Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger"

Transkript

1 23. august 2012 Rapport Fuldtid eller deltid blandt pædagoger på dag- og døgnområdet Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og formål Metode Introduktion til temaer 5 2. Tendenser i forhold til deltidsbeskæftigelse i kommunerne 7 3. Sammenfattende konklusioner Organisering Institutionsstørrelser og strukturændringer Institutionslederens råderum Delkonklusion Muligheder for øget arbejdstid Medarbejdernes mulighed for ekstra timer Barrierer for udbud af ekstra timer Delkonklusion Arbejdstilrettelæggelse Betydning af arbejdstilrettelæggelse Arbejdstidens placering og institutionens åbnings- og lukketider Delkonklusion Arbejdslivsfaktorer Medarbejdernes præferencer i forhold til arbejdstid Rekruttering til deltid versus fuldtid Delkonklusion Strategisk og ledelsesmæssigt fokus Politiske rammevilkår Ledelsens faglige vurdering af behovet Delkonklusion Økonomi og styring Kommunens økonomi Reduktion i arbejdstid og afskedigelser Delkonklusion 34

3 1. Indledning 1.1. Baggrund og formål I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 indgik KL, BUPL, SL og FOA aftale om et fælles personalepolitisk projekt, der skal medvirke til at fremme fuldtidsstillinger for pædagoger inden for KL s område. Blandt pædagoger på børneområdet er der i dag mange deltidsansættelser, og andelen af deltidsansættelser i forhold til fuldtidsansættelser er steget de seneste år. Formålet med det samlede personalepolitiske projekt er at generere og formidle viden om, hvad der konkret har betydning på de enkelte arbejdspladser og i kommunerne for, at der etableres blandt pædagoger på både dag- og døgnområdet. Projektet skal således afdække, hvilke faktorer der i praksis er udslagsgivende for, om man på regionalt niveau, kommuneniveau eller institutionsniveau har en relativt høj eller en relativt lav andel af fuldtidsstillinger. Dermed skaber projektet et oplyst grundlag for at formulere hypoteser og give anbefalinger om, hvad man lokalt kan være opmærksom på for at fremme flere fuldtidsstillinger blandt pædagoger i kommunerne Metode For at sikre en systematisk afdækning af forklaringer på fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte er der foretaget en række fokusgruppeinterview med repræsentanter fra den kommunale institutionsledelse og tillidsrepræsentanter inden for både dag- og døgnområdet. De deltagende kommuner er udvalgt, så de repræsenterer forskellige regioner med høj og lav andel af deltidsbeskæftigede pædagoger. Der findes en oversigt over de deltagende kommuner i nedenstående tabel. 3 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

4 Høj andel deltidsansatte Midtjylland Herning Ikast-Brande Lemvig Lav andel deltidsansatte Hovedstaden Brøndby Glostrup Stigende andel deltidsansatte Fyn Odense Kerteminde Assens Sønderjylland Kolding Vejen Sydsjælland Næstved Stevns Der har i alt været afholdt 5 regionale fokusgruppeinterview for tillidsrepræsentanter og 5 fokusgrupper med institutionsledere. Såvel dag- som døgnområdet har deltaget i alle fokusgrupper. Foruden fokusgruppeinterview har der været afholdt 10 telefoninterview med repræsentanter fra den centrale eller decentrale HR-funktion i de respektive kommuner. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange deltagere de forskellige områder har været repræsenteret med i de deltagende kommuner. Kommune Dagområdet (TR + ledelse) Døgnområdet (TR + ledelse) Brøndby 5 3 Glostrup 3 0 Næstved 4 4 Stevns 3 2 Vejen 4 2 Kolding 3 4 Lemvig 4 4 Ikast-Brande 4 2 Herning 3 7 Assens 4 3 Odense 4 2 Kerteminde 4 4 HR interview I fokusgrupperne har der på dagområdet været deltagelse fra såvel daginstitutioner som SFO er. Daginstitutionsområdet har dog allerede i forbindelse med udvælgelsen været højest prioriteret og derfor også fyldt mest i fokusgrupperne. Denne vægtning afspejler sig også i rapporteringen, hvor hovedfokus ligger på dagområdet, mens SFO-området berøres, hvor det har vist sig relevant med specifikke pointer. 4 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

5 1.3. Introduktion til temaer Denne rapport består af en række tematiske kapitler, der bredt belyser og giver indsigt i forklaringer på etablering af. Temaerne er oplistet nedenfor, hvorefter der gives en uddybende introduktion til hvert tema. Organisering Muligheder for øget arbejdstid Arbejdstilrettelæggelse Arbejdslivsfaktorer Strategisk og ledelsesmæssigt fokus Økonomi og styring Som indledning til de kvalitative analysekapitler gives der i kapitel 2 et indblik i de overordnede tendenser i deltidsbeskæftigelse blandt kommunerne. Her belyses variationen i stillingsstrukturen på henholdsvis dag- og døgnområdet med fokus på at give et nærmere indblik i, hvad variationerne i deltid/fuldtid betyder for den reelle arbejdstid på institutionsniveau. I kapitel 3 gives en sammenfatning af de væsentligste konklusioner fra den kvalitative undersøgelse. Konklusionerne er opdelt for henholdsvis døgnområdet, dagområdet og SFO-området. Dernæst beskrives det under temaet organisering, hvordan kommunerne har valgt at organisere området. Det omfatter blandt andet en afdækning af, hvilken betydning institutionsstørrelse og ledelsesorganiseringen har for den aktuelle fordeling af deltid/fuldtid i de forskellige institutioner. Derudover belyses samarbejdet mellem HR-funktionen og den enkelte institutionsledelse. Disse områder uddybes således i kapitel 4. Temaet i kapitel 5 er muligheder for øget arbejdstid. Her beskrives det, hvordan tillidsrepræsentanterne oplever mulighederne for at øge timetallet blandt deltidsansatte medarbejdere. Derudover belyses det, hvordan aftalen om deltidsansattes mulighed for ekstra timer anvendes, samt hvilke barrierer for udbud af timer der kommer til udtryk i institutionsledelsen. I kapitel 6 beskrives temaet arbejdstilrettelæggelse. Under temaet belyses det, hvordan institutionsledelsens organisering af det pædagogiske arbejde kan påvirke fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere på institutionsniveau. Derudover beskrives det, hvordan en række faktorer i forhold til arbejdstilrettelæggelse har forskellige betydninger på henholdsvis dag- og døgnområdet. Temaet arbejdslivsfaktorer handler om, hvilke faktorer der påvirker medarbejdernes præferencer i forhold til arbejdstid. Derudover belyses det, hvilken 5 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

6 betydning rekrutteringsaspektet har for fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere. Dette tema beskrives i kapitel 7. I kapitel 8 beskrives temaet strategisk og ledelsesmæssigt fokus, hvilket omfatter en afdækning af, hvordan det politiske niveau i kommunen påvirker stillingsstrukturen i de enkelte institutioner. Derudover belyses det, hvordan den enkelte institutionsleders faglige vurdering af behovet for deltids- versus fuldtidsansættelse kommer til udtryk. I kapitel 9 belyses temaet økonomi og styring, der handler om, hvordan de økonomiske rammer på området har påvirket institutionsledelsens råderum, og hvordan budgettilpasninger er blevet udmøntet i praksis. Endvidere gives der et indblik i, hvilke faktorer der er udslagsgivende for, at der anvendes timereduktion eller afskedigelser. 6 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

7 2. Tendenser i forhold til deltidsbeskæftigelse i kommunerne Parterne bag projektet har fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) fået en kvantitativ afdækning af henholdsvis pædagogers og socialpædagogers ansættelse i henholdsvis deltids- og fuldtidsstillinger. Afdækningen viser, at der er væsentlig forskel i andelen af deltidsansatte for henholdsvis pædagogerne og socialpædagogerne. For pædagogerne på dagområdet er der samlet set flere deltidsansatte end fuldtidsansatte med 1,5 deltidsansatte for hver fuldtidsansat. For socialpædagogerne er der omvendt færre deltidsansatte end fuldtidsansatte med 0,6 deltidsansatte per fuldtidsansat. På tværs af landets kommuner dækker denne gennemsnitlige ratio mellem deltidsansatte og fuldtidsansatte over en væsentlig variation. For dagpædagogerne har langt størstedelen (85 procent) af kommunerne flere deltidsansatte end fuldtidsansatte og deltids-/fuldtidsratioen varierer fra 0,5 til 6,0 deltidsansatte per fuldtidsansat. For socialpædagogerne er det omvendt et mindretal af kommunerne (31 procent), der har flere deltidsansatte end fuldtidsansatte. Variationen på tværs af kommuner er ligeledes betydeligt mindre med en variation fra 0,2 til 1,9 deltidsansatte per fuldtidsansat. Ser man i stedet på, hvilken betydning en henholdsvis høj/lav andel deltidsansatte har for det gennemsnitlige timetal for alle ansatte pædagoger, kan det konstateres, at variationen er væsentlig lavere. For både pædagoger og socialpædagoger er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de deltidsansatte cirka 31 timer om ugen. På dagpædagogområdet varierer det gennemsnitlige timetal for alle ansatte fra 30,9 til 35,1 timer om ugen. For socialpædagoger varierer det gennemsnitlige timetal fra 31,2 til 36,5 timer om ugen. Der er således ikke den store forskel i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for henholdsvis pædagoger og socialpædagoger på trods af den væsentlige forskel i deltids-/fuldtidsratioen. På baggrund af denne kvantitative gennemgang er det derfor centralt for de videre analyser, at deltid på pædagogområdet helt overvejende er timetal, der ligger et stykke over 30 timer om ugen. Det vil sige, at den reelle reduktion af det samlede leverede timetal på områderne samlet set er relativt be- 7 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

8 Deltids/fuldtidsratio for socialpædagoger grænset selv i kommuner med mange deltidsansatte per fuldtidsansat. For mange medarbejdere vil det derfor formentlig heller ikke opleves som deltid, hvis medarbejderen er ansat på eksempelvis 33 eller 34 timer om ugen. Dette fremhæves endvidere, hvis der ses på konsekvenserne af deltidsansættelser for den samlede præsterede arbejdstid. Hvis alle deltidsansatte kom på fuldtid, ville det forøge det samlede antal arbejdstimer med cirka 10 procent for dagpædagoger og cirka 7 procent for socialpædagoger. På kommuneniveau varierer dette noget mere; for dagpædagoger fra cirka 5 procent til cirka 20 procent og for socialpædagoger fra cirka 2 procent til cirka 20 procent. Der er på kommuneniveau ingen statistisk sammenhæng mellem omfanget af deltidsansættelser på dagpædagog- og socialpædagogområderne, jf. nedenstående figur. Dette peger også i retning af, at der ikke er kommunale politikker, der er udslagsgivende for anvendelsen af deltid på tværs af områder. 2 Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for pædagoger og socialpædagoger 1,8 1,6 1,4 1,2 R² = 0, ,8 0,6 0,4 0, Deltids/fuldtidsratio for pædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne og Deloittes egne beregninger. En anden hypotese om mere strukturelle forhold med betydning for deltids-/ fuldtidsratioen for pædagoger kunne være områdets samlede størrelse i kommunen, da mange pædagoger kan give en større fleksibilitet i medarbejdergruppen. Der kan dog heller ikke konstateres en sammenhæng mellem pædagogområdets størrelse i kommunen og prioriteringen af deltid/fuldtid hverken for dagpædagoger eller socialpædagoger, som de to nedenstående figurer viser. 8 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

9 Antal socialpædagogårsværk i kommunen Antal pædagogårsværk i kommunen 3500 Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for pædagoger og antallet af pædagog årsværk R² = 0, Deltids/fuldtidsratio for pædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne og Deloittes egne beregninger Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for socialpædagoger og antallet af socialpædagog årsværk R² = 0, ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Deltids/fuldtidsratio for socialpædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne og Deloittes egne beregninger. Endelig har Deloitte undersøgt eventuelle forklarende sammenhænge på dagpædagogområdet mellem kommunens prioritering af deltidsbeskæftigelse og henholdsvis normeringer (antal indskrevne i institutioner per medarbejder) og institutionsstørrelser (antal indskrevne per institution samt antal pædagogårsværk per institution). Heller ikke disse analyser peger på forklarende sammenhænge på kommuneniveau, jf. figurerne nedenfor. 9 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

10 Antal indskrevne i daginstitution og SFO pr. institution Antal indskrevne i daginstitution og SFO pr. pædagogårsværk 35 Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for pædagoger og antal indskrevne i daginstitution og SFO pr. pædagogårsværk R² = 0, Deltids/fuldtidsratio for pædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne, Danmarks Statistik og Deloittes egne beregninger. 200 Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for pædagoger og antal indskrevne i daginstitution og SFO pr. institution R² = 0, Deltids/fuldtidsratio for pædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne, Danmarks Statistik og Deloittes egne beregninger. 10 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

11 Antal pædagogårsværk pr. institution 14 Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for pædagoger og antal pædagogårsværk pr. institution R² = 0, Deltids/fuldtidsratio for pædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne, Danmarks Statistik og Deloittes egne beregninger. Der er således ikke i det tilgængelige materiale indikationer af, at de centrale forklaringer skal findes på kommuneniveau, men derimod i mere institutionsog medarbejdernære forhold. Dette er i god tråd med, at forskellene i deltid/fuldtid reelt er mere begrænsede, når der også skeles til timetal, og at begrebet deltid reelt også dækker over en meget stor gruppe med tæt på fuldtid. 11 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

12 3. Sammenfattende konklusioner På baggrund af den gennemførte analyse kan der peges på en række forhold, der konkret har betydning på de enkelte arbejdspladser og i kommunerne for, at der etableres blandt pædagoger på både dag- og døgnområdet. Helt overordnet er det på baggrund af den gennemførte analyse Deloittes vurdering, at forklaringer i meget begrænset omfang skal søges på det kommunale niveau, men at den aktuelle prioritering af deltid og fuldtid helt overvejende er et udtryk for forhold relateret til den enkelte institution og endnu mere specifikt til den enkelte leders og medarbejders præferencer. Som også tidligere analyser af området har peget på, er der ikke centralt i kommunerne retningslinjer eller politikker for, hvilken prioritering af deltid/ fuldtid der skal stræbes efter. Således har HR-funktioner, MED-udvalg m.v. i kommunerne også en yderst begrænset indflydelse på den aktuelle prioritering af deltid og fuldtid. Dette gør sig gældende på såvel døgn- som dagområdet. Analysen peger på, at særligt nedenstående forhold er centrale for at forstå den nuværende prioritering af deltid/fuldtid på pædagogområdet. Forholdene knytter sig i forlængelse af ovenstående helt overvejende til den enkelte medarbejder og institutionsleder. Konklusionerne underbygges og uddybes i de efterfølgende tematiske analyser. Døgnområdet På døgnområdet efterstræbes fra både institutionsledere og medarbejdere generelt en høj andel af fuldtidsansatte. Institutionslederne i de specialiserede institutioner på døgnområdet prioriterer at have fuldtidsansatte af hensyn til det relationsskabende arbejde i forhold til brugerne af institutionerne. Behovet for fuldtidsansættelser på døgnområdet forstærkes yderligere af de overenskomstmæssige bestemmelser om frihed som kompensation for vagter på skæve tidspunkter. Det betyder, at den faktiske arbejdstid med tilstedeværelse i institutionen allerede for de fuldtidsansatte er mindre end 37 timer. 12 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

13 På døgnområdet er der endvidere peget på en stærkere tradition for fuldtidsansættelser. Det betyder, at medarbejderne på området har en grundforventning om at arbejde fuldtid, når dette erhvervsområde vælges. Arbejdsvilkårene med frihed som kompensation for eksempelvis nattevagter nævnes også som begrundelse for, at det for medarbejderne opleves som attraktivt at arbejde fuldtid. Medarbejdernes efterspørgsel efter fuldtid understreges endvidere af, at rekrutteringssituationen på døgnområdet for år tilbage var sådan, at det stort set var umuligt at rekruttere til stillinger på mindre end fuldtid. I de institutioner, hvor der i højere grad anvendes deltid, er dette overvejende en konsekvens af budgetreduktioner på området, der er udmøntet som timereduktioner frem for afskedigelser. Deltid på døgnområdet opleves således ofte som ufrivilligt af både institutionsledere og tillidsrepræsentanter. Enkelte større døgninstitutioner med flere afdelinger har forsøgt at skabe flere fuldtidsstillinger ved at sammensætte stillinger med timer i flere afdelinger. Dette vanskeliggøres dog af pædagogiske udfordringer i forhold til det relationsskabende arbejde i flere institutioner, specialiseringsgraden i flere af de højt specialiserede institutioner, der stiller særlige krav til erfaring og kompetencer, samt medarbejdernes bekymringer i forhold til de mere kollegiale aspekter af at høre til på flere arbejdspladser. I døgninstitutioner med weekendaflastningsordninger opleves et større behov for deltidsansatte medarbejdere, da der er spidsbelastningsperioder i weekenden, der opleves som svære at dække med fuldtidsansatte. Dagområdet En stor del af tillidsrepræsentanterne og ledelsen peger på, at institutionens størrelse kan have en betydning for stillingsstrukturen. I større institutioner kan der blandt andet være mulighed for større fleksibilitet i forbindelse med organisering af det daglige arbejde, hvilket giver institutionsledelsen mulighed for at sammensætte flere fuldtidsstillinger. Det er ikke oplevelsen hos hverken tillidsrepræsentanterne eller lederne, at områdeledelse har nogen afgørende betydning for den aktuelle fordeling af fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere. Selvom områdeledelse giver mulighed for større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, er det størrelsen af det enkelte børnehus/institution, der er afgørende. Større enheder med flere forskellige afdelinger giver mulighed for større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Det er dog indtrykket blandt både tillidsrepræsentanterne og institutionsledelsen, at det primært er den enkelte institutionsleders faglige vurdering af behovet for deltids- versus fuldtidsansættelse, der har indflydelse på stillingsstrukturen. Barriererne for udbud af ekstra timer ligger både hos institutionsledelsen og medarbejderne. Institutionsledelsen kan opleve en række barrierer i 13 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

14 forhold til, at udbud af ekstra timer kan resultere i, at resttimetallet bliver for småt. Medarbejderne kan på den anden side opleve, at ønsket om ansættelse af en ny medarbejder står i vejen for, at eksisterende medarbejdere kan få flere timer. På dagområdet er den overvejende tendens blandt både ledere og tillidsrepræsentanter, at spidsbelastningsperioder midt på dagen er en medvirkende årsag til en høj andel af deltidsansatte medarbejdere. Der er dog divergerende oplevelser blandt de deltagende institutioner. Flere ledere peger på, at det afhænger af måden, hvorpå institutionsledelsen organiserer og tilrettelægger det daglige arbejde, samt anvendelse af samkøring i sommerferierne. Det er både tillidsrepræsentanternes og institutionsledelsens vurdering, at der er stor forskel på kulturen blandt medarbejderne på dag- og døgnområdet. På dagområdet betyder hensynet til familielivet, at flere medarbejdere vælger deltidsansættelse. Flere tillidsrepræsentanter giver udtryk for, at arbejdsnormen blandt medarbejderne kan have en selvforstærkende effekt. Hvis hovedparten af medarbejderne i en institution er deltidsansatte, vil det have en afsmittende effekt på de medarbejdere, der er ansat på fuldtid. For de medarbejdere, der ønsker at gå fra deltid til fuldtid, er det som oftest af hensyn til privatøkonomien. Tilsvarende peger tillidsrepræsentanterne på, at medarbejderne ikke oplever, at den lønmæssige gevinst ved at gå op i tid står mål med den livskvalitet, medarbejderne oplever ved at være på deltid. Dette skal endvidere ses i sammenhæng med, at de ekstra timer, en medarbejder får ved at gå fra deltid til fuldtid, ofte vil ligge på ydertidspunkter i vagtplanen, som den enkelte finder uattraktive. Rekrutteringsaspektet er ikke afgørende for, om institutionsledelsen vælger deltid eller fuldtid. Det er indtrykket blandt deltagerne, at det grundet den nuværende situation på arbejdsmarkedet ikke er svært at rekruttere hverken deltids- eller fuldtidsmedarbejdere til dag- eller døgnområdet. På dagområdet er det heller ikke oplevelsen, at det historisk har været svært at rekruttere til deltidsstillinger. I enkelte institutioner oplever institutionsledelsen, at udviklingen i normeringen af henholdsvis pædagogmedhjælpere og pædagoger kan være en mulig forklaring på stigningen i andelen af deltidsansatte medarbejdere. Dette skyldes, at ledelsen har ansat en større andel pædagoger, men at deres lønsum stadig bliver beregnet ud fra en normering på 60/40. Lederne prioriterer således ofte at styrke det pædagogiske arbejde ved at konvertere en fuldtidspædagogmedhjælperstilling til en deltidspædagogstilling. Budgettilpasninger og nedskæringer i normeringen betyder, at institutionsledelsen prioriterer personale i spidsbelastningsperioderne. For at imødekomme krav om ekstra personale midt på dagen oplever flere insti- 14 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

15 tutionsledere, at der er behov for en større andel af deltidsmedarbejdere. Det gør sig særligt gældende i mindre institutioner. Både tillidsrepræsentanter og ledere oplever, at reduktion i timetal bliver anvendt i stedet for afskedigelser, hvilket påvirker fordelingen i stillingsstrukturen. Institutionsledelsen drøfter ofte retningslinjer for reduktion i arbejdstid med medarbejderne, men det er tillidsrepræsentanternes oplevelse, at det i høj grad er den enkelte institutionsleders beslutning, hvorvidt der anvendes reduktion i arbejdstid eller afskedigelser. SFO-området På SFO-området er den begrænsede åbningstid en afgørende faktor for, at det kan være svært at oprette fuldtidsstillinger. Årsagen til, at en række kommuner alligevel har en høj andel af fuldtidsmedarbejdere inden for SFO-området, er oprettelsen af et tæt samarbejde med den lokale skole. Fuldtidsstillingen bliver sammensat ved, at medarbejderne har timer i skolen om formiddagen og timer i SFO en om eftermiddagen. Blandt de kommuner, hvor der ikke er et formaliseret samarbejde mellem skolen og SFO en, oplever tillidsrepræsentanterne, at der kan opstå udfordringer i timenormeringen og det tværfaglige samarbejde. Der er bred enighed om, at beslutninger om samarbejdet mellem skole og SFO bør tages på et overordnet ledelsesmæssigt niveau, så der ikke opstår misforståelser omkring samarbejdet i forhold til normeringen i de forskellige enheder. Enkelte af de deltagende tillidsrepræsentanter peger for eksempel på, at modeller, hvor skolen løbende køber pædagogtimer i SFO en, giver anledning til usikkerhed hos medarbejderne om deres ansættelsessituation og øger behovet for løbende drøftelser mellem skoleledelsen og SFO-ledelsen. Samarbejdet med skolerne varierer meget kommunerne imellem. I nogle kommuner er samarbejdet opstået lokalt, i andre kommuner er samarbejdet opstået på baggrund af nogle politisk vedtagne retningslinjer. En enkelt kommune har dog vedtaget en politik på SFO-området, der betyder, at alle SFO-medarbejdere skal have timer i indskolingen. Det har medført, at andelen af fuldtidsmedarbejdere er steget. 15 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

16 4. Organisering Efter kommunalreformen i 2007 har flere kommuner oplevet institutionssammenlægninger og organisationsændringer inden for området, hvilket kan have betydning for måden, hvorpå stillingsstrukturen har udviklet sig. I dette kapitel belyses det, hvilken betydning institutionsstørrelse og organisering af ledelsen har for den aktuelle fordeling af deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere. Derudover beskrives det, hvilken betydning organiseringen af HRfunktionen og dennes samarbejde med den enkelte institutionsledelse har for prioriteringen af stillingsstrukturen Institutionsstørrelser og strukturændringer Følgende spørgsmål har ligget til grund for fokusgruppeinterviewet Har der været større strukturændringer på området? Hvor meget varierer fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte i de forskellige institutioner? Hvor mange institutioner er der i kommunen (dag/døgn)? Er der områdeledelse på daginstitutionsområdet? Hvilken betydning har institutionens størrelse for fordelingen af deltidsansatte versus fuldtidsansatte? I de deltagende kommuner er det en gennemgående tendens, at der i langt de fleste kommuner har været institutionssammenlægninger både på dag- og døgnområdet, men at institutionsstørrelserne dog fortsat varierer meget også inden for den enkelte kommunes grænser på både dag- og døgnområdet. Fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere på institutionsniveau varierer ligeledes i væsentligt omfang inden for den enkelte kommune. Dette giver derfor anledning til i vidt omfang at søge forklaringer på forskelle i fordelingen mellem deltid og fuldtid på institutionsniveau og i mindre grad på kommuneniveau. Som det vil fremgå af de videre tematiske analyser, understøttes dette også af de mulige forklaringer på forskelle, der er fremkommet i fokusgruppeinterviewene. Institutionsstørrelse For tillidsrepræsentanter og ledere i særligt institutioner med en høj andel af deltidsansatte er der enighed om, at institutionens størrelse har en betydning for prioriteringen af deltid og fuldtid i den enkelte institution. Flere af disse ledere peger på, at de små institutioner ofte er meget sårbare i forhold til spidsbelastningsperioder, hvorfor der kan være behov for deltidsansatte medarbejdere, hvilket giver bedre mulighed for at prioritere at have mange pædagoger på bestemte tider af døgnet eller på bestemte ugedage. I større institutioner er der derimod mulighed for at opnå en større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og vagtplanlægningen, hvilket giver større mulighed for at have fuldtidsstillinger. Omvendt påpeger flere både tillidsrepræsentanter og ledere fra institutioner med en lav andel af deltidsansatte, at små institutioner ikke i sig selv nød- 16 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

17 vendiggør, at der prioriteres mange deltidsansatte. I mange mindre institutioner har man planlagt sig ud af dette ved, at den enkelte medarbejder har flere vagter i ydertidspunkterne, og ved at medarbejdergruppen accepterer, at fordelingen af vagterne på ydertidspunkterne ikke altid er helt ens blandt alle medarbejdere. Dette stiller således krav til medarbejdernes fleksibilitet i forhold til arbejdstidens placering (fx antallet af åbne- og lukkevagter) og den udbredte kultur for en retfærdig og ensartet fordeling af goder og onder i vagtplanlægningen m.v. Mulighederne afhænger dog ofte også af, hvor presset en normering institutionslederen oplever at have, da institutionsledere med pressede normeringer ofte føler sig nødsaget til at prioritere højere normering i spidsbelastningsperioder og lavere normering på eksempelvis ydertidspunkter. Som det fremgår, er det således ikke institutionsstørrelsen i sig selv, der er bestemmende for fordelingen af deltid/fuldtid, men samspillet med en række andre faktorer, der behandles i de følgende analyser. Følgende spørgsmål har ligget til grund for fokusgruppeinterviewet Hvilken indflydelse har områdeledelsen eller den samlede institutionsledelse på døgninstitutioner med flere fysiske afdelinger på arbejdstilrettelæggelse og medarbejdersammensætningen i den enkelte institution/afdeling? Områdeledelse Flere af de deltagende kommuner har allerede planlagt eller planlægger at implementere områdeledelse på dagområdet. Områdeledelsen fungerer som en overordnet administrativ ledelse, der har en række institutioner (børnehuse, afdelinger m.v.) med hver deres daglige leder under sig. Flere af de deltagende institutionsledere har peget på, at overgangen til områdeledelse eller institutionssammenlægninger typisk har medført reduktioner i antallet af ledere. Da lederne typisk er fuldtidsansatte, kan dette påvirke den samlede fordeling af deltid/fuldtid på pædagogområdet. Det er dog ikke de deltagende institutioners oplevelse, at det har haft nogen afgørende betydning for den aktuelle fordeling af fuldtids- og deltidsansatte blandt basispersonalet. Flere institutionsledere giver indtryk af, at områdeledelse på sigt kan give mulighed for en større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen gennem større budgetter og større institutioner. Det vil kræve, at mulighederne for at oprette kombinationsstillinger, hvor en enkelt medarbejder har timer i flere forskellige institutioner, udnyttes i højere grad. I dag oplever både ledere og tillidsrepræsentanter, at der er en række barrierer i forhold til anvendelse af kombinationsstillinger, hvilket bevirker, at det ikke er så udbredt. Udfordringerne er særligt knyttet til det relationsskabende arbejde med børn og forældre, kollegial sammenhæng på den enkelte arbejdsplads, geografiske afstande og koordinering internt i institutionsledelsen. Overgang fra amter til kommuner Enkelte af de deltagende døgninstitutioner har tidligere været organiseret under de tidligere amter, men ledelserne oplever ikke, at skiftet til kommunal styring har haft nogen betydning for sammensætningen af deres personalegruppe. Overgangen har dog for enkelte institutioner betydet ændringer i særligt de økonomiske rammevilkår for institutionerne, der har påvirket den daglige drift, herunder også fordelingen af fuldtid/deltid. De mekanismer om- 17 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! KL og Bibliotekarforbundets rapport Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

Vejledning til Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Vejledning til Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne 1 INDHOLD Forord og indledning... 3 Formål med aftalen... 3 En eller flere ledere?... 3 Hvorfor er kombijob en god

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Nye institutions og ledelsesformer

Nye institutions og ledelsesformer Nye institutions og ledelsesformer Oplæg årsmøde MDI Nyborg Strand den 6 maj 2011 Nye institutions og ledelsesformer Dagens menu Undersøgelsesresultater ny ledelse Bevægelser og mønstre i ledelse De selvejende

Læs mere

Vejledning om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL / KTO

Vejledning om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL / KTO Vejledning om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL / KTO Oktober 2011 2 Indholdsfortegnelse... 4 Forord og indledning... 4 1. Formål med aftalen... 5 1.1. Hvad er formålet med aftalen?... 5

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere