Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)"

Transkript

1 BEK nr 726 af 28/05/2020 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2020 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 596 af 7. maj 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på tilsætning til fødevarer, herunder kosttilskud, af følgende stoffer: 1) Stoffer, som ikke er vitaminer eller mineraler, og som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. 2) Aromaer og fødevaretilsætningsstoffer, som udover at være tilsat som aroma eller fødevaretilsætningsstof også har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på 1) plantemateriale i frisk, tørret, hakket, skåret eller pulveriseret form, 2) ekstrakter af plantemateriale, der alene er fremkommet ved simpel vandig ekstraktion, eventuelt efterfulgt af inddampning, og 3) enzymer og mikrobielle kulturer. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Stoffer: Stoffer, som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, og som a) ikke er vitaminer eller mineraler, b) har en renhed på minimum 50 % eller er opkoncentreret 40 gange eller mere, og c) normalt ikke indtages som en fødevare i sig selv og normalt ikke anvendes som en typisk ingrediens i fødevarer. 2) Aroma: Aromastof, aromapræparat, reaktionsaroma, røgaroma, røgaromastof eller blandinger af disse indbyrdes eller med andre tilsætningsstoffer eller fødevarer. 3) Fødevaretilsætningsstof: Som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer. 4) Smagsvariant: Et produkt, hvor tilsætningen af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til produktet svarer til tilsætningerne i det oprindelige produkt og er inden for samme produktkategori, men hvor tilsætningen af smagsgivende ingredienser varierer. 1

2 Kapitel 2 Betingelser for anvendelse Generelle tilladelser 3. Tilsætninger skal anvendes i overensstemmelse med bilag 1, jf. dog 5. Stk. 2. De mængder af stoffer, der er fastsat i de generelle tilladelser, gælder for produktets samlede indhold af det pågældende stof uanset kilden til stoffet eller formålet med tilsætningen. Stk. 3. De fastsatte maksimale mængder i bilaget må, bortset fra analyseusikkerhed, ikke overskrides, uanset kilden til stoffet eller formålet med tilsætningen, medmindre andet er angivet for det pågældende stof. Stk. 4. I de tilfælde, hvor tilsætningen af et stof ikke er angivet i bilag 1, vil denne skulle fastsættes, jf. 5 og 8, stk. 1. Stk. 5. For stoffer, der er omfattet af stk. 1, gælder de krav til identitet og renhed, der er fastsat i specifikationerne i bilag Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat stoffer i overensstemmelse med bilag 1, skal EU- eller EØS-producenten, EU- eller EØS-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende oplysninger om anmelders navn, produktets navn, ingrediensliste og næringsdeklaration til Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for ændringer i et produkts indhold af stoffer, hvis der allerede er fremsendt oplysninger om produktet i henhold til stk. 1, og de generelle tilladelser i bilag 1 er overholdt. Stk. 3. Permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen. Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på kosttilskud. Individuelle tilladelser 5. Tilsætning af stoffer, som ikke er omfattet af en generel tilladelse, jf. 3, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, jf. 6, hvis 1) et eller flere af de stoffer, der er tilsat produktet, ikke står opført ved den relevante produktkategori i bilag 1, 2) mængden af stoffer i produktet overskrider mængden for den relevante generelle tilladelse i bilag 1, eller 3) der for generelle tilladelser i bilag 1 ikke findes en produktkategori for produktet. 6. Anmeldelse til Fødevarestyrelsen, jf. 5, skal indeholde oplysningerne angivet i bilag 3. Anmeldelsen vedrører tilsætning af de pågældende stoffer til det pågældende produkt. En anmeldelse anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for anmeldelse er modtaget i Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Stoffer, der er anmeldt i overensstemmelse med 5, må tages i anvendelse 6 måneder efter, at tilsætningen til det pågældende produkt er anmeldt til Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Hvis anmeldelsen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU- eller EØSland, må tilsætningen dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at anmeldelsen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i anmeldelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan forlænge perioden i stk. 3 til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor. Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af stoffet, herunder at anvendelsen kun tillades for en begrænset periode, eller at stoffet kun må anvendes i visse fødevarekategorier. Stk. 6. Et anmeldt stof må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i anmeldelsen. 7. Bestemmelserne i 5 og 6 finder ligeledes anvendelse på aminosyrer, som ikke er omfattet af en generel tilladelse i bilag 1, men som opfylder de krav til identitet og renhed, der er fastsat i specifikationerne i bilag 2. 2

3 Ansøgning om godkendelse af nye stoffer 8. Tilsætning af stoffer, som ikke er omfattet af 5 eller de generelle tilladelser angivet i bilag 1, skal godkendes af Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Ansøgningen om godkendelse skal indeholde oplysningerne angivet i bilag 3. Ansøgningen vedrører tilsætningen af de pågældende stoffer til det pågældende produkt. En ansøgning anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for godkendelse af et stof er modtaget i Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om godkendelse senest 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Stk. 4. Hvis ansøgningen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU- eller EØS-land, må stoffet dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i ansøgningen, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan forlænge perioden i stk. 4 til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor. Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af stoffet, herunder at anvendelsen kun tillades for en begrænset periode, eller at stoffet kun må anvendes i visse fødevarekategorier. Forbud 9. Det er en forudsætning for anvendelsen af en tilsætning i henhold til 6, stk. 2 og 3, og 8, stk. 3 og 4, at Fødevarestyrelsen ikke forinden har nedlagt forbud mod den anmeldte eller ansøgte anvendelse af stoffet, jf. 9, stk. 1, 2. pkt., i lov om fødevarer. Stk. 2. Uanset at Fødevarestyrelsen ikke har nedlagt forbud mod et stof, jf. stk. 1, kan Fødevarestyrelsen senere nedlægge forbud mod anvendelsen, jf. 52, stk. 1, i lov om fødevarer, hvis forholdene taler herfor, herunder på baggrund af ny viden om ernæringsmæssige eller sundhedsmæssige forhold eller andre forhold i øvrigt. Kapitel 3 Administration, straf og ikrafttræden 10. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/515 af 19. marts 2019 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 764/2008, finder anvendelse ved administration af bekendtgørelsen. 11. Umiddelbart efter afsluttet sagsbehandling opdaterer Fødevarestyrelsen bilag 1 og 2 med 1) stoffer, der kan tages i anvendelse i overensstemmelse med 6, stk. 2-5, jf. 5, og 2) stoffer, der er godkendt i henhold til 8, stk. 1 og Med bøde straffes den, der 1) overtræder 3, stk. 1, 3, og stk. 5, 4, stk. 1, 5, 6, stk. 6, 7, 8, stk. 1, og 9, stk. 1, eller 2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af 6, stk. 5, eller 8, stk. 6. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli

4 Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 28. november 2019 om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer ophæves. Fødevarestyrelsen, den 28. maj 2020 Esben Egede Rasmussen / Maria Magelund Madsen 4

5 1) Bekendtgørelse nr. 888 af 12. august 2011, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation), og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2006/1925/EF af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. 5

6 Generelle tilladelser Bilag 1 Produktkategori Drikkevarer Ikke-alkoholholdige drikkevarer 1) baseret på vand med eller uden aroma, uden eller tilsat koffein i en mængde på højst 15 mg pr. 100 ml Betingelser for anvendelse Samlet maksimalt indhold i produktet Pr. 100 ml Cholin 36 mg. Glucuronolacton 0,24 g. Inositol 30 mg. 15 mg (hidrørende fra alle kilder). L-Arginin 295 mg. L-Carnitin 200 mg. L-Glutamin 589 mg. L-Isoleucin 10 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L- Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L- Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. L-Leucin Dog 370 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. 10 mg, dog 1010 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L- Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. L-Lysin L-Phenylalanin L-Tryptofan L-Valin Dog 700 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. 20 mg. 530 mg. 140 mg. 10 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L- Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. 6

7 Dog 370 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. Lutein 10 mg. Taurin 0,4 g. Ikke-alkoholholdige Cholin 36 mg. drikkevarer 1) baseret Glucuronolacton 0,24 g. på vand med eller Inositol 30 mg. uden aroma tilsat 32 mg (hidrørende fra alle kilder). koffein i en mængde L-Arginin 295 mg. over 15 mg pr. 100 L-Carnitin 200 mg. ml 300 mg (L-Carnitin-L-Tartrat). L-Glutamin 589 mg. L-Isoleucin 152 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L- Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L- Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. L- Leucin 606 mg, dog 1010 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L- Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. L-Lysin 20 mg. L-Phenylalanin 530 mg. L-Tryptofan 140 mg. L-Valin 152 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L- Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. Lutein 10 mg. Taurin 0,4 g. Ikke-alkoholholdige 60 mg (hidrørende fra alle kilder). drikkevarer med et indhold på minimum Taurin 0,4 g. 39 % kaffe, samt et indhold af mælk eller vegetabilske alternativer hertil Drikkevarer med Cholin 36 mg. aroma med et alko Glucuronolacton 0,23 g. 7

8 holindhold på højst 5,0 % vol. Drikkevarer med aroma med et alkoholindhold på op til 50 % vol. Inositol 30 mg. 15 mg (hidrørende fra alle kilder). L-Lysin 20 mg. Taurin 0,4 g. 10 mg (hidrørende fra alle kilder). Taurin 0,1 g. Drikkevarer med 30 mg (hidrørende fra alle kilder). aroma med et alkoholindhold på 50 % vol. eller derover Elektrolytdrikke 1) 10 mg (hidrørende fra alle kilder). (omfatter ikke produkter, L-Arginin 53 mg. der er målret L-Isoleucin 75 mg, hvis produktet samtidig inde tet personer under 18 år) holder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L- Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1. L-Leucin 150 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L:Isoleucin og L- Valin, og således at forholdet for L- Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1. L-Valin 75 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L- Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1. Mælkebaserede drikkevarer samt vegetabilske alternativer hertil Mælkebaserede drik Cholikevarer (inklusiv fermenterede og/eller Glucuronolacton 36 mg. 0,24 g. aromatiserede) 2). Inositol 30 mg. Herunder opblandinger, hvor pulver eller L-Arginin tabletter er opblandet i mælk eller vand. L-Carnitin L-Glutamin L-Isoleucin 15 mg (hidrørende fra alle kilder). 295 mg. 200 mg. 589 mg. 10 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L- Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L- Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. 8

9 L-Leucin L-Lysin L-Phenylalanin L-Tryptofan L-Valin Lutein Dog 370 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. 10 mg, dog 1010 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L- Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. Dog 700 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. 20 mg. 530 mg. 140 mg. 10 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L- Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. Dog 370 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. 10 mg. Taurin 0,4 g. Andet Bolsjer, karameller og lignende Pr. 100 g 113 mg (hidrørende fra alle kilder). Taurin 0,4 g. Pastiller og lignende 113 mg (hidrørende fra alle kilder). Taurin 0,4 g. Geler markedsført i en enkeltportions 205 mg (hidrørende fra alle kilder). 9

10 pakning (omfatter L-Histidin ikke produkter, der er målrettet personer L-Isoleucin under 18 år) L-Leucin L-Tyrosin L-Valin 156 mg. 130 mg mg. 2,57 mg. 234 mg. Chokolade, barer og 101 mg (hidrørende fra alle kilder). lignende Chokolade, barer og 146 mg (hidrørende fra alle kilder). lignende med et proteinindhold på minimum 35 g pr. 100 g Chokolade, barer og 250 mg (hidrørende fra alle kilder). lignende målrettet personer over 18 år Beta-alanin 2,0 g. L-Arginin 2,0 g. Kiks, småkager og lignende Kaffepulver, portioneret i poser bestemt til enkeltvis at blive placeret i munden Kosttilskud L-Leucin L-Isoleucin L-Valin 1188 mg. 156 mg. 63 mg. 1,3 g (hidrørende fra alle kilder). Dog maksimalt 13 mg pr. portionspose (hidrørende fra alle kilder). Det forudsættes, at portionsposen ikke brydes eller synkes. Pr. anbefalet daglig dosis 1,3-1,6 betaglucan (fra Saccharomyces 1300 mg. cerevisiae) Alfa-liponsyre 42 mg. Arabisk gummi (Akaciegummi) 1 g. Beta-alanin 1 g. Catechin fra vindruekerneekstrakt 27,5 mg. Dog må den samlede mængde af catechin- og epicatechinforbindelser samt epicatechin-3-o-gallat og di-, tri- og oligomere og gallater heraf ikke udgøre mere end 27,5 mg pr. anbefalet daglig dosis. Cholin 500 mg. Creatin 3 g. 10

11 Curcumin 210 mg. Docosahexaensyre (DHA) 1050 mg. D-Ribose 500 mg. Eicosapentaensyre (EPA) 1500 mg. Epicatechin fra vindruekerneekstrakt 27,5 mg. Dog må den samlede mængde af catechin- og epicatechinforbindelser samt epicatechin-3-o-gallat og di-, tri- og oligomere og gallater heraf ikke udgøre mere end 27,5 mg pr. anbefalet daglig dosis. Glucuronolacton 70 mg. Glutathion 300 mg. Glycerider af konjugeret linolsyre fra 3 g. saflortidsel (CLA) Glycin 30 mg. Hesperidin fra appelsinekstrakt 40 mg. Hyaluronsyre fra hanekamsekstrakt 64 mg. Inositol 2000 mg. 300 mg. Fordelt på minimum 3 doser. Konjacglucomannan 5 g. Må ikke anvendes til fremstilling af tørrede fødevarer, der er bestemt til at rehydreres ved indtagelse. L-Arginin 6 g. L-Carnitin 2 g. 3 g (L-Carnitin-L-Tartrat). L-Citrullin 1500 mg. L-Cystein 500 mg. L-Cystin 500 mg. L-Glutamin 3,5 g. L-Histidin 0,056 g. L-Isoleucin 1,5 g. L-Leucin 1,3 g. L-Lysin 500 mg. L-Methionin 125 mg. L-Phenylalanin 50 mg. L-Serin 5 mg. L-Tryptophan 500 mg. L-Tyrosin 50 mg. 11

12 L-Valin 1,5 g. Lutein 20 mg. Lycopen 15 mg. N-Acetyl-L-Cystein 60 mg. Palmitoylethanolamid 350 mg. Piperin 1,75 mg. Procyanidiner fra fransk strandfyrekstrakdele). 80 mg (ekstraktet med alle bestand Quercetin fra pagodetræ 28 mg. Sorbitol 5 g. Taurin 1000 mg. Ubidecarenon 180 mg. (Coenzym Q10) Ubiquinol Zeaxanthin fra opret fløjlsblomstekstrakt 100 mg. 2 mg. 1) Kan være pulvere eller tabletter beregnet til opblanding med vand. I alle tilfælde angiver den generelle tilladelse det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives, som produktet sælges, eller som produktet indtages). 2) Den generelle tilladelse angiver det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives, som produktet sælges, eller som produktet indtages). 12

13 Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder Bilag 2 Navn Specifikation for identitet og renhed 1) Analysemetode 2) Aminosyrer og peptider Beta-alanin DK 208 Glutaminsyre E 620 CX 02 p. 695 Glutathion Eur. Ph. : 01/2017:0496 p Eur. Ph. : 01/2017:0496 p Glycin E 640 FCC V p. 208 L-Alanin FCC V p. 18 FCC V p. 18 L-Arginin FCC V p. 34 FCC V p. 34 L-Arginin-hydrochlorid FCC V p. 35 FCC V p. 35 L-Asparaginsyre FCC V p. 41 FCC V p. 41 L-Carnitin FCC V p. 100 FCC V p. 100 L-Carnitin-L-tartrat FCC X, Supplement 1 FCC X, Supplement 1 L-Citrullin DK 130 L-Cystein-Hydrochlorid E 920 FCC V p. 130 og L-Cystein-Hydrochloridmonohydrat L-Cystin FCC V p. 130 FCC V p. 130 L-Glutamin FCC V p. 197 FCC V p. 197 L-Histidin FCC V p. 217 FCC V p. 217 L-Histidin-hydrochlorid FCC V p. 217 FCC V p. 217 L-Isoleucin FCC V p. 234 FCC V p. 234 L-Leucin FCC V p. 252 FCC V p. 252 L-Lysinaspartat JSFA p. 419 JSFA p. 419 L-Lysin-hydrochlorid FCC V p. 257 FCC V p. 257 L-Methionin FCC V p. 286 FCC V p. 286 L-Phenylalanin FCC V p. 330 FCC V p. 330 L-Prolin FCC V p. 373 FCC V p. 373 L-Serin FCC V p. 396 FCC V p. 396 L-Threonin FCC V p. 474 FCC V p. 474 L-Tryptophan FCC V p. 490 FCC V p. 490 L-Tyrosin FCC V p. 490 FCC V p. 490 L-Valin FCC V p. 492 FCC V p. 492 N-Acetyl-L-Cystein DK 215 Andre 1,3-1,6 betaglucan DK 204 Alfa-liponsyre DK

14 Arabisk gummi (Akaciegummi) E 414 CX09 p. 49 Catechin fra vindruekerneekstrakt DK 206 og Epicatechin fra vindruekerneekstrakt Cholin Cholinchlorid FCC V p. 113 FCC V p. 113 Cholincitrat DK 116 Cholinhydrogentartrat FCC V p. FCC V p Creatin Monohydrat FCC X, S1 FCC X, S1 Curcumin E 100 Docosahexaensyre (DHA) Ph. Eur. 6th edition»omega-3-acid og Eicosapentaensyre (EPA) triglycerides«(ph. Eur., 6.3, p. 4246) eller Ph. Eur. 6th edition»fish Oil, rich in Omega-3 acids«(ph. Eur., 6, p. 1893) D-Ribose FCC X FCC X Glucuronolacton DK 203 Glycerider af konjugeret DK 205 linolsyre fra (CLA) saflortidsel Hesperidin fra appelsinekstrakt DK 212 Hyaluronsyre fra hanekamsekstrakt DK 216 Inositol FCC V p. 228 FCC V p. 228 Ph. Eur. 6.1 edition specifikation for koffein (»Caffeine«) suppleret med særskilt krav om maksimum 2 mg bly pr. kg bestemt ved ICP eller AAS (Ph. Eur., 6.1, p. 3421). Konjacglucomannan E 425 ii Lutein E 161b CX02 p. 963 og CX11 p. 105 Lycopen E 160d Palmitoylethanolamid DK 217 Piperin DK 219 Procyanidiner fra fransk DK 213 strandfyrekstrakt Quercetin fra pagodetræ DK 214 Sorbitol E 420 i CX06 p. 143 Taurin DK 110 Ubidecarenon (Coenzym Q10) Ph. Eur., 5th edition, p Ph. Eur., 5., p

15 Ubiquinol-10 DK 202 Zeaxanthin fra opret DK 218 fløjlsblomstekstrakt 1) Nyere versioner af specifikationen kan også anvendes. 2) Analysemetoden skal anvendes som referencemetode ved kontrol af specifikationskravene. Nyere versioner af analysemetoden kan også anvendes. Anvendte forkortelser: CX02 Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome CX06 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 4, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/4, Rome CX09 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 7, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/7, Rome CX11 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 9, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/9, Rome DK Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af Fødevarestyrelsen. FCC V Food Chemicals Codex, fifth edition, National Academy Press, Washington D. C Ph. Eur. European Pharmacopoeia JSFA The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food Additives Association, Tokyo, Japan

16 Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse Bilag 3 Anmeldelsen, jf. 6, stk. 1, og ansøgningen om godkendelse, jf. 8, stk. 2, skal indeholde følgende oplysninger: Almindelige fødevarer og kosttilskud 1) Anmelders navn (EU- eller EØS-producent, EU- eller EØS-importør eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel adresse. 2) Produktets navn. 3) Produktkategori. 4) Navnet på de stoffer, der anmeldes eller ansøges om. 5) Tilsat mængde (eksklusive naturligt indhold) i produktet af de stoffer, der anmeldes eller ansøges om. 6) Produktets og eventuelle smagsvarianters ingrediensliste. 7) Kun for almindelige fødevarer: Produktets næringsdeklaration samt oplysning om den samlede mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) af de anmeldte eller ansøgte stoffer i produktet og i eventuelle smagsvarianter. Kun for kosttilskud: Produktets deklaration samt oplysning om den samlede mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) i produktet af de stoffer, der anmeldes eller ansøges om. 8) Hvis anmelder/ansøger er bekendt hermed: EU- eller EØS-land, hvor samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning (EU) nr. 2019/515 af 19. marts 2019 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 764/ ) Kun for kosttilskud: Produktets dispenseringsform (tabletter, kapsler m.v.) 10) Kun for kosttilskud: Den anbefalede daglige dosis. 11) Kun for ansøgninger om godkendelse: Specifikation, inklusiv angivelse af stoffets kemiske navn, strukturformel, molekylmasse og analysemetode. 12) Kun for ansøgninger om godkendelse: Beskrivelse af fremstillingsprocessen for stoffet i form af et flow-skema med oplysning om alle anvendte råvarer. 13) Kun for ansøgninger om godkendelse: Toksikologiske undersøgelser og vurderinger af stoffet. Punkterne kan eventuelt erstattes af en specifikation for identitet og renhed med E-nummer eller af en specifikation fra et anerkendt organ, fx European Pharmacopoeia (Ph. Eur.), Food Chemicals Codex (FCC) eller United States Pharmacopeia (USP). 16

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1281 af 29/11/2017 Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-249 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 549 af 28/05/2018 Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-27-31-00343 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1342 af 28/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-29-31-00412 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Betingelser for anvendelse Kapitel 3 Administration, straf og ikrafttræden Bilag 1 Generelle tilladelser Bilag 2 Specifikationer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 578 af 02/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00204 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1) BEK nr 1398 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00217 Senere ændringer

Læs mere

Side 1 af 14 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Anvendelsesområde og definitioner Betingelser for anvendelse Straffebestemmelser Ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) I medfør af 7-9, 37 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1341 af 28/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-29-31-00413 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1239 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-27-31-00296 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn 1) BEK nr 39 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-29-31-00472 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. 10212 af 13/12/2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1)

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1) BEK nr 921 af 15/08/2014 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-29-31-00026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2016-27-31-00248/2016-27-31-00249 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning To bekendtgørelser og en vejledning om berigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

UDKAST. Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

UDKAST. Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer UDKAST Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer 5. oktober 2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler 1)

Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler 1) BEK nr 855 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-620-00064 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) I medfør af 8, 9, 37, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1104 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00917 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Problemstilling To bekendtgørelser om berigelse blev i udkast sendt i høring den 9. april 2018 med frist for afgivelse af høringssvar den 8. maj 2017.

Problemstilling To bekendtgørelser om berigelse blev i udkast sendt i høring den 9. april 2018 med frist for afgivelse af høringssvar den 8. maj 2017. NOTAT Kemi og Fødevarekvalitet J.nr. 2017-27-31-00342/2017-27-31-00343 Ref. ANNCH Dato: 30-05-2018 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser Problemstilling To bekendtgørelser om berigelse

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer UDKAST Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. XX af dd/mm/åååå Indhold 1. Indledning... 3 1.1 De danske regler om berigelse... 3 1.2 Hvem er vejledningen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1)

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 1363 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-29-31-00285 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer~

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer~ Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer~ I medfør af ss 7~9 og 60. stk. 3, i lov om fødevarer, jf. 2) ekstrakter af plantemateriale, der

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1)

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1) BEK nr 1326 af 19/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., j.nr. 2018-5703 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1166 af 09/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-27-31-00141 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019

BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1)

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1) BEK nr 525 af 21/05/2017 Udskriftsdato: 6. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-626-00401 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål og målgruppe... 4 1.3. Vejledningens opbygning og lovgivning... 4 2. Lovgivning... 4 2.1. Lægemidler...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvirkning af vin 1)

Bekendtgørelse om tilvirkning af vin 1) BEK nr 385 af 09/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00247 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Indhold Hvilke regler findes på området Hvad er novel food Godkendelsesproces for novel food Lidt

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter 1)

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter 1) BEK nr 546 af 28/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1) BEK nr 933 af 17/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-14-2301-01061 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 230/8 DA 25.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1413 af 24. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1) BEK nr 860 af 26/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2008-20-23-02523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0. 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.610 0001 Abrikos, tørret 0006 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.610 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0013

Læs mere

ZINZINO. Health Concept.

ZINZINO. Health Concept. ZINZINO Health Concept www.izinzino.com De fleste vil gerne Spise sundt, Være i god form eller Tabe sig Den mest almindelige sundhedsanbefaling er at dyrke motion. HVORFOR? Fordi motion bidrager til at

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 1)

Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 1) BEK nr 672 af 01/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-16-31-00423 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen. Præsentation

Velkommen. Præsentation Velkommen Præsentation Engergy Enhancer var oprindeligt opfundet til det amerikanske forsvar Stimulere ATP i cellen 2004 vinde de Amerikanske svømmerpiger flere guldmedalje og slår personlige rekorder

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 259/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1798 af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.9.2017 L 230/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1522 af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte 1) BEK nr 592 af 29/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00013 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk)

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk) 16.3.2016 L 70/27 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/376 af 11. marts 2016 om tilladelse til markedsføring af 2 -O-fucosyllactose som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

(meddelt under nummer C(2016) 1419) (Kun den danske udgave er autentisk)

(meddelt under nummer C(2016) 1419) (Kun den danske udgave er autentisk) L 70/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/375 af 11. marts 2016 om tilladelse til markedsføring af lacto-n-neotetraose som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 889 af 10/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-27-31-00103 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om honning 1) I medfør af 7, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1399 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00220 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1399 af 28/11/2016 Udskriftsdato: 23. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00220 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere