Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førtidspension. blandt FOAs medlemmer"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer

2 1. Forord Baggrund Formål Metode Resumé FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret Fordeling på sektorer Fordeling på faggrupper Nytilkendelser og afslag før og efter reformen Alder for ansøgning om førtidspension Samfundsmæssige omkostninger Den aktiv-rettede indsats Aktivering Fleksjob Optræning hos privat eller offentlig arbejdsgiver (revalidering) Uddannelse (revalidering) Arbejdsprøvning Ingen indsats Psykiske/ikke psykiske diagnoser...17 Bilag 1: Tilkendelsesprocenter...18 Bilag 2. Alder...19 Bilag 3. Beregning af samfundsmæssigt tab ved førtidspensionering af FOAs medlemmer

3 1. Forord FOAs undersøgelse viser desværre, at langt flere medlemmer af FOA bliver tilkendt førtidspension end gennemsnittet for hele befolkningen. Det vil sige, at FOA medlemmer er stærkt overrepræsenteret, når det gælder tilkendelse af førtidspension. Ser vi på de konkrete tal, så er overrepræsentationen 27 % i år 2000 og 61 % i Der er tale om en voldsom stigning. Det er især Kost- og servicesektoren samt Social- og sundhedssektoren, der er ramt. Denne undersøgelse viser ligesom andre redegørelser fra Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet, at førtidspensionsreformen fra 2003 ikke har levet op til intentionerne. Det er en meget bekymrende udvikling, som vi håbede på, blev vendt med førtidspensionsreformen. Formålet med reformen er, at færre skal tilkendes førtidspension. Til gengæld skal mennesker, der er på vej mod førtidspension, hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet ved at øge den aktiv-rettede indsats. En ny arbejdsevnemetode skal sikre dokumentationen og borgerens retssikkerhed under sagsbehandlingen. Den enkeltes ressourcer skal styrkes ved opkvalificering og revalidering, således at restarbejdsevnen kan bruges på det rummelige arbejdsmarked fx i et fleksjob med skånehensyn. I FOA tror vi på, at en del af vore medlemmer ved en tidlig kvalitativ og forebyggende indsats kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Det dokumenterer PenSams afsluttede fastholdelsesprojekt HOLD FAST i arbejdet, der blev evalueret i Men der skal mere end en førtidspensionsreform til at ændre udviklingen. Først og fremmest skal det stigende arbejdstempo og de fysisk belastende arbejdsfunktioner begrænses. Der skal flere hænder til. De, som bliver syge, skal søges fastholdt på arbejdspladsen, ligesom samarbejdet mellem arbejdsplads, jobcenter og fagforening skal styrkes med henblik på at finde den bedste løsning for den enkelte. Regeringen har efter Folketingsvalget 2007 fremlagt et regeringsgrundlag, som både vil nedsætte sygefraværet og begrænse førtidspensionstilkendelser. Vi håber på, at denne førtidspensionsundersøgelse kan overbevise politikerne om, at der er behov for en styrket og kvalificeret indsats. God læselyst Mona Striib Næstformand 2

4 2. Baggrund Dette er en undersøgelse af, hvor udbredt førtidspension er blandt FOAs medlemmer. FOA har i 2002 undersøgt FOA medlemmernes andel i forhold til resten af befolkningen. Risikoen for førtidspension var dengang markant højere for medlemmernes end for befolkningen som helhed. Med denne undersøgelse vil vi undersøge, om førtidspensionsreformen, der trådte i kraft i 2003, har begrænset antallet af tilkendte førtidspensioner blandt FOAs medlemmer. Et bredt flertal i Folketinget stod bag førtidspensionsreformen. Hensigten var at nedbringe antallet af nye tilkendelser mod til gengæld at udvide det rummelige arbejdsmarked, således at personer med nedsat arbejdsevne kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Reformen indeholder en ny metode arbejdsevnemetoden som alle kommuners sagsbehandlere er blevet undervist i. Metoden går ud på at bygge videre på den enkeltes ressourcer ved en styrket aktivrettet indsats fx revalidering. De personer, som ikke kan blive ansat på det ordinære arbejdsmarked, skal tilbydes et fleksjob med skånebehov. Kun de personer, som heller ikke kan klare et fleksjob, skal tilkendes førtidspension. Samtidig er pensionsydelsen blevet forenklet til kun én bruttoficeret ydelse uanset arbejdsevnens størrelse. Førtidspensionering er en personlig omkostning for den enkelte. Det betyder udstødelse fra arbejdsmarkedet med begrænsede muligheder for at føre et aktivt socialt og økonomisk liv. FOA støtter førtidspensionsreformens aktivrettede indsats, så alle muligheder er undersøgt og afprøvet, før der tilkendes førtidspension. 3. Formål Undersøgelsens væsentligste formål er at undersøge virkningerne af førtidspensionsreformen, som trådte i kraft i Det er særligt interessant for FOA at få fastslået, om reformen har ført til flere eller færre førtidspensioner for FOAs medlemmer. Vores undersøgelse fra 2002 viste, at FOAs medlemmer havde en markant større risiko for at få tilkendt førtidspension end resten af befolkningen. Det er derfor interessant at få fastslået, om FOAs medlemmer stadig er overrepræsenterede med hensyn til tildeling af førtidspensioner. Herudover er det interessant at se på, i hvilket omfang forskellige foranstaltninger bliver brugt i forsøget på at undgå, at FOA medlemmer ender på førtidspension. 3

5 4. Metode Undersøgelsen er et resultat af en sammenkøring af registre. FOAs medlemsregister og Ankestyrelsens register over førtidspensioner er sammenkørt med henblik på at skabe et datagrundlag for nærmere analyse. FOA har leveret godt cpr-numre til Ankestyrelsen, påhæftet oplysninger om sektor og faggruppe. Cpr-numrene dækker de personer, som har været erhvervsaktive medlemmer af FOA på et eller andet tidspunkt i perioden 1. januar december Der er ikke medtaget cpr-numre for personer, som udelukkende har været medlem af a-kassen. På grund af fusionen mellem PMF og FOA i 2005 er den del af faggruppen pædagogmedhjælpere, som stammer fra det tidligere PMF, kun repræsenteret med cprnumre fra perioden 1. januar december Den væsentligste virkning af de manglende PMF cpr-numre er, at faggruppen pædagogmedhjælpere og sektoren Pædagogisk Sektor vil tage sig mindre ud, end den i virkeligheden er. I al væsentlighed vil der være parallelitet mellem den relativt lavere andel af disse medlemmer og den lavere forekomst af disse medlemmer i de forskellige forespørgsler. Men det kan ikke afvises, at de manglende cpr-numre i mindre grad vil påvirke resultaterne for faggruppen og sektoren. 5. Resumé FOAs medlemmer har fortsat en markant højere risiko for at få tilkendt førtidspension end resten af befolkningen. Og den risiko er ikke blevet mindre med reformen fra tværtimod er den steget. I 2006 var FOA overrepræsenteret med 61 % i statistikken over nytilkendte førtidspensioner mod en overrepræsentation på 27 % i En af intentionerne bag førtidspensionsreformen var, at mulighederne for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet skulle forøges. Førtidspension skulle først tilkendes, når alle muligheder var afprøvet. Det er da også FOAs umiddelbare vurdering, at det er blevet sværere for vore medlemmer at få tilkendt førtidspension efter reformen. Alligevel viser denne undersøgelse, at FOAs medlemmer i højere grad end den øvrige befolkning får tilkendt førtidspension, og at andelen af nytilkendelser for FOA medlemmer fortsætter med at stige. Derfor har vi også undersøgt hvilken indsats, der er foretaget forud for førtidspensionering. Den viser, at 54% af de medlemmer, der har fået førtidspension, er blevet arbejdsprøvet, men 4

6 at uddannelsesindsatsen over for FOAs medlemmer er meget lille og endda faldende. En meget stor gruppe (næsten 25 %) blandt FOAs medlemmer har ikke været igennem nogen foranstaltninger de sidste 5 år forud for tilkendelse af førtidspension. Denne tendens er dog faldende. Undersøgelsen dokumenterer også, at når først en ansøgning om førtidspension er indgivet, er det kun meget få, der får afslag. Der er stor forskel på den risiko, FOAs medlemmer løber, for at få tilkendt førtidspension. Medlemmer af FOAs Kost- og servicesektor har ca. halvanden gang større risiko end øvrige medlemmer af FOA, for at få tilkendt en førtidspension. På samme måde er der markante forskelle imellem de enkelte faggrupper. Fx har en hjemmehjælper mere end 7 gange så høj risiko for at ende på førtidspension end en hjemmehjælpsleder. Ligesom i den øvrige del af befolkningen får flere og flere af FOAs medlemmer tilkendt førtidspension pga. psykisk sygdom. Hvert 3. FOA-medlem, der fik tilkendt førtidspension i 2006, havde en psykiske lidelse. Denne andel er dog noget højere for den øvrige del af befolkningen, hvor 44 % af dem, der fik tilkendt førtidspension i 2006, havde en psykisk sygdom. Hver gang, der tilkendes en førtidspension til et medlem af FOA, tabes der ca. 11,5 arbejdsår. Hver dag, året rundt, tilkendes der knapt 4 førtidspensioner til medlemmer af FOA. Det betyder, at der hver dag tabes ca. 45 arbejdsår og de årlige udgifter til førtidspension beløber sig til godt 2,6 mia. kr. Hvis andelen af førtidspensioner blandt FOAs medlemmer kunne nedbringes, så FOA ikke var overrepræsenteret i førtidspensionsstatistikken, kunne samfundet alene spare 1 mia. kr. i udbetalte pensioner. 5

7 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret Et af hovedformålene med denne undersøgelse er at undersøge, om FOAs medlemmer fortsat er overrepræsenteret med hensyn til tildeling af førtidspensioner. Det indebærer, at man holder FOA-medlemmernes andel af tilkendelser op mod en relevant sammenligningsgruppe. I denne rapport er der sammenlignet med arbejdsstyrken, som den er opgjort af Danmarks Statistik 1. Figur 1 viser medlemmers andel af nytildelinger af førtidspensioner sammenlignet med deres andel af den samlede arbejdsstyrke. Ser man på hele perioden 2000 til 2006, så har FOAs andel af arbejdsstyrken været nogenlunde konstant omkring 6 %. Men ser man på deres andel af nytilkendelser af førtidspension, så stiger andelen fra et niveau på omkring 7,5 % før 2003 til omkring 10 % efter 2003, hvor førtidspensionsreformen trådte i kraft. Figur 1. FOAs medlemmers andel af nytilkendelser af førtidspension i forhold til deres relative andel af arbejdsstyrken (%). 12,00 11,00 10,00 9,99 10,11 9,95 9,00 8,00 7,59 7,60 7,47 8,18 7,00 6,00 5,97 5,86 5,81 5,70 5,59 5,76 6,17 FOA andel af arbejdsstyrken 5,00 FOA andel af Førtidspensioner 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Her er der flere muligheder. Ankestyrelsen anvender gruppen af årige. En anden mulighed som denne rapport benytter er at kigge på arbejdsstyrken. Da begge sammenligningsgrupper er relativt stabile, så har dette valg ikke nogen betydning, så længe der kun måles på udviklingen. Men valget af arbejdsstyrken som sammenligningsgrundlag vil få FOA medlemmernes overrepræsentation til at se mindre ud, end hvis gruppen af årige var blevet valgt. Grunden til, at valget i sidste ende er faldet på arbejdsstyrken, er, at den del af gruppen årige, som er uden for arbejdsstyrken, under normale omstændigheder ikke vil være potentielle medlemmer af en fagforening. 6

8 En af intentionerne bag førtidspensionsreformen i 2003 var, at det skulle blive sværere at få tilkendt førtidspension. Det er også FOAs vurdering, at det faktisk er blevet sværere at få tilkendt førtidspension. På denne baggrund er det bemærkelsesværdigt, at FOAs medlemmer i højere grad end den øvrige befolkning får tilkendt førtidspension, og at andelen af nytilkendelser for FOA-medlemmer faktisk er steget efter reformen. Tabel 1 viser, hvor meget FOAs medlemmer er overrepræsenteret i statistikken over nytilkendte førtidspensioner. 100 % svarer til, at FOAs medlemmer havde en andel af tilkendelser, som svarer til deres andel af arbejdsstyrken. Tabel 1. FOA-medlemmers overrepræsentation af førtidspensioner (%) FOAs andel af førtidspensioner 7,59 7,60 7,47 8,18 9,99 10,11 9,95 FOAs andel af arbejdsstyrken 5,97 5,86 5,81 5,70 5,59 5,76 6,17 FOAs overrepræsentation Ser man på år 2000 til 2002 dvs. før reformen - så havde FOAs medlemmer en overrepræsentation af nytilkendelser på knapt 30 % i forhold til den øvrige befolkning. Denne andel stiger markant med førtidspensionsreformen i I 2004 topper medlemmernes overrepræsentation med knapt 80 % flere nytilkendelser end den relative andel af arbejdsstyrken skulle tilsige. Dette niveau holder sig stort set i 2005 for at falde mærkbart i Men selv om kurven for overrepræsentation tilsyneladende knækker i 2006, så er niveauet stadigt markant højere end før førtidspensionsreformen. Så selv om der i 2006 er sket et fald i overrepræsentation, får FOAs medlemmer stadig 60 % flere førtidspensioner tilkendt end deres andel af arbejdsstyrken skulle tilsige. 7

9 6.1 Fordeling på sektorer Tabel 2 viser, hvordan nytilkendelserne af førtidspension fordeler sig på de forskellige sektorer i FOA. 100 % svarer til, at en sektors medlemmer har en andel af nytilkendelser, som svarer til deres relative andel af FOA. Tabel 2. Sektorernes relative andel af nytilkendelser af førtidspension for årene set i forhold til deres andel af FOAs samlede medlemstal. (%). Sektor Andel af FOA Andel af nytilkendelser Overrepræsentation i forhold til FOA Kost- og servicesektor 9,73 14, Social- og sundhedssektor 48,99 53, Teknik- og servicesektor 6,14 6, Pædagogisk sektor 30,60 22,55 74 Uden sektor 4,54 3,04 67 Hovedtotal 100,00 100,00 Ser man på medlemmer uden for sektor og medlemmer af Pædagogisk Sektor, så har disse grupper en markant lavere andel af nytilkendelser sammenlignet med resten af FOAs medlemmer. Men inden man udnævner disse to grupper til lavrisiko-grupper, så er det dog værd at huske på, at disse to grupper har del i FOAs generelle overrepræsentation jf. afsnit 6. Så selv om disse to grupper har ca. 30 % lavere risiko for at få tilkendt førtidspension sammenlignet med øvrige grupper i FOA, så har de stadig andel i den ca. 60 % større risiko, som FOA medlemmer generelt har for at blive førtidspensioneret. Ser man på Kost- og Servicesektorens medlemmer, så tæller den knapt 10 % af FOAs medlemmer, men den tegner sig for knapt 15 % af alle nytilkendelser. Også her gælder det, at den forøgede risiko på omkring 52 %, som Kost- og Servicesektorens medlemmer har sammenlignet med de øvrige medlemmer af FOA for at få tilkendt førtidspension, skal lægges oven i den ca. 60 % forøgede risiko, som FOAs medlemmer generelt har. 6.2 Fordeling på faggrupper I afsnit 6.1 blev der redegjort for fordelingen af nytilkendelser af førtidspension på sektorniveau. I dette afsnit ses der på fordelingen på faggruppeniveau. Tabel 3 viser, hvordan nytilkendelserne af førtidspension fordeler sig på de forskellige faggrupper i FOA. 100 % svarer til, at en faggruppes medlemmer har en andel af nytilkendelser, som svarer til deres relative andel af FOA. Tabel 3 viser, at faggruppetilhørsforhold har en enorm betydning for, hvilken risiko man har for at ende på førtidspension. 8

10 Tabel 3. Faggruppernes relative andel af nytilkendelser af førtidspension for årene set i forhold til deres andel af FOAs samlede medlemstal. (%). Faggruppe Andel af FOA Andel af nytilkendelser Overrepræsentation i forhold til FOA Værkstedsassistenter/-ledere 1,21 2, Plejere 0,98 1, Hjemmehjælpere 5,71 10, Buschauffører 1,25 2, Sygehjælpere 8,90 14, Køkken 4,23 6, Rengøring 3,77 5, Husmedhjælpere i staten 0,21 0, Vaskeripersonale 0,05 0, Pædagogisk 5,53 7, Brandpersonale 1,11 1, Idrætsassistenter 0,16 0, Rengøringsledere 0,06 0, Serviceass./-medarbejdere 0,76 0, Beskæftigelsesvejledere 0,87 0, Kantineledere 0,14 0, Legepladsansatte 0,06 0, Omsorgsmedhjælpere 0,80 0, Amtsskolebetjente 0,14 0, Maritimt personale 0,10 0, Portører 1,38 1,36 98 Plejehjemsassistenter 0,83 0,77 93 Rådhus og biblioteksbetjente 0,93 0,82 88 Social- og sundhedshjælpere 16,79 14,63 87 Ledende servicepersonale 0,12 0,10 80 Dagplejere 9,26 7,24 78 Plejehjemspedeller 0,18 0,12 69 Amtsvejmænd 0,31 0,21 67 Handicaphjælpere 0,35 0,20 56 Dagplejepædagoger mv. 0,64 0,36 56 Social- og sundhedsassistenter 11,21 5,93 53 Arbejdsledere 0,35 0,19 53 LFS 3,89 1,94 50 Pædagogmedhjælpere 10,33 4,93 48 Pædagoger og konsulenter 0,09 0,04 47 Tilsynsførende assistenter 0,07 0,03 47 Skolebetjente mv. 0,54 0,24 45 Badepersonale 0,26 0,09 34 Amtsbetjente 0,07 0,02 33 Hjemmehjælpsledere 0,23 0,

11 Tabel 3 viser bl.a., at hjemmehjælpsledere kun har en fjerdedel af den risiko, som FOAs medlemmer generelt har, for at få tilkendt en førtidspension. Heroverfor står en relativt lille gruppe inden for Kost- og Servicesektoren med en risiko, som er mere en to og en halv gang så stor som de øvrige medlemmer af FOA. 6.3 Nytilkendelser og afslag før og efter reformen I dette afsnit vil der blive set nærmere på, hvor mange, der har fået afslag på førtidspension og hvor mange, der hår fået tilkendt førtidspension. Tabel 4 viser udviklingen i antallet af tilkendelser og afslag på førtidspension for hele befolkningen i årene Antallet af nytilkendelser af førtidspension på landsplan har været stort set konstant over den periode. Der har dog været en stigning i 2002 og 2005, hvilket formentligt kan forklares med indfasning af førtidspensionsreformen. Derimod har der været en markant stigning i antallet af afslag. Antallet af afslag er dog stadigt relativt lille sammenlignet med antallet af tilkendelser. Det er således stadig sådan, at mere end 90 % af dem, som søger, ender med at få tilkendt en førtidspension. De meget høje tilkendelsesprocenter kan sandsynligvis forklares ved, at der kun søges førtidspension i de sager, hvor det på forhånd skønnes, at der er en stor sandsynlighed for tilkendelse (se bilag 1). Tabel 4. Udviklingen i antallet af tilkendelser og afslag af førtidspension for hele befolkningen (antal). Alle Total Afslag Tilkendelse Total

12 Tabel 5 viser udviklingen i antallet af tilkendelser og afslag for FOAs medlemmer i perioden Den viser en stigning i tilkendelser af førtidspension for FOAs medlemmer på knapt 33 % fra tilkendelser i 2000 til tilkendelser i I samme periode er antallet af afslag steget med godt 300 %. Antallet af afslag er dog meget lille. Tabel 5. Udviklingen i antallet af tilkendelser og afslag af førtidspension for FOA medlemmer (antal). FOA medlemmer Total Afslag Tilkendelse Total Tabel 6 viser den andel, som FOAs medlemmer udgjorde af tilkendelser og afslag i perioden Den viser, at FOAs andel af alle tilkendte førtidspensioner er stigende i den periode fra knapt 7,6 % i 2000 til knapt 10 % i I samme periode er medlemmernes andel af afslagene på førtidspension steget fra knapt 5,5 % i 2000 til knapt 10 % i Tabel 6. Udviklingen i FOA medlemmers andel af det samlede antal tilkendelser og afslag på førtidspension i perioden (%). FOA % Total Afslag 5,45 4,52 6,24 6,32 7,21 6,79 9,52 6,93 Tilkendelse 7,59 7,60 7,47 8,18 9,99 10,11 9,95 8,68 Total 7,50 7,50 7,43 8,06 9,80 9,85 9,91 8, Alder for ansøgning om førtidspension FOAs medlemmer har gennemsnitlig en højere alder end resten af befolkningen, når de ansøger om førtidspension (se bilag 2). Gennemsnitsalderen for FOA-medlemmer, som i 2006 fik tilkendt en førtidspension, var 49,5 år den dag, de søgte om førtidspension. Den høje gennemsnitsalder blandt FOAs medlemmer skyldes formodentligt flere faktorer. For det første står færre af FOAs medlemmer uden for arbejdsmarkedet end resten af befolkningen. De skader, som fører til medlemmernes tilkendelse af førtidspension, skyldes som oftest arbejdet og vil være relativt lang tid undervejs. For det andet må man formode, at der er en gruppe af relativt unge, som får tilkendt førtidspension, som ikke kan genfindes i FOA, idet de aldrig rigtigt kommer på arbejdsmarkedet. Det kunne eksempelvis dreje sig om unge, som får tilkendt en førtidspension på baggrund af en psykisk diagnose. 11

13 6.5 Samfundsmæssige omkostninger Som nævnt er FOAs medlemmer overrepræsenteret i førtidspensionsstatistikken. Hver dag året rundt får knap 4 FOA medlemmer (3,9) tilkendt førtidspension 2. Af dem er ca. 1,5 3 overproduktion set i forhold til resten af befolkningen. Hvis FOAs medlemmer fik tilkendt førtidspension i samme omfang som resten af befolkningen, ville der være mange penge at spare for samfundet. I bilag 3 er regnestykket gjort op. Hvert år udløses der førtidspensioner til FOAs medlemmer, der beløber sig til ca. 2,6 mia. kr. Hvis niveauet af ny-tilkendte førtidspensioner kunne nedbringes, så FOAs medlemmer ikke var overrepræsenteret i statistikken, kunne samfundet alene spare 1 mia. kr. i udbetalt pension. Det er meget store udgifter, der udløses i forbindelse med førtidspensioner. Selv en behersket nedgang i antallet af nytilkendelser af førtidspension vil have et stort samfundsøkonomisk perspektiv. Lægger man dertil, at det har meget store personlige omkostninger at havne på førtidspension, så burde der være tilstrækkeligt med motivation til at gøre en ekstra indsats for at nedbringe antallet af nytilkendelser af førtidspension. I næste afsnit ses der på, hvilken indsats kommunerne yder for at undgå førtidspensionering. 2 Jf. tabel 5 hvoraf det fremgår, at der i 2006 var tilkendelser af førtidspensioner til FOA-medlemmer (1.421/365 = 3,9) 3 Jf. tabel 1, hvoraf det fremgår, at FOA medlemmer har en overrepræsentation svarende til, at de har 161 procent af nytilkendelserne set i forhold til deres andel af arbejdsstyrken. 12

14 7. Den aktiv-rettede indsats FOA har et stærkt ønske om, at der sker en aktiv indsats for at forhindre, at vores medlemmer ender på førtidspension, hvilket også er intentionen med førtidspensionsreformen. Der findes forskellige typer af foranstaltninger, som man kan tilbyde folk, der er i risiko-zonen for at ende på førtidspension: Aktivering, fleksjob, revalidering (enten som optræning hos en arbejdsgiver eller gennem uddannelsestilbud) eller arbejdsprøvning. I det følgende har vi derfor set på, hvor udbredt den aktiv-rettede indsats er. 7.1 Aktivering Tabel 7 viser, hvor mange som inden for en 5-årig periode - forud for ansøgning om førtidspension - har deltaget i aktivering. Brugen af aktivering ser ud til at være i vækst for alle grupper. Aktivering prøves dog stadig på en forholdsvis lav andel af dem, som søger om førtidspension. Det er især tydeligt, hvis man kigger på FOAs medlemmer. Selvom brugen af aktivering er steget fra ca. 3% til ca. 6% på bare 3 år, er andelen af medlemmer, der har været i aktivering, relativt lav. Under 5% af de FOA-medlemmer, som har fået tilkendt førtidspension i perioden , har været i aktivering, inden de fik tilkendt pension. Til sammenligning har over 12% af den samlede arbejdsstyrke, der har fået tilkendt førtidspension, været i aktivering. Tabel 7. Antallet af personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension, har været i aktivering (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse Alle Aktivering ,00 11,24 12,10 14,54 12,17 Tilkendelse FOA medl Aktivering % 2,94 3,48 5,58 5,78 4,59 13

15 7.2 Fleksjob Fleksjob er en stilling for personer med nedsat arbejdsevne. Tabel 8 viser, at fleksjob forud for tilkendelse af førtidspension er i stærk vækst - for alle som for FOAs medlemmer. Der er sket en fordobling af den procentdel, som inden for en 5-årig periode forud for ansøgning om førtidspension, har været i fleksjob. I 2006 havde 12 % af alle, der fik tilkendt førtidspension, været i fleksjob, hvorimod 18 % af de FOA-medlemmer, der fik tilkendt pension, havde været i fleksjob. Tabel 8. Personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension, har været i fleksjob (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse alle Fleksjob % 7,45 8,41 10,55 12,31 9,90 Tilkendelse FOA medl Fleksjob % 8,71 12,88 15,72 17,77 14, Optræning hos privat eller offentlig arbejdsgiver (revalidering) Optræning hos privat eller offentlig arbejdsgiver dækker over en revalideringsindsats, hvor den pensionstruede bliver ansat med løntilskud på en arbejdsplads (enten offentlig eller privat). Formålet er oplæring og efterfølgende ansættelse på almindelige vilkår. Tabel 9 viser, at FOAs medlemmer i lidt højere grad end resten af befolkningen har været i optræning hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Samtidig viser den, at optræning også er en foranstaltning, der er i vækst både i forhold til FOAs medlemmer og den øvrige befolkning. I 2006 havde over 11% af de FOA-medlemmer, der fik tilkendt pension, været på optræning i løbet af de sidste fem år. Tabel 9. Antallet af personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension har været i optræning hos offentlig eller privat arbejdsgiver (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse alle Optræning % 6,84 7,34 7,95 9,10 7,90 Tilkendelse FOA medl Optræning % 8,71 8,89 9,46 11,57 9,74 14

16 7.4 Uddannelse (revalidering) Som et forsøg på at undgå førtidspension kan den pensionstruede også blive revalideret gennem uddannelse. Det er dog en indsats, som kommunerne ikke i særlig høj grad gør brug af. Tabel 10 viser, hvor mange, der inden for en fem-års periode forud for deres pensionering, har deltaget i en uddannelsesaktivitet. Tabellen viser, at under 5% af dem, som har fået tilkendt førtidspension , er blevet uddannet som led i at undgå pensionering. Og andelen er tilmed faldende henover årene. Der er dog en lidt større andel blandt FOAs medlemmer end i arbejdsstyrken som helhed, der har deltaget i en uddannelsesaktivitet. Men andelen er også her faldende - fra 6,1% i 2004 til 4,8% i Andre statistiske undersøgelser dokumenterer, at revalideringsindsatsen generelt er faldende - også når det gælder uddannelse. Der er således intet, som tyder på, at uddannelse bliver brugt systematisk for at undgå førtidspensionering. Tværtimod. Tabel 10. Antallet af personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension har deltaget i en uddannelsesaktivitet (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse alle Uddannelse % 4,67 5,09 4,56 4,78 4,79 Tilkendelse FOA medl Uddannelse % 5,18 6,12 5,31 4,80 5,39 Set fra et FOA-perspektiv er det bemærkelsesværdigt, at der kun i meget begrænset omfang forsøges en uddannelsesmæssig indsats. FOAs medlemsgrupper har en relativ lav uddannelsesgrad, og man skulle derfor tro, at man for relativt få midler kunne højne den uddannelsesmæssige baggrund væsentligt, og dermed udvide den type jobs, som den førtidspensionstruede kunne bestride. Alligevel har mindre end 5 % af de FOA-medlemmer, som i 2006 fik tilkendt førtidspension, deltaget i uddannelse. 15

17 7.5 Arbejdsprøvning Arbejdsprøvning synes at være meget udbredt. Tabel 11 viser, at knapt 40 % af dem, som fik tilkendt førtidspension fra , har været i arbejdsprøvning inden for en periode af 5 år forud for ansøgning om en førtidspension. Blandt de medlemmer af FOA, som har fået tilkendt en førtidspension, har omkring halvdelen været i arbejdsprøvning forud for ansøgning om førtidspension. Tabel 11. Antallet af personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension har været i arbejdsprøvning (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse alle Arbejdsprøvning % 34,47 37,02 39,59 41,69 38,58 Tilkendelse FOA medl Arbejdsprøvning % 47,53 48,04 49,9 54,09 50, Ingen indsats Der er mange, som der slet ikke iværksættes nogen indsats overfor. Tabel 12 viser, at knap 35 %, af dem, der fik tilkendt førtidspension fra , ikke har deltaget i nogen aktivrettet forud for deres ansøgning om pension. Det er en meget stor andel. Heldigvis er denne gruppe faldet til i 2006 at udgøre kun godt 30 %. Det er dog tankevækkende, at knapt en tredjedel får tilkendt en førtidspension uden at deltage i nogen aktiv-rettet indsats. Vi kan i FOA glæde os over, at den andel af FOAs medlemmer, som får tilkendt en førtidspension uden at have deltaget i en eller anden form for aktivitet, er ca. 5 % lavere end for befolkningen som helhed. Tabel 12. Antallet af personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension ikke har deltaget i nogen aktivitet/indsats (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse Alle Ingen indsats % 39,34 35,94 33,77 29,76 34,22 Tilkendelse FOA medl Ingen indsats % 34,00 30,84 28,05 24,75 28,94 16

18 8. Psykiske/ikke psykiske diagnoser Der har været megen fokus på andelen af psykiske diagnoser som årsag til førtidspensionering. Tabel 13 viser, at flere og flere af dem, der får tilkendt førtidspension, angiver psykiske diagnoser som årsag. Andelen af dem, som fik tilkendt en førtidspension på grund af en psykisk sygdom, er steget fra knapt 35% i 2003 til godt 44% i Tabel 13: Psykiske/ikke psykiske diagnoser som årsag til førtidspension , alle (antal og %) Hovedtotal Psykiske diagnoser Ikke psykiske diagnoser I alt Psykiske diagnoser% 34,76 37,70 41,11 44,42 39,98 Ikke psykiske diagnoser% 65,24 62,30 58,89 55,58 60,02 I alt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tilsvarende viser tabel 14, hvor mange blandt FOAs medlemmer, der fik tilkendt førtidspension pga. psykisk sygdom fra Mønsteret er det samme. En stadig større andel af medlemmerne går på førtidspension som følge af en psykisk sygdom. Men hvor 40% af alle førtidspensioner i befolkningen skyldes psykisk sygdom, skyldes kun 29% af førtidspensionerne blandt FOAs medlemmer psykisk sygdom. Tabel 14: Psykiske/ikke psykiske diagnoser som årsag til førtidspension , FOAs medlemmer (antal og %) Hovedtotal Psykiske diagnoser Ikke psykiske diagnoser I alt Psykiske diagnoser% 24,82 26,27 32,20 32,02 29,22 Ikke psykiske diagnoser% 75,18 73,73 67,80 67,98 70,78 I alt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 17

19 Bilag 1: Tilkendelsesprocenter Ser man på perioden som helhed, så viser tabel 15, at der har været et svagt fald i tilkendelsesprocenterne. Tilkendelsesprocenterne er dog fortsat meget høje. Således får mere end 90 % af dem, som søger om det, en førtidspension. Man må derfor antage, at der kun søges om førtidspension i sager, som vurderes at have en høj chance for at ende med en tilkendelse. Tabel 15. Tilkendelsesprocenter for befolkningen som helhed (%). Tilkendelsesprocent Total Ingen FP/Afslag 4,35 3,15 2,78 6,11 6,69 7,83 7,29 5,43 Tilkendelse 95,65 96,85 97,22 93,89 93,31 92,17 92,71 94,57 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tabel 16 viser, at tilkendelsesprocenten for FOA medlemmer har ligget en anelse højere end for befolkningen som helhed. Afvigelsen er dog ganske lille. Der kan spores den samme svage tendens til et lille fald i tilkendelsesprocenten. Tabel 16. Tilkendelsesprocenter for FOA medlemmer (%). Tilkendelsesprocent Total Ingen FP/Afslag 3,16 1,90 2,33 4,79 4,92 5,39 7,00 4,38 Tilkendelse 96,84 98,10 97,67 95,21 95,08 94,61 93,00 95,62 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 18

20 Bilag 2. Alder Tabel 17. Alder ved ansøgningstidspunkt for personer, som ender med at få tilkendt førtidspension for henholdsvis alle og for FOA medlemmer før og efter reformen. Alle før reform FOA før reform Alder v. ansøg % Alder v. ansøg % < 20 år 2,31 <20 år 0, år 2, år 0, år 3, år 1, år 5, år 3, år 8, år 7, år 11, år 11, år 14, år 17, år 19, år 25, år 21, år 26, år 7, år 3, år 2, år 1,24 Hovedtotal 100,00 Hovedtotal 100,00 Tabel 18. Alder ved ansøgningstidspunkt for personer, som ender med at få tilkendt førtidspension for henholdsvis alle og for FOA medlemmer før og efter reformen. Alle efter reform FOA efter reform Alder v. ansøg % Alder v. ansøg % <20 år 2,98 <20 år 0, år 3, år 0, år 3, år 1, år 5, år 4, år 8, år 7, år 12, år 11, år 14, år 16, år 19, år 23, år 22, år 29, år 6, år 4, år 0, år 0,36 Hovedtotal 100,00 Hovedtotal 100,00 19

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 2000-2009 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen 4 2. Resumé 5 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader 6 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2011

PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal F O A F A G O G A R B E J D E Værd at vide om medlemstal Værd at vide om FOAs medlemstal Medlemmerne vil og skal altid være i centrum for FOAs arbejde. Men medlemskab af en fagforening er ikke noget, der

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser.

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. N O TAT Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til at løfte de

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Kampagne og Analyse Februar 2011 Denne profil af FOAs medlemmer er lavet på baggrund af en 10-procent stikprøve af alle Danmarks

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr. 103-0012 Samrådsspørgsmål : Ministeren bedes redegøre for opdelingen af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI De egnede - en konstant andel af danskerne? 100% 80% 60% 40% 20% Familieforsørgede Andel

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked - inkl. bilag Maj 2007 Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet 2 REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET...

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS

TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS FASTHOLDELSESFLEKSJOB HVAD ER ET FASTHOLDELSESFLEKSJOB? Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob på borgerens hidtidige

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Notat om tilbagetrækning

Notat om tilbagetrækning 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2 Caseberegninger Cabi har udarbejdet 4 fiktive cases 1 vedrørende personer, som af forskelige årsager er havnet på overførselsindkomst. Alle cases har det til fælles, at borgerforløbene ender med positivt

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

En palet af faggrupper

En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder F O A F A G O G A R B E J D E Januar 2013 En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder sådan gør vi! Politisk ansvarlige: Karen Stæhr (Social- og Sundhedssektoren) Gina Liisborg (Kost-

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK

BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK 16. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: 19.000 BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK SIKKERHEDSNET Analysen viser, at 8 ud af 10 beskæftigede

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Skanderborg Kommune fordelt på kontraktholder og fagområder.

Skanderborg Kommune fordelt på kontraktholder og fagområder. Indledning Nærværende notat beskriver den differentierede virksomhedsrettede indsats i Skanderborg Kommune. gennemgår effekten for borgere i kommunalt løntilskud og virksomhedspraktik i 2014, herunder:

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006 F O A F A G O G A R B E J D E Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Forord FOAs sygefraværsundersøgelse viser desværre, at sygefraværet er stigende blandt FOAs medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder 21. juni 2016 Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder En stor del af FOAs medlemmer arbejder i fysisk krævende jobs og bliver hurtigere nedslidt end den gennemsnitlige dansker. Alligevel

Læs mere

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data.

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 23.8.2017 Notat Førtidspension og Seniorførtidspension Figur 1 Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt. 2017 kan være

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere