Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus"

Transkript

1 Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus

2 Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave... 5 Praktikken som læringsrum... 5 Praktikpladsudvalg og fordeling af praktikpladser... 7 Procedure for Praktikfordeling... 8 Forbesøg Praktikdokumentet Udarbejdelse af læringsmål Praktikkens mål og indhold praktikperiode Den pædagogiske profession Vejledning i praktikken Praktikvurdering Den studerendes ansættelsesforhold Bilag fra side

3 Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Adresse Diakonhøjskolen, Lyseng Allè 15, 8270 Højbjerg. Telefonnumre Diakonhøjskolen hovednummer Diakonhøjskolen fax Diakonhøjskolen Praktikkoordinator Susanne Kristophersen Diakonhøjskolen Forstander Jens Maibom Pedersen Hjemmeside Praktikhåndbogen er udarbejdet januar 2009 af Joan Fuglsang Revideret maj 2014 Susanne Kristophersen Praktikkoordinator 3

4 Forord Denne praktikhåndbog henvender sig til studerende, praktikvejledere og praktiklærere, der er tilknyttet Diakonhøjskolen. Praktikhåndbogen er tænkt som en opslagsbog, der støtter samarbejdet mellem de tre involverede parter. I professionsbacheloruddannelsen i diakoni og socialpædagogik er det væsentligt, at uddannelsen på uddannelsesstedet (Diakonhøjskolen) og uddannelsen i praktikken fungerer og opleves som en helhed. Vi ønsker at lægge stor vægt på et konstruktivt samarbejde med praktikinstitutionerne. Af bekendtgørelsen fremgår det, at praktikuddannelsen udgør et selvstændigt uddannelseselement. Det medfører, at det enkelte praktiksted har det uddannelsesmæssige ansvar for den studerendes læring i praktikken, og at praktikstedet har status som uddannelsessted i praktikperioden. Praktikstedet og Diakonhøjskolen er som følge heraf at betragte som ligestillede uddannelsespartnere med ansvar for hver sin del af uddannelsen, og begge parter har pligt til at samarbejde med henblik på at tilvejebringe de bedst mulige læringsbetingelser for den studerende. I praktikhåndbogen findes der en beskrivelse af de forventninger og krav, der stilles til de tre involverede parter, og vi håb er derigennem, at praktikhåndbogen kan blive et konstruktivt redskab for såvel studerende, praktikinstitutioner og undervisere på Diakonhøjskolen. Der henvises i praktikhåndbogen til gældende lov om uddannelse til pædagog nr. 315 af 19/04/2006 samt bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog nr. 220 af 13/03/2007. Lov og bekendtgørelsesteksterne kan findes i bilag 11 bagerst i praktikhåndbogen. Studieordningen findes på 4

5 Praktikken i diakonuddannelsen Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonuddannelsen har 3 praktikperioder; 1. praktikperiode (2. semester) afvikles inden for børn og unge området (normalområdet) og svarer til 47 arbejdsdage. Praktikken er SU-financieret. 2. praktikperiode (4. semester) afvikles inden for børn og unge området, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer. Praktikperioden er 6 måneder og den studerende modtager løn. 3. praktikperiode (6. semester) afvikles inden for børn og unge området, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer. Praktikperioden er 6 måneder og den studerende modtager løn. Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave Erfaringerne har vist, at det kan være svært at etablere et tæt og konstruktivt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og praktikinstitutionen, idet det ikke altid er den samme person fra såvel praktikinstitutionen som uddannelsesstedet, der indgår i samarbejdsrelationen. Det er derfor vigtigt, at de involverede parter forholder sig konstruktivt til at etablere et samarbejde på trods af det manglende personkendskab. Begge parter har en fælles opgave, nemlig at tilvejebringe et udviklende læringsrum for den studerende. At etablere et godt samarbejde fordrer en synlighed i forhold til de mål og krav, man som praktikinstitution, uddannelsesinstitution og studerende stiller. Praktikvejlederen og praktiklæreren har forskellige tilgange i arbejdet med den studerende, men fælles for begge er, at de skal kunne håndtere såvel det støttende element som det kontrollerende element. Uddannelsen er opbygget med to forskellige læringsrum med hver sit sigte og hver sine læringsmål. Uddannelsens formål er, at de forskellige læringsrum skal komplementere hinanden. Praktikken som læringsrum I praktikperioderne er der mulighed for, at den studerende kan indgå i andre lærerprocesser end dem, der foregår på Diakonhøjskolen. Pædagogisk arbejde kræver personlig involvering og engagement. Det er konkret og nærværende og rummer mange dilemmaer og valg og stiller dermed krav til, at pædagogen evner at tage personlig stilling i de konkrete situationer. Praktikinstitutionerne stiller deres pædagogiske praksis til rådighed for den studerende, og den studerende får mulighed for at deltage på forskellige niveauer i det pædagogiske arbejde. Gennem de forskellige opgaver og udfordringer gør den studerende sig erfaringer med at handle i praksis. 5

6 Det er Diakonhøjskolens oplevelse, at de bedste erfaringer med pædagogisk arbejde opnås under vejledning fra en engageret praktikvejleder, der aktivt indgår i refleksion over praktikken med den studerende. Det er også erfaringen, at et konstruktivt samarbejde mellem praktikvejlederen og den studerende i de første uger har afgørende betydning for praktikforløbet. På praktikinstitutionen deltager den studerende i en læreproces, der sker i en praksis, der er præget af planlægning og gennemførelse af en pædagogisk indsats, men også rummer mange uforudsigelige handlingskrævende situationer, der stiller krav til, at den studerende er aktiv og forholder sig bevidst til egen læring. Praktikken er et uundværligt læringsrum i uddannelsen. I praktikken kan den studerende få konkrete erfaringer med tilrettelæggelse af de pædagogiske processer, overvejelser om form, indhold, målsætning, evaluering m.m. I praktikforløbene oplever den studerende dele af den virkelighed, som udspiller sig inden for det kommende professionsfelt. At være studerende og at være medarbejder I de lønnede praktikperioder har den studerende en dobbeltrolle i forhold til at være både studerende og medarbejder. Det er derfor vigtigt at pointere, at når den studerende indgår som lønnet medarbejder på praktikstedet, kan praktikken som læringsrum beskrives ud fra to aspekter, et arbejdsaspekt og et studieaspekt. På den ene side er den studerende i praktik for at studere praksis. Den studerende skal med udgangspunkt i sin teoretiske viden iagttage, analysere, reflektere og formulere sig om egen og andres praksis og om dennes samfundsmæssige betydninger og begrundelser. På den måde arbejder den studerende hen imod de læringsmål, der er fastlagt for uddannelsen. På den anden side deltager den studerende i og udfører pædagogisk arbejde i konkrete situationer og forløb, som han/hun helt eller delvist har deltaget i tilrettelæggelsen af, eller i situationer, hvor der handles ud fra umiddelbar viden og intuition. Den studerendes læring i praktikken knytter sig til de erfaringer, den studerende gør i forhold til den konkrete deltagelse i praksis. Refleksion er et centralt begreb i forhold til den studerendes læring, og praktikvejlederen har en central rolle i forhold til at understøtte den studerende studiefaglige refleksion. Vejledning er således et vigtigt omdrejningspunkt for læringen i praktikken, idet arbejdspladslæring ikke i sig selv skaber studiefaglig refleksion eller forståelse af, hvorfor man gør, som man gør. 6

7 Praktikpladsudvalg og fordeling af praktikpladser Praktikpladsforum Praktikpladsforum er nedsat af KKR-Region Midtjylland (Kommunekontaktråd). Praktikpladsforum er sammensat af 5 medlemmer udpeget af KKR-Region Midtjylland, 1 medlem fra BUPL, 1 medlem fra SL og 1 tilforordnede fra uddannelsesstederne. Praktikpladsforummets opgave er at fordele uddannelsespladser mellem uddannelsesstederne. I praksis er proceduren følgende: Regionen og kommunernes kontaktpersoner indberetter praktiksteder til sekretariatet for praktikpladsforum to gange om året i januar og august. Sekretariatet laver ud fra disse indberetninger en samlet oversigt over praktikpladser, der er til rådighed for de studerende. Uddannelsesstederne er forpligtet til at bruge de pladser, praktikpladsudvalget anviser. Ligeledes har institutionerne pligt til at modtage de studerende. Praktikkoordinatorerne fra uddannelsesstederne i Regionen fordeler pladserne i marts og september måned. Landsdækkende praktik Diakonhøjskolen er en landsdækkende uddannelsesinstitution og har landsdækkende praktik. Diakonhøjskolen får ved praktikpladsfordelingen i Region Midtjylland stillet halvdelen af sine praktikpladser til rådighed. De øvrige praktikpladser tilvejebringes gennem et samarbejde med de øvrige regioners praktikpladsfora eller ved aftaler med private organisationer, typisk kirkelige, diakonale organisationer. Hensigten med den landsdækkende praktik er, at give den studerende indsigt i og erfaring med de varierede forudsætninger for pædagogisk arbejde, som udspringer af den geografiske placering med lokale prioriteringer og egnskulturelle forskelligheder. Således gøres den praktiske erhvervsevne så bred som mulig og den personlige fleksibilitet udvikles. Denne praksis er i god overensstemmelse med bekendtgørelsens 13 Stk. 4: Det skal tilstræbes, at den enkelte studerende gennem praktikperioderne opnår et bredt kendskab til den pædagogiske praksis. Fordeling af et begrænset antal praktikpladser kan resultere i, at den studerende ikke hver gang kan få anvist en af sine prioriterede praktikpladsønsker. Praktik i udlandet Studerende har mulighed for at gennemføre en praktik i udlandet. Udlandspraktik kan placeres i 2. eller 3. praktikperiode. De studerende kan få støtte gennem SU, hvis praktikken i det pågældende land er ulønnet. Diakonhøjskolen er på nuværende tidspunkt ikke tilknyttet de nordiske og europæiske programmer, men har selv aftaler om udlandspraktik bla. gennem vores kontakter til diakonale organisationer, der arbejder i de pågældende lande. På 3. semester orienteres de studerende om muligheden for praktik i udlandet. Den studerende skal herefter afgive en skriftlig motiveret ansøgning til praktikkoordinator, indeholdende en faglig og personlig begrundelse for ønsket om praktik i den pågældende institution. Ansøgningen om praktik i udlandet skal afleveres senest 6. måneder før praktikkens påbegyndelse. Hvis ansøgningen kan imødekommes foregår arbejdet med tilvejebringelsen af praktikpladsen af praktikkoordinator i en løbende dialog med den studerende. 7

8 For at den studerende kan medbringe sin SU til udlandsopholdet skal aftalen med den pågældende praktikinstitution være underskrevet senest 2 ½ måned før praktikstart. Studerende, der ønsker en praktik i udlandet skal være forberedte på, at et ophold i udlandet kan betyde, at de møder en kultur, der er meget anderledes end den danske. Boligforhold, der ligger under dansk standard. Pædagogiske tiltag over for børn, unge, handicappede mv., der kan være meget anderledes end oplevelser fra tidligere praktikker. Arbejdstiderne kan ligeledes adskille sig væsentligt fra det, der kendes fra Danmark. Diakonhøjskolen forventer, at de studerende, der ønsker en praktik i udlandet, kan kommunikere på det sprog, der anvendes i det land, praktikinstitutionen er i. Vi har et samarbejde med mange spændende og forskelligartede institutionstyper, som du kan høre mere om ved at kontakte praktikkoordinator. Procedure for Praktikfordeling Listerne med de praktikpladser, der er til rådighed for den enkelte praktikperiode vil som hovedregel være inddelt i nedenstående hovedgrupper: Børn og unge Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer På Diakonhøjskolen vil 1. praktikperiode som udgangspunkt foregå inden for området børn og unge på institutioner inden for normalområdet. 2. og 3. praktikperiode er inden for områderne børn og unge, mennesker med sociale problemer eller mennesker med funktionsnedsættelse. Én af praktikkerne kan være en udlandspraktik eller en diakonal praktik. Alle studerende skal have minimum én praktik inden for normalområdet. Praktikpladser fordeles først på 5. sem. i september / februar, umiddelbart herefter fordeles pladserne på 3. sem. På 1. sem. fordeles praktikpladserne i december/ juni måned. Praktikkoordinator / praktiklærer offentliggør lister over de praktiksteder, der er til rådighed i den kommende praktikperiode. Det er herefter de studerendes ansvar at orientere sig om praktikstederne via praktikstedsbeskrivelser og institutionernes hjemmesider. Der gives supplerende information om praktikstederne i praktikværkstedet. Det anbefales, at studerende for at sikre uddannelsens bredde, har en praktik indenfor alle tre praktikområder. Det vil sige, at har en studerende ønsket 3. praktik inden for området mennesker med sociale problemer, er 2. praktik som udgangspunkt inden for området mennesker med nedsat funktionsevne. Såfremt der er praktikpladser til rådighed, kan det være muligt at få to praktikker indenfor samme område, men de studerende, der ønsker en praktik indenfor hver kategori, vil som udgangspunkt have fortrinsret til praktikpladserne. Det er en forudsætning, at alle studerende har min. én praktik inden for børn og unge - området. 8

9 Studerende har mulighed for at aflevere 4 prioriterede ønsker til hver praktikperiode. Den studerende skal være villig til at tage hvilken som helst af de ønskede steder. Det tilstræbes, at flest mulige for ét af ønskerne opfyldt. Vejledning Praktikkoordinator/ praktiklærer vejleder individuelt vedrørende praktikvalg. Før 2. praktikperiode afholdes praktiksamtaler, hvor de studerende får vejledning i forbindelse med 3. praktikperiode og specialiseringen. Diakonhøjskolen tilstræber i videst mulige omfang, at alle studerende i 3. praktikperiode får en praktik inden for det ønskede specialiseringsområde. I særlige tilfælde kan der tages hensyn til studerendes specielle behov i forbindelse med tildeling af praktikpladserne. Der tages hensyn til studerende, der har små børn og studerende der har livstruende sygdom i familien. I disse tilfælde tildeles den studerende en praktik i pendler afstand. Fordeling af praktikpladserne Fordelingen foretages af praktikkoordinator / praktiklærer efter følgende procedure: Det tilstræbes, at flest mulige studerende får ét af de 4 prioriterede ønsker tildelt. Såfremt det ikke er muligt at tildele en prioriteret plads, tildeler praktikkoordinator eller praktiklærer den studerende en af de ubesatte pladser ud fra et hensyntagen til tidligere tildelte praktikker og uddannelsesmæssige argumenter. Fælles for de tre praktikperioder er, at de studerende skal sikre et bredt kendskab til den pædagogiske praksis skal være indstillede på væsentlig rejsetid eller evt. bosættelse i nærheden af praktikinstitutionen i mindst én af de tre praktikperioder ikke kan komme i praktik, hvor egne børn er indskrevet, ægtefæller eller andre nære relationer er ansatte, eller den studerende er eller har været ansat selv kan sørge for, at overholde praktikstedets mødetider den studerende er forpligtet til at drøfte særlige forhold vedrørende praktikken med praktikkoordinator eller praktiklærer, herunder personlige forhold, hvis der skal tages særlige hensyn kun kontakter praktikstedet efter aftale med praktikkoordinator eller praktiklærer Praktikmeddelelse Senest to måneder før praktikkens påbegyndelse får praktikstederne besked om, hvilken studerende de modtager i de lønnede praktikker. På praktikinstitutionen vil der være en praktikvejleder, som er hovedansvarlig for samarbejdet med den studerende, men det pointeres, at institutionens leder er overordnet ansvarlig for praktikken generelt, herunder vejledning, undervisning mv. 9

10 Forventninger til praktikstederne Jf. bekendtgørelsen forventes praktikstederne: - at udarbejde en praktikstedsbeskrivelse og en uddannelsesplan, der bl.a. beskriver krav og forventninger til de studerende med en tydelig progression i de tre praktikperioder. (Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan findes elektronisk på under Praktik ) - at praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen sendes elektronisk til og at beskrivelsen efterfølgende ajourføres hvert halve år - at der udpeges en praktikvejleder, der kan vejlede kvalificeret i forhold til en videregående uddannelse - at der underskrives en uddannelsesaftale for praktikforløbet - at de den studerendes læringsmål godkendes og underskrives af vejleder og studerende senest 2 uger efter praktikstart. Læringsmålene afleveres af den studerende på diakonnet i praktik-rummet. Herefter godkendes de af praktiklærer / praktikkoordinator. - at den studerende modtager vejledning i overensstemmelse med de godkendte læringsmål. Det forventes, at der afsættes 1-2 timer ugentligt til vejledning, og at disse timer tydeligt fremgår af arbejdsplanen - at praktikvejlederen er bevidst om, at undervisningen på Diakonhøjskolen og vejledningen i praktikken komplementerer hinanden, - at teorien indgår i praksis, og at praksiserfaringerne supplerer og støtter den teoretiske undervisning, og dermed er praktikken en betydningsfuld del af studiet - at praktikvejlederen har mulighed for at deltage i de møder og vejlederdage, der afvikles i den pågældende praktikperiode - at praktikvejlederen på 2/3 mødet skriftligt udtaler sig om og indgår i en drøftelse af, hvordan den studerende har arbejdet med målene indtil mødet, og hvordan den studerende kan opfylde læringsmålene fremadrettet - at inkludere den studerende i interne kurser på lige fod med andre ansatte. - at institutionens ledelse aktivt støtter den enkelte praktikvejleder og studerende i praktikforløbet og indfører den studerende i institutionens overordnede mål og strategier, organisation, økonomi, budgetter samt interne og eksterne samarbejdsrelationer - at praktikstedets vejleder har faglig pædagogisk relevant uddannelse på minimum samme niveau som Diakon / pædagog. 10

11 Forbesøg De studerende deltager forud for praktikkens start i 2-3 dages forbesøg på praktikstedet. Forbesøget har bla. som formål at afklare forventninger til praktikken og understøtte de studerendes arbejde med læringsmålene. Det er Diakonhøjskolens erfaring, at den studerendes første kontakt med institutionen har stor betydning for, hvordan samarbejdet mellem den studerende og praktikstedet kommer til at forløbe. Vi anbefaler derfor, at såvel den studerende som praktikinstitutionen/vejlederen forbereder sig til forbesøget. For praktikstedets vedkommende kunne en sådan plan være indeholdt i praktikstedsbeskrivelsen. Praktikstedets plan for forbesøget kan f.eks være: - en rundvisning på praktikstedet - gensidig præsentation af personale og praktikvejleder - praktiksteds praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan - vejledningstidspunkter, vejlederens rolle, indhold og form af vejledningsmøderne og i fællesskab at udforme dagsorden til 1. vejledning - personalehåndbog, virksomhedsplan mv. - litteratur, der skal læses inden start - praktiske informationer om arbejdstider - spørgsmål til den studerendes forventninger og tanker i forhold til praktikken - den studerendes overvejelser i forhold til praktikken og læringsmålene Den studerendes forberedelse til forbesøget kan f.eks være: - at udfylde de relevante områder i praktikdokumentet - at søge informationer om praktikstedet, læse praktikstedsbeskrivelse, virksomhedsplan og sætte sig ind i lovgivningen - at overveje, hvordan du vil præsentere dig fagligt. F.eks hvilken praktikrelevant undervisning har du haft på Diakonhøjskolen, hvilke projekter har du lavet, hvad er du fagligt optaget af - at overveje, hvad du vil fortælle personligt om dig selv. F.eks hvad er du god til, og hvad du har lavet, inden du startede på uddannelsen. Fra skolens side forventes det, at du laver et opslag med et billede, hvor du præsenterer dig selv, og som du hænger op på praktikstedet, før du starter, typisk i forbindelse med forbesøget - at du udtrykker hvilke forventninger og spørgsmål du har til praktikstedet, vejledningen og din vejleder - at medbringe et udkast til dine læringsmål Praktikdokumentet Forud for hver praktikperiode udarbejder den studerende et praktikdokument. Praktikdokumenter er den studerendes dokument og vedligeholdelse af dokumentet sker i samarbejde med praktikstedet. Praktikdokumentet indeholder (jf. 15): 11

12 Inden praktikken: - begrundede forventninger og spørgsmål til praktikstedet - overvejelser over praktikperioden og dennes sammenhæng med uddannelsen i øvrigt - forberedelse til praktikken; eksempelvis notater og litteraturhenvisninger - foreløbige læringsmål med udgangspunkt i praktikstedsbeskrivelsen og bekendtgørelsens bilag 7-8; faglige kompetencemål og CKF erne. I praktikken: - udarbejdelse af endelige læringsmål - dokumentation for arbejdet med at nå læringsmålene, herunder iagttagelser og refleksioner, beskrivelser af aktiviteter/forløb, referater fra vejledningstimer og andre vejlednings- og undervisningsforløb - erfaringer med pædagogiske problemstillinger, processer og refleksioner fra praktikken og studiedagene. Efter praktikken: - refleksioner over læringsmæssige udbytte af praktikforløbet - fremadrettede overvejelser om udviklingsmuligheder/indsatsområder for næste praktikperiode. Udarbejdelse af læringsmål Ifølge bekendtgørelsens 15 stk. 2 skal den studerende i samarbejde med praktikstedet og uddannelsesstedet udarbejde læringsmålene for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden. Læringsmålene udarbejdes af den studerende ved praktikperiodens begyndelse og tager afsæt i praktikstedsbeskrivelsen, jf. 14 stk. 1, i praktikdokumentet, jf. 15 stk. 1, og de faglige kompetencemål og de centrale kundskabs- og færdighedsområder jf. bilag 7, og for 3. praktikperiode bilag 8. Læringsmålene godkendes af praktikvejlederen og afleveres underskrevet af vejleder og studerende inden udgangen af 2. uge i praktikrummet på diakonnet. Senest 3 uger efter praktikkens begyndelse godkendes læringsmålene af praktiklærer. Læringsmålene danner grundlag for 2/3- udtalelsen og den afsluttende praktikvurdering. Der er ikke krav om et bestemt antal læringsmål til de enkelte praktikperioder. Det afgørende er, at de faglige kompetencemål er dækket ind, og at målene er konkrete, retningsvisende og målbare. Læringsmålene skal vise progression i forhold til de tre praktikperioder. 12

13 Praktikkens mål og indhold Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Praktikuddannelsen udgør jf. bekendtgørelsens kapitel 2 3 et selvstændigt uddannelseselement i uddannelsen. Praktikuddannelsen udgør rammen for den studerendes praktiske øvelser og er et felt for den studerendes egen undersøgelse af den pædagogiske profession og professionens brugergruppe. Den studerendes læring sker via deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion. Praktikuddannelsen og undervisningen på uddannelsesinstitutionen udgør to forskellige, gensidigt supplerende læringsrum, hvor vidensformerne i samspil kan kvalificere den studerendes læring og vidensskabelse. Timetal, deltagelses- og mødepligt i praktikken Den studerendes timetal i 1. praktikperiode er i gennemsnit 6 timer dagligt. I 2. og 3. praktikperiode er timetallet gennemsnitligt 30 timer om ugen (jf. 13 i lov nr. 315 af 19/04/07). Arbejdstiden tilrettelægges med et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om ugen, heri indgår 10 studiedage. 5 studiedage afvikles på Diakonhøjskolen og 5 studiedage anvendes til praktikopgaven. I timetallet medregnes praktikvejledning, kurser på institutionen, stue-, personale- og forældremøder, deltagelse i forældresamtaler samt alt øvrigt praktikrelevant arbejde. De studerende har deltagelses- og mødepligt i praktikken og de planlagte studiedage. Faglige kompetencemål og Centrale Kundskabs- og færdighedsområder: Uddannelsens tre praktikperioder tilrettelægges med en progression, der gradvist inddrager flere perspektiver på det pædagogiske arbejdes kompleksitet, og dermed udvider de studerendes opmærksomhedsfelt og overblik i forhold til pædagogisk praksis og profession. De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når praktikperioden er afsluttet. CKF`erne indeholder områder, som de studerende skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder inden for i løbet af de 3 praktikperioder. CKF erne kan siges at være vejen / metoden til at kunne opfylde kompetencemålene. Centrale kundskabs- og færdighedsområder (bilag 7, bekendtgørelsen): Fælles for alle 3 praktikperioder - Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis - Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis - Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring - Etik, værdier og menneskesyn - Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis. 13

14 1. praktikperiode: Den pædagogiske relation Praktikken har en varighed på 47 arbejdsdage og forløber fra februar april eller august oktober. De studerende har i gennemsnit 6 timer dagligt på institutionen inkl. Vejledningstimer. Uddannelsesperioden er SU-berettiget. I løbet af 1. praktik er der 5 studiedage; 2 dage på Diakonhøjskolen midt i forløbet og 3 dage i forlængelse af praktikken til udarbejdelse af praktikopgaven. I studiedagene på Diakonhøjskolen er der fokus på arbejdet med læringsmålene, praktikrefleksion og praktikopgaven. Fokus i den første praktikperiode er den pædagogiske relation, og den studerende arbejder derfor med egen relationskompetence, forskellige perspektiver og problemstillinger på egen relation og rolle i forhold til institutionens børn og brugere samt deres indbyrdes relationer. Gennem deltagelse i det daglige arbejde og planlægning af pædagogiske processer skal den studerende opnå en forståelse for den pædagogiske profession og blive i stand til at reflektere fagligt og begrunde handlinger. Det er centralt i 1. praktikperiode, at den studerende øver sig i at være studerende og arbejder systematisk med erfaringsopsamling og refleksion. Faglige kompetencemål - indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis - indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer - deltage i planlægning og gennemførelse af pædagogiske processer - deltage i evaluering og refleksion over pædagogiske og diakonale fokusområder - opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis - overveje diakoniens fokusområder - begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og menneskesyn - demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder. Centrale kundskabs- og færdighedsområder for 1. praktikperiode - samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces - samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen - kommunikation, samspil og konflikter i relationer - magt og etik i relationer Praktikopgave Praktikopgaven i første praktikperiode tager udgangspunkt i den studerendes læringsmål og iagttagelser fra praktikken og skal inddrage relevant teori. Der afleveres en skriftlig opgave på 3-5 sider. 14

15 2. praktikperiode Den pædagogiske Institution Praktikken har en varighed på 6 måneder og er en lønnet praktik. I praktikperioden er der 10 studiedage, 5 studiedage på Diakonhøjskolen og 5 studiedage til udarbejdelse af praktikopgaven. I studiedagene på Diakonhøjskolen er der fokus på arbejdet med læringsmålene, praktikrefleksion og relevante temaer for praktikken. Praktikken afvikles inden for områderne børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne og mennesker med sociale problemer. Fokus i den anden praktikperiode er den pædagogiske institution. Den studerende skal oparbejde en forståelse for institutionen som organisation, herunder særligt det tværprofessionelle samarbejde internt og eksternt, med fokus på egen profession. Derudover skal den studerende opnå bevidsthed om, hvilke forhold og betingelser der har betydning for brugernes udviklingsbetingelser, herunder lovgivningen, de socialpolitiske mål, virksomhedsplaner, institutionens fysiske rammer, organisation, kultur og ledelse, det pædagogiske hverdagsliv og samspillet mellem brugere og pædagoger. Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode: - indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde - deltage i udviklings- og forandringsprocesser - planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer - dokumentere og formidle pædagogisk praksis - inddrage den diakonale faglighed i relation til institutionens overordnede målsætning - begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis såvel pædagogisk som diakonalt. Centrale kundskabs- og færdighedsområder for 2. praktikperiode - pædagogisk praksis og samfundsmæssig institution og offentligt anliggende - institutionel omsorg, opdragelse og udvikling - institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår - praktikstedets organisation, kultur og ledelse - internt og eksternt samarbejde - magt og etik i den institutionelle ramme Praktikopgave Temaet for praktikopgaven er kulturfordybelse. I løbet af praktikken skal den studerende indsamle data og afprøve sit projekt i relation til kulturfordybelsestemaet. Den skriftlige opgave afleveres 14 dage før praktikkens afslutning. Opgaven vurderes ved intern censur og bedømmes med bestået/ikke bestået. Der gives en mundtlig tilbagemelding til den studerende. 15

16 3. praktikperiode Den pædagogiske profession Praktikken har en varighed på 6 måneder og er en lønnet praktik. I praktikperioden er der 10 studiedage, 5 studiedage på Diakonhøjskolen og 5 studiedage til udarbejdelse af praktikopgaven. I studiedagene på Diakonhøjskolen er der fokus på arbejdet med læringsmålene, praktikrefleksion og relevante temaer for praktikken. Praktikken afvikles inden for områderne børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer. I 3. praktikperiode skal den studerende opnå indsigt i det pædagogiske arbejde i forhold til en specifik brugergruppe herunder de særlige didaktiske overvejelser, der ligger i arbejdet med den specifikke brugergruppe. Faglige kompetencemål for 3. praktikperiode - beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession - yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov - redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt - skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og - redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling - kan identificere og reflektere over diakonale fokusområders betydning for den pædagogiske profession Centrale kundskabs- og færdighedsområder: Den pædagogiske profession - professionens arbejdsområder og opgavefelt - pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder - professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder - sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling - professionsbevidsthed og identitet - den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver Praktikopgave Den skriftlige specialiseringsopgave har udgangspunkt i de Centrale Kundskaber og Færdigheder for den valgte specialisering. Opgaven vurderes ved intern censur og bedømmes med bestået/ikke bestået. Der gives en mundtlig tilbagemelding til den studerende. Specialiseringen; Specialiseringen bidrager til uddannelsens målsætning ved at kvalificere til tilvejebringelse og anvendelse af viden, teori og metode inden for et specifikt arbejds-, og funktionseller fagområde. Læring i fagområdet fungerer eksemplarisk, således at de opnåede kompetencer inden for det valgte specialiseringsområde kan anvendes i forhold til øvrige målgrupper med andre samfundsmæssige, institutionelle og personlige betingelser. Ved 16

17 fordybelse i og konkretisering af et specifikt arbejdsområde bidrager specialiseringen til at professionsrette uddannelsens øvrige fag og faglige elementer. Faglige kompetencemål - anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen - opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder - reflektere kritisk over pædagogiske og diakonale tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelse inden for det valgte specialiseringsområde og - udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder: Børn og unge - menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser - børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår - inklusion og eksklusion - omsorg, magt og relationsdannelse - børne- og ungekultur, leg og aktiviteter - brugerinddragelse og rettigheder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner - udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats - forebyggende arbejde og interventionsformer - love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende - pædagogiske lærerplaner og sprogvurderinger i dagtilbud - skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole. Mennesker med nedsat funktionsevne - menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser - brugerens livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår - funktionsnedsættelse og livsmuligheder - inklusion og eksklusion - omsorg, magt og relationsdannelse - samarbejde med brugere, pårørende og professionelle - aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen - brugerinddragelse og rettigheder - love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger - kompensationsmuligheder - kommunikative processer og alternative kommunikationsformer 17

18 Mennesker med sociale problemer - menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser - brugerens livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår - inklusion og eksklusion - omsorg, magt og relationsdannelse - opsøgende arbejde og interventionsformer - aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen - brugerinddragelse og rettigheder - love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen - misbrug og psykiske lidelser - truede familier, sorg og krise Diakoni og socialt arbejde: - Diakoni og menneskesyn - Inklusion og eksklusion - Opsøgende arbejde og interventionsformer - Sjælesorg og religionspsykologi - Omsorg, magt og relationsdannelse - Religionspædagogik, didaktiske og metodiske overvejelser - Mennesker i udsatte positioner - Organisation og ledelse - Professionalitet og frivillighed Praktikværksted praktikopsamling Efter hver praktikperiode, sættes der efterfølgende i praktikværkstedet fokus på den studerendes læringsmæssige udbytte og refleksioner over praksiserfaringer. Den studiefaglige refleksion tager afsæt i praktikdokumentet. Vejledning i praktikken Af bekendtgørelsen 14 stk. 2 fremgår følgende: Praktikstedet har ansvar for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med de godkendte læringsmål for perioden. Denne formulering peger på kravet om, at vejledningen skal ses i sammenhæng med den studerendes læringsmål, og det pointeres dermed, at læringsmålene skal være styringsredskab for vejledningens indhold. Praktikvejlederens opgave: - at vejlede den studerende 1-2 timer ugentlig på de tidspunkter, der er afsat i arbejdsplanen - at samarbejde med den studerende og praktiklærer i forhold til udformning af de konkrete læringsmål - at samarbejde med den studerende om vedligeholdelse af praktikdokumentet 18

19 - at støtte den studerende i tilrettelæggelse af arbejdet med læringsmålene og løbende evaluere den studerendes læreproces, samt afgive skriftlig vurdering i forbindelse med 2/3 mødet og praktikkens afslutning - at skabe rum for tryghed og tillid, så betingelserne for åbenhed, refleksion og læreprocesser er mulige - at støtte den studerendes studiefaglige refleksion og arbejde med at skabe syntese mellem teori og praksis - at forholde sig til, hvor den studerende befinder sig udviklingsmæssigt og tilrettelægge opgaverne og udfordringerne ud fra dette - at give praktikanten faglig inspiration f.eks. gennem drøftelse af fagbladsartikler eller anden relevant litteratur - ved problemer eller usikkerhed at kontakte praktiklærer på Diakonhøjskolen Det anbefales, at der fastsættes 1-2 timer ugentligt i arbejdsplanen til vejledning. Vi har erfaringer med: - at tidsfastsat vejledning er afgørende for, at såvel den studerende som vejlederen kan møde forberedte til vejledningsforløbet - at der gennem udarbejdelse af dagsorden for vejledningen kan sikres et overblik over, at der bliver arbejdet med læringsmålenes relevante temaer - at der gennem anvendelse af relevant litteratur / teori kan opnås kvalificeret refleksion og faglig dialog - at der skrives referat efter hvert vejledningsforløb, og at referatet godkendes af begge parter At der skal udarbejdes et referat kan ses i relation til kravet om, at eftersom praktikstedet skal give vejledning i henhold til målfastsættelsen, er det praktikstedets ansvar at dokumentere, at dette også sker. I tilfælde af, at et praktiksted er betænkelig ved at godkende den studerendes praktik, er det praktikstedets opgave at dokumentere, at den studerende har fået vejledning i forhold til de problemstillinger, som praktikstedet rejser. 3 former for vejledning I forbindelse med praktikforløbene kan det være hensigtsmæssigt at anvende forskellige former for vejledning. Den faglige vejledning. I denne vejledningsform drøftes den studerendes arbejde med målene, rolle i huset, praktikopgaver og andre faglige forhold. Vejledningen skal rette sig mod den studerendes praksis, refleksion og læring på praktikstedet. Det er vejlederens opgave, at vejledningssamtalerne lægger op til, at den studerende reflekterer over sine erfaringer og oplevelser i praktikken. Det kan være undren, oplevelser, konflikter, vanskelige opgaver, personlige og faglige udfordringer i forhold til målgruppen eller samarbejdsrelationen. For at kvalificere refleksionen inddrages viden og teorier fra studiet, hvorved der skabes mulighed for en stærkere tilknytning mellem teori og praksis. Det at skabe forbindelse mellem teori og praksis fordrer bevidsthed om, at det ikke bare sker af sig selv, men må må vejledes og eksempliceres frem i samspillet mellem teori og praksis. Det forventes, at vejlederen løbende giver den studerende en tilbagemelding på såvel positive som negative forhold i forbindelse med arbejdet med målene. 19

20 Udover vejledning mellem studerende og praktikvejleder kan andre medarbejdere ligeledes indgå som en del af den faglige vejledning. Den bedste praktik opnås ofte, når alle praktikstedets ansatte føler sig medansvarlige for den studerendes praktik. Hvis praktikvejlederen er forhindret i at afholde nogle af vejledningsmøderne anbefales det, at en anden pædagog eller lederen på praktikstedet tager over. Den daglige praktiske vejledning Denne vejledningsform på kanten af sandkassen eller på personalemøder foregår løbende i arbejdet med og omkring børn/brugere og udgør et supplement til den faste vejledning med praktikvejlederen. Fælles vejledning/undervisning for studerende Når der er flere studerende på samme institution, eller når flere institutioners praktikanter samles, kan der gives vejledning/undervisning i forhold til overordnede pædagogiske temaer. Denne undervisning vil typisk blive forestået af personer med spidskompetencer inden for specielle områder. Underviserne kan være pædagoger, forstander/leder, socialrådgiver, psykolog, psykiater, fysioterapeut m.fl. Evaluering 4/6 ugers status For at støtte og fremme integrationen af faglighed og personlighed og målrette den studerendes arbejde med læringsmålene i tide, anbefales det, at der afholdes en evaluering efter 4 ugers praktik i 1. praktikperiode og efter 6 ugers praktik i 2. og 3. praktikperiode. Til dette evalueringsforløb er det vigtigt, at praktikvejlederen holder sig orienteret om, hvordan den studerendes funktion og væremåde opleves af andre medarbejdere evt. brugere, og formidle såvel denne som egen viden videre til den studerende. Den studerende får herved mulighed for at bearbejde sin selvopfattelse. Evalueringen af den studerende skal være helheds- og udviklingsorienteret. Den studerende er i forbindelse med 4 ugers evalueringen i 1. praktikperiode og i forbindelse med 6 ugers evalueringen i 2. og 3. praktikperiode ansvarlig for at udfylde feltet under den indledende del af læringsmålsskemaet. Den studerende skal til evalueringsmødet dokumentere sit arbejde med læringsmålene ved at trække eksempler frem fra sit praktikdokument. 4 ugers evalueringen i 1. praktikperiode og 6 ugers evalueringen i 2. og 3. praktikperiode er som udgangspunkt en intern institutionsevaluering, og når en positiv udviklingsproces er igangsat hos den studerende, er vejlederen ikke forpligtet til at informere Diakonhøjskolen om udviklingen. I tilfælde af, at udviklingsprocessen hos den studerende ikke forløber som forventet, forventer Diakonhøjskolen, at praktikkoordinatoren / praktiklæren kontaktes. Udviklingsskema Diakonhøjskolen har desuden en positiv erfaring med at anvende et udviklingsskema i forbindelse med hvert evalueringsforløb (4 ugers/6 ugers evaluering, 2/3 mødet og ved praktikvurderingen). Skemaet lægger op til en lokalisering af, hvor den studerende befinder sig udviklingsmæssigt, i forhold til sin faglige og personlige udvikling. Skemaet findes i 2 udgaver, som overordnet er tænkt til henholdsvis arbejdet med børn og unge eller mennesker med nedsat funktionsevne og socialt udsatte. 20

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Grundlæggende praktik- Vejlederkursus (3 dage)

Grundlæggende praktik- Vejlederkursus (3 dage) Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Udfyldt af praktikstedet den: Dato: 10. juli 2014 Revideret den: Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Praktikha ndbog Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Rammer for praktik... 3 Uddannelsens formål:... 3 Bekendtgørelsens bestemmelser vedr. praktik... 3 Bekendtgørelsens

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Praktikstedets målgruppe: Antal

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer 11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Datoer for målmøder 13.2 til 21.2 Studiedage 1: d. 5.3-7.3 Studiedage 2: d. 31.3-2.4 Studiedage 3: d. 11.6-13.6 2/3 besøg i ugerne

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ.

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. 1 PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. Udarbejdet juni 2008 Revideret februar 2012 IND INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 PRAKTIK

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 220 af 13/03/2007 Gældende (Pædagogbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 23-03-2007 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV nr 481 af 31/05/2000

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Botilbudets navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Pensionat Kamager Brønderslev

Læs mere

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid JYDSK Skema/skabelon til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE og UDDANNALSESPLAN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid

Nord Djurs kommune. Institutionstype/ foranstaltning Antal børn / unge / voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid JYDSK Skema/skabelon til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE og UDDANNALSESPLAN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 16 Botilbudet Åge Holmsvej. ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbudet Åge Holmsvej 8-18 72335575/72335576 Bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2013 Adresse. Postnr. og By. Proaktiv Entreprenørvej 2 7000 Fredericia Proaktiv, Aktivitetshuset Jupitervej 29 7000

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Pb. Diakoni & Socialpædagogik

Pb. Diakoni & Socialpædagogik Pb. Diakoni & Socialpædagogik Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at udøve og udvikle pædagogisk socialt omsorgsarbejde

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Professionsnyt. Fynske pædagoger. Specialiseringsbeskrivelser - der giver mening. Nr. 4/2008

Professionsnyt. Fynske pædagoger. Specialiseringsbeskrivelser - der giver mening. Nr. 4/2008 Fynske pædagoger Professionsnyt Nr. 4/2008 Specialiseringsbeskrivelser - der giver mening Praktikstedernes nye opgave og en metode til at udarbejde praktikstedsbeskrivelser Specialiseringsbeskrivelser

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Udfyldes af institutionen. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Udfyldes af institutionen. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen. - uddannelse, opgaver og ansvar

Praktik i pædagoguddannelsen. - uddannelse, opgaver og ansvar Praktik i pædagoguddannelsen - uddannelse, opgaver og ansvar Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 1 2009 Praktik i pædagoguddannelsen - uddannelse, opgaver og ansvar Undervisningsministeriets håndbogsserie

Læs mere

Praktikpjece for 2. praktik

Praktikpjece for 2. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 2. praktik December 2010 Side 1 af 14 Forord Formålet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. For Skanderborg Aktivitetscenter

Praktikstedsbeskrivelse. For Skanderborg Aktivitetscenter Praktikstedsbeskrivelse For Skanderborg Aktivitetscenter Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn: Skanderborg Aktivitetscenter Adresse: Dyrehaven 10 Pav.4 Postnr. og by:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Udfyldes af institutionen (Klik på firkant og sæt kryds)

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Udfyldes af institutionen (Klik på firkant og sæt kryds) Praktikstedsbeskrivelse for Møltrup Optagelseshjem. Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 1 PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikhåndbog. uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. www.viauc.dk/paedagog/gedved

Praktikhåndbog. uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. www.viauc.dk/paedagog/gedved Praktikhåndbog uddannelsen til professionsbachelor som pædagog www.viauc.dk/paedagog/gedved VIAUC Pædagoguddannelsen i Gedved, Egebjergvej 1, 8751 Gedved Tlf: 8755 4000. Praktikhåndbog uddannelsen til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt STUDIEORDNING for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens mål, struktur, varighed

Læs mere