November Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder"

Transkript

1 November 2006 Markedsgruppe Turisme & Fritid Turisme & Fritid - Trends, drivers og udviklingsmuligheder

2 Indhold Sammenfatning...4 Betydelig faktor i dansk økonomi...4 Fremgang i beskæftigelsen men produktiviteten halter...5 Ændringer i turisternes nationalitet...5 Storkøbenhavn som magnet...6 Turismeerhvervene som led i regeringens vækststrategi...7 Vækst i indkomsterne aflejrer sig i stor forbrugsfremgang i turisme- og fritidserhvervene...7 Tendenser i turisme- og fritidserhvervene...9 Det grå guld...9 Kunderne efterspørger oplevelser...9 Mangel på medarbejdere kræver nye metoder...10 Større anvendelse af teknologi...10 De nye markeder...10 Afrunding...11 Hoteller...12 Restauranter...12 Rejsebureauer...13 Feriecentre

3 Deloitte Markedsgruppe Turisme & Fritid præsenterer hermed vores vurdering af udviklingen i turisme- og fritidserhvervene. Vi giver vores bud på de trends og drivers, der vil være bestemmende for erhvervenes udviklingsmuligheder. Denne overordnede analyse af turisme- og fritidserhvervene er suppleret med specifikke analyser af fire udvalgte brancher i turisme- og fritidserhvervene: Hoteller Restauranter Rejsebureauer Feriecentrene Deloittes definition af turisme- og fritidserhvervene omfatter: Turisme i traditionel forstand (privat ferierejse til udlandet, herunder udlændinges private ferierejse til Danmark) Erhvervsturisme Generelt forbrug af fritid (privat som i jobmæssig regi) Se bagerst i publikationen for en uddybning af definitionen. Formålet med analyserne er at vise disse branchers økonomiske udvikling i 2005 særligt i relation til virksomhedernes evne til at generere indtjening og afkast af investeret kapital og dermed skabe værdi til ejerne. Vi håber, at analyserne kan bidrage med en generel vurdering af temperaturen i de pågældende brancher, og hvilke udfordringer disse står overfor. Det er vores erfaring, at en sammenligning med konkurrenter ofte give inspiration til tiltag og forbedringer. Har du spørgsmål eller kommentarer, eller ønsker du en vurdering af din virksomheds situation, er du velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer i Markedsgruppe Turisme & Fritid. God læselyst! Markedsgruppe Turisme & Fritid Helle Simonsen Partner og leder af Markedsgruppe Turisme & Fritid Deloitte Markedsgruppe Turisme & Fritid Anders Rosendahl Poulsen Helle Simonsen Jørn Jepsen Ivan Jasper Michael Bach Thomas Svane Jensen Du finder en oversigt over vores specialister i Markedsgruppe Turisme & Fritid på publikationens bagside.

4 For at drage nytte af vækstmulighederne skal turisme- og fritidserhvervene fokusere på innovation, uddannelse og brand. Sammenfatning Turisme- og fritidserhvervenes udvikling, udfordringer og muligheder kan sammenfattes som: Turisme- og fritidserhvervene er en betydelig faktor i dansk økonomi og på globalt plan. Turisterne kommer i stigende omfang fra nord til syd og øst til vest, hvor Danmark ikke står godt i forhold til de øgede turiststrømme fra Asien. Der sker ændringer i turismestrømmene internt i Danmark til fordel for Storkøbenhavn. Turisme- og fritidserhvervene har gode fremtidsudsigter. Såvel den globale som den lokale efterspørgsel vil stige. Produktiviteten skal op for at gøre virksomhederne mere rentable. Investeringer i IT er en vej frem til at øge produktiviteten. Et øget fokus på produktudvikling er helt afgørende for at ramme interessante kundegrupper som eksempelvis det grå guld. Produkter og services skal i langt højere grad brandes af den enkelte virksomhed Aktørernes evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere også af anden etnisk oprindelse bliver en afgørende faktor. Turismeindustrien er den største industri i verden. Turismen alene bidrog i 2004 til dansk økonomi med en beskæftigelse på ca mennesker og en omsætning på for 66,6 mia. kr. ifølge oplysninger fra Visit Denmark. Betydelig faktor i dansk økonomi Ifølge World Travel and Tourism Council er den største industri i verden Tourism, Hospitality & Leisure, som kan opgøres til 11% af verdens BNP. Turisme- og fritidserhvervene er også en betydelig faktor i dansk økonomi. Det gælder både for industrien selv, ved at andre erhverv er underleverandører, og endelig ved at turister skaber aktivitet i andre erhverv, eksempelvis ved deres indkøb i butikker, brug af transport m.v. Aktiviteten i Danmark som følge af rejsende og overnattende turister herunder danske turister i Danmark viser dog et erhverv med udfordringer. Blandt de forskellige typer af overnatningsmuligheder er overnatninger på hotel den eneste form, der har haft fremgang i perioden i Danmark. Det samlede antal overnatninger på hoteller voksede med 17%, mens feriehusudlejningen i samme periode havde et fald på 12% og feriecentrene et fald på knap 10%. Det samlede antal overnatninger i Danmark, fordelt på hoteller, feriecentre, vandrehjem, campingpladser, feriehuse og lystbåde, lå i perioden stabilt på mellem 41 og 44 mio. overnatninger. Det er således ikke lykkedes at øge mængden af overnatninger væsentligt i perioden Antal overnatninger i Danmark i perioden Hotel Feriecenter Vandrerhjem Camping Feriehuse Lystbåde Figur 1 Kilde: Danmarks Statistik og Visit Danmark

5 Fremgang i beskæftigelsen men produktiviteten halter Turisme- og fritidserhvervenes store udfordring bliver tydelig, når vi går bag om tallene for værditilvæksten. Det er på trods af stor aktivitetsfremgang og fremgang i beskæftigelsen ikke lykkedes at skabe større værditilvækst (det såkaldte erhvervets BNP-bidrag ). Vækst i: Beskæftigelse Bruttoværditilvækst Hoteller & restauranter 24% -7% Kultur og forlystelser 16% 8% Dansk økonomi i alt 6% 21% Figur 2 Kilde: Danmarks Statistik Sammenlignet med de andre sektorer og erhverv i økonomien halter produktiviteten inden for turismeerhvervene bagefter og særligt for hoteller og restauranter. Følgende oversigt viser arbejdsproduktivitet efter prisenhed med år 2000 = 100 i 2000-priser. Som det ses, har produktiviteten været faldende i perioden 1995 til Produktivitet Hoteller og restauranter 122, , , ,6 99,9 91,5 88,5 94 Figur 3 Kilde: Danmarks Statistik Rentabiliteten er således som erhverv betragtet bekymrende. Den lavere bruttoværditilvækst er resultat af stærkt stigende forbrug i produktionen. Hvis det er udtryk for, at kvaliteten af de leverede varer er steget, er det glædeligt for turisterne, men det er ikke lykkedes producenterne at få den rette pris for den leverede ydelse. Turismeerhvervenes produktion har således et stort potentiale for forbedringer, men det vil kræve investeringer i både produktudvikling, teknologi og uddannelse. Samtidig kan det konstateres at opfattelsen af turismeerhvervene som væksterhverv er forfejlet, når der henses til erhvervenes evne til at generere indtjening til samfundet. Erhvervene har dog vist sig som væksterhverv, når det drejer sig om beskæftigelse. Det skal bemærkes, at turismeerhvervene ikke kan ses alene i forhold til at skabe indtjening til samfundet. Turismeerhvervene kan være drivers for vækst i fritidserhverv som sport og kultur samt relaterede er hverv inden for eksempelvis service og detailhandel. Ændringer i turisternes nationalitet Danskerne stod for 58% af alle overnatninger på hoteller og feriecentre i I forhold til det samlede antal overnatninger (inkl. overnatninger på vandrehjem, campingpladser m.v.) stod vi i 2005 dog kun for 48%. Betragtes udviklingen økonomisk kan det konstateres, at billedet ændrer sig. Ifølge Visit Denmark var udenlandske og danske turisters samlede forbrug i Danmark på 66,6 mia. kr. i Heraf tegner turister (både danske og udenlandske) sig for 63% af det samlede interne turistforbrug i Danmark (42,4 mia. kr.), mens danske forretningsrejsende køber for 24,2 mia. kr. (37%). Af de 42,4 mia. kr. står danske turister kun for 15,2 mia. kr. og udenlandske turister for 27,2 mia. kr. Disse beløb vedrører både turistspecifikke produkter (overnatning, restaurant, transport, forlystelser etc.) samt ikke-turistspecifikke produkter (benzin, tøj, drikkevarer etc.). Vækst i beskæftigelsen Stagnerende antal overnatninger Faldende bruttoværditilvækst Sløj produktivitet Turismeerhvervene kan ikke ses alene i forhold til at skabe indtjening til samfundet, idet de har afsmittende effekt på andre brancher. Udenlandske turisters forbrug i Danmark udgjorde 27,2 mia. kr. i 2004 ca. 40% af det samlede turismeforbrug. Økonomisk set står danske turister og forretningsrejsende for 59% af det samlede turismeforbrug. Der er ikke sket nævneværdige ændringer i denne fordeling i løbet af de seneste 10 år. Det faktum, at udlændinge står for godt 40% af forbruget, gør turismen til et meget betydeligt eksporterhverv. Dette forstærkes yderligere af, at de udenlandske turisters døgnforbrug normalt er større end danske turisters. Turismen er et betydeligt eksporterhverv for Danmark. Der har været en betydelig ændring i, hvilke lande turisterne kommer fra. Hoteller registrerer de overnattendes nationalitet, og nedenstående opgørelse viser, hvordan den samlede fremgang i antal overnatninger på 14% er baseret på en ændret sammensætning i turisternes nationalitet:

6 Overnatninger efter nationalitet Andel i 2005 Udvikling Danmark 58% 28% Norge 9% 52% Sverige 9% -6% Tyskland 6% -56% USA 3% 36% Øvrige EU 11% 77% Øvrige Europa 2% -14% Øvrige verden 3% -21% Grand Total 100% 14% Figur 4 Kilde: Danmarks Statistik Der er i perioden sket væsentlig ændringer i, hvilke lande turisterne kommer fra. Når man går bag om disse betydelige ændringer viser de bl.a.: at tyskernes plads som en klar nr. 2 efter danskerne i 1995 er erstattet af turister fra øvrige EU at tyskerne i 2005 kun er nr. 5 at turister fra Norge udgør en lige så stor gruppe som svenskerne at de nye asiatiske turister endnu ikke har opdaget Danmark og at der er en klar stagnation i antallet af eksempelvis japanske turister i niveauet i perioden Niveauet lå i perioden på Neden for er vist antallet af tyske overnatninger i Danmark, fordelt på overnatningstyper, og det ses, at det hovedsageligt er feriehusene, som har mistet tyskerne som kundegrundlag. Antallet af tyske turister i Danmark er reduceret markant. Antal tyske overnatninger i Danmark i perioden Hotel Feriecenter Vandrerhjem Camping Feriehuse Lystbåde Figur 5 Kilde: Danmarks Statistik og Visit Danmark Det bliver væsentligt, at Danmark får andel i den stigende rejseaktivitet fra Asien. De ændrede turiststrømme viser, at turismeerhvervene står med en stor udfordring i markedsføringen, og at den øgede turisme fra Asien måske kan gå forbi Danmark, hvis der ikke gøres en målrettet indsats på disse markeder. Det stiller krav om, at de danske turismeerhverv udvikler deres produkter og services og formidler dem mere klart til såvel danske som udenlandske turister. Storkøbenhavn som magnet Antallet af overnatninger i Danmark målt i perioden viser, at overnatninger på hotel, vandrehjem og camping går markant frem i Storkøbenhavn og flere af de sjællandske amter. Mens de fleste overnatningsformer i samme periode går tilbage i Jylland og Fyn dog er billedet for hotelovernatninger blandet, idet flere amter viser fremgang. For så vidt angår feriecentrene er tilbagegangen mest markant i Fyns og Ringkøbing amter. København kan hermed have markeret sig som et attraktivt alternativ på markedet for storbyferier ved at indgå i oplevelsesøkonomien med et bredt udbud af kultur kombineret med god infrastruktur og relativ nærhed til natur. 6

7 Udvikling i antal overnatninger i % fordelt på kategorier og regioner 70,0% Overnatninger på hotel, vandrehjem og camping går markant frem i Storkøbenhavn og Sjælland. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Storkøbenhavn Øvrige Sjælland & Bornholm Hotel Feriecenter Vandrerhjem Camping Feriehus Nordjylland Midtjylland Sønderjylland & Fyn Figur 6 Kilde: Danmarks Statistik Det kan fremhæves, at tyske turister i stort omfang søger Storkøbenhavn samtidig med at den samlede tilbagegang af tyske turister er markant, jf. ovenfor, hvilket illustrerer skiftet i turismestrømmen i retning af Storkøbenhavn. København er et attraktivt marked for storbyferier med kultur, god infrastruktur og nærhed til natur. Turismeerhvervene som led i regeringens vækststrategi Som led i regeringens vækststrategi Vækst med vilje udkom i 2002 en handlingsplan for turismeerhvervene. Det fremgår heraf, at det er regeringens målsætning at skabe øget vækst og fornyelse i dansk turisme. Derfor har regeringen afsat 60 mio. kr. til at medfinansiere nye initiativer, der skal bidrage til at styrke væksten inden for dansk turisme. Handlingsplanen for vækst skulle igangsætte en række nye landsdækkende turismealliancer målrettet turismens væsentligste forretningsområder, kystnær ferieturisme, storbyferier, erhvervsturisme og aktivferie. Samtidig iværksattes nye såkaldte innovative spydspidsprojekter til udvikling af tilbud til imødekommelse af turisternes efterspørgsel efter nye oplevelser og attraktioner. På finansloven for 2007 og de følgende år er der under globaliseringspuljen afsat midler til markedsføring af Danmark internationalt som turistmål, investerings- og uddannelsesland og som kreativ nation. Den praktiske udmøntning af de 110 mio. kr. der er afsat i 2007 er endnu ikke fastlagt. Men der er stort behov for en markedsføring sideløbende med udvikling af turismeerhvervene, således at Danmark kan få en bedre placering internationalt som turistland. Økonomi- og finansministeren vil bruge 110 mio. kr. på at markedsføre Danmark internationalt. Baggrunden for en politisk satsning på turismeerhvervene er industriens størrelse og udviklingspotentiale. På denne baggrund kan man diskutere, om den afsatte pulje til turismeerhvervene er tilstrækkelig til at gøre en forskel, eller om der bør ske en stærkere politisk satsning. Dette kunne ske gennem tilpasninger af momssystemet, da flere brancher indenfor turismeog fritidserhvervene bliver ramt af en høj lønandel, høj momssats og kundernes manglende fradragsret. Andre lande med større fokus indenfor disse brancher primært Frankrig har således med stor succes indført nedsatte momssatser på specifikke ydelser indenfor dette område. Der vil ligeledes være mulighed for at stimulere konkurrenceevnen ved at give mulighed for en højere grad af momsfradrag ved forbrug af ydelser såsom restauration, hotel og underholdning i erhvervsmæssig sammenhæng. Udover at påvirke den indenlandske efterspørgsel og dermed udbuddet, vil det samtidig gøre Danmark mere attraktivt for internationale konferencer. Vækst i indkomsterne aflejrer sig i stor forbrugsfremgang i turisme- og fritidserhvervene Den generelle fremgang i dansk økonomi og kravet om løbende produktivitetsforbedringer betyder, at turisten i form af erhvervsmanden eller -kvinden er klemt tidsmæssigt, hvorfor han/hun er villig til at betale for en høj servicegrad eksempelvis på hotellerne. Forretningsmanden/-kvinden ønsker at kunne optimere sin tid mest muligt og få den bedst mulige oplevelse ud af de timer, der er til rådighed på hotellet. Dette stiller i stigende grad krav til værelsesindretning og serviceudbud eksempelvis i form af internetadgang, wellness- og spafaciliteter. Tid er en knap faktor for forretningsfolk, som derfor er villige til at betale for serviceudbud på hoteller.

8 Turisterne har fået mere luft i økonomien, hvilket øger efterspørgslen efter services. Der er gode muligheder for turisme- og fritidserhvervene for at kunne øge væksten i de kommende år. Turisten som privatperson har fået mere luft i økonomien, hvilket ligeledes øger efterspørgslen efter de produkter og services, som turisme- og fritidserhvervene udbyder. Udviklingen i perioden fra år 1900 til vore dage illustreret i figur 7, hvordan indkomsterne først dækker forbrugernes livsnødvendige og basale behov. Populært sagt vil forbrugerne, når de basale behov for mad og husly er dækket, begynde at efterspørge bedre og flere fødevarer, større boliger og mere luksus i takt med at indkomsterne stiger. Mange af turismeerhvervenes ydelser ligger inden for det felt, der i nedenstående figur karakteriseres som decideret overflødige. Udviklingen siden 1980 erne og fremskrivningen af statistikkerne til år 2010 viser et velstandsbillede, hvor særligt overflødighed eksploderer i takt med stigende velstand. Der er derfor gode muligheder for turisme- og fritidserhvervene for at kunne øge væksten i de kommende år. Index over det reale forbrug med år 1900 = Livsnødvendigt Basalt Vigtigt Luksus Decideret overflødigt Figur 7 Kilde: Danmarks Statistik og IFF Historien viser, at når indkomsterne stiger, er turisme- og fritidserhvervenes andele af forbruget stigende. Når indkomsten i Danmark vokser med 1%, vokser forbruget i turisme- og fritidserhvervene med mere end 1%. Når indkomsten i Danmark stiger med 1%, vokser forbruget i turisme- og fritidserhvervene med mere end 1%. Forbrugsfremgangen har ikke afspejlet sig i danskernes restaurationsbesøg. Turisme- og fritidserhvervene i Danmark er i konkurrence på mange fronter. I forhold til danskere er de en aktiv deltager i konkurrencen om husholdningernes midler til frit forbrug, dvs. at hoteller, restauranter, forlystelses- og underholdningsvirksomheder ikke kun er i konkurrence med hinanden og udenlandske hoteller m.v., de er også i konkurrence med møbelhandlere, bilforhandlere m.v. Rejsebureauaktivitet stiger markant specielt vedrørende flyrejser som må være udtryk for ønsket om individuelle rejser. Forbrugselasticiteter Restauranter mv. Sportsaktiviteter, tivoli mv. 0,6% 0,8% Husstandenes privatforbrug i alt 1,0% Pakkede rejser 1,2% Biografer, teatre, koncerter 1,5% Hotel, campingplads mv. 2,3% Museer, zoologiske haver o.l. 2,7% Fly 3,3% Fast leje af sommerhus og campingplads o.l. 5,9% Campingvogn, båd mv. 6,3% Figur 8 Kilde: Danmarks Statistik (forbrugsundersøgelsen) og IFF baseret på forbrugselasticiteter i perioden sammenlignet med perioden

9 Fordelingen af en indkomstfremgang på 1% på turisme- og fritidserhvervene viser, at der i perioden har været en betydelig forbrugsfremgang i eksempelvis danskernes indkøb af campingvogne og både samt fast leje af sommerhus og campingplads i forhold til benchmarkperioden For restaurationsbranchen er det bekymrende at se, at indkomstfremgangen ikke afspejler sig tilsvarende i danskernes restaurantbesøg. Grafen viser også, at rejsebureauaktiviteten i disse år bør stige markant, da danskernes villighed til indkøb af flyrejser stiger mere end 3 gange så meget som indkomsten stiger og indkøb af pakkerejser 1,2 gange så meget. Denne forskel må antages at illustrere, at danskernes efterspørgsel efter individuelle rejser her flyrejser stiger mere end traditionelle pakkerejser. Danmarks Statistiks opgørelse i nationalregnskabet viser at danskernes turistudgifter ved rejse i udlandet stiger markant i perioden med 50%. Tendenser i turisme- og fritidserhvervene Deloitte har sammen med New York University udarbejdet en analyse Hospitality 2010 af den del af turismeerhvervene, der omfatter overnatninger. Analysen kortlægger trends og drivers i den globale turismeindustri. De overordnede trends, der er identificeret, er Menneskelige ressourcer (både på kundesiden som på medarbejdersiden) Brand værdi Teknologi Nye markeder Flere af de i denne analyse afdækkede trends og drivers gælder ligeledes for de øvrige turisme- og fritidserhverv. Det grå guld Når velstandsbilledet holdes op mod udviklingen i befolkningen med det grå guld som et stort befolkningssegment, der lever længere og holder sig unge længe med en aktiv livsstil, kan det konstateres, at turisme- og fritidserhvervene skal satse på dette segment, som rejser mere og ønsker nye oplevelser i forhold til såvel kulturelle som eventbaserede turismetilbud. Da det grå guld har været vant til at stille krav og ofte har tid til at kortlægge de bedste tilbud, og hvad andre aktører i markedet tilbyder, er det også et segment, der stiller store krav til kvalitet og service. Kunden vil helst opleve, at den rejse, overnatning, middag o.s.v., man har efterspurgt, kommer som skræddersyet til præcis den enkelte kunde. Da der ikke nødvendigvis er tale om kunder med ubegrænsede midler, vil betalingsviljen dog ikke være ubegrænset. For aktørerne betyder det, at det kommer til at handle om at producere ydelser som masseproduktion for at holde omkostningerne nede, men at få dem til at fremstå som individualiserede. Man kan tale om masseindividualisme. Deloittes research i forbindelse med Hospitality 2010 viser, at væksten i den del af befolkningen i Europa, der er over 65 år, vil øges fra 15% i 2000 til 25% i Kunderne efterspørger oplevelser Man taler om oplevelsesøkonomi som samlet begreb for alt, der giver kunden en oplevelse. Oplevelsen kan skabes ved: at sætte den vare man leverer det være sig en hotelovernatning, et restaurantbesøg, en rejse eller et ophold på et feriecenter ind i en sammenhæng, der fortæller noget om varens historie eller rettere: den historie man som kunde bliver en del af ved at købe varen nye varer/produkter/services, der giver kunden en oplevelse. Enten fordi den er ny, eller fordi den dækker et erkendt eller uopdaget behov hos kunden Fremgangen for kulturen omkring de gamle badehoteller synes eksempelvis båret af fortællingen om dengang, der var tid til at tage til havet og lade sig opvarte i blå/hvide omgivelser med knitrende ild i pejsen og en god massør til at gøre godt for kroppen efter en tur i de blå bølger... Selve købet af hotelovernatningen kan mere end danske hoteller klare. Udfordringen for aktørerne i turisme- og fritidserhvervene er at brande produkterne således, at de opleves af køber som noget, der giver værdi i form af en oplevelse. Et andet eksempel er rejsebureaubranchen, som i disse år oplever, at kunderne i stigende omfang selv finder og bestiller rejser på nettet. Bureauerne må derfor levere produkter, der i langt højre grad er individualiserede, og som bygger på at de har lokalkendskab og et kontaktnet, som kunderne kan få glæde af og spare tid ved at anvende. 9

10 I turismeerhvervene er omsætningshastigheden i medarbejderstaben globalt på 50%. Mangel på medarbejdere kræver nye metoder Deloitte vurderer, at dette er en af de helt store udfordringer for turisme- og fritidserhvervene, og at erhvervene må gøre det bedre i forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Den aldrende befolkning i bl.a. Danmark betyder, at medarbejdere i stigende grad vil skulle tiltrækkes fra andre lande, og at industrien derfor må etablere nye standarder i HR. Vi forudser, at fremtidens hotel eller restaurant i endnu højere grad vil være et mikrounivers af forskellige generationer, religioner, nationaliteter og kulturelle baggrunde. Turisme har historisk det laveste forbrug på teknologi i forhold til andre områder af Consumer Business (Produktion af forbrugsgoder, engroshandel og detailhandel). Større anvendelse af teknologi Der kan efter vores mening hentes meget ved at satse på it-systemer til kundehåndtering og -relation (CRM) samt kommunikation med kunderne. Online systemer, der giver kunderne mulighed for hurtigt at vælge og gennemskue prisstrukturen på ydelserne, vil give mulighed for at vinde en større del af det online marked, som er i vækst. Men også IT understøttelse af andre forretningsdrevne processer i turisme- og fritidserhvervene vil kunne gøre noget ved den ringe produktivitet. I dag bruger over 1,6 mia. passagerer på verdensplan fly til såvel forretning som fritid. De nye markeder Vi estimerer i Hospitality 2010, at antallet af passagerer i 2010 vil nå 2,3 mia. Vi forudser et skifte fra nord til syd og fra vest til øst drevet af Indien og Kina, som forventes at stå for 15% af den globale passagervækst. Væksten i flytrafikken må forventes at få afsmittende virkning på turismeerhvervene. Denne tendens bekræftes af tallene for ændringerne i turisternes nationalitet, jf. tidligere. 10

11 Turisme & Fritid Afrunding Som anført indledningsvist er denne overordnede analyse af turisme- og fritidserhvervene suppleret med specifikke analyser af fire udvalgte brancher i turisme- og fritidserhvervene hoteller, restauranter, rejsebureauer og feriecentre. Hovedkonklusionerne for disse brancher er gengivet efterfølgende. November 2006 November 2006 Markedsgruppe Turisme & Fritid Markedsgruppe Turisme & Fritid Feriecentre Hoteller - Markedsnyt - Markedsnyt November 2006 November 2006 Markedsgruppe Turisme & Fritid Markedsgruppe Turisme & Fritid Restauranter Rejsebureauer - Markedsnyt Publikationerne kan hentes på - Markedsnyt 11

12 Ved en vurdering af udviklingen i det enkelte turisme- og fritidserhverv er det væsentligt at have være opmærksom på de vigtigste trends og drivers for branchens fremtidige succes: Innovation Branchen skal fokusere på udvikling af produkter og services, ikke mindst for at få fat i det grå Deloitte guld og tiltrække nye turiststrømme fra Asien. Teknologien kan spille en stor rolle i 2 denne forbindelse. Uddannelse En Hoteller forudsætning og konferencecentre for at være leverancedygtig i fremtiden er højt kvalifecerede og produktive medarbejdere. Virksomhederne i hotelbranchen har været økonomisk trængt i , men analyse af nøgletal Deloitte 2 Udviklingstendens viser væsentlig forbedret økonomi hos hotellerne i 2004 og Baseret på meldinger fra branchen er må generelt det forventes, positive at udsigter fremgang for i turisme- belægning og og fritidserhvervene, værelsespriser. men Afkastet fokus af og hoteldriften målrettet er dog sta- Der branding skal iagttages, hvis vækststrømmen ikke skal gå uden om Danmark. dig beskedent, og det må forventes, at indtjening og egenkapitalforrentning bliver en udfordring, når Hoteller Hoteller der skal findes og konferencecentre økonomisk nye ejere status og intestorer og bud til på hotellerne. fremtiden Virksomhederne Virksomhederne i hotelbranchen hotelbranchen har har været været økonomisk økonomisk trængt trængt i , , men men analyse analyse af nøgletal af viser Hoteller nøgletal en væsentlig og viser konferencecentre forbedret væsentlig økonomi forbedret 2001 hos økonomi hotellerne 2002 hos i hotellerne og i Baseret og på 2005 Baseret meldinger fra branchen Afkastningsgrad meldinger må det forventes, fra branchen at fremgang må det forventes, i belægning at og fremgang 5,1% værelsespriser. i belægning 1,9% Afkastet og 2,4% værelsespriser af hoteldriften 4,0% er dog sta- på fortsætter Omsætning i pr. ansat Afkastet i t.kr. af hoteldriften 675 er dog stadig 708 beskedent, 708 hvorfor 755indtjening 778og dig beskedent, og det må forventes, at indtjening og egenkapitalforrentning bliver en udfordring, når egenkapitalforrentning Primært resultat pr. ansat kan i t.kr. blive en udfordring, 35 når der 37 skal findes 15 nye ejere 19 og investorer 31 til hotellerne. der skal findes nye ejere og intestorer til hotellerne. De helt afgørende faktorer for økonomien på hotellerne er belægningsprocenten og den gennemsnitlige Afkastningsgrad værelsespris. Værelseskapaciteten har været stærkt 5,1% stigende 1,9% i perioden 2,4% , 4,0% og må formodes Hoteller og konferencecentre at Omsætning stige yderlige pr. ansat i de kommende i t.kr. år. Omkring 675 værelsesprisen 708 gælder 708 det, at 755 den gennemsnitlige 778 værelsespris Primært i København resultat pr. ansat ligger i lavt t.kr. i forhold til 35 andre storbyer De helt afgørende faktorer for økonomien på hotellerne er belægningsprocenten og den gennemsnitlige De Hotellerne helt afgørende udvider værelsespris. faktorer i disse for år Værelseskapaciteten deres økonomien udbud på af hotellerne services har været til er gæsterne. belægningsprocenten stærkt De stigende mest økonomiske i perioden og den gennemsnitlige succesfulde , hoteller værelsespris. har enten og må Værelseskapaciteten formået formodes at skabe at stige en har yderligere helt været særlig stærkt i de profil, kommende stigende har kunnet i perioden år. Omkring gennemføre , værelsesprisen en meget og må stram formodes omkostningsstyring gælder at det, at den gennemsnitlige værelsespris i København ligger lavt i forhold til andre stige yderlige i eller de kommende har udnyttet år. synergierne Omkring værelsesprisen i et kædesamarbejde. gælder det, at den gennemsnitlige værelsespris i København ligger lavt i forhold til andre storbyer. storbyer. Hotellerne branchen har udvider inden i for disse de år senere deres år udbud set en af tendens services til til internationalisering gæsterne. De mest og økonomisk øget kædedannelse succesfulde Hotellerne hoteller har enten formået at skabe en helt særlig profil, har kunnet gennemføre en en udvikling som udvider vi forventer i disse fortsætter år deres udbud fremadrettet. af services til gæsterne. De mest økonomiske succesfulde meget hoteller stram har enten omkostningsstyring formået at skabe eller en har helt udnyttet særlig profil, synergierne har kunnet i et kædesamarbejde. gennemføre en meget stram om- Branchen kostningsstyring For uddybning har inden af eller udviklingen for har de udnyttet senere i hotelbranchen år synergierne set en tendens i et perioden kædesamarbejde. til internationalisering og bud og på øget de fremtidige kædedannelse muligheder og en udfordringer udvikling som henvises vi forventer til Deloittes fortsætter markedsnyt fremadrettet. om hoteller. Analysen kan hentes på branchen For har inden uddybning af under for udviklingen Markedsgruppe de senere år set i hotelbranchen Turisme en tendens i perioden & fritid. til internationalisering og øget kædedannelse en og bud på de fremtidige muligheder og udfordringer henvises til Deloittes markedsnyt om hoteller. Analysen udvikling som vi forventer fortsætter fremadrettet. kan Restauranter hentes på under Markedsgruppe Turisme & Fritid. For Virksomhederne uddybning af i udviklingen restaurationsbranchen i hotelbranchen har som i perioden helhed konstateret, og at branchens bud på de økonomisk fremtidige muligheder trange år Restauranter økonomisk status og bud på fremtiden Virksomhederne kulminerede og udfordringer i 2003, i restaurationsbranchen og henvises at til i Deloittes 2004 har og som 2005 markedsnyt helhed har været om konstateret, inde hoteller. i en at positiv Analysen branchens økonomisk kan hentes økono-udviklingmisk på Vi forventer, trange år at kulminerede den under positive Markedsgruppe i 2003, udvikling og at Turisme i branchen indtjeningen & fritid. i 2004 vil fortsætte og 2005 har i 2006 været dog inde sandsynligvis i en positiv økonomisk udvikling. Vi forventer, at den positive udvikling i indtjeningen vil fortsætte i med aftagende styrke, da efterspørgslen efter restaurationsydelser i forvejen er vokset betydeligt i 2004 og 2006 Restauranter dog sandsynligvis med aftagende styrke, da efterspørgslen efter restaurationsydelser i forvejen er vokset betydeligt i 2004 og Virksomhederne i restaurationsbranchen har som helhed konstateret, at branchens økonomisk trange år kulminerede Restauranter i 2003, og at branchen i og har været 2003 inde i en 2004 positiv økonomisk 2005 udvikling. Vi Afkastningsgrad forventer, at den positive udvikling i indtjeningen 7,8% vil fortsætte 4,2% i ,1% dog 12,5% sandsynligvis med Omsætning pr. ansat i t.kr aftagende styrke, da efterspørgslen efter restaurationsydelser i forvejen er vokset betydeligt i 2004 og Primært resultat pr. ansat i t.kr Trods den positive udvikling over de senere år, så havde 1/5 af virksomhederne underskud på driften Restauranter i 2005 et tal som ligger relativt 2001 højt i forhold 2002 til andre 2003erhverv Overskudsgraden 2005 lå i Afkastningsgrad 2005 på lidt under 5% for restauranterne i analysen, 7,8% og det 4,2% vurderes, 10,1% at denne 12,5% skal løftes yderligere Omsætning for pr. at ansat sikre en i t.kr. økonomisk attraktiv 647 branche Primært resultat pr. ansat i t.kr For at sikre en fortsat positiv udvikling i omsætning og resultater bør branchen have fokus på produktudvikling, procesforenkling, uddannelse og strukturtilpasninger. Der findes ikke mange udenlandske kæder inden for restaurationsbranchen i Danmark, men det må forventes, at udenlandske kæder i stigende omfang vil finde vej ind på det danske marked. 12

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

En handlingsplan for dansk turisme. Lise Lyck

En handlingsplan for dansk turisme. Lise Lyck En handlingsplan for dansk turisme Lise Lyck En handlingsplan for dansk turisme 1. udgave, 1. oplag, 2011 Forfatteren, København 2011 Forfatter: Lise Lyck (ll.tcm@cbs.dk) Trykt: Frederiksberg bogtrykkeri,

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2013 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen Indhold Indledning: To vigtige spillere 4 Hotelbranchen 5 Udvikling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger

Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger Dansk Erhvervs vision Dansk Erhverv vil være erhvervslivets mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne rådgiver. Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser Turisme i lillebælt-området tal og tendenser DEN EUROPÆISKE UNION 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Forord Med et samlet turismeforbrug på 2,6 mia. kr. og 4229 afledte

Læs mere

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2003 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk 2 Dansk turisme fremtidens væksterhverv 2003 var et skæbneår for den globale turisme. Med krig i Irak, SARS-epidemi i Asien og lav økonomisk

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere