Referat: Årsmøde for kliniske undervisere i ergoterapi 2012 D. 20. og 21. september, Odense. Torsdag d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat: Årsmøde for kliniske undervisere i ergoterapi 2012 D. 20. og 21. september, Odense. Torsdag d. 20.9.2012"

Transkript

1 Referat: Årsmøde for kliniske undervisere i ergoterapi 2012 D. 20. og 21. september, Odense Torsdag d Oplæg v/ Per Fibæk Laursen, professor ved DPU, Århus Universitet Brobygning mellem teori og praksis i Professionsuddannelserne Per Fibæk Laursen gennemgik indhold og foreløbig resultat af et 4-årigt projekt støttet af Det Statslige Forskningsråd, hvor der er fokus på lærer-, pædagog-, diplomingeniør- og sygeplejeuddannelsen. Projektet retter sig mod, hvordan der kan udvikles et mere frugtbart samspil mellem teori og praksis? Projektet viser også forskellen på de uddannelser, der læner sig mod naturvidenskaben, og de der læner sig op ad en mere humanistisk retning. Per Fibæk Laursen problematiserede omkring de studerendes oplevelse af mangel på teori i praksisforløb og mangel på praksis inddraget i teoriforløbene. Behovet er at få et mere frugtbart samspil mellem teori og praksis. Her talte Per Fibæk Larsen om muligheden for at praktikere underviser og undervisere praktiserer evt. i form af kombi-stillinger. Oplæg v. Lisbeth Nielsen, klinisk underviser, PLP Didaktik og professionsudvikling. Praktikkens læringspotentialer og målstyring af læring. Den aktuelle uddannelsestænknings betydning for sundhedsuddannelserne. Lisbeth gennemgik den teoretiske baggrund for sit masterspeciale herunder: uddannelsestænkning, vidensformer, læringsforståelse og teori-praksis problematikken. Undersøgelse / interview blev afholdt som semistruktureret fokusgruppeinterview af 4 sygeplejestuderende, modul 8 og 4 ergoterapeutstuderende, modul 9. Projektets anbefalinger: AKF (Anvendt Kommunal Forskning) Tættere samarbejde og koordinering mellem uddannelsesinstitutioner og praktiksteder Udveksling af lærekræfter mellem udd.inst og arbejdspladser Praksisindhold i den teoretiske undervisning: Realistic approach, hvor teori tager afsæt i fagets praksis Anerkendelse af læring gennem praksis og mindre vægt på akademisk læring. Regionerne

2 Uddannelsesinstitutionerne og de kliniske uddannelsessteder skal samarbejde mere om at give de studerende en praksisnær uddannelse Der skal være en bedre og mere systematisk dialog mellem aktørerne på uddannelsesområdet. Herefter fik tilhørerne, opdelt i grupper, mulighed at lave en model i legoklodser af fremtidens uddannelse. Præsentationerne blev foreviget på video! Opfordring til at man læser projektet! Den ligger på Etf s hjemmeside. Oplæg ved Changiz Changizi, klinisk underviser. Jeg vil gerne have udvikling, men ikke forandring Changiz fortalte meget inspirerende om, hvordan han har valgt at agere i en periode, hvor han som klinisk underviser fik flere studerende i praktik samtidig fra Holstebro og Aalborg skolerne, og hvor der skete forandringer på hans arbejdsplads. Høj grad af planlægning I stabile perioder få opgavemængden tilpasset dagligdagen I højere grad lægge ansvar ud til de studerende ændre ansvarsfordelingen mellem KU og studerende. Øve i at give slip De studerende planlægger selv de opgaver der er forbundet med praktikken (portfolie opgaver). Planen afleveres til KU. Hvis KU er fraværende tager modul 9 studerende sig f.eks. af modul 3 studerende. Ændre måden at gøre tingene på, måden at tænke på og måden at planlægge på. I mindre grad end tidligere se de studerende sammen med patienterne. Vejlede ud fra de studerendes beskrivelser. Det er den studerendes ansvar at fortælle, hvad der er foregået. Jeg behøver ikke at se de studerende i aktion for at kunne give kvalificeret vejledning. Acceptere at de studerende ikke når så meget f.eks. når de skal 2 uger i Studieafsnittet på Aalborg Sygehus. Her når de noget andet. Krav til kolleger om at de støtter de studerende i forhold til faglige spørgsmål. Fredag d Generalforsamling

3 Pkt. 1: Præsentation af klubbestyrelsen Der er en fuldtallig bestyrelse, bestående af: Kristina Frank Kristensen, Formand, tilknyttet Aalborgskolen Birthe Schultz, Kasserer, tilknyttet Esbjergskolen Nanna Helene Hebo Schmidt, tilknyttet Metropol Nicola Rossau tilknyttet Næstvedskolen Annisette Hornshøj tilknyttet Holstebroskolen Mette Styrbæk Jensen tilknyttet Aarhusskolen Anne Boe Rossen, webansvarlig, tilknyttet Odenseskolen Helle Sandø, webansvarlig, tilknyttet Metropol udgår af bestyrelsen Pkt. 2: Ordstyrer: Lene Barslund Referent: Aalborgskolen, UCN Lene Barslund kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt varslet. Pkt. 3: Årsberetning fra Klubben af Kliniske Undervisere i ergoterapi v./ formand Kristina F. Kristensen Vi kan se tilbage på et klubår, hvor vi endnu engang har arbejdet med en fuldtallig bestyrelse. Vi har sidst på klubåret måtte sige farvel Helle Sandø fra Metropol, men siger velkommen til Nanna Helene Hebo Schmidt i stedet for. Vi takker Helle for hendes indsats, ikke mindst med planlægningen af årsmødet sidste år. Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder: 3 i Odense og 1 i København. Der er arbejdet med følgende arbejdsprogram: Afholde temadag, hvor der arbejdes med ydelser og beskrivelser af disse Bestyrelsen udvælger ydelser, som skal beskrives til ydelseskataloget i ETF Iværksætte en ny spørgeskemaundersøgelse om kliniske underviseres arbejdsvilkår Afholde temadag, hvor der arbejdes med ydelser og beskrivelser af disse: D blev temadagen Kliniske Underviseres arbejde med faglige- didaktiske og pædagogiske ydelser afholdt på Dalum Landbrugsskole med Etf s formand Gunner Gamborg som inspirator og tovholder. Der var 30 deltagere, som havde en inspirerende dag, som udmøntede sig i to konkrete ydelser, som blev sendt af sted med det samme. Andre tog ydelser med hjem og arbejdede videre med dem dér og fik efterfølgende sendt ind. Flot indsats! Bestyrelsen udvælger ydelser, som skal beskrives til ydelseskataloget i ETF: Bestyrelsen har ikke udvalgt konkrete ydelsesbeskrivelser, idet udvælgelsesprocessen ligger i etf s regi. Der er kommet konkrete ydelser i kataloget, som kan findes på linket

4 Iværksætte en ny spørgeskemaundersøgelse om kliniske underviseres arbejdsvilkår: Etf har pt. ikke ressourcer til at lave en survey for os, så den må vente. Vi har imidlertid taget kontakt til Uffe Holmsgaard Rasmussen, som er formand i fraktionen af kliniske undervisere i fysioterapi, idet de har fået lavet en lignende undersøgelse. Han problematiserer dog deres undersøgelse, som er lavet af embedsmænd i DF, og mener heller ikke, at den kan anvendes i videnskabeligt øjemed ligesom det kan være svært at tolke noget konkret ud fra flere af spørgsmålene. Dog kan undersøgelsen danne afsæt for at diskutere bl.a. uddannelsesniveauet blandt de kliniske undervisere. De står altså i DF i flere af samme problemstillinger, som vi arbejder med. Vi har talt om muligheden for et samarbejde og diskutere fælles problemstillinger. Andre arbejdspunkter fra det forgangne år: Pjecen for kliniske undervisere: Sidste år var pjecen et punkt på arbejdsprogrammet. Vi nåede ikke at have den færdig til årsmødet 2011, men den er kommet på hjemmesiden nu. Voldgiftsag: Etf har haft anlagt en faglig voldgiftssag mod Danske Regioner for en ergoterapeut om honorering af midlertidig funktion som klinisk underviser. Etf holdt fast i en aflønning på trin 7, mens arbejdsgiversiden holdt fast i en aflønning på trin 4. Ergoterapeuten havde over en 2-årig periode fungeret som klinisk underviser for studerende, som havde været i praktik af 1 uges varighed, dvs. sammenlagt 6-7 uger. Ergoterapeuten havde ikke den pædagogiske uddannelse, som uddannelserne stiller krav om, hvilket voldgiften lagde en del vægt på sammen med antallet af uger, og Etf tabte sagen. Etf opfordrer derfor ergoterapeuter, der vil være kliniske undervisere til, at de sørger for at få de relevante uddannelser i hus, helst inden man modtager det første hold studerende. Sagen danner ikke præcedens. Bestyrelsen har drøftet sagen og mener, som Etf, at vi skal bakke op om ordnede forhold for kliniske undervisere helt fra starten af deres virke i denne funktion. ERGO 11 faglig konference: Formanden har deltaget i konferencen d , som havde forskellige temaer som fremtidens velfærdssamfund, innovation og ergoterapi som bæredygtig business. Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR): Formanden deltog i første møde i EVR d , som er organiseret under Dansk Ergoterapi Selskab. Alle ESF-formænd, FNE-formænd og tre Klub-formænd var inviterede. Fra Etf deltog formand Gunner Gamborg, næstformand Lene Barslund og konsulent Mette Nørgaard.

5 Rådet skal kort fortalt kunne forholde sig afbalanceret til en række faglige spørgsmål af fx etisk og kollegial karakter. Behovet for rådet kommer bl.a. som konsekvens af det antal høringer, som professionerne løbende inviteres til at deltage i. Rådet vil have kontaktfladen til at kunne henvise til de rette faglige eksperter gennem de forskellige EFS'er og FNE'er. Klub-formændene deltager som observatører. AMPS-symposium: Formanden har deltaget i det internationale AMPS-symposium i København d Der blev fremlagt forskningsresultater med fokus på AMPS, ESI og OTIPM fra hele verden. Der var et par interessante fremlæggelser omkring klinisk undervisning bl.a. Using the OTIPM in a first year university programme to explore how occupation influences early student learning about practice. Karina Danscza, Sue Mesa, Gill Chard, UK. Implementing the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) in an occupation-focused curriculum Kristina Tomra Nielsen, Lisbeth Vinding Madsen, Danmark. Oplæggene affødte en del spørgsmål om samarbejdet mellem uddannelserne og praktikstederne. Kristina kan konkludere, at Danmark er med langt fremme ifht. at anvende AMPS og OTIMP. Forslag til kommende temadage/arbejdsprogram fra bestyrelsen: Eksamensformer / evalueringsformer den vanskelige studerende Forsamlingen godkendte formandens beretning med klapsalve! Lene Barslund takker bestyrelsen for deres gode arbejde gennem året. Ligeledes tak til de der har bidraget med ydelsesbeskrivelser. Pkt. 4: Fremlæggelse af Regnskab 2011: Klubben modtager et grundbeløb på 4000,00 kr., samt 50,00 kr. pr. medlem fra Etf om året. Det er derfor relevant, at vi husker nye kollegaer på at indmelde sig klubben via hjemmesiden. Regnskabet godkendes. Pkt. 5: Aktiviteter i det kommende år, Forslag til emner: Eksamensformer Nutidens studerende når mødet mellem den kliniske underviser og den studerende er en udfordring (evt. med inspiration fra bogen: På vej til professionerne, Søren Gytz Olesen hvad er det for unge, der vælger ergoterapeutudd.?) Nøgleord: kompetencer læse/skrive, personlige/faglige kompetenser, flow, differentiering

6 Mindfullness i klinisk undervisning. Her nævntes Robert Frank som forslag til oplægsholder Der er umiddelbart stemning for at de to sidste emner, som evt. kan kobles sammen. Disse bliver evt. fokusområde ved næste årsmøde. Der var lidt diskussion vedr. emnet eksamensformer. Nogle ønsker, at vi til årsmøderne har et positivt fokus på emnerne, at vi arbejder positivt fremad og ikke bruger for meget energi på frustrationerne. Det indstilles til bestyrelsen, at de arbejder videre med emnet eksamensformer. Pkt. 6: Fremlæggelse af Budget 2013 Det indstilles fra bestyrelsen, at der ikke opkræves kontingent fra medlemmerne, hvilket godkendtes. Der stilles forslag om at beløbet til bestyrelsesarbejdet hæves med 2000,00, som tages fra posten PR-arbejde, da det er lidt lavt sat, sammenlignet med sidste års forbrug. Dette vedtages. Budgettet godkendes. Pkt. 7: Evt. Der stilles forslag om at Årsmødet flyttes til andet tidspunkt i efteråret, da tidspunktet falder sammen med eksamensperioder på nogle skoler. I vedtægterne står at årsmødet afholdes i august eller september, hvorfor det konkluderes at årsmødet næste år også må ligge der, og at man evt. næste år kan ændre vedtægterne. Det indstilles til bestyrelsen, at de drøfter mulige perioder, hvor det giver færrest problemer for alle. Bestyrelsen repræsenterer alle skolerne og har derved mulighed for at samstemme. Generalforsamlingen afsluttes! Gennemgang af ETF s hjemmeside, herunder klubbens del v./ Helle Sandø Nyt fra ergoterapeutforeningen v/ ETF s næstformand Lene Barslund Der har været en øget søgning til ergoterapeutuddannelserne, hvilket har betydet, at alle pladser på skolerne er besat. Der er desuden en stigning svarende til 34% på førsteprioriteterne uddannelserne roses for deres gode markedsføring. Der er i år optaget 630 nye ergoterapeutstuderende. Det forventes, at der kommer mange jobs indenfor hverdagsrehabilitering. Hovedbestyrelsen følger tallene tæt vedr. medlemmer der evt. falder ud af dagpengesystemet.

7 Der udvikles nye uddannelser indenfor det ergoterapeutiske virkeområde. Akademiuddannelsen i Velfærdsteknologi i praksis, som er en 1-årig uddannelse, der giver 60 ECTs point, er godkendt og kan udbydes fra efteråret (Kan anvendes som byggesten på en SSA-uddannelse). Etf har på baggrund af denne udvikling taget initiativ til en principiel drøftelse i hhv. FTF s og SHK s uddannelsesudvalg, med det formål at afklare de principielle holdninger til- og ageren i forhold til udviklingen af nye uddannelser, der fremstår som kombinationer af eksisterende uddannelser og/eller helt nye akademiuddannelser, med tydelig reference til eksisterende professionsuddannelser på FTF s og SHK s områder. Der er desuden en professionsbachelor i Arbejdsliv og Sundhed under udarbejdelse ved UC Lillebælt, Vejle. Ministeriet for Uddannelse, forskning og innovation fremlægger forslag om, at suppleringuddannelser mellem bachelor- og kandidatuddannelsen afskaffes, bl.a. pga. det uhensigtsmæssige i at det er studietidsforlængende og udgiftsdrivende. Sundhedskartellet og KL samarbejder om et projekt vedr. kliniske retningslinjer, hvor man har fokus på følgende emner: Apoplexi (med fokus på ernæring)- Tovholder: Kost og ernæringsforbundet Hverdagsrehabilitering Tovholder: Etf Udredning/forebyggelse af tilstande, der fører til indlæggelse Tovholder: DF Palliation Tovholder: DSR Nationalt arbejdes der med udarbejdelse af kliniske retningslinjer indenfor følgende områder: Mennesker med demens Fysioterapi og ergoterapi til mennesker med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade (apoplexi, multipel sklerose, cerebral parese) ADHD-referencegruppe Der er på finansloven 2012 afsat 20 mio. til udarbejdelse af 50 kliniske retningslinjer i årene De kliniske retningslinjer er tværfaglige og skal gerne være med til at bane vej for hinandens faglighed. Ydelseskataloget vokser der er på nuværende tidspunkt 32 færdige ydelser og 20 er på vej. On-line kataloget findes på hjemmesiden, hvor det også er muligt at se hvilke ydelser der er under udarbejdelse. De kliniske undervisere opfordres til at arbejde med beskrivelse af ydelser i deres funktion samt læse de allerede udarbejdede beskrivelser kritisk.

8 Velfærdsteknologi er et vigtigt ergoterapeutisk arbejdsområde. Etf har haft fokus på området og har bl.a. udarbejdet pjece, postkort og annoncer, oprettet netværk via facebookgruppe og miniseminar for studerende på Rehab-messen for at skabe øget opmærksomhed på emnet. Eks. på undersøgelse vedr. hverdagsteknologi: Individual variability and environmental characteristics influence older adults abilities to manage everyday technologi, Anders Kottorp, Sweden (Fra AMPS s symposium) Kort information om Ropox-prisen og en opfordring til at få indstillet en kollega. OK13 v/ forhandlingsleder Anders Grønbæk, ETF Kort orientering vedr. tabt voldgiftssag i Etf. Af sagen kan man udlede, at: Man skal sørge for at være uddannet, inden man påtager sig opgaven som klinisk underviser, eller have aftale herom. Man skal sørge for at opgaven/funktionen skal være af tilpas omfang altså mere end 50% af ens arbejdstid. OK13: Der har i forbindelse med kravsindsamling, været en historisk høj deltagelse fra medlemmerne. Vi ved nu: Den private lønudvikling er historisk lav Arbejdsgiverne vil fokusere på arbejdstid Arbejdsgiverne vil fokusere på ressourcer, der bruges på MED De vil udfordre seniorordningerne (for KL koster de ½ mia.) Resultatet af medlemsdebatten: Generelle lønstigninger til alle, så vi tilnærmelsesvis kan opretholde reallønnen Professionsudvikling i fokus o Kliniske retningslinjer o Udviklingsdialog mulighed for realisering af kompetenceudvikling i dialog med leder ved MUS Fleksibilitet i arbejdslivet på ordentlige vilkår o Timebank interesse for frivilligt, at kunne arbejde mere i perioder og mindre i andre Fokus på kvalitet i ressourceanvendelsen (mindre administrativ byrde), fokus på meningsfuld dokumentation og registrering.

9 Der har ved sidste Ok-afstemning, været meget ringe deltagelse fra ergoterapeuter (sv.t under 40%) det stiller os ringe ift. de andre fagforeninger vi samarbejder med fordi signalet er, at det ikke betyder noget. Anders henstiller til, at vi minder vores kollegaer om og opfordrer dem til at stemme.

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013 Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013 Deltagere: 23 medlemmer, bestyrelsen, Anette Ahrents (Etf), Tina Nør Langager (Etf) og Lars Møller (Etf) Lene Lange

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 4 Velkommen til det fjerde nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Juni 2010. Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1. CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN

Juni 2010. Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1. CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN Juni 2010 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1 CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN Udarbejdelse af Evalueringsrapporten Trine Lolk Haslam, Udviklingskonsulent

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere