Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 77

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Lindegården 3480 Tlf.: Hjemmeside: 104 (aktivitets- og samværstilbud) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 77 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 51 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Christina Thorholm (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Socialtilsynet har efter et anmeldt tilsynsbesøg i august, hvor der har været dialog med ledelse, borgere og medarbejdere og pårørende re-godkendt botilbuddet Lindegården, Linden og tre bofællesskaber med vilkår. Side 2 af 77

3 *Samlet vurdering: Lindegården har 36 pladser efter Lov om almen boliger 105 og dagtilbuddet Linden har 20 pladser udbudt som 40 halvdagspladser efter SEL 104. De tre bofællesskaber huser 17 borgere. Husene er opført efter Almenboligloven 105 stk. 2. Borgerne får støtte efter SEL 85. Lindegårdens målgruppe er voksne personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Lindegården består af Lindegårdens botilbud og dagtilbuddet Linden, som er beliggende tæt på Fredensborg centrum og tæt ved Fredensborg Slot og slotsparken. De tre tilhørende bofællesskabers fysiske beliggenhed er i villakvarterer i områder tæt på Humlebæk, Nivå og Fredensborg. Der er gode offentlige transportmuligheder, idet der er både bus og tog i umiddelbar nærhed af tilbuddene. Socialtilsynet konkluderer, at alle tilbud i organisationen har stort fokus på, at borgerne har daglige aktiviteter i form af uddannelse, beskæftigelse eller faste aktiviteter. Den gennemgående værdi i organisationen med Kvalikombo er sammen med et fokus på neuropædagogikken med til at sikre, at borgerne udvikles i forhold til selvstændighed, og at deres ressourcer udnyttes. Hertil er der knyttet forskellige faglige tilgange og metoder for at tilgodese den brede målgruppe, som organisationen tilsammen skal favne. Der er et godt forældresamarbejde, men Socialtilsynets vurderer, at pårørenderådets stemme kan bruges til udvikling. På Lindegården benyttes flere kommunikationshjælpemidler som Talking Mats, kommunikationspas og Mobido. I Linden benyttes blandt andet neuropædagogik og sanseintegration i den faglige indsats. I de tre bofællesskaber benyttes forskellige faglige tilgange afstemt i forhold til de målgrupper, der bor de forskellige steder. Der er blandt andet fokus på KRAP, medinddragelse/selvbestemmelse og massage. Socialtilsynet konkluderer, at borgerne trives og udvikler sig, og at tilbuddet arbejder med at få implementeret et dokumentationssystem, som har mange driftsudfordringer. Tilbuddets dokumentation af faglige tilgange og metoder samt effekten kan højnes, idet der er udfordringerne med det digitale dokumentationsredskab. Lindegården arbejder med handlplaner og systematisk indsamling af information til disse via dialog med borgeren. Socialtilsynet vurderer, at Side 3 af 77

4 indsatsen kan kvalitetssikres ved en mere systematisk opfølgning og et stærkere fokus på målfastsættelsen. Socialtilsynet vurderer, at omsorgsperspektivet er stærkt. Tilbuddet samarbejder kontinuerligt med myndighed i forhold til bestiller-udfører opgaven. Borgerne inddrages i dagligdagen. Socialtilsynet vurderer, at opkrævning af kost for færdiglavet aftensmad ikke understøtter borgernes selvbestemmelse, når de ikke kan vælge om de vil betale for en eller 2 retter. Ledelsen af den brede, komplekse organisation bestående af et botilbud, et dagtilbud (med tilknyttet STU uddannelse) samt tre eksternt beliggende bofællesskaber er kompetent og kvalificeret. De visioner og tanker, som ledelsen gør sig, vurderes overført til medarbejdere i hele organisationen. Ledelsen har stor bevågenhed på kompetencer i organisationen, som kan tilgodese borgernes behov. Det gælder såvel i forhold til interesse for nye som i forhold til i højere grad at skabe viden om og benytte eksisterende kompetencer på tværs i hele organisationen. Socialtilsynet konkluderer, at Lindegårdens økonomi er bæredygtig og giver mulighed for faglig kvalitet og udvikling i forhold til målgruppernes behov. Der er ydet tillægsbevilling ved borgere med særlige behov. De fysiske rammer på Lindegården synes tidsvarende og moderniseret og tilgodese borgernes behov. Rammerne på Linden vurderes at være meget begrænsede, og kræver uforholdsmæssig mange ressourcer af personalet til at få de daglige aktiviteter og borgernes særlige behov til at gå op i en højere enhed. Bofællesskabernes rammer er af høj standard, med gode lejligheder og fællesarealer. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes arbejdspladser, som er indrettet i fællesarealerne, gør fællesarealerne mindre hjemlige og adgang til personlige data er mere udsat, når der ikke er et aflåst kontor. *Afgørelse: Godkendt med vilkår Side 4 af 77

5 *Vilkår: Lindegårdens juridiske grundlag er ændret fra et 108 tilbud efter SEL til et tilbud efter 105 Lov om almen boliger, fordi borgerne har lejekontrakt til deres boliger. Dette medfører, at tilbuddets budget skal ændres, så det er tilpasset det nye grundlag. (frist: ) Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 5 af 77

6 Med udgangspunkt i de tilsendte dokumeter, dialog og observationer ved de anmeldte tilsyn med ledelse, medarbejdere, borgere og pårørende har Socialtilsynet følgende opmærksomhedspunkter: FOS systemet har drftsproblemer, som udfordrer den daglige dokumentation og opfølgning på handleplansarbejdet. Handleplansarbejdet kan kvalitetssikres med et større fokus på opfølgning på indsatser, borgernes mål og beskrivelse af, hvordan den enkelte borger er inddraget i alle afdelinger. De pårørende udtalte et ønske om mere fokus på handleplaner og udviklingsperspektivet i arbejdet, som de oplevede havde et omsorgsfokus. Fokus på at der foreligger en systematisk dokumentation på mål/udvikling af indsatser, og faglig vurdering af hvilken indsats, som har givet hvilket positiv effekt/resultat. I arbejdet med Lindens eksterne borgere, er det ikke muligt at bruge det elektroniske dokumentation i FOS, et udviklingspunkt som kan skabe øget kvalitet for eksterne borgere. Niveau for vikarforbrug kan vurderes ift at ansætte flyvere med større tilknytning til 108 tilbuddet. Udarbejde plan for implementering/ajourføring af kommunikationspas, så ansvaret ikke ligger på én medarbejder. Dialog med forvaltning om mulighederne for ændring af regler for betaling af kost. Finde en løsning/få godkendelse i forhold til brug af snore ved døre for at begrænse af borgers færden. Fokus på aktivitetstilbud for de borgere, som er begrænset i deres handlemuligheder, alternative muligheder til f.eks at fjernsynet kører i fællesrummene. Side 6 af 77

7 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema Hjemmeside Tilbudsportal Uddannelse leder Personalehåndbog 2013 Oversigt borgere Lindengården og Linden Kontrolrapport Fødevarestyrelsen Brandtilsynsrapport Lindegården og Linden APV skema Linden, hus 1,2,3, administration APV skema Lillevang, Byvejen, Baunebjerg Oversigt Fratrådte/tiltrådte medarbejdere Lindegården Takstberegning Lindegården Takstberegning Lindegården fordelingsnøgle Takstberegning Linden Takstberegning for henholdsvis lillevang, Byvej og Baunebjerg Takstberegning samlet oversigt Vikarbrochure Oversigter: Vikarforbrug hus 1, 2, 3, bofællesskaberne og Linden Kompetenceprofil - hjemmevejleder Kompetenceprofil - ergoterapeut Kompetenceprofil - administrativ medarbejder Kompetenceprofil - kommunikationsmedarbejder Kompetenceprofil - pædagog Kompetenceprofil - pædagogmedhjælper Kompetenceprofil - servicemedarbejder Kompetenceprofil - sygeplejeprofil Side 7 af 77

8 Observation Interview Komeptenceprofil - vikar 141 handleplan 2 x borger Lillevang Udviklingsplan 2 x borgere Lillevang 141 handleplan borger Byvejen Soc. Udviklingsplan 2 x borgere Byvejen 141 handleplan + soc.udv.plan borger Baunebjerg Soc. Udviklingsplan borger Baunebjerg 141 handleplan + soc. udv.plan 2 x borger hus 1, 3 Soc. udviklingsplan borger hus 2 Handleplan 3 x borgere Linden Social dokumentation borgere i hus 1,2,3 Eksempel Kommunikationspas De 5 handlekompetencedimensioner Skema Handlekompetenceværktøjet Årsplan Trivselsundersøgelse Udtræk af FOS Kvalitetsstandarder for 104, 108 og bofællesskaberne Rundvisning på alle matrikler Ledelse Helle Petersen centerleder ansat 2 år siden Uddannet socialrådgiver og Diplom i ledelse Afdelingleder ansat i tilbuddet i 20 år, leder i 5 år. uddannet pædagog i år Diplom i ledelse Afdelingsleder ansat i tilbuddet i 2009, som leder af Linden. Er nu også leder af bofællesskaberne. Uddannet pædagog i år Diplom i ledelse Side 8 af 77

9 Medarbejdere: Botilbud Ny uddannet pædagog ansat pr Medhjælper ansat i 21 år Ergoterapeut ansat 1. sept Uddannet pædagog, ansat 3 år Pædagog ansat i 3 år, nu som kommunikationsmedarbejder Medarbejder med Pædagogisk Grund Uddannelse ansata 14 år. Dagtilbud Pædagog ansat i 20 år (TR) Pædagog (husholdsninglærer) ansat siden 2007 først som vikar. Pædagog ansat 2002 Baunebjerg Pædagog ansat 1 år Pædagog ansat 10 år Pædagog ansat 4 år Pæd. studerende startet for 10 dage siden Byvejen Pædagog ansat i 12 år - været på Lindegården og Byvej tidl. 3 år på Byvej Socialpædagog ansat 2 år Pædagog ansat 8 år. Lindevangsvej Pædagog ansat 10 år Pædagog ansat 5 år. Borgere i alle tilbud Side 9 af 77

10 Interviewkilder 3 pårørendefra pårørenderåd Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Lindelyvej 4-8, 3480 fredensborg : Lindelyvej 4-8, 3480 fredensborg : Lindelyvej 4-8, 3480 fredensborg Christina Thorholm Kirsten Ølshøj Afdelinger Lindegården Bofællesskabet Byvejen Linden Side 10 af 77

11 Bofællesskabet Baunebjerg Bofællesskabet Lillevang Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt I forbindelse med det tilsynsbesøg på Lindegården har Socialtilsyn Hovedstaden konstateret, at tilbuddet ikke er oprettet i henhold bestemmelserne om bolig i Servicelovens 108, idet Fredensborg Kommune ikke har visiteret borgerne til en boform i henhold til Serviceloven, men til en bolig i henhold til Lov om almen boliger med individuelle lejekontrakter. I henhold til SEL 111 er boformer efter SEL 107 og 108 ikke omfattet af lejelovgivningen. Efter dialog med Socialtilsynet har Fredensborg kommue politisk taget stilling til, at tilbuddet skal drives som et 105 tilbud efter Lov om almen boligere med 85 støtte efter SEL. Der vil på baggrund heraf blive stillet vilkår om, at tilbuddets budget skal tilpasses det nye grundlag. Lindegården skal have godkendelse af brug af snore til at begrænse borgers færden i huset. når det bruges som metode for at skærme borgeren. Side 11 af 77

12 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 12 af 77

13 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at Lindegården som organisation har stort fokus på, at borgere har en daglig aktivitet enten i form af uddannelse, beskæftigelse eller faste aktiviteter. Ligeledes er der fokus på, om borgerne trives i deres dagtilbud og udnytter deres ressourcer Muliggøre elektronisk dokumentation i FOS omkring bogere, som bruger Linden. De fleste af Lindegårdens borgere er beskæftiget på Linden. Socialtilsynet vurderer, at der fortsat er mulighed for at sikre større udnyttelse af borgernes potentiale for udvikling blandt andet ved at synliggøre og dokumentere den faglige indsats mere systematisk. Dagtilbuddet Linden arbejder med at opsætte mål og aktiviteter for borgerne, som skal give dem mulighed for at udnytte deres fulde potentiale; primært med fokus på sansestimulerende tilbud og udgangspunkt i Side 13 af 77

14 neuropædagogikken. Linden har fået en bredere målgruppe, og har udvidet deres tilbud med et udetilbud og en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU gruppe. I arbejdet med eksterne borgere er det ikke muligt at bruge det elektroniske dokumentation i FOS, som vurderes at være et udviklingspunkt, som kan skabe øget kvalitet i tilbuddet for eksterne borgere. Alle borgere i bofællesskaberne er i beskæftigelse enten i form af aktivitets/samværstilbud eller som beskyttet beskæftigelse. Vejlederne støtter borgerne efter behov blandt andet i forbindelse med årlige BUS - Borger Udviklings Samtaler. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Bedømmelsen sker ud fra, at de fleste af Lindegårdens borgere er i dagtilbud/beskæftigelse. En enkel borger er lige flyttet ind og afventer visitation til dagtilbud. Alle borgere i bofællesskaberne er i beskæftigelse enten i form af aktivitets-/samværstilbud, skole eller beskyttet beskæftigelse. Det er dagtilbuddet, som er ansvarlig for at opstille konkrete mål i uddannelse og beskæftigelse. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har fokus på, at borgerne er i beskæftigelse, at de kommer afsted til beskæftigelse, samt at de trives og bruger deres ressourcer. Det er individuelt, hvorvidt vejledere i bofællesskaberne støtter borgerne i forbindelse med deres årlige samtaler i dagtilbuddet. I dagtilbuddet Linden oplyses, at mål revurderes jævnligt. Der foreligger ikke systematisk dokumentation med opstilling af konkrete mål og efterfølgende opfølgning/evaluering. Det digitale system FOS er ikke implementret Side 14 af 77

15 generelt i hele organisationen. Mellem dag- og botilbud for eksterne borgere benyttes fortsat Kinabøger. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 3 (i middel opstiller i samarbejde med grad opfyldt) borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå De eksterne dagtilbud indkalder en gang årligt til handleplansmøde, hvor botilbuddet deltager. Nogle gange sker der forberedelse med borger i botilbuddet før mødet. Medarbejderne støtter altid der, hvor borgerne har MUS (kaldet BUS) på deres arbejde. Hus 3 er med i målfastsættelsen med dagtilbuddet i dagtilbuddet. Ledelsen giver eksempel på borger, som skal starte på Højskole i efteråret, hvor tilbuddet har været medvirkende til at få opholdet i stand. Botilbuddet oplyser, at der ikke ligger 141 handleplaner på alle borgere. Det er individuelt, hvornår der følges op og dermed sværere at følge op på. Linden: Ledelsen og medarbejdere oplyser, at det er dagtilbuddet, som opstiller konkrete mål for borgerne. På Linden oplyser ledelsen, at mål revurderes jævnligt. Daglig dokumentation sker i FOS, hvis det er borger, som bor på Lindegården. Der benyttes, ifølge ledelsen, Kina-bøger i kontakten mellem dag- og bo tilbuddene til de eksterne borgere. Bofællesskaberne: Vejlederne i Bofællesskabet Baunevej har kendskab til, at der opstilles mål i borgernes dagtilbud. Vejlederne forbereder BUS (Borger Udviklings Samtale) sammen med borgerne. På Byvejen deltager vejleder ved forberedelse i forhold til BUS efter behov. Der gives eksempel på en borger, som har ønsket lønforhøjelse, hvor vejlederen har givet støtte. På Lillevangsvej oplyser hjemmevejleder, at de ikke ser dagtilbuddets handleplan for borgerne, men de forbereder borgerne på deltager i MUS, på deres arbejdsplad. Giver eksempel på samarbejde med dagtilbud i forbindelse med to praktikophold. Side 15 af 77

16 Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser i forhold til Lindegårdens borgere, at en borger er gået på selvpension. Fire borgere er uden beskæftigelse, og går i stedet i ældreklub en gang ugentligt. En borger er lige flyttet ind og afventer visitation. En borger har tilbud om indivuelle aktiviteter med individuel visiteret støtte. I de tre bofællesskaber er alle borgere i beskæftigelse enten i form af aktivitets-/samværstilbud, skole eller beskyttet beskæftigelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at Lindegården benytter faglige tilgange bl.a. i form af Kvalikombo og Neuropædagogik, som kan sikre synlighed af borgernes ressourcer og Arbejdet med systematisk skriftlig opfølgning på mål kan styrke den faglige kvalitet i arbejdet. Arbejdet med handleplaner og konkrete mål for dermed også afdække det potentiale, den enkelte borger borgerne kan styrkes for at styrke udviklingsperspektivet. har for udvikling af selvstændighed, kommunikation og relationer. Lindegården giver den enkelte borger mulighed for at bruge egne ressourcer helt ned i dagligdagshandlinger Fokus på alderssvarende aktivitetstilbud for de borgere, som er begrænset i deres handlemuligheder, eks. alternative muligheder til at fjernsynet kører i fællesrummene f.eks. støtte ved spisning for at øge selvstændig, hvilket meget fint vises på hjemmesiden med film om hverdagen på Lindegården. Der planlægges sociale aktiviteter for borgerne. Borgere der kan, bruger lokalmiljøet, og der har været brugt frivillige til særlige aktiviteter. Nogle af borgerne har ledsagere, som giver dem mulighed for aktiviteter udenfor tilbuddet. Mange borgere har så vidtgående handicap, at deres netværk er deres familie, og dette støtter tilbuddet op Side 16 af 77

17 om kontakt til. Socialtilsynet vurderer, at botilbuddet kan have større fokus på aktivitetstilbud, som stimulerer udviklingstrinnet for de borgere, som er begrænset i deres handlemuligheder, f.eks. alternative muligheder til at fjernsynet kører i fællesrummene. I det hus med mest fysisk aktive borgere har der været benyttet talemaskine tidligere. Fremadrettet benyttes Marte Meo (video-optagning) for at blive mere vidende på borgernes kompetencer og støttebehov. Der arbejdes med kommunikationspas for at styrke borgernes mulighed for at kommunikere. Socialtilsynet bedømmer, at der er en mundtlig opfølgningskultur, og at der ikke ligger en systematisk skriftlig dokumentation med målfastsættelse og efterfølgende opfølgning. Socialtilsynet vurderer, at en medvirkende årsag til niveauet og den manglende systematik er problemer med det digitale dokumentationssystem, som ikke virker stabilt. På Linden er tilbuddet udvidet så der er en ude gruppe som anspore til opsøgende /udadvendte aktiviteter, så der er bedre rammer, og nogle af de aktive borgere får udfoldet sig andre steder. Linden arbejder systematisk med handleplaner for at øge selvstændighed og trivsel. Side 17 af 77

18 På bofællesskabsområdet generelt ses, at borgerne benytter det omkringliggende samfund. Der er mange spændende interesser, som borgerne dyrker/deltager i, i deres fritid. Det vurderes, at vejledernes åbenhed og nysgerrighed er med til at sikre denne bredde i interessefelt. Borgernes funktionsniveau i bofællesskaberne er medvirkende til, at deres netværk og muligheder for at bruge nærområder er væsentlig større end borgere i botilbuddet. Såvel på Lindegården som i bofællesskaberne støttes op om de familiære relationer og rummer på en naturlig måde tætte relationer herunder kæresteforhold på en naturlig og hensigtsmæssig måde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Metoderne i Kvalilkombo og den neuropædagogiske tilgang styrker selvstændighed i form af fokus på kommunikation, og bygger på de resourcer som borgerne. Det sociale område indgår i den spørgeguide, som er tilknyttet Kvalikombo og derved med til at sikre fokus på selvstændighed og relation, samt de individuelt udarbejdede kommunikationspas. Socialtilsynet bedømmer, at den systematisk skriftlig dokumentation med målfastsættelse og efterfølgende opfølgning på tilbuddet kan styrkes. En medvirkende årsag til niveauet og manglende systematik, bedømmer Socialtilsynet, er problemer med det digitale dokumentationssystem, som ikke virker driftssikkert. Side 18 af 77

19 Linden arbejder med en stor viden om neuropædagogik, som grundlag for at styrke borgernes selvstændighed via dokumentation. De fysiske rammer på Linden er med til at anspore til opsøgende/udadvendte aktiviteter, så der er mere "ro i huset" og nogle af de aktive borgere får udfoldet sig andre steder. På bofællesskabsområdet er der forskellige metoder, som benyttes for at styrke borgernes selvstændighed. I et bofællesskab sker det i en mundtlig dialog. Der arbejdes generelt i bofællesskaberne på at etablere et godt fundament for borgerne i en udflytning til mere selvstændig bolig. Det samme gælder i forhold til at styrke interesser, som tilknytning til klubber, idrætsforeninger mv.. Der synes at være fleksible rammer i forhold til borgere, som har kærester i eller udenfor bofællesskabet. Der gives flere eksempler på borgere, som er flyttet i mere selvstændig boform fra bofællesskaberne. Lindegårdens sammensatte tilbud giver mulighed for enten at flytte i mere selstændige rammer eller i mere beskyttede rammer. Der gives også eksempler på borgere, som har fået øget behov for støtte, og er flyttet fra bofællesskab til Lindegården for at give borgerne bedre betingelser for at kunne få en selvstændig hverdag med den nødvendige støtte. Socialtilsynet bedømmer, at omsorgen for borgerne er i fokus i den daglige praksis og arbejdet med handleplaner og udviklingsmål bliver prioriteret ud fra de ressourcer, tilbuddet har. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 3 (i middel grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at ikke alle borgere har mål i forhold til udvikling af sociale kompetencer. For nogle borgere er det et mål at have plads i ugeplanen til at kunne trække sig. I det hus med mest fysisk aktive borgere har der været benyttet talemaskine tidligere. Fremadrettet benyttes Marte Meo (video-optagning) for at blive klogere på borgernes kompetencer og støttebehov samt individuelt udarbejdede kommunikationspas. Lindegården arbejder med at udvikle handleplansarbejdet, men FOS systemet udfordrer med systemets begrænsning og driftssikkerhed. Side 19 af 77

20 Der sker støtte til regulering af adfærd, så der sker positiv social relation i botilbuddet. Af film på hjemmesiden om Lindegården ses, at borgerne støttes i at gøre det, de kan selv. De pårørende udtaler et ønske om mere fokus på handleplaner og udviklingsperspektivet i arbejdet, som de oplever har et omsorgsfokus. Linden: I dagtilbuddet Linden trænes der ifølge ledelsen i sociale kompetencer og selvstændighed. Der tænkes ud af boxen for at bruge/udnytte de eksisterende rammer bedst muligt. Man benytter sig bl.a. af "nabo-institutionen" Blindehjemmet Bredegårds fysiske rammer samt snoozelhuset i Helsingør. Medarbejdere på Linden oplyser, at metoderne i Kvalikombo og den neuropædagogiske tilgang er gode i forhold til kommunikation og synliggørelse af, hvad borgeren kan magte. I forhold til selvstændighed er der en klar holdning om, at borgeren skal så meget som muligt selv - "kan en borger holde en kop, så skal de selv." Bofællesskaberne: Ledelsen fortæller, at skriftlighed i bofællesskaberne pt. sker via et internt arbejdspapir. Der arbejdes på, at handleplanskompetenceskemaer implementeres over i metode/mål. Det har taget tid med implementering af FOS-system i bofællesskaberne. Dialog foregår på borgernes præmisser ifølge ledelsen. FOS forventes fuldt implementeret inden udgangen af Vejledere på Baunebjergvej oplyser, at der arbejdes efter Kvalikombo, dvs. i det omfang borgeren ønsker fokus på selvstændighed, så indgår det som et mål. Det sociale område berøres/indgår i spørgeguiden, som er tilknyttet Kvalikombo. Det digitale dokumentationssystem (FOS), som der er arbejdet med et års tid, er ofte nede. Side 20 af 77

21 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad opfyldt) På Byvej støtter vejleder borgerne med eksempelvis at lave enkelte retter mad selvstændigt. Vejlederne oplyser, at det ikke er nedfældet, hvordan der arbejdes med en borger. Det sker i en mundtlig dialog. Hvis en borger udtrykker ønsker om mere selvstændig boform, giver vejlederne eksempel på, hvordan de har opstillet et program for borgeren, så denne kan se, hvor meget støtte der gives i en selvstændig bolig. FOS bruges til overlevering. Vejlederne finder ikke, at FOS kan bruges i forhold til mål/delmål og evaluering. Bofællesskabet Lillevangsvej har lige haft en projekt, hvor der er arbejdet med mål for selvstændighed og relationer. Socialtilsynet får udleveret et eksemplar af rapporten ved besøget. Vejlederne oplyser, at der i nogle af handleplanerne er opgivet støtte til selvstændighed og relationer. Af dokumenterne for borgere på Lindegården har de sociale handleplaner kun i begrænset omfang fokus på selvstændighed og sociale kompetencer. Målene er ikke konkrete, og det er ikke anført, hvordan der følges op. På bofællesskabsområdet ses de sociale handleplaner kun i enkelte tilfælde at have opstillet mål i forhold til udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer. Enkelte af planerne er ikke underskrevet af borgeren. De pårørende udtaler et ønske om mere fokus på handleplaner og udviklingsperspektivet i arbejdet, som de oplever har et omsorgsfokus. Ledelsen informerer, at der blandt andet arrangeres sommerfester, og der deltages i lokale arangementer, koncerter m.m. i Helsinge, Hillerød og Fredensborg. Nogle borgere støttes til at komme i Fitnesscenter, ligesom træning i brug af transportmidler og hermed at bruge byen fremhæves. Side 21 af 77

22 En borger på Lindegården fortæller med støtte fra personalet, at der tidligere var kommet en frivillig, som sang og spillede på stedet. Borgeren var meget glad for denne aktivitet. Den frivillige var nu død, og flere fra Lindegården havde deltaget i begravelsen. Pårørende fra Lindegården efterlyser flere aktiviteter om eftermiddagen. Borgernes funktionsniveau på Lindegården gør det sværere med fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Socialtilsynet observerer travl aktivitet med at sørge for borgernes behov, og observerer, at fjernsynene i flere fællesrum er tændt. Der er ikke mange muligheder for beskæftigelse, som er tilpasset målgruppens udviklingsniveau. Linden: Linden tager ud og laver aktiviteter der arbejdes på ude-linden tre gange ugentligt. Det er bl.a. begrundet i de fysiske rammer, hvor det er med til at skabe mere ro i selve huset, hvis borgere, som "fylder mere," har aktiviteter, som foregår andre steder (i andre lokaler, naturen mm.). Bofællesskaberne: På Baunebjergvej har stort set alle, ifølge vejlederne, relationer uden for huset. Næsten alle benytter aftenskole i vinterhalvåret og om sommeren frekventerer flere sommerskolen på Egedammen. En borger hjælper i hal og er maskot for lokal foldboldklub. Anden borger laver aktiviteter med bevilget ledsager. I tilbuddet støttes op i forbindelse med afholdelse af runde fødselsdage. En borger fra Baunebjerg oplyser, at vedkommende arbejder på Højvangen. Borgeren har masser af venner både på arbejde og i fodboldklubben. Pårørende oplyser, at der arbejdes med det sociale hos borgerne. På Byvej oplyser vejlederne, at der ikke er aktivitetstilbud i kommunen. Borgerne har selv fravalgt tilbud i Helsingør Kommune. Side 22 af 77

23 En borger i tilbuddet er med i en øl-entusiastklub, en vil gerne løbetræne og flere af de mandlige borgere er optaget i fodboldklub. En borger oplyser, at hun nogle gange ser borgere fra andre bofællesskaber. Ikke så tit, men når det sker "så er det bare med at komme afsted," som hun udtrykker det. På Lillevangsvej nævnes borgeres fraflytning til mere selvstændig bolig, som en succes i forhold til, at der er opbygget sociale relationer og tryghed ved det omkringliggende samfund. Her nævnes brug af Thai-chi klub samt strikkecafe og brug af onsdagsklub for ligesindede. En borger cykler desuden sammen med frivillig fra Dansk Blindesamfund hver uge. Vejledere fra de tre bofællesskaber henviser til arrangementer på tværs i organisationen eksempelvis ved Skt. Hans, hvor der bla. er nedsat et sommer- og juleudvalg. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) Pårørende til borger på Lillevangsvej oplyser, at vejlederne motiverer borgerne til selvstændighed, det samme udtrykkes af pårørende på Baunebjergvej. Pårørende til borger på Byvej oplyser, at der sker flere sjove ting i fællesskabet nu end tidligere. Blandt andet ture til Sverige og fester. Ledelsen oplyser, at pårørende må komme i huset lige så meget de vil. Der afholdes mellem to og fire pårørendemøder om året. Der arrangeres fester sensommerfest med musik udefra samt julearrangement. Alle pårørende tilbydes en samtale efter behov, fortæller ledelsen. Ledelsen har opmærksomhed på, at der sker nogle ændringer i forhold til, at flere forældre falder fra og det fremadrettet er søskende, der skal samarbejdes med. I forbindelse med etablering af nyt hus, hvor unge er flyttet ind, har ledelsen været opmærksom på, at det er vigtig at få afstemt forventninger. Det sker blandt andet ved det første møde mellem borger/pårørende og tilbud. Ledelsen byder ind til åbenhed. Side 23 af 77

24 Bofællesskaberne: På Baunebjergvej ser borgerne deres pårørende. Der er ingen regelsæt i forhold til kontakt og samvær. Vejlederne støtter borgere, hvis de har brug for det. Ved bofællesskabets jubilæum var mange inviteret med. Der holdes et traditionelt julearrangement med pårørende i bofællesskabet. Når borgere har besøg foregår det fortrinsvis i egen lejlighed eller haven. Interviewet borger på Baunebjergvej fortæller, at vedkommende har et tæt forhold til familien, som besøges en del. Byvejens borgere ser, ifølge vejlederne, forskelligt til familien; helt op til borgernes egne ønsker og behov. Pårørende kommer indimellem, og bevæger sig i hele huset. Hvis en borger afholder et større arrangement, drøftes det forud på et husmøde. Interviewet borger på Byvej fortæller at være kæreste med en pige, som også bor på stedet. De inviterer af og til andet vennepar på besøg om lørdagen, hvor der ikke er personale tilstede. Så spiser de sammen og hygger sig. Borgere på Lillevangsvej har alle kontakt med familie/pårørende efter ønske og behov. Der gives eksempel på en borger, som fyldte rundt, og havde forespørgsel på husmøde om brug af fællesarealer i den forbindelse. Pårørende til borger på Lillevangsvej oplyser, at der ikke er så meget kontakt, da borgeren ikke ønsker det. Pårørende til borger i andet bofællesskab oplyser, at borgeren tager på besøg og også har kontakt til ikke-handicappede. Af dokumentanalysen fremgår det, at der på bofællesskabsområdet blandt andet er fokus på samarbejdet med familie i forhold til borgerens kontakt til pårørende. Side 24 af 77

25 Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Socialtilsynet vurderer, at Lindegården som organisation arbejder med faglige tilgange og metoder, som fører til positive resultater for borgerne, og at dette arbejde kan gøres mere systematisk og skrifligt. Målgruppen på Lindegården er udvidet gennem de seneste år fra voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til at rumme borgere med autismespektrumforstyrrelser og ældre borgere, som tidligere har boet i selvstændig boform. Socialtilsynet vurderer, at dette kræver nye tilgange i form af metoder og kompetencer. Tilsynet vurderer, at ledelsen er opmærksom på behovet for supplering med andre kompetencer i personalegruppen. Det ses blandt andet ved udvidelse af medarbejdere med andre faglige baggrunde. Problemerne med FOS systemet gør det daglige dokumentation langsommelig og besværlig, dette problem bør løses, for at sikre, at den digitale platform kører effektivt. Større opmærksomhed på systematisk opfølgning på handleplansarbejdet. Opstille plan for implementering/ajourføring af kommunikationspas. Tilbud om kost med større valgfrihed i antal af retter, vil skabe mere selvbestemmelse for borgerne. Finde løsning/ søge godkendelse i forhold til magtanvendelsen, med snore ved døre for at afgænse borgeres færden. Arbejdes mere med IKT for at understøtte kommunikation og selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at Lindegården har en kultur, som bærer præg af interesse ind i metoder og tilgange, som kan være med til at sikre borgernes udvikling og trivsel. Socialtilsynet hører om et samarbejde, der er iværksat på tværs af organisationen for at sikre udnyttelse af alle kompetencer til gavn og glæde for borgerne. Socialtilsynet støtter op om ledelsens vurdering af behovet for synlighed af kompetencefordelingsplaner Side 25 af 77

26 efter tilførsel af nye faggrupper/kompetencer. Kvalikombo er opstillet som et værdigrundlag, der bruges generelt i organisationen, og der er iværksat en proces, hvor samtlige medarbejdere introduceres til redskabet/metoden. Socialtilsynet vurderer, at alle medarbejdere i organisationen er bevidste om intensionen med Kvalikombo. Der benyttes flere forskellige metoder/værktøjer i de forskellige tilbud, som vurderes at være relevante i forhold til de meget forskellige målgrupper, men følgende faglige tilgange kendetegnet Lindegårdens arbejde: - Neuropædagogik - Anerkendende pædagogik - Sansestimulerende Linden benytter den neuropædagogiske tilgang og sansestimulering, som primære arbejdsformer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet benytter forskellige kommunikationsredskaber. Der er interesse for, hvordan borgeren kommunikerer bedst samt refleksioner i medarbejdergruppen om det faglige fokus. For den målgruppe med størst støttebehov udarbejdes der kommunikationspas. Socialtilsynet vurderer, at der er enkelt borgere, der ville have udbytte af en mere systematisk brug af kommunikationshjælpemidler. Side 26 af 77

27 Socialtilsynet vurderer, at fokus på systematisk løbende skriftlig opfølgning på handleplaner kan styrkes. Tilbuddet er igang med at implementere et digitalt dokumentationssystem. Det vurderes, at processen har været lang og systemet, som skal benyttes, ikke har fungeret stabilt. Socialtilsynet vurderer det væsentligt at få det digitale system til at fungere kontinuerligt for, at der kan ske den nødvendige dokumentation af indsats, metodevalg, evaluering og resultater på et højt niveau. Problemerne med dokumentationssystem vurderes at have haft indvirkning på kontinuitet og fokus på opstilling af mål for borgernes ophold i såvel bo- som dagtilbuddene. Den nuværende indsats i forhold til målfastsættelse, dokumentation af mål og metode samt opfølgning og evaluering kan kvalitetssikres. Socialtilsynet vurderer, at omsorgsperspektivet er i fokus. Socialtilsynet vurderer, at borgerne bliver inddraget i dagligdagen. På Lindegården sker det i det omfang, borgernes handicap gør det muligt. På bofællesskabsområdet er der forskellige metoder, som benyttes for at inddrage borgerne, og der er stort fokus på inddragelse. Side 27 af 77

28 Socialtilsynet vurderer, at der på Lindegården er fokus på sundhed bl.a. fordi Lindegården har ansat en sygeplejerske til at understøtte det sundhedsfaglige arbejde. Lindegårdens mad serveres portionsanrettet og reducerer borgernes mulighed for at have medbestemmelse over egen kost, og hvad den enkelte ønsker at spise mere/mindre af. At maden bliver bragt udefra, reducerer stimuli ift. duft og aktivitetsmuligheder, men giver tid og mulighed for andre aktiviteter. Socialtilsynet vurderer, at borgernes betaling for to retter mad, hvis de ikke ønsker/kan spise det, ikke er i overenstemmelse med selvbestemmelsesretten. Lindegården og Bofællesskaberne arbejder med sundhedsskabende aktiviteter i form af fokus på bevægelse, sanseintegration og mental sundhed. Magtanvendelser behandles seriøst og efter de givne retningslinjer, vurderer Socialtilsynet. Socialtilsynet finder det vigtigt, at der er de relevante godkendelser, når der forantaltes opsætning af snoresystem, som begrænser borger fri færden, som mindst indgribende foranstaltning. Der vurderes stor bevågenhed, særligt i bofællesskaberne, på forebyggelse af overgreb set i et bredt perspektiv. Side 28 af 77

29 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer, at Lindegården som organisation arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, som fører til positive resultater for borgerne, som er udviklingshæmmede. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har fået udvidet målgruppen væsentligt indenfor den seneste årrække. På Lindegården oplyses, at de to huse er uforandret i forhold til målgruppe. Hus 3 har en ny målgruppe, som dels består af ældre, som tidligere har boet i bofællesskab, dels yngre, som er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser. Socialtilsynet bedømmer, at der er arbejdet med at få visiteret homogene grupper ind, men at der på trods af en bevidst proces har været manglende information om borgers behov, hvilket har nødvendiggjort ændret normering, samt at en borger har måtte fraflytte tilbuddet. De pædagogiske kompetencer er i den forbindelse blevet suppleret med social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter på Lindegården. På Linden bedømmes kompleksiteten at være blevet større gennem de senere år. Blandt andet er der kommet flere mobile og også udadreagerende borgere, som kræver mere plads. Linden har udover aktivitets- og samværstilbud også fået STU forløb. På bofællesskabsområdet karakterisers de tre steder til at have fokus på forskellige handicap/områder. De to steder opleves borgerne af personalet/vejlederne til at være homogene, hvor de udover udviklingshandicap også har nogle psykosociale områder, som tilbuddet arbejder med. På Lillevangsvej er der stor spredning i borgernes funktionsniveau og behov. Borgerne trives med hinandens forskellighed. Kvalikombo er et generelt redskab, som benyttes i hele organisationen. Det er med til at definere et værdigrundlag og sikre et ensartet menneskesyn. Hele organisationen har arbejdet med Kvalikombo det seneste 3 år. Socialtilsynet bedømmer, at Lindegården er en stor organisation, at få udbredt det nye metoder og faglige tilgange Side 29 af 77

30 i. Generelt synes nye tiltag at være lykkedes at implementere. Der er faglige metoder og områder, som ikke er fuldt intergreret, og særligt bofællesskaberne, som er længere væk fra "moderorganisationen," har behov for at få sat redskabet ind i en ramme, hvor det giver mening i det daglige. Der arbejdes med kommunikationspas hos den svagest fungerende gruppe. En kommunikationsmedarbejder er ansvarlig for opgaven. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet er godt i gang med implementeringen, og medarbejderne på Lindegården og Linden har erfaret, at det er et godt værktøj. Pårørende inddrages i udformningen ved at give oplysninger om borgerens historie. Tilbuddene arbejder på at opstille systematik i de faglige tilgange. Det tre områder Lindegården, Linden og de tre bofællesskaber bedømmes til at være på forskellige niveauer. De bedømmes ligeledes til at have behov for forskellige implementeringsprocesser. Procedure med fastsættelse af mål, opfølgning og evaluering bedømmes ikke at være opstillet, men ses som naturligt at få indført i forbindelse med implementeringen af FOS. Der arbejdes med flere forskellige faglige tilgange og metoder. Ledelsen synes at have udviklet en kultur, hvor der er nysgerrighed på læring/udvikling af kompetencer. Tilbuddet bedømmes at have fokus på, hvad den enkelte borger vil profitere af. Socialtilsynet bedømmer, at der er overensstemmelse mellem oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold vedrørende faglige tilgange og metoder. Tilbuddet benytter både metoder, som er valgt i forhold til målgruppe, eksempelvis faste strukturer i forhold til borgere med autisme og tilgange, som eksempelvis Marte Meo, der er med til at øge medarbejdernes refleksion over egen tilgang, borgerens udtryk mv. Der benyttes piktogrammer og Board Maker ifølge personalet. Socialtilsynet vurderer, at det i nogle tilfælde er svært at se materialet blive brugt kontinuerligt. Ved forespørgsel i eksempelvis bofællesskaberne på brug af digitale medier i det pædagogiske arbejde, synes dette at være begrænset. Side 30 af 77

31 Socialtilsynet bedømmer, at der er et udviklingsarbejde i forhold til målfastsættelse, opdeling i delmål, beskrivelse af metodevalg, opfølgning, evaluering og læring. Socialtilsynet bedømmer, at der er et mindre tæt samarbejde mellem medarbejdergruppen og sagsbehandlere efter en medarbejder i forvaltningen med meget fokus på handleplaner i kommunen sidste år er ophørt. Socialtilsynet bedømmer, at der er en høj grad af omsorg i kulturen på Lindegården. Dette kommer blandt andet til udtryk ved interviewene, ved observationer i forbindelse med rundvisning samt bekræftet af pårørendeudtalelser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Ifølge oplysninger på tilbuddets hjemmeside henvender bofællesskaberne sig til "voksne personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne." Borgere på Lindegården beskrives, som borgere med "varigt nedsatte funktionsevner og er alle multihandicappede. De fleste beboere er kørestolsbrugere og har ikke noget verbalt sprog". Der er ikke på hjemmesiden anvist en bestemt målgruppe, som frekventerer Linden. På Tilbudsportalen er følgende opført som målgruppe: hørenedsættelse kommunikationsnedsættelse mobilitetsnedsættelse multipel funktionsnedsættelse synsnedsættelse udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder udviklingsforstyrrelse af tale og sprog udviklingshæmning Ifølge Tilbudsportalen benyttes følgende som faglige tilgange til målgruppen: Side 31 af 77

32 - Neuropædagogisk tilgang - Anerkendende tilgang - Sanseorienteret tilgang - KvaliKomBo (Kvalitet og Kompetence i Botilbud) Generelt udtrykkes Kvalikombo til at være det faglige redskab, som benyttes i hele organisationen. Nogle steder ned "i mindste detalje." Referencerammen er ifølge medarbejderne på Lindegården/Linden et overordnet menneskesyn, professionsberedskab (bruge sin faglighed) og værdigrundlaget. Som metoder anfører tilbuddet på Tilbudsportalen: - Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) - Marte Meo - Jeg-støttende samtale - Tegn til Tale (TTT) Lindegården: På tilbuddets hjemmeside anfører Linden, at de tager "udgangspunkt i neuropædagogik og i den enkelte brugers ressourcer og formåen. Brugerne er nonverbale og det er derfor os som medarbejdere, der skal være i stand til at aflæse de, ofte, små signaler fra brugerne. Respekt og anerkendelse er således vigtige nøgleord i vores arbejde med brugerne" Hertil tilføjes, at der arbejdes på at skabe struktur og forudsigelighed og der benyttes forskellige kommunikationsformer, eksempelvis tegn til tale, billedkommunikation og konkreter, infofrmerer medarbejderne. Ligeledes anføres, at der tages udgangspunkt i test, såkaldte neuroscreeninger for at kortlægge brugerens forståelsesniveau og få oplysninger om borgernes livshistorie. Det "giver os på den måde mulighed for at afdække den enkeltes ressourcer og arbejde med den enkeltes udvikling." Medarbejdere på Lindegården oplyser, at nye borgere, som er flyttet ind, alle har fået udarbejdet et Side 32 af 77

33 kommunikationskompas. Samlet vurderes 40% af borgerne at have et kompas. Borgere uden sprog har meget brug for det. Kompasset indeholder livshistorie. Kompasset er lavet i samarbejde med pårørende, hvor fif fra tidligere er inddraget. I guiden, som følger borgeren overalt, er anført, at hvis vedkommende for eksempel ikke vil samarbejde (bl.a. ved hårvask), så skal man stoppe. Hensigten er, at tilgangen til borgeren er ens. Kommunikationsmedarbejderen er ansvarlig for opdatering på samtlige borgere. Ledelsen oplyser, at målgrupperne i hus 1 og 2 er uforandret. Hus 3, som er et nyetableret hus, beboes af borgere, som er mere mobile og kommunikative; nogle med diagnosen infantil autisme. Der er i samme hus også ældre borgere, som tidligere har boet i bofælleskaber. Ledelsen informerer om den indsats, der har foregået for at skabe homogenitet i gruppen. På trods af denne proces har der ikke været tilstrækkelig viden, hvilket har medført en opnormering, og at en borger skal fraflyttet tilbuddet. Det har betydet, at husets faglige (pædagogiske) kompetencer er udvidet med social- og sundhedsassistenter samt og ergoterapeuter. Linden: I dagtilbuddet er kompleksiteten, ifølge daglig leder, blevet bredere de senere år for at imødekomme kommunens behov. Der er blandt andet kommet flere mobile borgere, som kræver mere fysisk plads samt borgere med en mere udadreagerende adfærd. Linden har ændret form og indhold på dele at sine tilbud for at imødekomme borgernes behov. Linden indeholder udover 104 tilbud også STU tilbud. Bofællesskaberne: Ved visitering af borgere til bofællesskaberne møder leder borgeren først,for at vurdere, hvilket bofællesskab vil matche borgeren. Herefter inddrages vejlederne. Den seneste indflytning på Baunebjerg er ikke sket efter samråd/vurdering af ledelsen. Leder har den erfaring, at det bedst lykkes, når leder er medinddraget i beslutning om botilbuddet. Vejledere oplever, at målgruppen Side 33 af 77

34 afgøres af, hvem der står på venteliste. De oplever ikke, at borger eller vejledere har indflydelse. Andre vejledere oplyser, at det kan være svært at afgrænse målgruppen. Målgrupperne i de tre bofællesskaber oplyses at være forskellige. Baunebjergvej er kendetegnet ved, at de har den bredeste målgruppe. Bofællesskabet på Byvejen defineres af leder som en homogen gruppe, hvor psykosociale aspekter er i fokus På Lillevangsvej bor borgere med forskellig diagnoser. Gruppen opleves af vejledere som homogene - blandt andet begrundet i en udvidet normering. Flere har boet der i flere år, og der sker løbende en udflytning til anden/mere selvstændig boform. Alderspredningen her kan nogle gange give pædagogiske udfordringer ifølge vejlederne. Ifølge dokumentanalysen er aldersspredningen i bofællesskaberne generelt mellem 28 til 53 år. I forhold til de faglige tilgange og metoder fortæller vejledere på Baunebjergvej, at de udover Kvalikombo også benytter bl.a. NPL redskaber for at matche mål og metode. I øjeblikket vil vejlederne inddrage kollega i organsationen vedr. borger, som skal screenes i forhold til en neuropædagogisk tilgang for at finde den rette metode/faglige tilgang. En af vejlederne er uddannet massør og ledelsen har åbnet op for, at der gives pædagogisk massage. De nuværende erfaringer omkring brug af massage til eksempelvis at give borgerne større kropsbevidsthed er gode. Vejledere på Byvejen har svært ved at afgrænse målgruppen. I deres faglige tilgang benyttes Kvalikombo samt en anerkendende/narrativ tilgang. Nogle har kendskab til neuropædagogik, men der gøres ikke brug af screening i bofællesskabet. Der benyttes skema med dagsrytme til nogle af borgerne. Borgerne oplever, at digitale medier kun er til "spillebrug." Side 34 af 77

35 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) På Lillevangsvej vurderer vejlederne, at Kvalikombo fylder meget i organisationen. Der benyttes piktogrammer og boardmakertavler i tilbuddet. Ved rundvisning ses tavler i stuen, som benyttes af borger ved udfyldelse af ordstyrerrollen på husmøder. Ved interview hos borgerne ses ligeledes tavler. De ser ikke ud til at være opdaterede. To borgere er blevet udredt via Brian Brooks - vejlederne har fundet stor værdi i det arbejde. Ligeledes benyttes Tegn til tale. Arbejdet med dokumetationsarbejdet er en del af målene i årsplanen for Lindegården. Der arbejdes med mål for arbejdet med borgerne i SPUP - socialpædagogiske udviklingsplan og opfølgning i status/udviklingsplaner. Brug af Handlekompetenceskema både for borgere og medarbejdere - er i implementeringsproces De socialpædagogiske udviklingsplaner (SPUP'er) bliver løbende fulgt op på teammøder i de enkelte afdelinger kontaktpersonerne er ansvarlige for dette. Endvidere er SPUP'erne emne på de årlige pædagogiske dage i afdelingerne, så alle medarbejdere i de enkelte afdelinger kender til målene for de enkelte borgere og herigennem skabes ligeledes læring og udvikling. Medarbejdere fra Lindegården oplyser, at hensigten er, at alle oplysninger fra eksempelvis Kommunikationspasset ligger på FOS. Pt. er det ikke helt opdateret, da det kan være svært at gå til computeren. Der er adgang til computer, men de opleves af medarbejderne at tage lang tid at komme ind mm. Tilbuddet benytter forskellig metoder til at inddrage borgerne i fastsættelse af mål, som er valgt i forhold til målgruppe, eksempelvis Marte Meo, Piktogrammer og Board Maker, som er med til at øge medarbejdernes refleksion over egen tilgang, borgerens udtryk mv. Lindegårdens medarbejdere oplyser, at det er individuelt, hvor tit mål/resultater tages op, men det sker løbende. Det oplyses, at borgerne tages op på teammøder hver 4. uge. I Hus 1 er der en tavle m. ugeplan samt et lille hæfte, hvor der skrives ned, hvordan det er gået. Hus 3 bruger kun FOS i forhold til, hvad der er arbejdet med. I det daglige notater, noteres om observationer. Side 35 af 77

36 Kommunikationsmedarbejder oplyser, at vedkommende benytter FOS ved at skrive mål og derunder, hvad der er sket. Kontakten med borgerne er organiseret forskelligt i afdelingerne på Lindegården - nogle i team og andre med en kontaktperson på hver borger, samt sekundær på en anden. I hus 3 er det kontaktpersonen, som tager initiativ og sikre, at alt bliver noteret, skrevet ned. Linden Medarbejdere på Linden oplyser at struktur i forhold til evaluering af individuelle mål ikke er endelig tilrettelagt, ligesom der ikke evalueres over faste aktiviteter. Der er fokus på at få indarbejdet en skriftlig evalueringskultur, som er relevant/rimeligt. Medarbejderne har lige været igennem en tidsregistrering, som gav en aha-oplevelse af, at der blev brugt rigtig meget tid på dokumentation. For borgere, som bor på Lindegården og benytter Linden holdes møder efter behov. Umiddelbart sker det parallelt med mundtlige overleveringer. Til eksterne borgere, som benytter Linden er der afprøvet brug af Ipad med rigtig gode erfaringer. Disse træder i stedet for en kontakt/kinabog. Handleplansmaterialet fra Linden viser eksempel på meget præcis målfastsættelse som kan danne baggrund for løbende læring og forbedring af indsatsen. Bofællesskaberne Af dokumentanalysen på borgeres sociale handleplaner fremgår det i nogle af dem, hvad der er sket siden sidste handleplansmøde. Det fremgår ikke konsekvent, at der er opsat og arbejdet med mål. Ligeledes fremgår det ikke tydeligt, hvordan der er fulgt op på målene fra tidligere. Der ligger ligeledes sociale handleplan, som ikke er underskrevet af borgeren. Borgerne er medinddraget vi BUS samtale. Vd forespørgsel i eksempelvis bofællesskaberne på brug af digitale medier i det pædagogiske Side 36 af 77

37 arbejde, synes dette at være begrænset. Der følges løbende op på handleplanerne på personalemøder. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad opfyldt) Dokumentanalyse Planerner har varierende kvalitativ indhold og forskellige udformninger forskellige steder i organisationen og er generelt ikke konkrete ift hvordan der arbejdes med at nå målene. Kommunikationspassene som er unde implementering understøtte arbejdet med målene. Af dokumentanalysen på de fremsendte social handleplaner på borgere døgntilbud og bofællesskaber er der opstillet mål i nogle af planerne. Målene er udarbejdet mellem borger og medarbejder og ikke altid underskrevet af borger. Det fremgår ikke af dokumentationsmaterialet, hvordan der er arbejdet med de fastsatte mål samt hvordan der følge op og sker læring i medarbejdergruppen. Ledelsen oplyser, at der ligger 141 handleplaner for de borgere, som kommer fra Fredensborg Kommune. Status/handleplaner skrives en gang årligt i FOS. Medarbejdere på Lindegården oplever, at der bestemt kan ses positive resultater hos borgerne bl.a. i handlekompetenceskemaet. Skemaet sendes ikke op til sagsbehandleren, men de har mulighed for selv at finde det på dokumentationssystemet FOS. Enkelte gange er det blevet efterlyst af sagsbehandler. I hus 3 er der 141 handleplaner, som af nogle medarbejdere vurderes til at være for overordnet til at kunne bruges. Linden: Lindens medarbejdere oplyser vedr. 141 handleplaner, at det fortrinsvis er de hjemmeboende, som har plan. Der refereres ikke til de handleplaner, som vedrører borgere, som bor på Lindegården. Der har ikke været lavet status på borgerne i forhold til 141 planerne. Der har været status i forhold til de pædagogiske mål dagtilbuddet selv har sat det sidste år. Side 37 af 77

38 Bofællesskaberne: På Baunebjergvej oplyser vejlederne, at der ikke foreligger egentlige 141 handleplaner, men der er lavet funktionsudredninger på alle borgere det seneste år. Der er skævet til disse udredninger i forhold til udformning af den pædagogiske handleplan Det samme gør sig gældende på Byvejen. Her er også tale om funktionsudredninger og ikke 141 handleplaner. Man er igang med at lave status til København og Hørsholm Kommuner. Tilbuddet sender uopfordret de pædagogiske handleplaner til kommunerne. På Lillevang oplyser medarbejderne, at der er lavet funktionsudredning sammen med borgerne sidste år. Ligeledes er der lavet en social handleplan sidste år, som er forelagt borgeren. Samstemmende oplyses, at der har været en meget aktiv sagsbehandler i kommunen sidste år, som har fået udfærdiget mange 141 udredninger. Personen er ophørt og siden har tilbuddet haft vigende kontakt med kommunen. Flere pårørenderepræsentanter udtrykker manglende synlighed af kommunen. Flere oplyser, at det er år siden, der senest har været afholdt handleplansmøder. I bofællesskaberne er der borger, som har handleplan, ifølge pårørende. I et andet bofællesskab er pårørende usikker på, om der ligger handleplan. Af de fremsendte dokumenter ses Socialpædagogiske handleplaner, som indeholder opsamling på funktionsudredning. Ligeledes er der få opsatte mål og succeskriterie. Planerne er udarbejdet af medarbejdere og borgere i de fleste tilfælde. Herudover arbejdes med koncept på status/udviklingsplaner, som også indeholder diagnose og opfølgning på BUS samtaler. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes Socialtilsynet bedømmer, at borgerne generelt synes at blive inddraget i det omfang, deres handicap gør det muligt. Side 38 af 77

39 medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddets brede målgruppe med henholdsvis Lindegården med den svagest fungerende gruppe til bofællesskabsområdet, hvor nogle borgere står foran flytning til selvstændig bolig med begrænset hjælp, kræver vidt forskellige metoder/tilgange. På Lindegården er der forsøgt forskellige metoder for at inddrage borgerne i det daglige, nogle anses at være for svære for borgerne. I de huse, hvor borgerne kan udtrykke sig, afholdes husmøder. Det er ikke alle bofællesskaber, som holder husmøder kontinuerligt. Nogle steder er det højt prioriteret, mens andre steder afløses møder af mundtlige aftaler. De fleste steder er der regler, men Socialtilsynet bedømmer, at det for nogle borgere er uklart, hvem der har lavet reglerne. I et bofællesskab er der lavet tavle med skriftlig kommunikation. Socialtilsynet bedømmer at den kommunikation kan suppleres med billeder, for at understøtte borgernes forståelse og medbestemmelse. Pårørende påpeger, at der er områder, hvor borgerne ikke bliver hørt, eksempelvis så er det en politisk beslutning, at borgerne skal købe to retter mad dagligt, trods de kun spiser én ret. Socialtilsynet bedømmer, at Lindegården arbejder meget fokuseret med kommunikation, som understøtter, at borgerne bliver hørt og respekteret, borgernes funktionsniveau i bofællesskaber er væsentlig bedre, men Socialtilsynet bedømmerm, at bofællesskaberne kan arbejde mere systematisk med brug af pictogrammer, tegn til tale, hvor borgere profiterer af denne støtte. Socialtilsynet bedømmer, at der er kan arbejdes mere med IKT for at understøtte kommunikation og selvstændighed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at Kvalikombo er med til at sikre borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Boregerne inddrages i handleplansarbejdet i det omfang, de har ressourcer til det. Der er humor og anerkendelse. Kommunikationscentret har været inddraget for at sikre, at borgerne/tilbuddet har de korrekte Side 39 af 77

40 hjælpemidler. Ledelsen erfarer nogle gange, at det tager tid at få bevilget hjælpemidlerne. Der benyttes ikke så meget tegn til tale ledelsen finder borgerne kan forstås/tolkes. Blandt andet vurderer ledelsen, at det kan ses på, hvordan borgerne har det efter mindfullness. På Lindegården og Linden oplyser medarbejderne, at borgerne er begrænset inddraget, da evnerne ikke rækker. Nogle kan godt vælge tøj. Marte Meo, observationer og Talking Mats (en struktureret og billedbaseret interviewmetode) har været forsøgt, men det var for svært. I Hus 3 har borger deltaget i møde med sagsbehandler. Medarbejderne benyttes som referent og til at følge op efter samtalen. Nogle af borgerne i hus 3 forventes at have glæde af Talking Mats. I øvrigt benytter Hus 3 jeg-støttende samtaler. En interviewet borger fra Lindegården oplyser, at hun selv bestemmer, hvornår hun går i seng og personalet hjælper hende, når hun beder om hjælp. Bofællesskaberne: Medarbejderne informere om at afholdes husmøder, hvor borgerne inddrages i fællesbeslutninger og regler. Der afholdes BUS som grundlag for handleplanerne og evaluering af indsatsen. Hos en borger i bofællesskab er ugetavlen lige blevet revurderet med studerende. Den opleves af ledelsen til at være aktiv og i brug. Medarbejderne vurderer, at der er borgere, som vil få glæde af Mobido (hjælp til hverdagen, hvis borger skal have hjælp til at planlægge eller udføre diverse opgaver - afvikles på en almindelig smart phone eller tablet). Ved rundvisning på Lillevangsvej oplever Socialtilsynet, at der er visuelle hjælpemidler, som ikke synes at være i brug. Hos den ene borger blev der benyttet ord på tavlen, borgeren kunne ikke læse. Den anden tavle, som ses hos interviewet borger, synes ikke at være opdateret/i brug lige nu. Pårørende oplyser, at der i en periode er brugt Tegn til Tale, men det bliver ikke brugt så meget mere. Side 40 af 77

41 Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Det oplyses fra pårørende til borger i bofællesskab, at aftensmad besluttes på husmøde. En borger på Baunebjergvej oplyser, "at til husmødet skal man være med." En anden borger oplyser, at personalet lytter til, hvad vedkommende siger, og vedkommende får også ros. På Byvej fortæller borger, at vedkommende gerne vil have mere selvtillid, og det står i planen, at der skal arbejdes med det. Borgeren føler det vigtigt ikke at blive svigtet, hvilket borgeren heller ikke oplever at blive af personale og bofæller. En borger oplever, at vejlederne taler pænt til vedkommend. En anden borgere oplever, at vedkommende kan bestemme noget selv. En borger, som gerne vil bestemme, hvornår hun går i seng, har sammen med vejlederne lavet en skriftlig aftale om, hvordan de hjælper hende. Ledelsen oplyser, at Hus 3 holder husmøder hver 14. dag. Linden holder ikke møder med borgerne. I stedet arbejdes individuelt med borgerne. Ledelsen vurderer ikke, at borgerne er på et niveau, hvor de kan indgå i kollektive beslutninger. Bofællesskaberne: På Baunebjergvej oplyser vejlederne, at der holdes husmøder ca. hver måned. Problemer tages op hen ad vejen. Der er opstillet konkrete husregler, som hænger i alrummet. Det oplyses, at der er behov for revidering af dem. Planlægning af aktiviteter i weekender sker spontant. Borgerne bliver spurgt, hvis vejlederne ved, at der foregår arrangementer f.eks. Ebberød-fest. Der er fast spisetid, hvor alle hjælper hinanden. Vejlederne finder, at borgerne på Baunebjergvej både passer på og også bestemmer over hinanden. På Byvejen afholdes husmøde hver mandag. Borgerne kan selv skrive dagsordenspunkter på. Her besluttes bl.a., hvad der skal spises. Der tages af og til referat, fortæller vejlederne. Der er nogle husregler, som hænger rundt omkring i huset. Borger på Baunebjerg oplyser, at han selv har bestemt, hvordan møblerne står. Vejlederne taler pænt, fortæller en borger, og supplerer, at medarbejderne dog også "kan være lidt Side 41 af 77

42 skrappe," når der skal gøres rent/vaske tøj. Borgeren finder det positivt, at medarbejderne sommetider er lidt skrappe. Borgeren oplyser, at der på hjemmedage vaskes tøj, købes ind og laves mad. Lasagne er yndlingsmenuen; blot ikke hver uge. Personalet hjælper med at kigge i bøger/blive inspireret. På Byvejen er der nogle fællespligter, som skal laves. En borger mener, at det vistnok er besluttet af personalet. Borgeren er opmærksom på, at vedkommende selv kan bestemme. Når borgeren eksempelvis hæver penge, så spørger personalet, hvad borgeren skal bruge pengene til. På Lillevangsvej oplyser en borger, at vejlederne taler pænt og hører efter, hvad borgeren siger. Borgeren kan ikke huske, hvad hun skal have hjælp til. Borgeren vil gerne selv bestemme, hvornår hun går i seng, men det kan være svært at komme op næste dag. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet herunder bofællesskabsområdet synes at have fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Lindegården har ansat sygeplejerske til at varetage det sundhedsfaglige arbejde og udvikling. Socialtilsynet bedømmer det udfra de givne eksempler, at der handles hensigtsmæssigt. Ledelsen er opmærksom på, at der er brug for at få tydeligere kompetencefordelingsplan mellem social- og sundhedsassistenter og det pædagogiske personale. Der vurderes at være usikkerhed på, hvordan støtte til medicin skal registreres i nogle af bofællesskaberne. Maden serveres portionsanrettet, og det er frit valg, om borgeren vil spise en eller to retter på Lindegården, men borgerne skal betale for 2 retter, hvilket bedømmes som en praksis, der ikke fremmer borgernes mulighed for selvbestemmele. I bofællesskaberne fremstilles maden som en del af tilbuddet. På Lindegården og dagtilbuddet er der stor opmærksomhed på sansestimulering. I bofællesskaberne benytter borgerne sig af en bred vifte af fritidstilbud, som vurderes at være positivt for den mentale og fysiske udvikling. I et bofællesskab tilbyder medarbejderne massage til borgerne. Der er stor opmærksomhed på borgernes kommunikation eller mangel på samme. Ansættelse af en kommunikationsmedarbejder, som har til opgave at sikre, at der udarbejdes kommunikationspas på samtlige Side 42 af 77

43 borgere på Lindegården/Linden, bedømmes til at være et positivt tiltag. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 43 af 77

44 Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Leder på Lindegården vurderer, at borgerne generelt trives, hvilket tolkes ud fra borgernes smil og/eller lyde. Det ses bla. ved, at borgerne kræver kontakt, da det ikke er passive borgere, men udadvendte, som søger kontakt. Der opleves genkendelse af personalet. Borgerne vågner ifølge ledelsen op med et smil, hvilket tolkes, som lig med gode dage. Nogle borgere vælger et personale fra. Hvis det accepteres, så bliver det en bedre dag. Medarbejderne bytter, hvis det ses, som et ønske. Det kan handle om kemi eller om, hvordan der stilles krav. Det ses, at nogle borgere trives ved, at de kommer hen og giver et kram eller kys på panden. Borgeren på Lindegården giver udtryk for, at vedkommende er glade for at bo der. Hus 3 har haft en borger, der ikke trivedes. Borgeren kunne selv udtrykke, at vedkommende ikke kunne lide at være der. Borgeren trives stadig ikke, men der er fundet en midlertidig løsning, med afprøvning i et andet tilbud. Der arbejdes sideløbende på en permanent løsning andet sted, oplyser ledelsen. Ledelsen giver et andet eksempel på en borger, som ikke trives. Her blev der benyttet supervision til medarbejderne for at vende situationen. Indikator 05.b: Borgeren har med 3 (i middel I bofællesskaberne nævnes, at når medarbejderne oplever, at borgerne ikke trives, så finder man ud af baggrunden. I et af tilbuddene arbejdes på flytning af borger, da det vurderes ikke at fungere socialt med de øvrige. En borger og vedkommendes pårørende oplyser, at der er et godt miljø og godt samspil mellem borgerne på Lillevangsvej. På Byvejen fortæller borger, at der er godt at være, og det er godt, at der er nogle andre mennesker. En anden borger fortæller, at vedkommende er rigtig glad for at bo på Byvej lige nu. Det er blevet bedre efter, at en tidligere nabo er flyttet. Borger på Baunebjergvej udtrykker ligeledes tilfredshed med at bo der. Leder oplyser, at der i tilsynsrapporten fra 2013 var fokus på krops- og motoriktræning. Side 44 af 77

45 støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser grad opfyldt) Sundhedshandleplaner er et fokus i fremtiden. Tilbuddet samarbejder med fysioterapeuter og diætister. Der er ansat tre ergoteraputer og en sygeplejerske. Der kommer en huslæge ca. hver 14. dag. Tilbuddet benytter sig af fast psykiater. Den ansatte sygeplejerske har fokus på, at alt samles i FOS systemet. Alle medicinskemaer er printet fra FOS, så de foreligger digitaltedicinskema. Der er udpeget medicinansvarlige. Utilsigtede hændelser indberettes via FOS. Der er udpeget en risikokoordinator. Der er blevet ansat social- og sundhedsassistenter, men implementering af deres kompetencer i organisationen har givet udfordringer, oplyser ledelsen. Ifølge ledelsen skulle kompetencefordelingsplan være tydeligere. Flere borgere får sondemad. Det er ifølge ledelsen ofte døgtilbuddets ansvar/opgave, når borgerne "mangler kilo." Der er fokus på ernæring i forhold til fejlsynkning. Dagtilbud har benyttet sig af kompetencer hos en ansat ernærings- og husholdningslærer. Ledelsen giver eksempel på dialog/samarbejde med forældre/pårørende om emner i forhold til borger og dennes mad, så han kunne få maven til at fungere. Bofællesskaberne: På Baunebjergsvej oplyser vejledere, at de italesætter og tilbyder støtte, hvis de vurderer, at en borger har behov for sundhedsydelser. Sundhedstjek sker kun sporadisk. Der kan henvises til medicintjek, hvis borger eksempelvis ikke synes at være smertedækket tilstrækkeligt. Borgerne får udleveret dosisæsker med medicin en gang ugentligt. Medicinen opbevares i borgerens Side 45 af 77

46 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 3 (i middel grad opfyldt) lejlighed, som altid er aflåst. På Byvejen kan borgerne selv tage deres medicin. Kun en enkelt bliver mindet om allergimedicin. Når borgere mindes om midlertidig medicin (eksempelvis penicillin) skrives det i kalender. På Lillevangsvej oplyser vejledere, at borger, som frekventerer diætist, støttes op med hjælp til kostplan. En borger har haft meget fine resultater med vægttab. Flere går eller har gået til fysioterapeut. Der benyttes træningscenter. Det er på husmøde det besluttes, hvad der skal spises. Vejlederne råder i forhold til sund kost/grønt. Der ligger ingen sundhedsplaner for borgere på Lillevangsvej. En enkelt borger har fast INR-måling hver 6. uge samt et tjek hver 3. måned grundet hjerteproblemer. Der er regelmæssige tandlægetjek, og hvis der er brug for bandagister eller fysioterapeuter, støttes borger i først at kontakte lægen. Alle borgere på Lillevangsvej tager selv deres medicin. Vejlederne tjekker enkelt borger, når denne har hældt medicin op. Det noteres ikke pt. Pt. benyttes kalender til at skrive aftaler ind i. FOS opleves ikke at være brugbart til dette formål for nuværende. Der støttes op ved behov for ledsagelse til eksempelvis gynækolog. På Lindegården kommer maden udefra. I et hus laves mad en gang ugentligt. Pårørende påpeger, at den tillavede mad ikke er god. Den er vakumpakket og op til fem dage gammel. De anser det for urimeligt, at borgeren er pålagt at skulle bestille/betale to retter hver dag, når borgeren kun kan spise én. Problematikken er nævnt for lederen, som har meddelt, at det er en politisk beslutning, som der ikke kan ændres på. En borger oplyser, at medarbejderne er gode til at smøre og bade borgeren, og har ligeledes støttet op om træning i forbindelse med en brækket hofte. Borgeren oplyser tillige, at hun har benytter Side 46 af 77

47 nødkald om natten. Linden: På Linden er der stor fokus på sansestimulering Der fortælles om udfordring med en hjemmeboende borger, som spiser om natten. Der er pædagogiske overvejelser om, hvordan der kan motiveres til motion. Ledelsen oplyser, at der laves flere og flere hold til mindfullness (er oppe på tre gange ugentligt). Musikken bruges meget til at underbygge evt. fysisk stimulation. Der er i dagligdagen fokus på at få borgerne ud af kørestolene. I forhold til den mentale sundhed nævnes kommunikation Mobido samt en mekanisk sæl og hest, som benyttes til at bevare balancen. Kommunikationsmedarbejder indgår i arbejdet i de tre huse, hvor kommunikationspasset bruges. Medarbejderen kan bookes til de tre bofællesskaber samt i Linden. Bofællesskaberne: Leder af bofællesskaberne finder, at der er opmærksomhed på både kost og motion. Ser dog udfordringer med en nærliggende tankstation. På Byvejen er der husmøde hver mandag, hvor borgerne vælger, hvad de vil have at spise. Af og til er det husmandskost, og det synes også ok af vejlederne. Borgerne på Byvej har alle stor opmærksomhed på fysiske aktiviteter. På Baunebjergvej er vejlederne opmærksomme på deres eget ansvar som rollemodeller ift., at borgerne spiser sundt. Der er lavet aftaler med borgerne om is og sodavand. Der er ingen bus i tilbuddet, istedet ledsages borgere på indkøb. På Byvejen er der blandt andet indlagt faste tidspunkter på dagen, hvor borger kan træne sine fødder. Side 47 af 77

48 Efter sidstankomne medarbejder er ansat, så er indført massage og zoneterapi. Vejlederne oplever, at det er noget, som borgerne har stor glæde af. En pårørende på Lillevangsvej ser det som en god ide, hvis der var tilknyttet en diætist til huset/organisationen. Pårørende finder desuden, at der er problemer med kommunikationen med fysioterapeut. Pårørende har søgt dette, men endnu ikke modtaget afslag. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Lindegården har haft en del magtanvendelser det seneste år. Primært har det været anvendt i forhold til én borger. Ledelsen redegør for, hvordan der er arbejdet på at reducere antallet. Socialtilsynet bedømmer, at de givne metoder har været med til at sikre borgeren er blevet hørt og dermed forebygget yderligere magtanvendelser. Socialtilsynet blev ved rundvisning opmærksom på, at der i et hus på Lindegården er sat snore op mellem afdelinger, som betyder, at alle borgere ikke har lige adgang til husets faciliteter. Socialtilsynet bedømmer, at der er tale om et indgreb i borgernes mulighed for at færdes rundt. Ledelsen påpeger, at snore er sat op grundet en enkelt borger, som ikke kan færdes uden opsyn hele tiden, da der er risiko for, at borgeren putter ting i munden mv. Det er oplyst, at der er søgt flere forskellige metoder for at undgå snore uden, at det har løst problemet. De små fysiske rammer på Linden giver anledning til relevante drøftelser i medarbejdergruppen for at forebygge magtanvendelser. Socialtilsynet bedømmer, at det er en meget svær balance, som tilbuddets ansatte befinder sig i, når kraftige borgere, som er fysisk aktive, er sammen med svage sidestillende borgere. Socialtilsynet finder det yderst relevant, at gråzoner i forhold til overgreb/magtanvendelse til stadighed drøftes særligt set i forhold til de fysiske rammer, som dagtilbudddet er underlagt. Generelt bedømmes bofællesskabsområdet at have en pædagogisk tilgang, som forebygger magtanvendelser. Ikke alle vejledere synes at være opdateret på retningslinjer ifm. magtanvendelse. Side 48 af 77

49 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) Der har været indberettet 13 magtanvendelser i tilbuddet det seneste år. Leder oplyser, at syv af disse er sket i forhold til én borger. Ved at give ekstra støtte til påældende borgere i de vågne timer er antallet markant af magtanvendelser reduceret. Anden borger er placeret i eksternt tilbud pt. for at reducere antallet af magtanvendelser. For borgere i hus 1 og 2 har der ikke været magtanvendelser på nuværende borgere de seneste to år. I Hus 2 har der været supervision to gange, så situationer kan undgås. Udgangspunktet er, at borgerne bor her, og at medarbejderne skal forsøge at finde en ud af, hvordan magtanvendelser undgås. Ved rundvisningen bliver Socialtilsynet opmærksom på, at der fra det ene hus er opsat snore som barriere for, at borger går fra fællesrum med henblik på at skåne borgeren for situtationer, hvor vedkommende kan komme til skade. Linden: På Linden er der meget små rammer. Medarbejderne diskuterer gråzoner og fortæller eksempelvis om en episode, hvor der var usikkerhed på, hvorvidt der var tale om magtanvendelse. Medarbejderne fik den respons fra ledelsen, at det var ikke magtanvendelse, da der ikke var brugt fysisk afvisning Eksempel fra Linden fremhæves af ledelsen på, hvordan der samarbejdes med bl.a. kommunikationsmedarbejder for at sikre, at der bliver en synlig struktur (dagsforløb) for en ny borger, så der er større genkendelighed og magtanvendelse undgås. Bofællesskaberne: På Baunebjerg oplyser vejlederne, at de har kendskab til magtanvendelse. De fortæller også, at der ikke har været episoder den seneste år. På Byvejen er vejlederne ikke bekendt med, hvor skemaerne til indberetning ligger, men de ved, at Side 49 af 77

50 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 2 (i lav grad opfyldt) man skal kontakte leder, hvis der sker magtanvendelse. På Lillevangsvej oplyser vejlederne, at skema til indberetning af magtanvendelse ligger på FOS, og det skal sendes til nærmeste leder. Ved rundvisningen bliver Socialtilsynet opmærksom på, at der i det ene fælleslokale til de omkringliggende arealer er opsat snore, som barriere for at borgen uden opsyn kan undgå at komme til skade. I Socialtilsynets dialog med ledelsen vil denne afklare om den godkendelse, der er givet af Frederiksborg Amt kan bruges, eller hvordan proceduren er nu. Det oplyses endvidere, at der sker fastholdelse i situation med tandbørstning. Taler i den specifikke situation om, hvordan det undgås. Medarbejdere på Lindegården oplyser, at når der er sket magtanvendelse, så bliver det diskuteret på personalemødet, hvordan de kan undgåes, og der bliver lært af det forløb, der har været. Der sker registrering for bla. at undgå "synsninger." Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet bedømmer, der er fokus på forbyggelse af overgreb. Den brede målgruppe synes at blive favnet både, når det gælder forebyggelse af seksuelle overgreb i forhold til at benytte datingsider, som synes "sikre," samt i forhold til svage borgere, som ikke kan værge sig for borgere, som er mere mobile/aktive. Socialtilsynet bedømmer, at der er opstillet nogle redskaber for medarbejderne til at håndtere/drøfte etiske dilemmaer for at forebygge overgreb. I bofællesskaberne er der opmærksomhed på såvel naboer som på fællesskabernes beliggenhed i forhold til at kunne færdes trygt, også når det er mørkt. Borgerne bliver instrueret i strategier, som gør dem i stand til at handle, hvis der sker noget uforudset samtidig Side 50 af 77

51 med, at der ikke skabes unødig usikkerhed/utryghed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Leder oplyser, at en borger i et hus på Lindegården har lært en strategie om at trække sig, hvis vedkommende bliver vred. Borgeren gør det af og til selv, og må andre gange motiveres til at trække sig. Der er generel opmærksomhed på, at borgerne i kørestole ikke kan flytte sig. Medarbejderne på Lindegården fortæller, at der i forbindelse med indflytning af ny gruppe blev talt med borgeren om, at nogle kan gå /andre ikke og man skal passe på hinanden. Det samme gælder i forhold til støj. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er borgere, der ikke kan gå fra støjen. Sidstnævnte er bl. a taget op i supervision. Arbejder med det, for at blive bedre. I hus 2 er det aftalt, at hele teamet arbejder ud fra samme tilgang/kontekst, at møde borgeren i. I Hus 3 er der lavet fælles strategi, for at sikre, at borger ikke overtræder øvrige borgeres grænser Ledelsen beskriver en situation, som resulterede i en magtanvendelse,for at flytte borger som var i riciko for at blive udsat for et overgreb fra anden borger. Der ligger instrukser i tilfælde af, at der sker overgreb. Leder informerer om, at tilbuddet har en opmærksomhed omkring borgernes seksualitet og om at respektere egne og andres grænser. Der har været ført observationer omkring en relation og ledelsen fortæller, at blev det vurderet, at der var tale om søskendeforhold. Enkelte borgere er blevet guidet i, hvordan man dater mv. for at sikre, der ikke sker overgreb. Det er sket i form af jeg-støttende samtaler. Linden: Der er opmærksomhed på, at de har fysisk aktive borgere og borgere i kørestol i de små rammer. Det betyder, at de mobile/aktive borgere kan udstætte kørestolbrugerne for overgreb, og medarbejderne Side 51 af 77

52 Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i høj grad opfyldt) arbejder bevidst med at undgå at det sker. Bofællesskaberne: Ledelsen oplyser, at vejlederne er meget optaget af, at nogle af bofællesskaberne ligger i områder, hvor der kan være utrygt. Vejlederne sikrer, at borgerne er trygge, når de færdes i området. Der udformes strategier, når man går fra stationen og hjem. Vejlederne er tilbudt supervison og nærværende ledelse. Nogle borgere i et bofællesskab agerer, så naboer reagerer. I det tilfælde træder ledelsen til. Vejledere i bofællesskab fortæller om deres samtale med borgere for at undgå overgreb. Er der tale om seksualitet, tages det op, når det er aktuelt. Eksempelvis, hvis der vises noget i fjernsynet. Leder oplyser, at der benyttes riv/kradsskema. Hvis det forekommer, gennemgås episode med leder og tages evt. op i supervision. Derudover drøftes episoden med kontaktteam. Linden udfylder riv/kradsskema, hvis det forekommer. Pt. er der ingen episoder. Linden er ved at lave mapper, hvor det bliver beskrevet, hvordan riv/krads kan forbygges. Pt. er der ingen episoder. Gråzone beskrives med en borger, som sættes på gulvet. Udefrakommende kan få det indtryk, at der er tale om magtanvendelse. Samme sted er der opmærksomhed på, at de har fysisk aktive borgere og borgere i kørestol i de små rammer. Det betyder, at de mobile/aktive borgere kan falde over kørestole. Ifølge vejlederne i et fællesskab har borgerne instruks i at kontakte leder, hvis der sker noget. De har fået udleveret leders telefonnummer, som så er indtastet i borgernes mobiltelefoner. I et andet fællesskab er der en webknap på telefonen i huset. Der er ingen foranstaltning her, hvis overgrebet sker uden for huset. Der foreligger ifølge vejlederne instruks i, hvad der skal ske, hvis en borger udsættes for overgreb. Side 52 af 77

53 Vejlederne oplever, at det er en balance at få drøftet/italesat risiko ved overgreb, uden at det gør borgerne bange, bl.a. i forbindelse med at låse døre. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Seksualitet har været drøftet både med borgere og deres pårørende i bofællesskaberne. Dette synes ikke at give anledning til problemer. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at Lindegården har en faglig kompetent ledelse med en organisation bestående et 108 botilbud, et dagtilbud og tre bofællesskaber, som skaber forandringer til gavn for borgerne, samt skaber trivsel og stabilitet i medarbejdergruppen. Der er synlige, italesatte mål og strategier fra og for ledelse, som medarbejderne har taget til sig og arbejder efter. Ledelsen vurderes at være synlig, anerkendende, og bakker op om problemer i den daglige drift også med tilbud, hvor der er stor geografisk afstand mellem. Ledelsesteamet vurderes at supplere hinandens kompetencer, og de udnyttes bedst muligt i hele organisationen. Socialtilsynet vurderer, at der både hos ledere og medarbejdere er fokus på at udnytte alle de faglige komptencer, som er i organisationen. Synlighed og italesættelse af den enkeltes kompetencer er et godt værktøj i udviklingen af det tværfaglige arbejde. Medarbejdernes anciennitet er høj, og Socialtilsynet - vikarudgifter omlægges til mere faste stillinger Side 53 af 77

54 vurderer, at trivslen er god på grund af ledelsesformen og arbejdet med organisationens sociale kapital. Sygefraværet er lavt og søges bragt yderligere ned gennem en aktiv indsats fra ledelsen. Det vurderes, at der benyttes supervision eller anden faglig sparring i det omfang, der er behov for. Fordeling af ressourcer herunder vikarforbrug vurderes at kunne optimere kvaliteten i arbejdet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Soialtilsynet bedømmer, at ledelsen er fagligt kompetent med baggrund i relevante faglige uddannelser suppleret med lederuddannelse på diplomniveau. Ledelsen har fokus på såvel strategisk ledelse, som ledelse omsat i praksis i dagligdagen. De værdier og tilgange, som ledelsen gerne vil opfattes på, genkendes hos medarbejderne. Socialtilsynet oplever generelt stor tilfredshed med ledelsen på Lindegården. Der synes at være at være en anerkendende tilgang hos ledelsen, som bidrager til et positivt arbejdsmiljø. Kombinationen af forskellige kompetencer i lederteamet bedømmes at supplere hinanden, så det opleves som et stærkt team såvel på det faglige, økonomiske og strategiske niveau. Supervision bruges ikke i alle team, da nogle team har fravalgt supevisionen på baggrund af de rammer, de udbydes under; et forhold Socialtilsynet bedømmer som værende uhensigtsmæssigt. Socialtilsynet bedømmer, at ledelsen forholder sig loyalt til den kompetence, der er uddelegeret. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Centerlederen har været ansat i to år på Lindegården, er socialrådgiver og har en ledelsesfaglig uddannelse. Perioden har været præget af ombygninger, konsolidering af tilbuddet og udvidelse. Der er opsat strategiske mål i årsplan for udvikling af ledelsesgruppen og reduktion af sygefraværet. Lederen er ifølge hende selv meget optaget af: Side 54 af 77

55 Kvalikombo, lederudvikling /strategisk udvikling, sygefraværsprocent. (tidl. 7 nu nede på 6%), velfærdsteknologi og takstfastsættelse i bofællesskaberne. Medarbejderne har mulighed for indflydelse på, hvilke områder der er fokus på. Der er i afdelingsledergruppen, ifølge dem selv, forskellige kompetencer, som supplerer hinanden godt. Ledelsen vil gerne opleves som tydelige - enige - tilgængelige - åbne - lydhør og anerkendende. Ledelsen oplever, der er forskellige behov for ledelse i de forskellige huse/fællesskaber. Overlapstid er reduceret igennem den senere tid. Ledelsen ser en kulturforandring i form af mere synlig ledelse, tværgående arbejde samt fokus på det pædagogiske udviklingsarbejde med borgerne. Omsorgen/hygiejnen vurderer ledelsen er i orden. I bofællesskaberne er der blevet et andet ledelsesmæssigt fokus, hvor der udvises stor tilgængelighed fra leders side. Afdelingslederen har bla. deltaget i koloni for at se samspil. Der er meget selvledelse i bofællesskaberne og vejlederne vil gerne og kan selv. Ledelsen er trygge og har tillid til de vejledere, der er i bofællesskaberne er meget kompetente. Medarbejderne oplever en nærværende, kompetent og moderne ledelsesstil med frihed under ansvar. Ledelsen opleves imødekommen, åben, lyttende til nye ideer. Medarbejderne tør gå til ledelsen. Hver borger er vigtig for ledelsen, og de træder til i svære situationer På Linden kan medarbejderne mærke, at man er gået fra fem til tre ledere. De oplever, at det er en meget synlig ledelse, som man kan få fat i, som er på gangene, hvor de gerne tager en snak/giver et klap på skulderen. Der udsendes nyhedsbrev hver uge. Det har været en øvelse at komme på mails for nogen medarbejdere. På Baunebjerg oplever vejlederne, at der er blevet bedre sampil med lederen. Der er af og til behov Side 55 af 77

56 for ledelse. Der holdes møde en gang om måneden. Medarbejderne ser gerne, at afdelingsleder kommer mere i bofællesskabet. Vejledere på Byvejen er meget glad for deres direkte og hurtige leder. Afdelingslederen beskrives som tydelig og meget engageret. Det er en kompetent leder i forhold til borgergruppen og vejlederne oplever hende omsorgsfuld og opmærksom. På Lillevangsvej vurderer, medarbejderne at ledelsen er tilstede, når der er behov. Ledelsen er handlekraftig og der er stor respekt. Ledelsen har blik for vidensdeling på tværs af organisationen. Vejledere fra Lindevangsvej deltager i MED - og praktikudvalg samt underviser i FOS. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 3 (i middel grad opfyldt) Pårørende oplever at udvidelse af personaler, har gjort det svært at få det til at løbe rundt. Stedet bruger tiden på, at beboerne skal have det godt/få deres basale behov dækket. Nogle pårørende oplever leder er ansat til at være administrator og foretage nedskæringer. Ledelsesgruppen har brugt en supervisor til en enkel ledelsesudviklingsdag. Ellers bruges ikke supervision Medarbejdere i Hus 3 har modtaget vejledning i stedet for supervision. De er igang med teamopbygning, som der skal arbejdes videre på med støtte fra ledelsen. Supervision i de øvrige huse samt på Linden foregår på andet år med seks årlige sessioner. Gruppesupervision bliver brugt til at få større viden/ressourcer på tværs i Linden. Medarbejdere kan modtage individuel supervision, hvis der er behov. Supervision bliver evalueret en gang årligt. Medarbejdere på Lindegården oplever at være en organisation, hvor der holdes fællesmøder fire gange årligt. "Vi-"følelsen er, ifølge medarbejderne, vigtig for ledelsen, og der er et godt samarbejde på tværs. Bofællesskabet har ifølge ledelsen fået tilbudt fælles supervision. Det er ikke ønsket. Vejledere fra Baunebjerg udtrykker ønske om supervision til deres lille gruppe, men henviser i øvrigt Side 56 af 77

57 til at pædagogiske dilemmaer drøftes på afdelingsmødet, som holdes en gang månedligt. Byvejen har fravalgt supervisionen, da vejlederne der ikke fandt, det fungerede. Der er mulighed for sagssupervision, hvis der er behov ifølge dem. Lillevangsvej henviser i lighed med de øvrige til, at pædagogiske dilemmaer kan drøftes på fælles møder, og udtrykker, at den fælles supervision ikke rykkede. Der fortælles om et godt samarbejde i kollegagruppen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets ledelse i forbindelse med udvidelse af Lindegården har været opmærksom på tilførsel af nye kompetencer, hvilket organisationen er begyndt at få opmærksomhed og dermed bliver ressourcerne benyttet på tværs i organisationen. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har et fagligt niveau med faglig viden og indsigt i balancen mellem hvor meget borgerne kan og den støtte der gives. Ved særlige problemstillinger træder ledelsen ind og bakker medarbejderne op i at håndtere situationen. Normeringen er to medarbejder til seks borgere, som har et stort hjælpebebov på Lindegården, og Linden er velorganiseret og møder borgernes behov for støtte. Medarbejderne har en høj anciennitet og personaleomsætningen samt sygefravær er relativt lavt. Socialtilsynet bedømmer, at der handles aktivt på at reducere sygefraværet. Der er i det daglige opmærksomhed på brug af ressourcer udefra. Blandt andet er der oplyst om stor fleksibilitet for at sikre, at borgerne har de kendte og nødvendige kompetencer omkring sig, hvis de eksempelvis skal følges til læge. I et bofællesskab blev det oplevet, at ressourcerne kunne være bedre. Socialtilsynet bedømmer, at der via tilrettelæggelse/omlægning af nuværende ressourcer kan der ske en optimering af tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Side 57 af 77

58 Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen vurderer, at tilbuddet har et godt budget i forhold til andre lignende tilbud. Forvaltningen er opmærksom på, at tilbuddet stadig er normeret til to medarbejdere pr. seks borgere. Leder af bofællesskaberne vurderer, at borgerne har kontakt med vejledere, der har de rette kompetencer. Medarbejdere på Lindegården finder, at der nogle gange er begrænset tid, og kan af og til gå hjem med en følelse af at kunne have været mere "med i huset." I Hus 3 er der en struktur i samværet, bl.a. er man sammen til spisningen. Herudover har hver borger også individuelt en struktur. En gang om ugen laver borgerne mad sammen. En gang om måneden er der husmøde. Pårørende efterlyser pædagogisk indhold i tilbuddet. Ligeledes påpeger pårørende, at borgerne er blevet afvisiteret ledsagelse, da de eksempelvis ikke selv kan ringe op og sige, hvordan de vil bruge ledsagelsen. Pårørende til borgere på Lindegården har flere gange oplevet, at der er en medarbejder til seks borgere. Medarbejderne oplyser, at ledelsen har gjort, hvad de kunne for at klæde medarbejderne på. Blandt andet har der været brugt ekstern hjælp i forbindelse med implementering af Kvalikombo for at klæde medarbejderne på til at skulle arbejde anderledes. Der er ligeledes viden i hele huset om, at der er nogle særlige faggrupper i hus 3, som øvrige kan drage nytte af. Eksempelvis bruges ergoterapeut, når der tænkes træning ind. Det er så nyt, at der ikke foreligger noget på skrift endnu. Linden: Nogle af borgerne er trætte efter de 3½ time på Linden. Det er meget individuelt, hvor meget Side 58 af 77

59 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) indhold borgerne har brug for, efter de har været på Linden. Alle har noget, de skal, eksempelvis er der fysioterapeut/afspændingspædagog, som skal besøges. Pårørende til borger på Linden oplever, at denne er glad for at være der. Vedkommende har et godt dagtilbud og en rigtig god kontaktpædagog. Bofællesskaberne: I bofællesskaberne oplyser Byvejens vejledere, at der kun bruges vikarer i sommerferien. Borgerne har kontakt i forhold til deres behov. Vejlederne har primært 12 timers vagter. De fleste borgere har to hjemmedage om ugen med udgangspunkt i deres behov. Vejledere på Baunebjerg vurderer, at borgerne vil have gavn af lidt højere normering. Det er det bofællesskab, som har færrest ressourcer. Det udtrykkes, at man godt kunne bruge tre fuldtidsstillinger til de seks borgere, som er i tilbuddet. Pårørende finder, at personalesammensætningen kunne være lidt anderledes på Lillevangsvej, da det fortrinsvis er yngre borgere. Vejlederne er fleksible i forhold til, hvordan borgerne har det og tilrettelægger deres arbejdstid under hensyn til det. Anccieniteten er ca. 10 år i gennemsnit for ansatte. Ledelsen oplyser, at der i Hus 3 i en periode var en del gennemstrømning, fordi der var usikkerhed på normering i det første halve år. Der er ifølge ledelsen lav gennemstrømning i bofællesskaberne. Vikarforbruget er relativt højt på Lindegården, hvilket ledelsen har italesat på seneste MED udvalgsmøde. Ledelsen finder, at det til dels har været begrundet i at fleksibelitet og bytning af vagter ikke har været del af kulturen. Men vil foreslå på førstkommende MED udvalgsmøde, at medarbejderne bliver inddraget mere/får større ejerskab på forbrug af vikar. Side 59 af 77

60 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Tilbud: Lindegården Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Anccieniteten er ca. 10 år i gennemsnit for ansatte. Ledelsen oplyser, at der i Hus 3 i en periode var en del gennemstrømning, fordi der var usikkerhed på normering i det første halve år. Der er ifølge ledelsen lav gennemstrømning i bofællesskaberne. Vikarforbruget er relativt højt på Lindegården, hvilket ledelsen har italesat på seneste MED udvalgsmøde. Ledelsen finder, at det til dels har været begrundet i at fleksibelitet og bytning af vagter ikke har været del af kulturen. Men vil foreslå på førstkommende MED udvalgsmøde, at medarbejderne bliver inddraget mere/får større ejerskab på forbrug af vikar. Der er ifølge ledelsen et lavt sygefravær på Linden. Sygefraværet ligger som gennemsnit under landsgennemsnit og ligger fra ½ til 5%. Nedbringelse af sygefravær er en del af målene i årsplanen. Tema Gns. bedømmelse Sygefravær drøftes jævnligt i de enkelte enheder, men har ifølge ledelsen ikke så stor effekt. Emnet er taget op i kommunens ledergruppe, og der arbejdes med samtaler, så tidligt som muligt. Leder oplyser, at der benyttes mulighedserklæring og arbejdes på, at syge hurtigst muligt kommer tilbage, evt. for at lave administrative/andre opgaver indtil vedkommende er helt rask. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har stor fokus på - FOS til at fungere med stor tilgængelighed - kontinuitet hvilken faglighed og hvilke kompetencer, der er behov for - proces for revidering af kompetenceprofiler. i organisationen for at sikre en kvalificeret indsats. Lindegården og tilhørende afdelinger har ansat personale med kompetencer, som både dækker det pædagogiske og det sundhedsfaglige område. Der udvises stor interesse og åbenhed for ny viden og kompetencer, som kan kvalificere indsatsen og tilgodese borgernes behov, og at disse udnyttes på tværs af organisationen. En medarbejder er uddannet og ansat som kommunikationsmedarbejder. Vedkommende har fokus på at få indarbejdet kommunikationspas og velfærdsteknologi/mobido, en prioritering, som Socialtilsynet vurderer, styrker arbejdet med borgerns Side 60 af 77

61 kommunikation. Forudsætning for at kompetencerne udnyttes optimalt er, at der er et fælles system, hvor der kan opstilles mål, registreres observationer, indsatser, evalueringer og faglige tilgange. Socialtilsynet vurderer, at det vil betyde en mærkbar optimering i udnyttelse af personalets kompetencer, når det digitale system fungerer. Socialtilsynet vurderer det værdifuldt, at der findes kompetenceprofiler på de faglige kompetencer, som er i organisationen. Socialtilsynet finder, at tilbuddet med fordel kan indarbejde en proces, hvor disse tages op og revideres. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet bedømmer, at der arbejdes med flere forskellige faglige tilgange og metoder, som synes relevante i forhold til målgruppen. Der er udviklet en kultur, hvor der er nysgerrighed på læring/udvikling af kompetencer hos medarbejderne. Socialtilsynet bedømmer, at der er fokus på at rekruttere medarbejdere med social- og sundhedsfaglig uddannelse og/eller relevante efteruddannelser. Der er mange kompetencer i organisationen. Tilbuddet er ved at implementere fora til at sikre, at kompetencer i højere grad udnyttes på tværs i hele organisationen. Tilbuddet finder det værdifuld, at der er synlighed i form af kompetenceprofiler. Det vil optimere værdien, hvis det fremgår, hvornår profilerne er udarbejdet/evt. revideret. Tilbuddet bedømmes at have fokus på, hvad den enkelte borger vil profitere af. Dokumentationsredskabets funktion, tilgængelighed og validitet er afgørende forudsætning for at udnytte og synliggøre de kompetencer og metoder, der er og benyttes i organisationen. Side 61 af 77

62 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet har bevidst valgt at benytte Kvalikombo samt en overbygning med KRAP, som metode i hele organisationen. Tre medarbejdere har pt. været på en lægerevarende uddannelse. Der er medarbejdere med lange og korte uddannelser indenfor neuropædagogik. Tilbuddet har ansat medarbejdere på Linden, som kan udføre miniscreeninger. Alle i organisationen kan benytte vedkommendes kompetencer. En medarbejder er uddannet og ansat som kommunikationsmedarbejder. Vedkommende har fokus på kommunikationspas og velfærdsteknologi/mobido. Lige nu er to medarbejdere på uddannelse på Kommunikationscentret i IKT. Uddannelsesudvalget har arbejdet med at udforme en ny uddannelsesstrategi efter ny leder er ansat. Den strategiske plan tager udgangspunkt i Kvalikombo, som har rødder i praksis. Det er besluttet ikke at bruge de individuelle planer og i stedet bruge kompetenceprofiler. Den individuelle kompetence-/uddannelsesplan laves på baggrund af ønsker ved MUS samtale og profil. Der holdes fælles temadage, når der ses et generelt behov. Daglig leder kan tage beslutning om mindre kurser. Hvis det er længerevarende uddannelse, drøftes det i uddannelsesudvalget. Der er italesat forventning om formidling af viden efter medarbejder har været på uddannelse/deltaget i kurser. Det skaber, ifølge ledelsen, større refleksion og ejerskab. I Hus 3 er der behov for særlige kompetencer (autisme). Det er væsentligt, at teamet sætter sig sammen og finder ud af, hvordan der arbejdes for at sikre tryghed i borgergruppen. Der ses ligeledes på tværfaglighed. Grundlæggende arbejdes på lige vilkår uanset faglig baggrund. Det kan f.eks. give den effekt, at der opleves forskellige tilgang til borger ud fra den faglige baggrund, Side 62 af 77

63 som ifølge ledelsen kan højne kvaliteten for borgeren. Ledelsen oplyser, at efter Linden har modtaget en bredere målgruppe, er medarbejdere opkvalificeret bla. i forhold til autisme. Der er ligeledes også søgt viden hos kolleger i organisationen. Ledelsen giver eksempel på brug af Marte Meo-metoden, hvor der blev vist video på, hvad borgeren gør/agere. Talking Mats benyttes i begrænset omfang pt. I Hus 3 kombineres med supervision for at finde ud af hvad/hvilken metode, som virker. Sanseintegration/-simulation er vigtig og er et dagligt redskab ikke mindst i dagtilbuddet. Herudover nævnes Tegn til Tale samt massagekursus. Bofællesskaberne: Vejlederne på Baunebjerg oplyser, at de har de fornødne kompetencer til at kunne varetage vejlederopgaven. Blandt andet er der tilbudt massagekursus samt praktikvejlederkursus. Hvis der er behov kan der trækkes på psykiater. Vejlederne vurderer, at et godt suplement kunne være mere viden i forhold til psykiatri. Byvejens vejledere oplever at have de fornødne kompetencer. To medarbejdere er uddannet i NLP og to medarbejdere har ønsket kursus i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik). I år har der været afholdt fire gange to dage KRAP samt Kvalikombo En medarbejder har været til intro i forbindelse med seksualvejlederuddannelsen. Der samarbejdes med bostøtten, som gives til borgere i selvstændige boliger og de andre bofællesskaber. Vejlederne på Lillevangsvej har ikke været på kursus det seneste år. Side 63 af 77

64 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) Der er brugt tid på implementering af FOS og Kvalikombo. I forhold til velfærdsteknologi oplyses det, at en borger benytter "Her bor" programmet. Mobido skal evt. introduceret til ny borger. Vejlederne på Lindevangsvej orienterer om, at det er politisk bestemt, at der skal opsættes info skærme i bofællesskaberne. Det vurderes, at det muligvis er noget borgerne kan få glæde af. Det er ved at blive afklaret, hvorvidt opsætningen kan lade sig gøre i en udlejningsejendom. Borgerne spiller en del og har derfor lidt interesse i teknologi. Af dokumentanalysen fremgår, at der er udarbejdet kompetenceprofiler på ni forskellige medarbejderkategorier i tilbuddet, som spænder fra hjemmevejleder til administrativ medarbejder - sygeplejerske og vikar. Pårørende til borgeren på Lindegården oplever, at de basale ting fungerer. "De personaler, der er her, er venlige overfor borgerne." Der ydes omsorg for borgerne. De pårørende oplever ikke, at der er tid til andet. Der er stor forskel på hvem, der er på vagt. Pårørende oplever, at der er mange vikarer. Pårørende på Lindegården oplever ikke, der er ressourcer til den pædagogiske indsats. Medarbejdere på Linden er opmærksomme på at være i kontakt med borgerne. Hvis det ikke sker, så sikre man det dagen efter. Det opleves, at nogle borgere har nogle favoritpersonaler. Pårørende til borger i bofællesskab oplever medarbejderne har mange kompetencer. Det er godt personale, som får borgeren til at gøre noget/udvikle sig. Observationer ved interviewet og ved rundvisningen får Socialtilsynet indtryk af, at medarbejdere reflekterer egen praksis, er engagerede og erfaringsudveksler for at skabe den største trivsel og udvikling hos borgerne. Side 64 af 77

65 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 4,3 Socialtilsynet vurderer, at Lindegårdens økonomi er bæredygtigt og giver mulighed for faglig kvalitet og udvikling i forhold til målgruppernes behov. Der er ydet tillægsbevilling ved borgere med særlige behov. Socialtilsynet vurderer, at kompetenceudvikling sker systematisk ud fra en prioritering i budgettet. Vikarforbruget er højt, og Socialtilsynet vurderer, at ressourcerne vil kunne anvendes bedre med fastansatte medarbejdere, som i højere grad kan skabe kontinuitet og relationer til borgerne. Der har de forgangne år været et mindre overskud, som har været investeret i bedre fysiske rammer for borgerne. Budget skal tilpasses tilbuddet juridiske konstruktion. Takst for bofællesskaberne bør afspejle den enkelte borgers behov Niveauet for vikaransættelse kan reduceret til fordel for fastansættelser. Socialtilsynet vurderer, at taksten i ét bofællesskab er fastsat ud fra enkelte borgers behov, og vurderer, at denne model skal revurderes i forhold til at have det individuelle pris ift. borgernes behov Tilbuddet økonomi er gennemskuelig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Socialtilsynet bedømmer, at Lindegårdens økonomi er bæredygtigt, økonomien styres i Opus med fordeling af fællesudgifter på tværs af tilbuddene. Lindegårdens budget er ikke tilpasset den nye konstruktion, hvor borgerne har fået lejekontrakt, men tilbuddet har forkus på denne ændring ift budget Side 65 af 77

66 Tilbuddene har fuld belægning i alle tilbud og mindre overskud i alle tilbud, som investeres i tilbuddene. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 5 (i meget høj grad opfyldt) Lindegården er et kommunalt tilbud og der udarbejdes ikke selvstændig revisionsrapport. Der foretages derfor ingen scoring. Lindegården som organisation har fuld belægning i alle tilbud, og ledige pladser fyldes op via venteliste. Lindegårdens 108 tilbud har hafte en overskud på driften, som har bidraget til ombygningen og de nye fællesfaciliteter. Der er et mindre forbrug på mere end 5% på Lindegården i 2013, som blev overført til Linden havde i 2012 ikke fuld belægning. Det er ændret med de nye tilbud, som udbydes, men Linden havde på trods af en 91% belægning et mindre overskud. Man har tidligere renoveret Linden, så overskuddet går til indkøb af møbler mv. Ledelsen informerer om, at der er et overskud på Lindegården, Linden samt bofællesskaberne. Lindengården har fået overført overskud fra 2013 til Økonomi kan flytte indenfor hele området - dog med hensyntagen til "Rammestyret" og "Indsatsstyret" områder. Bofællesskaber er overgået til Fredensborg, og i 2013 var der et mindre overskud på drift. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Side 66 af 77

67 Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for kvalitet i tilbuddene i forhold til takst og tilbuddets målgruppe, som i 108 tilbuddet er differentieret i 2 niveauer. Normeringen i botilbud og dagbeskæftigelsen kræver, at tilbuddet er velorganiseret i deres arbejde for at møde borgerne, som er meget afhængig af støtte bedst muligt. Der er overskud i tilbuddene, som bruges til gavn for borgerne. Lindegården har en systematisk kompetenceudvikling, og prioriterer det højt for at imødekomme borgernes behov mest kvalificeret. Der er et stort vikarforbrug, som Socialtilsynet bedømmer kunne være brugt bedre ved at fastansætte medarbejdere, og dermed skabe mere kontinuitet for borgerne. Lillevangsvejs takst er fastsat ud fra enkeltborgers behov og dermed høj i forhold til målgruppens generelle behov, bedømmer Socialtilsynet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i høj grad opfyldt) Lindegården har flere forskellige tilbud med hver deres økonomi. Ledelsen informerer om, at økonomi kan flyttes indenfor hele området- dog med hensyntagen til "Rammestyret" og "Indsatsstyret" områder. Kommunens Kvalitetsstandarder følges i forhold til og 108. Lindegårdens botilbud tilbud har to takster, hvilket afspejler forskelligheder i målgruppens behov. Leder informerer, om at hun er glad for de differienterede takst. Tilbuddets budget afspejler målgruppen, men ikke den nye organisering med lejekontrakter og giver mulighed for faglig udvikling og større ændringer. Vikarforbruget er højt. Der ydes tillægsbevilling til borgere med særlige behov, som bruges til ekstern vikarbureau. Linden: Side 67 af 77

68 Linden har en takst for dagtilbuddet og et for STU eleverne. Budgettet afspejler tilbuddet målgruppe iflg leder og medarbejdere, og giver mulighed for faglig udvikling. Bofællesskaberne: Budget ændres fra indsats til rammestyring fra Budgetterne fra 12 til 14 er blevet reguleret/lavere, men taksterne er blevet højere. Budgettet afspejler målgruppens behov, og giver mulighed for faglig udvikling. Taksten på Lillevang er fastsat ud fra enkelte borgers behov, og disses behov er noget større end de øvrige borgers behov dette forhold påpeger tilsynet, fordi taksten skulle være individuel i forhold til 85. Medarbejderne på Baunebjergvej vurderer, at de har den ringeste normering, og mener, at det burde være lige forhold. Byvejen: Medarbejder oplever, at det er kvalitetsforringelse, at borgerne ikke kan komme på ferie. Der er planlagt ferie til Barcelona og i år kan det lade sig gøre, men derefter er det ikke muligt. Borgerne kan deltage i ULF arrangement, men flere har ikke råd til det. Borgerne vil gerne være sammen med medarbejderne Ferierejser er fortsat et stor ønske og behov hos borgerne udtrykker pårørende, borgere og medarbejdere. Ledelsen informere om, at alle kan få tilbudt tre dages feries, som løse dage. Tilbuddene forventer, at der bliver taget politisk beslutning ift. problemstillingen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Side 68 af 77

69 Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Socialtilsynet bedømmer, at Lindegårdens økonomi er gennemskuelig for Socialtilsynet og vil blive det for de visiterende kommuner, når nøgletal fremkommer på Tilbudsportalen. Tilbuddets økonomi skal tilpasses det juridiske grundlag. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet 4 (i høj grad opfyldt) Nøgletal fremgår ikke af det fremsendte materiale og det er først et krav fra Regnskab og budget er fremlagt for de enkelte tilbud Takstblad med belægningsprocenter fremsendt Tema Gns. bedømmelse Beregning af efterruglering af over/underskud fremsendt Fordeling af udgifter til ledelse og administration ud fra lønkroner i det enkelte tilbud * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3,5 Lindegårdens borgere har mindre lejligheder med egen have og store fællesfaciliteter. Socialtilsynet vurderer, at den store renovering, som Lindegården har været igennem, er til glæde for borgerne blandt andet ved at kunne mødes/have større aktiviteter i fællesskab. Socialtilsynet vurderer, at dagtilbuddets Lindens lokaler i mindre grad tilgodeser borgernes behov, fordi rammerne er meget små. Det forudsætter meget planlægning og - Lindens rammer er meget snævre til antallet af borgere og aktiviteter - finde alternative løsninger på arbejdsplads til vejlederne som er tilknyttet bofællesskaberne. Side 69 af 77

70 alternative løsninger for at sikre borgerne, herunder borgere som er følsomme overfor støj/lyde. Medarbejderne udnytter hvert et hjørne for at imødekomme borgernes særlige behov, for at - udnytte de eksisterende ressourcer mere optimalt - give borgerne mulighed for udfoldelse - undgå risiko for overgreb På Linden er de fysiske rammer med til at anspore til opsøgende /udadvendte aktiviteter, så der er bedre rammer, og nogle af de aktive borgere får udfoldet sig andre steder. Linden arbejder systematisk med handleplaner for at øge selvstændighed og trivsel. Der er etableret udetilbud og omdefinering af lokaler. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er snævre ift. borgernes behov og antal af borgere, som bruger tilbuddet. De fysiske rammer i bofællesskaberne tilgodeser generelt borgernes behov. Det afspejles, hvem der bor de forskellige steder. Boligudgiften er høj, og det er problematisk for borgerne. Socialtilsynet anerkender personalets behov for arbejdsplads. Socialtilsynet gør opmærksom på, at bofællesskaberne er borgernes hjem, og det ikke vurderes hensigtsmæssigt, at vejlederne holder møder/har arbejdsplads centralt placeret i fællesarealer. Side 70 af 77

71 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Lindegården bo-afdeling har været gennem en gennemgribende renovering, så de fysiske rammer i dag fremstår lyse og venlige. Indretning med fælles centralt placeret samlingssted finder tilsynet ideelt til mange formål. Borgernes mulighed for at kunne færdes uhindret i hele bygningen synes ligeledes at tilgodese målgruppen. Socialtilsynet finder, at begrænsningen for borgere i et hus ikke er acceptabel (lovligt), og der må findes en løsning, så de borgere, som kan færdes rundt, har mulighed for det. Dagtilbuddet Lindens fysiske rammer synes at være meget snævre. Personalet har en konstruktiv tilgang til at finde løsninger for at udnytte rammerne og finde alternative løsninger. Bofællesskaberne er individuelt indrettet, og det er tydeligt at se, at borgerne har været med til at sætte præg på boligerne. De visuelle redskaber, som er opstillet i fællesskaberne/boligerne, synes ikke anvendt kontinuerligt/optimalt. Baunebjergs fysiske rammer synes ikke indrettet til målgruppe med behov for hjælpemidler. Lillevangsvej er placeret væk fra indkøbsmuligheder mv. Det betyder, at borgerne skal kunne bruge offentlige transportmidler for at kunne bevæge sig rundt. De fysiske rammer vurderes at være gode. Socialtilsynet bedømmer, at de indrettede "arbejdspladser" til medarbejderne i borgernes hjem ikke er hensigstmæssigt. Det ses blandt andet i forhold til, at der føres samtaler om private forhold og informationer af personlige karakter ligger fremme. Flere steder er placeringen meget central i huset. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad opfyldt) Lindegården har gennemgået en udbygning og renovering gennem de senere år. Ledelsen vurderer, at de nye fysiske rammer er gode. Særligt pointeres atriumgården at være rigtig god til samling. Nogle pårørende udtrykker bekymring for mørke lejligheder, særligt i vinterperioden. Ved rundvisningen på Lindegården ses borger, som selv færdes mellem de forskellige afdelinger. Side 71 af 77

72 I et hus ses borger, som begrænser adgangen for andre ved, at der må sættes snor op, så vedkommende ikke kommer til skade. Alternativet er, ifølge ledelsen, at borgeren skal være under opsyn konstant. Linden: På Linden bliver hver kvadratmeter udnyttet, oplyser medarbejderne. De fysiske rammer her giver spil til fantasien for at udnytte rum/lyd og terrasse. Tidligere kunne de fleste borgere gå. Nu har borgerne fået limosiner (store kørestole), samt der er kommet nye borgere i forbindelse med etablering af STU tilbud. Medarbejderne er glade for at have fået et rum tilbage (tidl. kontor), ligesom køkkenerne i grupperummene er blevet renoveret. Ved rundvisningen under frokosten er borgerne placeret i forskellige rum og på gange for at kunne give ro til indtagelse af frokost. Frokosten indtages én til én. De borgere, som ikke fik mad sad eller lå på madrasser. Bofællesskaberne: De fysiske rammer i bofællesskaberne bærer præg af forskellig indretning. Alle tre steder giver borgerne udtryk for at trives i rammerne. Generelt ses, at der er etableret plads til administration/vejledere i bofællesskaberne. Ved spørgsmål til ledelsen om baggrunden oplyses, at der er tale om praktisk løsning/kultur tænkning. Baunebjerg anses ikke for optimal til borger med hjælpemidler. Vedr. Byvej fortæller medarbejderne, at borgernes økonomi er meget belastet af udfgiften til bolig. Nogle borgere samler for at have flere penge til eget forbrug. Side 72 af 77

73 Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 3 (i middel grad opfyldt) Lindevangsvej er placeret væk fra indkøbsmuligheder mv. Det betyder, at borgerne skal kunne benytte offentlige transportmidler for at kunne bevæge sig rundt. De fysiske rammer vurderes at være gode. Lindegårdens rammer og faciliteter er nyrenoverede og de større fælleslokaler imødekommer borgernes behov for aktivitetsmuligheder og samvær på tværs af husene. Hvert hus har sine fællesfaciliteter. Fællesrummet bliver meget varmt om sommeren, men der arbejdes på at løse problemet Lindens medarbejdere oplyser, at efter at have indrettet sig med bla. nyt rum oplever personalet, at de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov. Nu kan der slås rum sammen ved at åbne mellem to grupper. Der kan blandt andet spilles musik uden at genere alle. Haven, herunder sansehaven, er ifølge medarbejderne blevet forsømt den seneste tid. Pårørende på Lindegården finder, at de fysiske rammer kan blive smeltende hede. De oplever, at der kan blive meget mørkt inde i stuerne til vinter. Det kan evt. afhjælpes ved at bryde vægge ned til vinter. Bofælleskaberne: Borgeren, som bor på Baunebjergvej, har selv bestemt, hvordan hans lejlighed skal indrettes. Borgeren oplyser, at hans forældre og pensionat hjalp til, og han var selv med til at købe møblerne. Væggene er prydet med billeder af damer. I øjeblikket er vejlederne på vegne af borgerne på Byvej i dialog med lejerforeningen, da der igen er varslet stigninger i fællesomkostningerne. I øvrigt bliver det oplyst, at den høje husleje ikke kun er gældende i tilbuddene her, men et landspolitisk problematik, som er rejst af pårørende overfor interesseorganisationerne. Side 73 af 77

74 En borger viser Socialtilsynet rundt på Byvej, og fortæller blandt andet, at han er kæreste med en pige, som også bor i fællesskabet. Borgeren er glad for at bo der. På Lillevangsvej har de pårørende nøgle til lejlighederne. Vejlederne oplyser, at det er sjældent, at de kommer. En borger oplyser, at vedkommende har en tavle over ugens aktiviteter i lejligheden. Socialtilsynet spørger, om den bruges, hvilket borgerens svarer ja til. Borgeren ved ikke, hvad vedkommende skal i weekenden. Vejleder supplerer med at oplyse, at borgeren bruger sin papirkalender til den slags oplysninger. Side 74 af 77

75 Side 75 af 77

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindegården. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindegården. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere