Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førtidspension. blandt FOAs medlemmer"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer

2 1. Forord Baggrund Formål Metode Resumé FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret Fordeling på sektorer Fordeling på faggrupper Nytilkendelser og afslag før og efter reformen Alder for ansøgning om førtidspension Samfundsmæssige omkostninger Den aktiv-rettede indsats Aktivering Fleksjob Optræning hos privat eller offentlig arbejdsgiver (revalidering) Uddannelse (revalidering) Arbejdsprøvning Ingen indsats Psykiske/ikke psykiske diagnoser...17 Bilag 1: Tilkendelsesprocenter...18 Bilag 2. Alder...19 Bilag 3. Beregning af samfundsmæssigt tab ved førtidspensionering af FOAs medlemmer

3 1. Forord FOAs undersøgelse viser desværre, at langt flere medlemmer af FOA bliver tilkendt førtidspension end gennemsnittet for hele befolkningen. Det vil sige, at FOA medlemmer er stærkt overrepræsenteret, når det gælder tilkendelse af førtidspension. Ser vi på de konkrete tal, så er overrepræsentationen 27 % i år 2000 og 61 % i Der er tale om en voldsom stigning. Det er især Kost- og servicesektoren samt Social- og sundhedssektoren, der er ramt. Denne undersøgelse viser ligesom andre redegørelser fra Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet, at førtidspensionsreformen fra 2003 ikke har levet op til intentionerne. Det er en meget bekymrende udvikling, som vi håbede på, blev vendt med førtidspensionsreformen. Formålet med reformen er, at færre skal tilkendes førtidspension. Til gengæld skal mennesker, der er på vej mod førtidspension, hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet ved at øge den aktiv-rettede indsats. En ny arbejdsevnemetode skal sikre dokumentationen og borgerens retssikkerhed under sagsbehandlingen. Den enkeltes ressourcer skal styrkes ved opkvalificering og revalidering, således at restarbejdsevnen kan bruges på det rummelige arbejdsmarked fx i et fleksjob med skånehensyn. I FOA tror vi på, at en del af vore medlemmer ved en tidlig kvalitativ og forebyggende indsats kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Det dokumenterer PenSams afsluttede fastholdelsesprojekt HOLD FAST i arbejdet, der blev evalueret i Men der skal mere end en førtidspensionsreform til at ændre udviklingen. Først og fremmest skal det stigende arbejdstempo og de fysisk belastende arbejdsfunktioner begrænses. Der skal flere hænder til. De, som bliver syge, skal søges fastholdt på arbejdspladsen, ligesom samarbejdet mellem arbejdsplads, jobcenter og fagforening skal styrkes med henblik på at finde den bedste løsning for den enkelte. Regeringen har efter Folketingsvalget 2007 fremlagt et regeringsgrundlag, som både vil nedsætte sygefraværet og begrænse førtidspensionstilkendelser. Vi håber på, at denne førtidspensionsundersøgelse kan overbevise politikerne om, at der er behov for en styrket og kvalificeret indsats. God læselyst Mona Striib Næstformand 2

4 2. Baggrund Dette er en undersøgelse af, hvor udbredt førtidspension er blandt FOAs medlemmer. FOA har i 2002 undersøgt FOA medlemmernes andel i forhold til resten af befolkningen. Risikoen for førtidspension var dengang markant højere for medlemmernes end for befolkningen som helhed. Med denne undersøgelse vil vi undersøge, om førtidspensionsreformen, der trådte i kraft i 2003, har begrænset antallet af tilkendte førtidspensioner blandt FOAs medlemmer. Et bredt flertal i Folketinget stod bag førtidspensionsreformen. Hensigten var at nedbringe antallet af nye tilkendelser mod til gengæld at udvide det rummelige arbejdsmarked, således at personer med nedsat arbejdsevne kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Reformen indeholder en ny metode arbejdsevnemetoden som alle kommuners sagsbehandlere er blevet undervist i. Metoden går ud på at bygge videre på den enkeltes ressourcer ved en styrket aktivrettet indsats fx revalidering. De personer, som ikke kan blive ansat på det ordinære arbejdsmarked, skal tilbydes et fleksjob med skånebehov. Kun de personer, som heller ikke kan klare et fleksjob, skal tilkendes førtidspension. Samtidig er pensionsydelsen blevet forenklet til kun én bruttoficeret ydelse uanset arbejdsevnens størrelse. Førtidspensionering er en personlig omkostning for den enkelte. Det betyder udstødelse fra arbejdsmarkedet med begrænsede muligheder for at føre et aktivt socialt og økonomisk liv. FOA støtter førtidspensionsreformens aktivrettede indsats, så alle muligheder er undersøgt og afprøvet, før der tilkendes førtidspension. 3. Formål Undersøgelsens væsentligste formål er at undersøge virkningerne af førtidspensionsreformen, som trådte i kraft i Det er særligt interessant for FOA at få fastslået, om reformen har ført til flere eller færre førtidspensioner for FOAs medlemmer. Vores undersøgelse fra 2002 viste, at FOAs medlemmer havde en markant større risiko for at få tilkendt førtidspension end resten af befolkningen. Det er derfor interessant at få fastslået, om FOAs medlemmer stadig er overrepræsenterede med hensyn til tildeling af førtidspensioner. Herudover er det interessant at se på, i hvilket omfang forskellige foranstaltninger bliver brugt i forsøget på at undgå, at FOA medlemmer ender på førtidspension. 3

5 4. Metode Undersøgelsen er et resultat af en sammenkøring af registre. FOAs medlemsregister og Ankestyrelsens register over førtidspensioner er sammenkørt med henblik på at skabe et datagrundlag for nærmere analyse. FOA har leveret godt cpr-numre til Ankestyrelsen, påhæftet oplysninger om sektor og faggruppe. Cpr-numrene dækker de personer, som har været erhvervsaktive medlemmer af FOA på et eller andet tidspunkt i perioden 1. januar december Der er ikke medtaget cpr-numre for personer, som udelukkende har været medlem af a-kassen. På grund af fusionen mellem PMF og FOA i 2005 er den del af faggruppen pædagogmedhjælpere, som stammer fra det tidligere PMF, kun repræsenteret med cprnumre fra perioden 1. januar december Den væsentligste virkning af de manglende PMF cpr-numre er, at faggruppen pædagogmedhjælpere og sektoren Pædagogisk Sektor vil tage sig mindre ud, end den i virkeligheden er. I al væsentlighed vil der være parallelitet mellem den relativt lavere andel af disse medlemmer og den lavere forekomst af disse medlemmer i de forskellige forespørgsler. Men det kan ikke afvises, at de manglende cpr-numre i mindre grad vil påvirke resultaterne for faggruppen og sektoren. 5. Resumé FOAs medlemmer har fortsat en markant højere risiko for at få tilkendt førtidspension end resten af befolkningen. Og den risiko er ikke blevet mindre med reformen fra tværtimod er den steget. I 2006 var FOA overrepræsenteret med 61 % i statistikken over nytilkendte førtidspensioner mod en overrepræsentation på 27 % i En af intentionerne bag førtidspensionsreformen var, at mulighederne for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet skulle forøges. Førtidspension skulle først tilkendes, når alle muligheder var afprøvet. Det er da også FOAs umiddelbare vurdering, at det er blevet sværere for vore medlemmer at få tilkendt førtidspension efter reformen. Alligevel viser denne undersøgelse, at FOAs medlemmer i højere grad end den øvrige befolkning får tilkendt førtidspension, og at andelen af nytilkendelser for FOA medlemmer fortsætter med at stige. Derfor har vi også undersøgt hvilken indsats, der er foretaget forud for førtidspensionering. Den viser, at 54% af de medlemmer, der har fået førtidspension, er blevet arbejdsprøvet, men 4

6 at uddannelsesindsatsen over for FOAs medlemmer er meget lille og endda faldende. En meget stor gruppe (næsten 25 %) blandt FOAs medlemmer har ikke været igennem nogen foranstaltninger de sidste 5 år forud for tilkendelse af førtidspension. Denne tendens er dog faldende. Undersøgelsen dokumenterer også, at når først en ansøgning om førtidspension er indgivet, er det kun meget få, der får afslag. Der er stor forskel på den risiko, FOAs medlemmer løber, for at få tilkendt førtidspension. Medlemmer af FOAs Kost- og servicesektor har ca. halvanden gang større risiko end øvrige medlemmer af FOA, for at få tilkendt en førtidspension. På samme måde er der markante forskelle imellem de enkelte faggrupper. Fx har en hjemmehjælper mere end 7 gange så høj risiko for at ende på førtidspension end en hjemmehjælpsleder. Ligesom i den øvrige del af befolkningen får flere og flere af FOAs medlemmer tilkendt førtidspension pga. psykisk sygdom. Hvert 3. FOA-medlem, der fik tilkendt førtidspension i 2006, havde en psykiske lidelse. Denne andel er dog noget højere for den øvrige del af befolkningen, hvor 44 % af dem, der fik tilkendt førtidspension i 2006, havde en psykisk sygdom. Hver gang, der tilkendes en førtidspension til et medlem af FOA, tabes der ca. 11,5 arbejdsår. Hver dag, året rundt, tilkendes der knapt 4 førtidspensioner til medlemmer af FOA. Det betyder, at der hver dag tabes ca. 45 arbejdsår og de årlige udgifter til førtidspension beløber sig til godt 2,6 mia. kr. Hvis andelen af førtidspensioner blandt FOAs medlemmer kunne nedbringes, så FOA ikke var overrepræsenteret i førtidspensionsstatistikken, kunne samfundet alene spare 1 mia. kr. i udbetalte pensioner. 5

7 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret Et af hovedformålene med denne undersøgelse er at undersøge, om FOAs medlemmer fortsat er overrepræsenteret med hensyn til tildeling af førtidspensioner. Det indebærer, at man holder FOA-medlemmernes andel af tilkendelser op mod en relevant sammenligningsgruppe. I denne rapport er der sammenlignet med arbejdsstyrken, som den er opgjort af Danmarks Statistik 1. Figur 1 viser medlemmers andel af nytildelinger af førtidspensioner sammenlignet med deres andel af den samlede arbejdsstyrke. Ser man på hele perioden 2000 til 2006, så har FOAs andel af arbejdsstyrken været nogenlunde konstant omkring 6 %. Men ser man på deres andel af nytilkendelser af førtidspension, så stiger andelen fra et niveau på omkring 7,5 % før 2003 til omkring 10 % efter 2003, hvor førtidspensionsreformen trådte i kraft. Figur 1. FOAs medlemmers andel af nytilkendelser af førtidspension i forhold til deres relative andel af arbejdsstyrken (%). 12,00 11,00 10,00 9,99 10,11 9,95 9,00 8,00 7,59 7,60 7,47 8,18 7,00 6,00 5,97 5,86 5,81 5,70 5,59 5,76 6,17 FOA andel af arbejdsstyrken 5,00 FOA andel af Førtidspensioner 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Her er der flere muligheder. Ankestyrelsen anvender gruppen af årige. En anden mulighed som denne rapport benytter er at kigge på arbejdsstyrken. Da begge sammenligningsgrupper er relativt stabile, så har dette valg ikke nogen betydning, så længe der kun måles på udviklingen. Men valget af arbejdsstyrken som sammenligningsgrundlag vil få FOA medlemmernes overrepræsentation til at se mindre ud, end hvis gruppen af årige var blevet valgt. Grunden til, at valget i sidste ende er faldet på arbejdsstyrken, er, at den del af gruppen årige, som er uden for arbejdsstyrken, under normale omstændigheder ikke vil være potentielle medlemmer af en fagforening. 6

8 En af intentionerne bag førtidspensionsreformen i 2003 var, at det skulle blive sværere at få tilkendt førtidspension. Det er også FOAs vurdering, at det faktisk er blevet sværere at få tilkendt førtidspension. På denne baggrund er det bemærkelsesværdigt, at FOAs medlemmer i højere grad end den øvrige befolkning får tilkendt førtidspension, og at andelen af nytilkendelser for FOA-medlemmer faktisk er steget efter reformen. Tabel 1 viser, hvor meget FOAs medlemmer er overrepræsenteret i statistikken over nytilkendte førtidspensioner. 100 % svarer til, at FOAs medlemmer havde en andel af tilkendelser, som svarer til deres andel af arbejdsstyrken. Tabel 1. FOA-medlemmers overrepræsentation af førtidspensioner (%) FOAs andel af førtidspensioner 7,59 7,60 7,47 8,18 9,99 10,11 9,95 FOAs andel af arbejdsstyrken 5,97 5,86 5,81 5,70 5,59 5,76 6,17 FOAs overrepræsentation Ser man på år 2000 til 2002 dvs. før reformen - så havde FOAs medlemmer en overrepræsentation af nytilkendelser på knapt 30 % i forhold til den øvrige befolkning. Denne andel stiger markant med førtidspensionsreformen i I 2004 topper medlemmernes overrepræsentation med knapt 80 % flere nytilkendelser end den relative andel af arbejdsstyrken skulle tilsige. Dette niveau holder sig stort set i 2005 for at falde mærkbart i Men selv om kurven for overrepræsentation tilsyneladende knækker i 2006, så er niveauet stadigt markant højere end før førtidspensionsreformen. Så selv om der i 2006 er sket et fald i overrepræsentation, får FOAs medlemmer stadig 60 % flere førtidspensioner tilkendt end deres andel af arbejdsstyrken skulle tilsige. 7

9 6.1 Fordeling på sektorer Tabel 2 viser, hvordan nytilkendelserne af førtidspension fordeler sig på de forskellige sektorer i FOA. 100 % svarer til, at en sektors medlemmer har en andel af nytilkendelser, som svarer til deres relative andel af FOA. Tabel 2. Sektorernes relative andel af nytilkendelser af førtidspension for årene set i forhold til deres andel af FOAs samlede medlemstal. (%). Sektor Andel af FOA Andel af nytilkendelser Overrepræsentation i forhold til FOA Kost- og servicesektor 9,73 14, Social- og sundhedssektor 48,99 53, Teknik- og servicesektor 6,14 6, Pædagogisk sektor 30,60 22,55 74 Uden sektor 4,54 3,04 67 Hovedtotal 100,00 100,00 Ser man på medlemmer uden for sektor og medlemmer af Pædagogisk Sektor, så har disse grupper en markant lavere andel af nytilkendelser sammenlignet med resten af FOAs medlemmer. Men inden man udnævner disse to grupper til lavrisiko-grupper, så er det dog værd at huske på, at disse to grupper har del i FOAs generelle overrepræsentation jf. afsnit 6. Så selv om disse to grupper har ca. 30 % lavere risiko for at få tilkendt førtidspension sammenlignet med øvrige grupper i FOA, så har de stadig andel i den ca. 60 % større risiko, som FOA medlemmer generelt har for at blive førtidspensioneret. Ser man på Kost- og Servicesektorens medlemmer, så tæller den knapt 10 % af FOAs medlemmer, men den tegner sig for knapt 15 % af alle nytilkendelser. Også her gælder det, at den forøgede risiko på omkring 52 %, som Kost- og Servicesektorens medlemmer har sammenlignet med de øvrige medlemmer af FOA for at få tilkendt førtidspension, skal lægges oven i den ca. 60 % forøgede risiko, som FOAs medlemmer generelt har. 6.2 Fordeling på faggrupper I afsnit 6.1 blev der redegjort for fordelingen af nytilkendelser af førtidspension på sektorniveau. I dette afsnit ses der på fordelingen på faggruppeniveau. Tabel 3 viser, hvordan nytilkendelserne af førtidspension fordeler sig på de forskellige faggrupper i FOA. 100 % svarer til, at en faggruppes medlemmer har en andel af nytilkendelser, som svarer til deres relative andel af FOA. Tabel 3 viser, at faggruppetilhørsforhold har en enorm betydning for, hvilken risiko man har for at ende på førtidspension. 8

10 Tabel 3. Faggruppernes relative andel af nytilkendelser af førtidspension for årene set i forhold til deres andel af FOAs samlede medlemstal. (%). Faggruppe Andel af FOA Andel af nytilkendelser Overrepræsentation i forhold til FOA Værkstedsassistenter/-ledere 1,21 2, Plejere 0,98 1, Hjemmehjælpere 5,71 10, Buschauffører 1,25 2, Sygehjælpere 8,90 14, Køkken 4,23 6, Rengøring 3,77 5, Husmedhjælpere i staten 0,21 0, Vaskeripersonale 0,05 0, Pædagogisk 5,53 7, Brandpersonale 1,11 1, Idrætsassistenter 0,16 0, Rengøringsledere 0,06 0, Serviceass./-medarbejdere 0,76 0, Beskæftigelsesvejledere 0,87 0, Kantineledere 0,14 0, Legepladsansatte 0,06 0, Omsorgsmedhjælpere 0,80 0, Amtsskolebetjente 0,14 0, Maritimt personale 0,10 0, Portører 1,38 1,36 98 Plejehjemsassistenter 0,83 0,77 93 Rådhus og biblioteksbetjente 0,93 0,82 88 Social- og sundhedshjælpere 16,79 14,63 87 Ledende servicepersonale 0,12 0,10 80 Dagplejere 9,26 7,24 78 Plejehjemspedeller 0,18 0,12 69 Amtsvejmænd 0,31 0,21 67 Handicaphjælpere 0,35 0,20 56 Dagplejepædagoger mv. 0,64 0,36 56 Social- og sundhedsassistenter 11,21 5,93 53 Arbejdsledere 0,35 0,19 53 LFS 3,89 1,94 50 Pædagogmedhjælpere 10,33 4,93 48 Pædagoger og konsulenter 0,09 0,04 47 Tilsynsførende assistenter 0,07 0,03 47 Skolebetjente mv. 0,54 0,24 45 Badepersonale 0,26 0,09 34 Amtsbetjente 0,07 0,02 33 Hjemmehjælpsledere 0,23 0,

11 Tabel 3 viser bl.a., at hjemmehjælpsledere kun har en fjerdedel af den risiko, som FOAs medlemmer generelt har, for at få tilkendt en førtidspension. Heroverfor står en relativt lille gruppe inden for Kost- og Servicesektoren med en risiko, som er mere en to og en halv gang så stor som de øvrige medlemmer af FOA. 6.3 Nytilkendelser og afslag før og efter reformen I dette afsnit vil der blive set nærmere på, hvor mange, der har fået afslag på førtidspension og hvor mange, der hår fået tilkendt førtidspension. Tabel 4 viser udviklingen i antallet af tilkendelser og afslag på førtidspension for hele befolkningen i årene Antallet af nytilkendelser af førtidspension på landsplan har været stort set konstant over den periode. Der har dog været en stigning i 2002 og 2005, hvilket formentligt kan forklares med indfasning af førtidspensionsreformen. Derimod har der været en markant stigning i antallet af afslag. Antallet af afslag er dog stadigt relativt lille sammenlignet med antallet af tilkendelser. Det er således stadig sådan, at mere end 90 % af dem, som søger, ender med at få tilkendt en førtidspension. De meget høje tilkendelsesprocenter kan sandsynligvis forklares ved, at der kun søges førtidspension i de sager, hvor det på forhånd skønnes, at der er en stor sandsynlighed for tilkendelse (se bilag 1). Tabel 4. Udviklingen i antallet af tilkendelser og afslag af førtidspension for hele befolkningen (antal). Alle Total Afslag Tilkendelse Total

12 Tabel 5 viser udviklingen i antallet af tilkendelser og afslag for FOAs medlemmer i perioden Den viser en stigning i tilkendelser af førtidspension for FOAs medlemmer på knapt 33 % fra tilkendelser i 2000 til tilkendelser i I samme periode er antallet af afslag steget med godt 300 %. Antallet af afslag er dog meget lille. Tabel 5. Udviklingen i antallet af tilkendelser og afslag af førtidspension for FOA medlemmer (antal). FOA medlemmer Total Afslag Tilkendelse Total Tabel 6 viser den andel, som FOAs medlemmer udgjorde af tilkendelser og afslag i perioden Den viser, at FOAs andel af alle tilkendte førtidspensioner er stigende i den periode fra knapt 7,6 % i 2000 til knapt 10 % i I samme periode er medlemmernes andel af afslagene på førtidspension steget fra knapt 5,5 % i 2000 til knapt 10 % i Tabel 6. Udviklingen i FOA medlemmers andel af det samlede antal tilkendelser og afslag på førtidspension i perioden (%). FOA % Total Afslag 5,45 4,52 6,24 6,32 7,21 6,79 9,52 6,93 Tilkendelse 7,59 7,60 7,47 8,18 9,99 10,11 9,95 8,68 Total 7,50 7,50 7,43 8,06 9,80 9,85 9,91 8, Alder for ansøgning om førtidspension FOAs medlemmer har gennemsnitlig en højere alder end resten af befolkningen, når de ansøger om førtidspension (se bilag 2). Gennemsnitsalderen for FOA-medlemmer, som i 2006 fik tilkendt en førtidspension, var 49,5 år den dag, de søgte om førtidspension. Den høje gennemsnitsalder blandt FOAs medlemmer skyldes formodentligt flere faktorer. For det første står færre af FOAs medlemmer uden for arbejdsmarkedet end resten af befolkningen. De skader, som fører til medlemmernes tilkendelse af førtidspension, skyldes som oftest arbejdet og vil være relativt lang tid undervejs. For det andet må man formode, at der er en gruppe af relativt unge, som får tilkendt førtidspension, som ikke kan genfindes i FOA, idet de aldrig rigtigt kommer på arbejdsmarkedet. Det kunne eksempelvis dreje sig om unge, som får tilkendt en førtidspension på baggrund af en psykisk diagnose. 11

13 6.5 Samfundsmæssige omkostninger Som nævnt er FOAs medlemmer overrepræsenteret i førtidspensionsstatistikken. Hver dag året rundt får knap 4 FOA medlemmer (3,9) tilkendt førtidspension 2. Af dem er ca. 1,5 3 overproduktion set i forhold til resten af befolkningen. Hvis FOAs medlemmer fik tilkendt førtidspension i samme omfang som resten af befolkningen, ville der være mange penge at spare for samfundet. I bilag 3 er regnestykket gjort op. Hvert år udløses der førtidspensioner til FOAs medlemmer, der beløber sig til ca. 2,6 mia. kr. Hvis niveauet af ny-tilkendte førtidspensioner kunne nedbringes, så FOAs medlemmer ikke var overrepræsenteret i statistikken, kunne samfundet alene spare 1 mia. kr. i udbetalt pension. Det er meget store udgifter, der udløses i forbindelse med førtidspensioner. Selv en behersket nedgang i antallet af nytilkendelser af førtidspension vil have et stort samfundsøkonomisk perspektiv. Lægger man dertil, at det har meget store personlige omkostninger at havne på førtidspension, så burde der være tilstrækkeligt med motivation til at gøre en ekstra indsats for at nedbringe antallet af nytilkendelser af førtidspension. I næste afsnit ses der på, hvilken indsats kommunerne yder for at undgå førtidspensionering. 2 Jf. tabel 5 hvoraf det fremgår, at der i 2006 var tilkendelser af førtidspensioner til FOA-medlemmer (1.421/365 = 3,9) 3 Jf. tabel 1, hvoraf det fremgår, at FOA medlemmer har en overrepræsentation svarende til, at de har 161 procent af nytilkendelserne set i forhold til deres andel af arbejdsstyrken. 12

14 7. Den aktiv-rettede indsats FOA har et stærkt ønske om, at der sker en aktiv indsats for at forhindre, at vores medlemmer ender på førtidspension, hvilket også er intentionen med førtidspensionsreformen. Der findes forskellige typer af foranstaltninger, som man kan tilbyde folk, der er i risiko-zonen for at ende på førtidspension: Aktivering, fleksjob, revalidering (enten som optræning hos en arbejdsgiver eller gennem uddannelsestilbud) eller arbejdsprøvning. I det følgende har vi derfor set på, hvor udbredt den aktiv-rettede indsats er. 7.1 Aktivering Tabel 7 viser, hvor mange som inden for en 5-årig periode - forud for ansøgning om førtidspension - har deltaget i aktivering. Brugen af aktivering ser ud til at være i vækst for alle grupper. Aktivering prøves dog stadig på en forholdsvis lav andel af dem, som søger om førtidspension. Det er især tydeligt, hvis man kigger på FOAs medlemmer. Selvom brugen af aktivering er steget fra ca. 3% til ca. 6% på bare 3 år, er andelen af medlemmer, der har været i aktivering, relativt lav. Under 5% af de FOA-medlemmer, som har fået tilkendt førtidspension i perioden , har været i aktivering, inden de fik tilkendt pension. Til sammenligning har over 12% af den samlede arbejdsstyrke, der har fået tilkendt førtidspension, været i aktivering. Tabel 7. Antallet af personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension, har været i aktivering (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse Alle Aktivering ,00 11,24 12,10 14,54 12,17 Tilkendelse FOA medl Aktivering % 2,94 3,48 5,58 5,78 4,59 13

15 7.2 Fleksjob Fleksjob er en stilling for personer med nedsat arbejdsevne. Tabel 8 viser, at fleksjob forud for tilkendelse af førtidspension er i stærk vækst - for alle som for FOAs medlemmer. Der er sket en fordobling af den procentdel, som inden for en 5-årig periode forud for ansøgning om førtidspension, har været i fleksjob. I 2006 havde 12 % af alle, der fik tilkendt førtidspension, været i fleksjob, hvorimod 18 % af de FOA-medlemmer, der fik tilkendt pension, havde været i fleksjob. Tabel 8. Personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension, har været i fleksjob (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse alle Fleksjob % 7,45 8,41 10,55 12,31 9,90 Tilkendelse FOA medl Fleksjob % 8,71 12,88 15,72 17,77 14, Optræning hos privat eller offentlig arbejdsgiver (revalidering) Optræning hos privat eller offentlig arbejdsgiver dækker over en revalideringsindsats, hvor den pensionstruede bliver ansat med løntilskud på en arbejdsplads (enten offentlig eller privat). Formålet er oplæring og efterfølgende ansættelse på almindelige vilkår. Tabel 9 viser, at FOAs medlemmer i lidt højere grad end resten af befolkningen har været i optræning hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Samtidig viser den, at optræning også er en foranstaltning, der er i vækst både i forhold til FOAs medlemmer og den øvrige befolkning. I 2006 havde over 11% af de FOA-medlemmer, der fik tilkendt pension, været på optræning i løbet af de sidste fem år. Tabel 9. Antallet af personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension har været i optræning hos offentlig eller privat arbejdsgiver (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse alle Optræning % 6,84 7,34 7,95 9,10 7,90 Tilkendelse FOA medl Optræning % 8,71 8,89 9,46 11,57 9,74 14

16 7.4 Uddannelse (revalidering) Som et forsøg på at undgå førtidspension kan den pensionstruede også blive revalideret gennem uddannelse. Det er dog en indsats, som kommunerne ikke i særlig høj grad gør brug af. Tabel 10 viser, hvor mange, der inden for en fem-års periode forud for deres pensionering, har deltaget i en uddannelsesaktivitet. Tabellen viser, at under 5% af dem, som har fået tilkendt førtidspension , er blevet uddannet som led i at undgå pensionering. Og andelen er tilmed faldende henover årene. Der er dog en lidt større andel blandt FOAs medlemmer end i arbejdsstyrken som helhed, der har deltaget i en uddannelsesaktivitet. Men andelen er også her faldende - fra 6,1% i 2004 til 4,8% i Andre statistiske undersøgelser dokumenterer, at revalideringsindsatsen generelt er faldende - også når det gælder uddannelse. Der er således intet, som tyder på, at uddannelse bliver brugt systematisk for at undgå førtidspensionering. Tværtimod. Tabel 10. Antallet af personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension har deltaget i en uddannelsesaktivitet (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse alle Uddannelse % 4,67 5,09 4,56 4,78 4,79 Tilkendelse FOA medl Uddannelse % 5,18 6,12 5,31 4,80 5,39 Set fra et FOA-perspektiv er det bemærkelsesværdigt, at der kun i meget begrænset omfang forsøges en uddannelsesmæssig indsats. FOAs medlemsgrupper har en relativ lav uddannelsesgrad, og man skulle derfor tro, at man for relativt få midler kunne højne den uddannelsesmæssige baggrund væsentligt, og dermed udvide den type jobs, som den førtidspensionstruede kunne bestride. Alligevel har mindre end 5 % af de FOA-medlemmer, som i 2006 fik tilkendt førtidspension, deltaget i uddannelse. 15

17 7.5 Arbejdsprøvning Arbejdsprøvning synes at være meget udbredt. Tabel 11 viser, at knapt 40 % af dem, som fik tilkendt førtidspension fra , har været i arbejdsprøvning inden for en periode af 5 år forud for ansøgning om en førtidspension. Blandt de medlemmer af FOA, som har fået tilkendt en førtidspension, har omkring halvdelen været i arbejdsprøvning forud for ansøgning om førtidspension. Tabel 11. Antallet af personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension har været i arbejdsprøvning (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse alle Arbejdsprøvning % 34,47 37,02 39,59 41,69 38,58 Tilkendelse FOA medl Arbejdsprøvning % 47,53 48,04 49,9 54,09 50, Ingen indsats Der er mange, som der slet ikke iværksættes nogen indsats overfor. Tabel 12 viser, at knap 35 %, af dem, der fik tilkendt førtidspension fra , ikke har deltaget i nogen aktivrettet forud for deres ansøgning om pension. Det er en meget stor andel. Heldigvis er denne gruppe faldet til i 2006 at udgøre kun godt 30 %. Det er dog tankevækkende, at knapt en tredjedel får tilkendt en førtidspension uden at deltage i nogen aktiv-rettet indsats. Vi kan i FOA glæde os over, at den andel af FOAs medlemmer, som får tilkendt en førtidspension uden at have deltaget i en eller anden form for aktivitet, er ca. 5 % lavere end for befolkningen som helhed. Tabel 12. Antallet af personer, som inden for en periode af 5 år forud for tilkendelse af førtidspension ikke har deltaget i nogen aktivitet/indsats (antal og %) Hovedtotal Tilkendelse Alle Ingen indsats % 39,34 35,94 33,77 29,76 34,22 Tilkendelse FOA medl Ingen indsats % 34,00 30,84 28,05 24,75 28,94 16

18 8. Psykiske/ikke psykiske diagnoser Der har været megen fokus på andelen af psykiske diagnoser som årsag til førtidspensionering. Tabel 13 viser, at flere og flere af dem, der får tilkendt førtidspension, angiver psykiske diagnoser som årsag. Andelen af dem, som fik tilkendt en førtidspension på grund af en psykisk sygdom, er steget fra knapt 35% i 2003 til godt 44% i Tabel 13: Psykiske/ikke psykiske diagnoser som årsag til førtidspension , alle (antal og %) Hovedtotal Psykiske diagnoser Ikke psykiske diagnoser I alt Psykiske diagnoser% 34,76 37,70 41,11 44,42 39,98 Ikke psykiske diagnoser% 65,24 62,30 58,89 55,58 60,02 I alt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tilsvarende viser tabel 14, hvor mange blandt FOAs medlemmer, der fik tilkendt førtidspension pga. psykisk sygdom fra Mønsteret er det samme. En stadig større andel af medlemmerne går på førtidspension som følge af en psykisk sygdom. Men hvor 40% af alle førtidspensioner i befolkningen skyldes psykisk sygdom, skyldes kun 29% af førtidspensionerne blandt FOAs medlemmer psykisk sygdom. Tabel 14: Psykiske/ikke psykiske diagnoser som årsag til førtidspension , FOAs medlemmer (antal og %) Hovedtotal Psykiske diagnoser Ikke psykiske diagnoser I alt Psykiske diagnoser% 24,82 26,27 32,20 32,02 29,22 Ikke psykiske diagnoser% 75,18 73,73 67,80 67,98 70,78 I alt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 17

19 Bilag 1: Tilkendelsesprocenter Ser man på perioden som helhed, så viser tabel 15, at der har været et svagt fald i tilkendelsesprocenterne. Tilkendelsesprocenterne er dog fortsat meget høje. Således får mere end 90 % af dem, som søger om det, en førtidspension. Man må derfor antage, at der kun søges om førtidspension i sager, som vurderes at have en høj chance for at ende med en tilkendelse. Tabel 15. Tilkendelsesprocenter for befolkningen som helhed (%). Tilkendelsesprocent Total Ingen FP/Afslag 4,35 3,15 2,78 6,11 6,69 7,83 7,29 5,43 Tilkendelse 95,65 96,85 97,22 93,89 93,31 92,17 92,71 94,57 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tabel 16 viser, at tilkendelsesprocenten for FOA medlemmer har ligget en anelse højere end for befolkningen som helhed. Afvigelsen er dog ganske lille. Der kan spores den samme svage tendens til et lille fald i tilkendelsesprocenten. Tabel 16. Tilkendelsesprocenter for FOA medlemmer (%). Tilkendelsesprocent Total Ingen FP/Afslag 3,16 1,90 2,33 4,79 4,92 5,39 7,00 4,38 Tilkendelse 96,84 98,10 97,67 95,21 95,08 94,61 93,00 95,62 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 18

20 Bilag 2. Alder Tabel 17. Alder ved ansøgningstidspunkt for personer, som ender med at få tilkendt førtidspension for henholdsvis alle og for FOA medlemmer før og efter reformen. Alle før reform FOA før reform Alder v. ansøg % Alder v. ansøg % < 20 år 2,31 <20 år 0, år 2, år 0, år 3, år 1, år 5, år 3, år 8, år 7, år 11, år 11, år 14, år 17, år 19, år 25, år 21, år 26, år 7, år 3, år 2, år 1,24 Hovedtotal 100,00 Hovedtotal 100,00 Tabel 18. Alder ved ansøgningstidspunkt for personer, som ender med at få tilkendt førtidspension for henholdsvis alle og for FOA medlemmer før og efter reformen. Alle efter reform FOA efter reform Alder v. ansøg % Alder v. ansøg % <20 år 2,98 <20 år 0, år 3, år 0, år 3, år 1, år 5, år 4, år 8, år 7, år 12, år 11, år 14, år 16, år 19, år 23, år 22, år 29, år 6, år 4, år 0, år 0,36 Hovedtotal 100,00 Hovedtotal 100,00 19

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

"HOLD FAST i dit arbejde"

HOLD FAST i dit arbejde "HOLD FAST i dit arbejde" Analyse af effekter Juni 2007 Flemming Jakobsen, Mette Koustrup og Henning Hansen Forord Udstødning fra arbejdsmarkedet har været et alvorligt problem i mange år i Danmark. FOAs

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Køkken- og rengøringssektoren. Sygefravær. blandt husassistenter, rengøringsassistenter m.fl

Køkken- og rengøringssektoren. Sygefravær. blandt husassistenter, rengøringsassistenter m.fl F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Køkken- og rengøringssektoren Sygefravær blandt husassistenter, rengøringsassistenter m.fl Sygefravær blandt husassistenter og lignende henvender

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014.

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014. Udenforskabets pris Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser København, september 2014 I samarbejde med: Skandia modellen Udenforskabets pris 72,3 milliarder kroner. Det er

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

FOAs A-kasse Rammebudget

FOAs A-kasse Rammebudget F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Hvor meget vil du have oven i dagpengene? - din ekstra sikkerhed Som medlem af FOA og FOAs A-kasse kan du tegne en forsikring, som hjælper dig, hvis du bliver arbejdsløs.

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere