle betale anlægsomkostninger efter Nordforbrændings normale takster. Arkitekt & ingeniør på Enebærhavens renoveringssag arbejder på at integrere fjernvarmeprojekt i renoveringssagen. Der har ikke været fremlagt oplæg til fjernvarme projekt til beslutning i afdelingen. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og det besluttes, om der skal iværksættes særlige initiativer for at få afdelings- Side 7 af 12

8 bestyrelsen/afdelingens beboere til at træffe beslutning inden 30. september Afdelingsbestyrelsen i Enebærhaven holder åbent bestyrelsesmøde 2. sept. Ejvind Sommer kontakter bestyrelsen om opstart af proces. Ejvind Sommer kontakter eventuelt Nord Forbrænding for at få udsættelse på fristen Ravnsbjerg I opsætning af varmemålere Organisationsbestyrelsen har i 2009 bevilget kr ,- til opsætning af varmemålere i afdelingen. Arbejdet er færdigudført med en samlet omkostning på kr ,- beløbet er disponeret i boligselskabets dispositionsfond men ikke overført til afdelingen. Slut faktura og beslutningsreferat vedlægges som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender, at beløbet overføres fra dispositionsfonden til afdelingens regnskab. Bestyrelsen godkendte at overføre kr. fra selskabets dispositionsfond til afdelingen i regnskab Ravnsbjerg II bidrag ejerforening og huslejeniveau D. 19/9-11 afsatte bestyrelsen i alt kr. til dækning af medlemskabet af grundejerforeningen, heraf kr. til Ravnsbjerg II. Men dette dækkede kun 1 år. I 2012 har afdelingen haft udgifter på kr. til dette medlemskab, og i 2013 har afdelingen ikke budgetteret med udgifter hertil. I Domeas udspil til budget 2014 er der afsat kr. hvilket bl.a. er medvirkende årsag til at dette udviser en huslejestigning på 3,99% fra et i forvejen højt niveau på i gennemsnit 986 kr./kvm. En anden grund til stigningen er aftrapning af den huslejestøtte, der blev afsat på bestyrelsesmøde d. 15. dec med kr. således at det i 2014 bliver på kr. Afdelingsbestyrelsen har i samspil med bestyrelsen og Domea valgt at udskyde afdelingsmødet til efter at Humlebæk Boligselskab har drøftet afdelingernes situation. Skal husleje i 2014 forblive på niveauet for 2013 kræves et tilskud på kr. Hertil skal bemærkes, at det forhold at der ikke er afsat midler til grundejerforeningen i 2013 vil resultere i et underskud i regnskabet som vil skulle afvikles i de kommende år. Det indstilles til bestyrelsen at beslutte om der skal disponeres flere midler fra dispositionsfonden til afdelingen med henblik på at sikre en bæredygtigt huslejeudvikling. Afdelingsformand Per Hansen oplyste at afdelingen i samarbejde med afdeling Ravnsbjerg I, over længere tid har arbejdet på at få ændret mandatfordelingen i grundejerforeningen. Bent Gordon oplyste udfra erfaring fra andre boligafdelinger, at ændre Gr.forenings mandatfordelingstal er en svær opgave som skal gribes an både politisk og administrativt. Det blev besluttet at Tina Thomsen arbejder politisk, Domea arbejder administrativt på at ændre fordeling, mod honorar, der er allerede afsat kr ,- i arbejdskapitalen til rådgivning i denne sag. Side 8 af 12

9 Det blev besluttet at Domea kan arbejde indenfor en honorarramme på ,- Det blev endvidere besluttet at dispositionsfonden dækker medlemskabet til F31 i 2013, 2014 og 2015 for Ravnsbjerg II, medens der arbejdes på at få en anden fordeling af kontingentet. Huslejetilskud: Det blev korrigeret at Ravnsbjerg I får ikke huslejetilskud. Der er i Ravnsbjerg II indkøbt en traktor, hvortil der i regnskab 2012 i er optaget lån på kr ,-. Traktoren indgår i samdriften, og derfor vil udgiften blive overført til konto i 430. Tina Thomsen, Efter ovenstående overførsler tager Domea og Ravnsbjerg II s bestyrelse drøftelse om husleje situationen udenfor dette møde. Domea indkalder indenfor 10 dage. Der orienteres på næste møde. 5.7 Advokatbistand tvist i grundejerforening Domea orienterer om anvendelse af de her afsatte midler Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Domea oplyste, at der ikke er opkrævet/udbetalt advokatregning i forbindelse med tvist om mandatfordeling i Grundejerforeningen F31. Omfattende Ravnsbjerg I & II Ravnsbjerg II Grundejerforenings vedtægter Afdelingen indgår i en grundejerforening F31 under lokalplan for området som dækker hele udstykningen omfattende delområderne I, II, III, VI og V. Herunder er der fra kommunens side stillet krav om, at afdelingen yderligere indgår i en undergrundejerforening kun omfattende delområde III med de 3 matrikler som afdelingen har skel mod. To af matriklerne er ubebyggede og den tredje er en ejerforening Rosk Bolig A/S. Ejerforeningens advokat Peter Ledager fra Gorrissen & Federspiel har udfærdiget et udkast til vedtægter for denne grundejerforening, som der rykkes for at godkende både fra kommunen samt fra ejerforeningens advokat, sagen har nu været uløst i siden august Udkast til vedtægter er vedlagt som bilag. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender vedtægter for grundejerforening for delområde III, på vegne af afdelingen. Beslutning udskydes til efter Domeas møde med bestyrelsen i Afd. Ravnsbjerg II under pkt. 5.6 Ejvind Sommer tager kontakt til advokat Peter Ledager som repræsenterer nabo matriklen og oplyser at beslutning afventer afgørelse af sagen om mandatfordeling i hovedgrundejerforeningen, som beskrevet under pkt Langebjergparken helhedsplan Side 9 af 12

10 Der afholdes byggeudvalgsmøde mandag d. 19. august kl 16 i afdelingens beboerhus om helhedsplanen. Jan Storgaard er bygherrerådgiver på sagen hos Domea. Ejvind Sommer orienterer på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der hersker tilsyneladende en usikkerhed om, hvorvidt den beboerdemokratiske godkendelse af helhedsplanen er udført og dokumenteret. Desuden afventes dokumentation fra Domea/LBF a LBF stadig støtter med samme beløb, trods det at sammenlægningerne ikke bliver til noget. Endelig har lejere fået bekræftet fra medlemmer i byrådet at de ikke har kendt til sammenlægningerne da de godkendte helhedsplanen, hvilket gør at de teoretisk kan have godkendt et forkert grundlag. Dette skal dokumenteres ikke er tilfældet. Domea kommer senest til næste bestyrelsesmøde med behørig dokumentation på alle 3 områder. Ejvind Sommer orienterede, at der er afholdt licitation og efter valg af entreprenør vil skema B blive indsendt. Der forventes byggestart i uge Det blev besluttet at, Domea indkalder til møde med bestyrelsen i Langebjergparken om sagen, Byggechef Karsten Petersen udfærdiger notat om sagsforløbet. Organisationsbestyrelsen orienteres inden udgangen af uge Baunebjerghuse godtgørelse af udgifter til carporte og forhenværende ejendomskontor I forbindelse med drøftelserne mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen i Baunebjerghuse skal der træffes beslutning om fordeling af diverse udgifter i forbindelse med opførelse og etablering af Mulithuset og Driftscenteret. Vedlagt er Domeas nuværende etableringsregnskaberne med udgangspunkt i Tina Thomsen oplæg på Repræsentantskabsmødet og den løbende dialog. Det indstilles at bestyrelsens drøfter etableringsregnskaberne og træffer beslutning om bestyrelsens oplæg til fordeling af udgifterne mellem organisationen og afdelingen. Tina Thomsen gennemgik etableringsregnskabet på Samdriften, hvor de sidste omkostninger til Digital fraflytning var inkluderet. Således kom investeringen op på kr. for etableringen imod de af repræsentantskabet godkendte kr. Sagen om kompensation til afdeling 406 for udgifter i forbindelse med nedtagne carporte og kompensation for renovering af det ikke længere eksisterende ejendomskontor i afdeling 406 på ca kr. blev drøftet af bestyrelsen, med argumenter for og imod kompensation. Tina Thomsen forespurgte Domea, om afd. 406 s fælleshus var over budget, hvilket blev bekræftet, og per kulance i forhold til de mange lejere i klemme, blev det foreslået at kompensere afdeling 406 med et beløb Side 10 af 12

11 på kr ,- som en samle sum udover de øvrige beløb afdelingen er kompenseret. Der blev stemt om forslaget: Det er vedtaget med 3 for og 2 imod Tina Thomsen fremsender opdateret etableringsregnskab (medfølgende bilag) fremlagt på mødet, til Domea Strædet tilbagebetaling af gebyr og konsekvenserne for de andre afdelinger Strædet har klaget og fået medhold hos Fredensborg Kommune over, at Domea har taget gebyr for administration af boligstøtte. I alt har Domea taget 2056 kr. i gebyr fra Strædet. Domea har fredag d. 16. august tilbagebetalt dette beløb til afdelingen. I alt har Domea taget kr. i gebyr fra afdelinger i perioden Vedlagt som bilag er Domeas skrivelse af 8. februar 2013 til Fredensborg kommune, hvor det fremgår at tilbagebetalingen til Strædet er sket pr. kulance. Domea uddyber på mødet hvilke konsekvenser dette har for de andre afdelinger. Det indstilles at Bestyrelsen drøfter Domeas oplæg og træffer beslutning om dette kan tiltrædes. Tina Thomsen fik af Domea præciseret, at det ikke handler om et fejlagtigt gebyr lagt på boligstøtten, men et adm. Gebyr Domea har i forretningsfører aftalen, således vil det gebyr blive taget op i forbindelse med genforhandling af forretningsføreraftalen Båstrupvej fremdrift i Helhedsplanen Domea orienterer om fremdriften i helhedsplanen. Haroon Javad er bygherrerådgiver hos Domea. Det indstilles at bestyrelsen tager orientering til efterretning Domea fremlagde brev fra Landsbyggefonden dateret 15. juli 2013, hvori LBF kvitterer for modtaget materiale til brug for ansøgning om støtte til renoveringssagen på Båstrupvej. LBF oplyser at behandling og besigtigelse af afdelingen ikke forventes foretaget før foråret Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5.13 Godkendelse af regnskaber og budgetter for afdelinger uden bestyrelse Afdelingerne 403 Rådhushaven, 408 Benediktevej og 415 Hesselhøj har ikke valgt afdelingsbestyrelser. Derfor påhviler det organisationsbestyrelsen, at godkende regnskab for 2012 samt budget for 2014, for disse afdelinger. Regnskaber og budgetter er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskaber og budgetter for afdeling 403, 408 og 415. Regnskaber og budgetter genfremlægges på næste møde. Side 11 af 12

12 6 Mødedatoer Det indstilles at bestyrelsen træffer aftale om datoer for afholdes af de næstkommende bestyrelsesmøder Kommende Organisations bestyrelses møder afholdes i resten af 2013 på datoerne: 17. september i Ravnsbjerg II s fælleshus, 22. oktober (efterårsferie), 19. november og 17. december alle datoer kl I ulige måneder i Ravnsbjerg II s fælleshus, i lige måneder i Strædets fælleshus. Driftsudvalg mødes hver 3die onsdag i måneden kl. 18 i driftscenteret på Baunebjergvej. 7 Eventuelt Jan Jensen fremsatte forslag om at udfærdige forretningsorden for bestyrelsen, dette tages på dagsorden på første møde i Tina Thomsen oplyste tidslinjen for udfærdigelse af dagsordener til organisationsbestyrelses møder: Dagsordens oplæg fremsendes fra organisationsbestyrelsen 14 dage før møde. Domea udfærdiger færdig dagsorden til udsendelse 7 dage før mødet. Side 12 af 12

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 18.00 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anna Hynding, næstformand Aksel Johansen.

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anna Hynding, næstformand Aksel Johansen. Boligforeningen Asbo Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 6. december 2011 kl. 16.30 Mødet blev holdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14, 6440 Augustenborg, med efterfølgende

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015 Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat og protokol... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Formanden bød velkommen og oplyste der var drøftet mange emner på koordineringsudvalget.

Formanden bød velkommen og oplyste der var drøftet mange emner på koordineringsudvalget. Bestyrelsesmøde Vildtbanegård Tirsdag den 28. september 2010 kl. 18.00 i Lagunen Tilstede: Bent Hansen BH - formand Palle Haargaard PH Knud Holmboe KH Erik Neubert EN Asger Wulff AW Irmelin Hansen IH -

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 11. februar 2013 kl. 17.30 I Multihuset, Baunebjerghuse, Baunebjergvej 283, 3050 Humlebæk UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 03. oktober 2012 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens side;

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere