Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger"

Transkript

1

2 Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg. Du lærr om olir og duft, om forsamtaln og sikkrhdsrglr, og om hvordan man skabr tryg og god rammr om massasituationn. Kurst kan stå aln, mn r samtidig bgyndlsn på uddannlsn. Omfang: 5 da Forudsætning: Lyst Målgrupp: All. Undrvisr: Ann Nss & Philip Nss. Vlkommn til NORDLYS CENTRET Dn størst glæd r at lær og at dl md andr. Udvikling af fagli og prsonli komptncr har, fra vi bgyndt for mr nd 3 år sidn, vært vors mission. Vors udgangspunkt r altid holistisk, og vi har n ubrydlig tro på, at thvrt mnnsk rummr t væld af rssourcr, som blot vntr på at bliv kaldt frm. Dr har aldrig vært mr bhov for at arbjd md mntal og fysisk sundhd nd nu. Livt blivr for d flst mr og mr hktisk, og dt r nødvndigt at skab n modvægt, så prsonli præstationr bygs på sand værdir, sund rlationr og n fundrt indsigt. Vi har opdlt Nordlys Cntrts tilbud i skolr, som hvr præsntrr t samlt program. På d følnd sidr får du n koncntrrt ovrsigt ovr vors bhandlruddannlsr og coachinguddannls. Vi tilbydr sidløbnd n rækk indsigtskursr, som r kort, slvstændi uddannlsr og kursr indnfor forsklli rlatrd fagområdr. S alt om Nordlys Cntrt på All uddannlsr og hvrt nklt kursus har sin n hjmmsid md uddybnd informationr. Kærlig hilsn Ann & Philip Nss Cntrldr / indhavr Massauddannlsns Hovdmodul Massatraputuddannlsn fornr klassisk kropsmassa, nrtisk halingmassa og n modrn krops-psykologisk hlhdsforståls. Hovdmodult r n allround, faglig og prsonligt basisuddannls, som givr dig dn væsntligst komptnc til at arbjd som profssionl massatraput llr massør. Uddannlsn givr dig t indgånd kndskab til at udfør harmonisk, hlnd kropsbhandlinr md udgangspunkt i Nordlysmtodns landkort ovr krop-sind-rlationrn. Uddannlsn omfattr ndvidr undrvisning i coaching og samtaltknik i rlation til dt massatraputisk arbjd. Du lærr klassisk vstlig kropsmassa (fysiurgisk), wllnssmassa, musklnrgitknik, bindvævsmassa og ayurvdisk massa, og du lærr at anvnd n lang rækk spcifikk bhandlingstknikkr i rlation til klintns problmatikkr, ønskr og bhov. Dr undrviss i bvæapparatts anatomi og fysiologi, kropsanalys, massatraputisk diagnostik, journalføring, bhandlingsstratgi og klinikdrift, og du får n brd orintring om andr rlvant bhandlingsformr. Modult kan afslutts md ksamn. Omfang: 5 x x 8 da. Forudsætning: Grundkurst. S normrn for crtificring på Undrvisr: Ann Nss & Philip Nss m.fl. Trigrtrapi Trigrtrapi r n ffktiv mtod til naturlig bhandling af musklsmrtr, stivhdr, musklspændinr og spændingshovdpin. Trigrpunktrn r kortlagt af læn Jant G. Travll, og vi har udviklt t systm, dr gør dt muligt ffktivt at bhandl md trigrpunktr md spcill massatknikkr. Modult bstår af to dlmodulr (5 da til ovrkroppn og 5 da til undrkroppn), som kan tas i vilkårlig rækkføl. Omfang: da. Forudsætning: Grundkursus llr tilsvarnd ftr aftal. Undrvisr: Ann Nss. Chakra og Psykologisk Mandala Chakrabhandling bygr på n indisk bhandlingsfilosofi og anvnds til massabhandling i rlation til slvudvikling, og når massa bnytts i forbindls md bhandling af psykisk ubalancr. Du lærr båd n spcil Nordlys Chakra Mtod og n traditionl, indisk ayurvdisk chakramassatknik. Du får også n indføring i psykologisk Mandalatgning, som rdskab til tolkning af dybdpsykologisk procssr. Omfang: 7 da. Forudsætning: Grundkurst. Undrvisr: Philip Nss & Ann Nss. Nordlys Slvmassa Slvmassan indgår i dn traputisk udviklingsprocs, som n mtod til slvomsorg, udrnsning og r n fordybls i massans indrst væsn. Slvmassa llr Karmamassa kombinrr slvudvikling, slvrflksion, opbygning af prsonligt ovrskud, sundhd, slvdisciplin og krativitt. Du lærr også om kost og rnæring i forbindls md kropslig og mntal udrnsning. Dr r intgrrt n fuld vtarisk diæt i kurst. Omfang: 6 da. Forudsætning: Grundkursus (llr ftr aftal) og at du r modn til at arbjd dybt md dig slv. Undrvisr: Philip Nss (& Ann Nss).

3 MassaSkol Nordlys Massa r n intgrrt bhandlingsmtod, som forbindr dn klassisk massa, nrtisk hlbrdlsstknikkr og krops-psykologisk hlhdsforståls. Krop og sind hænr sammn, og hvad ntn dt handlr om at skab nrl wllnss og sundhd, llr at bhandl skavankr og sygdomm, har Nordlysmtodn altid hl mnnskt i fokus. Nordlys MassaSkoln r Danmarks ældst uddannlssstd for massørr og massatraputr. Vi har introducrt man af d bhandlingsprincippr, dr r normsættnd i dag. Vors arbjd bygr på vdvarnd rsarch og studir hos nogl af vrdns bdst kropstraputr, coachs og lærr, og vi sættr n ær i altid at vær på forkant md dn nyst vidn indnfor massa, kropstrapi og prsonlig udvikling. Til vnstr sr du dn mst almindli sammnsætning af n massauddannls, mn dt r muligt at supplr llr rstatt nogl af modulrn md d spcialisrd massakursr, du findr til højr. Vi hjælpr dig rn md at sammnsætt n uddannls, dr passr spcifikt til din bhov. Tag t skridt ad gann. Først skal du lær Nordlys Massans Grundform, (dt skr på Grundkurst) og drftr ligr massavrdnn åbn for dig. Eftr t grundkursus kan du altid giv massa til vnnr og famili, og du har fuld adgang til hl uddannlssprogrammt. Kærnn i massauddannlsn r hovdmodult, som kan nnmførs på ca. halvandt år. Hr lærr du hl dt massatraputisk håndværk i tori og praksis. Sidløbnd llr uafhængigt af uddannlsn kan du ta kursr i spcifikk massatknikkr og på dn måd spcialisr dig, ftruddann dig og skab din n traputisk og pædagogisk profil. På all kursr arbjds dr båd md dt fagli indhold og dn prsonli udvikling. Målt r, at du kan mød din klintr md intgritt, ovrblik og modnhd og md n solid faglig komptnc. For at bliv crtificrt Nordlys Massa Traput skal Hovdmodult afslutts md ksamn og du skal opfyld d fagli normr for uddannlsn. (S uddannlsns hjmmsid.) Som fuldt uddannt Nordlys Massa Traput kan du rgistrrs i dn offntli RAB-ordning (Rgistrring af Altrnativ Bhandlr), og du opfyldr rglrn for momsfritals. S all informationr på uddannlsns Intrntsid llr kontakt os. Massa til gravid 1. dag r for ikk-jordmødr og hr får du n indføring i gravidittns fasr og barnts udvikling. 2. og 3. dag r for all. Du lærr at giv n nrl massa til n gravid og spcifikk tknikkr for bækknsmrtr, ryg- og skuldrproblmr, samt rdskabr til at stimulr glædn vd gravidittn. Omfang: 2 da for jordmødr. 3 da for all andr. Målgrupp: Jordmødr, sundhdsprsonal og traputr. Undrvisr: Bnt Nørgård & Ann Nss. Barn til Barn Massa 1-2 Når børn lærr at massr og brør hinandn, skabr dt naturlig tryghd, ør kropsbvidsthdn, mobningsnivaut faldr og konfliktrn blivr lttr at løs. På kurst lærr du at instrur børn i børnhavr, SFO r og skolr i at giv hinandn massa og brøring og i at mød hinandn i brøringsl. På trin 2. får du suprvision og lærr flr tknikkr. Omfang trin 1: 2 da. Omfang trin 2: 1 dag. Institutionskursr / Prsonalda / Børnkursr: Tilrttlægs ftr aftal. Målgrupp: Pædagor, institutionsprsonal, lærr og massørr. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Lin Nss & Ann Nss. Børn & Forældr Massa Oplv n hlt ny og sjov måd at vær sammn md dit barn. Du lærr at giv n spcil børnmassa som skabr t djligt mød md dit barn og så r dt sundt og afstrssnd for barnt og dig slv. Når kursr r på 6 timr lærr I også at lav Børn-Mandala. Omfang: 3 llr 6 timr (s kursusovrsigtn) Målgrupp: Forældr llr fx. bdstforældr md børn 4-1 år. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Lin Nss & Ann Nss. Pædagogisk Massa til fysisk llr psykisk handikappd Uanst svær bgrænsninr llr social problmr har mnnskr bhov for brøring og nærhd. Pædagogisk Massa r n støtt til dnn klintgrupp og givr øt livskvalitt og sundhd. Du lærr n særlig hnsyntand massaform, som tilpasss klintns handikap og basissituation. Du lærr om attitudr, grænsr, information til pårørnd og prsonal, accpt og tik. Omfang: 4 da. Målgrupp: Pædagor, prsonal og massørr. Forudsætning: Grundkursus llr tilsvarnd ftr aftal. Undrvisr: Lisbth Hlbo Mastrclass En massatraputuddannls stoppr aldrig. I Mastrclass har du mulighd for fortsat ajourføring, vidruddannls og suprvision. Programmt aftals og skræddrsys til d konkrt dltars ønskr og bhov. Dr arbjds fast md ajourføring af massatraputuddannlsn, ftruddannls, n procs og suprvision. Omfang: 4 da. Forudsætning: Massauddannlsns hovdmodul og mdlmskab af Nordlys Forum. (S Undrvisr: Ann Nss & Philip Nss. Massa r kunstn at brør og at bliv brørt. Grundfag Anatomi og Fysiologi. Sygdomslær og Farmakologi. All øvri grundfag indgår i massatraputuddannlsns hovdmodul. S llr bstil brochur.

4 BrøringsTrapiSkol Hlbrdls r n kraft, dr bor ind i nhvr lvnd skabning. Dt bdst vi kan gør r at giv dn næring. Dt krævr indsigt og ngamnt, mn først og frmmst nærvær. Nordlys Traputisk Brøring r n modrn, intgrrt haling-og bhandlingsmtod, som fornr blid nrtisk brøring og nænsom strukturrt kropsmanipulation. Dr arbjds i n atmosfær af psykisk harmoni og spiritult nærvær. Dn umiddlbar virkning r som rl n oplvls af afspænding, holistisk vlvær og n øt hlingshastighd. I d snr år har n rækk vidnskabli undrsølsr på forskllig vis kunnt forklar n dl af brøringstrapins virkmåd, og man har ftrhåndn st mulighdrn i dnn stærk og nænsomm bhandlingsform. Virkninn r komplks og skr båd nnm nrvsystmt, kroppns nrgistrømm og nnm psykisk procssr. Vrdn ovr anvnds brøringstrapi som komplmntær bhandling i forbindls md man forsklli sygdomm og problmstillinr: Strss, psykisk ubalanc, livskrisr, støtt til kræftpatintr, hospicpatintr, på pljhjm og i børninstitutionr. Samtaltraputr og coachs anvndr md god ffkt brøringstrapi som supplmnt til dn vrbal procs og som t rkndlssfrmmnd lmnt i prsonligt udviklingsarbjd. I England, Australin og USA r traputisk brøring langt mr udbrdt, nd vi kndr dt i Skandinavin, og dr r tablrt formlt samarbjd mllm Brøringstraputr og d offntli sundhdssystmr. Dt r især sypljrskr, lær og pljprsonal md dirkt patintkontakt, dr har ftruddannt sig, og som har åbnt dørn for dnn bhandlingsform. I dag r intrssn udbrdt til mnnskr md vidt forsklli baggrund, og all kan lær brøringstrapi. Vi arbjdr i diss år aktivt for at frmm n tilsvarnd udvikling i vors dl af vrdn. Nordlys brøringstraputuddannlsn bygr på n omfattnd rsarch og rfaring, og vi har udvalgt og sammnsat t program, dr givr n brd indsigt i brøringstrapins princippr og praksis. Uddannlsn inkludrr på all modulr t intnsivt, prsonligt udviklingsarbjd (Slf-Coaching), som r n uundværlig forudsætning for, at man kan funr ansvarligt, snsitivt og modnt som brøringstraput. Du lærr også at arbjd md dn hlnd forsamtal i rlation til dt brøringstraputisk arbjd. Uddannlsn r opdlt i tr modulr, som hvr r opdlt i 2-3 sammnhænnd dlmodulr. Modulrn kan tas i vilkårlig rækkføl. Enrtisk Trapi og Psykisk Strømm Vi tar udgangspunkt i n grundig nnmgang af mnnskts nrgisystm og blysr båd østli og vstli torir, traditionr og rfarinr. Du lærr n rækk praktisk mtodr og bhandlingstknikkr, som dirkt kan anvnds i klintarbjd. Enrtisk diagnos r n sansbasrt scanningsmtod, hvor vi kortlægr klintns nrgimønstr og brur rsultatt som grundlag for at tilrttlæg n bhandling. Enrtisk trapi r n nrl original halingmtod, hvor man brur hændrn til at stimulr, bvæ og harmonisr nrgin i kroppn, og dt skabr n dyb ro og indr balanc. D 8 psykisk mridianr r udgangspunktt for t punktbhandlingssystm, dr især anvnds i forbindls md psykosomatisk problmatikkr, maskulin-fminin ubalancr, grænsproblmatikkr, for lav nrgi og cntrringsproblmr. D psykisk mridianr knds fra dn traditionll kinsisk mdicin. Klangmassa r t lydtraputisk systm, hvor vi arbjdr md spcill synskål fra Npal, dirkt på kroppn. Du får n introduktion og lærr klangmassans grundform. Klangmassa r udviklt af dn tysk traput Ptr Hss. Tknikkrn kæds sammn i én sammnhænnd Nordlysmtod, hvor du diagnosticrr, tilrttlægr, nnmførr og valurr bhandlinn. Forudsætning: Lyst Omfang: 3 dlkursr af 4 da. Undrvisr: Ann Nss & Philip Nss. Tnsgrity Mtodr og Polarittstrapi På dtt modul fokusrr vi på to brøringstraputisk mtodr, og t avancrt tstsystm, som på hvr sin måd givr dig t væld af værktøjr. Tnsgrity Mtodrn tar udgangspunkt i kroppns vn til at tablr naturlig balanc mllm flksibilitt og stivhd. Tnsgrity r t af d systmr, som dn ny naturvidnskab har opdat. Tnsgritybhandling har n forløsnd virkning på fastlåst psykisk traumr, såvl som fysisk problmr md knoglr, musklr og bindvæv. Du lærr at kommunikr md kroppns cllstrukturr, og dtt kan anvnds sammn md all andr bhandlingsmtodr. Tstsystmt, som du lærr på dtt modul, bygr på tnsgrityprincipprn og gør dt muligt at analysr kroppns ubalancr og drfra udvikl n bhandlingsstratgi. Tstsystmt kan anvnds i rlation til all brøringstraputisk mtodr. Polarittstrapi bygr på læn Dr. Randolph Stons opdalsr og princippr. Hr forbindr man områdr i kroppn md hnblik på at skab n naturlig balanc, dr tilladr nrgin at flyd frit og harmonisk. Du lærr båd nrl polarisring, som kan anvnds som nrgiløft på all mnnskr, og n rækk avancrd spcifikk polarittstknikkr, som brus i forbindls md bhandling af fysisk sygdomm, psykisk krisr llr som støtt til prsonlig udvikling. Forudsætning: Lyst. Omfang: 3 kursr af 4 da. Undrvisr: Ann Nss & Philip Nss. Halingmassa Dtt modul bstår af to kursr, som r fælls md Nordlys massauddannlsn. Gnnm halingmassa lærr du nrgiarbjd dirkt på hudn og uanst om du snr vil anvnd massa, r dt dn mst ffktiv måd at rknd krop-nrgi-rlationrn. Nordlys Massa Grundformn givr dig n nrl frmgangsmåd, og på grundkurst lærr du d fundamntal princippr og tknikkr for hlnd brøring. Chakra Mtodn r t dirkt arbjd md dn mst btydnd krop-sind struktur i vors nrgisystm: Chakrarn. Tilsammn givr d to kursr dig n basisuddannls i dn original Halingmassa. Massa Grundkursus S bskrivlsn sid 2. Chakra Mtodn S bskrivlsn sid 2.

5 CoachingSkol Nordlys Coaching r n holistisk udviklings- og læringsprocs, hvor du arbjdr md dig slv og md andr på n balancrt måd. Som coach brur man sin rfaring og modnhd i forning md tknikkr og mtodr. Coaching forgår i t liværdigt forhold, hvor coachn støttr sin klint - dn coachd - til at få styr på sin føllsr og tankr, så hun llr han kan bru sin rssourcr og d givn omstændighdr til at ralisr sin drømm og mål. Slv ordt coach btydr n vogn, llr t bfordringsmiddl, og dt r t mt rammnd billd på, hvad coaching r: En mtod til at støtt og bfordr sig slv, n mtod til at bfordr andr mnnskr og n mtod til at få succs i profssionll rlationr og organisationr. En måd at få mr ud af livt. Slv idn om coaching og rssourcudvikling var dt, som inspirrd os til at grundlæg Nordlys Cntrt for mr nd 3 år sidn. Vors coachingkoncptr og uddannlssprogrammr r i konstant udvikling. Fundamntt for Nordlys Coaching r intgration, bvidsthdsudvikling og kommunikation. Dt handlr om indsigt, tankmønstr og vanr. Dt handlr om ord og krop, føllsr og handlinr. Dt handlr om prsonli værdir, frihd, valg og tro. Coachns vigtigst rdskab r at lytt, obsrvr og still god spørgsmål, dr matchr dn coachds virklighd og gør dt muligt at opda sin rssourcr og at s sig slv og sin opgav i mulighdrns prspktiv. Coaching r n rspktfuld, optimistisk, frmadrttt procs, dr altid tar udgangspunkt i ønskt om at find løsninr og skab n forbdring, uanst omstændighdr, uanst hvm du r llr var, og hvad du tidlir har vært innm. Du skal væl Nordlys Coaching, hvis du har lyst til at kombinr n intnsiv faglig uddannls som profssionl coach md n li så intnsiv prsonlig udviklingsprocs. Fra først til sidst vil du oplv, at tori og praksis binds sammn. Allrd fra dt først kursus r du i stand til at coach båd dig slv og andr. Du skal vær indstillt på at træn md prøvklintr nnm hl forløbt. Du vil hav bhov for sidløbnd at læs komplmntrnd littratur. Vi har valgt at lad dn samld uddannls strækk sig ovr ca. 2 år, så coaching og slvudvikling når at bliv n dl af din n måd at tænk og lv på, og så du kommr til at praktisr coaching på basis af ægt intgritt. Dt btydr også, at forløbt udn problmr kan nnmførs sidløbnd md normalt rhvrvsarbjd. Uddannlsn kan afslutts md n ksamn og crtificring. S mr på Intrntsidn. Coaching Grundkursus Du får n praktisk indføring i coachinns princippr, tknikkr og mulighdr. Du lærr hvordan man afklarr og formulrr sin mål, så dr r optimal mulighd for at opnå succs. Du lærr at lytt fokusrt, iagtta d usagt mddllsr, og hvordan man anvndr coachinns særli spørtknikkr, så dn coachd kommr i kontakt md sin rssourcr. Vi arbjdr md stratgiudvikling og md, hvordan man træffr n rigtig bslutning. Du får også n introduktion til Ennagrammt og d vidrgånd aspktr af coaching, som vi arbjdr md på coachinguddannlsn. Kurst r intnsivt, og når du kommr hjm, kan du umiddlbart bgynd at træn coaching md vnnr og kollgar. Omfang: 3 da. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Philip Nss. Nordlys Coachinguddannls Uddannlsn r n faglig og prsonlig udviklingsprocs på højt nivau, dr sigtr mod, at du kan praktisr som profssionl Lif-coach og Businss-coach. Uddannlsn omfattr ndvidr n basisuddannls i nnagramtypologi, som gør dig i stand til at tilpass din coaching til d forsklli prsonlighdstypr. Hr r n ovrsigt ovr uddannlsns søjlr : Slv-coaching r t båd brdt og dybt prsonligt træningsprogram, hvor du lærr at arbjd md dig slv, udvikl din bvidsthd - at vær din n coach. Udgangspunktt for at kunn coach andr r, at du kndr dig slv og har intgrrt coachinns princippr i din n prsonli livsstil. Du lærr at arbjd mditativt, systmatisk og konstruktivt md dig slv, og du lærr at aflæs, barbjd og hl d dybr lag i dit t sind. Formålt r prsonlig afklaring, modning og at kunn opbyg t positivt nrgiovrskud og balanc i dit t liv. Lif-coaching søjln givr dig mtodr og tknikkr, dr gør dig i stand til at arbjd som profssionl coach, vjldr og mntor i n brd sammnhæng. Du lærr n lang rækk psykologisk modllr og coachingtorir som all afprøvs og træns i praktisk coachingsituationr. Vi lægr vægt på, at du som coach udviklr din n prsonli coachingstil md afsæt i n livsrfaring, prsonlighd og intgritt. Businss-Coaching r n træning i at anvnd dit coachingværktøj i rlation til karrirudvikling, ldls og forrtnings-stratgi-udvikling. Du lærr at analysr intrsskonfliktr og at forta n tisk afgrænsning af coachinn. Md udgangspunkt i uddannlssgruppn fokusrr vi på, hvordan man skabr ntværk og udviklr n lærnd organisationr. Ennagrammt r dt mst dynamisk og anvndli værktøj, når dt handlr om at udvikl motivation og undgå faldgruppr i n udviklingsprocs. Vi nnmgår d 9 typr, og du lærr, hvordan d visr sig i prsonlighdn, og hvordan d kan anvnds som landkort i coaching. Omfang: 7 x 4 da. Forudsætning: Coaching Grundkurst llr tilsvarnd ftr aftal. Du skal føl dig parat til intnsiv prsonlig udvikling. Undrvisr: Philip Nss. Ennagram Basis Ennagrammt r t landkort ovr sindt, som bskrivr mnnskts prsonlighd i 9 grundtypr og visr drs sammnhæn, faldgruppr og udviklingsrtninr. Dt modrn nnagram r n psykologisk modl og vidrudvikling af spiritul visdom. Vidn om nnagrammt r n fantastisk nyttig forstålssramm og t værktøj, når man arbjdr md rssourcudvikling, tam-building, slvudvikling, coaching og trapi. Ennagrammt indgår bl.a. i vors coachuddannls, mn tilbyds også nu som slvstændigt kursus. Vi nnmgår d 9 typr, drs karaktrr og udviklingsnivaur. Omfang 4 da. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Philip Nss. din udvikling vil oplvs som n volution, mn ffktn vil vær rvolutionrnd... Stphn R. Covy

6 AkupunkturSkol Dt r ikk vindns lunr, mn mådn du sættr din sjl, dr bstmmr, om du når frm til målt. Kinsisk ordsprog Dn traditionll kinsisk mdicin (TCM), som ligr til grund for akupunktur og akuprssur, r t sundhdssystm, dr bygr på n mt dtaljrt forståls af sammnhænn mllm krop, sind og sjæl. TCM bygr også på vigtighdn af at vdlihold sundhd, snarr nd udlukknd at hlbrd sygdom. På dnn baggrund r tankgann i TCM i fin ovrnsstmmls md dt livssyn, vi bygr på i Nordlys uddannlsr. Akuprssur r n spcil massa af akupunkturpunktr, som kan intgrrs i dn almindli Nordlys Massa. Modulrn Akuprssur 1 og 2 kan drfor nnmførs som n dl af din uddannls til Nordlys Massatraput. Nordlys akupunktøruddannlsn afslutts md Eksamn og dn opfyldr all fagli normr for dn offntli RABordning (Rgistrring af Altrnativ Bhandlr) og rglrn for momsfritals. Vi ønskr md dnn uddannls, at du får mulighd for at tilgn dig d prsonli rdskabr som dltals i n uddannls på Nordlys Cntrt givr dig samtidig md, at du får n faglig uddannls som akupunktør på højt nivau. Mdns akuprssurmassan indgår som ld i t tilbud om vlvær og vdliholdls af sundhd, indbærr akupunktur, at du kan forta ntlig sygdomsbhandling. For at dtt kan forgå på t fagligt forsvarligt nivau og rn i samarbjd md patintns øvri bhandlr, stillr vi krav om, at du har nnmført undrvisning i anatomi, fysiologi, sygdomslær og farmakologi. Læ Kirstin Münstr r uddannlssansvarlig og ldr af akupunktøruddannlsn og undrvisr på all AkupunkturSkolns fagkursr. S mt mr på skolns Intrntsid llr ring til os for prsonlig vjldning. Mridianlær & Akuprssur 1 På dtt kursus lærr du om kroppns mridianr og drs samspil, sålds at du kan forstå d ubalancr, dr ligr til grund for klintrns symptomr. Du præsntrs for d grundlægnd bgrbr i traditionl kinsisk mdicin (TCM), om dn kinsisk organfysiologi, og du lærr d sjælsmæssi og psykisk aspktr af TCM at knd. Kurst givr dig ffktiv rdskabr til at forstå og bhandl fysisk og psykisk ubalancr hos din klintr. Vi arbjdr md trykmassa akuprssur som dirkt kan intgrrs i massaarbjdt. Du lærr akuprssurmassa for hovdpin og migræn, bihulproblmr, nakk- og skuldrsmrtr, rygsmrtr, tnnisalbu, musskadr, allrgi, fordøjlssproblmr, mnstruationssmrtr, hoft- og knæsmrtr samt søvnproblmr. Omfang: 5 da. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Kirstin Münstr. Mridianlær & Akuprssur 2 Vi bygr vidr på kursus 1. Du får ljlighd til at uddyb dit kndskab til mridianrn og lærr om d kstraordinær mridianr. Vi lægr på dtt kursus spcilt vægt på sammnhænn mllm mridianrn og organfunktionrn, blandt andt nnm back shu og front mu punktrn. Du lærr mr om d fundamntal substansr og drs grundlægnd ubalancmønstr. Du lærr n fuld mridianmassa samt akuprssurbhandling af ansigtsnrvsmrtr (triminusnuralgi og atypisk ansigtssmrtr), tand- og kæbsmrtr, astma, brystsmrtr og ovrgangsaldrns symptomr. Omfang: 5 da. Forudsætning: Akuprssur 1. Undrvisr: Kirstin Münstr. Akupunktøruddannlsn Uddannlsns hovdmodul indholdr dn tortisk basis i traditionl kinsisk mdicin md tilgnls af mridian- og punktlær, funktionskrdsns fysiologisk funktionr, ubalancmønstr i funktionskrdsn, sygdomslær, diagnostik og diffrntiring. Du lærr nåltknik, hygijn og rglr for anvndls af akupunkturbhandling. Som n slvføllig dl af n Nordlys uddannls lærr du om bhandlrtik, lovgivning, journalføring og patintkommunikation. Uddannlsn indholdr lilds dn vstligt orintrd dl af akupunkturbhandlinrn: trigrpunktsakupunktur, priost akupunktur, sgmntær akupunktur og ørakupunktur. Dt sikrs, at du undrvjs i uddannlsn får tilstrækklig mt kndskab til almindlig mdicinsk undrsølssmtodik til, at du kan skln mllm tilstand hos patintrn, hvor du kan arbjd aln md akupunktur og tilstand, hvor patintns n læ bør konsultrs. Dr r praktisk lmntr på hvrt kursus md indøvls af akupunkturbhandling af symptomr og sygdomm. Dt forudsætts, at dltarn straks går i gang md praktiktræning, og dr r suprvision af din gn bhandlinr undrvjs i uddannlsn. Du arbjdr undr uddannlsn undr suprvision af Kirstin Münstr. Omfang: 6 kursr af 5 da, i alt 3 kursusda. Forudsætning: Akuprssur samt Anatomi & Fysiologi og Sygdomslær & Farmakologi. Undrvisr: Kirstin Münstr. Grundfag Anatomi & Fysiologi. Sygdomslær & Farmakologi. All øvri grundfag indgår i hovdmodult. S llr bstil brochur.

7 Indsigt Nordlys Indsigt r n vift af kort uddannlsr og kursr, dr kan indgå som supplmnt i d forsklli uddannlsr og funr som ftruddannls, inspiration og fordybls. Klangmassa Intnsiv Uddannls Klangmassa r n modrn pædagogisk og traputisk mtod, som bygr på n 5 år gamml indisk og tibtansk tradition for anvndls af lydvibrationr fra synskål til hlbrdls - massa på cllplan. Klangmassa givr n hurtig og dybtvirknd afspænding, fordi lyd r mnnskts grundlægnd natur. Ptr Hss har udviklt klangmassa på baggrund af mangfoldi rfarinr og rsarch i Tibt og Npal. Mtodn r udviklt sammn md Prof. Dr. Grt Wgnr, som har forskt og indsamlt rfarinr om traditionl musiks virkning på sindt og kroppn. Omfang: 7 da. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Zljko Vlahovic. Sprog: Tysk md ovrsættls til dansk. Mr information s: Stnmassa Basisuddannls Dr r man facttr i n stnmassa. Dt r massatrapi, hvor vi anvndr varm og køli stn til at giv n dybtgånd, traputisk, afslappnd, hlnd og udrnsnd bhandling. Samtidig kan du få n utrolig god jordforbindls og føl dig fyldt op md massr af ny nrgi. Dtt r dt oprindli grundlægnd kursus i stnmassa. Du vil lær anvndlsn af varm og køli stn (trmotrapi), nrgiafbalancring og afspænding, samt hvordan du massrr hl kroppn md stnn. Omfang: 4 da. Forudsætning: Uddannls indnfor massa, kndskab til anatomi og fysiologi. Undrvisr: Hll Duholm. Psykologi & samtaltraputisk basisuddannls Dn traputisk samtal r n strukturrt, målrttt dialog, som forgår ud fra nogl klart dfinrd princippr. Vi har dlt psykologi og samtaltrapi i to dl: Dl 1 indholdr grundlægnd samtaltrapi og dn obligatorisk psykologiundrvisning i rlation til RAB og momsfritals og anbfals til all, som ønskr n traputisk uddannls. Dl 2 r n ovrbygning for all, som ønskr at få n profssionl baggrund i samtaltrapi, og md bg diss srir r du godt rustt til at arbjd md traputisk samtal, uanst hvad dit rhvrv mått vær. Omfang dl 1: 2 x 5 da. Omfang dl 2: 2 x 4 da. Undrvisr: Liz Whitta-Jørnsn. Mditation - Rtræt Hvrt forår holdr vi mditationsrtræt md fokus på spiritul procs. Vi tar udgangspunkt i spiritull tkstr og idr, og vi ladr os inspirr af mystikkrns rfarinr og mtodr. Hvr rtrætdag r opbygt ftr n klostrlignnd struktur md undrvisning, mditationr, tilbrdning af mad, fællsspisning, naturvandrinr, musik, mandalatgning og tid til prsonlig fordybls og hvil. Dt r muligt at vær fast mdlm af dnn grupp. Nyt tma hvrt år. S om tmat og om optalsskritrir på intrntsidn. Omfang: 5 da. Forudsætning: Lyst og Mditationsrfaring. Rtrætldr: Philip Nss & Ann Nss. Chi Kung Chi Kung (Qi gong) btydr at kultivr nrgin. Chi Kung r n ca. 5 år gamml kinsisk bvælssform, dr r opståt som n dl af dn taoistisk praksis. Chi Kung r t stærkt rdskab til at brin os i harmoni og balanc md dn univrsll nrgi. På dtt kursus lærr du Xing Shn Zhuang, som btydr formn hvori kroppn og sjæln kan forns. Formn bstår af n rækk langsomm stånd øvlsr sammnsat i n skvns, hvor hvr øvls fokusrr på n bstmt dl af rygsøjln. Forudsætning: Lyst. Omfang: 2½ da. Undrvisr: Jtt Brink Møllr. NORDLYS Mandala Mandalatgning har båd n kunstnrisk, spiritul, n pædagogisk og n traputisk dimnsion. Vi holdr mandalakursr på to nivaur. Dt vidrgånd nivau: Mandala Mystik, har nyt indhold og tma hvrt år og dt r muligt at vær fast mdlm af dnn grupp. S: Mandala Basis Mandala r n fascinrnd kunstart, hvor form, farvr og mønstr blivr til n dyb psykisk og spiritul procs. Gnnm mditation og kontmplation tydliggørs dn skjult virklighd og i symbolrn får man sin sjæl i tal. Form, indsigt og kunst opstår. På dtt kursus lærr du mandalakunstns grundrglr og arbjdsmtodr. Du lærr at konstrur omtrisk formr, om farvkomposition, Goths farvlær, dt gyldn snit og fibonaccitalln og Kristn Mandala. Vi tgnr og malr, mditrr og dlr oplvlsr. Omfang: 3 da. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Ann Nss. Vi må ikk ophør md at udforsk, for når vi når slutninn på vor udforskning, når vi dt punkt vi startd fra, og sr dt for først gang T.S.Elliots Mtamorf og d Univrsll Princippr Mtamorf r n nkl mtod til hlbrdls og prsonlig udvikling. Du lærr Mtamorf Tknikkn, som gør brug af ltt brørinr på føddrns, hændrns og hovdts rygsøjl-rflks-punktr, og du lærr at forhold dig objktivt i forhold til dt at nå t bstmt rsultat. Dtt tilladr, at nrgin blivr guidt af dit indr intllinssystm, og forvandlr din mønstr på dn måd, dr r bdst for dig. Kurst omfattr drudovr n nnmgang af d Univrsll Princippr. Omfang: 2 ½ dag. Forudsætninr: Lyst. Undrvisr: Gaston Saint-Pirr. Sprog: Enlsk. Mandala Mystik og Procs Vi trænr dybr ind i mandalans mystisk og rligiøs dimnsionr, og vi brur mandalaprocssn til prsonlig fordybls. Mandala blivr nu t rdskab til at synliggør potntialr og til hlbrdls. Kurst bgyndr torsdag aftn md middag, hvor hvr mdbrinr not lækkrt til dling. Vi sr på gaml mandalar (mdbring rn fotos af mandalar, dr har gjort indtryk), vi mditrr og forbrdr d kommnd das arbjd. Omfang 3½ dag. Forudsætning: Mandala Basis. Undrvisr: Ann Nss.

8 ATOMISKOLEN Massabriks Fælls grundfag for all altrnativ sundhdsuddannlsr Profssionll briks udn kompromissr Intrnt Spcialbutik ATOMI & FYSIOLOGI SYGDOMSLÆRE & FARMAKOLOGI PSYKOLOGI KLINIKDRIFT f l r m o d l l r mt lt stabil Nordlys T sammnklapplig 2, $% /2-% &9 Massaoli højdindstills lt. 2 s2!"s justrbart ansigtshul Ætrisk oli aluminiumsstl.%s / RAB - standard Moms-fritals Jurliqu Hudplj p a t n t r t w i r s y s t m Mditationspudr r n g ø r i n g s v n l i g Lvnd undrvisning i ovrskuli modulr god invstring Astra-Lit Massabord s t o r t t i l b h ø r s p ro g r a m Kiropraktorbriks f l r f a r v r Tilbhør k i ro p r a k t o r m o d l l r Bør KØBENHAVN & SILKEBORG Mulighd for forhandlrog skolaftalr Tlfon NG WW M AG HI IS EG./2$ RA RDLYS.O E TR REDE TE DK " RDLYSFORU A 2 s2! SS O N W K D M -4,93 &/ 25 N PEUTE RAMTERAPEUTERR SAGE ASUTER s WWW 4E - PE. S all modllr og farvr i mport og distribution nordlys butik - Tlfon E s T E R A P I s CO AC Bliv mdlm af S og bstil all produktr på llr ring for bstilling Find n N o rd l y s T r a p u t Nordlys Cntrt samarbjdr m d d t o b h a n d l r f o r n i n g r, som organisrr M a s s ø r r, M a s s a g t r a p u t r, Samtaltraputr og Coachs. Vi har n fælls list md d b h a n d l r, v i a n b f a l r. Nordlys Forum Nu kan du bliv offntligt Rgistrrt Altrnativ Bhandlr - RAB... vi r n mdlmsforning for all, som r intrssrt i Nordlysarbjd: Slvudvikling, Traputisk Massa, Brøringstrapi og Coaching. NMT r brttit af Sundhdsstyrlsn til at rgistrr uddannd Nordlys Massa Traputr ftr RAB-lovn Du kan båd vær mdlm som studrnd, traput og coach w w w. n m t r a p u t r n. d k w w w. t r a p u t r n. d k Kursuskalndr ldin dig via: dk ld rdlys. n tilm w.no Du ka 81 t: ww 81 1 rntt 5 86 Int : lfon 86 8 t 4, T +45 væ ng.dk Undrx: ind sø ordlys () Fa nlvisr t, Alm, Uddan tal mail: C ntr rs s ys EForud- g s/tim, ad rdl na vn Pris borg btalin v : No ig li gt Br 86 Silk i alt vnd g nød tyd ail. DK Tilmldin op lys -m Dator sk at og din Gratis & Hu */TB nr. 8 NM n tlfo NM*/TB prak44 d ir & */TB sr NM.9.27 d n d all r og ls Kurs ls m ikk an Du NM*/TB.11 Kursus 44 TNER kl æft kræft nd s kurst NSAF SER Nr. NM*/TB ftn.2.28 r. Bkr r n b Dr udslign 44. før DKUR MATIO ationsa s) konto r. dta l. INFOR Inform AGE GRUN m fkursu 7 Du mo lys nin rlist til vors Grund NM*/38 op Ź78 S MASS - Grundfor m ssa, dlta til at rin LY tis k ndfor n ys Ma ldls NORD Massa - Gru m indka vlkomm r Nordl ad du Ź714 Massa - Grundfor m id sætt ktura vrsigtn, hving). r alt fa (forud Ź715 Massa - Grundfor m -29 UL tal so 23. OD g og.6.28 t/ rudb Ź811 Massa - Grundfor HOVEDM talin ing: S i kursu kurs n (fo S B før ls ing -26 nn r Ź812 Massa NELSEN 2. 9 ld af din ug Udda tilmld vd tilm rsus) NM/AK/TE nst t frmgår Ź813 EUDD Traput 1-6 Vd ndfku /TE s s AG 32, d btal & Gru46 NM/AK skal MASS Massa odul Hold lig btaling t btal r som /56 Massa v d & løb 74 Hovdm for månd r, ll NM*/TE /63 rdlys m r /TE d Rstb t start ttr No sn um NM/TB Muligh rs rudsæ ku rsu dlku ftls a R (fo 8 TE vn og 51 URSE faktur na kræ &LN EK 22. n b gt AG lin op r tyd li MASS Undrkr modta b for fx. d r &LN r NDE /3 Hu sk ing lø r. Du 45 un unkt EGÅE tal rkrop &LN rin ll småb b tal s /3 GE VIDER 2 Trigrp unktr Ov kost) indb kvitt ASSA l. rp &LN 72 din t. Evntu n r m. m. /6 r (ink Mandala 45 m AVIDM Trigg 95 ag ut 9 G GR ass &LN 82 og 8 trap SAGE r kurs ss ag la 95 Slvm tod ssa AS und ma 822 &LN akram ass for Ma BØRNEM 15-18) j, 3.28 k Ch dl ar (kl. n rcl E &LN 825 t anm ssa (kl ) Mast SSAG kurs &LN 826 GISK MA rældr Ma g i D ) Fo GO Massa (kl. 9-1 ssa talin &LN PÆDA Børn og Forældr /8 Indb rt +73 konto Massa rn/barn ma nhavn LH 8 ldr Ź79 Børn og 24 rta Foræ gogik, ba barn Køb BN& 8 Ko ssa rn/ Ź832 Børn og Konto spæda gogik, ba barn ma rda BN& ssa rn/ 2 TE/21 Ź833 Brøring k No spæda gogik, ba barn ma k chc BN& 8 ssa rn/ TE/21 Ź728 Brøring Nor Dans spæda gogik, ba barn ma ision 21. fra ing 7 7 rn/ g TE/ rv Ź Brør spæda gogik, ba..2, sup pd talin Konto R. Ź831 Brøring da db, barn/ handicap DK /99 spæ In nk til gik 15. /TE 834 n ing Ba go sk TB*.2 Ź tibrør kurs rda 24 spæda Psyki pr ak No rgn slv Ź836 Brøring Fysisk og 1 dr Om 729 ss. til.8.27 Gravid og an /TE/99 sid Tilm Kurs uska l 27 ndr -2 8 Ma TB* til vid Massa til Gra ELSE ømm Ź738 Massa til Gravid Str DN TB* Ź83 Massa PEUT UD Psykisk r og & Grundkurs Ź838 GSTERA k Trapi.8.2 i for RIN tis for Massa... ovn strap BERØ r Enrg laritt S dato kramassa CO*/21 Cha Ź716 & Po Mtod CO*/21 ty 36 gri Tns CO*/21 M AGRA Ź818 */252 NE 8 tod : CO assag akra M LSE - EN Ch NE 5 alingm.8.28 Ź H ndform og GUDD Gru ACHIN kursus G - CO Grund sus HIN ing kur COAC Coach Grund sus.12 Ź759 Coaching Grundkur dannls Ud Ź86 Coaching aching Co g 39 Ź87 Nordlys.12 btalin KM Hold 5 for måndlig Muligh d kursus Basis ELSE sus gram siskur UDDN Enna m Ba UR Ź739 Ennagra UPUNKT AK Ź827 SSUR 1 RE rssur 2 AKUP Akup sur nnls Ź87 Akuprs r Udda g unktø 872 btalin Akup ndlig 84 d r l føl AK*/TE AK*/TE AK*/27 6 tt in g odsa na tn ov r r på m S om lysning op sk ri bol sym r og n vr ing, ortls Fork rk kræoptals at for tt mæ skm rsr md d sætninr l- KM KM ION DITAT LW E - ME MORF META /72 ud Ku nn for Udda særlig lyst. put r Tra ud ov ssag r i Ma Indgå nudda sn isk put ligator stra Er ob røring NM* r i B gå Ind n TB n nls nnls isk Udda ligator hing Er ob Coac TB* i n r nnls Indgå isk CO Udda ligator ktur Er ob upun CO* r i Ak nls Indgå isk ddan AK ligator Eftru r ob som AK* ndt dk Go TE NM 16 modu LW AGE for sidst Dato 71 MASS /9 - STEN JB Hol 1.-4 SAGE d JB GMAS Muligh / KL.1 ZV / I KUNG l CH 7 ZV /63 ALA mtal - d ND ZV 8 /13 T - MA isk Sa dl INDSIG 9 Traput ZV /17 mtal 21 Sa g 7 /13 utisk Zhuan g Trap Shn uan /25.27 Zh Xing Ź718 n ng g Sh / Chi Ku nnls Xin ision Udda ision /25 Ź776 Chi Kung rv.9 26 rv sup ssa 8.-1 HD 8, sup nd /27 Ź875 Klangma 26 ssa vidrgå n HD 8, Ź874 Klangma isio rv ssa 5.-7, sup.28 Ź785 Klangma 42 ssa GS.2 Ź787 Klangma Basis.1 42 / NM/TB Ź884 Mandala Basis juli d ala t 8 Ź.5.2 rvidr Mand 255 Basis nd rn r Ź82 Mandala Vidrgå kalnd sus 828 ala 26. Ź af Kur Mand assa udgav kost) 821 Dnn Stnm assa (inkl. 8 t 77 Rtræ Stnm k ations 871 Mdit orf Tkni Ź823 Mtam Ź775 for må Dnn brochur udsnds altid sammn md dn aktull kursuskalndr, og i dn findr du all dator, prisr og praktisk oplysninr. Du kan altid s d snst oplysninr og ny arranmntr på vors Intrntsidr, og du r altid vlkommn til at bstill n aktul kursuskalndr. Brochurr Du kan find mt mr information på vors Intrntsidr og hrfra kan du også download llr bstil n rækk spcialbrochurr. Få n kursussnak Kontort r åbnt hvrda 9-13.

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

INDHOLD. Beretning. Oplevelser. Presse. Fakta

INDHOLD. Beretning. Oplevelser. Presse. Fakta Årsbrtning 2011 INDHOLD VisitNordsælland Dstinationsudvikling af Kongrns Nordsælland Brtning Stratgi Prss Fra sammnlagt til sammnhængnd......4 Mr for flr VisitNordsællands stratgi....6 Samarbd om markdsføring.............7

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere