2. Prioriteret punkt (45 min) Introduceres af Maria. se bilag for opsamling af Simons pointer. Maria introducerede det fremsendte oplæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Prioriteret punkt (45 min) Introduceres af Maria. se bilag for opsamling af Simons pointer. Maria introducerede det fremsendte oplæg."

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde i G/F Århusgadekvarteret den 18. august 2020 Dato og tidspunkt: 18. august 2020 kl. 16:30 19:15 Sted: Beboerlokalet i Kronløbshuset Tilstede (Ti) Afbud (Af) Udeblev (Ud) Deltagere: Helle Hönig, G/F Frikvarteret (HH) - Ti Lis Lyngbjerg, E/F Sandkaj No. 1 (LL) Ti Elisabeth Lihn Wolff, By & Havn (ELW) - Ti Mads Birkedahl, Nordhavn P/S (MB) - Ti Niels Heidtmann PFA (NH) - Ti Ove Dahl Kristensen E/F Frihavnstårnet (ODK) Ti Thomas Sondrup E/F The Silo (TS) Ti Supplant: Emil Hahn Pedersen E/F Kronløbshuset (EHP) Af Referent: Maria Kanstrup-Clausen (MKC)/Nanna Bay Sønderbæk (NBS) 1. Godkendelse af referat fra sidste møde/underskrift (HH, 5 min.) Godkendt pr. mail underskrives ved mødet, med forbehold for revidering af referatet fra d på baggrund af tilsendte rettelser. 2. Prioriteret punkt (45 min) Introduceres af Maria. se bilag for opsamling af Simons pointer. Maria introducerede det fremsendte oplæg. - Sekretariatsleder, Simon Nathanael Madsen, fra GFS Ørestad deltog i mødet. Han delte erfaringer om bla. organisering, opgaver og historie for GSF Ørestad, og om GFS Ørestads sekretariat og bestyrelses overvejelser bag tilbuddet om at fungere som sekretariat for GF Århusgadekvarteret og evt. yderligere grundejerforeninger i Nordhavn frem mod en etablering af et selvstændigt sekretariat i Nordhavn på et senere tidspunkt. - Bestyrelsen var enige om, at der er behov for professionel sekretariatsbistand, men at der er behov for at få præciseret, hvilke opgaver, der skal løses med henblik på at få diskuteret alternative modeller herfor. - Det blev påpeget at bilag vedr. opgaver manglede. Det eftersendes. - MKC informerede om, at By & Havn vil støtte op om etablering af et fælles grundejerforeningssekretariat Nordhavn med op til 2. mio. kr. uafhængigt af, hvilken løsning der vælges, så længe konstruktionen kan favne alle grundejerforeninger i Nordhavn.

2 Side 2 - Herudover blev processen frem mod en beslutning om fremtidig model kort drøftet. Der blev rejst spørgsmål om, det er en beslutning, som skal godkendes på en (ekstraordinær) generalforsamling. Det blev også præciseret, at den aftale, vi pt kører efter med By og Havn, lægger op til udløb 31.12, hvilket ikke harmonerer med, at vi har ordinær generalforsamling i februar/marts. - Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af NH, TS og HH, som skal komme med et oplæg til næste møde, som indeholder o o 1) en beskrivelse af de opgaver vi skal have løst, som kan anvendes som udgangspunkt for nærmere drøftelser med GFS Ørestad og andre potentielle leverandører 2) en plan for beslutningsproces og evt. overgangsfase. - Lis supplerer med liste over opgaver baseret på erfaringer fra egen EF. 3. Orienteringspunkter, 30 min. (ikke debat): Henvendelser fra beboere, erhvervsdrivende m.fl. (MKC) - MKC orienterede om, at der i juni har været 72 henvendelser og 28 i juli. - Henvendelse fra Nordhavns venner flyttes til beslutningspunkt. Status økonomi (LL) - Det går fint. Intet at berette. Status på Skt. Petersborg Plads og Hamborg Plads (MKC) - Bestyrelsen ønsker afklaring af mandat i forhold til byrum. Sekretariatet undersøger, om bestyrelsen har et mandat, høres eller bliver orienteret. - TMF skal godkende byrumsprojekter, og har krævet mere grønt i forslaget for et byrum på Skt. Petersborg plads. Grus skiftes ud med græs. Det har ingen betydning for driftsomkostningerne. Bilag til driftsomkostninger er vedhæftet referat. - Hamborg Plads er næsten færdigetableret. - HH ønsker at det tages til referat, at bestyrelsen ikke vil overtage flere arealer fra By & Havn, før de igangværende fejl og mangler fra første etape er gennemført. De har nu været i gang i 1,5 år, hvilket hun anser for helt utilstedeligt. Proces for projektering af Stubkaj Brygge og kajakopbevaring ved Nordhavnsbassin (MKC) - By & Havn skal i gang med at projektere på byrummet Stubkaj brygge i enden af kronløbsbassinet og vil gerne påbegynde en inddragelsesproces med beboere og Gf er. - Iflg. lokalplanen skal der etableres en træbrygge. By & Havn vil dog gerne arbejde på at tilføje funktioner, men det skal ske i overensstemmelse med de Gf er, der støder op til bassinet. - By & Havn foreslår en lille følgegruppe og en inddragelsesproces, hvor øvrige beboer kan deltage. Det er ikke besluttet, hvad der præcis skal projekteres, men processen skal igangsættes nu. - Følgegruppe fra bestyrelsen: ODK og MA. - Belært af Skt. Petersborg Plads: beboerne/arbejdsgruppen skal vide, at de ikke har beslutningskraft, men er med til inspiration. - Driftsøkonomien er væsentlig i forhold til overdragelse. Toiletter, affald og cykelparkering er væsentlig, i forhold til areal som indbyder til ophold. Side 2 af 5

3 Side 3 4 Status på igangværende sager/opgaver, 20 min. (orienteringspunkter) Status sikkerhedsværternes indsats (LL) - Sikkerhedsvagterne gør det godt og er dygtige musikken er væk. - Der er blevet brugt lidt flere penge end afsat. LL foreslår, at indsatsen fortsætter, og at der afsættes yderligere kr. fra hver GF. Marmormolen har accepteret dette. Bestyrelsen besluttede at gøre det samme, så indsatsen kan fortsætte resten af sommeren ved behov. Status og orientering om møder med kommune og politi om tiltag (HH) - Der har været afholdt tre møder ledet af Sikker by, KK. - Begrænset udbytte. Har båret præg af orientering det som er gjort, har bestyrelsen primært selv gjort. - Det vigtigste der er sket er, at toilettet i Aktivitetshuset er blevet døgnåbent og at Kommunen har tilbudt ekstra hjælp til affald. - Havneværterne kommer ud, men har ikke mulighed for at uddele bøder for at overtræde badeforbud. Det virker ikke som om, der er den store effekt af de forskellige kommunale værter, der har runderet i området. - Har anmodet om mere parkeringsrundering er blevet meddelt, at der runderes mere, men det er ikke oplevelsen. - På sidste møde blev bestyrelsen informeret om, at strategi for håndtering af støj og affald er på dagsordenen på næste møde i Teknik og Miljø Udvalget. - Kontakt og dialog med Jonas (chef for lokalpolitiet) de får færre henvendelser. - Brevet til TMF er videresendt til Kultur- og Fritidsforvaltningen og til Frank Jensen. Har fået svar fra KFF, men de svarer kun i forhold til i år, ikke i forhold til det lange sigt. - Svar på brev fra borgmester sendes ud sammen med referat. Status på dialog med kommunen om ekstra cykelparkering (ELW) - KFF vil gerne udvide badezonen, til hvilket TMF har stillet som krav, at der skal være mere styr på cyklerne. ELW og MKC har derfor deltaget i et møde med TMF, hvor man så på mulige placeringer af nye midlertidige cykelstativer. - Pga. det sene tidspunkt på sommeren blev opstilling af ekstra midlertidige cykelstativer i år droppet på seneste møde i Sikker By. - Materialet er derfor blot til orientering og kan indgå i det fremadrettede arbejde med forbedring af kapacitet for cykelparkering både generelt og i forhold til sommerberedskab. - Der blev udtrykt forbehold overfor rent midlertidige løsninger, og modstand mod flere cykelparkeringer på Göteborg Plads og langs Sandkaj. 5 Beslutningspunkter, 45 min.: Drøftelse af og beslutning om næste skridt og den fremadrettede proces med sommerudfordringer (HH) Side 3 af 5

4 Side 4 - Det blev aftalt, at ELW og HH får mandat til at kontakte KK og relevante politikere i forhold til at få sommerberedskab omkring badezoner på næste års budget, da disse drøftelser foregår her i august og september, og derfor ikke kan vente. - Det blev også aftalt, at ELW og HH kommer med et oplæg til evaluering og plan for fremtiden til næste møde. - LL ønsker statistik på tiltag. Skal gadesalg, fx kaffevogne helt forbydes i ÅGK? (MKC) - Udsættes til næste gang*. Der gives ikke tilladelser i mellemtiden. Drøftelse af og beslutning om udvidelse af badezonen Sandkaj (LL) - Der var enighed om, at bestyrelsen generelt er positiv over for etablering af badezonen, men at det er nødvendigt at få både infrastruktur, økonomi og øget sikkerhed på plads. - Elisabeth og Helle udarbejder svar til KFF og indarbejder det i processen i forhold til sommerberedskab på den lange bane. - MKC fremsender information om øget sommerberedskab og udgifter hertil (udvidet drift i sommermånederne, toiletter mm) Beslutning om godkendelse af plakatsøjle (MKC) - Godkendes, men placeringen skal afklares forslagsstiller er åben over for dialog om dette. MKC deltager i møde omkring placering med hensyntagen til brandveje, affaldshåndtering og æstetik. Det blev foreslået at overveje, om den kan opstilles, på hjørnet mellem GP og Sandkaj ved Bar Uno blev tydeligere markeret, så man bedre kan se, at det er en vej, så cykelparkinger midt på vejen begrænses. Aftaler ligeledes lysstyrke og tidsinterval for stander på mødet. Beslutning om erstatning af betonklods eller pullert ved Göteborg plads (MKC) - Bestyrelsen besluttede at gå efter løsning med pullert. MKC får pris for pullert, klapper af med NH og igangsætter. Beslutning om indkøb af flere gribestænger til affald (HH) - Godkendt. Beslutning om at øge tilskuddet til bydelsfest (MKC) - Bestyrelsen er positiv over for arrangementet, men besluttede at afvise anmodningen pga. den nuværende corona situation. Bibeholder det oprindelige tilskud på kr. - Bestyrelsen opfordrer initiativgruppen til at vende tilbage igen næste år. Mindskelse af trafik på Rostockgade og dialog med B&H (HH) - ELW: By & Havn bør betale trafikbump, da vejen ikke er overdraget. - Bestyrelsen bakker op om forslaget. - ELW bringer det videre til By & Havn. Beslutning og drøftelse af henvendelse fra Nordhavns Venner (MKC) - Bestyrelsen bakker op om det fine initiativ, og foreslår at udvide bidraget til også at omfatte kursus i dialog nuværende sikkerhedsværter og en forplejningsaftale til medlemmerne. - MKC går videre med ovenstående. Side 4 af 5

5 6 Næste møde i bestyrelsen (HH, 5 min) Datoer for efterårets møder - MKC har sendt forslag. ELW afbud d Dagsordenpunkter til næste møde a. Prioriteret punkt: Sekretariatsmodel (Niels, Thomas og Helle). b. Orientering/status: Evaluering sommer 2020 og næste skridt, langsigtet løsning (HH) c. Beslutningspunkt: Vinterbelysning. (MA bidrager med oplæg, MKC bidrager med økonomi-overblik) d. Beslutningspunkt: Ordensreglement, MKC 7 Evt. (5 min) 8 Evaluering af mødet hvad har givet værdi/været nyttigt? (LL, 5 min) Fremførte pointer: - Punkternes kategori skal overholdes; orientering skal betyde orientering osv. - Godt materiale til forberedelse. - Godt at Simon fra GFS Ørestad var med. Side 5 Side 5 af 5

REFERAT/ DAGSORDEN. 3. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster. Afbud [Navne]

REFERAT/ DAGSORDEN. 3. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster. Afbud [Navne] 3. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Lokale B172 Mødedato: 11. maj 2017 Kl. 16-19 Deltagere [Navne] Gæster Afbud [Navne] Forberedelse: Hvert Campus skal have skrevet

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Referat fra mødet 22. oktober 2012 Bystrategisk Stab Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511106 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk Dagsorden 1. Status vedr.

Læs mere

Nabomøde i Ørestad Syd 11.Juni 2019

Nabomøde i Ørestad Syd 11.Juni 2019 Velkommen til: Nabomøde i Ørestad Syd 11.Juni 2019 Program Velkomst ved adm. direktør Anne Skovbro 18.05: Oplæg fra By & Havn: Status på byggeprojekter ved salgschef Anne Aage Status på infrastruktur ved

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Onsdag den 30-07-2008 Mødested: Solsikkevej 2 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Peter Rosendahl, Svend Erik Larsen Fraværende:

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 referat RB-møde 160824 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30 Mødet begynder

Læs mere

GF Indkilden. Referat fra 16. Bestyrelsesmøde. Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Jess Eriksen, Louise Holm, Arne Jensen og Tommy Breck

GF Indkilden. Referat fra 16. Bestyrelsesmøde. Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Jess Eriksen, Louise Holm, Arne Jensen og Tommy Breck GF Indkilden Emne: Referat fra 16. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Breck Referent: Breck Dato: 29. August 2011 Varighed: 1900-2100 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Jess Eriksen, Louise Holm, Arne Jensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Ref.: HEM Dok.nr.: 5078303 Sag.nr.: 2019-SL211NJ-17170 24-06-2019 Referat af bestyrelsesmøde Dato: 24. juni 2019 Tid: 09.00 13.00 incl. frokost Sted: Skansevej 90b, 9400 Nørresundby Indkaldte: Peter, Lotte,

Læs mere

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 14. august 2018 kl. 10:00-16:00 Sted: Kolding Musikskole, Riis Toft 12A, 6000 Kolding Punkt Indhold Bilag 1. 10.00-10.05 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Referat GAB Bestyrelsesmøde nr. 8 d. 13. juni 2019 Kl

Referat GAB Bestyrelsesmøde nr. 8 d. 13. juni 2019 Kl Referat GAB Bestyrelsesmøde nr. 8 d. 13. juni 2019 Kl.19.00 22.00 Forventede deltagere: Lasse Wilson, Zahir Bashir, (fra Pkt. 2), Maria Ottesen, Heidi Nielsen, Karsten Ankerdal, Anita Pauly Jensen, Annette

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

AFDELINGSBESTYRELSEN. Referat fra afdelingsbestyrelsens møde onsdag den 4. oktober Dagsorden

AFDELINGSBESTYRELSEN. Referat fra afdelingsbestyrelsens møde onsdag den 4. oktober Dagsorden AFDELINGSBESTYRELSEN Avedøre Boligselskab Avedøre Stationsby, Syd, afdeling 3501 Bymuren 105 1. th, 2650 Hvidovre E-mail: absydmail@gmail.com onsdag den 4. oktober 2017 Mødedeltagere: Solveig Isbrand Margit

Læs mere

INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling

INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling Til Andelshaverne i andelsboligforeningen AB Skydebanen København, den 8. juni 2018 Ejd.nr. 460 INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling På bestyrelsens vegne skal jeg hermed indkalde medlemmerne

Læs mere

GF Indkilden. Referat fra 17. Bestyrelsesmøde. Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Tommy Breck

GF Indkilden. Referat fra 17. Bestyrelsesmøde. Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Tommy Breck GF Indkilden Emne: Referat fra 17. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Breck Referent: Breck Dato: 28. November 2011 Varighed: 1900-2100 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Breck Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Lena Rosenlund, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Stefan Krebs Jensen, Per René Schmidt, Claus Skyum og Frederik Agergaard 01. november 2016

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have

Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have Møde den 18. september 2008 Udsendt den 24. september 2008 Referent: Rebecca Forsman Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have Fra bestyrelsen: Bente Forslund

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN CHARLESAGER Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling for treoghalvtredsindstyvende gang

GRUNDEJERFORENINGEN CHARLESAGER Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling for treoghalvtredsindstyvende gang GRUNDEJERFORENINGEN CHARLESAGER Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling for treoghalvtredsindstyvende gang Lørdag den 4. august 2017 kl. 14.00 hos Torben og Kamille, Dæmningen 12. DAGSORDEN:

Læs mere

Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 30. oktober 2018, kl i beboerlokalet

Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 30. oktober 2018, kl i beboerlokalet Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 30. oktober 2018, kl. 18.00 i beboerlokalet Tilstede: Siri, Allan, Martin, Claus, Claes, Mikkel, Jette Afbud/Fraværende: Susan, Erik Dirigent: Siri

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jacob Fabricius og Mikkel Carl.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jacob Fabricius og Mikkel Carl. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst Møde nr. 32 Mødedato: 21.06.2019 Tidspunkt: kl. 10-16 Sted: Lokale 1, 5. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 049, Hjørring

Læs mere

Referat fra styregruppemøde 6

Referat fra styregruppemøde 6 Projekt Den administrative forandringsproces Emne Styregruppemøde Dato og sted Aarhus Universitet, bygning 1430 lokale 231 Tidspunkt Onsdag den 5. november 2008, kl. 10.00 til 12.00 Møde nr. 6 Referent

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 7. december 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning H, 2. sal, lokale 302 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Afbud: Svend Aage Sørensen Eksterne deltager: Specialkonsulent Helene Botilde Rønne, Center for Sundhed deltog under punkt 9 fra kl

Afbud: Svend Aage Sørensen Eksterne deltager: Specialkonsulent Helene Botilde Rønne, Center for Sundhed deltog under punkt 9 fra kl REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 25. november 2015 kl. 10 13. Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen, (næstformand), Bent Johansen,

Læs mere

REFERAT. 3. VIA-DSR møde 2017

REFERAT. 3. VIA-DSR møde 2017 3. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Lokale B172 Mødedato: 11. maj 2017 Kl. 16.30-19.30 Deltagere Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS) Inge Lundin Bech (237682 LISKI)

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

Fraværende: Dagsordenspunkt Konklusion Ansvarlig/Note Deadline 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Fraværende: Dagsordenspunkt Konklusion Ansvarlig/Note Deadline 1. Godkendelse af referat fra sidste møde GF Indkilden Emne: Referat fra 26. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Tommy Breck Referent: Louise Holm Lindhøj Dato: 18. november 2013 Varighed: 19.00-22.00 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm Lindhøj,

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Ekstraordinær generalforsamling Mandag d. 21. november 2016 Kl

Jersie Strands Grundejerforening Ekstraordinær generalforsamling Mandag d. 21. november 2016 Kl Referat Jersie Strands Grundejerforening Deltagere: 13 stemmeberettigede grundejere, heraf 3 personer med fuldmagt fra hver 1 grundejer - i alt 16 stemmeberettigede. 0. Velkommen Formanden, Søren Kunst,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8)

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8) Side 1/5 Mødedato: 16. marts 2018 Mødested: Lokale 214, JBV Mødeemne: LSU Deltagere: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre (referent), Alev Gencay, Henrik Philipp Vestergaard, Lene Fransen, Lizzi Edlich,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 5

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 5 14. marts 2014 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl. 9.30-12.30 Sted: Lokale 5 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen,

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT BESTYRELSESMØDE DATO:

BESLUTNINGSREFERAT BESTYRELSESMØDE DATO: BESLUTNINGSREFERAT BESTYRELSESMØDE DATO: 12-06-2017 REFERANT: NIELS NIELSEN 13-06-2017 REFERAT GODKENDT 18-06-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMENTARER/OPFØLGNING AF FORRIGE REFERAT MED TILHØRENDE UNDERSKRIFT

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T. Mødetid: Tirsdag den 18. september 2007 kl

M Ø D E R E F E R A T. Mødetid: Tirsdag den 18. september 2007 kl 700.292 mkp/kj/ah M Ø D E R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand Mødetid: Tirsdag den 18. september 2007 kl. 14.00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Gildesalen på Nordstrand Sune

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 18. maj 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

AB/EK møde 27. august 2018, kl. 17:15-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1

AB/EK møde 27. august 2018, kl. 17:15-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1 AB/EK møde 27. august 2018, kl. 17:15-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1 Afbud til mødet sendes til ab@blaakildegaard.net og ek-blaakildegaard@kab-bolig.dk Deltagere: Fra AB - Søren Evers, Ole Søndergaard,

Læs mere

Møde i Dagtilbudsbestyrelsen i Område Nord

Møde i Dagtilbudsbestyrelsen i Område Nord Referat Emne: Møde i Dagtilbudsbestyrelsen i Område Nord Mødet starter med rundvisning i Naturbørnehaven Hejlskovgaard, Skravad Møllevej 1, Roum, 9632 Møldrup. Derefter rundvisning i Møldrup børnehus,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat 1. Valg af referent - Kim 2. Status for igangværende opgaver a. Slidte låger Der er kommet et

Læs mere

AB/EK møde 25. juni 2018, kl. 17:15-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1

AB/EK møde 25. juni 2018, kl. 17:15-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1 AB/EK møde 25. juni 2018, kl. 17:15-19:00 Mødelokalet, Femkanten J 1 Afbud til mødet sendes til ab@blaakildegaard.net og ek-blaakildegaard@kab-bolig.dk Deltagere: Fra AB - Søren Evers, Ole Søndergaard,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Referat af menighedsrådsmødet tirsdag d. 13/ kl

Referat af menighedsrådsmødet tirsdag d. 13/ kl 3 D Referat af menighedsrådsmødet tirsdag d. 13/6 2017 kl. 17.30 20.30 Afbud: fra Niels. Punkt Beskrivelse Ansvar Tid Bemærkninger 1. Indledning a)andagt/sang og fadervor b) spisning Charlott e 17.3 5

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling Mandag d. 12. april 2010 kl. 19.00 I mødelokalet ved Kantinen i HEI

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 30-10-2017 kl. 16:00 i mødelokale A, Silstrupvej 12, Thisted THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Medlemmer:

Læs mere

Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden:

Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden: Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2018 -------------------- o ----------------- Mødedato: Tirsdag 19. juni 2018 kl. 16,30. Mødested: Havnekontoret

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Referat. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

Referat. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den kl på Østvilsund Færgekro.

Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den kl på Østvilsund Færgekro. Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den 2.4.2019 kl. 17.30 på Østvilsund Færgekro. 68 af klubbens medlemmer var til stede ved generalforsamlingen. Formand Svend Aage Schytte Pedersen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Asbjørn Keiding.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Asbjørn Keiding. 26. januar 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 22 Mødedato: 25. januar 2016 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente

Læs mere

Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf. 22 16 25 69, eller på mail: post@brande-fjernvarme.dk.

Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf. 22 16 25 69, eller på mail: post@brande-fjernvarme.dk. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 4. december 2012 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

REFERAT. Møde med ministeren kl til

REFERAT. Møde med ministeren kl til 30. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 11 Mødedato: 29. januar 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til 15.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Møde med ministeren kl. 15.15 til 16.00.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Dato: 23. februar 2016 kl. 20 Tilstede: Ulrik Kjeldsen (ULK), Bo Jul Jeppesen (BJ, Frederic Maigaard (FRM)og Allan Andersen (ref.) Fraværende: Michala Gauguin (MIG), Børge Tamsmark

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov.

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Boligforeningen Marienlund af 1926 Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Følgende huse var repræsenteret: Hans Egedes

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 18. FEBRUAR 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 18. FEBRUAR 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 18. FEBRUAR 2014 Fremmødte Nr. 1 2 fremmødte Nr. 2 2 brevstemmer Nr. 6-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 8 1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Lokalrådsmøde. Dagsorden: Dagsorden Referat. Dato 26/ Kl.: Sted: Nørremarkshallens Cafeteria

Lokalrådsmøde. Dagsorden: Dagsorden Referat. Dato 26/ Kl.: Sted: Nørremarkshallens Cafeteria Dagsorden Referat x Lokalrådsmøde Dato 26/6 2019 Kl.: 19.30 Sted: Nørremarkshallens Cafeteria Deltagere: Fraværende Afbud Birger Kristoffersen Henrik Stjernholm - Birgit Pedersen Inger Nørregaard Andersen

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Tilstede:Helle E, Helle S, Rikke, Lars Jeppe, Helle K, Allan, Henrik, Kirsten, Thomas, Tove Fraværende:

Tilstede:Helle E, Helle S, Rikke, Lars Jeppe, Helle K, Allan, Henrik, Kirsten, Thomas, Tove Fraværende: Referat til Skole/SFO-udvalget ved Darum Børne-ungecenter Mandag den 2.juni 2008 kl. 19.00 på lærerværelset. Tilstede:Helle E, Helle S, Rikke, Lars Jeppe, Helle K, Allan, Henrik, Kirsten, Thomas, Tove

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Mandag den 24. januar 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 8. oktober 2013, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 8. oktober 2013, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 8. oktober 2013, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Leif Poulsen Birthe Hansen Nicki Hagesen Svend Jensen Bent Christensen LP BH NH SJ BC Afbud

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Fjordager Langager- Byager

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Fjordager Langager- Byager Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Fjordager Langager- Byager Dato: Den 14. August 2013 kl. 19 Sted: Gevninge beboerhus ved biblioteket Deltagelse : Der var fremødt 13 stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 15. november 2017

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 15. november 2017 referat RB-møde 171115 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 15. november 2017 Bestyrelsesmødet afholdes ved 3F på Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Lokale 554 på 2. sal Program Kaffe og rundstykker

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Dato: den 26. november 2018 Tidspunkt: kl. 17.00 Tilstede: Referat fra bestyrelsesmøde Fra bestyrelsen: Birgitte Nymark (BN), Jens Peter Sørensen (JP), Johnny Jensen (JJ), Peter Bols (PB), Marietta Rosenvinge

Læs mere

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning Åben - Referat d. 13. januar 2015, kl. 19.00-22.00 Indbudte: Sven Wortmann, Bonnie Zimmer Klosterskov, Lene Halkier, Dagmar Knudsen, Thomas Grølsted, Johanne Heinsen, Anni Wulff, Jette Pedersen, Tina Beck,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 21. februar 2017

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 21. februar 2017 Godkendt - referat RB-møde 170221 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 21. februar 2017 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 08-04-17 Mødedato: 16. marts 2017 Kl. 17:30-21:30 Emne: Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Mette Nielsen (MN) Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ) Minna

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Referat fra GAB Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 26. Juni 2019 Kl

Referat fra GAB Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 26. Juni 2019 Kl Referat fra GAB Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 26. Juni 2019 Kl.19.00 22.00 HUSK AT KIM MILTON DELTAGER FRA 19.00-19.30 Forventede deltagere: Lasse Wilson, Zahir Bashir( kom under pkt.2), Thomas Rasmussen, Maria

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren den 3. maj

Referat af møde i bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren den 3. maj 3. maj Referat af møde i bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren den 3. maj I mødet deltog: Leif Sommerdal, Hiroshi Hemmi, Lars Jeppsson, Hans Erik Jonsson, Niels Ulsing, Britt Brink-Pedersen,

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Referat fra møde i Strynøudvalget den 4. juni 2012.

Referat fra møde i Strynøudvalget den 4. juni 2012. Referat fra møde i Strynøudvalget den 4. juni 2012. Mødet blev afholdt kl. 15,00 på Ø-sammenslutningens kontor og indledt med spørgetid. Under spørgetiden drøftedes bl.a. følgende emner: Regler for afbrænding

Læs mere

H/F Grøndalsvænge Referat af generalforsamling d

H/F Grøndalsvænge Referat af generalforsamling d H/F Grøndalsvænge Referat af generalforsamling d. 1.4.2018 Tilstede: Have 1-2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40 Ikke tilstede: 6, 8, 9, 12,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Referat af den første FGU-bestyrelses 2. ordinære møde

Referat af den første FGU-bestyrelses 2. ordinære møde Køge 11.01.2019 Referat af den første FGU-bestyrelses 2. ordinære møde FGU-institutionen i Køge, Faxe, Ringsted, Sorø og Stevns Kommuner Fredag den 21. december kl. 08:00 10:00 Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade

Læs mere

14/ Referent: Heidi Dagsordenspunkter: Mål: Ansvar: Referat: Siden sidst...

14/ Referent: Heidi Dagsordenspunkter: Mål: Ansvar: Referat: Siden sidst... Dagsorden: Bestyrelsesmøde i Falihos - Banevænget 17, Kollemorten - Give (hovedbunkeren) 14/11-15 10.00-16.00 Indkaldte:Rasmus, Tanja, Ditte, Heidi, Kristine, Dennis Fravær: Rasmus Mødeleder: Dennis Ordstyrer:

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Referat RB 20161107 Dagsorden Dato 7. november 2016 PV Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Viborg på Hotel Scandic, Hasle, Rytoften 3, 8210 Århus V Program

Læs mere