Ældre-/Seniorrådet Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre-/Seniorrådet Referat"

Transkript

1 Ældre-/Seniorrådet Referat til mødet den kl. 09:00 i Mødelokale A Medlemmer: Ketty Sørensen Jørgen Toft Michael Møller Kirsten Nielsen Henning Bøjer Eskild Boeskov Ole Christensen Else Lodahl Rasmussen Jens Vestergaard Rita Holmgaard Carl Chr. Larsen

2 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 4 2 Fast punkt til Ældre-/Seniorrådets møder 5 3 Udmøntning af midler i 2019 til tiltrækning og fastholdelse af personale på ældreområdet 6 4 Opdatering af aktivitetskataloget Gå i Gang 10 5 Orientering om høringssvar vedr. anbefalinger for den samlede akutte sundhedsindsats 12 6 Orientering om status på analyse af social- og sundhedsområdet 14 7 Analyse af Hjemmeplejen og Visitationen 16 8 Revidering af kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet Eventuelt 32 Ældre-/Seniorrådet Side 2

3 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde P Sagstema Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. Mødeleder: Ketty Sørensen. Ordstyrer: Jørgen Toft. Beslutning Godkendt. Ældre-/Seniorrådet Side 3

4 2. Fast punkt til Ældre-/Seniorrådets møder P Sagstema 1. Spørgsmål og svar. 2. Orientering fra formanden. 3. Orientering fra rådet. 4. Møder og seminarer. 5. Danske Ældreråd. 6. PR. Beslutning Intet at bemærke. Ældre-/Seniorrådet Side 4

5 3. Udmøntning af midler i 2019 til tiltrækning og fastholdelse af personale på ældreområdet A Sagstema I budgetforliget for budget 2019 afsatte Kommunalbestyrelsen kr. årligt til at styrke tiltrækning og fastholdelse af personale på ældreområdet. Forvaltningen giver hermed status på udmøntningen af midlerne i 2019 samt indstiller en plan for udmøntningen af midlerne fra Redegørelse Med budget 2019 blev der sat fokus på at styrke de centrale velfærdsområder, herunder ældreområdet, som blev tilført 7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til Af disse midler var kr. øremærket til styrkelse af tiltrækning og fastholdelse af personale på ældreområdet. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. december 2018 blev fordelingen af midlerne for 2019 besluttet. Fordelingen fremgår i nedenstående skema: Formål 1) Initiativer som skal sikre, at nyuddannede og nye medarbejdere kommer godt fra start ved ansættelse på ældreområdet i Thisted Kommune, således at de fastholdes i ansættelsen Budget kr. 2) Fastholdelse af nuværende medarbejdere på ældreområdet kr. 3) Et samlet materiale, som kan bruges til at reklamere for ældreområdet som arbejdsplads i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere (fx videoer, plakater osv.). Materialet skal indeholde en branding af både ældreområdet som arbejdsplads og Thy som et godt sted at bo. Dette er en engangsudgift, som kan bruges i årene fremadrettet Total kr kr. Institutionerne på ældreområdet i Thisted Kommune oplever forskellige udfordringer i forhold til fastholdelse og rekruttering af personale. Derfor er midlerne til en bedre start for nyansatte og fastholdelse af nuværende medarbejdere blevet budgetomplaceret til institutionernes egne budgetter. På den måde har hver enkelt arbejdsplads haft mulighed for igangsætte indsatser, som har haft størst virkning lokalt. Ældre-/Seniorrådet Side 5

6 Følgende er eksempler på udmøntningen af midlerne til en bedre start for nyansatte og fastholdelse af nuværende medarbejdere i 2019: Bedre start for nyansatte Udarbejdet nyt introduktionsmateriale til nyansatte Mentorfunktion som en del af introduktionen til nye medarbejdere Øget fokus på arbejdsmiljøet for nyansatte Flere uddannede praktikvejledere Øget brug af sidemandsoplæring Fastholdelse af nuværende medarbejdere Italesætte de positive historier i medierne Større mulighed for sparring - også på tværs af vagtlag Sociale arrangementer Afsat timer til at arbejde med kulturen i en organisation Kurser. Eksempelvis nænsom nødværge og konflikthåndtering Coachingforløb Midlerne til branding af ældreområdet vil i begyndelsen af 2020 blive anvendt til udvikling af en række rekrutteringsvideoer, som kan bruges på tværs af alle områdets institutioner. Videoerne vil fortælle en positiv historie om Sundheds- og Ældreafdelingen som arbejdsplads samt arbejdsopgaverne, som en typisk hverdag vil indeholde. Derudover vil videoerne indeholde information om, hvorfor Thisted Kommune er et godt sted at bo og arbejde. Der laves i alt 6 videoer, som viser de 3 faggrupper: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere på henholdsvis et plejecenter og i hjemmeplejen. Udmøntning af midlerne i Indsatsen for at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere hænger tæt sammen med indsatsen for at styrke arbejdsmiljøet og nedsætte sygefraværet. Derfor indstiller forvaltningen, at udmøntningen af fastholdelses- og rekrutteringsmidlerne i indgår som en del af sygefraværsindsatsen, der primært udspringer af det puljefinansierede sygefraværsprojekt, som blev igangsat primo Som et led i sygefraværsprojektet skal en arbejdsgruppe frem mod sommeren 2020 udarbejde en sygefraværshandleplan med indsatser, der skal være med til at nedsætte sygefraværet i Sundheds- og Ældreafdelingen. Endvidere har en analyse af områdets sygefravær allerede nu peget på en række indsatsområder, som handleplanen kommer til at adressere. Indsatserne i handleplanen vil være en Ældre-/Seniorrådet Side 6

7 investering i at nedsætte sygefraværet på området, hvorfor forvaltningen indstiller, at de kr./år fra budgetforliget i årene 2020 til 2022 indgår sammen med sygefraværsprojektets puljemidler til handleplanens indsatser. Puljemidlerne i sygefraværsprojektet udgør ligeledes kr. - dog kun i På den måde vil der være grundlag for at sikre en omfattende implementering af handleplanens indsatser, som både vil gavne rekruttering, fastholdelse og sygefraværet i Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling. Retsgrundlag Intet at bemærke. Økonomiske konsekvenser Indsatserne afholdes inden for det afsatte budget på kr. årligt fra 2020 til Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Andre konsekvenser Intet at bemærke. Høring og sagsgang Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 Ældre-/Seniorrådet - orientering - den Indstilling Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at: 1. Orienteringen om udmøntning af midlerne i 2019 tages til efterretning. 2. Udmøntningen af midlerne i anvendes til at understøtte den kommende sygefraværshandleplan. Tidligere besluttet Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 18: Det afsatte budget på kr. i 2020 anvendes til at nedbringe merforbruget på visitation og hjemmepleje. Ældre-/Seniorrådet Side 7

8 Beslutning Taget til efterretning. Ældre-/Seniorrådet ser gerne, at forvaltningens indstilling til fortsat arbejde med rekruttering og fastholdelse bliver fulgt. Ældre-/Seniorrådet Side 8

9 4. Opdatering af aktivitetskataloget Gå i Gang A Sagstema Orientering om opdatering af aktivitetskataloget "Gå i gang". Redegørelse Forvaltningen har opdateret oplysningerne i aktivitetskataloget "Gå i gang" for Aktivitetskataloget er målrettet ældreområdet og indeholder oplysninger om sociale og fysiske aktiviteter for ældre og seniorer i Thisted Kommune. Forvaltningen har været i kontakt med samtlige foreninger, der har været oplyst i aktivitetskataloget 2019, hvor oplysninger om aktiviteter, mødetidspunkt og -sted, kontaktperson(er) og pris er opdateret. Derudover er foreningerne spurgt, om de har kendskab til nye aktiviteter eller foreninger i kommunen. Det har resulteret i, at flere foreninger og aktiviteter er medtaget i aktivitetskataloget. Særligt er der tilføjet oplysninger om klubaktiviteter på plejecentrene i kommunen og faste aktiviteter for borgere med demens og pårørende. Retsgrundlag Intet at bemærke. Økonomiske konsekvenser Intet at bemærke. Andre konsekvenser Intet at bemærke. Høring og sagsgang Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 Ældre-/Seniorrådet - orientering - den Indstilling Ældre-/Seniorrådet Side 9

10 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at opdateringen af aktivitetskataloget tages til efterretning. Tidligere besluttet Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 23: Taget til efterretning. Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Taget til efterretning. Bilag Aktivitetskatalog Ældre-/Seniorrådet Side 10

11 5. Orientering om høringssvar vedr. anbefalinger for den samlede akutte sundhedsindsats K Sagstema Sundhedsstyrelsen har udsendt høringsudkast til anbefalinger vedrørende den akutte sundhedsindsats. Forvaltningen orienterer om Thisted Kommunes høringssvar. Redegørelse Sundhedsstyrelsens høringsudkast vedrørende den akutte sundhedsindsats omfatter alle dele af det danske sundhedsvæsen, hvorfor både KL og de danske kommuner er høringspart. Fristen for indsendelse af høringssvar var den 6. januar Forvaltningen orienterer om Thisted Kommunes høringssvar, som byder anbefalinger om bedre muligheder for fælles informationsdeling og bevarelse af de små akutsygehuse velkommen. Høringssvaret peger samtidig på en række punkter, hvor det er vurderingen, at anbefalingerne i højere grad kan tage højde for dels udviklingen i det nære sundhedsvæsen og dels overgangene mellem sektorer. Både Sundhedsstyrelsens høringsudkast og Thisted Kommunes høringssvar er vedlagt som bilag. Retsgrundlag Sundhedsloven. Økonomiske konsekvenser Intet at bemærke. Andre konsekvenser Intet at bemærke. Høring og sagsgang Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 Ældre-/Seniorrådet - orientering - den Indstilling Ældre-/Seniorrådet Side 11

12 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Tidligere besluttet Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 22: Taget til efterretning. Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Ældre-/Seniorrådet kan tilslutte sig høringssvaret og tager orienteringen til efterretning. Bilag Høringsudkast - Anbefalinger for den akutte sundhedsindsats Thisted Kommunes høringssvar vedr. anbefalinger for sammenhængende sundhedsindsats Ældre-/Seniorrådet Side 12

13 6. Orientering om status på analyse af social- og sundhedsområdet A Sagstema Forvaltningen orienterer om status på udarbejdelse af analyse af social- og sundhedsområdet. Redegørelse Med budgetforliget for 2020 besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres en analyse af social- og sundhedsområdet. Analysen skal med borgerne i centrum have fokus på at sikre de rette tilbud, således borgerne kan få den hjælp, de har brug for, hvad enten der er tale om hjælp til udvikling, vedligeholdelse af færdigheder eller pleje og omsorg. Samtidig skal analysen være med til at sikre en bæredygtig økonomi for social- og sundhedsområdet. Endelig skal den sigte mod en organisering af området, hvor kommunen understøtter borgernes forskelligartede behov. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 14. januar 2020 henholdsvis procesplan og kommissorium for analysen. Sidenhen er der indhentet tilbud fra tre forskellige konsulentvirksomheder, hvor kvalitet og pris vil blive sammenholdt som grundlag for udvælgelsen af den virksomhed, der skal foretage analysen. De tre virksomheder er: PwC Consulting BDO Deloitte I henhold til den godkendte tids- og procesplan træffer socialchefen og sundheds- og ældrechefen beslutning om valg af konsulentfirma. Social- og Sundhedsudvalget orienteres herom på mødet. Retsgrundlag Serviceloven. Sundhedsloven. Økonomiske konsekvenser Udgifterne til konsulentfirma skal afholdes fra fællesområderne i Socialafdelingen og Sundheds- og Ældreafdelingen. Ældre-/Seniorrådet Side 13

14 Andre konsekvenser Intet at bemærke. Høring og sagsgang Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 Ældre-/Seniorrådet - orientering - den Område-MED Sundhed og Ældre - orientering - den Område-MED Social - orientering - den 25. februar 2020 Handicaprådet - orientering - den 27. februar 2020 Udsatterådet - orientering - den 21. april 2020 Indstilling Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Tidligere besluttet Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 21: Taget til efterretning. Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Taget til efterretning. Ældre-/Seniorrådet ønsker løbende opfølgning og ser frem til analysens resultater. Ældre-/Seniorrådet Side 14

15 7. Analyse af Hjemmeplejen og Visitationen A Sagstema Analyse af Hjemmeplejen og Visitationen i Thisted Kommune. Redegørelse Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 3. december 2019 at igangsætte en intern analyse af Hjemmeplejens og Visitationens økonomi. Formålet med analysen er at styrke mulighederne for, at økonomien kommer i balance, og gælden bliver afviklet. Analysen skal bl.a. forklare årsagerne til merforbruget samt komme med forslag til, hvordan vi skaber en stabil økonomi omkring Hjemmeplejen og Visitationen samt afvikler gælden på området. Analysen er vedlagt som bilag. Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem Sundheds- og ældreafdelingen og Center for Økonomi og Løn. Retsgrundlag Intet at bemærke. Økonomiske konsekvenser Center for Økonomi og Løn (CØL) har bidraget med opgørelser og talmateriale til udarbejdelse af analysen. CØL oplyser supplerende, at a conto priserne 2019 for afregning fra Visitationen til Hjemmeplejen er baseret på data fra 2018, som grundet skift af IT system ikke er fuldt valide. Der er endnu ikke tilgængelige data til brug for beregning af slutpriserne for Grundet usikkerheden omkring data i 2018 imødeses, at afregningspriserne for 2019, som samtidig danner grundlag for afregningspriserne for 2020, vil medføre en forbedret økonomi i Hjemmeplejen og en tilsvarende forringet økonomi i Visitationen. Rapportens konklusioner og anbefalinger bør tilrettes, når de nye priser er beregnet. En sådan tilretning vil som udgangspunkt ikke ændre ved analysens konklusion om, at der samlet set er behov for en budgettilførsel til Hjemmeplejen og Visitationen. Andre konsekvenser Ældre-/Seniorrådet Side 15

16 Intet at bemærke. Høring og sagsgang Direktionen den 4. februar 2020 Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 Ældre og Seniorrådet - orientering - den Område-MED Sundhed og Ældre - orientering - den Indstilling Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder videre med de anbefalinger, der er givet i rapporten. Tidligere besluttet Direktionen, 4. februar 2020, pkt. 3: Indstilles til godkendelse. Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 15: Godkendt. Beslutning Taget til efterretning. Der ønskes opfølgning på, hvordan der arbejdes med anbefalingerne. Bilag Analyse Hjemmepleje og Visitation Ældre-/Seniorrådet Side 16

17 8. Revidering af kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet A Sagstema Kvalitetsstandarderne for Sundheds- og Ældreafdelingen revideres en gang årligt med henblik på at sætte serviceniveauet. Med revideringen af kvalitetsstandarderne fra 2019 til 2020 har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan kvalitetsstandarderne kan blive mere brugervenlige. Derudover fremlægger forvaltningen et mulighedskatalog i forhold til serviceændringer, som kan imødekomme det løbende merforbrug på Visitationens og Hjemmeplejens budget. Redegørelse Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Thisted Kommune har desuden tidligere valgt også at gøre dette for hjælpemiddelområdet, hjemmesygeplejen og forebyggende hjemmebesøg med henblik på at have en samlet oversigt. Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet, så borgere kan få et indblik i, hvilken hjælp og støtte de har mulighed for at få. Bevillingen af hjælp og støtte vil imidlertid altid bero på en konkret individuel vurdering. Forvaltningen lægger med udkastet til kvalitetsstandarderne på sundheds- og ældreområdet for 2020 op til en mere omfattende revidering end i de foregående år. Med dette års revidering ændres tre overordnede faktorer: 1) Formatet af kvalitetsstandarderne ændres, så de bliver mere brugervenlige. 2) Der lægges med det nye format op til, at kvalitetsstandarderne i højere grad understøtter den individuelle faglige vurdering. 3) Vægten i indholdet ændres, så der lægges større vægt på borgerens mulighed for at skabe livskvalitet på egen hånd. Sidstnævnte sker bl.a. ved at indeholde information om foreningstilbud, forebyggende sundhedstilbud og rehabilitering. Revideringen af kvalitetsstandarderne er sket i tæt samarbejde med driften. Generelle ændringer: Mere brugervenlige kvalitetsstandarder, understøttelse af individuel vurdering og større vægt på livskvalitet Kvalitetsstandarderne for 2020, "Det gode hverdagsliv", er tænkt som et borgerrettet katalog, der indeholder oplysninger om, hvilke tilbud der findes i Thisted Kommune Ældre-/Seniorrådet Side 17

18 på sundheds- og ældreområdet. Formatet og det skriftlige indhold er gjort mere læsevenligt, bl.a. ved at vejlede med sigende overskrifter og ved at materialet konsekvent henvender sig til borgeren. Overskrifterne i kvalitetsstandarderne er opsat, så der skabes en mere intuitiv progression i indholdet, og så det er lettere at finde de informationer, man har behov for. Indholdet i kvalitetsstandarden er udover at være sat anderledes op også reduceret i indhold samt skrevet med prosa i modsætning til de tidligere års kvalitetsstandarder. Prosabeskrivelsen af tilbuddene er lavet for at give borgerne et bedre indblik i, hvad tilbuddene indeholder. Generelt er der undladt mere tekniske oplysninger om fx udelukkelseskriterier og varighed af ydelser, da det dels skal bidrage til understøtte den individuelle faglige vurdering og dels har karakter af arbejdsbeskrivelser for medarbejdere. Den rehabiliterende tankegang har været udgangspunktet for de nye kvalitetsstandarder. Borgerne bliver derfor indledningsvist og løbende i dokumentet oplyst om, at Thisted Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi altid vil tilbyde de mindst muligt indgribende indsatser som første løsning, og at vi så vidt muligt altid vil forsøge at tilbyde hjælp til selvhjælp. Formålet er at anerkende og respektere borgerens selvstændighed i størst mulig grad. Derfor er der tilføjet både oplysninger om visiterede og ikke-visiterede tilbud inden for sundheds- og ældreområdet, som fx tilbud i frivillige foreninger, klubaktiviteter på plejecentrene og sundhedstilbud. Det skal være med til at oplyse borgerne om, at der kan være flere ikke-visiterede tilbud, som kan bidrage til et godt hverdagsliv. Under hvert afsnit kan borgerne foruden indholdet af det enkelte tilbud let finde information om, hvordan man søger om et tilbud, hvorvidt der er egenbetaling samt andre praktiske oplysninger. Oplysninger om lovgivning, sagsbehandlingsfrister, muligheder for valg af leverandør, klagemuligheder mv. er medtaget bagerst i dokumentet, så borgerne let kan slå de oplysninger op, som de ønsker. Under praktiske oplysninger bagerst i kvalitetsstandarderne er der ligeledes medtaget oplysninger om værgemål. Kvalitetsstandarderne er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag, jf. bilag 1. Dertil er vedlagt et udkast til den grafiske opsætning af kvalitetsstandarderne, jf. bilag 2. Som et led i revideringsprocessen vil borgerrettede pjecer inden for sundheds- og ældreområdet blive revideret og nye udarbejdet. Pjecerne skal ses som supplement til kvalitetsstandarderne, hvor borgeren kan finde flere praktiske oplysninger om de Ældre-/Seniorrådet Side 18

19 forskellige tilbud. Ligeledes vil oplysninger på Thisted Kommunes hjemmeside blive opdateret. Konkrete ændringer i de enkelte afsnit Følgende tabel skal give et overblik over ændringer fra kvalitetsstandarderne 2019 til kvalitetsstandarderne Tabel 1 Afsnit i kvalitetsstandarderne 2020 Aktivitetstilbud Ændringer Der er tilføjet et afsnit om Frivillig Thy og mulighederne for frivilligt socialt arbejde på sundheds- og ældreområdet. Derudover kan borgerne finde informationer om kommunale aktivitetstilbud. Bemærkninger Udbuddet af klubaktiviteter afhænger af beslutningen vedrørende serviceniveauet. Sundhedstilbud Træning og Rehabilitering Der er tilføjet afsnit om gratis forebyggende sundhedstilbud. Her er tilføjet oplysninger om tilbud givet efter Sundhedslovens 140 (Træning i forbindelse med nylig kontakt med sygehuset) 140a (Vederlagsfri fysioterapi) og 119 (Træning i forbindelse med kronisk sygdom). Udbuddet af sundhedstilbud afhænger af beslutningen vedrørende serviceniveauet. Ændringen betyder ikke nogen ændring i serviceniveauet. Hjælpemidler og boligindretning I de nuværende kvalitetsstandarder for 2019 har der været én samlet kvalitetsstandard for hjælpemidler, bolig og Ingen bemærkninger. Ældre-/Seniorrådet Side 19

20 boligindretning. Den er nu inddelt i to afsnit. Derudover har der tidligere været en særskilt kvalitetsstandard for bevilling af bind/bleer/kateter og en for stomihjælpemidler. Disse er nu samlet under afsnittet om kropsbårne hjælpemidler. Der er tilføjet oplysninger om, at borgeren kan kontakte Visitation og Hjælpemiddeldepotet for råd og vejledning om hjælpemidler, som man ikke kan få gennem kommunen. Der er tilføjet oplysninger om tider for udbringning og afhentning af hjælpemidler. Tilbud om madservice Der er tilføjet oplysninger om, at man kan kontakte den kommunale diætist ved behov. Derudover er det tilføjet, at diætkosten kan leveres efter ordination fra læge eller diætist, hvor det tidligere kun var lægen, som kunne ordinere diætkosten. Intet at bemærke. Medicin og sygepleje I afsnittet er der tilføjet et afsnit omkring, at sygeplejen arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang. Der er tilføjet en oversigt over sygeplejeklinikker. Ingen bemærkninger. Omsorgstandpleje Ingen ændringer. Ingen bemærkninger. Ældre-/Seniorrådet Side 20

21 Hverdagsliv i eget hjem Midlertidige pladser og akutte tilbud Der er tilføjet en serviceforøgelse vedrørende hjælp til hovedrengøring og omfattende rengøring én gang årligt. Der er tilføjet et særskilt afsnit om Borgerstyret Personlig Assistance. I kvalitetsstandarderne 2019 har der været en selvstændig kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb ( 83a). Dette er nu skrevet ind i hvert enkelt afsnit, hvor der tilbydes rehabiliteringsforløb. Oplysninger om kommunens midlertidige pladser og akutte tilbud er samlet under dette afsnit. Akutpladserne har skiftet navn til strakspladser. Ankestyrelsens principafgørelse om hjemmehjælp er baggrund for tilføjelsen om hovedrengøring. Kommunerne er forpligtet til at tilbyde muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem. Ingen bemærkninger. Tilbud til pårørende Her er tilføjet oplysninger om tilbud for pårørende ved Frivillig Thy og Thisted Kommune. Derudover er mulighederne for plejevederlag og aflastning medtaget i dette afsnit. Lær at tackle-tilbud til pårørende afhænger af beslutningen vedrørende serviceniveauet på sundhedsområdet. Boligtilbud Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Hverdagsliv på plejecenter Ingen bemærkninger. Serviceniveauet på plejecentret afhænger af beslutningen vedrørende Ældre-/Seniorrådet Side 21

22 rengøring. Tilbud til borgere med demens Her er der tilføjet oplysninger om frivillige aktivitetstilbud. Udover støtte til GPSsporingsredskaber er der tilføjet, at man kan få støtte til elektroniske kalendere, tryghedsalarmer, herunder nødkald eller en kugle- og granulatdyne. Ingen bemærkninger. Tilbud til borgere med særlige behov Hjælp og støtte i den sidste tid Der er tilføjet oplysninger om muligheden for støtte fra en netværksmedarbejder. Her er tilføjet oplysninger om sorggruppe ved Frivillig Thy, muligheder for plejeorlov og oplysninger om Vågetjenesten. Tilbuddene til borgere med særlige behov afhænger af beslutningen om serviceniveauet. Ingen bemærkninger. Mulighedskatalog: Ændringer i serviceniveauet, der kan imødekomme det løbende merforbrug på Visitationens og Hjemmeplejens budget Analysen af Visitationens og Hjemmeplejens budget peger på et løbende merforbrug, som skal adresseres. På denne baggrund opstiller forvaltningen et mulighedskatalog i forhold til ændringer i serviceniveauet. Forslagene er udarbejdet i samarbejde med driften på sundheds- og ældreområdet. Der er generelt peget på de områder inden for sundheds- og ældreområdet, hvor Thisted Kommune tilbyder et serviceniveau udover det, som er angivet som krav i lovgivningen. Der er altså tale om såkaldte "kanopgaver" og ikke "skal-opgaver". Det er derfor ikke alle områder, som er omfattet af forslag til ændringer i serviceniveauet. Tabel 2 Afsnit i kvalitetsstandard erne 2020 Forslag til ændringer i serviceniveauet Økonomiske konsekvenser Bemærkninger Ældre-/Seniorrådet Side 22

23 Aktivitetstilbud Nedskæring af antallet af aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene med den andel, som er afsat til borgere i lokalområdet. Mulig besparelse i intervallet 0,75 mio. kr. til 3 mio. kr. En nedskæring på 25 % vil medføre en besparelse på ca kr. En 100 % nedskæring vil give en besparelse på ca kr. Besparelserne på aktivitetsmedarbej derne vil betyde færre sociale hverdagsaktiviteter for beboere på plejecentrene og beboere i lokalområdet. Sundhedstilbud Nedskalering af antallet af sundhedstilbud, således at Sundhedsafdelingen reduceres til kun at skulle tilbyde det lovpligtige. Det vil give en besparelse på løn til sundhedsmedarbejdere. Mulig besparelse i intervallet 0,45 mio. kr. til 1,0 mio. kr. Reduceres Sundhedsafdeli ngen til kun at skulle yde det lovpligtige, kan der spares ca. 1,0 mio. kr. I alt kan der spares 1,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,5 fuldtidsstillinger. En nedskæring på 60 %, Vælges der en besparelse på 1,0 mio. kr., vil det medføre, at der kun vil være én medarbejder tilbage i Sundhedsafdelinge n. Det vil bevirke, at der udelukkende er timer til deltagelse i rehabiliteringsmød er på Jobcentret samt rygestopindsats efter Sundhedsloven 119. Det vil også betyde, at alle øvrige indsatser Ældre-/Seniorrådet Side 23

24 svarende til ca. 1,5 fuldtidsstillinger, vil medføre en besparelse på kr. En nedskæring med 30 %, svarende til ca. 3/4 fuldtidsstilling, vil medføre en besparelse på ca kr. ophører. Hjælpemidler, biler og boligindretning Sagsbehandlingsfristen på støtte til køb af bil ændres fra 26 uger til 40 uger. Den forlængede sagsbehandling sfrist vil medføre et mindre budgetbehov i indeværende budgetår. Udgiften vil dog på længere sigt være den samme, men vil være fordelt over en længere periode og være mere forudsigelig. Den øgede sagsbehandlingsfri st på støtte til køb af bil kan medføre længere ventetider. Hverdagsliv i eget hjem Der tilbydes bad 1 gang om ugen som udgangspunkt fremfor 1-3 gange. Standarden om, at morgenplejen skal kr. pr. år. Slettes standarde n om, at morgenpl Intet at bemærke. Ældre-/Seniorrådet Side 24

25 være udført kl , slettes. ejen skal være udført senest kl , vil det forventelig t medføre en økonomis k besparelse hos Hjemmepl ejen og på plejecentr ene. Det vil bl.a. medføre en større fleksibilitet, hvilket kan reducere behovet for vikardækn ing. Hverdagsliv på plejecenter Aktivitetsmedarbejd ere, andel til plejecentre. Reducere timerne til rengøring ved at tilbyde rengøring 1 timer hver 3. uge som udgangspunkt frem for 1 time hver 2. uge. Standarden om, at morgenplejen skal være udført kl. Mulig besparelse i intervallet kr. til kr. En reduktion i timerne til rengøring på Intet at bemærke. Ældre-/Seniorrådet Side 25

26 10.30, slettes. plejecentr ene vil medføre en besparelse på ca kr. årligt. Slettes standarde n om, at morgenpl ejen skal være udført senest kl , vil det forventelig t medføre en økonomis k besparelse hos Hjemmepl ejen og på plejecentr ene. Det vil bl.a. medføre en større fleksibilitet, hvilket kan reducere behovet for vikardækn ing. Tilbud til borgere Lukning af tilbuddet Lukning af Fyrtårnet er et Ældre-/Seniorrådet Side 26

27 med særlige behov Fyrtårnet. Nedskæring af netværksmedarbejd ere fra Visitation og Hjælpemiddeldepot et, hvilket giver en lønbesparelse. Fyrtårnet vil betyde en årlig besparelse på ca kr. Dog vil der være udgifter i forbindels e med nedlæggel se af de almene boliger som beskrevet i den foregåend e sag om nedlæggel se af en somatisk fløj på Fyrglimt. Mulig besparelse i intervallet kr. til kr. alt efter, om man nedskærer med 25 % eller 100 %. tilbud til de borgere, som grundet aktivt misbrug og afvigende adfærd ikke er i stand til at opholde sig på øvrige socialpsykiatriske eller somatiske botilbud. Lukningen af Fyrtårnet vil betyde, at Thisted Kommune ikke længere har et botilbud til borgere i denne målgruppe. Det kan medføre mindre stabilitet og tryghed i borgernes hverdag. Der er i dag ansat to netværksmedarbej dere. Nedskæring i antallet af netværksmedarbej dere vil medføre, at færre særligt sårbare borgere vil blive hjulpet afsted til aktiviteter, til at etablere netværk, i kontakten til offentlige myndigheder samt med støtte og hjælp til andre Ældre-/Seniorrådet Side 27

28 praktiske opgaver. Retsgrundlag Serviceloven. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilitetsforløb og træning. Sundhedsloven. Økonomiske konsekvenser Forslag til serviceændringer Aktivitetsmedarbejdere med den andel, som er afsat til borgere i lokalområdet Aktivitetsmedarbejdere med den andel, som er afsat til beboerne på plejecentret Sundhedsmedarbejdere, herunder medarbejdere til "Lær at tackle"-kurser. Ved en 100 % besparelse vil der være en sundhedsmedarbejder tilbage Bad i hjemmeplejen Rengøring på plejecentrene Lukning af Fyrtårnet Netværksmedarbejdere. Ved en 100 % besparelse, vil der ingen netværksmedarbejdere være tilbage. Årlige besparelser 100 % besparelse = kr. 50 % besparelse = kr. 25 % besparelse = kr. 100 % besparelse = kr. 50 % besparelse = kr. 25 % besparelse = kr. 100 % besparelse = kr. 60 % besparelse = kr. 30 % besparelse = kr kr kr kr. (fratrukket omkostninger til nedlæggelse af almene boliger) 100 % besparelse = kr. 50 % besparelse = kr. 25 % besparelse = kr. Dertil kommer forslag til ændringer i serviceniveauet, jf. tabel 2, som forventeligt vil give en besparelse, men hvor det ikke er muligt at komme med et præcist estimat. Disse er: Ændring af sagsbehandlingsfristen på køb af bil. Fjernelse af standarden om, at morgenplejen skal være udført senest kl i hjemmeplejen og på plejecentrene. Ældre-/Seniorrådet Side 28

29 Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Andre konsekvenser Forslagene til ændringerne i serviceniveauet vil medføre generelle serviceforringelser af de pågældende ydelser og have personalemæssige konsekvenser. Høring og sagsgang Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 Ældre-/Seniorrådet - høring - den Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020 Indstilling Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at: 1. Sagen sendes i høring. 2. De generelle ændringer vedrørende formatet af kvalitetsstandarderne godkendes. 3. Der tages stilling til, hvorvidt der skal laves serviceændringer, og i så fald hvilke. Tidligere besluttet Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 17: Sagens sendes i høring. Beslutning Ad 2) Ældre-/Seniorrådet anbefaler, at forvaltningens indstilling om de generelle ændringer vedrørende formatet af kvalitetsstandarderne godkendes. Ad 3) Aktivitetstilbud: Ældre-/Seniorrådet finder en stor værdi i aktivitetsmedarbejdernes indsats og kan ikke tilslutte sig en besparelse på området. Sundhedstilbud: Ældre-/Seniorrådet kan ikke tilslutte sig en besparelse på området, da det vil betyde, at det forebyggende arbejde vil forsvinde, hvilket vil medføre udgifter senere. Hjælpemidler, biler og boligindretning: Det vil være en kortsigtet løsning. Hverdagsliv i eget hjem: Ældre-/Seniorrådet kan ikke tilslutte sig nogle af besparelsesforslagene, da det vil være uværdigt for den ældre. Ældre-/Seniorrådet Side 29

30 Hverdagsliv på plejecenter: Det er uacceptabelt at spare aktivitetsmedarbejderne, da det vil medføre færre aktiviteter og nedsætte livskvaliteten. Ældre-/Seniorrådet har drøftet besparelsesforslaget vedr. reduktion i antallet af timer til rengøring. Ældre- /Seniorrådet er delt vedr. dette besparelsesforslag. Ældre-/Seniorrådet ønsker ikke, at standarden om at morgenplejen skal være udført senest kl fjernes, da det vil være uværdigt for beboerne. Tilbud til borgere med særlige behov: Ældre-/Seniorrådet kan ikke tilslutte sig, at Fyrtårnet lukkes, da tilbuddet giver støtte til de mest udsatte grupper, og en lukning vil medføre tilsvarende eller større udgifter på andre områder. Ældre-/Seniorrådet kan endvidere ikke tilslutte sig en besparelse på antallet af netværksmedarbejdere, da de gør en stor indsats for de særligt sårbare grupper. Ældre-/Seniorrådet mener, at merforbruget på området skal løses ved at tilføre området flere penge, fremfor at reducere i serviceniveauet. Bilag Bilag 1. Udkast til kvalitetsstandarder 2020 Bilag 2. Forslag til grafisk layout af kvalitetsstandarderne Ældre-/Seniorrådet Side 30

31 9. Eventuelt P Sagstema Eventuelt. Beslutning Intet at bemærke. Ældre-/Seniorrådet Side 31

32 Ældre-/Seniorrådet Side 32

Ældre-/Seniorrådet. Referat

Ældre-/Seniorrådet. Referat Ældre-/Seniorrådet Referat til mødet den kl. 10:00 i Mødelokale C Medlemmer: Ketty Sørensen Jørgen Toft Michael Møller Kirsten Nielsen Henning Bøjer Eskild Boeskov Ole Christensen Else Lodahl Rasmussen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ældre-/Seniorrådet. Referat

Ældre-/Seniorrådet. Referat Ældre-/Seniorrådet Referat til mødet den kl. 09:00 i Mødelokale C Medlemmer: Ketty Sørensen Jørgen Toft Michael Møller Kirsten Nielsen Henning Bøjer Eskild Boeskov Ole Christensen Else Lodahl Rasmussen

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD

kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder - et redskab til at arbejde med det kommunale serviceniveau Her findes love og regler om kvalitetsstandarder Serviceloven 92, 93, stk. 3 og 139 ( lov nr. 150 af

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet 4. marts 2019 Side 1. Mødedato: 4. marts 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Lene Smidstrup og Mogens

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsstandarden for 2017 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem

Godkendelse af Kvalitetsstandarden for 2017 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem Punkt 4. Godkendelse af Kvalitetsstandarden for 2017 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem 2016-015414 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at forslaget til

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU. Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD

KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU. Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD KVALITETSSTANDARDER KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU HER FINDES LOVE OG REGLER OM KVALITETSSTANDARDER Serviceloven 92, 93, stk. 3 og 139 ( lov nr. 150 af

Læs mere

Ældre- og Omsorgsudvalget_ Referat. Mødedato: 29. april Mødetidspunkt: 21:00. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Ældre- og Omsorgsudvalget_ Referat. Mødedato: 29. april Mødetidspunkt: 21:00. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 21:00 Mødested: Udvalgsværelse Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 46. Revision af kvalitetsstandarder på ældreområdet 2019

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Egenbetaling ved forskellige opholdstyper

Egenbetaling ved forskellige opholdstyper Egenbetaling ved forskellige opholdstyper NOTAT 5. december 2018 Journal nr. Sagsbehandler SKRAS Baggrund Velfærdsudvalget har ønsket udarbejdet et notat, der forholder sig til Kammeradvokatens notat,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Husk Julefrokost i gæstekantinen fra kl. 13.00-15.00 Mødelokale: Gæstekantinen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner VEJ nr 9235 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. marts 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr 1807168 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Referat af møde nr. 11. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 11. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11. Mandag d. 05.12.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 05.12.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2017

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2017 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2017 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2016. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser)

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: AELSAM Sagsbeh.: SUMLFI Koordineret med: Sagsnr.: 1807168 Dok. nr.: 806992 Dato: 24-01-2019 UDKAST Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over høringssvar vedr. Socialforvaltningens kvalitetsstandard Hjælp i hverdagen 2016

Bilag 1. Oversigt over høringssvar vedr. Socialforvaltningens kvalitetsstandard Hjælp i hverdagen 2016 Bilag 1. Oversigt over høringssvar vedr. Socialforvaltningens kvalitetsstandard Hjælp i hverdagen 2016 Høringspart Forslag Socialforvaltningens bemærkninger til forslaget Brugerrådet Generelle bemærkninger

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl på Strandcentret

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl på Strandcentret Greve Seniorråd Tirsdag den 24.11.15 kl. 9-12 på Strandcentret Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Sigurd Arnfred

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage sygepleje?... 3 5.0 Indhold...

Læs mere

Ældre-/Seniorrådet. Referat

Ældre-/Seniorrådet. Referat Ældre-/Seniorrådet Referat til mødet den kl. 09:00 i Mødelokale C Medlemmer: Ketty Sørensen Jørgen Toft Michael Møller Kirsten Nielsen Henning Bøjer Eskild Boeskov Ole Christensen Else Lodahl Rasmussen

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat Handicaprådet Referat til mødet den kl. 15:00 i Mødelokale C Medlemmer: Ellen Kirk Jensen Jørgen Bjerre Rikke Storgaard Toft Jesper Houe Kresten Sigshøj Jeppesen Tina Andersen Anna Grethe Hermann Laila

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Kvalitetsstandarder 2015 Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet Ældrerådet anbefaler, at der under overskriften serviceniveau i kvalitetsstandarden for

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl Strandcentret Plejecenter

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl Strandcentret Plejecenter Greve Seniorråd Mandag den 13.11.17 kl. 9-12 Strandcentret Plejecenter Kirsten Andersen (formand) Elo Knudsen (næstformand) Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Sigurd Arnfred

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 31-10-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

ARBEJDET MED KVALITETSSTANDARDER I RANDERS KOMMUNE

ARBEJDET MED KVALITETSSTANDARDER I RANDERS KOMMUNE ARBEJDET MED KVALITETSSTANDARDER I RANDERS KOMMUNE PROGRAM Hvordan skal man forstå kvalitetsstandarder? Hvad kan man skrue på? Hvordan har vi arbejdet med udarbejdelsen af kvalitetsstandarder i Randers

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Center for Ældre og Omsorg 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Sundhedsloven 138. 2019 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der sygepleje efter sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 7

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 7 Ældrerådet Tirsdag den 28.01.14 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Flemming Vahlgreen Sigurd

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med, at "...de kommunale opgaver efter 83 og

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen

Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen Ældrerådet Dagsorden Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen Pkt. Tekst Side 10 Godkendelse af referat fra møde den 30. januar 2018 1 11 Retningslinjer for udbetaling af diæter m.v.

Læs mere

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Kommunens sundhedsfaglige opgaver Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 21. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 21. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus Møde slut: 12.30 Fraværende: - 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra sidste møde 3 2 Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sønderborg Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 16.932.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. maj Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale 2A, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:45.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. maj Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale 2A, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:45. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale 2A, Støvring Rådhus Møde slut: 13:45 Fraværende: Christian Hjørne Henny Fogde Larsen Poul Larsen fra og med punkt 81 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?...4 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling.

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling. Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 12-12-2017-12-12-2017 12.12.2017 kl. 09:00 Mødelokale ved direktionen på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2018 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der sygepleje efter sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 31-08-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Ældre-/Seniorrådet. Referat

Ældre-/Seniorrådet. Referat Ældre-/Seniorrådet Referat til mødet den kl. 09:00 i Mødelokale C Medlemmer: Ketty Sørensen Jørgen Toft Michael Møller Kirsten Nielsen Henning Bøjer Eskild Boeskov Ole Christensen Else Lodahl Rasmussen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Albertslund Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.356.000 Tilskud bedre

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl på Strandcentret

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl på Strandcentret Greve Seniorråd Mandag den 29.05.17 kl. 9-12 på Strandcentret Kirsten Andersen (formand) Elo Knudsen (næstformand) Finn Brozek Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Afbud: Flemming Vahlgreen Sigurd Arnfred Larsen,

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarder

Ændringer i kvalitetsstandarder Ændringer i kvalitetsstandarder NOTAT Myndighedsenheden I kvalitetsstandarderne for år 2014 er generelt fjernet dobbelt tekst i den enkelte kvalitetsstandard, og tekst er justeret efter lovgivning, herunder

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7 Ældrerådet Fredag den 10.01.14 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Finn Brozek Palle Jacobsen Afbud: Flemming Vahlgreen Sigurd

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat Handicaprådet Referat til mødet den kl. 15:00 i Mødelokale C Medlemmer: Ellen Kirk Jensen Rikke Storgaard Toft Jesper Houe Kresten Sigshøj Jeppesen Tina Andersen Anna Grethe Hermann Laila Toftdahl Ida

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Referat

SOCIALUDVALGET. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: Mødested: Sjørup Ældrecenter Skivevej 122A, Sjørup Mødenr.: 9 Fraværende: Kenneth Mortensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 94 Socialudvalgets dagsorden

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping Møde slut: 12.00 Fraværende: Gytte Gade og Ulla Paulsen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 119 sprotokol

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Møde den 20. november Mandag 20.11.2017 kl. 14:15 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Referat fra mødet den kl. 14.00 i socialdirektørens kontor Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen, Ole Christensen, Peter Sørensen Afbud: Mødet hævet kl.: 18.00 Side 359 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ENHEDSLISTEN I RINGSTED. Social- og Sundhedscenter Amtstue Allé Ringsted. Ringsted, 13.

ENHEDSLISTEN I RINGSTED. Social- og Sundhedscenter Amtstue Allé Ringsted. Ringsted, 13. Social- og Sundhedscenter Amtstue Allé 71 4100 Ringsted socialogsundhed@ringsted.dk Ringsted, 13. februar 2019 Vedr.: Kommentarer til kvalitetsstandarder voksenområdet. Generelt om alle kvalitetsstandarder:

Læs mere