Drama inklusion og udvikling af Legekompetence i Børnehaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drama inklusion og udvikling af Legekompetence i Børnehaven"

Transkript

1 2011 Drama inklusion og udvikling af Legekompetence i Børnehaven Merete Sørensen University College Sjælland

2 1 Indholdsfortegnelse Rapport fra et udviklingsprojekt... 4 Projektforløb Forberedelse Aktionsforskning Opsamling Formidling... 5 Abstract... 5 Baggrund... 6 Leg som kulturel aktivitet... 7 Relationen mellem rolleleg og drama... 7 Drama som æstetisk læreproces... 8 Drama... 9 Internalisering...10 Opsamling...10 Forskningsspørgsmål...10 Metode...11 Pædagogen som medforsker...12 Praksis...13 Institutionerne...14 Lokaler...14 Pædagogisk fokus...15 Fokusbørn...15 Formål og operationaliserbare mål...15 Evaluerings- og vurderingsredskaber...16 Dramapædagogisk forsøgspraksis...20 Empiri...20 Struktur og metoder...20 Grundmodel for drama i børnehaven...21 Øvelser og dramatiseringsmetoder Grundøvelser...25 Opvarmningsøvelser...25

3 2 Dramatiseringsøvelser...26 Fordybelsesøvelser...27 Spilformer...28 Fortællerstyrede spil...28 Dukkespil...28 Teaterproduktion...29 Metoder i forbindelse med teaterproduktion...31 Pædagogens rolle...35 Praksisfortællinger Procesdrama om cirkus Teaterproduktion...44 Første dramagang i projekt Fyrtøj...44 Resultater...52 Analyse af observationsskemaer...52 Barnets rolle og status i gruppen...53 Evaluering...56 Pædagogernes evaluering...56 Børnenes udbytte...57 Pædagogernes udbytte...62 Børnenes evaluering...63 Projektlederens evaluering...65 Struktur...65 NUZO...65 Det potentielle rum...65 Drama som potentielt rum...66 Resultater en opsamling...67 Børnenes udbytte...67 Flow...67 Sammenhold...67 Legekompetencer...67 Tillid til sig selv og andre...68 Koncentration...68 Legefælleskabet...69

4 3 Pædagogernes udbytte...70 Diskussion...71 Konklusion...72 Perspektivering...74 Dokumentation...75 Tak...76 Bilag Fotos er taget af Bodil Ørberg og Merete Sørensen og må ikke videreformidles. Teksten må ikke videreformidles uden tilladelse af forfatteren: Merete Sørensen Alle navne på børn, personale og institutioner i teksten er opdigtede.

5 4 Drama, inklusion og udvikling af legekompetence i børnehaven Rapport fra et udviklingsprojekt Projektet er finasieret af BUPL s og SL s Udviklingsfond og University College Sjælland. Projektet fandt sted i to børnehaver i Holbæk Kommune. Den empiriske del af projektperioden startede i efteråret 2010 og sluttede i foråret Analyse af indsamlede data og afrapportering foregik i perioden Projektmedarbejder er lektor cand. mag. Bennyé D. Austring UC Sjælland. Projektholder er lektor MA og ph.d.-stipendiat v. DPU/Aarhus Universitet Merete Sørensen UC Sjælland. Projektforløb 1. Forberedelse Som en opstart på projektet afholdt projektholder planlægningsmøder med det pædagogiske personale i de to institutioner. Der blev udvalgt en gruppe pædagoger, som skulle være de primært involverede i den praktiske udførelse af projektet, og de indledende tematikker blev drøftet og besluttet. 2. Aktionsforskning Målet med projektet var gennem iværksættelse af konkrete dramapædagogiske aktiviteter at undersøge, hvorvidt pædagoginitierede dramaaktiviteter kunne udvikle målgruppens legekompetence og hermed støtte op om børnenes legefælleskaber og modvirke stigmatisering og mobningstendenser. Projektet forløb over følgende faser: 1. Inspirationskursus 1: Med projektholder som underviser blev den praktiske del af projektet indledt med et fælles inspirationskursus for deltagende pædagoger omkring procesorienteret drama og legens betydning. 2. Eksperimentarium: Pædagogerne eksperimenterende i en periode over 3 måneder med at afprøve udvalgte procesorienterede dramametoder i praksis. 3. Inspirationskursus 2: Fælles inspirationskursus for deltagende pædagoger omkring procesorienteret drama og legens betydning, igen med projektholder som underviser. 4. Teaterprojekt: Skabende teaterprojekt i institutionerne, hvor pædagoger og børn i samarbejde med projektleder skabte et mindre teaterprodukt, som vistes for et udvalgt publikum. 5. Evaluering: Undervejs afholdtes evalueringsmøder med de deltagende pædagoger. 3. Opsamling Afslutningsvist afholdtes evalueringssamtaler med deltagende pædagoger og udvalgte børn, og den indsamlede dokumentation blev analyseret og dokumenteret af projektholder og projektmedarbejder.

6 5 4. Formidling Projektet formidles via denne rapport til BUPL og SL, via UC Sjællands hjemmeside samt via en artikel i fagbladet Børn & Unge. Herudover vil projektets resultater indgå som selvstændigt kapitel i en kommende dramabog på Hans Reitzels Forlag. Endelig vil resultaterne af projektet indgå i projektholders ph.d.-projekt. Abstract Drama inclusion and development of play-competences in Kindergarten This report takes it s starting point in an understanding of make-believe play, drama and other aesthetic activities as an indispensable and integral part of socialization, an understanding which is based on sociocultural theory and modern aesthetic theory describing make-believe play and other aesthetic activities as equal recognition ways, where one s own work with the aesthetic idiom allows the participant not only to develop aesthetic and linguistic skills but further more to acquire a special kind of knowledge. According to this thinking aesthetic activity eplores a special learning mode, in which the child actively in dialectical interaction with society's aesthetic form offers transforms it s inner perceptions and eperiences in to symbolic form. This transforming process enables the child to reflect and communicate feelings, eperiences and impressions, and develop understanding of itself, the other and the world it is a part of. However, recent Scandinavian research suggests that in there in kindergartens often are groups of children, who are not a part of the children's own play groups. These children are at risk of not only missing the learning potential of these aesthetic activities but even more to stand outside the children s cultural community, and they are in danger of getting an eperience of being marginalized. This report presents the results of a pragmatic action research project, in which we have been eploring the effects of process drama in two Danish kindergartens. The focus is firstly on whether it is possible for the children to develop social skills and play- competences within the process of drama, secondly on whether gaining this competences can support the inclusion of children who have a marginalized position in the playgroups. Merete Sørensen. Rørvig

7 6 Drama, inklusion og udvikling af legekompetence i børnehaven Baggrund Projektet bygger på en række forskningsresultater, der samlet peget på, at børn ikke alene trives bedst, men også lærer bedst i socialt velfungerende fællesskaber, og at der således er en determinerende sammenhæng mellem på den ene side børns venskaber og sociale kompetencer og på den anden side deres fritidsliv og skolegang (Højholt 2009). Charlotte Ringsmose påpeger således, at der allerede i forbindelse med skolestart tilsyneladende sker en fastlåsning af børn i bestemte roller vedrørende børnenes sociale kompetencer, hvilket kan få konsekvenser for hele skoleforløbet og for børnenes videre færd i uddannelsessystemet (Ringsmose 2008, s. 4). Samtidig har undersøgelser af blandt andre Birgitta Olofsson (1989), Marie Louise Folkman og Eva Svedin (2004) peget på, at der i børnehaver ofte er en gruppe børn, som ikke er en del af institutionens legefællesskab. Disse børn får således ikke andel i det udviklings- og læringspotentiale, som samspillet i rollelegen repræsenterer. De kan hermed risikere ikke alene at blive ensomme og mistrives, men yderligere at få problemer med at kunne forstå og anvende symbolske kommunikationsformer, at udvikle og fastholde en fiktion, at skabe narrative sammenhænge samt at udvikle social kompetence. Disse børn risikerer derfor allerede inden skolestart at få en oplevelse af at være stigmatiseret. Måske er det netop under den frie leg i børnehaven, at de finder ud af, at de ikke er gode nok, at de er uønskede og ikke forstår,hvad der foregår( ). At føle sig udenfor på denne måde er fuldstændig ødelæggende for et barn, men det kan ændres på, hvis barnet får hjælp til at opleve legens magi og lære, hvad det betyder at have kammerater (Folkmann og Svedin s. 14). Nyere forskning i børnehaven ved Jan Kampman understøtter denne tænkning. Ifølge Kampman kan man allerede i børnehaven iagttage eksklusionsmekanismer og begyndende mobning: mange børnehavebørn har oplevet at blive lukket ude fra legen, og for flere er det smertelige erfaringer. De bliver ikke bare kede af det, de bliver ulykkelige. At være med i legen eller ikke at være med i legen betyder alverden for børnene, og det er afgørende for barnets velvære (Kampmann 2009). Undersøgelsen viser, at der for børnene ikke er noget vigtigere end at være med i fællesskabet og at have gode venner. BUPL s formand Henning Pedersen udtaler i den forbindelse følgende: Hvis børnene ikke har nogen at lege med, bliver de udelukket fra at være aktivt til stede. Mobning mærker mennesker for livet, og kan vi skabe gode mønstre, der minimerer mobning allerede i børnehaven, har vi en stor forpligtelse til at gøre det ( Henning Pedersen 2009 s. 1). Udfordringen bliver derfor at udvikle en inkluderende praksis i institutionen, som kan styrke

8 7 børnenes sociale kompetencer igennem legens eget formsprog, og som kan udvikle fælles tredjefællesskaber blandt børn og blandt børn og voksne. Det handler om at skabe arenaer, hvor børnene i fællesskab får mulighed for at udvikle deres æstetiske og sociale kompetencer. Det er på denne baggrund vores hensigt med dette projekt at undersøge, om pædagoginitieret arbejde med dramaaktiviteter kan være et bud på en sådan inkluderende praksis. Teserne bag dette spørgsmål og dette projekt er, at leg er en kulturel aktivitet, der tilegnes i et praksisfællesskab, at der er et formmæssigt sammenfald mellem børns egne rollelege og pædagoginiteriet procesdram at det gennem drama som æstetisk læreproces er muligt for barnet på den ene side at bearbejde og begribe sig selv og verden og på den anden side at få styrket en række såvel personlige som interpersonelle kompetencer - og at det er muligt for børn at overføre en æstetisk kompetence i drama til en legekompetence i forhold til egne rollelege. Leg som kulturel aktivitet Disse teser henter i første omgang belæg i den kulturteoretiske legeforståelse, hvor man med Vygotsky (2004) kan forstå legen som en kulturel aktivitet, i hvilken barnet i et socio-kulturelt samspil bearbejder oplevelser og indtryk og med fantasien som kit konstruerer en forståelse af sig selv og verden. Ifølge Vygotsky er legen en læreproces, hvor barnet udover forståelse yderligere udvikler sociale, emotionelle og kognitive redskaber. Imidlertid er legen ifølge denne tænkning ikke naturgiven, men en kulturel aktivitet, der udvikles i et dialektisk samspil mellem barnet og en mere kompetent leger i et praksisfællesskab. I dette samspil, som udspiller sig i det, Vygotsky kalder nærmeste udviklingszone (NUZO), tilegner barnet sig en række legekompetencer, som det i første omgang kan mestre i samspillet med en mere legekompetent, i anden omgang som en internaliseret læring kan anvende på egen hånd. Vygotsky pointerer med begrebet NUZO den forskel eller afstand, der består mellem det, et menneske kan alene, og det, vedkommende kan med hjælp fra en mere kyndig eller erfaren person. Det, man mestrer, når man er alene, kaldes den aktuelle udviklingszone, mens det, man kan i samspillet med en mere kompetent, kaldes den nærmeste udviklingszone. Rollelegen er altså en aktivitet, som skal læres gennem sociale interaktioner i et praksisfælleskab med en mere kompetent leger. Relationen mellem rolleleg og drama Særligt i forhold til børnehavebørn virker drama som et oplagt valg, idet kernen i drama og børns egne rolleleg ifølge Boton (1985), Sæbø (2003), Guss (2001) m. fl. er identiske. Som kostituerende træk ved begge aktiviteter står således den firedobbelte fiktion, der rummer et samspil mellem fiktive figurer, fiktive rum, fiktiv tid og fiktiv forløb eller handlinger.

9 8 Skal vi kunne kalle noe for drama, må der være en fiksjon til stede. Det å fremstille symbolske handlinger i dramatiske spill, er og blir kjernen i teaterkunsten og i dramafaget (Sæbø 2003 s. 21). Drama i denne forståelse kan således afgrænses til udelukkende at rumme aktivitetsformer, der har det til fælles, at de på en eller anden måde implicerer agering. Det centrale er således, at deltagerne agerer i rolle i en fysisk handling i en bestemt fiktiv kontekst. De handler i fiktionen eller - populært sagt - de lader som om. Ud over den firedobbelte fiktion, der tager afsæt i barnets fantasi og kreativitet, er drama såvel som rolleleg kendetegnet ved at være en kollektiv aktivitet, der primært udspiller sig i et fællesskab. Drama fordrer og udvikler derfor evner til samarbejde og kommunikation, samtidig med at selve det at skulle leve sig ind i en rollekarakter, at forestille sig at være en anden giver børnene gode muligheder for at udvikle empati, alt sammen delelementer i en social kompetence. I drama bruger man sin egen krop og stemme som de væsentligste udtryksformer, man arbejder så at sige med sig selv som redskab, hvilket gør, at drama kan være et stærkt redskab til personlighedsudvikling og udvikling af selvværd. Drama som æstetisk læreproces Herudover bygger projektets teser på moderne æstetik teori, der beskriver æstetisk virksomhed som en uerstattelig læringsmåde, der giver barnet mulighed for at bearbejde og reflektere over følelser, oplevelser og indtryk og herigennem udvikle forståelse for sig selv, den anden og den verden, barnet er en del af (Hohr 2000). Ifølge denne tænkning rummer æstetiske virksomhed en særlig læringsmåde, hvor den enkelte aktivt i dialektisk interaktion med omverdenens æstetiske formtilbud sætter symbolsk form på sine indre forestillinger og erfaringer. Det handler altså om gennem et æstetisk medie (musik, drama, leg, tegning osv.) ud fra en impuls at omforme indtryk til udtryk, hvorved barnet på én og samme tid få mulighed for at sortere og bearbejde oplevelser, at skabe orden i sit indre hav af sanselige, følelsesmæssige og kognitive indtryk og at give udtryk for disse gennem symbolsk form. (Ross 1984). Det æstetiske bliver hermed en særegen erfaringsform som er uerstattelig. Det repræsenterer helheden i en oplevelse af verden og gør, at den ikke smuldrer fra hinanden i usammenhængende fakta bidder ( ). At skabe mening og sammenhæng er den mest grundlæggende funktion ved det æstetiske (Hohr og Petersen 1996 s. 25). Et særligt væsentligt træk ved den æstetiske virksomhed er ifølge Hansjörg Hohr, at man herigennem kan udtrykke det usigelige. Det usigelige kan være oplevelser og erfaringer, som man af forskellige årsager ikke kan udtrykke sprogligt, måske fordi man ikke er sig dem bevidst. Det drejer sig især om det subjektive, om følelser og sanselige erfaringer, hvis kompleksitet og emotionelle betydning kun mangelfuldt og tilnærmelsesvist kan indfanges i en diskursiv skrift- eller talesproglig formulering. Igennem den æstetiske mediering af det usigelige bliver vi således i stand til at kommunikere om og reflektere over viden, vi ellers ikke ville kunne forholde os til.

10 9 Æstetisk virksomhed kan altså rumme en række særlige erkendelsesmæssige potentialer. For det første rummer selve den skabende aktivitet, hvor man omformer indtryk af verden til sanselig symbolsk form, en følelsesmæssig og kognitiv refleksionsproces, der gør det muligt for os at bearbejde vores oplevelser og kommunikere om såvel det komplekse som det usigelige. For det andet vil man undervejs i processen og i forbindelse med den løbende kommunikation gennem formen kunne spejle sig selv og sin forståelse af verden dels i de samfundsgivne kulturelle former, dels i andres æstetiske udtryk og endelig i den respons, man får fra omgivelserne på sine æstetiske udtryk. I arbejdet med æstetisk virksomhed bevæger man sig således fra det subjektivt oplevede over det intersubjektivt delte hen imod det fælles og almenmenneskelige. Den viden, man kan udvikle gennem æstetisk virksomhed, knytter sig til selve det at være menneske i en kultur, det som Hansjörg Hohr kalder for subjekt-i-verden viden. Endelig rummer selve den skabende æstetiske proces, hvor man omsætter indtryk til udtryk, mulighed for at udvikle fantasi og kreativitet, formsproglig færdighed og forståelse af samfundets kulturelle former. Samlet kan dette kaldes for æstetisk kompetence (Austring og Sørensen 2006). I denne forståelse spiller pædagogen med Vygotskys NUZO i erindring en meget væsentlig rolle som mester, rammesætter og facilitator for børnehavebørnens æstetiske læreprocesser Drama Udover de almen æstetiske begundelser og forankringer kommer en række specifikt dramapædagogiske begrundelser. Ifølge senere dramaeori ved blandt andre Bolton (1988), Szatkowski (1991) og Rasmussen (2000) kan dramaaktiviteter rumme en lang række udviklings- og læringsmæssige potentialer med stor betydning for målgruppens sociale, emotionelle og kognitive udvikling. Som tidligere beskrevet er kernen i drama den firedobbelte fiktion, der fordrer og udvikler barnets evne til at handle i fiktion. Det at lade som om, at kunne fastholde og anerkende en fiktion er derfor en forudsætning for alt dramarbejde, og det er netop her i børnenes fælles arbejde med udvikling og anerkendelse af fiktionen, at dramas særlige erkendelsespotentiale kommer i spil. Når det enkelte barn og gruppen etablerer, fastholder og anerkender fiktionen, foregår der en abstraktionsproces, hvori barnet udvikler sin evne til at tænke løsrevet fra konkret virkelighed, til at systematisere og fortolke, og til at kommunikere om det, som det har fortolket. Med andre ord udvikler barnet gennem den dramatiske fiktion sin evne til at bearbejde, begribe og kommunikere om verden. Dette foregår yderligere i en dialogog samspil med de andre gruppedeltagers fiktioner, hvorved der opstår en æstetiske fordobling (Szatkowski 1985, Sæbø 2003), hvor den enkelte på en og samme tid er til stede i og udenfor fiktionen og hermed bliver i stand til at spejle sine egne fortolkninger af verden i de øvrige gruppedeltageres. Drama bliver på denne måde en egentlig erkendelses- og identitetsproces.

11 10 Valget af drama som pædagogisk redskab i forhold til dette projekt kan således begrundes i det nære formmæssige sammenfald mellem drama og børns egne rollelege, i aktiviteternes kollektive og kropslige karakter, samt i de store muligheder for gennem dramatisk formsprog at styrke såvel inter- og intrapersonelle, såvel som æstetiske og kognitive kompetencer (Austring og Sørensen 2006). Internalisering Ud fra Vygotskys dobbelte læringsbegreb, kan barnet, hvis en læring i et socialt praksisfælleskab er tilstækkeligt velfunderet, internalisere denne læring således, at det fra at være en kompetence, barnet mestrer i en bestemt kontekst, bliver en kompetence, som barnet kan anvende i en lignende eller helt anden kontekst: Enhver højere psykisk funktion i barnets udvikling fremtræder på scenen to gange, først som kollektiv og social aktivitet, det vil sige som interpsykisk funktion, og anden gang som individuel aktivitet, som barnets indre middel til tænkning, som intrapsykisk funktion (Vygotsky hos Lindquist 2004 s. 280). Det vil sige, at de sociale og æstetiske kompetencer, som barnet kan udvikle gennem dramaprocessen, og som i deres grundstruktur er sammenfaldende med de legekompetencer, det anvender i egne rollelege, vil barnet principielt efterfølgende kunne anvende i samspillet i børnehavens legefælleskaber som en internaliseret kompetence. Opsamling Ud fra ovennævnte teorier og problemstillinger har det været dette projekts mål at undersøge, hvorvidt dramapædagogiske aktiviteter vil kunne understøtte børnehave- og indskolingsbørns æstetiske og sociale kompetencer og hermed være en del af en inkluderende pædagogisk praksis, der gavner alle børn, og som kan modvirke stigmatisering og mobning. Da drama er en pædagoginitieret aktivitet er det yderligere vores mål at undersøge, hvilke særlige didaktikker der knytter sig til en sådan praksis, og hvilke kompetencekrav disse stiller til pædagogen. Dette førte os til følgende forskningsspørgsmål, som projektet er funderet på: Forskningsspørgsmål Hvilken betydning kan inkluderende dramaaktiviteter have i forhold til styrkelse af børnehavebørns æstetiske og sociale kompetencer? Hvilken betydning kan udvikling af disse kompetencer have med henblik på at støtte op om børnegruppens legefællsskaber? Hvilke særlige kvalifikationer og kompetencer kræver arbejdet med disse processer af pædagogen?

12 11 Metode Projektet er et pragmatisk inspireret aktionsforskningsstudie, hvor jeg som projektleder arbejdede med de deltagende pædagoger som medforskere, idet de fungerede som eksperimenterede igangsættere af de dramapædagogiske forløb, som indsamlere af empiriske data via observationsskemaer og børneinterviews og som kritiske opponenter og evaluatorer. At inddrage forskningsfeltet aktivt som medaktør er ifølge Vygotsky hos Lindquist 2004) forudsætningen for al aktionsforskning og kan yderligere med Svensson med flere (2002) beskrives som interaktiv forskning. Denne forskningstype er rettet mod emancipatorisk grænseoverskridelse med de udforskede som aktive deltagere i processen, hvor målet er at udvikle nye forståelser, læring og forandring. I arbejdet med pragmatisk aktionsforskning drejer det sig om at opstille en teoretisk begrundet hypotese, der afprøves som et eksperiment i praksis i interaktivt samspil med deltagerne. Det overordnede formål er ifølge Dewey (2005) at afsøge nye metoder til at udvikle det gode liv i et demokratisk ligeværdigt og solidarisk samfund. Med termen det gode liv forstås - ud over demokrati, deltagelse og solidaritet - egen og fællesskabets mulighed for at opfylde basale behov i harmoni med den natur, vi er en del af, og udfolde iboende potentialer, herunder abduktiv tænkning, kreativitet og æstetisk virksomhed. De typiske design inden for denne type forskning er ifølge Launsø og Riefer (2005) aktionsforskning efterfulgt af formativ evaluering. Det drejer sig om, at forskeren i samarbejde med målgruppen opstiller et forandringsmål og ud fra en teoretisk og empirisk funderet viden yderligere opstiller en eller flere forandringshypoteser og afprøver disse i praksis for herigennem at undersøge, hvilke betydning disse kan have i forhold til de opstillede mål. Kriteriet for pragmatisk aktionsforskning er altså, at der har fundet forandring sted, og at denne forandring virker som en løsningsmodel i forhold til det opstillede problem. Ifølge Dewey er sandhedskriteriet pragmatisk. Det betyder, at hvis undersøgelsens grundlæggende hypoteser kan underbygges teoretisk og verificeres gennem praktisk afprøvning, så er hypoteserne sande. Et særkende ved denne forskningstype er, at der er tæt samspil mellem forskeren og målgruppen, og at forskeren agerer direkte i den praktiske sammenhæng som en aktiv deltager i forandringsprocesserne: I denne forskningstype er forsker og praktikere meget tættere inde på livet af hinanden, end tilfældet er med de andre forskningstyper (Launsø og Riefer 2005 s. 88). I arbejdet med at observere, vurdere og evaluere projektet har vi arbejdet med flere supplerende metodiske tilgange for igennem en metodisk triangulering at opnå en større reliabilitet. Vi har således arbejdet med såvel formative evalueringer, børneinterviews, fænomenologiske iagttagelsesmetoder samt æstetiske undersøgelses- og evalueringsmetoder. I forbindelse med fastholdelse af de dramapædagogiske forløb har vi yderligere arbejdet med foto og videoobservationer samt praksisfortællinger. Lektor Bennyé D. Austring, UC Sjælland, fungerede her gennem hele projektperioden som superviser og kritisk opponent.

13 12 Pædagogen som medforsker Pædagogerne har så at sige haft hovedrollen i dette projekt. De har skullet observere og lave praksisportrætter, eksperimentere med egen praksis, planlægge forløb og deltage i formative evalueringer og fokuserede observationer med henblik på fokusbørnene. Ifølge Svensson m. fl. (2002) handler interaktiv forskning ikke om at forske på eller om en problemstilling, men at forske med de primære aktører i felten. For projektleder og forsker handler det om at forsøge at udvikle ligeværdige samarbejdsrelationer i forhold til aktørerne i praksis, for herigennem at skabe en bro mellem teori og praksis og udnytte såvel praktikernes store viden og erfaring som projektlederens metodiske og teoretiske tilgange. Målet har været at udvikle praksis og skabe anvendelige løsningsforslag i forhold til det valgte problem. Et aktionsforskningsstudie som dette indebærer såvel et uddannelses- som et udviklingsforløb, hvor alle involverede parter efter forsøgsperioden gerne skulle have udviklet nye forståelser og kompetencer. Som udgangspunkt har det i dette projekt jf. strategien om interaktiv forskning været helt centralt at udnytte den store viden, som pædagogerne, der arbejder med børnene til daglig, har om deres børnegruppe. Samtidig har det som udgangspunkt drejet sig om at afprøve en forandring i praksis og hermed skabe grobund for ændringer i så vel pædagogernes syn på børnegruppen som i deres egen praksis. For at denne forandringsproces skulle kunne lykkes, har det været væsentligt, at alle involverede parter har været enige om de grundlæggende strategier om at arbejde ud fra projektets teoretiske afsæt og pædagogiske mål. Det har yderligere været meget væsentligt, at pædagogerne har følt sig trygge i situationen og har turdet eksperimentere under sikker forvisning om, at det øvrige personale og projektlederen ville bakke dem op. For at sikre denne kreative og tillidsfulde arbejdsform har jeg som projektleder været meget bevidst om at sikre, at vi voksne ikke alene i forhold til børnene men også indbyrdes arbejdede med et konsekvent anerkendende blik. Denne anerkendende tilgang blev præsenteret og italesat på de indledende møder og kurser, og var løbende en rettesnor i arbejdet med de formative evalueringer og de fremadrettede planlægningsmøder. Samtidig var jeg som projektleder i hele processen en nærværende del af både planlægning, gennemførelse og evaluering af de dramapædagogiske forløb. Ifølge kreativitetsforsker Lene Tangaard er såvel nærvær som anerkendelse centralt i arbejdet med ledelse og særligt betydningsfuldt i arbejde med ledelse af kreative processer (Tanggaard 2010). Også dramapædagog og æresdoktor Keith Johnstone (2009) understeger den store betydning, ledelse har for frisættelse af kreative processer. Han beskriver, hvordan angsten for at fejle er dræbende for kreativiteten, og at lederen ved at påtage sig ledelsesansvar i ord og handlinger kan skabe et konsekvensfrit frirum, hvor ideer kan fødes og udvikles i et anerkendende fællesskab. Det har været mit mål som projektleder i samarbejdet med pædagogerne som medforskere at leve op til dette anerkendende lederskab i praksis, et mål som de efterfølgende evalueringer peger på langt hen ad vejen er blevet opfyldt.

14 13 Praksis Den praktiske del af projektet fandt sted i to børnehaver, hvor jeg som projektleder i samarbejde med det pædagogiske personale gennem en periode på et halvt år arbejdede med at afprøve en forandring af praksis. Denne forandring bestod i, at pædagogerne gennem inspirationskurser, personale-, planlægnings- og evalueringsmøder arbejdede med at implementere en ny lege- og æstetikteoretisk forståelse baseret på Vygotsky (1974), Hohr (2005) og Bolton (1988), en forståelse, som også smittede af på pædagogernes syn på børns leg i børnehavens hverdag, hvor pædagogerne bevægede sig fra en forståelse af legen som udelukkende værende barnets egen, og som den voksne hverken kunne eller skulle blande sig i, til en forståelse af leg som kultur, der skal læres, og af den voksnes rolle som værende aktiv i forhold til denne læreproces, at en gruppe pædagoger og jeg som projektleder arbejdede med at udvikle og afprøve en række dramapædagogiske forløb af 1-1,5 times varighed med hele storbørnsgruppen (de 5-6 årige)som en ny inkluderende aktivitet i begge institutioner, at pædagogerne i hele perioden systematisk observerede en gruppe børns sociale og æstetiske kompetencer såvel i som uden for dramaforløbene, og at pædagogerne i hverdagen anvendte små igangsatte lege og forskellige legeinput i forhold til at støtte op om børnenes legefællesskaber. I det praktiske arbejde med dramaforløbene valgte vi hovedsageligt at arbejde med kollektive procesdramaaktiviteter herunder ekspressiv bevægelse, fortælling og dukkespil i kombination med tegning som et solistisk æstetisk udtryk. Dette valgt vi, fordi den procesorienterede tilgang ligger i tråd med børns egne procesorienterede lege, der bærer målet i sig selv. Derudover rummer det procesorienterede arbejde en særlig frisættelse, idet det, der arbejdes med, udelukkende behøver at give mening for de deltagende børn og voksne og ikke rummer et kommunikationskrav i forhold til et udenforstående publikum. Den procesorienterede tilgang gav pædagogerne mulighed for at eksperimentere og afprøve tiltag, hvoraf nogle lykkedes bedre end andre, uden at være bundet af teaterproduktionens succeskrav. Som afslutning på det 5 måneder s lange forløb valgte vi imidlertid at lave en lille procesforestilling med de deltagende børn, som vi viste for de øvrige børn på institutionen. Benævnelsen procesforestilling er en understregning af, at det ikke drejede sig om en større færdig teateropsætning med indøvede sange, kulisser osv., der skulle vises for et større eksternt publikum, men blot en mindre fremlæggelse af det, børnegrupperne havde arbejdet med de sidste måneder. Det var nemlig væsentligt ud fra projektets formål at bløde op på de teatermæssige produktkrav for også i denne fase at prioritere den procesorienterede, eksperimenterende og legende tilgang. Den praktiske del af projektet forløb fra uge 43 i 2010 til uge 14 i I begge børnehaver deltog hele storbørnsgruppen i forløbene. Der var i den ene børnehave 23 børn, i den anden 21. I projektperioden arbejde vi med dramaforløb af times varighed i institutionen en dag ugentligt. Der deltog i den ene børnehave 3 faste pædagoger. I den anden børnehave var der 1 fast pædagog og 3 pædagoger, der skiftedes, således at der altid deltog minimum 2 pædagoger.

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

det balancerende menneske

det balancerende menneske rapport e om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark klarhed SaMHØrIGHED KROPSLIG SKAVANK UDFORDRENDE RELATIONER SÆNKET OVERLIGGER VIBRERENDE SIND rettidighed HELHED det balancerende

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere