,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH"

Transkript

1 ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO 5HVXOWDWHUIUDVS UJHVNHPDXQGHUV JHOVHQ $QWDO V UIRUDQVWDOWQLQJHU L DPWHUQH 2UJDQLVHULQJHQ DI V UIRUDQVWDOWQLQJHU +YHP ERU L SURMHNWHUQH" +YRU NRPPHU EHERHUQH IUD" +YDG HU RSQnHW" +YDG HU SHUVSHNWLYHW" NRQRPL.DSLWHO (UIDULQJHUSnIRUYDOWQLQJVQLYHDX HUQHV SROLWLN RJ VWUDWHJL ) OOHV IRUVWnHOVH 9DULDWLRQ L DQWDO RJ RUJDQLVHULQJ HUQHV IRUPXOHULQJ DI HQ SROLWLN Sn RPUnGHW 2UJDQLVHULQJ RJ I\VLVN SODFHULQJ DI SURMHNWHUQH +YHP EOLYHU WLO HW HQNHOWPDQGVSURMHNW" %HERHUH IUD DQGUH VRFLDOH WLOEXG %HERHUH GHU NRPPHU KMHPPHIUD %HERHUH IUD SV\NLDWULVN KRVSLWDO %HERHUH PHG DQGHQ HWQLVN EDJJUXQG )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH.RQNOXVLRQ Sn RUJDQLVHULQJ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU.RQNOXVLRQ Sn HUIDULQJHU Sn IRUYDOWQLQJVQLYHDX )RUVODJ WLO NYDOLILFHULQJ DI LQGVDWVHQ Sn IRUYDOWQLQJVQLYHDX.DSLWHO (UIDULQJHUIUDHQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH )RUEHUHGHOVH RJ HWDEOHULQJ DI HW HQNHOWPDQGVSURMHNW 3URMHNWHWV IRUXGV WQLQJHU 3HUVRQDOHUHNUXWWHULQJ RJ DQV WWHOVH 2SVWDUW RJ DOW Sn HQ JDQJµ

2 (UIDULQJHU IUD GDJOLJGDJHQ L HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH $OHQHDUEHMGH 2PYHUGHQHQV MQH )RU OGUHVDPDUEHMGH /HGHOVH 'HW IOHUIDJOLJH RJ WY UVHNWRULHOOH VDPDUEHMGH 6XSHUYLVLRQ RJ IDJOLJ NYDOLILFHULQJ DI PHGDUEHMGHUQH 'HQ S GDJRJLVNH SUDNVLV %HERHUQHV OLYVKLVWRULH 'H S GDJRJLVNH PHWRGHU 'RNXPHQWDWLRQ RJ HUIDULQJVXGYHNVOLQJ.RQNOXVLRQ Sn HUIDULQJHU IUD HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH )RUVODJ WLO NYDOLILFHULQJ DI LQGVDWVHQ L HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH.DSLWHO $IVOXWWHQGHNRPPHQWDUHUIUDQHWY UNVNRRUGLQDWRU.DSLWHO)RUVODJWLOIUHPWLGLJHLQGVDWVRPUnGHUIRUYLGHQVWHDPRJNRRUGLQDWRU %LODJ.RQNOXVLRQ IUD 5DSSRUW RP (QNHOWPDQGVSURMHNWHU 9LGHQVWHDPHWV PHGOHPPHU $QV JQLQJ WLO 5DSSRUW RP (QNHOWPDQGVSURMHNWHU 0HWRGHEHVNULYHOVH 6S UJHVNHPD RSJ UHOVH Sn ODQGVSODQ.RQWDNW RJ LQIRUPDWLRQVKHQYLVQLQJHU

3 )RURUG, XGJDY VUnGVIRUHQLQJHQ 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU VRP EHVNUHY GHQ LQWHQVLYH RJ VSHFLDOLVHUHGH LQGVDWV L HQ U NNH DPWHU RYHU IRU HQNHOWSHUVRQHU PHG HQ YROGHOLJ DGI UG 5DSSRUWHQ EHVNUHY LQGVDWVHQ RYHU IRU XQJH RJ YRNVQH XGYLNOLQJVK PPHGH RJ VHQKMHUQHVNDGHGH VRP Sn JUXQG DI GHUHV VHOYVNDGHQGH HOOHU XGDGUHDJHUHQGH DGI UG LNNH NXQQH UXPPHV L DPWHUQHV QRUPDOH ERPLOM HU 5DSSRUWHQ IRUHVORJ QHGV WWHOVHQ DI HW WY UDPWVOLJW 9LGHQVWHDP VRP VNXOOH IRUHVWn RSVDPOLQJ RJ XGYHNVOLQJ DI HUIDULQJHU RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU IRUHVOn IRUVNQLQJVRSJDYHU VDPW \GH RJ IRUPLGOH NRQVXOHQWELVWDQG RYHU IRU EHVWnHQGH RJ Q\H EHKDQGOLQJVSURMHNWHU Sn RPUnGHW $UEHMGVJUXSSHQ EDJ UDSSRUWHQ IRUHVORJ HQGYLGHUH HQ PRGHO IRU HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH KYRU GHU GHOV HWDEOHUHV HW DQWDO VSHFLDOLVHUHGH SHUPDQHQWH G JQSODGVHU GHOV HW DQWDO DNXWSODGVHU L WLONQ\WQLQJ WLO VW UUH HNVLVWHUHQGH ERIRUPHU HUQHV VRFLDOFKHIHU KDU QVNHW HQ Q\ NRUWO JQLQJ RJ HUIDULQJVRSVDPOLQJ YHGU UHQGH O VQLQJHQ DI GLVVH FD DI VDPWOLJH ER RJ EHKDQGOLQJVRSJDYHU RYHU IRU YRNVQH XGYLNOLQJVK PPHGH RJ VHQKMHUQHVNDGHGH VRP HU V UOLJW YDQVNHOLJH L S GDJRJLVN RJ SHUVRQDOHP VVLJ KHQVHHQGH, VDPDUEHMGH PHG VUnGVIRUHQLQJHQ RJ PHG VW WWH IUD 6RFLDOPLQLVWHULHW IUHPO JJHU 9LGHQVWHDPHW KHU VLQ HUIDULQJVRSVDPOLQJ YHGU UHQGH EHKDQGOLQJVWLOEXG RYHU IRU HQNHOWSHUVRQHU 5DSSRUWHQE\JJHU GHOV Sn HQ VS UJHVNHPDXQGHUV JHOVH WLO VDPWOLJH DPWHU RJ GHOV Sn GU IWHOVHU L GH HQNHOWH DPWHU JHQQHPI UW DI HYDOXDWRU RJ YLGHQVWHDPHWV NRRUGLQDWRU 'H L UDSSRUWHQ IRUPLGOHGH HUIDULQJHU YLO XGHQ WYLYO Y UH WLO EHW\GHOLJ LQVSLUDWLRQ YHG EHKDQGOLQJHQ DI PHJHW UHVVRXUFHNU YHQGH EHERHUH YHG IRUEHGULQJ DI IRUKROGHQH IRU EHERHUQH RJ YHG VNDEHOVHQ DI HW EHGUH DUEHMGVPLOM IRU SHUVRQDOHW 'HQQH HUIDULQJVIRUPLGOLQJ 9LGHQVWHDPHWV NRQVXOHQWRSJDYHU RJ QHWY UNVGDQQHOVH PHOOHP HQNHOW PDQGVSURMHNWHUQH VNDO VHV L VDPPHQK QJ PHG VUnGVIRUHQLQJHQV EHVWU EHOVHU Sn DW RSE\JJH HQ IRUEHGUHW VSHFLDOUnGJLYQLQJ RYHU IRU GH IRUVNHOOLJH KDQGLFDSJUXSSHU VUnGVIRUHQLQJHQV EHVW\UHOVH KDU EHVOXWWHW HQ SHUPDQHQW RUJDQLVHULQJ DI HW QHWY UN VRP VNDO \GH VSHFLDOS GDJRJLVN UnGJLYQLQJ L IRUKROG WLO GHW S GDJRJLVNH DUEHMGH RYHU IRU XGDGUHDJHUHQGH E UQ XQJH RJ YRNVQH Områdechef Kaj Vestergaard Nielsen Formand for Vidensteamet

4 ,QGOHGQLQJ 3n ODQGVSODQ NDQ GHU NRQVWDWHUHV HW VWLJHQGH DQWDO HQNHOWPDQGVSURMHNWHU RJ V UIRUDQVWDOWQLQJHU IRU JUXSSHQ DI XGYLNOLQJVK PPHGH RJ VHQKMHUQHVNDGHGH SHUVRQHU GHU Sn JUXQG DI GHUHV DGI UG KDU XGYLNOHW EHKRY IRU V UOLJW WLOUHWWHODJWH ER RJ EHKDQGOLQJVWLOEXG (QNHOWPDQGVSURMHNWHUQH HWDEOHUHV RIWHVW VRP DNXWWH O VQLQJHU IRU EHERHUH PHG HQ PHJHW XGDGUHDJHUHQGH VHOYVNDGHQGH HOOHU Sn DQGHQ PnGH YDQVNHOLJ VRFLDO DGI UG +HU HU WDOH RP HWDEOHULQJ DI QRJOH PHJHW RPNRVWQLQJVIXOGH VRFLDOS GDJRJLVNH ERWLOEXG Y VHQWOLJVW EHJUXQGHW L HQ SHUVRQDOHQRUPHULQJ GHU OLJJHU ODQJW RYHU GHW VRP DQYHQGHV L DPWHUQHV YULJH ERWLOEXG (QNHOWPDQGVSURMHNWHU EHWHJQHV OLGW IRUVNHOOLJ IUD VWHG WLO VWHG VRP VSHFLDOS GDJRJLVNH ERWLOEXG V UIRUDQVWDOWQLQJHU VSHFLDOSURMHNWHU HOOHU V UOLJW UHVVRXUFHNU YHQGH ERIRUDQVWDOWQLQJHU %HWHJQHOVHQ HQNHOWPDQGVSURMHNWHU KDU Y UHW JHQQHPJnHQGH L GH UDSSRUWHU RJ GHW XGUHGQLQJVDUEHMGH VRP DI VUnGVIRUHQLQJHQ KLGWLO HU IRUHWDJHW Sn RPUnGHW RJ KHQYLVHU WLO GHW RSULQGHOLJH XGJDQJVSXQNW DW GLVVH V UOLJH ERIRUDQVWDOWQLQJHU DOWLG HU særlig tilrettelagte for en enkelt beboer (QNHOWPDQGVSURMHNWHUQH HU NHQGHWHJQHW YHG DW Y UH RSUHWWHW VRP ERHQKHGHU IRU VLJ VHOY L PLGOHUWLGLJH E\JQLQJHU VRPPHUKXVH OHMOLJKHGHU HOOHU OLJQHQGH GYV XGHQ I\VLVN HOOHU VRFLDO VDPPHQK QJ PHG GH YULJH ERWLOEXG Sn RPUnGHW (QNHOWPDQGVSURMHNWHUQH HOOHU OLGW EUHGHUH EHWHJQHW GH VSHFLDOS GDJRJLVNH V UIRUDQVWDOWQLQJHU VRP RSUHWWHV IRU RYHQQ YQWH PnOJUXSSH NDQ LPLGOHUWLG RJVn Y UH HWDEOHUHGH VRP VN UPHGH ERHQKHGHU HOOHU ERWLOEXG RSUHWWHW LQGHQ IRU GH I\VLVNH RJ RUJDQLVDWRULVNH UDPPHU DI HQ HNVLVWHUHQGH ERHQKHG 'HU NDQ RJVn Y UH WDOH RP HQ VDPPHQO JQLQJ DI IOHUH HQNHOWPDQGVSURMHNWHU WLO IOHUPDQGVSURMHNWHU HOOHU HWDEOHULQJ DI PLQGUH V UOLJ WLOUHWWHODJWH ERHQKHGHU RIWHVW EHVWnHQGH DI WR WLO ILUH EHERHUH PHG HQ HQNHOWPDQGVSUREOHPDWLN 'H V UOLJ WLOUHWWHODJWH ERWLOEXG RSUHWWHV L DPWHU RJ NRPPXQHU LI OJH /RY RP VRFLDO VHUYLFH 6RFLDOPLQLVWHULHW VRP PLGOHUWLGLJH HOOHU O QJHUHYDUHQGH ERWLOEXG HIWHU IRU SHUVRQHU PHG EHW\GHOLJH RJHOOHU YDULJ QHGVDW IXQNWLRQVHYQH RJ GHUDI I OJHQGH V UOLJH EHKRY 'HQQH UDSSRUW RP (QNHOWPDQGVSURMHNWHU Sn /DQGVSODQ VNDO VHV VRP HW ELGUDJ WLO GHQ V UOLJH LQGVDWV GHU LQGHQ IRU GH VLGVWH SDU nu HU JMRUW IRU DW V WWH IRNXV Sn RSUHWWHOVHQ DI GLVVH V UOLJW WLOUHWWHODJWH ERWLOEXG IRU JUXSSHQ DI V UOLJ UHVVRXUFHNU YHQGH XGYLNOLQJVK PPHGH RJ VHQKMHUQH VNDGHGH EUXJHUH %DJJUXQGIRUUDSSRUWHQ (Q DUEHMGVJUXSSH XQGHU VUnGVIRUHQLQJHQ IUHPNRP L 5DSSRUW RP (QNHOWPDQGVSURMHNWHU PHG HQ U NNH IDJOLJH LDJWWDJHOVHU RJ DQEHIDOLQJHU L IRUKROG WLO GH Sn GHW WLGVSXQNW LGHQWLILFHUHGH HQNHOWPDQGVSURMHNWHU $UEHMGVJUXSSHQ NRQNOXGHUHGH DW HQ Y VHQWOLJ GHO DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH KDYGH YDQVNHOLJW YHG DW RSI\OGH GH IDJOLJH PnOV WQLQJHU PHG SURMHNWHUQH ELODJ

5 (QNHOWPDQGVSURMHNWHUQH EOHY L GH IOHVWH WLOI OGH RSUHWWHW VRP PLGOHUWLGLJH IRUDQVWDOWQLQJHU LQGWLO HW V UOLJW WLOUHWWHODJW ERWLOEXG NXQQH HWDEOHUHV 1RJOH DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH YLVWH VLJ DW EOLYH DI O QJHUHYDUHQGH NDUDNWHU $UEHMGVJUXSSHQ EHVNUHY L DOW HNVHPSOHU Sn HQNHOWPDQGVSURMHNWHU %ODQGW DQGHW KYRUOHGHV GHU Sn WURGV DI UHVVRXUFHIRUEUXJHW L GLVVH V UIRUDQVWDOWQLQJHU YLVWH VLJ QRJOH JHQQHPJnHQGH YDQVNHOLJKHGHU PHG DW HWDEOHUH HW IDJOLJW DFFHSWDEHOW RJ XGYLNOHQGH OHYHPLOM IRU GHQQH PHJHW VnUEDUH EHERHUJUXSSH VDPW QRJOH JHQQHPJnHQGH YDQVNHOLJKHGHU PHG DW WLOWU NNH RJ IDVWKROGH NYDOLILFHUHGH PHGDUEHMGHUH L SURMHNWHUQH (W DI SUREOHPHUQH EOHY EHVNUHYHW VRP en risiko for faglig og social isolering af såvel medarbejdere som beboere $UEHMGVJUXSSHQ NRP Sn EDJJUXQG DI UDSSRUWHQV UHVXOWDWHU PHG DQEHIDOLQJHU WLO HQ IRUEHGUHW LQGVDWV RJ RUJDQLVHULQJ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH RJ IRUHVORJ DW GHU RSUHWWHGHV HW IDJWHDP PHG KHQEOLN Sn HQ IRUWVDW NYDOLILFHULQJ Sn RPUnGHW $UEHMGVJUXSSHQ IRUHVORJ GHVXGHQ DW GHU Sn ODQGVSODQ VNXOOH HWDEOHUHV HW DQWDO VSHFLDOLVHUHGH SHUPDQHQWH G JQSODGVHU VDPW HW DQWDO DNXWSODGVHU L WLONQ\WQLQJ WLO HW DI GH VW UUH HNVLVWHUHQGH LQVWLWXWLRQVPLOM HU 'LVVH DQEHIDOLQJHU EOHY IXOJW RJ VDPPH nu RSUHWWHGHV HW WY UDPWVOLJW 9LGHQVWHDP IRU (QNHOWPDQGV SURMHNWHU GHU ILN WLO RSJDYH DW VLNUH HQ IRUWVDW YLGHQVRSVDPOLQJ HUIDULQJVXGYHNVOLQJ RJ IRUVNQLQJ Sn RPUnGHW IRU HQNHOW PDQGVSURMHNWHU \GH NRQVXOHQWELVWDQG WLO IRUYDOWQLQJHU RJ V UIRUDQVWDOWQLQJHU RP IRUHE\JJHOVH RJ RSUHWWHOVH DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU +HUXQGHU DW \GH UnGJLYQLQJ L SURMHNWHUQH HOOHU KHQYLVH WLO UHOHYDQWH IDJNRQVXOHQWHU RJ VDPDUEHMGVSDUWQHUH LY UNV WWH LQLWLDWLYHU Sn WY UV DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH PHG KHQEOLN Sn IRUWVDW IDJOLJ NYDOLILFHULQJ DI SURMHNWHUQH 'HQ VHNUHWDULDWVP VVLJH IXQNWLRQ SODFHUHV L VUnGVIRUHQLQJHQ cukxv SnWDJHU VLJ GHQ VDPOHQGH IXQNWLRQ IRU YLGHQVWHDPHW RJ DQV WWHU FDQGSV\FK +DQQH.LOGHYDQJ VRP netværkskoordinator for Enkeltmandsprojekter på landsplan PHG DQVYDU IRU NRRUGLQHULQJ RJ XGI UHOVH DI RYHQQ YQWH RSJDYHU 9LGHQVWHDPHW PHGOHPPHU ELODJ XGSHJHV DI DPWHUQH RJ VDPPHQV WWHV WY UIDJOLJW DI SHUVRQHU PHG HW V UOLJW NHQGVNDE WLO RPUnGHW 9LGHQVWHDP RJ QHWY UNVNRRUGLQDWRU DUEHMGHU HIWHUI OJHQGH Sn IOHUH IURQWHU /DQGHWV VRFLDOFKHIHU RSO\VHV RP PXOLJKHGHQ IRU YHMOHGQLQJ RPNULQJ YDQVNHOLJH YLVLWDWLRQVSURFHVVHU KHUXQGHU UnGJLYQLQJ L IRUELQGHOVH PHG WY UDPWVOLJH DQEULQJHOVHVPXOLJKHGHU 9LGHQVWHDPHW WLOE\GHU RSV JHQGH EHV J L VnYHO IRUYDOWQLQJHU VRP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU PHG KHQEOLN Sn IDJOLJ VXSHUYLVLRQ IRUPLGOLQJ DI HUIDULQJHU YHGU UHQGH HWDEOHULQJ RJ RUJDQLVHULQJ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU VDPW HWDEOHULQJ DI NRQWDNW WLO DQGUH VSHFLDOSURMHNWHU 1HWY UNVNRRUGLQDWRU RJ YLGHQVWHDPHWV PHGOHPPHU HU KHUHIWHU L NRQWDNW PHG IRUYDOWQLQJHU RJ V UIRUDQVWDOWQLQJHU IUD PHUH HQG KDOYGHOHQ DI ODQGHWV DPWHU +HQYHQGHOVHUQH GUHMHU VLJ RIWHVW RP

6 PXOLJKHGHQ IRU HQ XGHQDPWVOLJ SODFHULQJ DI HQ EHERHU HOOHU YHMOHGQLQJ RP HNVLVWHUHQGH V UIRU DQVWDOWQLQJ 3n 6 OXQG L cukxv EHVOXWWHU PDQ L HIWHUnUHW DW LJDQJV WWH GHW I UVWH VDPOHGH Q\E\JJHUL Sn ODQGVSODQ WLO HWDEOHULQJ DI ILUH SHUPDQHQWH RJ HQ DNXWSODGV IRU EHERHUH PHG HQ HQNHOWPDQGV SUREOHPDWLN 3ODGVHUQH L GHQ Q\H ERHQKHG ERRNHV KXUWLJW GD DPWHUQH EOLYHU RSP UNVRPPH Sn GHQQH KHQYLVQLQJVPXOLJKHG 'HU HIWHUVS UJHV IUD DPWHUQHV VLGH VDPWLGLJ RP HQ PXOLJKHG IRU DW NXQQH GDQQH VLJ HW RYHUEOLN RYHU DPWHUQHV IRUVNHOOLJH V UIRUDQVWDOWQLQJHU Sn RPUnGHW KHUXQGHU HYHQWXHOOH DQEULQJHOVHVPXOLJKHGHU 'HW HU HW SUREOHP DW NXQ In VSHFLDOSODGVHU Sn RPUnGHW EOLYHU OHGLJH 'H IOHVWH V UIRUDQVWDOWQLQJHU RSUHWWHV DNXW L IRUKROG WLO GHQ HQNHOWH EHERHU RJ QHGO JJHV LJHQ 'H HQNHOWH DPWHU RJ V UIRUDQVWDOWQLQJHU XGYLNOHU GHVXGHQ V UOLJH NRPSHWHQFHU L IRUKROG WLO GH IRUVNHOOLJH EHERHUNDWHJRULHU RJ DGI UGVW\SHU (W VSHFLDOSURMHNW PHG HUIDULQJ L SULP UW DW DUEHMGH PHG XGDGUHDJHUHQGH XGYLNOLQJVK PPHGH PHG HQ ODY XGYLNOLQJVDOGHU HU LNNH Q GYHQGLJYLV NYDOLILFHUHW WLO DW PRGWDJH HQ VHQKMHUQHVNDGHW EHERHU HOOHU LQGVWLOOHW Sn DW VNXOOH PRGWDJH HQ JU QVHV JHQGH XGYLNOLQJVK PPHW EHERHU PHG HYHQWXHO WLOO E WLO NULPLQHOOH KDQGOLQJHU (NVSHUWLVHQ NQ\WWHU VLJ WLO YDUHWDJHOVHQ DI GHQ HQNHOWH EHERHU RJ DNNXPXOHUHV LNNH WLO DW NXQQH RPIDWWH DQGUH W\SHU EHERHUH L HQ V UIRUDQVWDOWQLQJ 9HG VDPPHQO JQLQJ DI IOHUH HQNHOWPDQGVSURMHNWHU YLVHU EHERHUQHV V UOLJH KDQGLFDS RJ DGI UG VLJ RJVn DW VSLOOH DIJ UHQGH LQG 'HU HU VRP Q YQW L 5DSSRUW RP (QNHOWPDQGVSURMHNWHU L PDQJH WLOI OGH Y VHQWOLJH IRUGHOH VnYHO IDJOLJW VRP SHUVRQDOH RJ UHVVRXUFHP VVLJW L DW VDPPHQO JJH HQNHOWPDQGVSURMHNWHU WLO HQ I OOHV RUJDQLVHUHW VSHFLDOERHQKHG 0HQ LJHQ V\QHV HQ VDPPHQO JQLQJ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH RJ GHUPHG RJVn XGQ\WWHOVH DI HQ HYHQWXHO OHGLJ SODGV L VSHFLDOERHQKHGHQ VLJ EHWLQJHW DI KYRUYLGW EHERHUHQ NDQ SURILWHUH DI GHW HNVLVWHUHQGH EHKDQGOLQJVPLOM GHW YLO VLJH YLVVH I OOHV WU N L GHQ IDJOLJH HNVSHUWLVH RJ GDJVWUXNWXU VRP XGJ U GHW S GDJRJLVNH WLOEXG )RUXGHQ RYHQQ YQWH LDJWWDJHOVHU NDQ QHWY UNVNRRUGLQDWRU L WLOEDJHPHOGLQJHUQH WLO YLGHQVWHDPHW PHOGH RP HQ VWLJHQGH HIWHUVS UJVHO Sn IDJOLJ HNVSHUWLVH RJ NRQVXOHQWELVWDQG IUD GH IRUVNHOOLJH V UIRUDQVWDOWQLQJHU L ODQGHW ) OJHQGH WUH HNVHPSOHU LOOXVWUHUHU QRJOH NDUDNWHULVWLVNH SUREOHPVWLOOLQJHU YHG KHQYHQGHOVHUQH (Q XGDGUHDJHUHQGH XGYLNOLQJVK PPHW XQJ PDQG ERU L HW HNVLVWHUHQGH VSHFLDOWLOEXG 3HUVRQDOHW EHVNULYHU WLOWDJHQGH YROGVRPPH HSLVRGHU VRP XIRUXGVLJHOLJH RJ UHWWHW PRG VnYHO PHGEHERHUH VRP SHUVRQDOH 3HUVRQDOHW WU NNHU VLJ RJ OLGHU XQGHU JHQWDJQH YROGVRSOHYHOVHU 'HU PDQJOHU IDJOLJ YHMOHGQLQJ RJ O VQLQJVIRUVODJ WLO KYRUOHGHV PDQ NRPPHU YLGHUH (Q XGYLNOLQJVK PPHW PDQGOLJ EHERHU L nuv DOGHUHQ XGYLVHU WLOWDJHQGH VWHPQLQJVVNLIW RJ WUXHU SHUVRQDOHW YHUEDOW %HERHUHQ YLUNHU RSP UNVRPKHGVNU YHQGH PHQ HU VDPWLGLJ VY U DW NRPPH L NRQWDNW PHG %HERHUHQ HYQHU VDPWLGLJ DW V WWH DQGUH EHERHUH RS PRG KLQDQGHQ 3HUVRQDOHW HU N UW WU W )OHUH JLYHU XGWU\N IRU DW YLOOH IRUODGH MREEHW KYLV GHQ SnJ OGHQGH EHERHU LNNH YLVLWHUHV WLO HW DQGHW ERWLOEXG (Q XQJ VHOYVNDGHQGH NYLQGH GHU Q UPHU VLJ nu ERU L HW HQNHOWPDQGVSURMHNW LQGHQ IRU E UQ RJ XQJH RPUnGHW.YLQGHQ VNDO KDYH HW WLOEXG L YRNVHQUHJL PHQ GHW KDU Y UHW VY UW DW

7 ILQGH HW WLOIUHGVVWLOOHQGH ERWLOEXG L GHW SnJ OGHQGH DPW 6S UJVPnOHW HU RP GHU VNDO RSUHWWHV HW HQNHOWPDQGVSURMHNW L DPWHW HOOHU GHU VNDO ILQGHV HQ UHOHYDQW XGHQDPWVOLJ SODFHULQJ DI EHERHUHQ 'HW NDQ XG IUD KHQYHQGHOVHUQH NRQVWDWHUHV DW GHU VnYHO LQGHQDPWVOLJW VRP Sn WY UV DI DPWHUQH NXQ L JDQVNH In WLOI OGH HU JMRUW EUXJ DI HQ IDJOLJ HUIDULQJVXGYHNVOLQJ V USURMHNWHUQH LPHOOHP cuvdjhq V\QHV GHOV DW Y UH HQ PDQJOHQGH WUDGLWLRQ KHUIRU GHOV HW PDQJOHQGH RYHUEOLN RYHU KYLONH SURMHNWHU PDQ NDQ GUDJH Q\WWH DI DW VDPPHQOLJQH VLJ PHG,V U V\QHV NXQ JDQVNH In SURMHNWHU inden RSVWDUW DW V JH YHMOHGQLQJ RJ UnG KRV DQGUH HNVLVWHUHQGH SURMHNWHU HOOHU KRV YLGHQVWHDPHWV PHGOHPPHU 5DSSRUWHQ RP (QNHOWPDQGVSURMHNWHU HU L GH IOHVWH DPWHU NHQGW Sn IRUYDOWQLQJVQLYHDX RJ DQEHIDOLQJHUQH KHUIUD PHGLQGGUDJHW L GH RYHURUGQHGH DPWVSROLWLVNH RYHUYHMHOVHU 5DSSRUWHQ HU VM OGHQW NHQGW XGH L HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH Sn GHW SUDNWLVNS GDJRJLVNH HOOHU OHGHOVHVP VVLJH QLYHDX 9LGHQVWHDPHW EHVOXWWHU Sn EDJJUXQG KHUDI DW LY UNV WWH QRJOH NRQNUHWH LQLWLDWLYHU PHG KHQEOLN Sn VW\UNHOVH DI GHW IDJOLJH YLGHQVQLYHDX RJ HQ HUIDULQJVXGYHNVOLQJ PHOOHP HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH *HQQHP SURMHNWSXOMHQ )RUHE\JJHOVH DI YROGµ V JHV RJ PRGWDJHV NU WLO LY UNV WWHOVH DI SURMHNW Etablering af vidensskabende netværk mellem specialpædagogiske boenheder for udviklingshæmmede/senhjerneskadede beboere med en voldelig kommunikationsform PHG GHOWDJHOVH DI IRUVNHOOLJH HQNHOWPDQGVSURMHNWHU L ODQGHW (UIDULQJVXGYHNVOLQJHQ YLVHU HQ NODU LQWHUHVVH IRU NROOHJLDO VSDUULQJ Sn GHW S GDJRJLVNH QLYHDX QnU GHU XGHIUD WDJHV LQLWLDWLY KHUWLO *HQNHQGHOLJKHGHQ L SUREOHPRPUnGHUQH RJ PXOLJH O VQLQJVPRGHOOHU HU VWRU IRU PHGDUEHMGHUH RJ OHGHUH L GH S GDJRJLVNH V UIRUDQVWDOWQLQJHU 'HOWDJHUQH Y OJHU HIWHUI OJHQGH Sn HJHW LQLWLDWLY DW IRUWV WWH PHG GHQQH PXOLJKHG IRU IDJOLJ NYDOLILFHULQJ RJ HUIDULQJVXGYHNVOLQJ 3n IRUYDOWQLQJVQLYHDX KLOVHU PDQ RJVn LQLWLDWLYHW YHONRPPHQW 'H IDJOLJH NRQVXOHQWHU L DPWHUQH NDQ KDYH VY UW YHG DW \GH SURMHNWHUQH GHQ UnGJLYQLQJ GHU HIWHUVS UJHV %HVOXWQLQJVWDJHUQH LQGGUDJHV NXQ YHG SUREOHPHU RJ DUEHMGHU RIWH SUHVVHGH L IRUKROG WLO O VQLQJHQ DI HQ DNXW VLWXDWLRQ )RUPnOPHG5DSSRUWRP(QNHOWPDQGVSURMHNWHU 9LGHQVWHDPHW EHVOXWWHU KHUHIWHU L VDPUnG PHG VUnGVIRUHQLQJHQ DW LY UNV WWH HQ ODQGVG NNHQGH VS UJHVNHPDXQGHUV JHOVH PHG KHQEOLN Sn LQGKHQWQLQJ DI GDWD YHGU UHQGH GHQ DNWXHOOH IRUHNRPVW DI VSHFLDOS GDJRJLVNH V UIRUDQVWDOWQLQJHU +HUXQGHU NDUDNWHULVWLND YHGU UHQGH RUJDQLVHULQJ EUXJHUJUXSSHQ RJ SHUVSHNWLYHUQH IRU GLVVH V UIRUDQVWDOWQLQJHU 9LGHQVWHDPHW QVNHU OLJHOHGHV HQ WLOEDJHPHOGLQJ IUD DPWHUQH RP KYLONH \GHUOLJHUH LQLWLDWLYHU PDQ IUD 9LGHQVWHDPHWV VLGH QVNHU LY UNVDW RJ YLO SULRULWHUH DW GHOWDJH L 6S UJHVNHPDHUQH ELODJ XGVHQGHV L VOXWQLQJHQ DI nu WLO DPWHUQHV VRFLDOFKHIHU 'H VLGVWH VYDU LQGO EHU MXQL 9LGHQVWHDPHW V JHU VDPWLGLJ 6RFLDOPLQLVWHULHW RP VDWVSXOMHPLGOHU ELODJ WLO \GHUOLJHUH NYDOLILFHULQJ RJ EHVNULYHOVH DI UHVXOWDWHUQH IUD VS UJHVNHPDXQGHUV JHOVH RJ GH HUIDULQJHU VRP VLGHQ 5DSSRUW RP (QNHOWPDQGVSURMHNWHU HU JMRUW L GH PDQJH IRUVNHOOLJDUWHGH V UIRUDQVWDOWQLQJHU 'HW QVNHGH LQGVDWVRPUnGH GHILQHUHV VRP Erfaringsopsamling og metodeudvikling vedrørende etablering af særligt ressourcekrævende pædagogiske særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter).

8 )RUPnOHW PHG XQGHUV JHOVHQ NDQ VDPPHQIDWWHV LQGHQ IRU WUH RPUnGHU DW LQGVDPOH information vedrørende amternes erfaringer PHG IRUHE\JJHOVH DI HQNHOWPDQGV SURMHNWHU RJ HWDEOHULQJ DI PHUH WLOIUHGVVWLOOHQGH O VQLQJVPRGHOOHU DW LQGVDPOH YLGHQ RJ HUIDULQJ RP GH faglige og organisatoriske arbejdsmetoder L HQNHOWPDQGV SURMHNWHUQH PHG KHQEOLN Sn NYDOLILFHULQJ DI GHQ SUDNWLVN S GDJRJLVNH LQGVDWV RYHU IRU EHERHUQH KHUXQGHU GH HUIDULQJHU GHU J UHV PHG HWDEOHULQJHQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH DW NRPPH PHG forslag til videre kvalificering DI S GDJRJLVNH V UIRUDQVWDOWQLQJHU IRU JUXSSHQ DI V UOLJW UHVVRXUFHNU YHQGH EHERHUH L VnYHO HQNHOWPDQGV VRP IOHUPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQDIHQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'H HQNHOWPDQGVSURMHNWHU RJ WLOVYDUHQGH S GDJRJLVNH V UIRUDQVWDOWQLQJHU VRP QVNHV LQGGUDJHW L XQGHUV JHOVHQ GHILQHUHV som særligt tilrettelagte bo- og behandlingstilbud for personer, der på baggrund af en udtalt selvskadende, udadreagerende eller på andre måder særlig vanskelig adfærd i forhold til medbeboere, personale eller nærmeste omgivelser ikke kan indpasses inden for rammerne af eksisterende botilbud 3HUVRQJUXSSHQ RPIDWWHU YRNVQH RJ XQJH PHG YDULJ IXQNWLRQVQHGV WWHOVH VRP I OJH DI XGYLNOLQJVK PQLQJ RJ WLOO JVKDQGLFDS L IRUP DI VLQGVOLGHOVH DXWLVPH HOOHU DQGUH Y VHQWOLJH KDQGLFDSIRUPHU VHQKMHUQHVNDGHGH YRNVQH RJ XQJH RYHU nu PHG EHKRY IRU HQ S GDJRJLVN V UIRUDQVWDOWQLQJ 9XUGHULQJHQ DI KYRUYLGW HQ V UIRUDQVWDOWQLQJ VNDO PHGUHJQHV L GHQQH XQGHUV JHOVH DIJU QVHV XG IUD I OJHQGH GHILQLWLRQ (QNHOWPDQGVSURMHNWHU HU L nu NHQGHWHJQHW YHG DW KDYH HQ VDPOHW nuolj GULIWV RJ O QXGJLIW Sn RYHU PLR NU SU nu LQGHKROGHQGH EnGH GDJ RJ G JQWLOEXG 'HQ HNVWUD UHVVRXUFH DQYHQGHOVH HU EHJUXQGHW L HNVWUD XGJLIWHU L IRUELQGHOVH PHG RSUHWWHOVHQ DI HW V UOLJH ER RJ EHKDQGOLQJVWLOEXG KHUXQGHU HQ V UOLJ WLOUHWWHODJW YDJWSODQ SHUVRQDOHQRUPHULQJ VLNNHUKHGV EHUHGVNDE RJ OLJQHQGH (QNHOWPDQGVSURMHNWHU RPIDWWHU ikke SHUPDQHQWH ER RJ EHKDQGOLQJVWLOEXG KYRU GHQ JHQHUHOOH WDNVW HU RYHU PLR NU SU nu HOOHU V UIRUDQVWDOWQLQJHU IRU NULPLQHOOH XGYLNOLQJVK PPHGH Sn.RIRHGVPLQGHV VLNULQJVDIGHOLQJHU 8QGHUV JHOVHQVWLOUHWWHO JJHOVHRJUDSSRUWHQVRSE\JQLQJ,QGOHGQLQJHQ LQGHKROGHU HQ NRUW EHVNULYHOVH DI EDJJUXQGHQ IRU GHQQH UDSSRUW GHU VNDO VHV L VDPPHQK QJ PHG GHQ WLGOLJHUH XGVHQGWH 5DSSRUW IUD VUnGVIRUHQLQJHQ RJ GHQ RSI OJQLQJ GHU KHUHIWHU HU JMRUW PHG EOD HWDEOHULQJHQ DI 9LGHQVWHDP RP (QNHOWPDQGVSURMHNWHU RJ HQ QHWY UNVNRRUGLQDWRU Sn RPUnGHW

9 .DSLWHO VDPPHQIDWWHU GH RYHURUGQHGH UHVXOWDWHU IUD GHQ ODQGVG NNHQGH VS UJHVNHPDXQGHUV JHOVH VRP L EOHY EHVYDUHW DI DOOH DPWHUQH 5HVXOWDWHUQH IUD GHW XGVHQGWH VS UJHVNHPD GDQQHGH JUXQGODJ IRU GHQ HIWHUI OJHQGH LQWHUYLHZUXQGH L DPWHUQH GHU EOHY IRUHWDJHW DI QHWY UNVNRRUGLQDWRU RJ HYDOXDWRU,QWHUYLHZHQH YDU O VW VWUXNWXUHUHGH VnOHGHV DW GHOWDJHUQH EnGH VSRQWDQW RJ XG IUD GHQ Sn IRUKnQG IUHPVHQGWH YHMOHGQLQJ NXQQH PHGWDJH GH IRU GHP YLJWLJVWH HUIDULQJHU RJ UHIOHNWLRQHU 'HOWDJHUQH EOHY XGYDOJW DI DPWHUQH VHOY RJ EHVWRG PHG YDULHUHQGH UHSU VHQWDWLRQ DI OHGHUH RJ PHGDUEHMGHUH IUD VnYHO IRUYDOWQLQJ VRP SUDNVLVQLYHDX,QWHUYLHZHQH EOHY RSWDJHW Sn EnQG RJ GDQQHGH KHUHIWHU VDPPHQ PHG YULJH LQGWU\N IUD DPWHUQHV SUDNVLV JUXQGODJ IRU GHQ XGY OJHOVH RJ IDJOLJH WHPDWLVHULQJ DI GH HUIDULQJHU VRP SU VHQWHUHV L NDSLWHO RJ.DSLWHO RPKDQGOHU L KHQKROG WLO IRUPnOVEHVNULYHOVHQ PHG GHQQH UDSSRUW QRJOH DI GH RYHUYHMHOVHU RJ HUIDULQJHU VRP HU JMRUW Sn IRUYDOWQLQJVQLYHDX.DSLWHO VDPOHU HUIDULQJHU RJ IDJOLJH RYHUYHMHOVHU IUD GHQ GDJOLJH SUDNVLV L HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH.RQNOXVLRQHU RJ IRUVODJ WLO \GHUOLJHUH IRUHE\JJHOVH RJ NYDOLILFHULQJ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHUQH HU VDPOHW HIWHU KHQKROGVYLV NDSLWHO RJ.DSLWHO LQGHKROGHU RYHUYHMHOVHU RP YLGHQVWHDPHWV IUHPWLGLJH DUEHMGVRSJDYHU RJ IXQNWLRQVRPUnGH VDPW DIVOXWWHQGH NRPPHQWDUHU IUD QHWY UNVNRRUGLQDWRU /DQGVXQGHUV JHOVHQ JDY HW PDQJHVLGHW RJ PHJHW QXDQFHUHW LQGWU\N DI DPWHUQHV SUDNVLV RJ HUIDULQJHU Sn RPUnGHW IRU V UIRUDQVWDOWQLQJHU 'H HQNHOWH DPWVEHVNULYHOVHU JLYHU KYHU IRU VLJ HW ELOOHGH DI XGYLNOLQJHQ LQGHQ IRU QHWRS GHWWH DPW 0DQJH SUREOHPVWLOOLQJHU RJ RYHUYHMHOVHU RPNULQJ SUDNVLV YLVHU VLJ LPLGOHUWLG DW Y UH JHQQHPJnHQGH IRU GH IOHVWH DPWHU +HU HU WDOH RP HW PHJHW RPIDWWHQGH LQWHUYLHZPDWHULDOH KYRU GHW IRU RYHUVNXHOLJKHGHQV VN\OG KDU Y UHW Q GYHQGLJW DW XGY OJH QRJOH UHSU VHQWDWLYH XGVDJQ 'HU HU GHVXGHQ IRUHWDJHW HQ VDPPHQVNULYQLQJ DI DPWHUQHV HUIDULQJHU %HWHJQHOVHQ enkeltmandsprojekter projekter RJ særforanstaltninger YLO L GHW PHVWH DI WHNVWHQ EOLYH DQYHQGW V\QRQ\PW 1HWY UNVNRRUGLQDWRU HU DQVYDUOLJ IRU GHQ XGY OJHOVH RJ SULRULWHULQJ VRP HU IRUHWDJHW L IRUKROG WLO GHQ VDPOHGH P QJGH DI PDWHULDOH IUD ODQGVXQGHUV JHOVHQ 1HWY UNVNRRUGLQDWRU HU OLJHOHGHV DQVYDUOLJ IRU GHQ VDPPHQK QJ KYRUL GH XGYDOJWH FLWDWHU DQYHQGHV VDPW IRU UDSSRUWHQV VDPOHGH NRQNOXVLRQHU RJ IRUVODJ &LWDWHU RJ GHW YULJH PDWHULDOH VRP KDU GDQQHW EDJJUXQG IRU GHQQH UDSSRUWV LQGKROG HU L I OJH DIWDOH PHG GH LQWHUYLHZHGH L DPWHUQH DQRQ\PLVHUHW PHG KHQEOLN Sn DW IDVWKROGH RSP UNVRPKHGHQ Sn GHW GHU IRUW OOHV RJ LNNH Sn KYRU GHW NRPPHU IUD (QNHOWH PDUNHULQJHU PHG HU JMRUW DI KHQV\Q WLO SURMHNWHUQHV PXOLJKHG IRU DW NXQQH LQGKHQWH PHUH YLGHQ RP HW HPQH 0DUNHULQJHUQH KHQYLVHU WLO ELODJ VRP LQGHKROGHU HQ NRQWDNW RJ LQIRUPDWLRQVOLVWH

10 1HWY UNVNRRUGLQDWRU KDU HIWHUI OJHQGH IUD IOHUH DPWHU PRGWDJHW WLONHQGHJLYHOVHU RP DW XQGHUV JHOVHQ RJ GH RSI OJHQGH LQWHUYLHZ KDU KDIW HQ SRVLWLY VLGHHIIHNW YHG DW JH DPWHUQHV RSP UNVRPKHG Sn HJHQ SUDNVLV RJ PXOLJKHG L IRUKROG WLO DW NXQQH LQGJn L HW IUHPDGUHWWHW VDPDUEHMGH RJ HQ HUIDULQJVXGYHNVOLQJ PHG V UIRUDQVWDOWQLQJHU L DQGUH DPWHU 7DN IRU ELGUDJ WLO XGI UGLJHOVHQ DI GHQQH UDSSRUW GHU IRUKnEHQWOLJ YLO NRPPH GHOWDJHUQH VHOY WLO JDYQ Hanne Kildevang Netværkskoordinator

11 5HVXOWDWHUIUDVS UJHVNHPDXQGHUV JHOVHQ $QWDOHQNHOWPDQGVSURMHNWHULDPWHUQH 'HU HU IUD DPWHUQH UHJLVWUHUHW L DOW SURMHNWHU WLOK UHQGH JUXSSHQ DI VSHFLDOS GDJRJLVNH ERIRUDQVWDOWQLQJHU IRU V UOLJW UHVVRXUFHNU YHQGH EHERHUH *HRJUDILVN SODFHULQJ %RUQKROPV )UHGHULNVEHUJ.RPPXQH )UHGHULNVERUJ )\QV. EHQKDYQV. EHQKDYQV.RPPXQH 1RUGM\OODQGV 5LEH 5LQJNM ELQJ 5RVNLOGH 6WRUVWU PV 6 QGHUM\OODQGV 9HMOH 9HVWVM OODQGV 9LERUJ cukxv $QWDO SURMHNWHU, DOW Den amtslige fordeling af specialpædagogiske særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter) på landsplan 2001 'HU HU Sn ODQGVSODQ L IRUKROG WLO VUnGVIRUHQLQJHQV 5DSSRUW IUD WDOH RP LGHQWLILFHULQJ DI HW ODQJW VW UUH DQWDO VSHFLDOS GDJRJLVNH V UIRUDQVWDOWQLQJHU

12 2SJ UHOVHQ VNDO O VHV VRP HW VLWXDWLRQVELOOHGH 'HW HU NDUDNWHULVWLVN IRU V UIRUDQVWDOWQLQJHUQH DW GH RSUHWWHV QGUHV HOOHU QHGO JJHV L O EHW DI HW nu 2SJ UHOVHQ JHQJLYHU DQWDOOHW DI HWDEOHUHGH V UIRUDQVWDOWQLQJHU L KYHU DPW RJ VNHOQHU ikke LPHOOHP KYRUYLGW GLVVH HU LQGHQ HOOHU XGHQDPWVOLJW ILQDQVLHUHGH 2SJ UHOVHQ HU IRUHWDJHW Sn EDJJUXQG DI DPWHUQHV HJQH LQGEHUHWQLQJHU RP WLOVWHGHY UHOVHQ DI S GDJRJLVNH V UIRUDQVWDOWQLQJHU L GHW SnJ OGHQGH DPW 8GRYHU VWRUNRPPXQHUQH )UHGHULNVEHUJ.RPPXQH RJ. EHQKDYQV.RPPXQH HU DQWDOOHW DI HYHQWXHOOH NRPPXQDOH V UIRUDQVWDOWQLQJHU ikke XQGHUV JW 2SJ UHOVHQ YLVHU HQ EHP UNHOVHVY UGLJ VWRU VSUHGQLQJ L DQWDOOHW DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU DPWHUQH LPHOOHP (QNHOWH DPWHU KDU LQJHQ SURMHNWHU $QGUH DPWHU KDU IOHUH HQNHOWPDQGVSURMHNWHU RJ KDU GHVXGHQ VSHFLDOLVHUHW VLJ L RJVn DW PRGWDJH XGHQDPWVOLJH EHERHUH 2UJDQLVHULQJHQDIV UIRUDQVWDOWQLQJHU 8G DI GH SURMHNWHU HU DI SURMHNWHUQH RUJDQLVHUHW VRP LQWHJUHUHW L HQ EHVWnHQGH ERHQKHGµ 'HW EHW\GHU DW PDQ L GH IOHVWH WLOI OGH WLO GH V UOLJW UHVVRXUFHNU YHQGH EHERHUH RSUHWWHU HQ S GDJRJLVN V UIRUDQVWDOWQLQJ LQGHQ IRU UDPPHUQH DI HQ EHVWnHQGH ERIRUDQVWDOWQLQJ (QNHOWPDQGVSURMHNWHU RSUHWWHW VRP KHOW VHOYVW QGLJH ERHQKHGHU IRUHILQGHV L WLOI OGH 5HVWHQ LQGJnU L HQ RUJDQLVHULQJ DI IOHUH HQNHOWPDQGVSURMHNWHU RIWH EHWHJQHW VRP IOHUPDQGVSURMHNWHU HOOHU VSHFLDOERHQKHGHU IRU HNVWUD UHVVRXUFHNU YHQGH EHERHUH +HUDI HU VRP UHJOHQ NXQ HW SDU EHERHUH UHVVRXUFHNU YHQGH VYDUHQGH WLO GHILQLWLRQHQ RP VDPOHW XGJLIWVQLYHDX Sn RYHU PLR NU SU nu. Q RJ DOGHU (QNHOWPDQGVSURMHNW,QGJnU L HQ RUJDQLVH ULQJ DI IOHUH HQNHOW PDQGVSURMHNWHU (QNHOWPDQGVSURMHNW LQWHJUHUHW L EHVWnHQGH ERHQKHG.YLQGH XQGHU nu 0DQG XQGHU nu.ylqgh nu 0DQG nu.ylqgh nu 0DQG nu.ylqgh RYHU nu 0DQG RYHU nu 6DPOHW

13 +YHPERULSURMHNWHUQH" %HERHUQH HU UHSU VHQWHUHW PHG HQ RYHUY JW DI P QG L IRUKROG WLO NYLQGHU +HUDI HU P QG RJ NYLQGHU L HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HQ VW UUH UHSU VHQWDWLRQ DI P QG L V UIRUDQVWDOWQLQJHUQH IRUNODUHV PHG GHQ VWDWLVWLVN VW UUH UHSU VHQWDWLRQ DI P QG PHG HQ SV\NLVN XGYLNOLQJVK PQLQJ RJ PHG DW P QGHQH RIWHVW XGYLVHU HQ PHUH XGDGUHDJHUHQGH RJ WUXHQGH DGI UG RYHU IRU RPJLYHOVHUQH, IRUKROG WLO GH XGYLNOLQJVK PPHGH EHERHUV GLDJQRVH YLVHU GHU VLJ DW Y UH HQ QRJHQOXQGH OLJHOLJ UHSU VHQWDWLRQ DI WLOO JVKDQGLFDS VRP VLQGVOLGHOVH DW\SLVN DXWLVPH RJ LQIDQWLO DXWLVPH %HERHUQH YLVWH VLJ LNNH DOWLG DW Y UH HQW\GLJW GLDJQRVWLVN DINODUHGH RJ HU VnOHGHV L PDQJH WLOI OGH UXEULFHUHGH XG IUD PHGDUEHMGHUHQV YXUGHULQJHU 'HVXGHQ EOHY EHERHUH EHWHJQHW VRP WLGOLJW I OHOVHP VVLJ VNDGHGH Sn EDJJUXQG DI WLGOLJ RPVRUJV VYLJW PDQJH PLOM VNLIW RJ VRFLDOH SUREOHPHU L RSY NVWHQ PHG HIWHUI OJHQGH DOYRUOLJH YDQVNHOLJKHGHU L IRUKROG WLO DW NXQQH IXQJHUH L VRFLDOH VDPPHQK QJH, NXQ WLOI OGH HU GHQ S GDJRJLVNH V UIRUDQVWDOWQLQJ RSUHWWHW IRU V UOLJW UHVVRXUFHNU YHQGH SHUVRQHU PHG HQ VHQKMHUQHVNDGH, KHOH WLOI OGH DQJLYHV DQGHQ GLDJQRVH HOOHU XDINODUHWµ 'HQQH VLGVWH JUXSSH DI V UOLJW UHVVRXUFHNU YHQGH EUXJHUH IRU KYHP GHU RSUHWWHV V UIRUDQVWDOWQLQJHU LQGHKROGHU IRUVNHOOLJH DI GH VPn KDQGLFDSJUXSSHU 3UDGHU:LOOLV V\QGURP VM OGQH VWRIVNLIWHV\JGRPPH G YEOLQGH EHERHUH PP *UXSSHQ LQGHKROGHU RJVn GH EHERHUH KYRU PDQ HU L WYLYO RP KYLONHQ GLDJQRVH HOOHU WLOO JVKDQGLFDS PDQ VNDO EHVNULYH EHERHUHQ XQGHU 0HG KHQV\Q WLO EHERHUQHV DGI UG VRP DQJLYHV Sn WY UV DI GLDJQRVHUQH RJ VRP Pn DQWDJHV DW Y UH GHQ Y VHQWOLJVWH nuvdj WLO EHERHUQHV SODFHULQJ L HQ V UIRUDQVWDOWQLQJ RSO\VHV GHU RP EHERHUH PHG XGDGUHDJHUHQGH DGI UG 'HQ WUXHQGH DGI UG RPIDWWHU PDQJH IRUVNHOOLJH IRUPHU IRU DJJUHVVLY RJ XIRUXGVLJHOLJ DGI UG VRP HNVHPSHOYLV WUXVOHU HOOHU GLUHNWH I\VLVN YROG PRG PHGEHERHUH HOOHU PHGDUEHMGHUH GHO JJHOVH DI LQYHQWDU HOOHU VPLGHQ UXQGW PHG JHQVWDQGH 'HQ VHOYVNDGHQGH DGI UG RPIDWWHU EHERHUH RJ EHWHJQHU IRUVNHOOLJH IRUPHU IRU VHOYGHVWUXNWLY DGI UG VnVRP JHQWDJQH VODJ PRG VLJ VHOY HOOHU ULYHQ NUDGVHQ HOOHU SLOOHQ VLJ VHOY WLO EORG $GI UGHQ NDQ RJVn RPIDWWH SOXGVHOLJH KnUGH IDOG YROGVRPPH KRYHGNDVW HOOHU EDQNHQ KRYHGHW LQG L Y JJHQ, KHOH WLOI OGH UHJLVWUHUHV EHERHUHQ PHG HQ PDQJOHQGH VRFLDO DGI UG L IRUP DI HQ XKHQVLJWVP VVLJ NRQWDNWIRUP RYHU IRU DQGUH PHQQHVNHU PDQJOHQGH IRUQHPPHOVH IRU DQGUHV JU QVHU RJ SHUVRQOLJH HMHQGHOH YHUEDOH WUXVOHU UnEHUL HOOHU VW UNW RPNULQJIDUHQGH DGI UG 6HNVXHOOH DIYLJHOVHU RJ V UOLJ WLOE MHOLJKHGHU RYHU IRU VYDJH JUXSSHU DI PHGERUJHUH IRUHNRPPHU KRV HQ Y VHQWOLJ GHO DI GH PDQGOLJH EHERHUH +YRUNRPPHUEHERHUQHIUD", DOW EHERHUH NRPPHU IUD HQ DQGHQ IRUP IRU ERWLOEXG WLO XGYLNOLQJVK PPHGH %HERHUQH YDU VnOHGHV NHQGWH L V\VWHPHW RJ GHUHV SUREOHPDWLN DFFHQWXHUHW LQGHQ IRU UDPPHUQH DI GH HNVLVWHUHQGH WLOEXG L GHW VRFLDOH V\VWHP

14 , WLOI OGH NRPPHU EHERHUQH KMHPPHIUD KYRUIUD GH Sn EDJJUXQG DI IRU OGUHQHV KHQYHQGHOVH YDU NHQGWH IUD VSHFLDOWLOUHWWHODJWH DIODVWQLQJVRUGQLQJHU 5HVWHQ NRPPHU IUD KKY GH SV\NLDWULVNH DIGHOLQJHU RJ HQ VRFLDO SV\NLDWULVN ERHQKHG E UQ RJ XQJH LQVWLWXWLRQHU RJ IUD ERWLOEXG IRU VHQKMHUQHVNDGHGH EHERHUH 5HVWHQ NRPPHU IUD LNNH Q UPHUH DQJLYHW DQGHQ IRUDQVWDOWQLQJ +YDGHURSQnHW" )RUHVSXUJW RP KYRUYLGW SHUVRQDOHW PHQWH DW PnOHW PHG GHQ VSHFLDOS GDJRJLVNH V UIRUDQVWDOWQLQJ YDU QnHW VYDUHGH PDQ JHQQHPJnHQGH PHJHW SRVLWLYW, WLOI OGH KDYGH EHERHUQH RSQnHW HQ K MHUH OLYVNYDOLWHW 3HUVRQDOHWV VLNNHUKHG YDU JHW L WLOI OGH VWRUW VHW VYDUHQGH WLO DQJLYHOVHQ DI HQ VW UUH IDJOLJKHG L GHW S GDJRJLVNH WLOEXG 6RP IRUYHQWHW DQJLYHV GHU NXQ L WLOI OGH HQ UHVVRXUFHEHVSDUHOVH 'H IOHVWH HQNHOWPDQGVSURMHNWHU PHGI UHU JHGH XGJLIWHU %HVSDUHOVHUQH DQJLYHU DW GHU L V UIRUDQVWDOWQLQJHQ WURGV DOW HU VSDUHW UHVVRXUFHU L IRUKROG WLO HW WLGOLJHUH PHUH XVWUXNWXUHUHW RJ XKHQVLJWVP VVLJW UHVVRXUFHIRUEUXJ 'HW HU EHP UNHOVHVY UGLJW DW GHU EnGH L GHQQH GDWDP VVLJH RSJ UHOVH RJ GH HIWHUI OJHQGH EHV J L DPWHUQH Sn WURGV DI PDQJH YDQVNHOLJKHGHU PHG DW In V UIRUDQVWDOWQLQJHU WLO DW IXQJHUH WLOIUHGVVWLOOHQGH EHVNULYHV QRJOH Y VHQWOLJH IRUEHGULQJHU L EHERHUQHV OLYVYLONnU RJ HQ GHUDI I OJHQGH PLQGUH SUREOHPDWLVN EHERHUDGI UG +YDGHUSHUVSHNWLYHW" +RYHGSDUWHQ DI SURMHNWHUQH QVNHU DW IRUWV WWH VRP QXY UHQGH +HUPHG VLJHV LNNH QRJHW RP KYRUYLGW PDQ IRUYHQWHU DW V UIRUDQVWDOWQLQJHQ IRUWV WWHU VRP HW SHUPDQHQW ERWLOEXG EORW DW QGULQJHU LNNH HU IRUHVWnHQGH )RU EHERHUH IRUYHQWHU PDQ DW NXQQH VDPPHQO JJH GHUHV ERWLOEXG PHG DQGUH HQNHOWPDQGV SURMHNWHU HOOHU Sn HW VHQHUH WLGVSXQNW DW NXQQH LQWHJUHUH GHP L HW HNVLVWHUHQGH ERWLOEXG EHERHUH QVNHV YLVLWHUHW WLO HW ERWLOEXG +HU HU W\SLVN WDOH RP EHERHUH VRP DOOHUHGH EHILQGHU VLJ L HW VSHFLDOWLOEXG PHQ VRP QVNHV YLVLWHUHW WLO HQ PHUH KHQVLJWVP VVLJ V UIRUDQVWDOWQLQJ )RUPnOHW PHG V UIRUDQVWDOWQLQJHUQH YDU RYHUYHMHQGH DW HWDEOHUH HQ PLGOHUWLGLJ PXOLJKHG IRU VN UPQLQJµ L IRUKROG WLO EHERHUHQV DGI UG VDPWLGLJ PHG HW XGYLNOLQJVSHUVSHNWLY )RU GH IOHVWH SURMHNWHUV YHGNRPPHQGH YDU GHW PnOHW DW EHERHUHQ Sn VLJW VNXOOH NXQQH YHQGH WLOEDJH WLO HW PHUH DOPLQGHOLJW ERPLOM HYHQWXHO PHG HQ YLV HNVWUD QRUPHULQJ RJ V UOLJ S GDJRJLVN LQGVDWV NRQRPL, SURMHNWHU RSO\VHV GHU XGJLIWHU Sn PHOOHP RJ õ PLR NU SU nu 'HWWH HU GHW DOPLQGHOLJH XGJLIWVQLYHDX KYLONHW VNDO VHV L HQ VDPPHQK QJ PHG GHW VWRUH DQWDO DI LQWHJUHUHGH V UIRUDQ VWDOWQLQJHU L GH HNVLVWHUHQGH ERHQKHGHU

15 , SURMHNWHU DUEHMGHV GHU PHG HQ XGJLIW Sn RYHU PLR NU SU nu SU EHERHU, UHVWHQ DI SURMHNWHUQH RSO\VHV GHU RP XGJLIWHU Sn PHOOHP õ RJ PLR NU SU nu /DQJW GHQ RYHUYHMHQGH GHO DI SURMHNWHUQH ILQDQVLHUHV PHG HQ OLJHOLJ XGJLIWVIRUGHOLQJ PHOOHP DPW RJ NRPPXQH +RV HW PLQGUH DQWDO EHERHUH LQGUHJQHV XGJLIWHUQH IRU GHQ V UOLJ UHVVRXUFH NU YHQGH EHERHU L WDNVWHQ IRU GHQ SnJ OGHQGH ERHQKHG 'HW HU XG IUD EHVYDUHOVHUQH YDQVNHOLJW DW GDQQH VLJ HW SU FLVW LQGWU\N DI GHQ SHUVRQDOHP VVLJH QRUPHULQJ RJ IDJOLJH VDPPHQV WQLQJ DI SHUVRQDOHW L GH HQNHOWH SURMHNWHU 6SHFLHOW GH LQWHJUHUHGH SURMHNWHU KYRU GHW XG IUD EHVYDUHOVHUQH NDQ Y UH YDQVNHOLJW DW XGVNLOOH UHVVRXUFHIRUEUXJHW L IRUKROG WLO GHQ LGHQWLILFHUHGH PHVW UHVVRXUFHNU YHQGH EHERHU *HQQHPVQLWOLJ DQJLYHV GHQ SHUVRQDOHP VVLJH QRUPHULQJ L HQ V UIRUDQVWDOWQLQJ RSUHWWHW LQGHQ IRU GH RUJDQLVDWRULVNH UDPPHU DI HQ HNVLVWHUHQGH ERHQKHG WLO FD IXOGWLGVVWLOOLQJHU VYDUHQGH WLO HQ EXGJHWUDPPH Sn FD PLR NU SU nu 'HWWH VYDUHU WLO HQ GDJOLJ QRUPHULQJ Sn HQWLOHQµ XGHQ QRUPHULQJ WLO DIO VQLQJ L YDJWHUQH HOOHU HQ VHOYVW QGLJ SURMHNWOHGHOVH 3URMHNWHU PHG HQ HNVWUD VLNNHUKHGVQRUPHULQJ GYV WR PHGDUEHMGHUH Sn YDJW L DOOH GDJ RJ DIWHQWLPHU DQJLYHV JHQQHPJnHQGH WLO HQ XGJLIW Sn PHOOHP RJ PLR NU SU nu 'HWWH YLO LJHQ DIK QJLJH DI GHQ YDOJWH RUJDQLVHULQJVPRGHO RJ LQGUHJQLQJHQ DI GH JUXQGO JJHQGH GULIWVXGJLIWHU 3URMHNWHU PHG HQ XGJLIW Sn RYHU PLR NU SU nu HU NHQGHWHJQHW YHG DW Y UH I\VLVN RJ RUJDQLVDWRULVN HWDEOHUHGH HQNHOWPDQGVSURMHNWHU PHG VHOYVW QGLJ OHGHOVH HJHW GULIWVEXGJHW RJ HQ GDJOLJ WLOVWHGH Y UHOVH DI WR WLO WUH PHGDUEHMGHUH LQNO GDJOLJ OHGHU

16 (UIDULQJHUSnIRUYDOWQLQJVQLYHDX 'HW I UVWH IRUPnO PHG GHQ NYDOLWDWLYH GHO DI ODQGVXQGHUV JHOVHQ RPKDQGOHGH MYI DQV JQLQJHQ En indsamling af information om amternes erfaringer med forebyggelse af yderligere enkeltmandsprojekter og etablering af mere tilfredsstillende løsningsmodeller. 'HU EOHY L GHQ HIWHUI OJHQGH LQWHUYLHZUXQGH L DPWHUQH EODQGW DQGHW VSXUJW WLO VDJVEHKDQGOLQJHQ L GH HQNHOWH DPWHU RP KYRUYLGW GH HUIDULQJHU GHU YDU JMRUW L DPWHUQH KDYGH JLYHW DQOHGQLQJ WLO HQ V UOLJ SROLWLVN VWUDWHJL HOOHU YHMOHGQLQJ DI IRUYDOWQLQJVOHGHOVH RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHU RP KnQGWHULQJ DI GLVVH YDQVNHOLJH VDJHU HUQHV VYDU RJ RYHUYHMHOVHU NXQQH HIWHUI OJHQGH VDPPHQIDWWHV LQGHQ IRU I OJHQGH WUH RPUnGHU HUQHV SROLWLN RJ VWUDWHJL IRU RSUHWWHOVH DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU KHUXQGHU RUJDQLVHULQJ DI SURMHNWHUQH 2YHUYHMHOVHU YHGU UHQGH GH EHERHUH RJ VRFLDOH RPVW QGLJKHGHU VRP PHGYLUNHGH WLO XGYLNOLQJHQ DI HW HQNHOWPDQGVSURMHNW )RUYDOWQLQJ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH YHG HWDEOHULQJ DI HW HQNHOWPDQGVSURMHNW HUQHVSROLWLNRJVWUDWHJL ) OOHVIRUVWnHOVH (WDEOHULQJ DI HW HQNHOWPDQGVSURMHNW HU VRP XGJDQJVSXQNW HQnødforanstaltning IRU GH EUXJHUH GHU LNNH NDQ UXPPHV L DPWHWV HNVLVWHUHQGH ERWLOEXG 1nU GHU RSUHWWHV HQNHOWPDQGVSURMHNWHU VNDO nuvdjhq VRP UHJOHQ V JHV L VDPVSLOOHW PHOOHP EHERHUHQV SV\NLVNH WLOVWDQG RJ RPJLYHOVHUQH +HUXQGHU L EHERHUHQV V UOLJH DGI UG RJ EHKRY VDPPHQKROGW PHG QRJOH HYHQWXHOW XKHQVLJWVP VVLJH I\VLVNH UDPPHU PDQJOHQGH PXOLJKHG IRU KHQV\QWDJHQ WLO QHWRS GHQQH EHERHUV EHKRY IRU VRFLDO WLOEDJHWU NQLQJ HOOHU HQ IRU OLOOH SODGVNDSDFLWHW LQGHQ IRU GHW VSHFLDOS GDJRJLVNH RPUnGH (WDEOHULQJ DI HW HQNHOWPDQGVSURMHNW NDQ RJVn EHWUDJWHV VRP en særlig mulighed eller chance IRU GHQ PHJHW VnUEDUH EUXJHU %UXJW Sn GHQ ULJWLJH PnGH NDQ HW HQNHOWPDQGVSURMHNW LQGHKROGH GHQ HNVWUD RPVRUJ RJ KHQV\QWDJHQ WLO EHERHUHQV EHKRY VRP HU HQ IRUXGV WQLQJ IRU DW QHWRS GHQQH EHERHU NDQ XGYLNOH VLJ RJ RSOHYH PHVW PXOLJ OLYVJO GH (W HQNHOWPDQGVSURMHNW HU LPLGOHUWLG RJVn HW XGWU\N IRU HQ S GDJRJLVN V UIRUDQVWDOWQLQJ PDQ JHUQH vil ud af LJHQ Vn VQDUW IRUPnOHW PHG GHQQH HU RSQnHW DI DOPHQW PHQQHVNHOLJH JUXQGH RJ XG IUD HW QVNH RP DW NXQQH DQYHQGH GH PDQJH UHVVRXUFHU L HQ EUHGHUH VRFLDO VDPPHQK QJ (WDEOHULQJ RJ GULIW DI HW HQNHOWPDQGVSURMHNW koster meget energi og tid Sn VnYHO IRUYDOWQLQJV VRP PHGDUEHMGHUQLYHDX (QNHOWPDQGVSURMHNWHU HU RJVn Sn JUXQG DI GHUHV V UOLJH NRQVWUXNWLRQ L SUDNVLV YDQVNHOLJH DW VW\UH L IRUKROG WLO PnOV WQLQJHQ

17 (W DPW XGWU\NNHU GLOHPPDHW PHJHW NODUW For den enkelte er det sikkert gode penge at give ud, men for det samlede system er det ærgerlige penge at give ud! (Q Q\ WHQGHQV L DPWHUQHV KROGQLQJ WLO HWDEOHULQJ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU V\QHV DW Y UH HQ VW UUH WLOE MHOLJKHG WLO DW EHWUDJWH HWDEOHULQJHQ DI YLVVH V UIRUDQVWDOWQLQJHU LNNH EDUH VRP HQ XXQGJnHOLJ G\U Q GIRUDQVWDOWQLQJ PHQ VRP HQ YHOHJQHW VSHFLDOS GDJRJLVN PXOLJKHG IRU GHQ PHJHW VnUEDUH EHERHU $OWVn VRP HWDEOHULQJHQ DI HW V UOLJW KHQV\QWDJHQGH ER RJ OHYHPLOM PHG HW EHYLGVW SRVLWLYW S GDJRJLVN VLJWH RJ HQ V UOLJ RSP UNVRPKHG Sn DW XQGJn GH EHVNUHYQH PXOLJH XOHPSHU YHG GHQQH W\SH RUJDQLVHULQJ DI HW ERWLOEXG 'HW JHQHUHOOH LQGWU\N HU LPLGOHUWLG DW GH UHVSHNWLYH IRUYDOWQLQJHU J U DOW IRU DW IRUHE\JJH HWDEOHULQJ DI HW HQNHOWPDQGVSURMHNW RJ DW DOOH PXOLJKHGHU GU IWHV RJ XQGHUV JHV LQGHQ GHQQH W\SH V UIRUDQ VWDOWQLQJ RSUHWWHV 9DULDWLRQLDQWDORJRUJDQLVHULQJ HUQHV KROGQLQJ WLO GHW DW HWDEOHUH HQNHOWPDQGVSURMHNWHU HU GHULPRG PHJHW IRUVNHOOLJ 'HW XGVHQGWH VS UJHVNHPD LGHQWLILFHUHGH VWRUH YDULDWLRQHU L DQWDOOHW DI V UIRUDQVWDOWQLQJHU DPWHUQH LPHOOHP (QNHOWH DPWHU KDYGH VOHW LQJHQ V UIRUDQVWDOWQLQJHU DQGUH KDYGH HW VW UUH DQWDO HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HQ PHWRGLVNH XVLNNHUKHG PHWRGHEHVNULYHOVH ELODJ L RSJ UHOVHQ HU Y VHQWOLJ PHQ NDQ LNNH QGUH Y VHQWOLJW Sn ELOOHGHW DI DW GHU HU VWRUH YDULDWLRQHU L DQWDOOHW DI V UIRUDQVWDOWQLQJHU RJ GHQ J OGHQGH SUDNVLV Sn ODQGVSODQ 'HU HU XGYLNOHW HQ W\GHOLJ RJ PHJHW IRUVNHOOLJ SUDNVLV Sn RPUnGHW, LQWHUYLHZ UXQGHQ EOHY DPWHUQH EHGW RP GHUHV UHIOHNWLRQHU RYHU YDULDWLRQHUQH.RPPHQWDUHUQH YDULHUHGH IUD KYRUGDQ NDQ GHW DPW KHOW XQGJn DW KDYH VnGDQQH V UIRUDQ VWDOWQLQJHU" WLO KYRUIRU KDU GH PRQ Vn PDQJH" $OOH NXQQH QDWXUOLJYLV EHGVW UHGHJ UH IRU EDJ JUXQGHQ IRU HJHQ SUDNVLV 'HQ Y VHQWOLJVWH IRUNODULQJ V\QHV DW OLJJH L DPWHUQHV PHJHW IRUVNHOOLJH KROGQLQJ WLO RSUHWWHOVHQ DI LQGHQDPWVOLJH V UIRUDQVWDOWQLQJHU KHUXQGHU RSUHWWHOVHQ DI V UIRUDQVWDOWQLQJHU IRU XGHQDPWVEUXJHUH HOOHU PRGVDW DQYHQGHOVHQ DI YLVLWHULQJHU WLO HW DQGHW DPW 6HU PDQ Q UPHUH Sn YDULDWLRQHUQH L DPWHUQHV SUDNVLV NDQ PDQ IRUHQNOHW VHW RSGHOH GHQ LQGHQ IRU I OJHQGH ILUH NDWHJRULHU HW KDU ikke oprettet specialpladser RJ KDU LNNH OHGLJ NDSDFLWHW Sn RPUnGHW 0DQ KDU L VWHGHW XGYLNOHW HQ SUDNVLV RP KXUWLJVW PXOLJW DW V JH HQ XGHQDPWV SODFHULQJ DI EHERHUHQ RJ HYHQWXHOW WUDGLWLRQ IRU DW KHQYHQGH VLJ WLO HW EHVWHPW DPW 3ROLWLVN HU GHU LNNH WDJHW VWLOOLQJ VSHFLILNW WLO GHQQH EHERHUJUXSSH HW SU YHU altid først placering inden for egne botilbud PHQ Pn HIWHUI OJHQGH RIWH JLYH RS RJ V JH HQ XGHQDPWV SODGV 0DQ IRUV JHU VLJ PHG PLQGVWHPLGGHOVSULQFLSSHW IRUVWnHW VRP PLQGVW PXOLJ LQGJULEHQ L EHERHUHQV NHQGWH KYHUGDJ HOOHU RYHUIO\WQLQJ WLO DQGHQ LQGHQDPWVOLJ VSHFLDOERHQKHG 3UDNVLV NDQ EHW\GH DW HQ DQEULQJHOVH L GH UHWWH UDPPHU IRUVLQNHV RJ InU HW PHUH DNXW SU J

18 HW DIV JHU placeringsmuligheder, både inden- og udenamtsligt 0DQ XQGHUV JHU KYRU GHW EHGVWH WLOEXG NDQ RSUHWWHV RJ VDPPHQOLJQHU XGHQ KHQV\Q WLO DPWVJU QVHU 0DQ Y OJHU KHUHIWHU HQ SODFHULQJ DI EHERHUHQ XG IUD NRQRPL RJ IDJOLJW LQGKROG L GH PXOLJH ERWLOEXG HW YLVLWHUHU aldrig til udenamtslig plads 0DQ RSUHWWHU L VWHGHW HQ V UIRUDQVWDOWQLQJ LQGHQ IRU UDPPHUQH DI HW HNVLVWHUHQGH ERWLOEXG HOOHU RSUHWWHU HW Q\W HQNHOWPDQGVSURMHNW XG IUD HW QVNH RP DW EHKROGH HNVSHUWLVHQ LQGHQ IRU DPWHW 3UDNVLV NDQ EHW\GH DW EHERHUH PDQ HOOHUV LNNH YLOOH KDYH SODFHUHW VDPPHQ InU HW I OOHV ERWLOEXG 'HQ Q GYHQGLJH HNVSHUWLVH RJ HUIDULQJ NDQ VRP XGJDQJVSXQNW LNNH Y UH WLOVWHGH L IRUKROG WLO DOOH W\SHU DI EHERHUH *HQHUHOW VNHU GHW NXQ XQGWDJHOVHVYLVW RJ L KHOW DNXWWH HOOHU SUHVVHGH VLWXDWLRQHU DW GHU L HQ NRUWHUH SHULRGH EHQ\WWHV VRPPHUKXVO VQLQJHUµ HOOHU XGODQGVWXUH 'HWWH VNHU KYLV EHERHUHQ IRUWVDW HU PHJHW VHOYVNDGHQGH RJ XGDGUHWWHW L VLQ DGI UG HOOHU KYLV GHU HU IRU PDQJH PHQQHVNHOLJH HOOHU PDWHULHOOH RPNRVWQLQJHU IRUEXQGHW PHG HW IRUWVDW RSKROG L GH HNVLVWHUHQGH I\VLVNH UDPPHU 6RPPHUKXV O VQLQJHUµ RJ OLJQHQGH EUXJHV VRP UHJHO NXQ VRP HQ RYHUJDQJVO VQLQJ LQGWLO HQ PHUH KHQVLJWVP VVLJ ERIRUDQVWDOWQLQJ NDQ HWDEOHUHV HUQHVIRUPXOHULQJDIHQSROLWLNSnRPUnGHW, 5DSSRUWHQ IUD VUnGVIRUHQLQJHQ NRQNOXGHUHU DUEHMGVJUXSSHQ Det er arbejdsgruppens konklusion, at der i amterne ikke er formuleret nogen generel politik angående enkeltmandsprojekter... Der bliver først og fremmest taget stilling fra sag til sag.µ.rqnoxvlrqhq NDQ L GDJ QXDQFHUHV 'HU HU IRUWVDW PDQJH DPWHU VRP LNNH KDU IRUPXOHUHW HQ HJHQWOLJ SROLWLN Sn RPUnGHW +HUXQGHU EHVNULYHOVH DI KYLONHQ VWUDWHJL GHU VNDO DQYHQGHV L VDJVEHKDQGOLQJHQ RJ L HWDEOHULQJHQ DI HYHQWXHOOH V UIRUDQVWDOWQLQJHU På det politiske plan vil man komme til at skulle forholde sig til dette område. Vi bliver bedre og bedre til at diagnosticere og identificere brugere med særlige behov og det nødvendiggør en politik på området. Der er inden for de sidste fire år på handicap-området sket en stigning i antallet af særligt omkostningstunge foranstaltninger for enkelte brugere. Der er ikke tale om en ny brugergruppe, men snarere, at behandlingstilbuddet har ændret sig. Der har altid eksisteret brugere med ekstrem adfærd, det har blot tidligere været alment accepteret at fiksere disse brugere eller bedøve dem med medicin. Metoder, som i dag er fagligt uacceptable og ulovlige. (WDEOHULQJHQ DI GH IOHVWH HQNHOWPDQGVSURMHNWHU KDU IRUWVDW HW DNXW SU J RJ KnQGWHUHV PHJHW IRUVNHOOLJW GHOV L UHVSHNW IRU GLVVH VDJHUV V UHJQH IRUO E GHOV XG IUD HQ HUNHQGHOVH DI DW VDJHUQH RIWH QnU GH QnU HW HQNHOWPDQGVQLYHDXµ V\QHV DW NU YH HQ O VQLQJ KHU RJ QX Et karakteristisk træk ved foranstaltningerne er, at forberedelsestiden ofte er meget kort. Man forsøger med nødforanstaltninger langt hen ad vejen, men alle de forsøg, der gøres på at holde gryden af kog, gør, at man ikke får tid til den endelige beslutning, som ofte tages for sent og dermed er medvirkende til at forberedelsen bliver så kort, som den rent faktisk er.

19 )OHUH DI GH LQWHUYLHZHGH PHQHU DW GHQQH WHQGHQV NDQ QGUHV KYLV PDQ QRJHW WLGOLJHUH NXQQH EHVOXWWH VLJ IRU DW HWDEOHUH HQ V UIRUDQVWDOWQLQJ IRU EHERHUHQ Det burde være muligt at gribe ind, når man så noget være på vej, og derigennem medvirke til at nedbringe omkostningsniveauet samt varigheden af foranstaltningen. Projekterne starter ofte som et forsøg på at slukke brande og hvis den tendens skal ændres, skal man turde træde ind tidligere; det vil sige være på forkant med en foranstaltning. Så kunne man måske ad den vej også bedre præge indhold og omfang af projekter. 9LVLWHULQJHU WLO V UIRUDQVWDOWQLQJHUQH JnU VRP RIWHVW XGHQ RP GH DOPLQGHOLJH YLVLWDWLRQVSURFHGXUHU (W I OOHV WU N YHG EHERHUQH HU DW GH HU NHQGWH L V\VWHPHW RJ DOWLG KDU KDIW HQ SUREOHPDWLVN DGI UG 0DQJH IRUVNHOOLJH IDJSHUVRQHU KDU VRP UHJHO Y UHW LQGGUDJHW L IRUO EHW PHQ GHW KDU IRU GH LQYROYHUHGH Y UHW YDQVNHOLJW DW ILQGH XG DI KYHP VRP VNXOOH WU IIH HQ EHVOXWQLQJ RJ Sn KYLONHW JUXQGODJ Enkeltmandsprojekterne er gode til at give et billede af, hvorledes beslutningsprocesserne forløber i et amt, da projekterne falder udenfor de gængse veje, og så ser man, hvorledes systemet virker.µ,qlwldwlyhu WLO HQ SROLWLVN GU IWHOVH RJ SULRULWHULQJ Sn RPUnGHW HU GRJ L JDQJ L IOHUH DPWHU HUQH VLGGHU L GDJ PHG HW VW UUH HUIDULQJVJUXQGODJ RJ KDU VDPWLGLJ HQ JHW EHYLGVWKHG RP GLVSRQHULQJ Sn GHWWH RPUnGH 'HU IRUPXOHUHV IRUVNHOOLJH HNVHPSOHU KHUSn Tidligere var det medarbejderne i forvaltningen, der beskrev ansøgninger om etablering af særligt ressourcekrævende foranstaltninger. Nu er det forstanderne selv. Der er udfærdiget nogle klare retningslinier for, hvem der kan modtage særlig støtte, og det er blevet begrænset til en særlig målgruppe. Nogle af de beboere, der tidligere modtog støtte, havde et permanent behov, hvorfor det var urimeligt, at de skulle evalueres og søge hvert halve år.µ Det administrative niveau har sat en masterplan i gang med henblik på at sætte fokus på dette område. Der er endvidere sat ekstra konsulenter ind i forhold til området med henblik på at yde en større service i forhold til botilbuddene. Særordningerne skal finansiere den del, der ikke er dækning for i de almindelige budgetter. Der skal således ikke kunne foretages en skjult opnormering i botilbuddet, da socialudvalget har defineret det pædagogiske niveau på området. Der er som følge af en omstrukturering i vores amt etableret en fælles visitation (mellem børn og unge og voksenområdet), således at forvaltningen kan få et overblik over hvilke brugere, der er i systemet eller er på vej ind. Dette kan måske fremover medvirke til, at der ikke eksempelvis går seks år før forvaltningen er færdig med sine overvejelser og brugeren modtager det rette tilbud.µ ) OJHQGH HNVHPSHO L XGGUDJ Sn IRUPXOHULQJHQ DI HQ SROLWLN HU IUD E UQ RJ XQJH RPUnGHW I Børn og Unge forvaltningen gøres der af såvel menneskelige som faglige og økonomiske grunde store bestræbelser på at løse alle opgaver inden for de eksisterende institutioners

20 rammer. Institutionernes målgrupper tilpasses løbende, og der bliver i en del tilfælde givet ekstra ressourcer til løsning af ekstraordinært krævende opgaver. I enkelte tilfælde løses opgaverne i privat regi på socialpædagogiske opholdssteder, hvortil der ydes ekstra ressourcer. På grund af fuld udnyttelse af det eksisterende system og ventelistepres, kan det være svært at have rum til tilstrækkelig fleksibilitet i forhold til ekstraordinært krævende børn og unge. Efter optagelse af den unge er der en løbende faglig og økonomisk evaluering med observation på muligheder for integration. $QGHW VWHG IRUPXOHUHV DPWHWV SROLWLN JDQVNH NRUW Amtet har opstillet kriterier for etablering af projekter. Brugeren skal være til stor gene for såvel personalegruppe som medbeboere og ikke kunne indgå i de eksisterende døgntilbud. (QGHOLJ HU GHU L LQWHUYLHZUXQGHQ IUHPNRPPHW XGVDJQ VRP HU XGWU\N IRU HQ PHUH VSRUDGLVN SUDNVLV Jeg ved ikke ud fra hvilken strategi, man arbejder. Der er dog givet ekstra bevillinger, og i forvaltningen er der forståelse for det vanskelige i at arbejde med svære enkeltmandsprojekter. 6S UJVPnOHW RP PXOLJKHGHUQH IRU HWDEOHULQJ DI QRJOH DNXWWH DQEULQJHOVHVPXOLJKHGHU GLVNXWHUHV EnGH LQGHQDPWVOLJW RJ Sn WY UV DI DPWHUQH 0DQ P GHU DI RJ WLO EHERHUH GHU KDU EUXJ IRU HQ DIODVWQLQJVPXOLJKHG PHQ SUREOHPHW NDQ LNNH DOWLG O VHV YHG DW DQEULQJH GHP L DNXWWH SODGVHU 2IWH GUHMHU GHW VLJ KHU RJVn RP EHERHUH PDQ KDU NHQGW L PDQJH nu RJ GHUPHG EXUGH NXQQH HWDEOHUH HQ DIODVWQLQJ HOOHU V UIRUDQVWDOWQLQJ IRU XGHQ HW DNXW SU J Der er dog nogle der, hvis de (...eller medbeboere eller personalet) fik lidt luft, kunne undgå at blive flyttet til en mere indgribende foranstaltning og efter en pause blive indsluset i botilbuddet igen. (WDEOHULQJHQ DI DNXWWH SODGVHU LQGHE UHU LPLGOHUWLG QRJOH NHQGWH GLOHPPDHU 0DQ NDQ DOPLQGHOLJYLV LNNH DI NRQRPLVNH JUXQGH EDUH KDYH HQ OHGLJ SODGV VWnHQGH 'HW HU G\UW PHG HW VnGDQ SHUVRQDOHP VVLJW EHUHGVNDE Sn VWDQG E\µ HOOHU RJVn HU SODGVHQ RSWDJHW QnU PDQ OLJH VWnU RJ VNDO EUXJH GHQ (W DQGHW SUREOHP RSVWnU QnU GH DNXWWH SODGVHU EOLYHU I\OGW RS PHG EHERHUH VRP GHW NDQ Y UH YDQVNHOLJW DW In YLVLWHUHW YLGHUH (W DPW IRUHVOnU I OJHQGH VWUDWHJL Erfaringerne siger os, at man skal sørge for, når man bygger nye boliger, at indrette med skærmede enheder, da der altid er nogle beboere, som i perioder har brug for at være væk fra de andre beboere. Hellere en skærmet enhed end at være isoleret i et helt hus, for det kan være meget svært at komme tilbage igen.

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW '$16.$5%(-'6*,9(5)25(1,1* /$1'625*$1,6$7,21(1,'$10$5. Den 17. juni 2003 +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHVUHGHJ UHOVH RP UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW WLOVW WWHIRUNUDYRPRYHUHQVNRPVW København, juni 2003 - 2 -,1'+2/'6)257(*1(/6(

Læs mere

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 7,//,'65(35 6(17$17352-(.7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning...3 1. Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser...7

Læs mere

Fordi vi skal vide mere

Fordi vi skal vide mere Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE E-MAIL

Læs mere

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse &3+$,5.UHDWLYNRPSHWHQFHRJNXOWXUXGYLNOLQJL. EHQKDYQV/XIWKDYQH Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse Af Billedkunstner, cand. psych.

Læs mere

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet 1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet fortløbende i denne mappe. 6DPWLGLJW PHG DW YL KDU KHQWHW YLGHQ

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark Februar 2001 Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark CASA, februar 2001 ISBN 87-90751-44-2 Elektronisk

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi gelsen mod en 2020-lavenergistrategi er der behov for en mere nuanceret designprocess nergibesparelser sammentænkes med behovet for et godt termisk indeklima

Læs mere

Muslimer hører om Jesus

Muslimer hører om Jesus 14 inspiration nærvær holdning 16. august 2013 Årgang 113 Ferie Knap nok i historiebøgerne. De forbinder heller ikke noget særligt med det i tredjeverdens lande. Danmark er nok det land, hvor vi har længst

Læs mere

Bilag I 6NULIWOLJ EHUHWQLQJ

Bilag I 6NULIWOLJ EHUHWQLQJ Bilag I 6NULIWOLJEHUHWQLQJ 6NULIWOLJEHUHWQLQJ *UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 2004 har ikke været et kedeligt år i Grundejerforeningen. Der har været masser af debat, holdningerne er blevet brudt, meninger

Læs mere

1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU

1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU ,3 Bruxelles, den 16. oktober 2001 1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU.RPPLVV U 'DYLG %\UQH RJ GHW EHOJLVNH IRUPDQGVNDE ODQFHUHGH L

Læs mere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

AF BIRGER REUSS SCHMIDT 22 inspiration nærvær holdning 5. december 2014 Årgang 114 Medarbejde Vi kan jævnligt opleve, at medarbejde løf- Eller som det af og til siges at to + to vokser energien. Vi kan også erfare det modsatte,

Læs mere

Ansvar for livet med Gud

Ansvar for livet med Gud 16 inspiration nærvær holdning 31. august 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. - - - Thi intet kan du tage, alt kan du få af Gud Leif Bach Kofoed For måske første gang i LM s historie udgav vi noget, som andre

Læs mere

NR. 13 UGE 34 ONSDAG 25. AUGUST 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK/ERHVERV TIL SAMTLIGE VIRKSOMHEDER I ROSKILDE OG OMEGN. Fuld gang i erhvervslejemålene

NR. 13 UGE 34 ONSDAG 25. AUGUST 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK/ERHVERV TIL SAMTLIGE VIRKSOMHEDER I ROSKILDE OG OMEGN. Fuld gang i erhvervslejemålene NR. 13 UGE 34 ONSDAG 25. AUGUST 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK/ERHVERV TIL SAMTLIGE VIRKSOMHEDER I ROSKILDE OG OMEGN Fuld gang i erhvervslejemålene Den økonomiske krise er på tilbagegang, og nu kan det igen

Læs mere

,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7

,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7 ,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7,QVWUXFWLRQPDQXDO %HGLHQLQJVKDQGOHLGLQJ 0DQXHOG LQVWUXFWLRQV %HGLHQXQJVDQOHLWXQJ /LEURGHLQVWUXFFLRQHV,QVWUXNWLRQVERN 0DQXDOHGLLVWUX]LRQL,QVWUXNVMRQVERN

Læs mere

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK www.dyrenes-venner.dk TÆNK! FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK $OW IRU PDQJH PDONHN HU HU XGmal- kede og udpinte med sygdom og skader VW\NNHU YRNVHQW NY

Læs mere

Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde

Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde 1 Nye læringsformer i arbejdslivet Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde 6WHHQ+ \UXS Forskningscenter for Voksenuddannelse Danmarks Lærerhøjskole

Læs mere

Gå eller løb og støt Kræftens Bekæmpelse. sig sammen. Familieløberuten er på 1,1 kilometer. Denne løberute henvender sig til børn og til de, der

Gå eller løb og støt Kræftens Bekæmpelse. sig sammen. Familieløberuten er på 1,1 kilometer. Denne løberute henvender sig til børn og til de, der UGEPOSTEN LANDBRUG - 4 BEKENDTGØRELSER - SIDE 6-8 HUS & HAVE - SIDE 9-11 - din lokale avis 6(& t 5*34%"( %&/ "(6465 t 3("/( BlandHandel 45&3#30 r,*#, r 5-'..&% (0%& 5*-#6% ' &,4 Garderobeskydedøre, bordplader,

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Peter Vig Jensen E-mail: pvj@foi.dk

Peter Vig Jensen E-mail: pvj@foi.dk 6DPPHQOLJQLQJDIXGYDOJWH VYHQVNHRJGDQVNHODQGEUXJVEHGULIWHU Peter Vig Jensen E-mail: pvj@foi.dk $EVWUDFW 1 UY UHQGHZRUNLQJSDSHUHUSURGXNWHWDIHWSLORWSURMHNWVRP) GHYDUH NRQRPLVN,QVWLWXW6WDWLVWLVN$IGHOLQJ KDUXGI

Læs mere

Langs vejen til gården gik de 160 køer og græssede, mens de nød det gode vejr. De fremmødte kunne opleve et økolandbrug, som det fungerer

Langs vejen til gården gik de 160 køer og græssede, mens de nød det gode vejr. De fremmødte kunne opleve et økolandbrug, som det fungerer UGEPOSTEN - din lokale avis PÅ FORNAVN MED - SIDE 4-5 BEKENDTGØRELSER - SIDE 6-9 HUS & HAVE - SIDE 12-14 Træpiller i høj kvalitet Ring og få et tilbud! Leveres løst, i big bags eller i småsække Ring og

Læs mere

EC-3800. Tak for Fujiiryoki massage. manual..

EC-3800. Tak for Fujiiryoki massage. manual.. EC-3800 Tak for Fujiiryoki massage. manual. S.. Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerheds instruktioner 3 Før brug 7 Navne og funktioner på dele 8 Fjernbetjeningen 9 Hvordan man indstiller stolens position

Læs mere

Klar til mission. Prædikant med hud og hår. Bed. 11 nye volontører blev klædt på til opgaver. i LM s internationale arbejde

Klar til mission. Prædikant med hud og hår. Bed. 11 nye volontører blev klædt på til opgaver. i LM s internationale arbejde 09 09. maj 2014 Årgang 114 Bed inspiration nærvær holdning Så blev det forår, og der er liv i haven. Løg med mere, som er under jorden, spirer, og væksten kommer op. I haver rundt omkring har der længe

Læs mere

10 år efter. Hold da op, er der alligevel allerede gået 10 år! Jamen dog, hvad er tiden dog gået med...? - - DEJBJERG SOGNEBLAD 15

10 år efter. Hold da op, er der alligevel allerede gået 10 år! Jamen dog, hvad er tiden dog gået med...? - - DEJBJERG SOGNEBLAD 15 10 år efter Hold da op, er der alligevel allerede gået 10 år! Jamen dog, hvad er tiden dog gået med...? - - - - DEJBJERG SOGNEBLAD 15 - - - - - - - - Her er jef foran Det Hvide Hus i Washington DC. - -

Læs mere

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 29. årgang - nr. 4/2014

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 29. årgang - nr. 4/2014 BLADET Medlemsblad for KLUB DANMARK. 29. årgang - nr. 4/2014 www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk INDHOLD: Lederen... side 2 Vintertræf... side 3 Kontingent girokort vedlagt... side 3 Formanden har

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til?

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til? Nyhedsbrev Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til? Rådgivning og konsultation Supervision og undervisning Faglig inspiration og udvikling Oplysning om amternes specialrådgivningsindsats Oplysning om den nyeste

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

+RYHGIRUPnO $QGHOVELOHU 6DPN UVHO +XPOXP $QGHOVELOHUL PDQJHODQGH 2UJDQLVDWLRQVIRUP +YLOHULVLJVHOY

+RYHGIRUPnO $QGHOVELOHU 6DPN UVHO +XPOXP $QGHOVELOHUL PDQJHODQGH 2UJDQLVDWLRQVIRUP +YLOHULVLJVHOY $QGHOVELOHU FDUVKDULQJ RJ VDP N UVHOFDUSRROLQJ±ULGHVKDULQJL ODQGGLVWULNWHUL1RUGYHVWM\OODQG YFDQGWHFKQVRF+HOOH$QGHUVHQRJFDQGSROLW6 UHQ -DFREVHQ$OWHUQDWLYH7UDQVSRUWO VQLQJHU6WUXHU +RYHGIRUPnO $QGHOVELOHU

Læs mere

5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH

5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH 0(02 Bruxelles, 28 Februar 2001 5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH Baggrundsorientering 1. marts 2001 Reformen af Kommissionen: Et år senere %DJJUXQGVRULHQWHULQJ±PDUWV %HKRYHWIRUUHIRUP Den uafhængige ekspertkomité

Læs mere

Udviklingen i brugen af alternativ afsoning

Udviklingen i brugen af alternativ afsoning Udviklingen i brugen af alternativ afsoning - en statistisk analyse af anvendelsen af straffelovens paragraf 49, stk. 2 i perioden 1990-1998 Delrapport 1 November 1999 Lisbeth Hansen og Peter Løvgreenø

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

I kø for at blive døbt

I kø for at blive døbt 23 inspiration nærvær holdning 20. december 2013 Årgang 113 Juleglæde God jul!, siger den søde kassedame i supermarkedet, og man svarer: Ja, glædelig jul! Hvad er forskellen? Med God jul ønsker man vel,

Læs mere

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplan nr. 232 Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune.

Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune. Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune. På baggrund af anmodning om beskrivelse af mulighed for alternative forslag i Nordfyns Kommune til børns ophold på bl.a. Bøgelundskolen har

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ

0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ Bruxelles, den 30.10.2000 SEK(2000) 1832 $5%(-'6'2.80(17)5$.200,66,21(167-(1(67(*5(1( 0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ 1 0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ,1'+2/' 1. Indledning... 3 2. Livslang læring på tide at skride

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GRUNDSKOLEN

SUPPLERENDE AKTIVITETER GRUNDSKOLEN SUPPLERENDE AKTIVITETER GRUNDSKOLEN De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København V Phone (45) 3325 0058 GSM Carl (45) 2172 5121 cs@scribe.dk

Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København V Phone (45) 3325 0058 GSM Carl (45) 2172 5121 cs@scribe.dk 8OYLInUHNO GHU HQEHO\VQLQJDIKXPDQLVPHQ VRPGHQXGWU\NNHVL +XPDQLVW0DQLIHVWR,, DI &DUO6XNNRW 'DQPDUN 1 Ulv i fåreklæder af Carl Sukkot Diverse oplysninger Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København

Læs mere

Pb. Diakoni & Socialpædagogik

Pb. Diakoni & Socialpædagogik Pb. Diakoni & Socialpædagogik Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at udøve og udvikle pædagogisk socialt omsorgsarbejde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Servicedeklaration for Else Hus 2015

Servicedeklaration for Else Hus 2015 Servicedeklaration for Else Hus 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 8-15, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 18 20 Forstander Jette Kofoed Hjemmeside: www.else-hus.dk E-mail: elsehus@regionsjaelland.dk Indledning

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Ballroom fitness i Them Hallerne SLAGTEREN TILBYDER TORSDAG: PR. 1/2 KG. Svinebryst i skiver. Slagtermesterens PR. POSE

Ballroom fitness i Them Hallerne SLAGTEREN TILBYDER TORSDAG: PR. 1/2 KG. Svinebryst i skiver. Slagtermesterens PR. POSE .dk Online booking: www.salon20 Uge 43 Onsdag den 26. oktober 2011 102. årgang Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ballroom fitness i Them Hallerne 9.00-17.30 LUKKET 9.00-17.30 12.00-19.30

Læs mere

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner Nyhedsbrev Linoliumsnit: Ukendt kunstner Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr. 4 Forår 2005 3. Årgang

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Ydelseskatalog 2013. Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner

Ydelseskatalog 2013. Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser Ydelseskatalog 2013 Akutanbringelser Back up til sikkerhedsplaner Hjemmebesøg eller anden kontakt, der sikrer familien udvikling Hjælp til familien

Læs mere

Hvid trækker og sætter mat i 3 træk.

Hvid trækker og sætter mat i 3 træk. Hvid trækker og sætter mat i 3 træk. 0HUHVMRY LVNDN DI+HQULN0RUWHQVHQ 3DDVNHOLOMHQKDUW\QGVNDOOHGH JIRUPHGHRJEUXQHO JRJHWVDPPHQWU\NWWYH JJHWVNDIWLGHVPXNNH NODUWJXOHEORPVWHUHUELEORVWUHWO QJHUHHQGEORVWHUEODGHQHRJVW

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder 1. Projektet titel og indhold: Kommunikationsteknologier til understøttelse af kommunikative og kognitive færdigheder hos voksne udviklingshæmmede

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Företagsekonomiska jämförelser mellan svenska och danska jordbruksföretag

Företagsekonomiska jämförelser mellan svenska och danska jordbruksföretag Företagsekonomiska jämförelser mellan svenska och danska jordbruksföretag Rapport 2003:17 Företagsekonomiska jämförelser mellan svenska och danska jordbruksföretag Landsbygdsavdelningen 2003-09-08 Referens

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere