Grundlæggende undervisningsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud Juli 2005

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB og TAK hører til i den fælles kompetencebeskrivelse (FKB) nr. 2629: Pædagogisk arbejde med børn og unge. Rammerne for forældresamarbejdet er beskrevet i Lov om social service, hvor der bl.a. står: Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. (Ibid. 8. stk. 2). Lovgivningsmæssigt stilles der krav om et tæt samarbejde med forældrene. Uddannelsen vil som oftest være relevant for flere af målgrupperne i FKB en. Det vil sige Dagplejere samt pædagogmedhjælpere ansat i pædagogiske dagtilbud for børn i alderen 0-14 år. Kompetenceudviklingen vil her omhandle følgende arbejdspladser: SFO, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og fritidshjem. Dagplejere og pædagogmedhjælpere ansat i særlige dagtilbud for børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Arbejdsfunktioner I forbindelse med forældresamarbejde er den primære arbejdsfunktion i dagtilbuddene at fremme børns udvikling, trivsel og selvstændighed i et samarbejde med forældrene. Forældresamarbejdet omhandler dialog og kommunikation med forældrene om det enkelte barn og om de rammer og muligheder, der præger den pædagogiske praksis. Forældresamarbejdet bevæger sig inden for to felter: Den formelle og uformelle kontakt. Det uformelle forældresamarbejde handler om det daglige møde mellem forældre og pædagogisk personale. Det formelle forældresamarbejde handler dels om den overordnede forældreindflydelse og dels om det systematiserede forældresamarbejde. Konkret kan arbejdsfunktionen i forbindelse med forældresamarbejde omhandle: Daglig kommunikation med forældrene om børnenes trivsel og udvikling - herunder også almindelig høflighed og smalltalk Planlagte/systematiske forældresamtaler Svære forældresamtaler Her-og-nu-samtaler pludselige hændelser (fx sygdom, ulykker), der kræver, at den pædagogiske medarbejder træder til her og nu 1 af 14

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Inddragelse af og samarbejde med forældrene i planlægning og tilrettelæggelse af det pædagogiske dagtilbud - fx i forhold til arbejdet med fælles værdisættelse og virksomhedsplan Inddragelse af og samarbejde med forældre ved afholdelse af særlige forældrearrangementer. Det kan ske via forældrebestyrelsen Inddragelse af og samarbejde med forældrene ved arbejdet med pædagogiske læreplaner. Det skal ske via forældrebestyrelsen Den pædagogiske medarbejders overvejelser over egen rolle og position i forhold til forældresamarbejde Praksisfællesskabets overvejelser over og fælles værdisættelse af arbejdet med forældresamarbejde Overvejelser over mulighedsbetingelser for det pædagogiske arbejde og for det tilknyttede forældresamarbejde. Begrundet sammenhæng mellem uddannelsesmål og FKB Udvikling og læring gennem dialog I takt med samfundets udvikling ses videndeling, refleksivitet, deltagelse, dialog og samvær med andre som de bærende elementer for læring. Det er gennem dialogen og samarbejdet, at man lærer. Det betyder, at kommunikation og samarbejde med forældre bliver pædagogisk i sig selv, fordi samarbejdet får som mål, at begge parter lærer noget. Forældre skal ikke forklares eller anvises løsninger, men dialogen skal have som mål, at den er udviklende for begge parter. Samtaler kan her ses som relationer. Man kan tale om både indre 1 og ydre 2 samtaler (se fx Tom Andersen, 1996, s. 41). Kommunikationen har som mål at udvide de tre aktivitetsformer sanse, vide og handle i såvel de indre som de ydre samtaler. Dialogen bliver derved en søgeproces, som mennesker sammen bevæger sig ind i. Målet er afklaring, indsigt og forståelse. Dialoger gør det muligt at udvikle sig; det vil sige at forandre sig i forholdet til sig selv, de andre parter og det, som samtalen drejer sig om. Begreber som gensidig forståelse og det fælles tredje 3 inddrages her (Benedicte Madsen, 1996). I denne forståelse bliver dialogen et udviklingsværktøj og et forandringsredskab. Det er gennem dialogen, at der skabes muligheder for forandring ikke bagefter eller før 1 Den indre samtale, som den samtale eller de refleksioner, den enkelte har med sig selv - inden i sig selv - under en given samtale med en anden. 2 Den ydre samtale er den samtale, som parterne begge hører, og som begge er fælles om at skabe og vedligeholde. 3 Det fælles tredje: Det samtaleindhold, som parterne er enige om at rette deres opmærksomhed imod. 2 af 14

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Disse forestillinger om læring gennem udvikling og dialog er centrale for forståelse af intentioner med forældresamarbejde. Ideelt set skal forældresamarbejde mere ses som et fælles læringsrum end et samarbejdsrum. Forældresamarbejde som et spændingsfelt mellem barnet, forældre og den pædagogiske medarbejder På baggrund af en brugerundersøgelse i forbindelse med evaluering af dagtilbud for børn (for Socialministeriet, 2003) konkluderes, at alle, høj som lav er enige om, at forældresamarbejde er godt. Forældresamarbejdet er et nødvendigt grundlag for at skabe kvalitet i dagtilbudene Forældrene tages alvorligt og deres krav om kvalitet i dagtilbudene ligeså (Bjørg Kjær, 2003, s ). Værdisættelsen af forældresamarbejdet skal ses i tilknytning til udviklingen i samfundet. Man taler i dag om det komplekse samfund. Der sættes fokus på det enkelte individs udfoldelser og selvrealisering. I dagens samfund er normer, værdier og holdninger til pædagogik, opdragelse og samarbejde ikke fast definerede størrelser, men størrelser, der konstant er under forandring og konstant til forhandling. Se fx Socialforskningsinstituttets undersøgelse om opdragelse og værdier 5. I denne sammenhæng kan man se forældresamarbejdet som et spændingsfelt mellem barnet, forældrene og de pædagogiske medarbejdere. Udtrykket spændingsfelt anvendes, fordi roller, relationer og synet på disse har ændret sig markant som følge af samfundets udvikling. Det kræver andre måder at håndtere samarbejdet på. Centrale temaer er her fleksibilitet, omstillingsevne og parathed. I kapitlet Ideer til tilrettelæggelse, vil der være en række forslag til, hvordan det nye samarbejde kan håndteres. De nye roller og relationer kan skitseres med følgende model: 4 Bjørg Kjær: Forældre og forældresamarbejde hvordan omtales forældre og hvordan udtaler de sig? Artikel i: Udvikling og perspektiver Dagtilbud til børn Rapport 3. Evaluering foretaget for socialministeriet, marts Rapporten kan downloades fra hjemmesiden 5 Dines Andersen og Anne-Dorthe Hestbæk: Ansvar og værdier. En undersøgelse i børnefamilier. Socialforskningsinstituttet 99:22, af 14

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Barnet Forældresamarbejde Pædagogiske medarbejdere Forældre Nedenfor gives en række eksempler på, hvad de nye roller og relationer består i, og hvordan de kan håndteres. Pædagogiske medarbejdere Dialog: Rollen som pædagogisk medarbejder har ændret sig fra ekspertrollen (anvisende) til en mere dialogorienteret og støttende rolle. Autoriteten er ikke længere givet, og denne rolle kan derfor skabe usikkerhed blandt det pædagogiske personale. Bjørg Kjær (2003, s. 79) formulerer det sådan, at en del af de pædagogiske medarbejdere ikke føler sig rustet til at udføre forældresamarbejdet og kommunikationen med forældrene godt nok eller med tilstrækkeligt fagligt overskud til ikke at blive bange for kritik og derfor kan have tendens til at forsvare sig selv på grund af dårlig selvtillid som professionsgruppe. Han foreslår, at de pædagogiske medarbejdere arbejder med eget fagligt selvværd og selvtillid, samt at de arbejder med kommunikation og dialog, der fx tager afsæt i anerkendende forholdemåder 6. Signalværdi: Der er et øget fokus på de pædagogiske medarbejderes signalværdi: Signalværdi handler om, at de pædagogiske medarbejdere kan forklare sig pædagogisk, og at de kan sælge sig selv. Peter Ø. Andersen beskriver det ved, at pædagogens rolle i disse år er udsat for forandringspres. Pædagoger skal i højere grad vise tydelige resultater, de skal evalueres, og ikke mindst skal de tydeliggøre, at deres arbejde er menings-fuldt, ikke blot overfor forældre, lærere og børn, men også overfor hinanden, andre faggrupper (Peter Ø. Andersen, 2003, s. 10). 6 Anerkendende forholdemåder (AI): At skabe et løsningsorienteret, konstruktivt fælles tredje: At tale om muligheder (muligheder skaber fremadrettethed og er konstruktivt) og kompetencer til at ændre. Bruge refleksion som læring. 4 af 14

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Der stilles ikke kun krav om at kunne formulere sin faglighed. Der stilles også krav om en anden faglighed, der ikke som tidligere alene handler om at begrunde sig ved teorier, men også ved en mere kontekstafhængig og helhedsorienteret tilgang, hvor observationer, teorier og forslag til løsninger inddrages. Der sættes herved fokus på at skabe et refleksivt forhold mellem teori og praksis. Formidlings- og forhandlingsaspektet bliver derved en betydningsfuld opgave for de pædagogiske medarbejdere. Kravene kan ifølge Peter Ø. Andersen imødekommes ved, at de pædagogiske medarbejdere tilegner sig et analytisk og beskrivende fagsprog, og at de indtager en observerende og beskrivende position. Dette fagsprog og denne position kan danne afsæt for refleksioner over den pædagogiske praksis og dokumentation af det pædagogiske arbejde (Ibid. s. 12). Derved skabes mulighed for en synliggørelse af det pædagogiske arbejde og den nye pædagogiske faglighed. Forældre Det nye fagsprog giver mulighed for at sætte fokus på dialog og fælles undersøgelse af praksis. Der skabes også mulighed for at kunne indtage helikopterperspektiv det vil sige se på mulighedsbetingelser for handlinger 7 og reflektere over forudsætninger og præmisser for at godt forældresamarbejde - herved kan man arbejde med at undgå, at skylds- og ansvarsproblematikker forskydes til den enkelte pædagogiske medarbejder. Samtidig bliver det muligt at bruge kollegafællesskabet til sparring og supervision og til at skabe kollektive løsninger på det gode forældresamarbejde. Forældrene er blevet brugere - og også kunder - af et offentligt servicetilbud. Hvordan denne rolle håndteres i dagtilbuddet er af væsentlig betydning for relationen mellem pædagogiske medarbejdere og forældrene. Skal kunden altid tilfredsstilles; kan man stille krav til kunden? Spørgsmålene har stor relevans, idet det i vejledningen til lovgrundlaget tydeliggøres, at forældrene fortsat har hovedansvaret for barnet og at dagtilbuddets indsats må afstemmes i forhold til dette (Vejledning om Dagtilbud til børn efter lov om social service, 1997, s. 11). Håndtering af disse anderledes roller kan fx ske ved at arbejde på at se opgaven (som defineret i lov om social service) som en fælles opgave, alle har medansvar for at bidrage til at løse. 7 Ved mulighedsbetingelser forstås mødet mellem den enkeltes aktualisering af mulighederne og de aktuelle læringsmuligheder i konteksten. 5 af 14

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Forældretyper i dag stiller andre og forskellige krav til dagtilbuddet. I megen litteratur (se litteraturliste) beskrives, hvorledes forældrenes ønske om indflydelse og deres iver for at sikre deres barn optimale udviklingsmuligheder skaber nye udfordringer for forældresamarbejdet. Der tales fx om servicerende og iscenesættende forældre. Margrethe Brun Hansen (2001) bemærker en række fællestræk ved forældretyper i dag: Usikkerhed over for at påtage sig voksenrollen, manglende lydhørhed over for barnet, social ansvarlighed, når det drejer sig om deres eget barn, men ikke over for resten af børnene Forældre kan i dag have en anden tilgang til pædagogikken end de pædagogiske medarbejdere, og mødet mellem forældre og medarbejdere kan derfor være præget af interessekonflikter. Samarbejdet mellem de nye forældre og de pædagogiske medarbejdere kan ifølge Bjørg Kjær (2003, s. 72) være et dilemma: På den ene side er forældreinddragelse, forældreindflydelse og forældresamarbejde altså en etableret selvfølge ikke mindst i lovgrundlaget. På den anden side er ingen [de pædagogiske medarbejdere] helt overbeviste om, at forældrene nu også er så gode til at være forældre, som de burde. Og heri består forældresamarbejdets dilemma. Håndtering af dette dilemma befordres af, at de pædagogiske medarbejdere arbejder på at undgå en dem-og-os-tankegang. Ved at de pædagogiske medarbejdere arbejder bevidst med egne fordomme, opdragelsesværdier, livsformer og fortolkningsprocesser og ved at reflektere over betydning af egne normer og holdninger i forældresamarbejdet skabes mulighed for en større gensidig forståelse. Samarbejdet med forældrene kan fx tage afsæt i en anerkendende tilgang med fokus på indholdsniveauet i kommunikationen det fælles tredje, sagen, indholdet. Benedicte Madsen udfolder denne forståelse af kommunikationen i kommunikationstrekanten, som er en grundmodel for en samtale mellem to parter, der har en fælles sag et fælles tredje (Benedicte Madsen, 2000). Individualisering Samfundets øgede fokus på det enkelte individs udvikling og selvrealisering har skabt et andet syn på barnet. Det værdisættes i langt højere grad, at barnet høres og inddrages i familiens beslutninger, og at barnet udvikler værdier som personlig frihed, ansvarlighed, solidaritet og ærlighed 8 For den servicerende forældretype kan det betyde, at barnet bliver famili- 8 Se Socialforskningsinstituttets undersøgelse af ansvar og værdier i børnefamilier (2000): Dines Andersen og Anne-Dorthe Hestbæk: Ansvar og værdier. En undersøgelse i børnefamilier. Socialforskningsinstituttet 99:22, 2000 (www.sfi.dk). 6 af 14

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET ens helt centrale person (Margrethe Brun Hansen, 2001, s ). Ved forældresamarbejde kan dette barnesyn skabe interessekonflikt i forhold til dagtilbuddets arbejde med sociale aspekter som deltagelse og ansvar i fællesskaber med andre børn. Vægter forældrene hensynet til deres barn (det enkelte individ), kan det kollidere med hensynet til børnegruppen som helhed (fællesskabet). Dette barnesyn udfordrer forældresamarbejdet og fordrer, at de pædagogiske medarbejdere synliggør deres faglighed og indgår i dialog med forældrene. For at skabe de bedste muligheder for udvikling gennem dialog kan fokus for dialogen være at undre sig sammen med forældrene og derved bidrage til at sætte fokus på indholdsniveauet det fælles tredje. Det giver mulighed for fælles fordybelse og fælles refleksioner over den fælles opgave, som bl.a. er at bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber (uddrag af Lov om social service, 8, stk. 4). Forældrebestyrelsen kan også deltage i at arbejde med at skabe fælles værdisæt og visioner. Disse nye relationer og roller udfordrer forældresamarbejdet Bjørg Kjær beskriver denne udfordring meget rammende: Forældresamarbejdet i dets forskellige former står altså over for nogle vanskeligheder med at kombinere det principielle og det konkrete. Med at kombinere det saglige og professionelle med det nære og personlige. Forældresamarbejdets succes eller fiasko handler om, hvorvidt samspillet giver plads til et syn på forældre som værende i stand til at kombinere forældrerollens dybt personlige involvering med en evne til at foretage nøgterne iagttagelser og komme med saglige argumenter. Det handler også om, hvorvidt pædagogens nødvendige personlige engagement blokerer for en professionel forholden sig til forældres kritik, synspunkter og eventuelle ændringsforslag. Det handler om, hvor grænsen går mellem respekt for andres iagttagelser, argumenter og analyser på den ene side og en konsolidering af positioner og roller på den anden. Det handler om at få ændret en massiv konsensuskultur til en debatkultur, hvor det er muligt at være uenige med hinanden uden, at man på grund af selve uenigheden, eller blot det at noget påpeges, klassificeres som dårlige forældre eller dårlige pædagoger (Bjørg Kjær, 2003, s. 81). Disse overvejelser og refleksioner over præmisser og forudsætninger for forældresamarbejde i dagens dagtilbud er afsættet for forslag til temaer og indhold af disse i uddannelsesforløbet. Uddannelsesmålets sammenhæng til TAK er Med afsæt i loven om social service relaterer uddannelsen sig primært til følgende to tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, (TAK er) og skal kvalificere deltagerne inden for disse: 7 af 14

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET a. Kommunikation og samarbejde inden for børne- og ungeområdet b. Medvirke til børns og unges udvikling Uddannelsen kan også relatere sig til de to resterende TAK er inden for den fælles kompetencebeskrivelse: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse ift. børn og unge og Igangsættelse af aktiviteter med og for børn og unge. Dette pga. lovkravet om dagtilbuddets samarbejde med forældrene om at opfylde de overordnede mål for børnenes liv og udvikling. Det betyder, at hele jobområdet baserer sig på et samarbejde med forældrene. I TAK a) står bl.a., at medarbejderne samarbejder om opgaven med pårørende/forældre, og at de medvirker til at opbygge en samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters holdninger, roller og opgaver. Hertil skal medarbejderne kunne identificere dilemmaer og modsætninger i samarbejdet. Medarbejderne skal kende til, at de er i et ansættelsesforhold, hvor der er lovmæssige krav om samarbejde med forældrene. I takt med samfundets udvikling til et komplekst samfund har forventninger og syn på forældresamarbejdet som nævnt ændret sig. Forældresamarbejde ses som nævnt som et spændingsfelt mellem et øget fokus på individet (barnet), nye forældretyper/-roller og nye roller for den pædagogiske medarbejder. Relationerne mellem barn, forældre og pædagogiske medarbejdere stiller i dag nye udfordringer til forældresamarbejdet. Af betydning for samarbejdet bliver derfor, hvordan den enkelte deltager reflekterer over egne normer og holdninger i mødet med forældrene. I kapitlet Ideer til tilrettelæggelse vil der blive givet en række forslag til temaer, som man kan arbejde med for at udfordre deltagernes refleksioner over spændingsfeltet med henblik på at udvikle kompetencer til at imødekomme udfordringen. I TAK b) står bl.a., at medarbejderne udfører pædagogisk og omsorgsrettet arbejde i pædagogiske dagtilbud i forhold til børn med almindelige behov herfor. Medarbejderne skal i det daglige arbejde kunne udfordre børns og unges potentialer, og de skal have forståelse for professionelles særlige ansvar for omsorg og udvikling af den pædagogiske praksis. Udvikling af kompetence til at gøre sig pædagogiske overvejelser og tilrettelægge aktiviteter, der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og udviklingsmuligheder, er centralt i denne tak. Denne kompetence skal kunne formidles til forældrene og skal kunne indgå i samarbejdet med forældrene. Det betyder, at medarbejderne skal kunne gøre sig relevante faglige observationer og overvejelser. De skal kunne formidle disse til forældrene med henblik på at kunne begrunde deres handlinger med et konstruktivt og fremadrettet fokus og med henblik på at kunne indgå i et samarbejde om at finde løsninger i relation til en fælles opgave. 8 af 14

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET I henhold til Lov om social service, 8a om pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn og unge, bliver det særlig centralt, at de pædagogiske medarbejdere udvikler kompetencer til at formidle det pædagogiske arbejde med henblik på at indgå i et samarbejde med forældrene om den pædagogiske praksis og om udarbejdelse og evaluering af de pædagogiske læreplaner. Forældrebestyrelsen skal godkende de pædagogiske læreplaner. I kapitlet Idéer til tilrettelæggelse gives forslag til, hvordan den pædagogiske medarbejder kan arbejde med at formidle observationer og konkrete hændelser på en professionel og udviklingsorienteret måde. Generelt Medarbejderne arbejder selvstændigt og i samarbejde med barnets familie, kolleger og andre relevante samarbejdspartnere om opgaven. Kompetencen er således udbredt på de fleste arbejdspladser i jobområdet. Derfor er der et behov for, at hver enkelt medarbejder kan deltage i at samarbejde med forældrene, fx med henblik på at kunne arbejde med pædagogiske læreplaner. Der er også behov for, at den pædagogiske medarbejder kan indgå i dialog med forældrene og formidle konkrete hændelser vedrørende barnet til forældrene. Det vil dog være forskelligt, hvilke muligheder der på de konkrete arbejds-pladser vil være for at arbejde med og deltage i forældresamarbejde - se nedenfor om mulige jobfunktioner. Deltagerforudsætninger Det anbefales, at deltagerne inden uddannelsesstart har både elementær teoretisk viden og praksiserfaring fra området, især vedr. emnerne samspil og relationer samt kommunikation/dialog. Deltagernes faglige og personlige forudsætninger i forhold til uddannelsesmålet vil afhænge af arbejdsorganiseringen på den enkelte arbejdsplads: Der vil være forskellige muligheder for at indgå i forældresamarbejde set i forhold til tildeling af ansvarsområder for pædagoger og pædagogmedhjælpere. I nogle dagtilbud vil pædagogmedhjælperen indgå på lige fod med pædagogerne i såvel uformelle som formelle fora, dvs. det daglige forældresamarbejde, planlagte forældresamtaler og forældrearrangementer. I andre dagtilbud vil pædagogmedhjælperen primært indgå i den daglige kontakt med forældrene. Dagplejeren arbejder ofte alene, men arbejder i nogle situationer sammen med dagplejepædagogen eller andre dagplejere i legestuer. Dagplejeren er således ofte alene om det daglige uformelle forældresamarbejde; typisk vil dagplejepædagogen deltage ved planlagte forældresamtaler og i andre formelle samarbejdsfora. 9 af 14

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Struktur Det anbefales, at deltagerne har uddannelsesbevis fra Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner eller Grundkursus for dagplejere. Derudover kan deltagerne med fordel have uddannelsesbevis fra uddannelserne: Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Deltagere, som arbejder i dagtilbud med svagt stillede børn og familier, kan anbefales uddannelserne Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område og Arbejdet med risikobørn og -unge. Deltagere, som arbejder i dagtilbud med børn af flygtninge eller indvandrere, kan anbefales uddannelsen Interkulturel pædagogik. 2. Ideer til tilrettelæggelse Det anbefales, at der tages afsæt i deltagernes egne praksiserfaringer, og at deltagerne arbejder med egne praksisfortællinger. Det kan fx indgå i uddannelsesforløbet, at deltagerne udarbejder deres egen praksisfortælling og i en projektorganiseret form arbejder med, hvordan de udfordringer, som fortællingen evt. stiller, kan imødekommes. Herved kan deltagerne under forløbet arbejde med analyse af egen praksis og udarbejdelse af handleforslag. Analysen kan ske ved, at deltagerne stiller arbejdsspørgsmål til fortællingen, som de under forløbet arbejder med at svare på, efterhånden som de tilegner sig mere viden om temaet. Brug af mindmap kan være velegnet til det konkrete arbejde med at stille spørgsmål til fortællingen. Arbejdsspørgsmålene kan fx stilles på baggrund af en undren over handlinger og reaktioner eller ud fra et ønske om at sætte en bestemt udviklingsproces i gang. På denne måde arbejder deltagerne implicit med analyse og dokumentation samt analyse af egen praksis; og deltagerne tilegner sig redskaber til fortløbende at dokumentere og udvikle egen praksis. Det anbefales også, at der på uddannelsen arbejdes eksemplarisk, dvs. at deltagerne arbejder med at udvikle kommunikative og refleksive kompetencer, fx ved at arbejde i grupper og ved at inddrage projektarbejdsformen. Herigennem kan deltagerne arbejde med refleksion, gruppeprocesser, kommunikation, dialog og anerkendende relationer. 10 af 14

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Forslag til temaer i uddannelsesforløbet 1. Lovgrundlaget for forældresamarbejde Samarbejde, dialog og læring kan være de centrale elementer her. Der kan arbejdes med at udfolde lovgrundlaget. Her kan deltagerne inddrage egne erfaringer for at forstå at bruge loven. Der kan arbejdes med, hvilken betydning de samfundsmæssige forandringer har for værdisættelse af forældresamarbejdet. 2. Forskellige former for forældresamarbejde Formelle og uformelle former for forældresamarbejde er centrale elementer her. Der kan arbejdes med, hvordan de formelle samarbejdsfora organiseres og planlægges, ligesom der kan arbejdes med de mere uformelle kontakter med forældrene med henblik på at sikre dialog og læring for alle parter. Deltagerne kan overveje mulighedsbetingelser bredt set for at skabe det gode forældresamarbejde. 3. Roller og relationer i spændingsfeltet mellem barn, pædagogisk medarbejder og forældre Her er det konkrete arbejde med forholdet mellem barn, pædagogisk medarbejder og forældre i fokus. Der kan arbejdes med den præsenterede model (trekant). Deltagerne kan her inddrage egne praksiserfaringer til en forståelse af forholdet mellem barn, forældre og egen rolle. 4. Synliggørelse af faglighed observere og beskrive Et observerende og beskrivende fagsprog er centralt element her. Der kan arbejdes med, hvorledes deltagerne kan udvikle et observerende og beskrivende fagsprog, ligesom deltagerne kan arbejde med, hvorledes observationer og teori kan indgå i analyser af hændelser for herigennem at skabe fagligt kvalificerede løsningsforslag. Der kan arbejdes med, hvorledes teori og praksis kan spille konstruktivt sammen, og hvordan begge elementer kan indgå i refleksioner over den gode praksis. 5. Dialog, kommunikation og anerkendende relationer/forholdemåder Udviklende dialog, gensidig forståelse og anerkendende forholdemåder er de centrale elementer her. 11 af 14

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Der kan arbejdes med dialog og det fælles tredje (Benedicte Madsen, se litteraturliste). Deltagerne kan overveje, hvordan dialogen bedst sikres, herunder fx: deres egen rolle, fysiske rammer, det valgte tidspunkt, modtagerens interesse og indstilling til formidlingen og dialogen samt hvad de vil opnå med dialogen. 6. Egne holdningers betydning i forældresamarbejdet Betydning af at bevidstgøre egne fordomme, opdragelsesværdier og livsformer og at reflektere over disse i samarbejdet med forældrene er centrale elementer her. Der kan arbejdes med, at deltagerne bevidstgør egne fordomme etc. i relation til deres egne praksiserfaringer. Der kan arbejdes med, hvordan man undgår en dem-og-os-tankegang ved fx at tage afsæt i tilgange som den udviklende dialog og læring gennem dialog. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Se Litteraturliste mv. 4. Litteraturliste mv. Litteraturlisten er vejledende og ikke udtømmende. Undervisere kan inspireres af listen både i forhold til egen forberedelse af uddannelsesforløbet og i forhold til at søge anden og nyere aktuel litteratur og lovstof dette også ved, at litteraturlisten indeholder links til websider, hvor ny viden kan søges, ligesom der gives en række links, der kan inspirere til udvælgelse af ny litteratur. Litteraturlisten kan også anvendes af deltagerne i uddannelsesforløbet. Tema 1: Lovgrundlaget Lov om social service. LBK nr. 97 af 17/02/2005 (Historisk). Vejledning om dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service. VEJ nr. 53 af 06/03/ af 14

14 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Tema 2: Forskellige former for forældresamarbejde Velkommen i institutionen. Inspirations- og arbejdshæfte. Af Margrethe Brun Hansen, Lene Lind & Carsten Ringsmose. Dansk Pædagogisk Forum, Mere forældresamarbejde. Af John Andersen og Kjeld Rasmussen. Dansk Pædagogisk Forum, Forældresamarbejde. Af Elise Stendevad. Alinea, Forældresamtaler. Af John Andersen og Kjeld Rasmussen. Dansk Pædagogisk Forum, Fagforeningen FOA, Fagforeningen BUPL, Tema 3: Nye roller og relationer De kompetente forældre. Af Margrethe Brun Hansen. Gyldendal, De nye forældre og deres børn. Af John Aasted Halse. Børns Vilkår, Den nye forældregeneration. Tema i tidsskriftet 0-14, nr Signalement af den moderne pædagog. Tema i tidsskriftet 0-14, nr Forstå mig dog! Af Lene Lind. Hans Reitzels Forlag, Krævende forældre som ressource. Af Christian Andersen m.fl. Artikel i fagbladet Børn & Unge, nr. 8, Barndomspsykologi. Af Dion Sommer, Hans Reitzels Forlag, Modernisering af den offentlige sektor. Af: Katrin Hjort. Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, RUC, Ansvar og værdier. En undersøgelse i børnefamilier. Af Dines Andersen & Anne Dorthe Hestbæk. Socialforskningsinstituttet 99:22, Udvikling og perspektiver - Dagtilbud til børn - Rapport 3. Evaluering foretaget for Socialministeriet under ledelse af Søren Smidt, RUC. Socialministeriet (www.sm.dk), marts af 14

15 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Forældresamarbejde med etniske minoritetsforældre udfordringer og dilemmaer i daginstitutionen. Af Vibe Larsen. Artikel i Tidsskriftet Vera, nr. 31, maj Tema 4: Synliggørelse af faglighed Pædagoger under forandringspres. Af: Peter Ø. Andersen. Artikel i Tidsskriftet Asterisk, Danmarks Pædagogiske Universitet. Pædagogik, udvikling og evaluering. Af: Peter Ø. Andersen. Gyldendal Uddannelse, Tema 5: Kommunikation Reflekterende processer. Af Tom Andersen. Dansk Psykologisk Forlag, Organisationens dialogiske rum. Af Benedicte Madsen. I: Organisationsudvikling gennem dialog af H. Alrø. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg, Dialog og gensidig forståelse. Af Benedicte Madsen. Dafolo Forlag, Kommunikation med og om børn og unge. Af Birgit Bruun. Artikel i: Moderne psykologi. Red. af Birgit Bruun & Anne Knudsen. Billesø & Baltzer, Appreciative Inquiry. Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Sprog og anerkendelse som bindeled i forandringsprocesser. Af Carsten Hornstrup. Artikel i: Magt, Passion Kommunikation. Af Peter Rosendal Frederiksen m.fl. Dafolo Forlag, Tema 6: Egne normer og holdninger Myternes teori og praksis. Af Thomas Davidsen. I: Samvirke, Januar af 14

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44299 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 44298 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 42918 Udviklet af: Marianne Svanholt Professionshøjskolen UCC, AMU efteruddannelse Sydhavns Plads 4 2450 København SV Tlf.: 4189 8130 Februar 2011 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44800 Udviklet af: Lissi Bak Pedersen Kursusafdelingen ved Social

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Pædagogiske principper

Pædagogiske principper Pædagogiske principper Dagtilbud Tilst er et dagtilbud i Århus Kommune. Dagtilbuddet er underlagt lov om social service (Bilag 1). Dagtilbuddet ligger i bydelen Tilst, som er en blanding af socialt boligbyggeri

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 40627 Udviklet af: Elisabeth Hefda Dyrnæsvej 6F 4700 Næstved Tlf.: 55734009 Januar 2009 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud

Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud FORSLAG til Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud Allerød Kommunes dagtilbud skal give børnene omsorg og støtte, sådan at det enkelte barn kan tilegne sig sociale og almene færdigheder. I samarbejde med forældrene

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever Børnehaven Sønderleds Uddannelsesplan for PAU- elever Børnehaven Sønderled, Sønderled 13, 6000 Kolding Tlf.: 75 56 86 47 Mail:soenderled@kolding.dk Åbningstider: Mandag torsdag 6:30 17:00 Fredag 6:30 15:45

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44785 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere