Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2."

Transkript

1 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens 33, nr. 3, havde givet afslag på aktindsigt i de oplysninger i en forpagtningsaftale, der vedrørte forpagtningsafgiftens størrelse samt beregningen heraf, og at Statsforvaltningen, Tilsynet, ikke havde fundet, at dette var i strid med offentlighedsloven. 2. juni 2014 Forvaltningsret Kommunen havde lagt vægt på, at kommunen ved fremtidige udbud vedrørende det bortforpagtede opnåede den højeste markedspris. Det var kommunens vurdering, at der var en risiko for, at konkurrenters konkrete kendskab til størrelsen af forpagtningsafgiften ville kunne betyde, at de fastsatte deres pristilbud i niveauet omkring den allerede indgåede aftale, og at kommunen dermed risikerede, at der ikke blev tilbudt en højere pris, selv om markedet eventuelt kunne bære det. Statsforvaltningen havde vurderet, at det ikke kunne udelukkes, at meddelelse af aktindsigt i de pågældende oplysninger ville kunne svække kommunens forhandlingsposition i forbindelse med senere kontraktindgåelser vedrørende det bortforpagtede, og at afslaget på aktindsigt således kunne sikre kommunens stilling som part i et kontraktforhold. Ombudsmanden udtalte, at der var tale om aktindsigt i oplysninger i en allerede indgået kontrakt, og at anvendelse af offentlighedslovens 33, nr. 3, efter hans opfattelse måtte bygge på andet og mere end den blotte generelle risiko for, at der ved (eventuelt) fremtidige udbud ikke ville fremkomme markedsmæssige tilbud. Det fremgik ikke af sagens oplysninger, at kommunens og Statsforvaltningens vurderinger byggede på andet og mere end en generel risiko. Ombudsmanden fandt på den baggrund ikke, at kommunens og Statsforvaltningens vurdering var tilstrækkeligt begrundet, og han mente derfor ikke, at kommunen efter offentlighedslovens 33, nr. 3, på det foreliggende grundlag kunne undtage de omhandlede oplysninger fra aktindsigt. Ombudsmanden anmodede derfor Statsforvaltningen om at genoptage behandlingen af sagen.

2 Sagen blev efterfølgende genoptaget, og journalisten fik aktindsigt i de omhandlede oplysninger. (Sag nr. 14/01632) En journalist klagede til mig over, at Nordfyns Kommune havde givet delvist afslag på aktindsigt i en forpagtningsaftale, og at Statsforvaltningen, Tilsynet, ikke havde fundet, at det var i strid med offentlighedsloven. I min afsluttende udtalelse til journalisten skrev jeg følgende: Ombudsmandens udtalelse Indledning Den 20. januar 2014 gav Nordfyns Kommune dig delvist afslag på aktindsigt i en forpagtningsaftale af 22. januar 2013, som kommunen havde indgået vedrørende en restauration beliggende (X). De oplysninger i forpagtningsaftalen, der vedrørte forpagtningsafgiftens størrelse samt beregningen af forpagtningsafgiften, blev således undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 3. I en afgørelse af 20. marts 2014 fandt Statsforvaltningen, Tilsynet, ikke, at kommunen herved havde handlet i strid med offentlighedsloven. Retsgrundlaget Det er i 33, nr. 3, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) bestemt, at retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til [d]et offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. I forarbejderne til bestemmelsen er det anført, at det er en betingelse for at undtage oplysninger efter bestemmelsen, at der er en nærliggende fare for, at de pågældende interesser vil lide skade. Endvidere er det i forarbejderne anført, at 33, nr. 3, er identisk med bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 5, i den tidligere gældende offentlighedslov, og at der om bestemmelsens nærmere indhold derfor henvises til beskrivelsen af gældende ret i Betænkning nr. 2/10

3 1510/2009 om Offentlighedsloven (lovforslaget til lov nr. 606 af 12. juni 2013, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, side 105). I Betænkning nr. 1510/2009 om Offentlighedsloven, side 678, er det om den tidligere gældende 13, stk. 1, nr. 5, anført, at det af bestemmelsens forarbejder fremgår, at bestemmelsen tager sigte på at beskytte hensynet til det offentliges økonomiske interesser bl.a. i forbindelse med det offentliges kontraktindgåelse, idet der i sådanne tilfælde er et hensyn til, at det offentlige kan virke på lige vilkår med private erhvervsdrivende virksomheder. I betænkningen, side 679, er bl.a. følgende anført: Bestemmelsen kan endvidere anvendes i forbindelse med det offentliges kontraktindgåelse, herunder med hensyn til afgivne tilbud, køb og salg af fast ejendom mv. Aktindsigt i forbindelse med kontraktindgåelse må antages at kunne nægtes, hvis en imødekommelse af en aktindsigtsbegæring vil afskære det offentlige fra at optræde som ligestillet part i det pågældende kontraktforhold. Om dette hensyn gør sig gældende i det enkelte tilfælde, vil i praksis ofte bero på, om begæringen fremsættes forud for kontraktindgåelsen, eller efter at kontrakten er afsluttet. Det antages, at bestemmelsen efter omstændighederne også kan finde anvendelse i de tilfælde, hvor det offentlige indhenter tilbud fra private erhvervsdrivende i forbindelse med indkøb og lignende til det offentlige, og hvor der vil være en nærliggende risiko for, at aktindsigt i de afgivne tilbud vil indebære, at myndigheden i forbindelse med næste udbudsrunde ikke vil kunne fremkalde kvalificerede tilbud, eller at det offentliges forhandlingsposition svækkes, jf. Vogter, side 246, samt Gammeltoft-Hansen m.fl., side 434. Derimod er en beslutning fra en offentlig myndighed om, at man generelt har besluttet ikke at offentliggøre tilbud fra private virksomheder af diskretionshensyn, ikke tilstrækkeligt til at bringe bestemmelsen i anvendelse, jf. FOB 1990, side 276. Bestemmelsen kan i øvrigt ikke uden videre bringes i anvendelse i forhold til indgåede aftaler mellem en forvaltningsmyndighed og et privat firma med hensyn til, hvilket beløb kommunen skal betale det private firma for levering af en ydelse (en såkaldt prisaftale). Også i disse tilfælde skal forvaltningsmyndigheden nærmere konkretisere de forhold, der medfører, at der foreligger et sådant hensyn til det offentliges økonomiske interesser, at de omhandlede oplysninger er unddraget aktindsigt. Min opfattelse Offentlighedslovens 33, nr. 3 Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i 33, nr. 3, at bestemmelsen tager sigte på at beskytte hensynet til det offentliges økonomiske interesser 3/10

4 bl.a. i forbindelse med det offentliges kontraktindgåelse, idet der i sådanne tilfælde er et hensyn til, at det offentlige kan virke på lige vilkår med private erhvervsdrivende virksomheder. Det fremgår dog også, at det er en betingelse for at undtage oplysninger efter bestemmelsen, at der er en nærliggende fare for, at de pågældende interesser vil lide skade. Det er også en betingelse, at forvaltningsmyndigheden nærmere konkretiserer de forhold, der medfører, at der foreligger et sådant hensyn til det offentliges økonomiske interesser, at de omhandlede oplysninger er undtaget fra aktindsigt. I forbindelse med en forvaltningsmyndigheds kontraktindgåelse antages aktindsigt ifølge forarbejderne at kunne nægtes, hvis en imødekommelse af en aktindsigtsbegæring vil afskære det offentlige fra at optræde som ligestillet part i det pågældende kontraktforhold. Om dette hensyn gør sig gældende i det enkelte tilfælde, vil i praksis ofte bero på, om begæringen fremsættes forud for kontraktindgåelsen, eller efter at kontrakten er afsluttet. Beskyttelsen i 33, nr. 3, gælder imidlertid ikke altid kun i perioden, indtil kontrakten er indgået. Det antages således ifølge forarbejderne, at bestemmelsen efter omstændighederne også kan finde anvendelse i tilfælde, hvor det offentlige indhenter tilbud fra private erhvervsdrivende i forbindelse med indkøb og lignende til det offentlige, og hvor der vil være en nærliggende risiko for, at aktindsigt i de afgivne tilbud vil indebære, at myndigheden i forbindelse med næste udbudsrunde ikke vil kunne fremkalde kvalificerede tilbud, eller at det offentliges forhandlingsposition svækkes. Nordfyns Kommune begrundede afslaget på aktindsigt i de oplysninger i forpagtningsaftalen, der vedrørte forpagtningsafgiftens størrelse samt beregningen af forpagtningsafgiften, med, at aktindsigt i oplysningerne kunne svække kommunens forhandlingsposition. I en udtalelse af 25. februar 2014 har kommunen anført, at undtagelsen af oplysningerne skete ud fra en konkret vurdering, hvor der blev lagt vægt på, at kommunen ved fremtidige udbud vedrørende restauranten opnåede den højeste markedspris. Det var kommunens vurdering, at der var en risiko for, at konkurrenters konkrete kendskab til størrelsen af forpagtningsafgiften ville kunne betyde, at konkurrenter fastsatte deres pristilbud i niveauet omkring den allerede indgåede aftale, og at kommunen dermed risikerede, at der ikke blev tilbudt en højere pris, selv om markedet eventuelt kunne bære det. Ifølge kommunen var prisen det afgørende konkurrenceparameter i forbindelse med udbuddet, og i et kommende udbud ville prisen efter kommunens vurdering fortsat være det afgørende konkurrenceparameter, hvorfor det ville være til skade for kommunen, såfremt priserne i forpagtningsaftalen blev offentligt tilgængelige. Det var derfor vigtigt for kommunens forhandlingsposition, at 4/10

5 kommende tilbudsgivere selvstændigt afgav tilbud med henblik på optimering af driften og dermed prisen. På baggrund af kommunens oplysninger vurderede Statsforvaltningen, at det ikke kunne udelukkes, at meddelelse af aktindsigt i de pågældende oplysninger ville kunne svække kommunens forhandlingsposition i forbindelse med senere kontraktindgåelser om forpagtning af restauranten, og at afslaget på aktindsigt således kunne sikre kommunens stilling som part i et kontraktforhold. Statsforvaltningen fandt derfor ikke, at kommunen ved at undtage størrelsen af forpagtningsafgiften fra aktindsigt havde handlet i strid med offentlighedsloven. Jeg har hos Statsforvaltningen lånt bl.a. den forpagtningsaftale, som du bad om aktindsigt i, og jeg har således set de oplysninger fra aftalen, som du ikke fik aktindsigt i. I forpagtningsaftalens pkt. 4 er der fastsat vilkår om aftalens varighed og opsigelse. Det fremgår bl.a., at aftalen for forpagteren er uopsigelig i en periode på 1 år, hvorefter aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. For bortforpagteren er uopsigeligheden 5 år. I aftalens pkt. 13 er der vilkår om misligholdelse, dvs. tilfælde, hvor aftalen kan ophæves. Der er således forskellige muligheder for, at kommunen vil skulle indgå en ny forpagtningsaftale i fremtiden og i den forbindelse indhente tilbud herom. Som det fremgår, er der imidlertid ikke tale om, at aftalen skal genforhandles med kort mellemrum eller kan opsiges med kort varsel. Det, der er anført i forarbejderne om hensyn til det offentliges fremtidige indhentelse af tilbud, må efter min opfattelse ses i sammenhæng med det, der i øvrigt fremgår af forarbejderne herunder at vurderingen efter bestemmelsen i praksis ofte [vil] bero på, om begæringen [om aktindsigt] fremsættes forud for kontraktsindgåelsen, eller efter at kontrakten er afsluttet. I den foreliggende sag er der tale om aktindsigt i oplysninger i en allerede indgået kontrakt. Anvendelse af 33, nr. 3, må derfor efter min opfattelse bygge på andet og mere end den blotte generelle risiko for, at der ved (eventuelt) fremtidige udbud ikke vil fremkomme markedsmæssige tilbud. Se bl.a. de sager, der er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1979, s. 294 ff., for 1990, s. 276 ff., og for 1990, s. 288 ff. Det kunne f.eks. være konkrete erfaringer med, at kendskab til de oplysninger, der ønskes undtaget fra aktindsigt, i lignende situationer har medført, at der ikke er fremkommet markedsmæssige tilbud, eller at myndigheden med jævne mellemrum udbyder en aftale som den, hvorfra der ønskes oplysninger 5/10

6 undtaget fra aktindsigt, og at kendskab til det tidligere aftalte derfor er mere aktuelt, eller at der er tale om kontraktforhold af særegen karakter. Det fremgår ikke af sagens oplysninger, at kommunens og Statsforvaltningens vurdering af, at kendskab til forpagtningsafgiftens størrelse og beregningen af forpagtningsafgiften vil medføre en nærliggende fare for, at der i et fremtidigt udbud ikke vil fremkomme markedsmæssige tilbud, bygger på andet og mere end den generelle risiko for, at dette kan ske. Jeg bemærker i den forbindelse også, at kommunen i alle tilfælde vil have mulighed for i relevant omfang at henvise til ændrede markedsmæssige vilkår på det tidspunkt, hvor en eventuel ny kontrakt skal indgås. Jeg finder på den baggrund ikke, at kommunens og Statsforvaltningens vurdering af, at det var nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til [d]et offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed at udelade de omhandlede oplysninger i forpagtningsaftalen, er tilstrækkeligt begrundet. Jeg mener derfor ikke på det foreliggende grundlag, at kommunen efter offentlighedslovens 33, nr. 3, kunne undtage de omhandlede oplysninger fra aktindsigt. Jeg har gjort kommunen og Statsforvaltningen bekendt med min opfattelse, og jeg har samtidig henstillet til Statsforvaltningen at tage sagen op til fornyet behandling og træffe en ny afgørelse, hvor det, som jeg har anført ovenfor, indgår i Statsforvaltningens vurdering. Jeg har ikke taget stilling til, om der på et mere udførligt og konkret oplysningsgrundlag vil kunne gives afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 3, i de omhandlede oplysninger. Meroffentlighed Ifølge offentlighedslovens 14, stk. 1, skal det i forbindelse med en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af lovens Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger (meroffentlighed). Bestemmelsen indebærer, at myndighederne i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt er forpligtet til at tage stilling til, om der i det enkelte tilfælde kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, herunder f.eks. når der gives afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 3. Myndighederne skal foretage vurderingen af egen drift, og der gælder derfor ikke et krav om, at den aktindsigtssøgende skal anmode særskilt om aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. 6/10

7 I det omfang der ikke meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, skal forvaltningsmyndigheden begrunde afslaget nærmere. Jeg henviser i den forbindelse til forarbejderne til offentlighedslovens 14, jf. det nævnte lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, side 76 ff. Det fremgår ikke af kommunens afgørelse, at kommunen har taget stilling til, om der kunne gives aktindsigt i de undtagne oplysninger som meroffentlighed, og Statsforvaltningen har heller ikke i sin afgørelse forholdt sig hertil. Jeg går derfor umiddelbart ud fra, at myndighederne ikke har forholdt sig til spørgsmålet om meroffentlighed. Jeg har gjort kommunen og Statsforvaltningen bekendt med min opfattelse, og jeg har samtidig henstillet til Statsforvaltningen, at Statsforvaltningen ved sin fornyede behandling af sagen forholder sig til spørgsmålet om meroffentlighed, hvis det fastholdes, at der efter offentlighedslovens 33, nr. 3, kan gives afslag på aktindsigt i de omhandlede oplysninger. På baggrund af min udtalelse meddelte Statsforvaltningen mig den 27. oktober 2014, at Statsforvaltningen havde genoptaget sagen. Efter en fornyet gennemgang af sagen var det således Statsforvaltningens opfattelse, at Nordfyns Kommune ikke på det foreliggende grundlag kunne undtage de oplysninger i forpagtningsaftalen, der vedrørte forpagtningsafgiftens størrelse samt beregningen af forpagtningsafgiften, fra aktindsigt. Statsforvaltningen bad samtidig Nordfyns Kommune om at få oplyst, hvad kommunen ville foretage sig i anledning af Statsforvaltningens opfattelse. Den 5. november 2014 orienterede Statsforvaltningen mig om, at Nordfyns Kommune nu havde givet aktindsigt i de oplysninger i forpagtningsaftalen, der vedrørte forpagtningsafgiftens størrelse samt beregningen af forpagtningsafgiften. Sagsfremstilling A anmodede den 9. januar 2014 Nordfyns Kommune om aktindsigt i den forpagtningsaftale, som kommunen havde lavet vedrørende X. Kommunen bekræftede den 10. januar 2014 modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. Den 20. januar 2014 traf kommunen afgørelse om delvist afslag på aktindsigt og skrev bl.a. følgende: 7/10

8 Din anmodning om aktindsigt er delvist imødekommet, idet den del af forpagtningsaftalen, der vedrører forpagtningsafgiftens størrelse samt beregning af forpagtningsafgift, er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 3. Tilsvarende gælder de øvrige dokumenter, der indeholder disse oplysninger. Ved vurderingen lægger kommunen vægt på, at aktindsigt i oplysninger om forpagtningsafgiftens størrelse samt beregning af forpagtningsafgift kan svække kommunens forhandlingsposition og at afslag kan gives for at sikre kommunens stilling som part i kontraktforhold. A klagede den 20. januar 2014 til Statsforvaltningen, Tilsynet, over kommunens afgørelse, da han ikke mente, at der kunne gives delvist afslag under henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 3. A henviste til, at en offentliggørelse efter hans mening ikke ville svække kommunens forhandlingsposition ved indgåelse af en eventuel ny kontrakt, og at der var tale om oplysninger, der var væsentlige for offentligheden, da det i sidste ende handlede om kommunens forvaltning af borgernes skat. Statsforvaltningen anmodede den 27. januar 2014 kommunen om en udtalelse, herunder at kommunen særligt konkretiserede den økonomiske tabsrisiko for kommunen, som en undtagelse efter offentlighedslovens 33, nr. 3, forudsatte. Herefter anførte kommunen bl.a. følgende i en udtalelse af 25. februar 2014: Det er kommunens vurdering, at den del af forpagtningsaftalen, der vedrører forpagtningsafgiftens størrelse samt beregningen af forpagtningsafgift, ud fra en konkret vurdering må anses som værende undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 33, nr. 3. Det er kommunens opfattelse, at tilsvarende gælder de øvrige dokumenter, der indeholder disse oplysninger, hvorfor samme vurdering finder anvendelse på disse dokumenter. Kommunen har ved sin afgørelse lagt særlig vægt på hensynet til, at kommunen opnår (den højeste) markedspris ved kommende udbud. Det er kommunens vurdering, at der er risiko for, at konkurrenters konkrete kendskab til størrelse af forpagtningsafgiften vil kunne betyde, at konkurrenter fastsætter sin tilbudspris i niveauet omkring den allerede indgåede aftale. Dermed risikerer kommunen, at der ikke tilbydes en højere pris, selv om markedet eventuelt kunne bære det. Det afgørende konkurrenceparameter i forbindelse med udbuddet var prisen. Det er kommunens opfattelse, at prisen i et kommende udbud fortsat vil være det afgørende konkurrenceparameter, og at det vil være til skade for kommunen, såfremt de nuværende priser bliver offentligt til- 8/10

9 gængelige. Der tænkes især på risikoen for, som nævnt ovenfor at der tages udgangspunkt i disse priser ved beregningen af tilbudsprisen ved et kommende udbud. Med andre ord er det vigtigt for Nordfyns Kommunes forhandlingsposition, at eventuelt kommende tilbudsgivere selvstændigt afgiver tilbud med henblik på optimering af driften og dermed prisen. Det således kommunens opfattelse, at meddelelse af aktindsigt i forpagtningsafgiftens størrelse samt beregning af forpagtningsafgift, kan give modtageren et fuldstændigt eller tilnærmelsesvis fuldstændig overblik over forholdene omkring prissætning m.v. på området, hvilket alt andet lige vil forøge risikoen for (negativ) påvirkning af konkurrencesituationen. Efter kommunens opfattelse er yderligere dokumentation for det offentliges økonomiske interesser i at begrænse aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 3 ikke nødvendig på klart afgrænsede områder, hvor der udøves egentlig forretningsvirksomhed i fuld konkurrence med private virksomheder, jf. FOB og FOB Den 20. marts 2014 skrev Statsforvaltningen til A, at Statsforvaltningen havde besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da Statsforvaltningen ikke fandt grundlag for at antage, at kommunen havde overtrådt den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelse af. Statsforvaltningen anførte bl.a. følgende: Ifølge offentlighedslovens 33, nr. 3, kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. I Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen, punkt , fremgår det at: Det antages, at bestemmelsen efter omstændighederne også kan finde anvendelse i de tilfælde, hvor det offentlige indhenter tilbud fra private erhvervsdrivende i forbindelse med indkøb og lignende til det offentlige, og hvor der vil være en nærliggende risiko for, at aktindsigt i de afgivne tilbud vil indebære, at myndigheden i forbindelse med næste udbudsrunde ikke vil kunne fremkalde kvalificerede tilbud, eller at det offentliges forhandlingsposition svækkes. Nordfyns Kommune har til Statsforvaltningen blandt andet oplyst, at der er risiko for, at konkurrenters konkrete kendskab til størrelse af forpagtningsafgiften vil kunne betyde, at konkurrenter fastsætter sin tilbudspris i niveauet omkring den allerede indgåede aftale. Dermed risikerer kom- 9/10

10 munen, at der ikke tilbydes en højere pris, selv om markedet eventuelt kunne bære det. Det er på baggrund af disse oplysninger Statsforvaltningens vurdering, at det ikke kan udelukkes, at meddelelse af aktindsigt i de pågældende oplysninger vil kunne svække kommunens forhandlingsposition i forbindelse med senere kontraktindgåelser om forpagtning af (X), og at afslag således kan sikre kommunens stilling som part i kontraktforhold. Statsforvaltningen finder derfor ikke, at Nordfyns Kommune ved at undtage størrelsen af forpagtningsafgiften fra aktindsigt har handlet i strid med loven, og vi foretager os ikke yderligere i anledning af din henvendelse. A klagede den 7. april 2014 til mig over myndighedernes afgørelser vedrørende delvist afslag på aktindsigt i forpagtningsaftalen, og den 11. april 2014 anmodede jeg kommunen og Statsforvaltningen om en udtalelse i anledning af klagen. Nordfyns Kommune fastholdt i brev af 23. april 2014 sin afgørelse af 20. januar 2014 og henviste til begrundelsen i afgørelsen og til udtalelsen af 25. februar Statsforvaltningen henviste i brev af 2. maj 2014 til sin afgørelse af 20. marts Den 6. maj 2014 sendte jeg til orientering en kopi af kommunens brev af 23. april 2014 og af Statsforvaltningens brev af 2. maj 2014 til A. 10/10

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte 2014-17 Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet havde undtaget oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C 07-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S A har ved brev af 16. december 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive 02-03- 2011 TILSYNET Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Folkeblad har ved brev af 8. juli 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt 19-09- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 23. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

2015-44. Afslag på aktindsigt i konsulentrapport indhentet til brug for forhandlinger om en ny kammeradvokataftale

2015-44. Afslag på aktindsigt i konsulentrapport indhentet til brug for forhandlinger om en ny kammeradvokataftale 2015-44 Afslag på aktindsigt i konsulentrapport indhentet til brug for forhandlinger om en ny kammeradvokataftale En journalist klagede til ombudsmanden over, at Moderniseringsstyrelsen havde afslået aktindsigt

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 28-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune A har ved brev af 8. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Den 4. november 2009 udtalte statsforvaltningen, at det ikke havde været i overensstemmelse med lovgivningen

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Det fremgår af sagen, at du den 6. marts 2016 har fremsendt følgende anmodning om aktindsigt:

Det fremgår af sagen, at du den 6. marts 2016 har fremsendt følgende anmodning om aktindsigt: Statsforvaltningens brev til en borger 2016-28934 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 29. marts 2016 meddelt Aarhus Kommune, at du ønsker at klage over kommunens afgørelse af

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme. Statsforvaltningens brev til et firma 2015-19355 Dato: 03-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Hjørring Kommunes afgørelser af 2. og 11. februar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent

Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent 17-1. Forvaltningsret 11241.1. Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent Udenrigsministeriet afslog en foreningens anmodning om aktindsigt i oplysninger om hvilke

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige

Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige 2015-59 Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år.

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år. 2013-23 Familiesammenføring med ægtefælle med to særbørn i Danmark En dansk mand klagede over, at Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) og Justitsministeriet havde givet hans ægtefælle afslag på opholdstilladelse,

Læs mere

En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus.

En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus. 2009 1-4 Aktindsigt i journalliste i Arbejdstilsynet En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus. Arbejdstilsynet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om delvist afslag på aktindsigt 2015-20081 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-02-2016 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 9. december 2015 klaget over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948 Dato: 26-05-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 7. december 2015 klaget til Københavns Kommune over kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: 10-11- 2010 Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, med anmodning

Læs mere

2014-40. 22. december 2014. Forvaltningsret 11241.2 11241.3 115.3 24.2. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at ministeriet havde afslået aktindsigt.

2014-40. 22. december 2014. Forvaltningsret 11241.2 11241.3 115.3 24.2. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at ministeriet havde afslået aktindsigt. 2014-40 Afslag på aktindsigt i internt dokument. Meddelelse af faktiske oplysninger og meddelelse af interne faglige vurderinger. Dialog mellem myndighed og borger En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

2009 3-1. Journallister. Meroffentlighed. Identifikation

2009 3-1. Journallister. Meroffentlighed. Identifikation 2009 3-1 Journallister Meroffentlighed. Identifikation En journalist klagede til ombudsmanden over at Forsvarsministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i journallister over to samlesager. Journalisten

Læs mere

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Udtalt overfor ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det blotte forhold, at afbrydelse af medlemskab af en arbejdsløshedskasse

Læs mere

Virksomheden som ikke var blevet anset for part i kransekagesagen, klagede herefter til ombudsmanden.

Virksomheden som ikke var blevet anset for part i kransekagesagen, klagede herefter til ombudsmanden. 2010 11-1 En virksomhed var ikke part i en sag om en anden virksomheds markedsføring af et kransekageprodukt Fødevaremyndighederne ville ikke anse en virksomhed for part i en sag om markedsføring og mærkning

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

NOTAT Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse

NOTAT Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse NOTAT 3. februar 2005 Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse På baggrund af drøftelser på rådets forrige møde

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af mangelfuld telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglerne inden for rimelig tid.

Læs mere

2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning. 5. februar 2016

2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning. 5. februar 2016 2016-4 Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning To journalister fik i 2014 afslag på aktindsigt i en borgmesters telefonregning fra efteråret 2011 en specificeret telefonregning på 54

Læs mere

25. februar 2014 14/00115-14 x x x

25. februar 2014 14/00115-14 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. februar 2014 14/00115-14 x x x AFVISNING AF KLAGE OVER RÅDEN OVER VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af den 31. december 2013 over Kommunens e-mail

Læs mere

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Rådhuset 1599 København V Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 15-06-2010 Sagsnr. 2009-180637 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 8. december 2015 blev der i sag 306 2015-4061 AA mod Ejendomsmægler Anne-Marie Eybye [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 31. marts 2015 har AA indbragt ejendomsmægler Anne-Marie

Læs mere

Vi har modtaget Deres brev af 24. april 2007 vedrørende oprettelsen af Deres livrente hos A, og vi beklager det sene svar.

Vi har modtaget Deres brev af 24. april 2007 vedrørende oprettelsen af Deres livrente hos A, og vi beklager det sene svar. Kendelse af 29. oktober 2007 (J.nr. 2007-0013452). Klager ikke part i eventuel sag mellem Finanstilsynet og forsikringsselskab. Lov om finansiel virksomhed 344, 35, 355 og 43. (Cato Baldvinsson, Anders

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

2011 5-1. Afslag på aktindsigt i uformelle som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. 16. maj 2011

2011 5-1. Afslag på aktindsigt i uformelle  som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. 16. maj 2011 2011 5-1 Afslag på aktindsigt i uformelle e-mail som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. En indsat bad Direktoratet for Kriminalforsorgen om at få aktindsigt i sin sag om udgang. Direktoratet

Læs mere

2014-37. 11. december 2014. Forvaltningsret 112.2 11241.2 11241.3 11241.9. Skatter 7.9

2014-37. 11. december 2014. Forvaltningsret 112.2 11241.2 11241.3 11241.9. Skatter 7.9 2014-37 Behandlingen af anmodning om aktindsigt i brevveksling til brug for juridisk responsum måtte ske i lyset af, at selve responsummet var offentliggjort En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-1151. Henvendelse vedrørende Hedensted, Horsens og Odder Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-1151. Henvendelse vedrørende Hedensted, Horsens og Odder Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-1151 Dato: 19-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Hedensted, Horsens og Odder Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 23. december 2015 på vegne af

Læs mere

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14.

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14. 2012-26 Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed I et debatindlæg havde en kvinde kritiseret, at der på danske museer var mere fokus på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon.

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger om indkøbspris

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ordregivers opsigelse af kontrakt ved advokat Lotte Hummelshøj Medlemskonference i Dansk Forening for Udbudsret den 27.

Ordregivers opsigelse af kontrakt ved advokat Lotte Hummelshøj Medlemskonference i Dansk Forening for Udbudsret den 27. Ordregivers opsigelse af kontrakt ved advokat Lotte Hummelshøj Medlemskonference i Dansk Forening for Udbudsret den 27. januar 2016 Ordregiver kan opsige en indgået kontrakt 185, stk. 1 i udbudsloven:

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen

Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen - 1 Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En andelsboligforening fik 450.000 kr. tilbage fra SKAT efter en klagesag om foreningens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 216 Statistik 213 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og

Læs mere

Ombudsmandens behandling af sager om offentligt ansattes ytringsfrihed

Ombudsmandens behandling af sager om offentligt ansattes ytringsfrihed PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved afdelingschef Kaj Larsen 17. november 2010 Ombudsmandens behandling af sager om offentligt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Sagsbehandling i den sociale ankestyrelse

Sagsbehandling i den sociale ankestyrelse Sagsbehandling i den sociale ankestyrelse Til brug for bedømmelsen af en førtidspensionssag havde den sociale ankestyrelse indhentet en speciallægeerklæring fra en læge, af hvem klageren ikke ønskede at

Læs mere

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende Den 9. februar 2015 blev der i sag nr. 27/2014 A mod B afsagt sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 28. marts 2014 vedhæftet en politianmeldelse har Advokatfirmaet A indbragt revisor statsautoriseret

Læs mere

Efter at have fået aktindsigt hos Rigspolitiet i bl.a. en kopi af sit indfødsretsbevis fik manden med det som dokumentation udstedt et nyt pas.

Efter at have fået aktindsigt hos Rigspolitiet i bl.a. en kopi af sit indfødsretsbevis fik manden med det som dokumentation udstedt et nyt pas. 2015-28 Afslag på udstedelse af nyt pas savnede hjemmel og var i strid med reglerne om sagsoplysning og bevisbedømmelse 20. maj 2015 En mand klagede til ombudsmanden over, at en kommune og Rigspolitiet

Læs mere

News & Updates Arbejds- og Ansættelsesret. Vikarer ikke omfattet af brugervirksomheds overenskomst

News & Updates Arbejds- og Ansættelsesret. Vikarer ikke omfattet af brugervirksomheds overenskomst Vikarer ikke omfattet af brugervirksomheds overenskomst - februar 2016 Vikarer ikke omfattet af brugervirksomheds overenskomst Vikarbureauansatte vikarer var ikke omfattet af en brugervirksomheds kollektive

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt 30. oktober 2015 J.nr. 15-2919473 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 167 af 2.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statens Forsvarshistoriske Museum har over for mig den 14. august 2012 bl.a. udtalt følgende:

Statens Forsvarshistoriske Museum har over for mig den 14. august 2012 bl.a. udtalt følgende: Statens Forsvarshistoriske Museum Frederiksholms Kanal 29 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Lejre Kommunes bus-ordning for alene et bestemt ældrecenter er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. 14-05-

Læs mere

Endelig mente ombudsmanden, at det var meget uheldigt, at behandlingen af klagen blev forsinket i næsten et år på grund af den fejl, der var sket.

Endelig mente ombudsmanden, at det var meget uheldigt, at behandlingen af klagen blev forsinket i næsten et år på grund af den fejl, der var sket. 2012-4 Arbejdsskademyndighedernes journalisering og behandling af klage på en forkert sag Ved en fejl journaliserede Arbejdsskadestyrelsen en klage over en afgørelse på en forkert sag. Som følge af fejlen

Læs mere

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering:

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering: Notat om speciel inhabilitet i tre konkrete sager vedrørende et kommunalbestyrelsesmedlem der er udpeget eller indstillet af kommunalbestyrelsen til bestyrelsesposten i et aktieselskab 1. Baggrunden for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Hydria Elektronik ApS Følfodvej 36 9310 Vodskov Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Energiklagenævnet

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning.

2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning. 2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning. Resumé: statsforvaltningen fandt, at det af Herlev Kommune opstillede kriterium - hvorefter personer, der er flyttet til Herlev Kommune med forudsigelige

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer 2014-34 Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Finansministeriet om sikringen af, at nye offentlige

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Forældelse og genoptagelse kirkeskat ikke medlem af folkekirken

Forældelse og genoptagelse kirkeskat ikke medlem af folkekirken - 1 Forældelse og genoptagelse kirkeskat ikke medlem af folkekirken - SKM2011.448.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten gav ved en kendelse af 5/5 2011 adgang til ekstraordinær

Læs mere

KENDELSE. Klagen støttes i første række på, at Breeders of Denmark som klager skal anses som part i klagesagen.

KENDELSE. Klagen støttes i første række på, at Breeders of Denmark som klager skal anses som part i klagesagen. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/12 2015 i sag nr. KL-6-2015 Breeders of Denmark A/S (advokat Joan Vollertsen) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Maria Nielsen) Resume af

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Jordemoderforeningen Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2217 1018 København K ... Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

Jordemoderforeningen Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2217 1018 København K ... Jeg har nu færdigbehandlet sagen. Jordemoderforeningen Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2217 1018 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

2009 9-3. Dispensation til ændret pantsats. Ombudsmandens udtalelse

2009 9-3. Dispensation til ændret pantsats. Ombudsmandens udtalelse 2009 9-3 Dispensation til ændret pantsats En saftproducent søgte om dispensation fra reglerne om flaskepant hos Miljøstyrelsen. Producenten ønskede en pantsats på 2 kr. til sine flasker på 25 cl. Miljøstyrelsen

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere