Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt."

Transkript

1 Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo, Palle Bergstedt (Freja Stevenson deltog i stedet). Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Ad 1: Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Ad 2: Godkendelse af referat fra Godkendt referat er sendt pr. mail Fremover bliver punktet ændret til Opfølgning fra sidste referat Ad 3: Punkter ifølge Årshjul kvalitet i AMU Helle Jensen og Line Dener-Madsen gennemgik oplysningerne om kvalitet på vores hjemmeside. Ulrik Andersen spurgte til evalueringsspørgsmålet ift. kursets formål, som har en lav score. Helle Jensen oplyste, at der er en lav score på det spørgsmål i hele Danmark. Kursuscentret oplyser kursisterne om kursets formål før kurset, på kursets 1. dag og lige inden evaluering. Udvalget var enige om, at det vil give mere mening, at spørgsmålet: Kendte du til kursets formål.! i stedet besvares med Ja eller Nej. Oprettet: Side 1 af 5

2 Alle kurser afsluttes med en mundtlig evaluering sideløbende med den skriftlige evaluering, som bliver indberettet til Viskvalitet. På længerevarende forløb foreslår vi, at arbejdspladsen tænker igennem, hvordan den vil modtage medarbejderen(erne), der kommer tilbage fra et kursus. Vi mødes også med arbejdsgiver for at evaluere på forløbet og eventuelt ændre indhold m.m. ift. de kommende forløb. Lederne inviteres også til at deltage på f.eks. et forløbs sidste dag, hvor der kan være fremlæggelser af kursisterne m.m. Vi er også opmærksomme på kvaliteten hos de eksterne undervisere. Hvert halve år indkaldes eksterne undervisere til heldagsmøde og alle eksterne undervisere får et eksemplar af vores underviserhåndbog. Ad 4: Nyt fra udvalgsmedlemmerne Dorthe Mikkelsen: Vi har flere pædagoger, der deltager på praktikvejlederkursus ift. PAU. Jeg forestiller mig, at der kan køre endnu et hold GVU via rotationsprojekt i Holbæk Kommune. En forundersøgelse kan være en god idé ift. hvor mange pædagog-medhjælpere evt. klubassistenter, der er ansat i kommunen. Bente Treschow: Vi får flere SSA-elever det næste 1½ år pga. synkronoptag og overlap mellem ny og tidlgiere uddannelse. Pt. har vi ca. 3 elever, som bliver udvidet til 8-9 elever. Vi har mange SSA ere, der ønsker at uddanne sig til sygeplejerske eller efteruddanne sig. Strukturen i region Sjælland bliver ændret fra 3 til 5 ledelser. Den interne uddannelsesafdeling for sygehusene flytter til Næstved. Anne Marie Hedenborg: Kan det være en idé, at udvikle et forberedelseskursus til SSA ere, som ønsker at læse til sygeplejerske. Jeg oplever, at dygtige SSA ere kan have det meget svært som sygeplejestuderende. Helle Jensen oplyste, akademiuddannelsen også er en mulighed for SSA ere, der ønsker videreuddannelse. Ulrik Andersen: MED-udvalget i Næstved Kommune arbejder med rotationsprojekt med blandt ift. Der skal deltage pædagogmedhjælpere og pædagoger. Behandles i uge 19. Helle Jensen: Vi er blevet kontaktet omkring opgaven. Ligeledes ift. Faxe og Vordingborg Kommuner. Oprettet: Side 2 af 5

3 . Helle Jensen oplyste, at vi er tæt på at nå den AMU-ramme, vi har fået tildelt i Vi kan derfor blive nødsaget til at sige nej til henvendelser om udlicitering og det er muligt, at nye henvendeler om kursusaktivitet først kan afholdes i Det er derfor væsentligt, at vi hurtigt bliver kontaktet hvis en kommune f.eks. indgår samarbejde med en privat udbyder, som skal søge udlicitering hos kursuscentret. og dermed skal benytte AMU-ramme, som kursuscentret er tildelt. Vi søger om ekstra AMU-ramme lige efter sommerferien. Rikke Hansen: Mange af lederne er enige i, at der er brug for opkvalificering af personalet. Rotationsprojekter på henholdsvis 6, 8 eller 10 uger kunne være en mulighed at sætte fokus på. Der er besparelser og afskedigelser på vej pga. strukturændringer. Birgit Kunov oplyste, at rotationsprojekt kan være en mulighed, når der skal afskediges medarbejdere at medarbejderne i stedet kommer på uddannelse. Pia Larsen: Har ikke noget nyt siden sidst. Ea Kristensen: Tina Pedersen er valgt til ny næstformand i FOA Roskilde. Roskilde Kommune har fire pædagogmedhjælpere med på GVU rotationsforløb. Der har været en del henvendelser til FOA Roskilde, over SOSU Sjællands telefoniske vejledning ift. PAU-GVU. Birgit Kunov medgav, at der var et problem, og at kursuscentret vil se på det. Medlemmerne bliver forvirret over den vejledning og svar de får, og de tror, at der er kommet en helt ny uddannelse, som kan vare helt op til 5 år, og så er de stået af, når de ringer og har en forespørgsel om PAU-GVU, og er interesseret i at starte på uddannelsen. Jeg anbefaler, at skolen i visse tilfælde henviser til den lokale FOA fagforening, da vi kan sige det på en anden måde, og ved og kender overenskomsten på de enkelte områder. Der er fortsat mange omstruktureringer blandt vores medlemmer. I Lejre Kommune er der vedtaget en ny dagtilbudsplan som betyder reduktion af dagplejen. Birgit Kunov oplyser, at der er oprettet et særskilt afsnit om GVU: sosusj.dk/gvu, og at GVU bliver nævnt under info for hhv. pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedshjælperuddannelsen. Anne Marie Hedenborg: Vi arbejder pt. på at få praktikpladser i egen hjemkommune til elever, der har deltaget på snuseforløb. Birgit Kunov: Vi har haft stor succes i Greve området med snuseforløb (nu Introforløb til SOSU) men har problemer med andre kommuner med at få fyldt hold i andre kommuner. Vi holder et møde den 12/6 for jobcentre, A-kasser og andre aktører. Oprettet: Side 3 af 5

4 Anne-Lise Hansen Vi har vores eget vikarbureau inden for SOSU, så der har vi ikke haft erfaringer med jobrotation. Ift. rehabilitering har vi haft næsten alle medarbejdere på kursus i 2 eller 8 dage. Vi skal snart have møde med Hanne Friberg, uddannelseskonsulent om forløb ift. palliation til vore medarbejder - hvor SSA skal have overbygning ift. hospicemetoder. Vi har også haft kurser ift. teamorganisering for et plejecenter, som der er rigtig gode tilbagemeldinger på. Forventer også der kommer flere kurser her. Ad 5: Nyt fra kursuscentret Helle Jensen: Gennemgik forventning af indtægter til budget eftersendes med godkendt referat. Vi har kun ledig AMU-ramme til 6 ugekurser, udover hvad vi allerede har planlagt. Så vores udlicitering kommer i anden række. 80% af AMU-rammen er der kontrakter på, så vi forventer kursusaktiviteten bliver afholdt. Det er besluttet at udvikle et fælles kursus for hele regionen uanset optageområde og udbyde fx PBL som særskilt kursus. Efter sommer er der en arbejdsgruppe, der ser på, hvad der er brug for ud over basis praktikvejlederkurset, deltagere er inkl. vejledere fra praksis. Vi arbejder på en koordineret indsats ift. SSH og SSA studerende, så der kommer en uddannelseskonsulent ud på holdene og oplyser om efteruddannelse ca. en måned, før holdet afslutter. Ligeledes har vi en voksenvejledningscafé på tegnebrættet, hvor borgere kan komme og tale uddannelse med os, f.eks. en aften om måneden. Birgit Kunov: GVU- Odsherred er i gang med områdefagene. GVU Holbæk er i gang med afklaring Der skal evt. et nyt forløb i gang i Næstved. Der er informationsmøde 22. maj for vore tidligere og nuværende kursister på efteruddannelsesforløbene for ansatte på opholds- og bosteder. Vi har sammenlignet AMUmålene med PA-uddannelsesmålene og vil tilbyde kursisterne afklaring i efteråret og undersøge om de skal have tilbudt et særligt forløb eller gå ind i de øvrige GVU-forløb. Det springende punkt er deres praktiske erfaring vi har ingen fornemmelse for om den reelt kan godskrives men de får tilbuddet. Introforløb for ledige: Det er svært at få i gang uden for vores sædvanlige græsgange (Roskilde Greve Køge). Vi holder møde 12. juni for A-kasser og Jobcentre for dels at formidle vores afklaringsforløb (der har høj afklaring og resulterer i at mange starter uddannelse) og dels sparre med medarbejderne i forhold til hvordan de ser SOSU-rolle og hvile ydelser de har brug for. Vi satser meget på at starte et forlænget intro til SOSU for FI for nydanskere i august (mange fra sidste forløb er gået i uddannelse). Oprettet: Side 4 af 5

5 Vores erfaringer med 6 ugers selvvalg er, at de ledige selv vil plukke kurserne mellem forskellige skoler, f.eks. os og handelsskoler mm. Idé fra Anne Marie Hedenborg: Ifm. SSA ansøgningsfrist. Når man som SSH enten skal søge ind på uddannelse eller søge arbejde at der også her er tilbud om efteruddannelse. Birgit Kunov spurgte FOA om, det er muligt at deltage på relevante interne FOA møder om emner der er relevante at vide noget om i forhold til praktikvejledning som tilforordnede uden stemmeret. Ea Kristensen undersøger dette. Freja Stevenson: Vi starter kursus for værkstedsassistenter og 6 ugers forløb for ledige PAU ere i juni måned. Efter sommer starter vi flere tryghedspuljehold op ift. personlig udvikling m.m. Holbæk Kommune har kontaktet os mhp. deltagelse i et innovationsprojekt i dagtilbudsområdet. Line Dener-Madsen: Opdatering af hjemmesiden er opprioriteret fra 2012 idet, en analyse fra efteråret viste, at over 50% af henvendelserne målt over en måned, kom via vores hjemmeside. Der er oprettet navn, billede og kontaktinfo på vores opsøgende konsulenter på sosusj.dk/kurserhosjer og næste opgave bliver at udarbejde tilsvarende for alle medarbejdere i kursuscentret. Derved bliver det nemt at finde frem til den relevante medarbejder inden for et bestemt område. Ad 6: Eventuelt Birgit Kunov oplyste som opfølgning på spørgsmål på sidste møde, at information om klagemuligheder findes på Forslag til emner til vores næste møde modtages meget gerne (heldagsmøde) sendes til Helle Jensen: Referent: Line Dener-Madsen Oprettet: Side 5 af 5

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk FOA: Jobsøgning F O A F A G O G A R B E J D E Er du kørt træt i dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Læs mere

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere