Sikkerhedsdatablade. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablade. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablade 1.1 Produktidentifikator 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Revisionsdato 23-apr-2018 Version 1 Produktnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelse Tætningsmiddel 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16 D Twistringen Germany Phone: +49 (0) Fax: +49 (0) Dette telefonnummer er kun tilgængeligt i kontortiden Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 1.4 Nødtelefon Nødtelefon Chemtrec: ex-usa Chemtrec: USA Europa 112 Østrig Belgien Poison center (BE): Danmark Giftlinjen (DK): Finland Poison Information Centre (FI): Frankrig ORFILA (FR): Tyskland Poison Center Berlin (DE): Poison Center Nord: (24h available English / German) Irland Nationalt giftinformationscenter (IE): / Island Italien Giftcenter, Milano (IT): Luxembourg 112 Holland Nationalt giftinformationscenter (NL): (OBS: denne service er kun tilgængelig for sundhedspersonale) Norge Poisons Information (NO): Portugal Giftinformationscenter (PT): Spanien Giftinformationscenter (ES): Sverige Poisons Information Center (SV): Schweiz Poison Center: Tel 145; Storbritannien 111 / Klassificering af stoffet eller blandingen 2. Fareidentifikation Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 1 / 12

2 FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Hudætsning/-irritation Hudsensibilisering Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) Kronisk akvatisk toksicitet Brandfarlige væsker Kategori 2 - (H315) Kategori 1 - (H317) Kategori 3 - (H335) Kategori 3 - (H412) Kategori 2 - (H225) 2.2 Mærkningselementer Signalord Fare Faresætninger H315 - Forårsager hudirritation H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger H225 - Meget brandfarlig væske og damp EUH208 - Indeholder Dodecan-1-thiol, 2-(2H-BENZOTRIAZOLE-2-YL)-PARA-CRESOL, 2-Hydroxyethylmethacrylat, Triethylenglycoldimethacrylat Kan udløse allergisk reaktion Sikkerhedssætninger - EU ( 28, 1272/2008) P210 - Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt P243 - Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P261 - Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand P273 - Undgå udledning til miljøet Indeholder Methylmethacrylat 2.3. Andre farer 3.1 Stoffer 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Dette produkt er en blanding. Sundhedsfare oplysninger er baseret på dens komponenter 3.2 Blandinger Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 2 / 12

3 Kemisk navn EF-Nr CAS No. Weight-% Klassifikation (Forordning 1272/2008) REACH Registreringsnumme r Methylmethacrylat STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Flam Liq. 2 (H225) XX XX Dodecan-1-thiol < 1 Skin Corr. 1C (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Eye Dam. 1 (H318) 2-(2H-BENZOTRIAZOLE-2- YL)-PARA-CRESOL < 1 Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 1 (H410) XX XX XX XX 2-Hydroxyethylmethacrylat < 1 Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Triethylenglycoldimethacryla t 4-Methoxyphenol < 0.1 Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 3 (H412) XX XX < 1 Skin Sens. 1 (H317) XX XX XX XX For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 4. Førstehjælpsforanstaltninger Generel rådgivning Indånding Kontakt med huden Forlad det farlige område. Forurenet tøj tages straks af. Søg frisk luft. Hold luftveje frie. Bevidstløse personer skal lægges i aflåst sideleje. Søg derefter lægehjælp. Ved manglende vejrtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Tilkald en læge hvis irritation opstår og vedvarer. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurenet tøj og sko. Tilkald en læge hvis irritation opstår og vedvarer. Kontakt med øjnene Fjern kontaktlinser. Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg læge. Indtagelse Tør forsigtigt af eller skyl indersiden af munden med vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Information til lægen Behandles symptomatisk. 5. Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 3 / 12

4 Egnede slukningsmidler: Tørt pulver, Kulsyre (CO 2), Alkoholbestandigt skum. Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes Vandstråle med stor vandmængde. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Eksplosionsagtig reaktion kan forekomme ved opvarmning eller forbrænding. Forbrænding danner irriterende dampe. Flammetilbageslag er mulig over betydelig afstand. Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand. Farlige forbrændingsprodukter Kulilte Kulsyre (CO 2) Termisk nedbrydning kan medføre afgivelse af irriterende og giftige gasser og dampe 5.3 Anvisninger for brandmandskab I tilfælde af brand: Brug trykluftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Hold beholdere og omgivelser nedkølede ved oversprøjtning med vand. Brandrester og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Brug personligt beskyttelsesudstyr. Fjern alle antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Rådgivning til katastrofeberedskab For personlig beskyttelse se punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Undgå, at produktet udledes i afløb. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til inddæmning Metoder til oprydning Udslippet standses, opsamles med ikke-brændbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermikulit) og anbringes i en beholder til bortskaffelse i henhold til lokale/nationale bestemmelser (se punkt 13). Tag de nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Anvend kun eksplosionssikret udstyr. 6.4 Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for yderligere oplysninger. 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for udsugning tæt ved gulvniveau. Dampe er tungere end luft og kan forårsage kvælning ved at mindske den ilt, der er tilgængelig til vejrtrækning. Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk. Må kun bruges på steder med god ventilation. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder. Tag forholdsregler for at forebygge opbygning af statisk elektricitet. Brug ikke gnistdannede værktøjer. Anvend kun eksplosionssikret udstyr. Hav ildslukkere parat, før tromlen åbnes. Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 4 / 12

5 Hygiejniske foranstaltninger Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Arbejdsbeklædning skal opbevares separat. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaringsbetingelser Opbevar i original beholder. Fyld aldrig beholdere mere end 80% fordi luftformigt ilt er nødvendig for stabilisering. Opbevar mellem 5 og 25 C i et tørt og velventileret område væk fra varme, antændelseskilder og direkte sollys. Opbevares i et område udstyret med opløsningsmiddel bestandig gulvbelægning. Opbevar ikke sammen med oxiderende og selvantændelige produkter. 7.3 Særlige anvendelser Særlige anvendelser Eksponeringsscenarie. 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for eksponering. Kemisk navn Methylmethacrylat Den Europæiske Union 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Østrig Belgien Danmark Finland Frankrig STEL 100 ppm STEL 420 mg/m 3 TWA: 210 mg/m 3 TWA: 208 mg/m 3 STEL: 416 mg/m 3 TWA: 0.1 ppm TWA: 0.84 mg/m 3 TWA: 25 ppm TWA: 102 mg/m 3 Skin TWA: 10 ppm TWA: 42 mg/m 3 STEL: 50 ppm STEL: 210 mg/m 3 TWA: 205 mg/m 3 STEL: 410 mg/m 3 Dodecan-1-thiol Methoxyphenol STEL 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m TWA: 5 mg/m 3 Kemisk navn Tyskland Island Irland Italien Luxembourg Nederlandene Methylmethacrylat STEL: 410 mg/m TWA: 210 mg/m 3 TWA: 205 mg/m 3 S* Ceiling: 100 ppm STEL: 410 mg/m 3 TWA: 205 mg/m 3 Dodecan-1-thiol TWA: 0.1 ppm STEL: 0.3 ppm TWA: 0.1 ppm TWA: 0.8 mg/m 3 4-Methoxyphenol TWA: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m Ceiling: 10 mg/m 3 STEL: 15 mg/m 3 Kemisk navn Norge Portugal Spanien Sverige Schweiz U.K. Methylmethacrylat Dodecan-1-thiol Hydroxyethylmethac rylat Methoxyphenol TWA: STEL: LLV: STV: TWA: 25 ppm TWA: 100 mg/m 3 Skin STEL: 400 mg/m 3 TWA: 0.1 ppm TWA: 0.1 ppm TWA: 2 ppm TWA: 11 mg/m 3 STEL: 4 ppm STEL: 16.5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 tidsvægtet gennemsnit Kort tids eksponeringsgrænse Grænseværdier for eksponering Kort Sigt Værdi LLV: 50 ppm LLV: 200 mg/m 3 S* STV: 150 ppm STV: 600 mg/m 3 STEL: 420 mg/m 3 TWA: 210 mg/m 3 STEL: 416 mg/m 3 TWA: 208 mg/m 3 Derived No Effect Level (udledt Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 5 / 12

6 nuleffektniveau) (DNEL) Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC) 8.2 Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt Sikkerhedsbriller med sideskærme. Øjenskylleflaske med rent vand. Beskyttelse af hænder Bær egnede handsker, der er afprøvet i henhold til EN 374. Opløsningsmiddelbestandige handsker. Passende materiale: butylgummi. Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt). Følg hudbeskyttelsesplanen. Beskyttelse af huden og Følg hudbeskyttelsesplanen. Brandhæmmende, antistatisk beskyttelsesbeklædning. Fjern kroppen forurenet tøj og vask før genbrug. Åndedrætsværn Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn. Helst et trykluft forsynet åndedrætsværn. Anbefalet filter type: Type A. Hygiejniske foranstaltninger Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Arbejdsbeklædning skal opbevares separat. Undgå, at produktet udledes i afløb. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 6 / 12

7 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Væske Udseende Tyktflydende væske Farve pigmenteret Lugt akrylisk Lugttærskel 0.05 ppm Egenskab Værdier Bemærkninger ph-værdi Smelte-/frysepunkt -48 C (MMA) / -54 F Kogepunkt/Kogepunktsinterval 101 C (MMA) / 214 F Flammepunkt 12 C (MMA) / 54 F Fordampningshastighed ingen data tilgængelige Antændelighed (fast stof, luftart) Brandbare grænser I luft øvre brændpunktsgrænse nedre brændpunktsgrænse Øvre eksplosionsgrænse 12.5 Vol.% (MMA) Nedre eksplosionsgrænse 2.1 Vol.% (MMA) Damptryk 38.7 mbar (MMA) (Luft = 1,0) Dampmassefylde Massefylde Vandopløselighed uopløselig Opløselighed i andre opløsningsmidler Fordelingskoefficient 1.38 log POW (MMA) Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet, kinematisk mpa.s (25 C) Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2 Andre oplysninger Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC) Massefylde 1.23 g/cm³ (25 C) Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 7 / 12

8 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Stabilt under normale forhold Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Polymerisering opstår ved påvirkning af hvidt lys, ultraviolet lys eller varme. Polymerisation er en kraftig exoterm reaktion, der kan udvikle tilstrækkelig varme til at forårsage termisk dekomponering og/eller sprænge beholdere. Polymerisering opstår ved påvirkning af hvidt lys, ultraviolet lys eller varme. Polymerisation er en kraftig exoterm reaktion, der kan udvikle tilstrækkelig varme til at forårsage termisk dekomponering og/eller sprænge beholdere Forhold, der skal undgås Varme, åben ild og gnister. Udsættelse for sollys Materialer, der skal undgås Undgå begyndende radikal-dannende midler, peroxider og reaktive metaller, Aminer, Tungmetalforbindelser, Oxiderende midler, Reduktionsmidler 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Produktinformation. 11. Toksikologiske oplysninger Indånding Kontakt med øjnene Kontakt med huden Indtagelse Irriterende på slimhinder. Kan forårsage irritation af luftvejene. Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. Følgende værdier er beregnet ud fra kapitel 3.1. i GHS-dokumentet Ukendt akut toksicitet < 1% af blandingen består af ingrediens (er) af ukendt toksicitet < 1 % af blandingen består af indholdstoffer med ukendt akut oral toksicitet < 1 % af blandingen består af indholdsstoffer med ukendt akut dermal toksicitet < 1 % af blandingen består af indholdsstoffer med ukendt akut toksicitet ved indånding (gas) < 1 % af blandingen består af indholdsstoffer med ukendt akut toksicitet ved indånding (dampe) < 1 % af blandingen består af indholdsstoffer med ukendt akut toksicitet ved indånding (støv/tåge) Oplysninger om bestanddele Hudætsning/-irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Forårsager hudirritation.. Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 8 / 12

9 Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet Kræftfremkaldende egenskaber Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene... Reproduktionstoksicitet Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering Målorganer Aspirationsfare. Kan forårsage irritation af luftvejene.. Øjne. Åndedrætssystem. Hud Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger < 1 % af blandingen består af bestanddel(e) med ukendt fare for vandmiljøet Økotoksiske virkninger Kemisk navn Toksicitet overfor alger Toksicitet overfor fisk Toksicitet for dafnier og andre akvatiske invertebrater Methylmethacrylat EC50: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata 170 mg/l LC50: 96 h Pimephales promelas mg/l flow-through LC50: EC50: 48 h Daphnia magna 69 mg/l 96 h Pimephales promelas mg/l static LC50: 96 h Lepomis macrochirus mg/l flow-through LC50: 96 h Lepomis macrochirus mg/l static LC50: 96 h Oncorhynchus mykiss 79 mg/l flow-through LC50: 96 h Oncorhynchus mykiss 79 mg/l static LC50: 96 h Poecilia reticulata mg/l static 2-Hydroxyethylmethacrylat LC50: 96 h Pimephales promelas mg/l flow-through LC50: 96 h Pimephales promelas 227 mg/l 4-Methoxyphenol LC50: 96 h Pimephales promelas 84.3 mg/l flow-through LC50: 96 h Oncorhynchus mykiss 28.5 mg/l flow-through 12.2 Persistens og nedbrydelighed Delvist bionedbrydelig Bioakkumuleringspotentiale Der findes ingen data på selve produktet. Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 9 / 12

10 Kemisk navn log Pow Methylmethacrylat Hydroxyethylmethacrylat Methoxyphenol Mobilitet i jord Mobilitet i jord. Mobilitet Der findes ingen data på selve produktet Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Metoder til affaldsbehandling 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Restaffald/restprodukter Kontamineret emballage Andre oplysninger Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og nationale regler. Europæisk Affalds Katalog Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. Tomme beholdere skal fragtes til et godkendt affaldshåndteringssted til genanvendelse eller bortskaffelse. Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder. Affaldsnr Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer. Det europæiske affaldskatalog. 14. Transportoplysninger ADR 14.1 UN Forsendelsesbetegnelse UN Harpiksopløsning 14.3 Fareklasse 3 ADR/RID-mærkninger Emballagegruppe II 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Særlige bestemmelser Ingen Tunnelrestriktions-kode D/E Farenummer 33 IMDG 14.1 UN Forsendelsesbetegnelse UN Harpiksopløsning 14.3 Fareklasse Emballagegruppe II 14.5»Marine pollutant«nr 14.6 Særlige bestemmelser Ingen EMS F-E, S-E Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 10 / 12

11 14.7 Transport i bulk iht. MARPOL 73/78 og IBC koden IATA 14.1 UN Forsendelsesbetegnelse UN Harpiksopløsning 14.3 Fareklasse Emballagegruppe II 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Særlige bestemmelser Ingen 15. Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø National regulativ information Tyskland WGK-klassificering Vandfareklasse = 1 (selvklassificering) let vandforurenende Germany GIS Code RMA 10 Denmark - MAL Factor MAL-kode 3-5 Kemisk navn Fransk RG-nummer Titel Methylmethacrylat RG 65,RG Hydroxyethylmethacrylat RG Methoxyphenol RG 65 - Den Europæiske Union Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser Godkendelser og/eller begrænsninger vedrørende anvendelse: Dette produkt indeholder ikke stoffer der kræver godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV) Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er underlagt begrænsninger i anvendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XVII) Persistente Organiske Miljøgifte Ikke relevant Internationale fortegnelser TSCA EINECS/ELINCS DSL - PICCS ENCS IECSC AICS KECL NZIoC - Tekstforklaring EINECS/ELINCS - Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 11 / 12

12 DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/non-domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer) PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne) ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye kemiske stoffer for Japan) IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer for Kina) AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea) NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand) 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering 16. Andre oplysninger Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3 H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader H400 - Meget giftig for vandlevende organismer H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer H318 - Forårsager alvorlig øjenskade H302 - Farlig ved indtagelse H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene H315 - Forårsager hudirritation H225 - Meget brandfarlig væske og damp Udarbejdet af Revisionsdato RPM Belgium Regulatory Affairs/Product Safety 23-apr-2018 Revisionsnote Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit :, 8, 14. Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006 Ansvarsfraskrivelse Informationen på dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen for offentliggørelsen. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i processer, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Sikkerhedsdatabladet ender her Revisionsdato 23-apr L EGH 1 - Dansk - 2 Side 12 / 12

Sikkerhedsdatablade. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablade. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablade 1.1 Produktidentifikator 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Revisionsdato 18-jul-2019 Version 1.02 Produktnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablade. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablade. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablade 1.1 Produktidentifikator 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Revisionsdato 11-jun-2019 Version 1.02 Produktnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablade. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablade. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablade 1.1 Produktidentifikator 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Revisionsdato 18-jul-2019 Version 1.02 Produktnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Ventilslipningspasta 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Californian Mastitis Test EU2121 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD Californian Mastitis Test EU2121 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD Californian Mastitis Test EU2121 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 02-okt-2014 Revisionsdato: Revisionsnummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Solid Ink - Cyan, Sort, Magenta, Gul

Solid Ink - Cyan, Sort, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Cyan, Sort, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

: Kleenex Frequent Use Hand Cleanser

: Kleenex Frequent Use Hand Cleanser PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 03-nov-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 Thermal Compound (S66C) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Thermal Compound

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD - HyDra - Bitumen Rep Primer

SIKKERHEDSDATABLAD - HyDra - Bitumen Rep Primer SIDE: 1/5 SIKKERHEDSDATABLAD - HyDra - Bitumen Rep Primer PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Bitumen Rep 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 15-jan-2015 Revisionsdato: Revisionsnummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD DeLaval Cream EU2097 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD DeLaval Cream EU2097 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD DeLaval Cream EU2097 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 31-mar-2015 Revisionsdato: 23-mar-2017 Revisionsnummer: 0.1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Vandige blæk

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablade Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Revisionsdato 27-jul-2016 Revisionsnummer 3 1.1. Produktidentifikator Punkt

Læs mere

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablade Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Revisionsdato 20-maj-2015 Revisionsnummer 1 1.1. Produktidentifikator Punkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 1K Svindfri PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 1K Svindfri 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

(revision) date Version 1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

(revision) date Version 1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD (revision) date 01-12-2016 Version 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Økologisk glasrens i spray-form

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyethylenplastfilm til pakning af fødevarer og ikke-fødevareprodukter.

Sikkerhedsdatablad. Polyethylenplastfilm til pakning af fødevarer og ikke-fødevareprodukter. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 06-02-2018 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Schur Flex film 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

(revision) date Version 1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

(revision) date Version 1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD (revision) date 01-12-2016 Version 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn rengøringsmiddel til gulve Internal

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Tømiddel vej

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Tømiddel vej SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 19.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Viaform Stofnavn

Læs mere

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Mega Truck 15W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 13/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Revision 17.01.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer:. 6699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD DeLaval Clipper oil EU2248 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD DeLaval Clipper oil EU2248 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD DeLaval Clipper oil EU2248 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 15-okt-2014 Revisionsdato: 18-maj-2017 Revisionsnummer: 0.1 1. IDENTIFIKATION AF

Læs mere

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg Tlf.: +45 74 67 08 08 info@emarker.dk www.emarker.dk Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SnapSil* TN3705-B

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SnapSil* TN3705-B 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : ReinhardOil.dk ApS Helleruplund alle 8 2900 Hellerup Nødtelefon : + 45

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

: CAMP OUT KLOSETVAESKE PINK WATERMOLEN 13, 6229 PM, MAASTRICHT, HOLLAND Fax:

: CAMP OUT KLOSETVAESKE PINK WATERMOLEN 13, 6229 PM, MAASTRICHT, HOLLAND Fax: 1.1. Produktidentifikator Produktform Produktnavn Produktkode : Produkttype : Teknisk produkt 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser Primær anvendelseskategori Specifikationer for industriel/professionel

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Good Start FT1008 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Good Start FT1008 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 21-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Gul

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Delnummer

Læs mere

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 12-jan-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 12-jan-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 12-jan-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

TF Extreme. Sikkerhedsdatablad. 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2: Fareidentifikation

TF Extreme. Sikkerhedsdatablad. 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2: Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad Side: 1 Udfærdiget den: 01/01/2016 Revision Nr: 1 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt navn: 1.2. Relevant identificerede

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD DeLaval Marking sticks FS2051 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD DeLaval Marking sticks FS2051 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD DeLaval Marking sticks FS2051 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 01-dec-2014 Revisionsdato: 02-maj-2017 Revisionsnummer: 0.1 1. IDENTIFIKATION

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere