Clearinghouse forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Clearinghouse forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige"

Transkript

1 Clearinghouse forskningsserien 2014 nummer 19 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige af Trine Kløveager Nielsen Hanna Bjørnøy Sommersel Neriman Tiftikci Stinna Vestergaard Michael Søgaard Larsen Tomas Ellegaard Jan Kampmann Thomas Moser Sven Persson Niels Ploug

2 København 2014 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige 2

3 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning er en enhed ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Titel Copyright Clearinghouse Forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige 2014 by Danish Clearinghouse for Educational Research ISBN Reviewgruppe Professor Jan Kampmann, Roskilde Universitet Professor Sven Persson, Malmö Högskola Professor Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold, Direktør Niels Ploug, Danmarks Statistik Lektor Tomas Ellegaard, Roskilde Universitet Assistance til reviewgruppen Medarbejdere fra Clearinghouse Sektion Forfattere Dansk Clearinghouses referencenummer Postdoc Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Michael Søgaard Larsen, Trine Kløveager Nielsen, Hanna Bjørnøy Sommersel, Neriman Tifticki, Stinna Vestergaard og Rikke Eline Wendt Teknisk rapport Trine Kløveager Nielsen, Hanna Bjørnøy Sommersel, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard, Michael Søgaard Larsen, Sven Persson, Jan Kampmann, Thomas Moser, Niels Ploug, Tomas Ellegaard. Projekt SR20 Publikationsmåned og -år Marts 2014 Denne rapport citeres som Kontaktadresse (adresse, telefon, ) Nielsen, T.K., Sommersel, H.B., Tiftikci, N., Vestergaard, S., Larsen, M.S., Ellegaard, T., Kampmann, J., Moser, T., Persson, S. & Ploug, N., (2014). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige. Clearinghouse Forskningsserien.2014:19. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet Tuborgvej København NV 3

4 4

5 Forord Dette er den syvende forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i institutioner for de 0-6-årige. Kortlægningen behandler forskning publiceret i Seks tidligere kortlægninger har behandlet forskningen fra Projektet er gennemført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning som et samarbejdsprojekt med Danmarks Evalueringsinstitut. Projektet støttes af Utdanningsdirektoratet i Norge og Skolverket i Sverige. Dataindsamling, analyse og manuskriptskrivning har fundet sted fra 1. april 2013 til 31. december Clearinghouse har i projektet igen i år arbejdet sammen med en reviewgruppe af førende skandinaviske forskere på feltet. Reviewgruppen har også i år ydet en stor og værdifuld arbejdsindsats ikke mindst med at tilvejebringe en pålidelig kvalitetsvurdering af forskningen. År for år er forskningen på feltet vokset. I år er den mere omfattende end nogensinde før, derfor har gruppens arbejde i år været betydeligt. Danmarks Pædagogiske Bibliotek har på effektiv vis bistået med søgninger og med at fremskaffe de mange artikler, bøger, afhandlinger og rapporter, som denne rapport er baseret på. Det skal de have tak for. Endelig siger vi i Clearinghouse tak til Enheden for Dagtilbud for Børn, Danmarks Evalueringsinstitut, for samarbejdet om opgaven med specialkonsulent Persille Schwartz og områdechef Anne Kjær Olsen. Redaktionen er afsluttet i december Michael Søgaard Larsen København, 3. december

6 6

7 Sammenfatning Hvad ønsker vi at få at vide? Arten og kvaliteten af skandinavisk forskning i året 2012 i dagtilbud for de 0-6-årige gennem en forskningskortlægning og forskervurdering. Hvem ønsker at vide det og hvorfor? Projektet er udført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning som et samarbejdsprojekt med Danmarks Evalueringsinstitut. Projektet støttes af Utdanningsdirektoratet i Norge og Skolverket i Sverige. EVA anvender resultatet af den gennemførte forskningskortlægning og -vurdering til udarbejdelse af årsrapporten Bakspejlet og som baggrundsdata i Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). Hvad fandt vi frem til? Først og fremmest blev det konstateret, at den øgede opmærksomhed på dagtilbud, som har kunnet iagttages gennem de senere år i de skandinaviske lande, nu er slået igennem også i forskningen i form af en kraftig forøgelse af forskningen regnet i antallet af projekter. Forøgelsen i antallet af projekter er hovedsageligt forbundet med en øgning i antallet af undersøgelser fra Norge. Der blev i året 2012 publiceret 83 undersøgelser om dagtilbud for de 0-6-årige. Heraf havde 16 data fra Danmark, 47 fra Norge og 25 fra Sverige, mens fem udover skandinaviske data også havde data fra ikke-skandinaviske lande. 67 af undersøgelserne har god videnskabelig kvalitet. Det pædagogiske personale er undersøgelsesgenstand i 70 % af årets studier. I 48 % indgår børnene. Forældre indgår i 9 % af undersøgelserne. Flertallet (84 %) af årets undersøgelser inddrager et bredere samfundsmæssigt perspektiv i undersøgelsens analyser. Et sådant perspektiv findes ikke i de resterende 16 % af undersøgelserne. 40 % af undersøgelserne anvender et etnografisk design, efterfulgt af tværsnitsstudier (25 %) og holdningsundersøgelser (17 %). I årets forskning er der 31 % af studierne, som anvender kvantitativ analyse. Feltets typiske forskning har et kvalitativt design. De 67 undersøgelser om institutioner for 0-6-årige i Skandinavien, udgivet i 2012 med tilfredsstillende forskningskvalitet, er inddelt efter fem prædefinerede temaer, som der er opmærksomhed på i praksis og policy på feltet. De valgte temaer berøres i 44 af de 67 undersøgelser. Temaerne er: De yngste børn Sprogudvikling Dagtilbuddets strukturelle og fysiske rammer som læringsmiljø Udvikling af dagtilbud Dagtilbuddets betydning 7

8 Hvordan kom vi frem til disse resultater? Projektet har haft tre hovedfaser: Først afsøgte vi alle relevante kilder efter forskning udkommet i året Derpå sorterede vi de fundne undersøgelser for at sikre, at kun relevant forskning blev medtaget. Den relevante forskning blev endelig genbeskrevet og kvalitetsvurderet. Hele arbejdsprocessen er gennemført med et software, EPPI, udviklet specielt til dette formål ved London University. Hvor kan man finde mere information? Undersøgelsen indgår i Evidensbasen, som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har etableret, se: Her findes også et link til det forskningsgrundlag, Konceptnotatet, som styrer forskningsprocessen i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Sammesteds er der også adgang til Clearinghouse s Notat om forskningskvalitet, som redegør for grundlaget for kvalitetsvurderingen Data fra undersøgelsen indgår også i databasen NB-ECEC (Nordic Base of Early Childhood Education and Care) om forskning i dagtilbud for de 0-6-årige. I databasen kan der søges på tværs af studier fra DCU s kortlægninger af årene Databasen er tilgængelig på Man kan læse mere om udvalgte dele af forskningen i Danmarks Evalueringsinstituts magasin Bakspejlet, som redegør for, hvilken ny forskning der er identificeret og fundet af god kvalitet, samt formidler resultater af udvalgte studier omsat til en pædagogisk kontekst. Udvalgte dele af forskningen bliver ligeledes præsenteret i magasinet Vetuva, som udgives af det norske Utdanningsdirektorat. 8

9 Indhold 1 Baggrund Baggrund og problemfelt Formål Reviewgruppe Rapportens struktur Forskningskortlægningen metodisk set Design og metode Kortlægningens begrebsmæssige univers Søgning Anvendte søgeprofiler Screening: kriterier for inklusion og eksklusion Fase 1: Referencescreening Fase 2: Fuldtekstscreening Genbeskrivelse og kvalitetsvurdering af studier Samlet oversigt over reviewprocessen Karakteristik af forskningen i Almen karakteristik Sigte, design og metode Indhold Vurdering af forskningskvalitet Udvalgte temaer fra forskningen i De yngste børn Introduktion Rammer for dagtilbuddet Læring Opsummering Sprogudvikling Introduktion Pædagogisk arbejde med sproglig udvikling for flersprogede børn

10 4.2.3 Opsummering Dagtilbuddets strukturelle og fysiske rammer som læringsmiljø Introduktion Dagtilbuddets fysiske rammer som læringsmiljø Dagtilbuddets strukturelle rammer som læringsmiljø Opsummering Udvikling af dagtilbud Introduktion Innovation og fornyelse Pædagogisk ledelse Kobling mellem praksis og forskning Opsummering Dagtilbuddets betydning Introduktion Dagtilbuddet som institution for opdragelse og civilisering Dagtilbuddets betydning for specielle grupper af børn Syntetisering af forskning Opsummering Perspektiver Forskningen i tal Antallet af hits fra søgninger Relevans af studier Antal inkluderede studier Studier fordelt på lande Publiceringssprog Omfang Forskningens design og metode Design Formål Anvendte metoder Validitet Evidensvægtning Forskningens indhold Aktører

11 5.3.2 Undersøgelsesfokus Institutionelle aspekter Dagtilbuddet i samfundet Tematiske tendenser Forskningskortlægningen Appendiks 1: Et eksempel på en genbeskrivelse EPPI-Centre data extraction and coding tool for education studies Version Review specific keyword guideline Appendiks 2: Resuméer og indeksering af 67 undersøgelser omtalt i kapitel Appendiks 3: Samlet oversigt over kortlagte undersøgelser Appendiks 4: Tidligere års forskning fordelt på temaer De yngste børn Sprogudvikling Dagtilbuddets strukturelle og fysiske rammer som læringsmiljø Udvikling af dagtilbuddet Dagtilbuddets betydning

12 12

13 1 Baggrund 1.1 Baggrund og problemfelt Dette er den syvende årsrapport fra forskningskortlægningen og kvalitetsvurderingen af den skandinaviske forskning om dagtilbud for 0-6-årige. Rapporten behandler feltets skandinaviske forskning udgivet i De tidligere udgivne seks rapporter er under udgivelser tilgængelige på Clearinghouse s hjemmeside: I metodisk henseende er arbejdet med årets kortlægning som helhed gennemført som tidligere. En samlet fremstilling af kortlægningens metodiske grundlag er i kapitel 2. Her er også beskrevet de få, nødvendige afvigelser, der har været i år i forhold til tidligere år. Forskningskortlægningerne er gennemført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på baggrund af et initiativ fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Der er tale om et samarbejdsprojekt mellem disse to institutioner. Projektet er tillige finansieret af Skolverket (Sverige) og Utdanningsdirektoratet (Norge). Kortlægningerne sigter mod at gøre indhold og resultater af forskningen om institutioner for de 0-6-årige mere tilgængelige, således at den indsigt, forskningen kan bidrage med, kan deles af flere. En sådan bedre indsigt kan skabes ved løbende at udarbejde oversigter over resultaterne fra feltets kvalificerede og relevante forskning. 1.2 Formål Formålet har været at finde, kortlægge og vurdere al relevant og kvalificeret forskning om dagtilbud for 0-6-årige fra året 2012 i Danmark, Norge og Sverige. Herved kan to mål realiseres: 1. At lette adgangen til god skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet for pædagoger, administratorer, policy-makers og forskere ved at skabe overblik over den eksisterende forskning, der gennem peer review er vurderet til at leve op til internationalt anerkendte kvalitetskriterier. 2. At synliggøre god skandinavisk forskning i dagtilbud for de 0-6-årige i international sammenhæng, blandt andet ved at data fra det her gennemførte projekt indgår i Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). 1.3 Reviewgruppe Clearinghouse har sammensat en reviewgruppe til arbejdet med forskningskortlægningen og vurderingen: 13

14 Professor Sven Persson, Malmö högskola, Sverige Lektor Tomas Ellegaard, Roskilde Universitet, Danmark Professor Jan Kampmann, Roskilde Universitet, Danmark Professor Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold, Norge Direktør Niels Ploug, Danmarks Statistik, Danmark. Da der i år viste sig at være rigtig mange, nye forskningsprojekter på feltet, var det nogle måneder inde i forløbet med kort varsel nødvendigt at assistere reviewgruppen. Reviewgruppen blev her assisteret af postdoc Ole Henrik Hansen, IUP, Aarhus Universitet. Reviewgruppens medlemmer er alle selv aktive forskere på dagtilbudsområdet. Det har derfor været nødvendigt specielt at sikre, at der i arbejdet ikke forekom habilitetsproblemer. Ved fordelingen af årets studier er eventuelle habilitetsproblemer blevet åbent drøftet i reviewgruppen. Reviewgruppemedlemmer, der har haft roller som medforfatter, projektdeltager eller forfatter på et af årets projekter, har fået deres projekter vurderet af andre fra reviewgruppen. Hvis et medlem af reviewgruppen tidligere har fungeret som medforfatter sammen med en forfatter til et af årets studier, er genbeskrivelsen og kvalitetsvurderingen ligeledes gennemført af andre. 1.4 Rapportens struktur Det metodiske grundlag for forskningskortlægningen og -vurderingen er gennemgået i kapitel 2. Her beskrives den systematiske fremgangsmåde anvendt i forskningskortlægningen: Fra bestemmelse af begreber og scope, til søgeunivers, søgeprofiler, søgninger og søgehits, over screening for relevans af alle hits. Dernæst beskrives den genbeskrivelse og kvalitetsvurdering, som er udført for alle relevante undersøgelser. I kapitlet redegøres der både for fremgangsmåder og det grundlag, de hviler på. I forbindelse med kvalitetsvurderingen tildeles alle relevante studier en lav, middel eller høj evidensvægt. Dette anvendes til at finde frem til den forskning, som er rapporteret på en måde, der kan fæstes lid til. Kapitel 3 giver en samlet karakteristik af årets forskning både ud fra sigte, indhold, resultater, forskningsdesign og -metode og kvalitet. Her behandles alle relevante undersøgelser om dagtilbud for 0-6-årige fra Kapitel 4 er alene baseret på de undersøgelser, som er vurderet som pålidelige, dvs. som har fået middel eller høj evidensvægt. Kapitlet gennemgår fem temaer: De yngste børn, Sprogudvikling, Dagtilbuddets strukturelle og fysiske rammer som læringstilbud, Udvikling af dagtilbud samt Dagtilbuddets betydning. Temaerne er valgt, så årets undersøgelser sættes i spil i forhold til aktuelle og væsentlige problemstillinger for praksis og policy i dagtilbud for 0-6-årige i Skandinavien. Det sidste og femte kapitel er skrevet med udgangspunkt i fremstillingen i kapitel 3 og 4 med inddragelse af data fra tidligere års analyser. Sigtet er at give et overordnet billede af årets forskning på området både i lyset af tidligere års forskning og i lyset af den internationale forskning på feltet. Der er derudover fire appendikser: I kapitel 6 er der et eksempel på en fuld genbeskrivelse og kvalitetsvurdering af en enkelt undersøgelse. Kapitel 7 indeholder resuméer fra alle undersøgelser, som er omtalt i kapitel 4. Kapitel 8 indeholder referencerne til alle 14

15 de undersøgelser, som indgår i årets forskningskortlægning, som den er beskrevet i kapitel 3. Kapitel 9 indeholder en oversigt over tidligere års studier, som behandler temaerne fra dette års kortlægning. Med undtagelse af referencerne i kapitel 9 er alle referencer fra 2012, og de indgår derfor i teksten uden angivelse af årstal. 1 1 Enkelte sekundære referencer er fra tidligere år, hvilket er angivet. 15

16 16

17 2 Forskningskortlægningen metodisk set 2.1 Design og metode Denne kortlægning er i videnskabsteoretisk henseende baseret på to dokumenter fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Konceptnotat samt Notat om forskningskvalitet. 2 Begge dokumenter er iterative de revideres løbende baseret på den erfaring, som Clearinghouse indhøster under sit arbejde med evidens, som siden 2006 har fundet sted sammen med mange forskellige grupper af førende internationale uddannelsesforskere. Den konkrete arbejdsproces består i systematisk og transparent gennemløb af en række trin, hvor der anvendes særlige metoder. Dette er forud for processen beskrevet i en protokol. Trin og metoder behandles i kapitlet her. Der er anvendt et særligt software for at sikre systematik og transparens. EPPI-Reviewer er anvendt til at sikre transparens i kortlægningens proces: fra søgninger, referencer, screening af referencer, genbeskrivelser og til kvalitetsvurderinger. 3 I dette software er hele reviewprocessen knyttet til alle årets undersøgelser gennemført og dokumenteret. Kommunikationen om processen undervejs mellem reviewgruppens medlemmer internt og mellem reviewgruppen og Clearinghouse er også transparent og tilgængelig ved, at alle mails og referater fra møder er gemt. Forskningskortlægningen er skabt i et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra Clearinghouse og reviewgruppen. Forskningskortlægningen kan der redegøres for på grundlag af genbeskrivelser og kvalitetsvurdering af alle relevante undersøgelser. I EPPI-Reviewer findes en spørgeramme udviklet af EPPI-Centre ved Institute of Education, University of London, til brug for arbejde med systematiske reviews og forskningskortlægninger i pædagogik- og uddannelsesforskning. Denne spørgeramme er her suppleret med en ekstra spørgeramme, der i sit indhold omhandler dagtilbudsfeltet. Den sidstnævnte spørgeramme er udformet af reviewgruppen i samarbejde med Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. 2.2 Kortlægningens begrebsmæssige univers Den opgave, der skal løses, er: at foretage en forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i dagtilbud for de 0-6-årige. Det heri indeholdte begrebsmæssige univers bestemmes som beskrevet herunder: Skandinavisk indebærer, at der skal være tale om undersøgelser udført i ét eller flere af de skandinaviske lande: Danmark, Norge og Sverige. Dvs. at undersøgelser, for at kunne indgå, skal have data fra et eller flere af de skandinaviske lande. Undersøgelser, der derudover har data fra andre lande, indgår også EPPI-Reviewer. Softwaren er nærmere beskrevet på producentens hjemmeside: 17

18 Forskning skal forstås som primær forskning, der er afrapporteret i overensstemmelse med sædvanlige forskningsmæssige fremgangsmåder med det sigte at undersøge ekspliciterede forhold. Undersøgelser, der er udført i studieøjemed, indgår ikke. For eksempel indgår opgaver på BA-, master- og kandidatniveau ikke. Ph.d.-afhandlinger erhvervet i et af de skandinaviske lande indgår dog. Vi efterspørger kun primær rapportering af forskning. Derfor er populære fremstillinger, lærebøger, ren forskningsformidling, videnskabelige metodediskussioner etc. ikke relevante. Rapportering af primær forskning skal som minimum indeholde et forskningsspørgsmål, en metodedel og en konklusion. Kravet, der stilles til forskningsrapporteringens form, er derudover, at der relateres til anden forskning i form af teori eller empiri. 4 Sådanne krav skal forsøgs- eller evalueringsrapporter også leve op til, hvis de skal inkluderes. Både evaluering og forsøgsarbejder kan have karakter af primær forskning. Konsekvensen heraf er, at studier af evaluerende karakter, som indeholder et forskningsspørgsmål, en metodedel og en konklusion, kun medtages, hvis de er relateret til den eksisterende forskningslitteratur i form af kendt empiri, kendte teoridannelser eller ekspliciterede, kendte metodologier. Det er endvidere et krav, at der skal være redegjort nærmere for, hvordan bevægelsen fra empiriske data til konklusion er foretaget. Det skal således eksplicit fremgå, hvordan dataanalysen er foretaget skal være året for publicering af undersøgelsen. Tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse (dataindsamling, analyse etc.) spiller ingen rolle her. Den enkelte undersøgelse indgår kun i kortlægningen én gang. Er der fx i 2012 publiceret en artikel om en undersøgelse, der er behandlet i en tidligere kortlægning, indgår denne ikke igen. 5 Daginstitutioner forstår vi i denne rapport altid som dagtilbud for de 0-6-årige børn. Desuden forstår vi ved institutioner i Danmark: dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner, i Norge: daghjem, barnehage og familiebarnehage og i Sverige: daghem, familjedaghem, lekskola og förskola. 6-årige kan gå i børnehaveklasse; derfor indgår disse også. I bestemmelsen af den institutionelle ramme har det været et krav, at studierne adresserer relevante institutioner både i sigte, dataindsamling og resultater. Fx indgår studier, der undersøger et forhold både i skole og dagtilbud for 0-6- årige, alene hvis det i sigte, data og resultater har bidrag, der særskilt beretter om dagtilbuddene. Kun forskning, der direkte forholder sig til institutionaliserede dagtilbud for 0-6-årige i skandinaviske lande, medtages. Det er således ikke tilstrækkeligt, hvis et studie kun implicit kan eller kunne have betydning for dagtilbud. Vi søger ikke viden om børn, forældre eller pædagoger generelt. Vi søger viden om dagtilbud. Kravet er, at barne-, forældre- eller pædagogperspektivet skal være eksplicit behandlet i forhold til dagtilbud. 4 For at det kan hævdes, at et studie relaterer sig til anden forskning, bør dette gøres mere uddybende end gennem enkelte referencer til anden forskning. 5 Den pågældende artikel vil dog blive knyttet til projektet i Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). 18

19 Der er anvendt dansk terminologi i forskningskortlægningen: Udtrykket dagtilbud for børn eller dagtilbud er anvendt som samlet betegnelse for daginstitutioner for de 0-6-årige. Når en undersøgelse angår en enkelt dagtilbudstype, anvender vi den særlige (nationale) betegnelse for denne fx børnehaven eller förskolan (Sverige) Søgning Det ovenfor beskrevne begrebsmæssige univers og scope har fungeret som udgangspunkt for valg af databaser og ressourcer. I de udvalgte databaser og ressourcer er der derefter anvendt søgeprofiler, der også er skabt ud fra dette univers. Sigtet med arbejdet er at finde hele årets forskning på det undersøgte felt. Derfor er der på forskellig vis arbejdet med både nationale bibliografiske baser, nationale forskningsdatabaser, gennemgang af kernetidsskrifter samt afsøgning af en international pædagogisk database. Søgningerne er suppleret med referencer indhentet fra reviewgruppen. Derudover er alle relevante referencer undersøgt for, om de giver yderligere, relevante referencer. Clearinghouse har udført alle søgningerne i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Reviewgruppen har haft mulighed for at drøfte og korrigere både valgte ressourcer og baser samt anvendte søgeprofiler. Reviewgruppen har ligeledes haft mulighed for at foreslå nye referencer. Der er indkommet 10 referencer fra reviewgruppen, som ikke allerede var fundet. Afsøgte databaser og ressourcer samt antal hits fremgår af Tabel 2.1. Alle søgeprofiler og hits er lagt ind i softwaren EPPI-Reviewer. 6 Vi har dog fastholdt samme titel for publikationen som for de tidligere års kortlægninger. 19

20 Ressource Søgedato Hits Cristin (Norge) 18/04/ Bibsys (Norge) 18/04/ Libris (Sverige) 8/04/ Skolporten.com (Sverige) 16/04/ Diva-portal.org (Sverige) 17/04/ Bibliotek.dk (Danmark) 18/04/ Forskningsdatabasen.dk (Danmark) 9/04/ ERIC (Proquest) 9/04/ Håndsøgning af 11 skandinaviskeog europæiske tidsskrifter April / Referencer fra reviewgruppen 10 Referencer fra reference 7 Tabel 2.1: Foretagne søgninger og hits Også i år har det været nødvendigt med en række ændringer i de udførte søgninger. For hvert år er det sigtet at finde al forskningen i databaser og ressourcer med de søgemuligheder, der stilles til rådighed. De anvendte søgeprofiler er angivet i afsnit I Norge er det fortsat forbundet med store udfordringer at finde forskningen. Bibsysdatabasen er fælleskataloget for de norske biblioteker, der erstatter den tidligere Norsk bogfortegnelse (NORBOK). Desværre kan der fortsat ikke i denne base, som i Norbok, søges på udgivelsesland, kun på udgivelsessted (bynavne) eller sprog (norsk og nynorsk). I systemet er der imidlertid data om udgivelsesland disse er blot ikke søgbare udefra. I forbindelse med dette projekt har vi fået Bibsys til at søge på udgivelsesland Norge indefra i systemet og levere os alle hits fra denne søgning. Dette har reduceret udfordringerne forbundet med de norske data. Det er dog fortsat et alvorligt problem, at det norske forskningsdokumentationssystem, Cristin, stadig ikke giver mulighed for professionel afsøgning med vanlig boolsk logik. 7 To forhold gør dog, at årets norske forskning alligevel må anses for dækket: Ni af de ti forslag fra reviewgruppen kom fra gruppens norske medlem, og i år er antallet af gennemsete tidsskrifter væsentligt forøget. De svenske søgninger i Libris og skolporten.com er gennemført præcis som tidligere år. Det svenske nationale forskningsdokumentationssystem, forskning.se, er i lighed med tidligere år ikke blevet anvendt til dette formål. Problemet med forskning.se er dels søgesystemets relative uanvendelighed til specifik søgning, dels databasens orientering mod projekter, ikke mod publicering knyttet til projekter. For Sveriges vedkommende er 7 Søgning efter boolsk logik indebærer, at man kan kombinere flere termer (fx emneord, udgivelsesår, udgivelsessted osv.) ved at benytte en af de tre operatorer, og eller ikke. 20

21 der derfor i stedet søgt i samt i år suppleret med søgning i Divaportal.org, der er et dokumentationssamarbejde for svenske universiteter. De danske søgninger er som sidste år foretaget i bibliotek.dk. Der er også som tidligere år søgt efter danske undersøgelser i Forskningsdatabasen.dk, der nu på grund af bedre indrapportering giver en mere fuldstændig dækning af feltets forskning. Ud over de nævnte baser er det også i år blevet overvejet at søge i nationale artikeldatabaser: den danske (Artikelbasen), norske (Norart) og svenske (Artikelsök). Dette er imidlertid fravalgt. Vi har fastholdt dette fravalg, da vi fortsat skønner, at forskning i dagtilbud for 0-6-årige ikke primært publiceres i nationale tidsskrifter. Det forholder sig snarere sådan, at der i de skandinaviske lande primært publiceres i rapport, bogform eller international artikel, og at der derefter eventuelt formidles sekundært i de nationale tidsskrifter. En del af forskningen publiceres primært i de skandinavisk/nordiske tidsskrifter: Scandinavian Journal of Educational Research, Nordisk Pedagogik samt Nordisk Barnehageforskning. Disse tre tidsskrifter er derfor håndsøgt særskilt for året I år er der som supplement hertil også håndsøgt yderligere otte internationale tidsskriftstitler i årgangene. ERIC (i CSA-versionen), verdens største pædagogiske database, er som tidligere år blevet afsøgt for internationale eller udenlandske bidrag på feltet fra skandinaviske forskere Anvendte søgeprofiler Cristin: Title search done individually for each of these words: daginstitusjon* OR barnehage*or familiebarnehage*or daghem* OR førskol* OR dagt* OR daycare* OR kindergarten* OR nursery school* OR preschool* OR creche OR early childhood education Only: 2012 Only: Tidsskriftsartikkel eller Bok eller Rapport/avhandling eller Del av bok/rapport Bibsys: (daginstitusjon? eller barnehage? eller familiebarnehage? eller daghem? eller førskol? eller dagt? eller daycare? eller kindergarten? eller nursery school? eller preschool? eller creche? eller early childhood education? Eller D=(372.2? OR ? OR 643.5? OR ?) og årstall = 2012 og (materiale = e-bøker eller bøker eller doktoravhandlinger) AND Udgivet i Norge (Bibsys søgte selv på denne profil, da dette endnu ikke er muligt for eksterne brugere) Libris: 21

22 ÅR:2012 AND land:sw AND (kl:em-c.01 OR kl:eab.01 OR förskolan OR daghem OR lekskola OR förskolepedagogik OR familjedaghem OR dagis) Skolporten Listen over svenske doktorafhandlinger er blevet screenet for relevante bidrag til kortlægningen. Alt der kunne være relevant er uploadet. Diva-portal.org [Förskol* OR daghem OR lekskola* For: År=2012 FOR: Avancerad sökning forskningspublikationer, Artikel, forskningsöversikt, Doktorsavhandling, Refereegranskat, Övrigt vetenskapligt] Eller [ECE OR Early childhood education OR preschool* For: År=2012 FOR: Avancerad sökning forskningspublikationer, Artikel, forskningsöversikt, Doktorsavhandling, Refereegranskat, Övrigt vetenskapligt] Bibliotek.dk: ul=dk og (dk=37.21 eller dk=37.22 eller dk=24 eller dk=37.28 eller daginstitution? eller børnehave? eller dagpleje? eller vuggestue? eller førskole? eller småbørnspædagogi? eller dagtilbud?) og år=2012 og ma=(fag1 og bå) Forskningsdatabasen: daginstitution?=børnehave?=dagpleje?=vuggestue?=førskole?=småbørnspædagogi?=dagtilbud?=presch ool?=kindergarten?=daycare?=creche??="nursery school?"="early childhood education" With filter: 2012 ERIC (norway* OR norwegian OR denmark* OR danish OR sweden? OR swedish OR scandinavia* OR nordic) AND (LV(Early childhood education) OR LV(kindergarten) OR LV(preschool education)) Timespan Håndsøgning af 11 tidsskrifter 2012-årgangen Disse tidsskrifter er i alle 2012-årgangs numre håndsøgt efter artikler om skandinaviske dagtilbud: Scandinavian Journal of Educational Research Nordic Studies in Education Nordisk Barnehageforskning European Early Childhood Education Research Journal 22

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige Clearinghouse forskningsserien 2013 nummer 14 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige af Michael Søgaard Larsen Jan Kampmann Sven

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews.

Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews. Clearinghouse forskningsserien 2013 nummer 16 Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews. Teknisk rapport af Trine Kløveager Nielsen Neriman Tiftikci Michael Søgaard Larsen Dansk

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

undervisning, praktik og vejledning på Camilla Brørup Dyssegaard Jesper de Hemmer Egeberg Trine Kløveager Nielsen Kasper Steenberg

undervisning, praktik og vejledning på Camilla Brørup Dyssegaard Jesper de Hemmer Egeberg Trine Kløveager Nielsen Kasper Steenberg Camilla Brørup Dyssegaard Jesper de Hemmer Egeberg Trine Kløveager Nielsen Kasper Steenberg Stinna Vestergaard Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne En forskningskortlægning

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning

Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning Clearinghouse forskningsserien 2011 nummer 09 Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning Et systematisk review af Michael Søgaard Larsen Gerd Christensen Neriman Tiftikci Sven Erik Nordenbo

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER

BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Bilag Dato Maj 2014 BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

FORSKNINGSKORTLÆGNING UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL

FORSKNINGSKORTLÆGNING UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport, endelig Dato Marts 2014 FORSKNINGSKORTLÆGNING UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål og reviewspørgsmål 2 1.3

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK LEDELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport, endelig (ISBN 978-87-7684-813-2) (ISSN 19045255) Dato Maj 2014 2. udgave Clearinghouse-forskningsserien 2014 nummer 22 FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole

Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole Et systematisk review udført for Kunnskapsdepartementet, Oslo Teknisk rapport af Sven Erik Nordenbo Michael Søgaard Larsen Neriman Tiftikçi Rikke

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK LEDELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport, endelig Dato Maj 2014 FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK LEDELSE Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

Læs mere

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Science i børnehaven. En kommentar til to nylige artikler i MONA

Science i børnehaven. En kommentar til to nylige artikler i MONA 75 Science i børnehaven Stig Broström, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet En kommentar til to nylige artikler i MONA Børnehavens didaktik er i kraftig udvikling. Siden 2004

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Olaf Rieper Programchef i AKF Begreb Spredning og organisationer Hierarki og typologi Begrebet evidens Evidens-baseret politik og praksis er en omhyggelig,

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse

LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse Redaktører: Ole Hansen og Thomas Nordahl Bidragydere: Niels Egelund, Ole Hansen, Marianne Jelved, Thomas Nordahl, Bengt Persson, Lars Qvortrup, Ine Eriksen

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Videnskortlægning og praksisafdækning

Videnskortlægning og praksisafdækning Videnskortlægning og praksisafdækning Det kriminalpræventive råd og Trygfonden udbyder opgaven: Forældre- og ungeinddragende tiltag til forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund På basis af den aktuelt

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Brobygningsprojektet Per Fibæk Laursen 30. september 2013 Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Forskningsmæssige resultater Udgangspunktet for Brobygningsprojektet

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER

FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport, endelig (ISBN 978-87-7684-809-5) Dato August 2014 FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER Alsidig udvikling og sociale kompetencer

Læs mere

Inkluderende pædagogik. Hvad siger forskningen?

Inkluderende pædagogik. Hvad siger forskningen? Inkluderende pædagogik Hvad siger forskningen? Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Daglig leder Dansk Clearinghouse Postdoc, autoriseret psykolog Elever Forældre Lærere Pædagoger

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere