RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2001 (07.12) (OR. fr) 14724/01 Interinstitutionel sag: 2001/0107 (COD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2001 (07.12) (OR. fr) 14724/01 Interinstitutionel sag: 2001/0107 (COD)"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. december 2001 (07.12) (OR. fr) 14724/01 Interinstitutionel sag: 2001/0107 (COD) CODEC 1290 ENV 621 ENT 253 ENER 165 ORIENTERENDE NOTE Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 98/70/EF Resultaterne af Europa-Parlamentets førstebehandling (den november 2001 i Bruxelles) I. INDLEDNING Som led i den nye fremgangsmåde, der bygger på en konstruktiv dialog mellem Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af fælleserklæringen om de praktiske regler for den nye procedure med fælles beslutningstagning (EF-traktatens artikel 251), har der været flere uformelle kontakter mellem de to institutioner og Kommissionen inden afstemningen på plenarmødet om ovennævnte direktivforslag. Ordføreren, Heidi Anneli HAUTALA (V/ALE - FIN) forelagde en betænkning med 37 ændringer til direktivforslaget på vegne af Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. De politiske grupper fremlagde i øvrigt 11 ændringer med henblik på afstemningen på plenarmødet /01 aa/jpj/dep 1

2 Under drøftelserne på plenarmødet understregede ordføreren betydningen af at indføre renere brændstoffer (højeste svovlindhold på 10 mg/kg (ppm)) som led i revisionen af direktiv 98/70/EF. Hun foreslår i sine ændringer, at datoen for indførelse af disse brændstoffer rykkes frem til 2008 (i stedet for 2011), og at datoen for revisionen i 2005 (i stedet for 2006), at mobile ikke-vejgående maskiner og landbrugstraktorer medtages i direktivets anvendelsesområde, at der kan indføres midlertidige undtagelser for medlemsstaterne i tilfælde af alvorlige socioøkonomiske problemer, at der kan indføres skattemæssige incitamenter i medlemsstaterne, samt at der er behov for at undersøge alternative motorbrændstoffer. De politiske grupper PPE/DE og PSE gav generelt udtryk for støtte til ordførerens tilgang, men PPE/DE fandt, at 2008 ikke er realistisk i betragtning af, at de samlede CO 2 - emissioner vil kunne blive større som følge af stigende emissioner fra raffinaderierne i visse medlemsstater. Hr. PATTEN erklærede på Kommissionens vegne, at indførelsen af motorbrændstoffer med et svovlindhold på under 10 mg/kg (ppm) vil føre til fremstilling af mindre forurenende køretøjer og således til en bedre luftkvalitet. Med hensyn til Europa-Parlamentets ændringer med hensyn til nøglespørgsmålene kan Kommissionen acceptere en revision i 2005, men ikke 2008 i stedet for Kommissionen finder det i øvrigt for tidligt at medtage mobile ikke-vejgående maskiner i dette direktiv. Hr. PATTEN præciserede endelig Kommissionens holdning til alle de fremlagte ændringer. II. AFSTEMNING Af de i alt 48 oprindeligt foreslåede ændringer blev de 36 vedtaget under plenarmødet. Blandt de forkastede ændringer kan nævnes dem, der vedrører ethanol og aromater (ændr. 36 og 41) samt ændr. 39 fra PPE/DE vedrørende undtagelserne af socioøkonomiske grunde. Selv om det således ændrede forslag fik støtte fra et bredt flertal (402 stemte for, 68 imod, og 35 undlod at stemme), fik flere ændringer under 300 stemmer, navnlig på grund af at gruppen PPE/DE stemte imod. Kommissionens holdning til de vedtagne ændringer er følgende: 14724/01 aa/jpj/dep 2

3 1) Ændringer, der kan accepteres Der er tale om ændr. 1, 2, 6, 7, 9, 16, 29, 30, 48 og 34. Blandt disse ændringer, som efter Kommissionens opfattelse bidrager til at forbedre direktivforslaget, kan nævnes følgende: Ændr. 48 præciserer en række elementer, som Kommissionen skal behandle i forbindelse med revisionen af direktivet, nemlig visse typer alternative motorbrændstoffer, herunder ethanol. Ændr. 30 rykker den frist, Kommissionen har til en fornyet gennemgang af specifikationerne vedrørende motorbrændstoffer, bortset fra svovlindholdet, frem med et år (31. december 2005 i stedet for 2006). 2) Ændringer, der principielt kan accepteres i omformuleret form Der er tale om ændr. 44, 28 og 35. Ændr. 44 nævner i en ny betragtning en række elementer, som vil kunne bidrage til, at køretøjer fortsat har lave emissioner i hele deres levetid. Denne ændring fik 243 stemmer, 213 stemte imod, og 42 afholdt sig fra at stemme. Ændr. 28 præciserer og styrker indholdet og datoerne for de rapporter, medlemsstaterne skal afgive om situationen for benzin og dieselolie på deres respektive områder. Efter ændr. 35 skal almindelig blyfri benzin kunne markedsføres efter 2005, da der ikke ud fra et miljømæssigt synspunkt er noget, der taler for at forbyde den. 3) Ændringer, der delvis kan accepteres Der er tale om ændr. 4, 8, 13, 42/45, 43/46 og 47. Ændr. 4 indeholder en henvisning til mobile ikke-vejgående maskiner og til dieselolie til ikke-vejgående brug med henblik på mobile ikke-vejgående maskiner i overensstemmelse med de fremtidige normer med hensyn til emissioner. Anden del af denne ændring (dieselolie til ikke-vejgående brug) fik 287 stemmer, 208 stemte imod, og 6 afholdt sig fra at stemme. For så vidt Kommissionen principielt ikke tilslutter sig Europa-Parlamentets tilgang med hensyn til fremrykning af datoerne, kan visse elementer i ændr. 8, 42/45 og 43/46 ikke accepteres /01 aa/jpj/dep 3

4 Ændr. 8 fik 284 stemmer, 205 stemte imod, og 5 afholdt sig fra at stemme. Ændr. 13 tager sigte på at styrke foranstaltningerne til kontrol af svovlindholdet i motorbrændstoffer i overgangsperioden. Ændr. 47 hænger sammen med ændr. 44 ovenfor og fik 238 stemmer, 215 stemte imod, og 40 afholdt sig fra at stemme. 4) Ændringer, der ikke kan accepteres Der er tale om ændr. 3, 5, 10-12, 15, 18, 19-21, 23-27, 32 og 37. Kommissionen erkender betydningen af emissionerne fra mobile ikke-vejgående maskiner, og den er i færd med at behandle dette spørgsmål. Men da mobile ikke-vejgående maskiner ikke er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv, kan Kommissionen indtil videre ikke acceptere ændr. 3, 12, 26 og 37. Ændr. 12 fik 265 stemmer, 199 stemte imod, og 34 afholdt sig fra at stemme. Ændr. 26 fik 266 stemmer, 200 stemte imod, og 18 afholdt sig fra at stemme. Ændr. 37 fik 263 stemmer, 208 stemte imod, og 32 afholdt sig fra at stemme. For så vidt Kommissionen principielt ikke tilslutter sig Europa-Parlamentets tilgang med hensyn til fremrykning af datoerne, kan ændr. 5, 11, 15, 18, 23 og 32 ikke accepteres. Ændr. 10, 19 og 27 vedrørende skattemæssige incitamenter kan ikke accepteres, da de er uforenelige med retsgrundlaget for direktivforslaget. Hr. PATTEN præciserede i sit indlæg ikke, hvorfor de øvrige ændringer er blevet forkastet. Teksten til de vedtagne ændringer og til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning er vedlagt denne note /01 aa/jpj/dep 4

5 BILAG ( ) Kvaliteten af benzin og dieselolie Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 98/70/EF (KOM(2001) C5-0197/ /0107(COD)) Forslaget ændret som følger: Kommissionens forslag 1 Ændringer Ændring 1 BETRAGTNING 5 (5) Det er klart dokumenteret, at svovl i benzin og dieselolie svækker effektiviteten af katalysatorteknologien til efterbehandling af udstødningsgassen. (5) Det er klart dokumenteret, at svovl i benzin og dieselolie svækker effektiviteten af katalysatorteknologien til efterbehandling af udstødningsgassen fra såvel vejgående motorkøretøjer som mobile ikke-vejgående maskiner. Ændring 2 BETRAGTNING 6 (6) For vejgående motorkøretøjer anvendes i stadig højere grad katalysatorer som middel til at opfylde emissionsgrænserne i Rådets direktiv 70/220/EØF om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra køretøjsmotorer med styret tænding og Rådets direktiv 88/77/EØF om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra dieseldrevne køretøjsmotorer. En nedskæring i svovlindholdet i benzin og dieselolie kan derfor ventes at få større virkninger på udstødningsgassen end ændringer i de andre brændstofparametre. (6) For vejgående motorkøretøjer anvendes i stadig højere grad katalysatorer som middel til at opfylde emissionsgrænserne i Rådets direktiv 70/220/EØF som ændret ved direktiv 88/436/EF 1 om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og Rådets direktiv 88/77/EØF om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra dieseldrevne køretøjsmotorer. En nedskæring i svovlindholdet i benzin og dieselolie kan derfor ventes at få større virkninger på udstødningsgassen end ændringer i de andre brændstofparametre. 1 EFT L 214 af , s EFT C 213 E af , s /01 aa/jpj/dep 5

6 Ændring 3 BETRAGTNING 6 A (NY) (6a) Direktiv 98/70/EF dækker ikke brændstoffer til mobile ikke-vejgående maskiner, men der vil blive brug for brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm) for at kunne udvikle motorteknologien til ikke-vejgående brug, således som det er tilfældet med brændstoffer og køretøjer til vejgående brug. Ændring 4 BETRAGTNING 7 (7) Indførelsen af brændstoffer med lavere svovlindhold vil forbedre de nye køretøjsteknologiers brændstofeffektivitet og føre til en væsentlig mindskelse i emissionen af konventionelle luftforurenende stoffer fra bestående køretøjer. Disse fordele skal afvejes mod den øgede emission af CO 2, som fremstilling af svovlfri benzin og diesel medfører. (7) Indførelsen af brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm) vil gøre det muligt at opnå de forbedringer af brændstofeffektiviteten, som de nye teknologier for motorkøretøjer og mobile ikke-vejgående maskiner giver mulighed for, og føre til en væsentlig mindskelse i emissionen af konventionelle luftforurenende stoffer fra bestående køretøjer. Moderne dieselmotorer til ikke-vejgående maskiner er lige så avancerede som bilmotorer. Derfor er ikke blot svovlindholdet, men også cetantallet og andre brændstofparametre af betydning for motorernes drift og emissioner. Fordelene vil opveje den øgede emission af CO 2, som fremstilling af benzin og diesel med lavere svovlindhold medfører /01 aa/jpj/dep 6

7 Ændring 5 BETRAGTNING 7 A (NY) (7a) For at optimere direktivets miljø- og sundhedsmæssige fordele bør indførelsen af brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm) på markedet ske gradvis og i takt med salget af køretøjer med ny teknologi. Der bør derfor tages højde for de nødvendige undtagelser, der afhænger af de enkelte medlemsstaters forskellige socioøkonomiske, klimatiske og miljømæssige forhold. Ændring 6 BETRAGTNING 8 (8) Der bør derfor træffes foranstaltninger til, at der indføres og sikres og adgang til svovlfrie brændstoffer. Fiskale foranstaltninger har vist sig at være et effektivt middel til at fremme indførelsen af brændstoffer af bedre kvalitet, i overensstemmelse med de enkelte medlemsstaters behov og prioriteringer. (8) Der bør derfor træffes foranstaltninger til, at der indføres og sikres og adgang til brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm) 1. Fiskale foranstaltninger har vist sig at være et effektivt middel til at fremme en hurtig indførelse af brændstoffer af bedre kvalitet, i overensstemmelse med de enkelte medlemsstaters behov og prioriteringer, og forkorte den overgangsperiode, hvori der distribueres to forskellige kvaliteter på markedet. 1 "Svovlfrie brændstoffer" erstattes i hele teksten med " brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm)" 14724/01 aa/jpj/dep 7

8 Ændring 7 BETRAGTNING 9 (9) Da der som følge af dette direktiv sikres adgang til svovlfrie brændstoffer, vil bilfabrikanterne, når de nuværende miljøtilsagn tages op til revision i 2003, have mulighed for at afgive tilsagn om væsentlige yderligere fremskridt hen imod Fællesskabets mål på 120 g/km for de gennemsnitlige CO 2 -emissioner for nye biler. (9) Da der som følge af dette direktiv sikres bred adgang til brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm), vil bilfabrikanterne have mulighed for at gøre væsentlige yderligere fremskridt hen imod en forbedring af nye køretøjers brændstofeffektivitet. Når de nuværende miljøtilsagn tages op til revision sammen med bilfabrikanterne i 2003, vil det potentielle bidrag fra brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm) til opnåelsen af Fællesskabets mål på 120 g/km for de gennemsnitlige CO 2 -emissioner for nye biler blive evalueret. Ændring 8 BETRAGTNING 10 (10) Der skal fra den 1. januar 2005 være adgang til tilstrækkelige mængder af svovlfri benzin og dieselolie baseret på en ligelig geografisk fordeling, så der sikres fri bevægelighed for nye biler, der kræver disse brændstoffer. Samtidig skal det sikres, at reduktionen i emissionerne fra nye biler mere end opvejer de yderligere emissioner, som fremstilling af svovlfrie brændstoffer medfører. (10) Der skal senest fra den 1. januar 2005 være adgang til tilstrækkelige mængder af benzin og dieselolie i alle kvaliteter baseret på en afbalanceret geografisk fordeling, så der sikres fri bevægelighed for nye biler, der kræver disse brændstoffer. Den reduktion i emissionerne af konventionelle forurenende stoffer og CO 2, der kan opnås i kraft af disse brændstoffer, vil mere end opveje de yderligere emissioner, som fremstilling af brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm) medfører. Ændring 9 BETRAGTNING 10 A (NY) (10a) Da blyfri normalbenzin har en ikke ubetydelig markedsandel i nogle medlemsstater, bør disse efter at have anmodet Kommissionen herom også efter den 1. januar 2005 have lov til at markedsføre dette brændstof /01 aa/jpj/dep 8

9 Ændring 10 BETRAGTNING 10 B (NY) (10b) Medlemsstaternes anvendelse af differentierede punktafgifter har vist sig at bidrage til indførelsen af mere avancerede brændstoffer i overensstemmelse med nationale prioriteringer, muligheder og behov og bør derfor fremmes. Ændring 11 BETRAGTNING 11 (11) Fristen for fuldstændig indtrængning på markedet for svovlfrie brændstoffer bør fastsættes til den 1. januar 2011, så brændstofindustrien får tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige investeringer til at tilpasse deres produktionsplaner. Med den fuldstændige indførelse af svovlfrie brændstoffer fra 2011 vil emissionen af konventionelle forureningsstoffer fra de bestående biler endvidere mindskes, hvilket vil føre til en forbedring af luftkvaliteten, samtidig med at det sikres, at der ikke sker en samlet stigning i drivhusgasemissionerne. (11) Fristen for fuldstændig overgang til brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm) bør fastsættes til den 1. januar Dermed skulle olieindustrien få tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige investeringer til at tilpasse deres produktionsplaner. Med den fuldstændige indførelse af brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm) fra 2008 vil risikoen for at tanke forkert endvidere blive minimeret og emissionen af konventionelle forureningsstoffer fra de bestående biler mindskes, hvilket vil føre til en forbedring af luftkvaliteten, samtidig med at det sikres, at der ikke sker en samlet stigning i drivhusgasemissionerne. Ændring 12 BETRAGTNING 12 A (NY) (12a) Med henblik på at forenkle markedsdistributionen og infrastrukturerne for dieselolie i hele EU bør der fastsættes nye specifikationer for brændstof til mobile ikkevejgående maskiner gældende fra 1. januar /01 aa/jpj/dep 9

10 Ændring 13 BETRAGTNING 13 (13) Der bør indføres et ensartet system for overvågning og indberetning af brændstofkvaliteten som middel til at vurdere overholdelsen af de foreskrevne miljøspecifikationer for brændstofkvaliteten. (13) Der bør indføres et ensartet system for overvågning og indberetning af brændstofkvaliteten som middel til at vurdere overholdelsen af de foreskrevne miljøspecifikationer for brændstofkvaliteten. I indfasningsperioden (indtil 2008) vurderes det via overvågningssystemet, om adgangen til brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm) er ligeligt geografisk fordelt. Ændring 44 BETRAGTNING 15 A (NY) (15a) Grænseværdier for smøreevne, tendens til at danne bundfald, metalliske tilsætningsstoffer, fosfor og silicium i benzin bidrager til at give det avancerede emissionskontroludstyr optimale betingelser for at fastholde det lave emissionsniveau i hele køretøjets levetid. Ændring 15 BETRAGTNING 16 (16) Bestemmelserne i direktiv 98/70/EF bør tages op til revision under hensyntagen til Fællesskabets nye lovgivning om luftkvalitet og de dermed forbundne miljømålsætninger og til udviklingen af nye forureningsbekæmpelsesteknologier og med henblik på i givet fald at bekræfte datoen for fuldstændig indførelse af svovlfri diesel, så det sikres, at der ikke sker en samlet stigning i emissionen af drivhusgasser. (16) Bestemmelserne i direktiv 98/70/EF bør tages op til revision under hensyntagen til Fællesskabets nye lovgivning om luftkvalitet, de dermed forbundne miljømålsætninger og udviklingen af nye forureningsbekæmpelsesteknologier /01 aa/jpj/dep 10

11 Ændring 16 BETRAGTNING 16 A (NY) (16a) Der bør foretages en omfattende undersøgelse af alle alternative brændstoffer, herunder flydende gas (LPG), komprimeret naturgas (CNG) og biobrændstoffer, og behovet for en specifik lovgivning herfor bør drøftes. Ændring ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA A Artikel 3, stk. 2, litra d (direktiv 98/70/EF) "(d) Uden at dette berører bestemmelserne i litra c), træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at blyfri benzin med et svovlindhold på højst 10 mg/kg (ppm) markedsføres på deres område senest fra den 1. januar Medlemsstaterne påser, at der er adgang til denne blyfrie benzin baseret på en afbalanceret geografisk fordeling, og at den i alle andre henseender er i overensstemmelse med specifikationerne i bilag III. "(d) Uden at dette berører bestemmelserne i litra c), træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle kvaliteter af blyfri benzin med et svovlindhold på højst 10 mg/kg (ppm) markedsføres på deres område deres område så hurtigt som muligt og senest fra den 1. januar Medlemsstaterne påser, at der er adgang til denne blyfrie benzin baseret på en afbalanceret geografisk fordeling, og at den i alle andre henseender er i overensstemmelse med specifikationerne i bilag III. Kommissionen fastsætter senest den 1. januar 2004 efter proceduren i artikel 11 kriterierne for, hvad der i henhold til dette litra udgør adgang baseret på en afbalanceret geografisk fordeling. Ændring 18 ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA A Artikel 3, stk. 2, litra e (direktiv 98/70/EF) e) Medlemsstaterne påser, at blyfri benzin senest den 1. januar 2011 kun kan markedsføres på deres område, såfremt den er i overensstemmelse med miljøspecifikationerne i bilag III, med undtagelse af svovlindholdet, som skal være under 10 mg/kg (ppm). e) Medlemsstaterne påser, at blyfri benzin senest den 1. januar 2008 kun kan markedsføres på deres område, såfremt den er i overensstemmelse med miljøspecifikationerne i bilag III, med undtagelse af svovlindholdet, som skal være højst 10 mg/kg (ppm) /01 aa/jpj/dep 11

12 Ændring 19 ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA AA (nyt) Artikel 3, stk. 2a (nyt) (direktiv 98/70/EF) aa) Følgende indsættes som nyt stk. 2a: "2a. For så vidt angår benzin, der allerede inden udløbet af fristerne i stk. 2, litra d og e, overholder specifikationerne i bilag III, kan medlemsstaterne endvidere indføre afgiftsmæssige incitamenter. Sådanne incitamenter skal overholde traktatens bestemmelser." Ændring 20 ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA AB (nyt) Artikel 3, stk. 5 (direktiv 98/70/EF) Stk. 5 udgår. Ændring 21 ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA AC (nyt) Artikel 3, stk. 6 (direktiv 98/70/EF) Stk. 6 affattes således: "6. Kommissionen kan indrømme de i stk. 3 og 4 omhandlede undtagelser i overensstemmelse med traktaten." Ændring ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA A Artikel 4, stk. 1, litra d (direktiv 98/70/EF) (d) Uden at dette berører bestemmelserne i litra c), træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at dieselolie med et svovlindhold på højst 10 mg/kg (ppm) markedsføres på deres område senest fra den 1. januar Medlemsstaterne påser, at der er adgang til denne dieselolie baseret på en afbalanceret geografisk fordeling, og at den i alle andre henseender er i overensstemmelse med specifikationerne i bilag IV. (d) Uden at dette berører bestemmelserne i litra c), træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at dieselolie med et svovlindhold på højst 10 mg/kg (ppm) markedsføres på deres område så hurtigt som muligt og senest fra den 1. januar Medlemsstaterne påser, at der er adgang til denne dieselolie baseret på en afbalanceret geografisk fordeling, og at den i alle andre henseender er i overensstemmelse med specifikationerne i bilag IV. Kommissionen fastsætter senest den 1. januar 2004 efter proceduren i artikel 11 kriterierne for, hvad der i henhold til dette litra udgør adgang baseret på en afbalanceret geografisk fordeling /01 aa/jpj/dep 12

13 Ændring 23 ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA A Artikel 4, stk. 1, litra e (direktiv 98/70/EF) e) Medlemsstaterne påser, med forbehold af bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, litra a), at dieselolie senest den 1. januar 2011 kun kan markedsføres på deres område, såfremt den er i overensstemmelse med miljøspecifikationerne i bilag IV, med undtagelse af svovlindholdet, som skal være under 10 mg/kg (ppm). e) Medlemsstaterne påser, med forbehold af bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, litra a), at dieselolie senest den 1. januar 2008 kun kan markedsføres på deres område, såfremt den er i overensstemmelse med miljøspecifikationerne i bilag IV, med undtagelse af svovlindholdet, som skal være under 10 mg/kg (ppm). Ændring 24 ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA AA (nyt) Artikel 4, stk. 3 (direktiv 98/70/EF) aa) I artikel 4 foretages følgende ændring: Stk. 3 udgår. Ændring 25 ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA AB (nyt) Artikel 4, stk. 4 (direktiv 98/70/EF) ab) I artikel 4 foretages følgende ændring: Stk. 4 affattes således: "4. Kommissionen kan indrømme de i stk. 2 omhandlede undtagelser i overensstemmelse med traktaten." Ændring 26 ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA B Artikel 4, stk. 5 (nyt) (Direktiv 98/70/EF) "5. Medlemsstaterne påser, at gasolier, der markedsføres på deres område, og som er bestemt til brug i mobile ikke-vejgående maskiner og landbrugstraktorer, indeholder under mg/kg (ppm) svovl. Senest fra den 1. januar 2008 må svovlindholdet i gasolier bestemt til brug i mobile ikke-vejgående maskiner og landbrugstraktorer ikke overstige 1000 mg/kg (ppm). Medlemsstaterne kan imidlertid kræve en lavere grænse på 500 mg/kg (ppm) eller det samme svovlindhold som fastsat for dieselolie i dette direktiv." "5. Medlemsstaterne påser, at brændstoffer, der markedsføres på deres område, og som er bestemt til brug i mobile ikke-vejgående maskiner og landbrugstraktorer, senest den 1. januar 2005 opfylder specifikationerne i bilag IV. Senest fra den 1. januar 2008 må svovlindholdet i brændstoffer bestemt til brug i mobile ikke-vejgående maskiner og landbrugstraktorer ikke overstige 10 mg/kg (ppm), jf. bilag IV. Medlemsstaterne kan imidlertid i tiden før 2005 kræve det samme svovlindhold som fastsat for dieselolie i dette direktiv /01 aa/jpj/dep 13

14 Medlemsstaternes mulighed for i afgiftsmæssig henseende at særbehandle eller fremme brændstoffer til mobile ikke-vejgående maskiner og landbrugstraktorer består fortsat uanset kvalitetskravene." Ændring 27 ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA B A (NYT) Artikel 4, stk. 5 a (nyt) (direktiv 98/70/EF) ba) Som stk. 5a indsættes: "5a. For så vidt angår dieselolie, der allerede inden udløbet af fristerne i stk. 1, litra d og e, samt stk. 5, overholder specifikationerne i bilag IV, kan medlemsstaterne endvidere indføre afgiftsmæssige incitamenter. Sådanne incitamenter skal være i overensstemmelse med traktatens bestemmelser." Ændring 28 ARTIKEL 1, NR. 4 Artikel 8, stk. 3 (Direktiv 98/70/EF) 3. Medlemsstaterne forelægger senest den 30. juni hvert år et resumé af deres brændstofkvalitetsdata for det foregående kalenderår. Det første resumé forelægges senest den 30. juni Resuméet udformes efter modellen i EN xxxxxx xxxxxx (nummeret på den nye standard indføjes, når den er blevet offentliggjort). Derudover indberetter medlemsstaterne den samlede mængde benzin og dieselolie, der er markedsført på deres område, og den markedsførte mængde af blyfri benzin og dieselolie med et svovlindhold på under 10 mg/kg (ppm). Medlemsstaterne indberetter endvidere den geografiske udbredelse af markedsføringen på deres område af benzin og dieselolie med et svovlindhold på under 10 mg/kg. 3. Medlemsstaterne forelægger senest den 30. juni hvert år en rapport om deres brændstofkvalitetsdata for det foregående kalenderår. Derudover indberetter medlemsstaterne den samlede mængde benzin og dieselolie, der er markedsført på deres område, og den markedsførte mængde af alle kvaliteter af blyfri benzin og dieselolie med et svovlindhold på maksimalt 10 mg/kg (ppm). Indtil den fuldstændige indførelse af brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm) i 2008, indberetter medlemsstaterne endvidere hvert år oplysninger om den ligelige geografiske adgang på deres område til benzin og dieselolie med et svovlindhold på maksimalt 10 mg/kg. Den første rapport forelægges senest den 30. juni Modellen for denne rapport, svarer til modellen i EN xxxxxx xxxxxx [nummeret på den nye standard indføjes, når den er blevet offentliggjort] /01 aa/jpj/dep 14

15 Ændring 29 ARTIKEL 1, NR. 4 Artikel 8, stk. 3a (nyt) (direktiv 98/70/EF) 3a. Kommissionen sikrer, at de oplysninger, der indgives i henhold til stk. 3, straks stilles til rådighed via passende kanaler. Kommissionen offentliggør senest den 31. december 2003 og derefter hvert år en rapport om den faktiske brændstofkvalitet i de forskellige medlemsstater og om den geografiske dækning med brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg (ppm) med henblik på at give overblik over situationen med hensyn til brændstofkvalitet i de forskellige medlemsstater. Ændring 30 ARTIKEL 1, NR. 5, LITRA A Artikel 9, stk. 1, indledning (direktiv 98/70/EF) 1. Kommissionen tager senest den 31. december 2006 brændstofspecifikationerne i direktiv 98/70/EF op til revision og foreslår om nødvendigt ændringer hertil i overensstemmelse med de nuværende og kommende krav i Fællesskabets luftkvalitetslovgivning og de hermed forbundne målsætninger. Kommissionen overvejer navnlig: 1. Kommissionen tager senest den 31. december 2005 brændstofspecifikationerne i bilag III og IV, med undtagelse af svovlindholdet, op til revision og foreslår om nødvendigt ændringer hertil i overensstemmelse med de nuværende og kommende krav i Fællesskabets køretøjsemissions- og luftkvalitetslovgivning og de hermed forbundne målsætninger. Kommissionen overvejer navnlig: 14724/01 aa/jpj/dep 15

16 Ændring 47 ARTIKEL 1, NR. 5, LITRA A Artikel 9, stk. 1, litra a (direktiv 98/70/EF) (a) Nødvendigheden af at ændre tidsfristen for fuldstændig indførelse af dieselolie med et svovlindhold på højst 10 mg/kg (ppm) for at sikre, at der ikke sker en samlet stigning i drivhusgasemissionerne. I denne analyse tages der hensyn til udviklingen i raffineringsteknologien, de forventede forbedringer i køretøjernes brændstoføkonomi og den hastighed, hvormed ny brændstofeffektiv teknologi indføres i bilparken. (a) De emissionsmæssige fordele ved en forbedring af de miljørelaterede brændstofsparametre vedrørende bl.a. tendensen til at danne bundfald, brændstoffets renhedsgrad, det samlede aromatindhold, smøreevne samt indholdet af fosfor, silicium og metalliske tilsætningsstoffer i benzin og dieselolie. Ændring 32 ARTIKEL 1, NR. 5, LITRA A Artikel 9, stk. 1, litra a a (nyt) (direktiv 98/70/EF) aa) Muligheden for, at medlemsstater med tungtvejende socioøkonomiske problemer midlertidigt og i højst 3 år kan blive fritaget for at opfylde kravene i artikel 3, stk. 2, litra e, eller artikel 4, stk. 1, litra e. Ændring 48 ARTIKEL 1, NR. 5, LITRA A Artikel 9, stk. 1, litra c a (nyt) (direktiv 98/70/EF) ca) En fuldstændig gennemgang af de alternative brændstoffer (bl.a. ethanol, biodiesel, LPG, CNG), der for tiden findes på markedet, eller hvis indførelse er umiddelbart forestående, med angivelse af eventuelle konsekvenser for dette direktiv, foreneligheden med eksisterende lovgivning eller et eventuelt behov for specifik lovgivning /01 aa/jpj/dep 16

17 Ændring 34 ARTIKEL 1, NR. 5, LITRA A Artikel 9, stk. 1, litra d (direktiv 98/70/EF) d) Resultatet af revisionen af de forskellige aftaler med japanske, koreanske og europæiske bilfabrikanter om nedbringelse af brændstofforbruget og kuldioxidemissionerne for nye personbiler. d) Resultatet af revisionen af de forskellige aftaler med japanske, koreanske og europæiske bilfabrikanter om nedbringelse af brændstofforbruget og kuldioxidemissionerne for nye personbiler på baggrund af de ændringer af brændstofkvaliteten, der foreslås i dette direktiv, og Fællesskabets mål på 120 g/km for de gennemsnitlige CO 2 - emissioner fra biler. Ændring 35 BILAG Bilag III, tabel, linje 1 (direktiv 98/70/EF) Research-oktantal 95 Research-oktantal 95 n n Uanset tidligere bestemmelser kan blyfri normalbenzin med et mindste motoroktantal (MON) på 81 og et mindste research-oktantal (RON) på 91 også markedsføres efter Ændring 37 BILAG Bilag IV, Titel (direktiv 98/70/EF) MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED MOTOR MED KOMPRESSIONSSTÆNDING MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED MOTOR MED KOMPRESSIONSSTÆNDING SAMT MOBILE IKKE-VEJGÅENDE MASKINER OG LANDBRUGSTRAKTORER 14724/01 aa/jpj/dep 17

18 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 98/70/EF (KOM(2001) 241 C5-0197/ /0107(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2001) ), - der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C5-0197/2001), - der henviser til forretningsordenens artikel 67, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0389/2001), 1. godkender det således ændrede forslag; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 213 E af , s /01 aa/jpj/dep 18

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0107(COD) 29/05/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0107(COD) 29/05/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00183/2002 2001/0107(COD) DA 29/05/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF 1998L0070 DA 20.11.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/70/EF af 13. oktober 1998 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0028/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 22. APRIL 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.4.2004 KOM(2004) 351 endelig 2002/0124 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0359/2015 7.12.2015 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om beskatning af personbiler i EU (KOM(2002) /2260(INI))

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om beskatning af personbiler i EU (KOM(2002) /2260(INI)) P5_TA-PROV(2003)0486 Beskatning af personbiler Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om beskatning af personbiler i EU (KOM(2002) 431-2002/2260(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. februar 2003 PE 319.416/11-18 ÆNDRINGSFORSLAG 11-18 Udkast til udtalelse (PE 319.416) Eija-Riitta Anneli Korhola

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0267 (COD) 10729/4/16 REV 4 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0266 (COD) 10728/16 ADD 1 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 69 endelig 2008/0147 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 305/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/88/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 97/68/EF for så

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D040155/01 CORR LING.

Hermed følger til delegationerne dokument - D040155/01 CORR LING. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2015 (OR. en) 12353/1/15 REV 1 ENV 586 ENT 199 MI 583 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 2. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 6.4.2017 2017/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0047 EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0332 (NLE) 14122/16 FISC 184 ENER 373 ECOFIN 1008 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2018 COM(2018) 275 final 2018/0130 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0070/2017 23.3.2017 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke

Læs mere

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0015 (COD) 10579/1/15 REV 1 ADD 1 TRANS 230 CODEC 987 PARLNAT 148 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0329/2016 14.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 10. maj 2001 PE 301.055/15-28 ÆNDRINGSFORSLAG 15-28 UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris Davies

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2011 KOM(2011) 1 endelig 2011/0002 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTE fra: til: Formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9641/17 + ADD 1 Komm. dok. nr.: 15251/15

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0112/2019 28.2.2019 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene IP/04/121 Bruxelles, den 28. januar 2004 Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene Europa-Kommissionen har forelagt et forslag om ændring af direktivet om energibeskatning

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026 Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) 13999/18 FISC 452 ECOFIN 1026 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Statsstøtte nr. N 100/01 Danmark Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (lovforslag L 115)

Statsstøtte nr. N 100/01 Danmark Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (lovforslag L 115) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.05.2002 C (2002) 1898fin Vedrørende: Statsstøtte nr. N 100/01 Danmark Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (lovforslag L 115) Hr. udenrigsminister I. Sagsforløb

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 6731/17 EEE 5 AELE 26 ENV 197 ENT 47 MI 163 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ),

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ), P5_TA-PROV(2003)0285 Risikoen for større uheld med farlige stoffer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Trafikdage på AUC 97. Civilingeniør Erik Iversen Miljøstyrelsen. Kommende EU-regulering om luftforurening fra motorkøretøjer (auto/olie-pakken)

Trafikdage på AUC 97. Civilingeniør Erik Iversen Miljøstyrelsen. Kommende EU-regulering om luftforurening fra motorkøretøjer (auto/olie-pakken) Trafikdage på AUC 97 Kommende EU-regulering om luftforurening fra motorkøretøjer (auto/olie-pakken) Civilingeniør Erik Iversen Miljøstyrelsen Kommende EU-regulering om luftforurening fra motorkøretøjer

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0193 Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.03.2002 KOM(2002) 144 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse Af Det Forenede Kongerige til i medfør af artikel 8, stk. 4, i

Læs mere

Økopointsystem for lastvogne, der kører gennem Østrig ***I

Økopointsystem for lastvogne, der kører gennem Østrig ***I P5_TA(2003)0048 Økopointsystem for lastvogne, der kører gennem Østrig ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. marts 2019 (OR. en) 2018/0040 (COD) PE-CONS 44/19 UD 51 CODEC 403 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2011 (18.08) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0044 (COD) 10303/1/11 REV 1 ADD 1 CULT 33 CODEC 841 PARLNAT 192 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 FORSLAG fra: modtaget: 9. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0369/2017(COD)

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0369/2017(COD) Europa-Parlamentet 2014-2019 Plenarmøde A8-0369/2017(COD) 23.11.2017 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af

Læs mere