Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef"

Transkript

1 Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Humlebæk Boligselskab Økonomi Økonomioversigt Opdateret oversigt over arbejdskapital og dispositionsfond Humlebæk Boligselskab Valg af næstformand Fysisk selskabs protokol Fornyelse af forretningsføreraftale Domeas andel af økonomi i etablering af samdriften i Humlebæk Boligselskab... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.5 Domeas bud på midlertidigt ledelses-setup i Humlebæk Boligselskab Ansøgning om brug af midler fra egen trækningsret i LBF til driftscenter underskrives Samdrift (genstart) Vurdering af om midler brugt på arbejdskapitalen kan overføres til trækningsretten Boligselskabets afdelinger Torpenvangen byggeregnskab tage Torpenvangen underskrift af Fjernvarmeaftale Rosenvænget genstart af helhedsplan Enebærhaven fjernvarme Ravnsbjerg I opsætning af varmemålere Ravnsbjerg II bidrag ejerforening og huslejeniveau Advokatbistand tvist i grundejerforening F Ravnsbjerg II Grundejerforenings vedtægter Langebjergparken helhedsplan Baunebjerghuse godtgørelse af udgifter til carporte og forhenværende ejendomskontor Strædet tilbagebetaling af gebyr og konsekvenserne for de andre afdelinger Båstrupvej fremdrift i Helhedsplanen Godkendelse af regnskaber og budgetter for afdelinger uden bestyrelse 11 6 Mødedatoer Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Henrik Hansen Birgitte Hansen Ole Poulsen afbud Soha Mustafa afbud Christina Ølgaard Ole Sørensen afbud Øvrige deltagere: Bent Gordon Johansen, Domea Ejvind Sommer Sørensen, Domea

2 Domea Boligcenter København, den 14. august 2013

3 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen har på møde den 19. november 2008 besluttet, at dagsorden og eventuelle tillægspunkter godkendes ved mødets indledning. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Godkendt 2 Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra mødet d. 28. maj 2013 samt fra Intromøde 27. juni Referater vedlagt som bilag. Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives af bestyrelsen. Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde d. 28. maj 3013 blev godkendt og underskrevet af Birgitte Hansen og Tina Thomsen som var tilstede på mødet. Referat fra Intromøde 27. juni 2013 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi 3.1 Økonomioversigt Der er under intromøde 27. juni 2013, introduceret en prototype økonomioversigt for Humlebæk Boligselskab, som opdateres til hvert organisationsbestyrelsesmøde og drøftes. Det indstilles, at den af bestyrelsens fremlagte økonomioversigt godkendes og tages i brug fremadrettet. Oplæg til økonomioversigt blev fremlagt af Tina Thomsen, fremover vil Domea fremlægge den opdaterede oversigt, dog udelades kt. 512 Administrationsbidrag under udgifter og de tilsvarende indtægter på kt. 604 Afdelingernes bidrag. Domea fremlægger fremover oversigt over administrationsbidrag 1 gang per kvartal. Der er en række fejlposteringer: På Kt 514 kontorlokaleudgifter: Abonnement alarm driftcenter kr overføres til kt 430 driftscenter. Kt 541 El udgifter samdrift kr. 9,534 overføres til 430 driftscenter. Kt 541 Digitale fraflytningsomkostninger flyttes til ekstra ordinære udgifter (idet det skal trækkes fra Disp. Fonden), og således også indgå som ekstra ordinær indtægt kr Fordeling af bestyrelses honorar vil blive besluttet af formand og næstformand til næste til møde. Side 3 af 12

4 Byggeudvalgs honorarer kan fordeles til byggeudvalgets medlemmer eller til organisationsbestyrelsens medlemmer, fordeling besluttes til næste møde. Tilføjet af administrationen: Byggeudvalgshonorar besluttes fra byggesag til byggesag Der er fastsat beløbsgrænser som følger: Af de første kr ,- honorar: 0,20% Af de næste kr ,- honorar: 0,15% Af de næste kr ,- honorar: 0,10% Af resten kr. xxx honorar: 0,05% 3.2 Opdateret oversigt over arbejdskapital og dispositionsfond Der vil fremover være en opdateret oversigt over arbejdskapital og dispositionsfond vedlagt som bilag til mødeindkaldelser. Oversigt vedlagt som bilag. Det indstilles, at oversigten drøftes. Oversigt udformes fremover, således at egen trækningsret skilles for sig. 4 Humlebæk Boligselskab 4.1 Valg af næstformand Bestyrelsen har på intromøde 27. juni drøftet valg af næstformand i bestyrelsen, endelig beslutning blev henlagt til indeværende møde. Det indstilles, at bestyrelsen vælger næstformand. Per Hansen blev enstemmigt valgt. 4.2 Fysisk selskabs protokol Registrering af referat mv. Det indstilles at bestyrelsen træffer beslutning procedure omkring en fysisk selskabs protokol Tina Thomsen har udfærdiget LOGBOG, hvor løbende sager i HBB registreres og status opdateres. LOGBOG er lagt på HBB hjemmeside og kan tilgås af bestyrelsen. Domea skal føre mødeprotokol, som medbringes til Organisationsbestyrelsesmøder af Domea. 4.3 Fornyelse af forretningsføreraftale Den nugældende forretningsføreraftale mellem Humlebæk Boligselskab og DO- MEA blev forlænget på organisationsbestyrelsesmødet d. 28. november Som det fremgår af referatet løber aftalen indtil den kan erstattes af en ny aftale tilpasset prisniveauet i Domea Dog har Humlebæk Boligselskab kun bundet Side 4 af 12

5 sig for et år af gangen med opsigelsesvarsel som ifølge gældende forretningsføreraftale. Forretningsføreraftale dateret , samt uddrag af referat fra bestyrelsesmødet d. 28. november er vedlagt. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vilkår for fornyelse af forretningsfører aftalen. Forretningsføreraftalen fortsættes på vedtagne vilkår. 4.4 Domeas bud på midlertidigt ledelses-setup i Humlebæk Boligselskab Domea orienterer på mødet om deres bud på et midlertidigt ledelses-setup. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Domeas bud på et midlertidigt ledelses-setup. Bent Gordon: Der dannes team bestående af Kundechef Ejvind Sommer, Drift Leder Palle Thomsen (driftskontor Frederikssund), herudover Markedschef Bent Gordon, Regions koordinator Michael Jørgensen og Senior Økonom Steen Banner i parløb med Kundechef. Tina Thomsen ønskede at der i forbindelse med introduktion overfor bestyrelser i HBB s afdelinger blev udarbejdet en ansvarsfordeling i teamet. Der var i bestyrelsen, tilslutning omkring bordet, det blev pointeret at det var vigtigt, at der blev svaret på spørgsmål mm. fra bestyrelser indenfor en rimelig tid. Jan Jensen: Det er vigtigt at bestyrelser ved hvem forskellige spørgsmål skal rettes til for ikke at drukne kundechefen. Tina Thomsen: Der er nedsat et arbejdsudvalg vedr. samdrift, som man gerne ser KC Ejvind Sommer og DL Palle Thomsen indgår i. Første gang 28. aug. Herefter den tredje torsdag i måneden kl. 18. i Driftscentret. Det blev besluttet, at Kundechef Ejvind Sommer fysisk kan arbejde fra Humlebæk, og således etablere sig med skrivebord. Der skal dog ikke indrettes nogen rum eller andet, før Samdrifts arbejdsgruppen er i mål sammen med repræsentantskabet og administratoren i forhold til en ny og godkendt plan for genstarten af samdriften Orientering om bemanding på de forskellige kontaktflader i Domea Domea præsenterer et udkast til fremsendelse til afdelingsbestyrelserne med kontaktoplysninger til Domea i forskellige sagstyper. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Domeas udkast og beslutter om det skal fremsendes til afdelingsbestyrelserne Domeas oversigt over kontakt personer i Domea blev godkendt. Fremsendes til Tina Thomsen elektronisk til udlæg på web. Side 5 af 12

6 4.5 Ansøgning om brug af midler fra egen trækningsret i LBF til driftscenter underskrives Det er tidligere besluttet at søge 2.1 mill. kr. fra egen trækningsret i Landsbyggefonden til delvis dækning af byggeudgifterne ved etablering af driftscenteret. Ansøgning er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen underskriver LBF ansøgning som ifølge selskabets tegningsregler. Tina Thomsen adspurgte om der var nogen risiko for at ansøgningen ikke blev godkendt fra LBF, hvortil Domea svarede, at der er givet mundtligt tilsagn fra LBF til byggechef Karsten Pedersen. LBF ansøgning blev underskrevet efter mødet. 4.6 Samdrift (genstart) Boligselskabet har på repræsentantskabsmøde besluttet, at indføre samdrift mellem boligafdelingerne og at oprette et fælles driftscenter. Processen er i foråret 2013 sat på midlertidig standby, imens der indsamles informationer til at danne et tilstrækkeligt videns- og informationsgrundlag til at træffe beslutninger om den fremtidige samdrift. Der er nedsat et udvalg bestående af: Kjeld, Ole, Birgitte, Tina, Jan & en yderligere ikke navngivet ejd.mester/grøn medarbejder der skal tilgå arbejdet på de områder hvor det er relevant. Boligselskabets driftspersonale har siden uge tidsregistreret deres timeforbrug fordelt på afdelinger og opgavetyper. Oversigt over tidsregistreringer fra uge til uge er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vilkår for genstart af samdriften. Dette punkt blev henlagt til først kommende møde i Driftsudvalget torsdag 28. august. 4.7 Vurdering af om midler brugt på arbejdskapitalen kan overføres til trækningsretten Domea præsenterer en vurdering med udgangspunkt i oversigt under punkt 3.2 Det indstilles at bestyrelsen drøfter vurderingen og træffer heraf følgende beslutninger. Domea vil til næste møde fremkomme med en vurdering af hvilke poster afsat i arbejdskapitalen, kan ansøges overført til egen trækningsret. 5 Boligselskabets afdelinger Torpenvangen byggeregnskab tage Skema C er oprettet og indsendt til godkendelse i Landsbyggefonden. Skema C vedlægges som bilag. Side 6 af 12

7 Byggeskadefonden har udført 1-års eftersyn. Synsrapport vedlægges som bilag. Der udføres 1-års gennemgang med rådgiver og entreprenør d. 2. september kl i Torpenvangen. Afdelingsbestyrelsens mangelliste samt anke over belægninger og grønne områder er fremsendt til rådgiver. Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. Der er hjemtaget 30-årigt kreditforeningslån. Domea varsler huslejestigning i afdelingen med huslejestigning fra 1. december Torpenvangen underskrift af Fjernvarmeaftale På organisationsbestyrelsesmøde blev det vedtaget, at Torpenvangen indgik aftale med Nordforbrænding om fjernvarmeforsyning. Aftalen er vedlagt som bilag og skal underskrives af organisationsbestyrelsen. Det indstilles, at bestyrelsen underskriver aftalen som ifølge selskabets tegningsregler. Afdelingsformand Jan Jensen oplyste, at afdelingen har afsat midler til vedligehold af fjernvarme anlægget i afdelingens budget. Bestyrelsen underskrev aftalen efter mødet Rosenvænget genstart af helhedsplan Der er afholdt beboermøde i foråret 2013, hvor det blev vedtaget at arbejde videre med helhedsplanen, som fremlagt af arkitekt Per Zwinge fra Rambøll. Herefter er der afholdt workshop og studietur i maj Der vil blive orienteret om det videre sagsforløb på mødet. Bygherrerådgiver i Domea er Lars Hay Schmidt. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen taget til efterretning Enebærhaven fjernvarme Enebærhaven har fået tilbud fra Nordforbrænding om tilslutning til fjernvarmenettet uden omkostninger til anlægsarbejder uden for afdelingens matrikel. Tilbuddet om omkostningsfri tilslutning bortfalder 30. september 2013, hvorefter afdelingen vil skulle betale anlægsomkostninger efter Nordforbrændings normale takster. Arkitekt & ingeniør på Enebærhavens renoveringssag arbejder på at integrere fjernvarmeprojekt i renoveringssagen. Der har ikke været fremlagt oplæg til fjernvarme projekt til beslutning i afdelingen. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og det besluttes, om der skal iværksættes særlige initiativer for at få afdelings- Side 7 af 12

8 bestyrelsen/afdelingens beboere til at træffe beslutning inden 30. september Afdelingsbestyrelsen i Enebærhaven holder åbent bestyrelsesmøde 2. sept. Ejvind Sommer kontakter bestyrelsen om opstart af proces. Ejvind Sommer kontakter eventuelt Nord Forbrænding for at få udsættelse på fristen Ravnsbjerg I opsætning af varmemålere Organisationsbestyrelsen har i 2009 bevilget kr ,- til opsætning af varmemålere i afdelingen. Arbejdet er færdigudført med en samlet omkostning på kr ,- beløbet er disponeret i boligselskabets dispositionsfond men ikke overført til afdelingen. Slut faktura og beslutningsreferat vedlægges som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender, at beløbet overføres fra dispositionsfonden til afdelingens regnskab. Bestyrelsen godkendte at overføre kr. fra selskabets dispositionsfond til afdelingen i regnskab Ravnsbjerg II bidrag ejerforening og huslejeniveau D. 19/9-11 afsatte bestyrelsen i alt kr. til dækning af medlemskabet af grundejerforeningen, heraf kr. til Ravnsbjerg II. Men dette dækkede kun 1 år. I 2012 har afdelingen haft udgifter på kr. til dette medlemskab, og i 2013 har afdelingen ikke budgetteret med udgifter hertil. I Domeas udspil til budget 2014 er der afsat kr. hvilket bl.a. er medvirkende årsag til at dette udviser en huslejestigning på 3,99% fra et i forvejen højt niveau på i gennemsnit 986 kr./kvm. En anden grund til stigningen er aftrapning af den huslejestøtte, der blev afsat på bestyrelsesmøde d. 15. dec med kr. således at det i 2014 bliver på kr. Afdelingsbestyrelsen har i samspil med bestyrelsen og Domea valgt at udskyde afdelingsmødet til efter at Humlebæk Boligselskab har drøftet afdelingernes situation. Skal husleje i 2014 forblive på niveauet for 2013 kræves et tilskud på kr. Hertil skal bemærkes, at det forhold at der ikke er afsat midler til grundejerforeningen i 2013 vil resultere i et underskud i regnskabet som vil skulle afvikles i de kommende år. Det indstilles til bestyrelsen at beslutte om der skal disponeres flere midler fra dispositionsfonden til afdelingen med henblik på at sikre en bæredygtigt huslejeudvikling. Afdelingsformand Per Hansen oplyste at afdelingen i samarbejde med afdeling Ravnsbjerg I, over længere tid har arbejdet på at få ændret mandatfordelingen i grundejerforeningen. Bent Gordon oplyste udfra erfaring fra andre boligafdelinger, at ændre Gr.forenings mandatfordelingstal er en svær opgave som skal gribes an både politisk og administrativt. Det blev besluttet at Tina Thomsen arbejder politisk, Domea arbejder administrativt på at ændre fordeling, mod honorar, der er allerede afsat kr ,- i arbejdskapitalen til rådgivning i denne sag. Side 8 af 12

9 Det blev besluttet at Domea kan arbejde indenfor en honorarramme på ,- Det blev endvidere besluttet at dispositionsfonden dækker medlemskabet til F31 i 2013, 2014 og 2015 for Ravnsbjerg II, medens der arbejdes på at få en anden fordeling af kontingentet. Huslejetilskud: Det blev korrigeret at Ravnsbjerg I får ikke huslejetilskud. Der er i Ravnsbjerg II indkøbt en traktor, hvortil der i regnskab 2012 i er optaget lån på kr ,-. Traktoren indgår i samdriften, og derfor vil udgiften blive overført til konto i 430. Tina Thomsen, Efter ovenstående overførsler tager Domea og Ravnsbjerg II s bestyrelse drøftelse om husleje situationen udenfor dette møde. Domea indkalder indenfor 10 dage. Der orienteres på næste møde. 5.7 Advokatbistand tvist i grundejerforening Domea orienterer om anvendelse af de her afsatte midler Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Domea oplyste, at der ikke er opkrævet/udbetalt advokatregning i forbindelse med tvist om mandatfordeling i Grundejerforeningen F31. Omfattende Ravnsbjerg I & II Ravnsbjerg II Grundejerforenings vedtægter Afdelingen indgår i en grundejerforening F31 under lokalplan for området som dækker hele udstykningen omfattende delområderne I, II, III, VI og V. Herunder er der fra kommunens side stillet krav om, at afdelingen yderligere indgår i en undergrundejerforening kun omfattende delområde III med de 3 matrikler som afdelingen har skel mod. To af matriklerne er ubebyggede og den tredje er en ejerforening Rosk Bolig A/S. Ejerforeningens advokat Peter Ledager fra Gorrissen & Federspiel har udfærdiget et udkast til vedtægter for denne grundejerforening, som der rykkes for at godkende både fra kommunen samt fra ejerforeningens advokat, sagen har nu været uløst i siden august Udkast til vedtægter er vedlagt som bilag. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender vedtægter for grundejerforening for delområde III, på vegne af afdelingen. Beslutning udskydes til efter Domeas møde med bestyrelsen i Afd. Ravnsbjerg II under pkt. 5.6 Ejvind Sommer tager kontakt til advokat Peter Ledager som repræsenterer nabo matriklen og oplyser at beslutning afventer afgørelse af sagen om mandatfordeling i hovedgrundejerforeningen, som beskrevet under pkt Langebjergparken helhedsplan Side 9 af 12

10 Der afholdes byggeudvalgsmøde mandag d. 19. august kl 16 i afdelingens beboerhus om helhedsplanen. Jan Storgaard er bygherrerådgiver på sagen hos Domea. Ejvind Sommer orienterer på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der hersker tilsyneladende en usikkerhed om, hvorvidt den beboerdemokratiske godkendelse af helhedsplanen er udført og dokumenteret. Desuden afventes dokumentation fra Domea/LBF a LBF stadig støtter med samme beløb, trods det at sammenlægningerne ikke bliver til noget. Endelig har lejere fået bekræftet fra medlemmer i byrådet at de ikke har kendt til sammenlægningerne da de godkendte helhedsplanen, hvilket gør at de teoretisk kan have godkendt et forkert grundlag. Dette skal dokumenteres ikke er tilfældet. Domea kommer senest til næste bestyrelsesmøde med behørig dokumentation på alle 3 områder. Ejvind Sommer orienterede, at der er afholdt licitation og efter valg af entreprenør vil skema B blive indsendt. Der forventes byggestart i uge Det blev besluttet at, Domea indkalder til møde med bestyrelsen i Langebjergparken om sagen, Byggechef Karsten Petersen udfærdiger notat om sagsforløbet. Organisationsbestyrelsen orienteres inden udgangen af uge Baunebjerghuse godtgørelse af udgifter til carporte og forhenværende ejendomskontor I forbindelse med drøftelserne mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen i Baunebjerghuse skal der træffes beslutning om fordeling af diverse udgifter i forbindelse med opførelse og etablering af Mulithuset og Driftscenteret. Vedlagt er Domeas nuværende etableringsregnskaberne med udgangspunkt i Tina Thomsen oplæg på Repræsentantskabsmødet og den løbende dialog. Det indstilles at bestyrelsens drøfter etableringsregnskaberne og træffer beslutning om bestyrelsens oplæg til fordeling af udgifterne mellem organisationen og afdelingen. Tina Thomsen gennemgik etableringsregnskabet på Samdriften, hvor de sidste omkostninger til Digital fraflytning var inkluderet. Således kom investeringen op på kr. for etableringen imod de af repræsentantskabet godkendte kr. Sagen om kompensation til afdeling 406 for udgifter i forbindelse med nedtagne carporte og kompensation for renovering af det ikke længere eksisterende ejendomskontor i afdeling 406 på ca kr. blev drøftet af bestyrelsen, med argumenter for og imod kompensation. Tina Thomsen forespurgte Domea, om afd. 406 s fælleshus var over budget, hvilket blev bekræftet, og per kulance i forhold til de mange lejere i klemme, blev det foreslået at kompensere afdeling 406 med et beløb Side 10 af 12

11 på kr ,- som en samle sum udover de øvrige beløb afdelingen er kompenseret. Der blev stemt om forslaget: Det er vedtaget med 3 for og 2 imod Tina Thomsen fremsender opdateret etableringsregnskab (medfølgende bilag) fremlagt på mødet, til Domea Strædet tilbagebetaling af gebyr og konsekvenserne for de andre afdelinger Strædet har klaget og fået medhold hos Fredensborg Kommune over, at Domea har taget gebyr for administration af boligstøtte. I alt har Domea taget 2056 kr. i gebyr fra Strædet. Domea har fredag d. 16. august tilbagebetalt dette beløb til afdelingen. I alt har Domea taget kr. i gebyr fra afdelinger i perioden Vedlagt som bilag er Domeas skrivelse af 8. februar 2013 til Fredensborg kommune, hvor det fremgår at tilbagebetalingen til Strædet er sket pr. kulance. Domea uddyber på mødet hvilke konsekvenser dette har for de andre afdelinger. Det indstilles at Bestyrelsen drøfter Domeas oplæg og træffer beslutning om dette kan tiltrædes. Tina Thomsen fik af Domea præciseret, at det ikke handler om et fejlagtigt gebyr lagt på boligstøtten, men et adm. Gebyr Domea har i forretningsfører aftalen, således vil det gebyr blive taget op i forbindelse med genforhandling af forretningsføreraftalen Båstrupvej fremdrift i Helhedsplanen Domea orienterer om fremdriften i helhedsplanen. Haroon Javad er bygherrerådgiver hos Domea. Det indstilles at bestyrelsen tager orientering til efterretning Domea fremlagde brev fra Landsbyggefonden dateret 15. juli 2013, hvori LBF kvitterer for modtaget materiale til brug for ansøgning om støtte til renoveringssagen på Båstrupvej. LBF oplyser at behandling og besigtigelse af afdelingen ikke forventes foretaget før foråret Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5.13 Godkendelse af regnskaber og budgetter for afdelinger uden bestyrelse Afdelingerne 403 Rådhushaven, 408 Benediktevej og 415 Hesselhøj har ikke valgt afdelingsbestyrelser. Derfor påhviler det organisationsbestyrelsen, at godkende regnskab for 2012 samt budget for 2014, for disse afdelinger. Regnskaber og budgetter er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskaber og budgetter for afdeling 403, 408 og 415. Regnskaber og budgetter genfremlægges på næste møde. Side 11 af 12

12 6 Mødedatoer Det indstilles at bestyrelsen træffer aftale om datoer for afholdes af de næstkommende bestyrelsesmøder Kommende Organisations bestyrelses møder afholdes i resten af 2013 på datoerne: 17. september i Ravnsbjerg II s fælleshus, 22. oktober (efterårsferie), 19. november og 17. december alle datoer kl I ulige måneder i Ravnsbjerg II s fælleshus, i lige måneder i Strædets fælleshus. Driftsudvalg mødes hver 3die onsdag i måneden kl. 18 i driftscenteret på Baunebjergvej. 7 Eventuelt Jan Jensen fremsatte forslag om at udfærdige forretningsorden for bestyrelsen, dette tages på dagsorden på første møde i Tina Thomsen oplyste tidslinjen for udfærdigelse af dagsordener til organisationsbestyrelses møder: Dagsordens oplæg fremsendes fra organisationsbestyrelsen 14 dage før møde. Domea udfærdiger færdig dagsorden til udsendelse 7 dage før mødet. Side 12 af 12

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 18.00 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere