BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory Aabenraa. Sendt med sikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen."

Transkript

1 Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory Aabenraa Sendt med sikker Kgbenhavn ~ 28. januar 2015 Tine LundinJacobsen Advokat T Sagsnr ask/tlj/liz D o k, n r Byfornyeisesnaevnets sagsnr ejendommen Sdr. Boulevard Med henvisning til of 19. december 2014 fra Statsforvaltningen skal jeg hermed fremsende Lolland Kommunes bemaerkninger til klagen of 12. december Hermed vedlaegges desuden de for sagen relevante akter, med undtagelse of det allerede fremlagte ved klagen of 12. december Akterne vedlaegges som bilag A-G. Det bemaerkes, at klagens bilag 2 genfremlaegges som bilag D, da bilagene til det pagaeldende referat ikke var vedlagt klagen. Det er Lolland Kommunes opfattelse, at kommunen ikke er forpligtet til at genhuse lejerne i ejendommen i medf~r of byfornyelsesloven. 1. Sagens omstaendigheder forbindelse med en udskiftning of gulvbelaegning i en lejlighed i ejendommen, hvor Lolland Kommune er udlejer, opstod der mistanke om skimmelsvamp. Kommunen fik herefter foretaget en raekke undersragelser of hele ejendommen for at fa klarlagt omfanget of et eventuelt skimmelsvampeangreb. Resultatet of unders~gelserne fremgar of bilag 1, og fo~lgende konkluderes i den supplerende unders~gelse of 16. September 2013 (side 4) og i et sammenfattende notat of 25. September 2013 (side 1): 'Da der pd prr~veudtagningstidspunktet i aflejrede stov i boliger ikke bleu registreret skimmelsporer, der i nc~vnevc~rdig grad afviger fra det pa tidspunktet forventelige, vurderes det at der ikke var akut behov for evakuerrng og sanering of boligerne, da der ikke pa pr0veudtagningstidspunktet var paviselig forringet indeklima i boligerne." l. 1 "Det vurderes, med baggrund i registrerede forhold og indikationer i aflejret stay, ikke at were sundhedsmc~ssigt uforsvarligt at boliger bebos pa pr~veudtagningstidspunktet." Kobenhavn Aarhus Shanghai Langelinie A".e 35 Vxrkmestergzde 2 Sui[e', 8'~. g, 18/F i +q Acvokztfirrrz 2100 Kmberhavn Aarhus C No. 6 9 Narjirg West Road F +q CVR-nr Danmark Darmark Jing an Disvict, Shzrghai, E

2 2/5 Do k. n r If~lge unders~gelserne var det saledes ikke forbundet med sundhedsfare at benytte ejendommen til beboelse. Der var naturligvis behov for afhjaelpning of skimmelsvampproblemet, og Lolland Kommune overvejede derfor mulighederne for handtering of Bette. Under hensyn ogsa til ejendommens alder og generelle stand foretog Lolland Kommune i denne anledning en ~konomisk vurdering af, om Bet ville vaere mest hensigtsmaessigt at foretage en gennemgribende renovering of eller at foretage nedrivning of hele eller dele of ejendommen. Som Bet fremgar of klagens bilag 2, der er et referat of 0konomiudvalgets made den 16. april 2014, principgodkendte ~konomiudvalget den 23. januar 2014, 'at der ska! arbejdes hen mod nedrivning of boligerne Sdr. Boulevard 66-78". Pa mradet den 16. april 2014 besluttede 0konomiudvalget desuden, at lejerne skulle opsiges med 3 maneders varsel fra den endelige beslutning om nedrivning, samt at lejerne ved fraflytning kunne fa tilbagebetalt Bet fulde depositum samt et belv~b i flyttekompensation. Lokalplanen, der muligg~r nedrivningen of en del of ejendommen, bleu vedtaget den 11. december 2014, og efter 0konomiudvalgets indstilling besluttede Byradet den 18. december 2014 at godkende nedrivningen endeligt. 2. Karakteren of beslutningen om nedrivning Som ogsa anfmrt i brev of 3. September 2014 til advokat Morten Tarp (bilag 5), er beslutningen om nedrivning truffet of Lolland Kommune som ejer og udlejer of ejendommen. Som ejendomsejer har Lolland Kommune foretaget en primaert a~konomisk vurdering of ejendommens rentabilitet med vaegt pa, at der er tale om en ejendom, hvor boligerne er of aeldre dato, at udlejningen of boligerne grundl~ggende er forbundet med ringe rentabilitet, at Bet formentlig ikke er muligt at s~lge boligerne, og at Bet - ud over udbedring of skimmelsvampen - ville vaere pakraevet at foretage en gennemgribende modernisering of boligerne, i fald de skulle besta. Ud fra en samlet bed~mmelse er Bet herefter vurderet, at den for kommunen rakonomisk mest hensigtsmaessige I ~sning vil vaere, at ejendommen rives ned. Det bemaerkes, at konstateringen of skimmelsvamp i nogle of boligerne pa ejendommen ikke isoleret set er arsag til beslutningen om nedrivning og ej heller nradvendigg~r aktuelle tiltag med hensyn til ro~mning of boligerne mv., jf. naermere nedenfor. Men skimmelsvampen har givet anledning til i ~vrigt at vurdere ejendommens istandsaettelsesbehov og herunder, om Bet er omkostningerne vaerd at gennemfe~re en omfattende renovering of ejendommen, jf. Bet ovenfor beskrevne raesonnement.

3 3/5 Hjemlen til at traeffe beslutning om nedrivning er saledes kommunens - i kraft of sin egenskab of ejer of ejendommen - almindelige ejendomsretlige dispositionsret. Der er ikke tale om myndighedsud~velse, som fordrer en saerlig hjemmel. lejeloven i for- Lolland Kommune vil naturligvis som udlejer iagttage de g~ldende regler i bindelse med opsigelse of lejerne mv. 3. Forholdet til byfornyelsesloven Klagen of 12. december 2014 er overordnet set baseret pa lejernes anbringende om, at kommunens beslutning om nedrivning "burde vaere" en beslutning om kondemnering, uanset at kommunen har truffet beslutningen som ejer of ejendommen. Det bemaerkes i den forbindelse, at det forekommer uklart hvilken afgrarelse eller beslutning, der egentlig paklages til Byfornyelsesnaevnet, idet den endelige beslutning om nedrivning first er truffet den 18. december 2014, mens klagen allerede er indgivet den 12. december Under alle omstaendigheder gar Lolland Kommune gaeldende, at kommunen ikke er forpligtet til at genhuse lejerne som f~lge of beslutningen om den delvise nedrivning of ejendommen. Besiutningen om nedrivning er ikke en beslutning om kondemnering i byfornyelseslovens forstand. Kommunalbestyrelsen har i henhold til byfornyelseslovens 75 pligt til at fv~re tilsyn med, at boliger ikke ved deres beliggenhed eller indretning er sundhedsfarlige. Nar kommunen derfor bliver opmaerksom pa, at der er skimmelsvamp i en ejendom, skal kommunalbestyrelsen undersv~ge, om problemet udg~r en sundhedsfare for personer, som opholder sig i ejendommen. Denne forpligtelse har Lolland Kommune utvivlsomt opfyldt ved gennemf~relse of undersragelserne vedrr~rende omfang og skadelighed of den konstaterede skimmelsvamp i sommeren 2013, jf. bilag 1. De forpligtelser, som Lolland Kommune derefter har som myndighed i henhold til byfornyelsesloven, afhaenger of om skimmelsvampeangrebet efter kommunalbestyrelsens vurdering kan antages at udg~re en sundhedsfare, herunder en naerliggende sundhedsfare, eller om der er tale om et mindre svimmelsvampeangreb, som kan udgv~re en sundhedsmcessig risrko, uden at der er aktuelt behov for at nedlaegge forbud mod benyttelse of boligen eller opholdsrummene.

4 4/5 Lejerne laegger i klagen til grund, at der er tale om et skimmelsvampeangreb, der udgrar en sundhedsfare, men redegrar samtidig ikke naermere for denne opfattelse. Konstatering of et skimmelsvampeangreb er imidlertid ikke i sig sely ensbetydende med, at der skal traeffes en beslutning om kondemnering efter byfornyelsesloven. Dette kraever som naevnt en naermere vurdering of omfanget of angrebet. Pa baggrund of underso~gelserne i bilag 1 har Lolland Kommune i den konkrete sag konstateret, at "skimmelsvampen er sundhedsskadelig" - hvilket generelt gilder for skimmelsvamp -men derefter vurderet, at "omfanget endnu ikke er sa stort, at beboerne skal evakueres", jf. orienteringen til 0konomiudvalget den 16. april 2014 (bilag 2). Det bleu med andre ord vurderet, at der var tale om en sundhedsmaessig risiko, som ikke umiddelbart gav anledning til nedlaeggelse of forbud efter byfornyelsesloven, jf. ovenfor. Det fremh~ves i den forbindelse, at de tiltag, som det radgivende arkitektfirma i den supplerende underso~gelse of 16. september 2013, side 5 (bilag 1), anbefaler i anledning of den konstaterede skimmelsvamp, er afrensning, varmeisolering og ventilation mv. Derimod er fraflytning of boligerne eller kondemnering slet ikke pa tale. Som folge heraf er reglerne i byfornyelseslovens 76 om kondemnering mv, ikke relevante, og der indtraeder heller ikke nogen genhusningsforpligtelse i henhold til byfornyelseslovens 61. Lolland Kommune er enig med lejerne i, at byfornyelsesloven ikke skelner mellem privatejede og kommunalt ejede ejendomme. Uanset hvem ejendommen ejes af, skal der foretages en vurdering of skimmelsvampeangrebets skadelighed for at kunne vurdere, om der skal gribes ind med hjemmel i byfornyelseslovens 76. Men der er ikke hjemmel til kondemnering, hvis betingelserne ikke er til stede, og havde ejendommen vaeret privat ejet, ville ejeren kunne have truffet samme beslutning som Lolland Kommune. Det er derfor Lolland Kommunes opfattelse, at kommunen ikke er forpligtet til at genhuse lejerne i medf~r of byfornyelsesloven. Der kan i det hele henvises til Vejledning nr. 47 of 27. juni 2008 om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum. Det bem~rkes i ~vrigt, at jeg ikke har behandlet lejernes bemaerkninger vedr~rende boligreguleringsloven, idet Byfornyelsesnaevnet ikke er klagemyndighed for sadanne afg0relser.

5 5/5 4. Bilag Bilag A: Brev of 29. august 2013 fra Syddan A/S til lejerne Bilag B: Brev of 25. september 2013 fra Syddan A/S til lejerne Bilag C: Brev of 24. februar 2014 fra Syddan A/S til lejerne Bilag D: Referat of made i 0konomiudvalgetden 16. april 2014, pkt. 21 inkl. bilag 1-7 Bilag E: Referat of made i 0konomiudvalgetden 21. august 2014, pkt. 9 Bilag F: Referat of made i 0konomiudvalget den 11. december 2014, pkt. 10 Bilag G: Referat of me~de i Byradet of 18. december 2014, pkt. 5 deg star naturligvis til radighed, safremt Byfornyelsesnaevnet har behov for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Ann ie K. Vilsba~ll i un n~acobsen

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Istandsættelseskrav uden istandsættelse?

Istandsættelseskrav uden istandsættelse? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 5 juni 2008 5 Juridisk artikel Istandsættelseskrav uden istandsættelse? FORFATTER JURIDISK KONSULENT MOGENS DÜRR I den seneste tid er der blevet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM PIS VATTENFALL VEDR~RENDE

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM PIS VATTENFALL VEDR~RENDE VATTENFALL PROSPEKT VEDR~RENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM PIS Aktierne omfattet of naervaerende udbud sv~ges ikke optaget til handel eller officiel notering p~ et marked. Potentielle investorer, selskaber

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed.

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. 1 A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. PI den ordinaere GF 26.marts 2012 stemte et kvalificeret fiertal (22 af 27 mulige) ja til

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 09-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 09-04-2015 17:00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere