Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger"

Transkript

1 23. august 2012 Rapport Fuldtid eller deltid blandt pædagoger på dag- og døgnområdet Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og formål Metode Introduktion til temaer 5 2. Tendenser i forhold til deltidsbeskæftigelse i kommunerne 7 3. Sammenfattende konklusioner Organisering Institutionsstørrelser og strukturændringer Institutionslederens råderum Delkonklusion Muligheder for øget arbejdstid Medarbejdernes mulighed for ekstra timer Barrierer for udbud af ekstra timer Delkonklusion Arbejdstilrettelæggelse Betydning af arbejdstilrettelæggelse Arbejdstidens placering og institutionens åbnings- og lukketider Delkonklusion Arbejdslivsfaktorer Medarbejdernes præferencer i forhold til arbejdstid Rekruttering til deltid versus fuldtid Delkonklusion Strategisk og ledelsesmæssigt fokus Politiske rammevilkår Ledelsens faglige vurdering af behovet Delkonklusion Økonomi og styring Kommunens økonomi Reduktion i arbejdstid og afskedigelser Delkonklusion 34

3 1. Indledning 1.1. Baggrund og formål I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 indgik KL, BUPL, SL og FOA aftale om et fælles personalepolitisk projekt, der skal medvirke til at fremme fuldtidsstillinger for pædagoger inden for KL s område. Blandt pædagoger på børneområdet er der i dag mange deltidsansættelser, og andelen af deltidsansættelser i forhold til fuldtidsansættelser er steget de seneste år. Formålet med det samlede personalepolitiske projekt er at generere og formidle viden om, hvad der konkret har betydning på de enkelte arbejdspladser og i kommunerne for, at der etableres blandt pædagoger på både dag- og døgnområdet. Projektet skal således afdække, hvilke faktorer der i praksis er udslagsgivende for, om man på regionalt niveau, kommuneniveau eller institutionsniveau har en relativt høj eller en relativt lav andel af fuldtidsstillinger. Dermed skaber projektet et oplyst grundlag for at formulere hypoteser og give anbefalinger om, hvad man lokalt kan være opmærksom på for at fremme flere fuldtidsstillinger blandt pædagoger i kommunerne Metode For at sikre en systematisk afdækning af forklaringer på fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte er der foretaget en række fokusgruppeinterview med repræsentanter fra den kommunale institutionsledelse og tillidsrepræsentanter inden for både dag- og døgnområdet. De deltagende kommuner er udvalgt, så de repræsenterer forskellige regioner med høj og lav andel af deltidsbeskæftigede pædagoger. Der findes en oversigt over de deltagende kommuner i nedenstående tabel. 3 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

4 Høj andel deltidsansatte Midtjylland Herning Ikast-Brande Lemvig Lav andel deltidsansatte Hovedstaden Brøndby Glostrup Stigende andel deltidsansatte Fyn Odense Kerteminde Assens Sønderjylland Kolding Vejen Sydsjælland Næstved Stevns Der har i alt været afholdt 5 regionale fokusgruppeinterview for tillidsrepræsentanter og 5 fokusgrupper med institutionsledere. Såvel dag- som døgnområdet har deltaget i alle fokusgrupper. Foruden fokusgruppeinterview har der været afholdt 10 telefoninterview med repræsentanter fra den centrale eller decentrale HR-funktion i de respektive kommuner. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange deltagere de forskellige områder har været repræsenteret med i de deltagende kommuner. Kommune Dagområdet (TR + ledelse) Døgnområdet (TR + ledelse) Brøndby 5 3 Glostrup 3 0 Næstved 4 4 Stevns 3 2 Vejen 4 2 Kolding 3 4 Lemvig 4 4 Ikast-Brande 4 2 Herning 3 7 Assens 4 3 Odense 4 2 Kerteminde 4 4 HR interview I fokusgrupperne har der på dagområdet været deltagelse fra såvel daginstitutioner som SFO er. Daginstitutionsområdet har dog allerede i forbindelse med udvælgelsen været højest prioriteret og derfor også fyldt mest i fokusgrupperne. Denne vægtning afspejler sig også i rapporteringen, hvor hovedfokus ligger på dagområdet, mens SFO-området berøres, hvor det har vist sig relevant med specifikke pointer. 4 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

5 1.3. Introduktion til temaer Denne rapport består af en række tematiske kapitler, der bredt belyser og giver indsigt i forklaringer på etablering af. Temaerne er oplistet nedenfor, hvorefter der gives en uddybende introduktion til hvert tema. Organisering Muligheder for øget arbejdstid Arbejdstilrettelæggelse Arbejdslivsfaktorer Strategisk og ledelsesmæssigt fokus Økonomi og styring Som indledning til de kvalitative analysekapitler gives der i kapitel 2 et indblik i de overordnede tendenser i deltidsbeskæftigelse blandt kommunerne. Her belyses variationen i stillingsstrukturen på henholdsvis dag- og døgnområdet med fokus på at give et nærmere indblik i, hvad variationerne i deltid/fuldtid betyder for den reelle arbejdstid på institutionsniveau. I kapitel 3 gives en sammenfatning af de væsentligste konklusioner fra den kvalitative undersøgelse. Konklusionerne er opdelt for henholdsvis døgnområdet, dagområdet og SFO-området. Dernæst beskrives det under temaet organisering, hvordan kommunerne har valgt at organisere området. Det omfatter blandt andet en afdækning af, hvilken betydning institutionsstørrelse og ledelsesorganiseringen har for den aktuelle fordeling af deltid/fuldtid i de forskellige institutioner. Derudover belyses samarbejdet mellem HR-funktionen og den enkelte institutionsledelse. Disse områder uddybes således i kapitel 4. Temaet i kapitel 5 er muligheder for øget arbejdstid. Her beskrives det, hvordan tillidsrepræsentanterne oplever mulighederne for at øge timetallet blandt deltidsansatte medarbejdere. Derudover belyses det, hvordan aftalen om deltidsansattes mulighed for ekstra timer anvendes, samt hvilke barrierer for udbud af timer der kommer til udtryk i institutionsledelsen. I kapitel 6 beskrives temaet arbejdstilrettelæggelse. Under temaet belyses det, hvordan institutionsledelsens organisering af det pædagogiske arbejde kan påvirke fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere på institutionsniveau. Derudover beskrives det, hvordan en række faktorer i forhold til arbejdstilrettelæggelse har forskellige betydninger på henholdsvis dag- og døgnområdet. Temaet arbejdslivsfaktorer handler om, hvilke faktorer der påvirker medarbejdernes præferencer i forhold til arbejdstid. Derudover belyses det, hvilken 5 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

6 betydning rekrutteringsaspektet har for fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere. Dette tema beskrives i kapitel 7. I kapitel 8 beskrives temaet strategisk og ledelsesmæssigt fokus, hvilket omfatter en afdækning af, hvordan det politiske niveau i kommunen påvirker stillingsstrukturen i de enkelte institutioner. Derudover belyses det, hvordan den enkelte institutionsleders faglige vurdering af behovet for deltids- versus fuldtidsansættelse kommer til udtryk. I kapitel 9 belyses temaet økonomi og styring, der handler om, hvordan de økonomiske rammer på området har påvirket institutionsledelsens råderum, og hvordan budgettilpasninger er blevet udmøntet i praksis. Endvidere gives der et indblik i, hvilke faktorer der er udslagsgivende for, at der anvendes timereduktion eller afskedigelser. 6 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

7 2. Tendenser i forhold til deltidsbeskæftigelse i kommunerne Parterne bag projektet har fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) fået en kvantitativ afdækning af henholdsvis pædagogers og socialpædagogers ansættelse i henholdsvis deltids- og fuldtidsstillinger. Afdækningen viser, at der er væsentlig forskel i andelen af deltidsansatte for henholdsvis pædagogerne og socialpædagogerne. For pædagogerne på dagområdet er der samlet set flere deltidsansatte end fuldtidsansatte med 1,5 deltidsansatte for hver fuldtidsansat. For socialpædagogerne er der omvendt færre deltidsansatte end fuldtidsansatte med 0,6 deltidsansatte per fuldtidsansat. På tværs af landets kommuner dækker denne gennemsnitlige ratio mellem deltidsansatte og fuldtidsansatte over en væsentlig variation. For dagpædagogerne har langt størstedelen (85 procent) af kommunerne flere deltidsansatte end fuldtidsansatte og deltids-/fuldtidsratioen varierer fra 0,5 til 6,0 deltidsansatte per fuldtidsansat. For socialpædagogerne er det omvendt et mindretal af kommunerne (31 procent), der har flere deltidsansatte end fuldtidsansatte. Variationen på tværs af kommuner er ligeledes betydeligt mindre med en variation fra 0,2 til 1,9 deltidsansatte per fuldtidsansat. Ser man i stedet på, hvilken betydning en henholdsvis høj/lav andel deltidsansatte har for det gennemsnitlige timetal for alle ansatte pædagoger, kan det konstateres, at variationen er væsentlig lavere. For både pædagoger og socialpædagoger er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de deltidsansatte cirka 31 timer om ugen. På dagpædagogområdet varierer det gennemsnitlige timetal for alle ansatte fra 30,9 til 35,1 timer om ugen. For socialpædagoger varierer det gennemsnitlige timetal fra 31,2 til 36,5 timer om ugen. Der er således ikke den store forskel i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for henholdsvis pædagoger og socialpædagoger på trods af den væsentlige forskel i deltids-/fuldtidsratioen. På baggrund af denne kvantitative gennemgang er det derfor centralt for de videre analyser, at deltid på pædagogområdet helt overvejende er timetal, der ligger et stykke over 30 timer om ugen. Det vil sige, at den reelle reduktion af det samlede leverede timetal på områderne samlet set er relativt be- 7 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

8 Deltids/fuldtidsratio for socialpædagoger grænset selv i kommuner med mange deltidsansatte per fuldtidsansat. For mange medarbejdere vil det derfor formentlig heller ikke opleves som deltid, hvis medarbejderen er ansat på eksempelvis 33 eller 34 timer om ugen. Dette fremhæves endvidere, hvis der ses på konsekvenserne af deltidsansættelser for den samlede præsterede arbejdstid. Hvis alle deltidsansatte kom på fuldtid, ville det forøge det samlede antal arbejdstimer med cirka 10 procent for dagpædagoger og cirka 7 procent for socialpædagoger. På kommuneniveau varierer dette noget mere; for dagpædagoger fra cirka 5 procent til cirka 20 procent og for socialpædagoger fra cirka 2 procent til cirka 20 procent. Der er på kommuneniveau ingen statistisk sammenhæng mellem omfanget af deltidsansættelser på dagpædagog- og socialpædagogområderne, jf. nedenstående figur. Dette peger også i retning af, at der ikke er kommunale politikker, der er udslagsgivende for anvendelsen af deltid på tværs af områder. 2 Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for pædagoger og socialpædagoger 1,8 1,6 1,4 1,2 R² = 0, ,8 0,6 0,4 0, Deltids/fuldtidsratio for pædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne og Deloittes egne beregninger. En anden hypotese om mere strukturelle forhold med betydning for deltids-/ fuldtidsratioen for pædagoger kunne være områdets samlede størrelse i kommunen, da mange pædagoger kan give en større fleksibilitet i medarbejdergruppen. Der kan dog heller ikke konstateres en sammenhæng mellem pædagogområdets størrelse i kommunen og prioriteringen af deltid/fuldtid hverken for dagpædagoger eller socialpædagoger, som de to nedenstående figurer viser. 8 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

9 Antal socialpædagogårsværk i kommunen Antal pædagogårsværk i kommunen 3500 Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for pædagoger og antallet af pædagog årsværk R² = 0, Deltids/fuldtidsratio for pædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne og Deloittes egne beregninger Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for socialpædagoger og antallet af socialpædagog årsværk R² = 0, ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Deltids/fuldtidsratio for socialpædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne og Deloittes egne beregninger. Endelig har Deloitte undersøgt eventuelle forklarende sammenhænge på dagpædagogområdet mellem kommunens prioritering af deltidsbeskæftigelse og henholdsvis normeringer (antal indskrevne i institutioner per medarbejder) og institutionsstørrelser (antal indskrevne per institution samt antal pædagogårsværk per institution). Heller ikke disse analyser peger på forklarende sammenhænge på kommuneniveau, jf. figurerne nedenfor. 9 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

10 Antal indskrevne i daginstitution og SFO pr. institution Antal indskrevne i daginstitution og SFO pr. pædagogårsværk 35 Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for pædagoger og antal indskrevne i daginstitution og SFO pr. pædagogårsværk R² = 0, Deltids/fuldtidsratio for pædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne, Danmarks Statistik og Deloittes egne beregninger. 200 Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for pædagoger og antal indskrevne i daginstitution og SFO pr. institution R² = 0, Deltids/fuldtidsratio for pædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne, Danmarks Statistik og Deloittes egne beregninger. 10 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

11 Antal pædagogårsværk pr. institution 14 Sammenhæng mellem deltids/fuldtidsratioen for pædagoger og antal pædagogårsværk pr. institution R² = 0, Deltids/fuldtidsratio for pædagoger Kilde: FLD-data leveret til parterne, Danmarks Statistik og Deloittes egne beregninger. Der er således ikke i det tilgængelige materiale indikationer af, at de centrale forklaringer skal findes på kommuneniveau, men derimod i mere institutionsog medarbejdernære forhold. Dette er i god tråd med, at forskellene i deltid/fuldtid reelt er mere begrænsede, når der også skeles til timetal, og at begrebet deltid reelt også dækker over en meget stor gruppe med tæt på fuldtid. 11 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

12 3. Sammenfattende konklusioner På baggrund af den gennemførte analyse kan der peges på en række forhold, der konkret har betydning på de enkelte arbejdspladser og i kommunerne for, at der etableres blandt pædagoger på både dag- og døgnområdet. Helt overordnet er det på baggrund af den gennemførte analyse Deloittes vurdering, at forklaringer i meget begrænset omfang skal søges på det kommunale niveau, men at den aktuelle prioritering af deltid og fuldtid helt overvejende er et udtryk for forhold relateret til den enkelte institution og endnu mere specifikt til den enkelte leders og medarbejders præferencer. Som også tidligere analyser af området har peget på, er der ikke centralt i kommunerne retningslinjer eller politikker for, hvilken prioritering af deltid/ fuldtid der skal stræbes efter. Således har HR-funktioner, MED-udvalg m.v. i kommunerne også en yderst begrænset indflydelse på den aktuelle prioritering af deltid og fuldtid. Dette gør sig gældende på såvel døgn- som dagområdet. Analysen peger på, at særligt nedenstående forhold er centrale for at forstå den nuværende prioritering af deltid/fuldtid på pædagogområdet. Forholdene knytter sig i forlængelse af ovenstående helt overvejende til den enkelte medarbejder og institutionsleder. Konklusionerne underbygges og uddybes i de efterfølgende tematiske analyser. Døgnområdet På døgnområdet efterstræbes fra både institutionsledere og medarbejdere generelt en høj andel af fuldtidsansatte. Institutionslederne i de specialiserede institutioner på døgnområdet prioriterer at have fuldtidsansatte af hensyn til det relationsskabende arbejde i forhold til brugerne af institutionerne. Behovet for fuldtidsansættelser på døgnområdet forstærkes yderligere af de overenskomstmæssige bestemmelser om frihed som kompensation for vagter på skæve tidspunkter. Det betyder, at den faktiske arbejdstid med tilstedeværelse i institutionen allerede for de fuldtidsansatte er mindre end 37 timer. 12 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

13 På døgnområdet er der endvidere peget på en stærkere tradition for fuldtidsansættelser. Det betyder, at medarbejderne på området har en grundforventning om at arbejde fuldtid, når dette erhvervsområde vælges. Arbejdsvilkårene med frihed som kompensation for eksempelvis nattevagter nævnes også som begrundelse for, at det for medarbejderne opleves som attraktivt at arbejde fuldtid. Medarbejdernes efterspørgsel efter fuldtid understreges endvidere af, at rekrutteringssituationen på døgnområdet for år tilbage var sådan, at det stort set var umuligt at rekruttere til stillinger på mindre end fuldtid. I de institutioner, hvor der i højere grad anvendes deltid, er dette overvejende en konsekvens af budgetreduktioner på området, der er udmøntet som timereduktioner frem for afskedigelser. Deltid på døgnområdet opleves således ofte som ufrivilligt af både institutionsledere og tillidsrepræsentanter. Enkelte større døgninstitutioner med flere afdelinger har forsøgt at skabe flere fuldtidsstillinger ved at sammensætte stillinger med timer i flere afdelinger. Dette vanskeliggøres dog af pædagogiske udfordringer i forhold til det relationsskabende arbejde i flere institutioner, specialiseringsgraden i flere af de højt specialiserede institutioner, der stiller særlige krav til erfaring og kompetencer, samt medarbejdernes bekymringer i forhold til de mere kollegiale aspekter af at høre til på flere arbejdspladser. I døgninstitutioner med weekendaflastningsordninger opleves et større behov for deltidsansatte medarbejdere, da der er spidsbelastningsperioder i weekenden, der opleves som svære at dække med fuldtidsansatte. Dagområdet En stor del af tillidsrepræsentanterne og ledelsen peger på, at institutionens størrelse kan have en betydning for stillingsstrukturen. I større institutioner kan der blandt andet være mulighed for større fleksibilitet i forbindelse med organisering af det daglige arbejde, hvilket giver institutionsledelsen mulighed for at sammensætte flere fuldtidsstillinger. Det er ikke oplevelsen hos hverken tillidsrepræsentanterne eller lederne, at områdeledelse har nogen afgørende betydning for den aktuelle fordeling af fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere. Selvom områdeledelse giver mulighed for større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, er det størrelsen af det enkelte børnehus/institution, der er afgørende. Større enheder med flere forskellige afdelinger giver mulighed for større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Det er dog indtrykket blandt både tillidsrepræsentanterne og institutionsledelsen, at det primært er den enkelte institutionsleders faglige vurdering af behovet for deltids- versus fuldtidsansættelse, der har indflydelse på stillingsstrukturen. Barriererne for udbud af ekstra timer ligger både hos institutionsledelsen og medarbejderne. Institutionsledelsen kan opleve en række barrierer i 13 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

14 forhold til, at udbud af ekstra timer kan resultere i, at resttimetallet bliver for småt. Medarbejderne kan på den anden side opleve, at ønsket om ansættelse af en ny medarbejder står i vejen for, at eksisterende medarbejdere kan få flere timer. På dagområdet er den overvejende tendens blandt både ledere og tillidsrepræsentanter, at spidsbelastningsperioder midt på dagen er en medvirkende årsag til en høj andel af deltidsansatte medarbejdere. Der er dog divergerende oplevelser blandt de deltagende institutioner. Flere ledere peger på, at det afhænger af måden, hvorpå institutionsledelsen organiserer og tilrettelægger det daglige arbejde, samt anvendelse af samkøring i sommerferierne. Det er både tillidsrepræsentanternes og institutionsledelsens vurdering, at der er stor forskel på kulturen blandt medarbejderne på dag- og døgnområdet. På dagområdet betyder hensynet til familielivet, at flere medarbejdere vælger deltidsansættelse. Flere tillidsrepræsentanter giver udtryk for, at arbejdsnormen blandt medarbejderne kan have en selvforstærkende effekt. Hvis hovedparten af medarbejderne i en institution er deltidsansatte, vil det have en afsmittende effekt på de medarbejdere, der er ansat på fuldtid. For de medarbejdere, der ønsker at gå fra deltid til fuldtid, er det som oftest af hensyn til privatøkonomien. Tilsvarende peger tillidsrepræsentanterne på, at medarbejderne ikke oplever, at den lønmæssige gevinst ved at gå op i tid står mål med den livskvalitet, medarbejderne oplever ved at være på deltid. Dette skal endvidere ses i sammenhæng med, at de ekstra timer, en medarbejder får ved at gå fra deltid til fuldtid, ofte vil ligge på ydertidspunkter i vagtplanen, som den enkelte finder uattraktive. Rekrutteringsaspektet er ikke afgørende for, om institutionsledelsen vælger deltid eller fuldtid. Det er indtrykket blandt deltagerne, at det grundet den nuværende situation på arbejdsmarkedet ikke er svært at rekruttere hverken deltids- eller fuldtidsmedarbejdere til dag- eller døgnområdet. På dagområdet er det heller ikke oplevelsen, at det historisk har været svært at rekruttere til deltidsstillinger. I enkelte institutioner oplever institutionsledelsen, at udviklingen i normeringen af henholdsvis pædagogmedhjælpere og pædagoger kan være en mulig forklaring på stigningen i andelen af deltidsansatte medarbejdere. Dette skyldes, at ledelsen har ansat en større andel pædagoger, men at deres lønsum stadig bliver beregnet ud fra en normering på 60/40. Lederne prioriterer således ofte at styrke det pædagogiske arbejde ved at konvertere en fuldtidspædagogmedhjælperstilling til en deltidspædagogstilling. Budgettilpasninger og nedskæringer i normeringen betyder, at institutionsledelsen prioriterer personale i spidsbelastningsperioderne. For at imødekomme krav om ekstra personale midt på dagen oplever flere insti- 14 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

15 tutionsledere, at der er behov for en større andel af deltidsmedarbejdere. Det gør sig særligt gældende i mindre institutioner. Både tillidsrepræsentanter og ledere oplever, at reduktion i timetal bliver anvendt i stedet for afskedigelser, hvilket påvirker fordelingen i stillingsstrukturen. Institutionsledelsen drøfter ofte retningslinjer for reduktion i arbejdstid med medarbejderne, men det er tillidsrepræsentanternes oplevelse, at det i høj grad er den enkelte institutionsleders beslutning, hvorvidt der anvendes reduktion i arbejdstid eller afskedigelser. SFO-området På SFO-området er den begrænsede åbningstid en afgørende faktor for, at det kan være svært at oprette fuldtidsstillinger. Årsagen til, at en række kommuner alligevel har en høj andel af fuldtidsmedarbejdere inden for SFO-området, er oprettelsen af et tæt samarbejde med den lokale skole. Fuldtidsstillingen bliver sammensat ved, at medarbejderne har timer i skolen om formiddagen og timer i SFO en om eftermiddagen. Blandt de kommuner, hvor der ikke er et formaliseret samarbejde mellem skolen og SFO en, oplever tillidsrepræsentanterne, at der kan opstå udfordringer i timenormeringen og det tværfaglige samarbejde. Der er bred enighed om, at beslutninger om samarbejdet mellem skole og SFO bør tages på et overordnet ledelsesmæssigt niveau, så der ikke opstår misforståelser omkring samarbejdet i forhold til normeringen i de forskellige enheder. Enkelte af de deltagende tillidsrepræsentanter peger for eksempel på, at modeller, hvor skolen løbende køber pædagogtimer i SFO en, giver anledning til usikkerhed hos medarbejderne om deres ansættelsessituation og øger behovet for løbende drøftelser mellem skoleledelsen og SFO-ledelsen. Samarbejdet med skolerne varierer meget kommunerne imellem. I nogle kommuner er samarbejdet opstået lokalt, i andre kommuner er samarbejdet opstået på baggrund af nogle politisk vedtagne retningslinjer. En enkelt kommune har dog vedtaget en politik på SFO-området, der betyder, at alle SFO-medarbejdere skal have timer i indskolingen. Det har medført, at andelen af fuldtidsmedarbejdere er steget. 15 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

16 4. Organisering Efter kommunalreformen i 2007 har flere kommuner oplevet institutionssammenlægninger og organisationsændringer inden for området, hvilket kan have betydning for måden, hvorpå stillingsstrukturen har udviklet sig. I dette kapitel belyses det, hvilken betydning institutionsstørrelse og organisering af ledelsen har for den aktuelle fordeling af deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere. Derudover beskrives det, hvilken betydning organiseringen af HRfunktionen og dennes samarbejde med den enkelte institutionsledelse har for prioriteringen af stillingsstrukturen Institutionsstørrelser og strukturændringer Følgende spørgsmål har ligget til grund for fokusgruppeinterviewet Har der været større strukturændringer på området? Hvor meget varierer fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte i de forskellige institutioner? Hvor mange institutioner er der i kommunen (dag/døgn)? Er der områdeledelse på daginstitutionsområdet? Hvilken betydning har institutionens størrelse for fordelingen af deltidsansatte versus fuldtidsansatte? I de deltagende kommuner er det en gennemgående tendens, at der i langt de fleste kommuner har været institutionssammenlægninger både på dag- og døgnområdet, men at institutionsstørrelserne dog fortsat varierer meget også inden for den enkelte kommunes grænser på både dag- og døgnområdet. Fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere på institutionsniveau varierer ligeledes i væsentligt omfang inden for den enkelte kommune. Dette giver derfor anledning til i vidt omfang at søge forklaringer på forskelle i fordelingen mellem deltid og fuldtid på institutionsniveau og i mindre grad på kommuneniveau. Som det vil fremgå af de videre tematiske analyser, understøttes dette også af de mulige forklaringer på forskelle, der er fremkommet i fokusgruppeinterviewene. Institutionsstørrelse For tillidsrepræsentanter og ledere i særligt institutioner med en høj andel af deltidsansatte er der enighed om, at institutionens størrelse har en betydning for prioriteringen af deltid og fuldtid i den enkelte institution. Flere af disse ledere peger på, at de små institutioner ofte er meget sårbare i forhold til spidsbelastningsperioder, hvorfor der kan være behov for deltidsansatte medarbejdere, hvilket giver bedre mulighed for at prioritere at have mange pædagoger på bestemte tider af døgnet eller på bestemte ugedage. I større institutioner er der derimod mulighed for at opnå en større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og vagtplanlægningen, hvilket giver større mulighed for at have fuldtidsstillinger. Omvendt påpeger flere både tillidsrepræsentanter og ledere fra institutioner med en lav andel af deltidsansatte, at små institutioner ikke i sig selv nød- 16 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

17 vendiggør, at der prioriteres mange deltidsansatte. I mange mindre institutioner har man planlagt sig ud af dette ved, at den enkelte medarbejder har flere vagter i ydertidspunkterne, og ved at medarbejdergruppen accepterer, at fordelingen af vagterne på ydertidspunkterne ikke altid er helt ens blandt alle medarbejdere. Dette stiller således krav til medarbejdernes fleksibilitet i forhold til arbejdstidens placering (fx antallet af åbne- og lukkevagter) og den udbredte kultur for en retfærdig og ensartet fordeling af goder og onder i vagtplanlægningen m.v. Mulighederne afhænger dog ofte også af, hvor presset en normering institutionslederen oplever at have, da institutionsledere med pressede normeringer ofte føler sig nødsaget til at prioritere højere normering i spidsbelastningsperioder og lavere normering på eksempelvis ydertidspunkter. Som det fremgår, er det således ikke institutionsstørrelsen i sig selv, der er bestemmende for fordelingen af deltid/fuldtid, men samspillet med en række andre faktorer, der behandles i de følgende analyser. Følgende spørgsmål har ligget til grund for fokusgruppeinterviewet Hvilken indflydelse har områdeledelsen eller den samlede institutionsledelse på døgninstitutioner med flere fysiske afdelinger på arbejdstilrettelæggelse og medarbejdersammensætningen i den enkelte institution/afdeling? Områdeledelse Flere af de deltagende kommuner har allerede planlagt eller planlægger at implementere områdeledelse på dagområdet. Områdeledelsen fungerer som en overordnet administrativ ledelse, der har en række institutioner (børnehuse, afdelinger m.v.) med hver deres daglige leder under sig. Flere af de deltagende institutionsledere har peget på, at overgangen til områdeledelse eller institutionssammenlægninger typisk har medført reduktioner i antallet af ledere. Da lederne typisk er fuldtidsansatte, kan dette påvirke den samlede fordeling af deltid/fuldtid på pædagogområdet. Det er dog ikke de deltagende institutioners oplevelse, at det har haft nogen afgørende betydning for den aktuelle fordeling af fuldtids- og deltidsansatte blandt basispersonalet. Flere institutionsledere giver indtryk af, at områdeledelse på sigt kan give mulighed for en større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen gennem større budgetter og større institutioner. Det vil kræve, at mulighederne for at oprette kombinationsstillinger, hvor en enkelt medarbejder har timer i flere forskellige institutioner, udnyttes i højere grad. I dag oplever både ledere og tillidsrepræsentanter, at der er en række barrierer i forhold til anvendelse af kombinationsstillinger, hvilket bevirker, at det ikke er så udbredt. Udfordringerne er særligt knyttet til det relationsskabende arbejde med børn og forældre, kollegial sammenhæng på den enkelte arbejdsplads, geografiske afstande og koordinering internt i institutionsledelsen. Overgang fra amter til kommuner Enkelte af de deltagende døgninstitutioner har tidligere været organiseret under de tidligere amter, men ledelserne oplever ikke, at skiftet til kommunal styring har haft nogen betydning for sammensætningen af deres personalegruppe. Overgangen har dog for enkelte institutioner betydet ændringer i særligt de økonomiske rammevilkår for institutionerne, der har påvirket den daglige drift, herunder også fordelingen af fuldtid/deltid. De mekanismer om- 17 Fuldtid eller deltid blandt pædagoger Analyse af forklaringer på etablering af

Fuldtid eller deltid blandt pædagoger på dag- og døgnområdet. Hovedkonklusioner fra afrapporteringen

Fuldtid eller deltid blandt pædagoger på dag- og døgnområdet. Hovedkonklusioner fra afrapporteringen Fuldtid eller deltid blandt pædagoger på dag- og døgnområdet Hovedkonklusioner fra afrapporteringen Indhold Tendenser i forhold til deltidsbeskæftigelse i kommunerne Døgnområdet Dagområdet SFO-området

Læs mere

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014.

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014. NOTAT Punkt 8 bilag 8 Til: MED-Hovedudvalget Fra: Koncern HR Dato: januar 2014 Koncern HR Alléen 15 4180 Sorø Politik om fuldtid www.regionsjaelland.dk Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID

SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID - Undersøgelse om arbejdstid og implementeringen af KTO-aftale om deltidsansattes ret til ledige arbejdstimer blandt medlemmer hos Socialpædagogerne December 29 Side 1 af

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling

Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling Punkt 4. Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling 2015-048520 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen udarbejder

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

1. Hvad er intern forenkling?

1. Hvad er intern forenkling? Hvad er intern forenkling? Det er vigtigt, at kommunen har et fælles svar på dette spørgsmål, når de går i gang med at forenkle egne regler og procedurer. Ellers risikerer man, at arbejdet trækker i forskellige

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold

Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold Tabel 1: Undersøgte regionalt ansatte efter, om de er på fuldtid eller deltid... 4 Tabel 2: Fuldtidsansatte efter deres overvejelser om at

Læs mere

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den 11.12.2008 - skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe

Læs mere

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Afdeling: PMF Fyn, 906 OK 13 61.01-60.11-63.11/1264 - OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Krav til den enkelte overenskomst som afdelingen ønsker rejst. Løn

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det regionale område mellem Danske

Læs mere

Lukkedage i danske institutioner

Lukkedage i danske institutioner 31.10.2006 Notat - MELA/kiak Lukkedage i danske institutioner FTF har undersøgt omfanget af lukkedage i institutioner i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2007. Undersøgelsen viser,

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2017/ Dato: 13. februar Notat om Fleksibel arbejdstid. Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent

Notat. Sagsnr.: 2017/ Dato: 13. februar Notat om Fleksibel arbejdstid. Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent Notat Sagsnr.: 2017/0002228 Dato: 13. februar 2017 Titel: Notat om Fleksibel arbejdstid Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent Borgmester Steen Hasselriis har bedt administrationen i Halsnæs Kommune

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Arbejdstidsaftaler på det regionale område.

Arbejdstidsaftaler på det regionale område. Arbejdstidsaftaler på det regionale område. Bilag A: Områdefordelte resultater KTO og Danske Regioner 5. februar 2010 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indhold i tabelbilaget RESPONDENTER OG

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ.

DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ. NOTAT DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen i skoleåret 2014/2015. Materialet som danner grundlag for denne

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Baggrund for forslag...3 Ændring af strukturen...3 Fordele ved ny struktur i distrikterne...4 Distriktslederne...4

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel

Læs mere

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter.

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. På vegne af alle medarbejderne i Børnehuset ved Skoven, har MED-udvalget følgende kommentarer til forslaget om dagtilbuddene

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder

Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder Fokusgruppeinterview med decentrale ledere i Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice, og Borgmesterens Afdeling (i alt

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

SKÆVE ARBEJDSTIDER Holdningsundersøgelse blandt HK s medlemmer

SKÆVE ARBEJDSTIDER Holdningsundersøgelse blandt HK s medlemmer Forfatter KBG Dato 19022015 SKÆVE ARBEJDSTIDER Holdningsundersøgelse blandt s medlemmer SAMMENFATNING I forbindelse med folketingsvalget har i samarbejde med Epinion lavet en undersøgelse af medlemmernes

Læs mere

Rapport. Om vilkårsændringer for FOA s medlemmer i Region Hovedstaden

Rapport. Om vilkårsændringer for FOA s medlemmer i Region Hovedstaden Rapport Om vilkårsændringer for FOA s medlemmer i Region Hovedstaden Rapporten er udarbejdet i forbindelse med de økonomiske besparelser og afskedigelser i 21 Region Hovedstaden Indledning FOA I Region

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid KB den 20.6.2016 I nedenstående er kredsformandskabets reviderede retningslinjer samt nye anbefalinger for arbejdstidsområdet. Dokumentet tager afsæt i

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Juni - 2014 Side 0 af 12 FORMÅL OG BAGGRUND... 2 RESUME... 2 NORMERINGER I DAGTILBUD PR. 1. OKTOBER 2012... 4 OPGØRELSE AF ANTAL INDSKREVNE BØRN:...

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Redegørelse for økonomiske og organisatoriske forudsætninger forbundet med områdeledelsesstrukturen samt fordele og ulemper ved øvrige

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Fokus på kommunernes praksis 2 En stor del af de kommunale serviceudgifter bruges

Læs mere

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 3. DEFINITIONER...

Læs mere

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere