Borgerrådgiverens Beretning Hillerød Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens Beretning Hillerød Kommune"

Transkript

1 Borgerrådgiverens Beretning 2020 Hillerød Kommune

2 Indhold Indledning... 3 Borgerrådgiverens funktion... 3 Borgerrådgiverens arbejdsmetode... 4 Aktiviteter... 5 Henvendelser... 6 Procesretfærdighed... 8 Sager pr afdeling... 9 Jobcenteret... 9 Ældre og Sundhed Familier og Sundhed Fokusområder SMS og korrespondance Journaliseringspligten Indledende sagsbehandlingsskridt i afgørelsessager Sammenfatning... 14

3 Indledning Denne beretning fra Hillerød Kommunes Borgerrådgiver har til formål at orientere om aktiviteterne i perioden fra den 1. august 2019 til den 1. april Dette er den nuværende Borgerrådgivers første beretning. Borgerrådgiverstillingen har været ubesat og funktionen dermed lukket i perioden fra den 1. december 2018 frem til den 1. august Det betyder, at der er en ny kvinde på posten, som har skulle lære organisationen og kommunen at kende, herunder lære at skelne mellem afdelinger, sektioner og enheder. Det har også betydning på den måde, at funktionen skal varmes op igen. Det skal formidles til både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere, at der nu igen er en Borgerrådgiver i Hillerød Kommune. Det er en kontinuerlig opgave, at sikre borgernes kendskab til funktionen. Det er i sagens natur afgørende, at borgerne kender til tilbuddet, for at funktionens formål kan opfyldes. Bestræbelserne på at sikre dette, omtales nærmere under afsnittet om Aktiviteter. Ligeledes er det en kontinuerlig opgave, at sikre medarbejdernes kendskab til funktionen, både så de kan henvise borgerne til denne ekstra hjælp, og så de har en forståelse for, hvad der forventes af dem og hvad de kan forvente i samarbejdet med Borgerrådgiveren. Det er afgørende, at kommunens medarbejdere deltager engageret i samarbejdet, for at funktionens formål kan opnås optimalt. I sidste ende hviler borgernes retssikkerhed primært i hænderne på myndigheden og derfor er velvilje, samarbejde og compliance helt centralt. Beretningen afspejler de erfaringer, som Borgerrådgiveren har gjort sig i forbindelse med de konkrete sager, som i antal ligger meget langt fra at have kvantitativ validitet, hvorfor der ikke kan træffes generelle konklusioner på baggrund af denne. Borgerrådgiverens beretning er først og fremmest en rapport til byrådet og til kommunens direktion. Dog er det forhåbningen, at beretningen ligeledes vil blive læst af medarbejdere og interesserede borgere. Borgerrådgiverens funktion Det overordnede formål med funktionen er, at borgerrådgiveren skal bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed og arbejde for en god dialog mellem borgerne og kommunen. Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen i sit virke og organisatorisk placeret under kommunaldirektøren. Rammerne er defineret sådan, at Borgerrådgiveren kan: - behandle klager over kommunens sagsbehandling og personalets optræden - hjælpe med at genskabe dialogen mellem borger og afdeling - vejlede om, hvordan man klager over en afgørelse, og hvordan en klagesag behandles - hjælpe med at forstå en afgørelse eller et brev fra kommunen - vejlede om rettigheder og muligheder i forbindelse med kommunens sagsbehandling - hjælpe med at finde vej i det kommunale system 3

4 - videreformidle forslag til, hvordan kommunens borgerbetjening kan forbedres Borgerrådgiveren har desuden mulighed for at deltage i møder sammen med borger og sagsbehandler. Borgerrådgiveren deltager i møder for at hjælpe dialogen på vej, hjælpe borgeren med at få besvaret sine spørgsmål og sikre, at der er lavet klare aftaler på mødet. Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau eller det faglige indhold i kommunens afgørelser. De fleste borgere kontakter Borgerrådgiveren telefonisk eller pr mail. Alle er velkomne til at bede om et personligt møde og hvis der er behov for det, kan mødet finde sted hos borgeren. Borgerrådgiveren er ansat 15 timer om ugen og træffes pt. tirsdag og torsdag. Enhver borger og virksomhed i Hillerød Kommune kan rette henvendelse til Borgerrådgiveren og der er mulighed for at være anonym, hvis man ønsker det. Borgerrådgiveren fungerer uafhængigt af kommunens afdelinger. Borgerrådgiveren skal ligeledes i løbet af 2020 varetage Hillerød Kommunes whistleblowerfunktion. Funktionen er aktuelt under teknisk afklaring, således at anonymitet kan sikres ved skriftlig henvendelse. Borgerrådgiverens arbejdsmetode Hvis afdelingen ikke har haft mulighed for at forholde sig til borgerens klage forinden henvendelse til Borgerrådgiveren, vil sagen blive oversendt til en leder i den pågældende afdeling. Oversendelsen kan være mundtlig eller skriftlig, afhængigt af sagens karakter. På den måde styrkes dialogen mellem borgeren og afdelingen. Borgerrådgiveren samarbejder primært med ledere og chefer i den indledende fase, når der er tale om klagesager. Afdelingerne har forskellige ønsker til samarbejdet med Borgerrådgiveren, og det er primært disse, der sætter rammen for samarbejdet med de forskellige medarbejdere. Det er Borgerrådgiverens klare ambition at arbejde dialogbaseret. Det betyder, at mundtlig dialog oftest er hensigtsmæssig. Det er Borgerrådgiverens erfaring, at når afdelingerne stiller sig til rådighed for mundtlig dialog tidligt i processen, kan langt de fleste henvendelser klares relativt gnidningsfrit og hurtigt. Det er oftest den bedste måde, at trevle misforståelser og uklar kommunikation op. Når borgere henvender sig omkring klager vedrørende sagsbehandling eller lignende, arrangeres ofte et møde mellem Borgerrådgiveren og borgeren, hvor borgeren kan fremlægge sin sag, og Borgerrådgiveren i samarbejdet med borgeren planlægger, hvordan en løsning af problemstillingen kan se ud. I flere tilfælde vil Borgerrådgiveren enten deltage ved næste møde med forvaltningen eller arrangere et møde med den pågældende afdeling alt afhængig af sagens karakter. Erfaringen er, at den konfliktløsende og dialogbaserede tilgang til funktionen giver borgerne en god forståelse af sagsbehandlingen af deres sag. 4

5 Når Borgerrådgiveren igennem drøftelser af konkrete sager med borgerne eller forvaltningen bliver opmærksom på uhensigtsmæssige procedurer eller forhold, som efter Borgerrådgiverens opfattelse kan eller bør gøres anderledes, gives enten en mundtlig eller skriftlig orientering til forvaltningen. Fremadrettet vil det være et fokuspunkt for Borgerrådgiveren ligeledes at give konkret feedback til medarbejderne, når der efter Borgerrådgiverens opfattelse er tale om et fagligt godt og hensigtsmæssigt arbejde. Aktiviteter I denne beretningsperiode, har Borgerrådgiveren deltaget i forskellige aktiviteter, ud over det primære arbejde med borgernes sager. Aktiviteterne er primært relateret til at udbrede kendskabet til funktionen internt i organisationen og eksternt i kommunen, hvor borgerne har kontakter og får deres informationer. For at opfylde dette formål, har Borgerrådgiveren fortalt om funktionen på afdelingsmøder og mødtes med chefer og ledere internt i kommunen, besøgt Trollesbro og holdt oplæg for brugerne af Værestedet, samt holdt møder med samarbejdspartnere, såsom den boligsociale koordinator i Østervang, Den Frivillige Retshjælp og Hillerød Kommunes pårørendekonsulent. Derudover har Borgerrådgiveren deltaget i det nationale Borgerrådgivernetværk, samt ved Ålborg Universitets Forvaltningsretskonference. Herudover har Borgerrådgiveren haft opslag på Hillerød Kommunes Facebookside og distribueret informationsmateriale på biblioteket, rådhuset, til krisecentre og bosteder, Frivilligcentret og diverse foreninger og andre mulige samarbejdspartnere. Der er yderligere tiltag på vej, i form af interview i Frederiksborg Amts Avis, samt produktionen af en roll-up, der skal stå i Borgerservice, med information om Borgerrådgiverfunktionen. Begge tiltag er blevet forsinket af den aktuelle Corona-krise. Michala Thousig Borgerrådgiver 5

6 Henvendelser Fra funktionens opstart til den 1. april 2020, er der modtaget 79 henvendelser fra borgere, om 97 forskellige forhold. Fremskrives dette antal til en 12 måneders periode, vil årsprognosen ligge på omtrent 118 henvendelser. Det tyder på at borgerne har et vist kendskab til funktionen, til trods for at den har været lukket ned i en længere periode, forud for beretningsperioden. Der er ingen tvivl om, at dette også er relateret til at kendskabet til Borgerrådgiverfunktionen generelt er øget i samfundet. Sagerne fordeler sig således på direktør-områderne: Total Borger- og socialservice, Jobcenter og Ældre og Sundhed Børn, Skoler og Dagtilbud Ikke Hillerød Kommune Økonomi og Teknik Og således pr afdeling: Total Total 6

7 Det er dog langt fra alle henvendelser der er klagesager. Mange borgere har fundet vej til Borgerrådgiveren af andre årsager, for eksempel for at spørge om hvilken instans, der kan hjælpe dem med et konkret spørgsmål eller generel vejledning. På den måde er Borgerrådgiveren blandt andet med til at løfte kommunens vejledningspligt. Borgerrådgiveren har også modtaget orienteringshenvendelser, hvor intentionen typisk er, at Borgerrådgiveren er opmærksom på et forhold, som borgeren mener er uhensigtsmæssigt. Det må pointeres, at der fra den tidligere Borgerrådgivers side har været et særligt fokus på at udbrede kendskabet til funktionen blandt de ældre medborgere i Hillerød Kommune. En indsats der har båret frugt, hvilket ses af det relativt store antal henvendelser på dette område. Ligeledes kan det med et glimt i øjet pointeres, at Borgerrådgiveren er den eneste funktion i Hillerød Kommune, der distribuerer materiale både elektronisk, på hjemmesiden, samt i fysisk form, der indeholder både et portræt og et direkte telefonnummer, samt en klar opfordring til at tage kontakt ved behov. Når blikket rettes mod sagstyperne, fordeler de sig således på de forskellige afdelinger: Andre_henvendelser Klage (tom) Borgerrådgiveren benytter forskellige registreringsmuligheder i relation til sagens udfald ved Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har alene i to sager kritiseret de formelle aspekter af sagsbehandlingen. Dette beror på, at Borgerrådgiveren fokuserer på det fremadrettede forløb, hvorfor udfaldet langt oftere vil være en henstilling. Borgerrådgiveren tager ikke stilling til materielle spørgsmål. 7

8 Eksempel - kritik. En borger fik indeholdt en for ham væsentlig del af sin indkomst af Skat både i 2019 og ind i 2020, grundet en fejlregistrering af ham som skyldner i Hillerød Kommunes IT-system. Han var blevet tilkendt kontanthjælp mod tilbagebetaling og var derfor oprettet som sådan i systemet. Han fik imidlertid medhold i en klage af Ankestyrelsen, hvorefter han var berettiget til kontanthjælp uden tilbagebetaling fra ansøgningstidspunktet. Borger henvendte sig efter eget udsagn adskillige gange til afdelingen, uden at problemet blev løst. Derfor henvendte han sig til Borgerrådgiveren. Det tog måneder, fra Borgerrådgiverens første henvendelse, til problemet blev løst, og Borgerrådgiveren måtte følge op adskillige gange i mellemtiden. Fordi registreringen ikke blev lavet om i kalenderåret 2019, fortsatte problemerne ind 2020, og Skat fortsatte med at gøre indeholdelser i hans beskedne indkomst. Borgerrådgiveren måtte ligeledes bede afdelingen om at holde borger orienteret undervejs. Det kom således borger til skade, at Hillerød Kommune havde vanskeligheder med egne IT-systemer og leverandør, løsningen af problemet var særdeles langsommelig, og borgeren blev ikke inddraget i sagens udvikling undervejs. Procesretfærdighed Hillerød Kommunes byråd har prioriteret at have en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Det har de blandt andet gjort for at styrke borgernes retssikkerhed, og for at styrke borgernes oplevelse af retfærdighed i kommunens behandling af deres sager Det kan være vanskeligt at forstå, hvorfor det er så vigtigt at fokusere på en proces, når blot resultatet bliver rigtigt i sidste ende. Oplevelsen af at blive retfærdigt behandlet rummer dog meget mere, end blot at resultatet i sidste ende bliver rigtigt. Når borgerne ikke får det de materielt har krav på, er der klageinstanser der kan behandle sagen og sikre, at den rigtige afgørelse bliver truffet. De samme klageinstanser påser, at der processuelt er handlet rigtig i forbindelse med afgørelsen. Men kommunen producerer langt mere end blot afgørelser. Og hvad gør man så, hvis man har brug for en uvildig vurdering af, om der er handlet rigtigt? Hvis man har brug for en objektiv og neutral forklaring på, hvorfor medarbejderen gjorde, som hun gjorde? Hvis man har brug for hjælp til at slå i bordet? Eller man måske oplever sig afmægtig og ikke føler sig hørt? I Hillerød Kommune har man mulighed for at kontakte Borgerrådgiveren. Det er en Borgerrådgivers vigtigste opgave, at medvirke til at genskabe borgernes oplevelse af procesretfærdighed, når det er gået galt. Der kan skelnes mellem materiel og formel retfærdighed fik du det, du havde krav på (materiel retfærdighed), og foregik det på den måde, du havde krav på (formel retfærdighed). Borgerrådgiveren beskæftiger sig med formel retfærdighed. Men selvom der kan sættes UG, kryds og slange under disse kriterier, har borgeren alligevel ikke altid en oplevelse af retfærdighed. Det er fordi der også er en subjektiv vurdering af, hvornår noget er retfærdigt. Denne dimension kan kaldes procesretfærdighed. Procesretfærdighed fokuserer på adressaten for en beslutning. Der er særligt fire faktorer for oplevelsen af procesretfærdighed - at man oplever sig hørt og inddraget i behandlingen af ens sag 8

9 - at man har en tro på, at myndighedspersonen forholder sig neutralt og baserer beslutninger på objektive kriterier og ikke fx personlige holdninger - at der er en oplevelse af tillid til den konkrete myndighedspersons oprigtighed og omsorg og respekt i situationen, at myndigheden vil én det bedste - at der er en oplevelse af, at blive behandlet høfligt og med værdighed og respekt. Hvis der er en stærk subjektiv oplevelse af uretfærdighed, kan det udfolde sig mange steder. I forskellige lag i forvaltningen, i Byrådet, hos Borgmesteren og i medierne. Det kan have store omkostninger for alle parter. Samtidig harmonerer det naturligvis dårligt med kommunens formål om at være til for borgerne. Når borgerne oplever procesretfærdighed, vil de ofte være tilfredse med resultatet. Ud over tilfredshed, vil de oftere acceptere og overholde deres del af en aftale. Samtidig har oplevelsen af procesretfærdighed betydning for borgernes oplevelse af myndighedens legitimitet. Det er helt utvivlsomt Hillerød Kommunes mål at handle retfærdigt både materielt og processuelt og på en måde, så borgerne oplever procesretfærdighed. Det afspejler sig i De Ti Forholdemåder og det afspejler sig hver eneste arbejdsdag i medarbejdernes faktiske virke. Og ind i mellem går det anderledes end man ønsker. I disse tilfælde kan borgerrådgiverfunktionen være uvurderlig for både den borger, som føler sig uretfærdigt behandlet, og for Hillerød Kommune, som ønsker at blive endnu bedre til at hjælpe og service borgerne. Sager pr afdeling Der vil i det følgende fokuseres på de tre afdelinger, på hvis områder Borgerrådgiveren har modtaget flest henvendelser. Total Økonomi Ældre og Sundhed Skoler Jobcenter Ikke Hillerød Kommune (Staten) Ikke Hillerød Kommune (Privat) Familier og Sundhed Ejendomme Dagtibud By og Miljø Borger og Socialservice Anden kommune Total Jobcenteret Borgerrådgiveren har modtaget 22 henvendelser på Jobcenterets område, herunder både ydelsesdelen og beskæftigelsesdelen. Heraf er de sytten klager, fem drejer sig om andre henvendelser, f.eks. ren information, generel vejledning og andre spørgsmål, som ikke relaterer sig til utilfredshed. Ofte handler sagerne på Jobcenterets område om klagevejledning og hjælp til klageprocessen. Ofte beder borgeren om hjælp til at forstå en afgørelse og formulere en klage. 9

10 Eks. En borger henvender sig, fordi han har modtaget en afgørelse om ophør af sygedagpenge. Borgeren er ikke enig i, at det er den rigtige afgørelse og ønsker hjælp til at udfærdige en klage. Borgerrådgiveren gennemgår afgørelsen og afgørelsens grundlag sammen med borgeren. Borgeren får den ønskede hjælp til at formulere en klage baseret på at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, samt at borgers sag efter omstændighederne falder inden for en af forlængelsesmulighederne for sygedagpenge. Hillerød Kommune indhentede yderligere oplysninger på baggrund af klagen og endte med at træffe afgørelse om forlængelse af sygedagpengene. Ældre og Sundhed Der har i peroden været 20 henvendelser på Ældre og Sundheds område. Af de 20 henvendelser, handlede 11 om en klage, 9 henvendelser handlede ikke om utilfredshed. Der har bl.a. været henvendelser, der drejede sig om de nye hjemmeplejedistrikter. Det har stor betydning for borgerne, hvem der kommer i deres hjem og hjælper med praktiske ting eller personlig pleje. Derfor kan det skabe frustration - og endda sorg, når den faste og værdsatte hjælper ikke længere skal komme hos en ældre, der måske er lidt ensom. Eks. En borger ringer og ønsker vejledning om klagemuligheder. Klagen drejer sig om en ændring af hjemmeplejedistrikterne, som medfører at borgeren vil få nye faste hjælpere. Borgeren har haft den samme faste hjælper i 7-8 år og har knyttet sig til hende. Vi taler om, at det er vigtigt at kommunen hører om de konsekvenser det har, når der bliver lavet ændringer. Vi taler også om, at det er nødvendigt at lave ændringer en gang i mellem, selv om det betyder meget for de mennesker, som er involverede. Det er vigtigt for borgeren, at der bliver lyttet til den sorg det er, at miste en langvarig relation. Borgeren får i slutningen af samtalen vejledning om, hvem vedkommende kan kontakte, hvis ønsket fortsat er der. Borgeren ved ikke, om det er relevant længere. Familier og Sundhed I perioden fra august 2019 til og med udgangen af marts, har der været 14 henvendelser på Familier og Sundheds område. Heraf har 11 været klager. Der har været flere henvendelser, der har drejet sig om frister og oplysning om en sags status. Eks. En mor henvender sig, fordi hun føler at en ansøgning om aflastning aldrig kommer videre. Der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse april 2019, som peger på behov for aflastning. Der er iværksat anden foranstaltning i form af skoletilbud, som moren ikke oplever tilstrækkelig. Hun oplever sig tiltagende belastet. Hun oplever at opfølgning og aftaler ikke bliver overholdt og er bekymret for, at der slet ikke sker noget. Moren havde forinden henvendelsen til Borgerrådgiveren præsenteret sin utilfredshed over for afdelingen og forsøgt sig med gentagne anmodninger om hjælp. Borgerrådgiveren hjælper moren med at udarbejde en konkret ansøgning, som afdelingen kan tage stilling til, samt en klage over sagsbehandlingen. Hverken mor eller Borgerrådgiver modtager svar. Der er aftalt netværksmøde 30 dage efter mellem to afdelinger, hvor moren har sager. Borgerrådgiveren er inviteret som observatør. Ansøgningen er ikke journaliseret på sagen. Ved mødet bliver det aftalt, at forsøge med klubtilbud og den konkrete ansøgning sættes i bero. Borgerrådgiveren hjælper til med, at der bliver lavet helt klare aftaler om, hvad der sker hvornår, og hvem der gør hvad. Borgerrådgiveren skriver referat, som sendes til alle mødedeltagere. 30 dage efter mødet, er referatet ikke journaliseret på sagen, og bliver journaliseret efter Borgerrådgiverens påmindelse. 10

11 Ovenstående er et eksempel på flere ting, der går galt, og samlet giver det et uheldigt indtryk. I 7 af klagesagerne, har der været fremført klagepunkter, der handler om ansøgninger, der ikke bliver kvitteret for eller behandlet, og/eller henvendelser, der ikke bliver besvaret. Det er dog ikke altid klagens primære omdrejningspunkt. Borgerrådgiveren oplever tilsvarende en afdeling, der ikke altid kvitterer for henvendelser, eller altid får besvaret dem. Det er uheldigt, set ud fra det synspunkt, at denne afdeling har myndighed over nok det område, der rammer tættest på borgernes hjerte og det samarbejde, som også generelt kan være mest udfordrende for borgerne. Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at meget kunne være vundet i samarbejdet mellem Familier og Sundhed og borgerne i de pågældende sager, hvis afdelingen havde prioriteret at afsætte flere ressourcer til at besvare henvendelser fra borgerne, sende kvitteringsbreve, når de modtog en ansøgning og behandlede ansøgningerne inden for den fastsatte frist, samt satte fokus på notatpligt og journaliseringspligt. Eks. 2. Forældregruppen til Børn med Handicap i Hillerød Kommune henvender sig til kommunalpolitikere, direktøren for området, afdelingsleder, samt Borgerrådgiveren vedrørende administrative stopdatoer på løbende ydelser på børnehandicapområdet. Forældregruppen gør gældende, at flere familier har oplevet at få stoppet deres ydelse. En løbende ydelse må ikke stoppe uden en afgørelse. Afdelingen besvarer henvendelsen og der lægges vægt på, at sådanne administrative stopdatoer er lovlige, når de ikke leder til et ydelsesstop. Forældregruppen henvender sig til Tilsynet, med henblik på at få lavet denne praksis om, idet der argumenteres for, at familier netop oplever ydelsesstop. Så vidt Borgerrådgiveren er orienteret, er sagen afsluttet hos Tilsynet, uden bemærkninger eller yderligere undersøgelse. Borgerrådgiveren bemærker, at det er praksis i flere kommuner at bruge administrative stopdatoer på løbende ydelser på børnehandicapområdet. Borgerrådgiveren er klar over, at der på baggrund af henvendelsen er lavet om på nogle arbejdsgange for at sikre, at der ikke forekommer ydelsesstop. Borgerrådgiveren bemærker, at såfremt dette er muligt, forekommer administrative stopdatoer overflødige. Borgerrådgiven opfordrer på denne baggrund til, at Hillerød Kommune ophører med at anvende administrative stopdatoer på børnehandicapområdet. Dette ud fra et princip om, at kommunens opfølgning er kommunens ansvar og at det ikke bør komme i forvejen belastede borgere til skade, såfremt Hillerød Kommune ikke lever op til sine forpligtelser. Det skaber unødig stress og frustration hos borgerne, når de oplever et ydelsesstop, og Hillerød Kommune mister tillid fra de borgere, som har mest behov for at besidde den. Fokusområder På baggrund af Borgerrådgiverens foreløbige erfaringer, peges der på tre områder man med fordel kan sætte fokus på. Det drejer sig om spørgsmålet om elektronisk korrespondance med borgerne, journaliseringspligten, samt processuel sagsbehandling i forbindelse med modtagelse af ansøgninger. 11

12 SMS og korrespondance Det er vigtigt, at Hillerød Kommune kan kommunikere med borgerne på en måde, som er let og ubesværet. Det indebærer et ønske fra borgere og forvaltning om øget brug af digital kommunikation. Borgerrådgiveren har dog i mange afdelinger i kommunen stødt på eksempler på, at man er kommet til at sende personfølsomme oplysninger til borgeres ikke-sikre adresse. Det spænder fra eksempler på at man skriver s til borgeren, der indeholder detaljerede oplysninger om fx deres helbred og tiltag i forbindelse med en beskæftigelsessag, til at man har besvaret en fra borgeren, der indeholder personfølsomme oplysninger, og dermed sendt oplysningerne ud i æteren igen. Det er ikke er medarbejdernes ansvar at sikre, at borgerne ikke kompromitterer deres oplysninger. Dog er der en forpligtelse til, at opfordre til og støtte borgerne i at benytte sikre løsninger i kommunikationen med Hillerød Kommune. Det er Borgerrådgiverens indtryk at medarbejderne generelt er bevidste om ikke at kompromittere borgernes personfølsomme oplysninger. Når det alligevel sker i noget der kan ligne et relativt stort omfang, er det ofte i et forsøg på at sænke barrieren for tilgængeligheden, og gøre det lettere for borgeren at kommunikere med sagsbehandleren. I nogle tilfælde kan det endda være den eneste måde det er muligt at komme i kontakt med en borger på, på grund af særlige problematikker. Dette kan i helt særlige tilfælde være et legitimt hensyn. Reglerne om behandlingssikkerhed ved behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 32. Forsendelse af s og sms-beskeder sker som udgangspunkt på en måde, hvor det potentielt er muligt for uvedkommende at overvåge, opsnappe, læse, kopiere eller ændre de transmitterede oplysninger. Det er Datatilsynets vurdering, at risikoen for, at dette kan ske, er relativ høj. En væsentlig del af vurderingen af niveauet for behandlingssikkerhed er personoplysningernes karakter, herunder om der er tale om oplysninger af fortrolig eller følsom karakter. Hovedreglen er, at der ikke kan sendes SMS-beskeder, der indeholder følsomme oplysninger eller oplysninger, der kan karakteriseres som fortrolige. Det er fordi, at det ikke er muligt at sikre SMS-beskeder med kryptering. SMS er dog en både brugbar og god måde at give korte servicebeskeder og påmindelser på. Man kan godt sende SMS er til borgerne, hvis man har fokus på at udelade oplysninger, der kan karakteriseres som fortrolige og personfølsomme. Det kan fx være beskeder som Vi ses kl 10 på mandag. I helt særlige tilfælde kan hensynet til databeskyttelsen fraviges til fordel for andre mere tungtvejende hensyn, herunder fx hensynet til at sikre liv og helbred. Sådanne situationer kommer navnlig på tale i forhold til særligt udsatte grupper som fx hjemløse. Databeskyttelsesreglerne skal altså ses i sammenhæng med andre grundlæggende rettigheder. Datatilsynet vurderer, at en sådan lempelse af databeskyttelsen skal ske efter en konkret vurdering, og at overvejelserne herom skal være dokumenteret. Samlet betyder det, at hovedreglen er, at når der kommunikeres med borgerne, må personfølsomme oplysninger alene sendes via sikker mail. Både når der er tale om en SMS, en enkelt , eller en besvarelse på en , der indeholder den originale henvendelse fra borgeren. Undtagelserne dækker over ikke-følsomme oplysninger i fx korte servicebeskeder, korrespondance om ikkepersonfølsomme oplysninger og sidst i de helt særlige tilfælde, hvor det efter et socialfagligt eller lægeligt skøn er påkrævet med en sms for at få kontakt med eller budskabet igennem til en udsat borger. 12

13 I forhold til SMS-beskeder kan der tilkomme en problematik i forhold til journaliseringspligten. SMS-beskeder kan journaliseres som et notat, eller der kan laves et screen-dump, som gemmes på sagen. Journaliseringspligten Det er helt afgørende, at Hillerød Kommunes medarbejdere holder en stram disciplin i forhold til journaliseringspligten. Det har betydning for borgernes retssikkerhed, for kvaliteten af det arbejde som skal udføres på baggrund af sagens akter, og af dokumentationsårsager. Det glipper ind i mellem, og i nogle sager får det store konsekvenser til følge. Hvis kommunen har modtaget eller afsendt et dokument, som den har pligt til at journalisere, skal dokumentet journaliseres, snarest muligt efter det er modtaget eller afsendt. Det følger af offentlighedslovens 15, stk. 2. Når borgerne oplever, at fx en ansøgning ikke er journaliseret og ikke behandlet, kan det medvirke til at borgeren mister tilliden til kommunen. Der kan opstå en mistro til, at der ikke er orden i sagerne, og det kan i høj grad have betydning for samarbejdet. Borgeren kan fx begynde at tjekke at arbejdet bliver udført korrekt ved at ringe og bede om opfølgning på sagens gang i uforholdsmæssigt omfang, bede om aktindsigt gentagne gange eller sætte en leder eller måske en lokalpolitiker cc på al korrespondance. Det er opslidende for alle parter og ikke gavnligt for det egentlige formå,l som sagen retter sig i mod. Sædvanlige papirbaserede dokumenter (f.eks. breve til og fra en borger) i almindelighed bør være journaliseret 3-4 arbejdsdage efter modtagelsen eller afsendelsen. s bør i almindelighed være journaliseret senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen eller afsendelsen. De nævnte frister begynder at løbe fra dagen efter modtagelsen eller afsendelsen af dokumentet. En tråd - dvs. flere s, der hver især kan karakteriseres som enkelte dokumenter - vil i princippet kunne journaliseres samlet, hvis journaliseringsfristen overholdes. Journaliseringsfristen for s indebærer dog den begrænsning i omfanget af en tråd, at den første i tråden, der er journaliseringspligtig, ikke må være ældre end 7 arbejdsdage, når tråden journaliseres. (Se fx udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, samt dennes Myndighedsguide) Indledende sagsbehandlingsskridt i afgørelsessager Der sker ind i mellem det, at en borger oplever at have søgt om noget, men sagen bliver ikke behandlet. Det kan have flere årsager. Ind i mellem er det den enkle årsag, at sagsbehandleren ikke har opfattet det som en konkret ansøgning og derfor har givet generel vejledning om reglerne på området (i denne sammenhæng er det naturligvis vigtigt at sikre, at borgeren ikke kan få den opfattelse, at der er givet et mundtligt afslag). Det kan også bero på, at sagen bliver glemt, fx fordi det ikke er korrekt noteret eller journaliseret, at der er modtaget en ansøgning. Det kan også være, at omstændighederne ændrer sig, så sagsbehandleren ikke mener, at ansøgningen er relevant længere, og at det ikke bliver aftalt med borgeren, hvad der skal ske med ansøgningen. Borgerne har krav på direkte besked om at kommunen har modtaget en ansøgning, hvad sagen drejer sig om, og hvor lang en sagsbehandlingstid de kan forvente senest 1 måned efter sagen er modtaget. Hvis der træffes afgørelse i sagen inden 1 måned, kan afgørelsen udgøre svaret. Borgerrådgiveren anbefaler, at der sendes kvitteringsskrivelse til borgeren med de ovenstående oplysninger snarest muligt efter modtagelsen af en ansøgning, uanset om ansøgningen afgives mundtligt eller skriftligt. 13

14 Det bør fremgå af kvitteringsskrivelsen, hvornår ansøgningen er modtaget. Således fremstår det klart, inden for hvilken tidsmæssig ramme sagsbehandlingen skal tilrettelægges. På denne måde hjælpes en strammere sags-styring på vej i relation til ansøgningssager, borgerne bliver informeret i henhold til reglerne på området og det muliggør et præcist overblik over egen sagsbehandlingstid i forskellige ansøgningssager. Sammenfatning Borgerrådgiveren konstaterer med glæde og tilfredshed, at samarbejdet med afdelingerne i kommunen overordnet er utroligt godt. Der er stor villighed i afdelingerne generelt til at se på egen praksis og møde borgerne i deres klagepunkter og blive endnu dygtigere. Borgerrådgiveren oplever et stort engagement fra alle medarbejdere og generelt en åben og dialogsøgende forvaltning. Fremadrettet vil Borgerrådgiveren registrere egen sagsbehandlingstid og enhedernes svartid, så det er muligt for afdelingerne at følge med i dette og evaluere egen indsats. Borgerrådgiveren anbefaler, at kommunen ophører med at benytte administrative stopdatoer på løbende ydelser på handicapområdet. På baggrund af beretningsperiodens henvendelser, peger Borgerrådgiveren i denne beretning på nogle fokusområder, hvor der efter Borgerrådgiverens opfattelse er et potentiale til forbedring. Det drejer sig om digital kommunikation med borgerne, journaliseringspligten og slutteligt indledende sagsbehandlingsskridt i ansøgningssager. 14

Beretning fra. borgerrådgiveren. Hillerød Kommune April 2016

Beretning fra. borgerrådgiveren. Hillerød Kommune April 2016 Beretning fra borgerrådgiveren Hillerød Kommune April 2016 1 Indhold Resume Indledning Overordnet om borgerrådgiveren Borgerrådgiverens opgaver og organisering Statistik over henvendelser Observationer

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse Borgerrådgiverens funktion...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Hjælpe og vejlede borgerne der

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april april 2016

Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april april 2016 Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april 2015- april 2016 Nærværende beretning giver en overordnet status på borgerrådgiverens funktionsperiode fra 1. april 2015 til 31. marts 2016. 1. Borgerrådgiverfunktionen

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering... 3 Hvad kan borgerrådgiveren... 4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Ressourceforbrug... 5 Hvordan

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Borgerrådgiverens beretning 2017 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...3 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2018

Borgerrådgiverens beretning 2018 Borgerrådgiverens beretning 2018 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...4 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Borger- rådgiver Årsberetning 2017

Borger- rådgiver Årsberetning 2017 Borger- rådgiver Årsberetning 2017 Årsberetning Årsberetningen sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer og giver et overblik over, hvilke henvendelser borgerrådgiveren har behandlet i 2017. Beretningen

Læs mere

God forvaltningsskik. i Varde Kommune

God forvaltningsskik. i Varde Kommune God forvaltningsskik i Varde Kommune God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune Varde Kommune ønsker, at borgere, erhvervsliv og øvrige interessenter skal opleve, at behandlingen af deres

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren

Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren Borgerrådgiverens bemyndigelse, kompetence og opgaver Borgerrådgiveren er ansvarlig for at overvåge og sikre god og korrekt service over for borgerne i overensstemmelse

Læs mere

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 23 MARTS 2019 Klar RET Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar Klagesvar, der lever op til kommunens værdigrundlag og principperne for god forvaltningsskik, vil almindeligvis efterlade borgerne med

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Kritik af utilstrækkelig vejledning i Socialforvaltningen Håndtering og fordeling af post på beskæftigelsesområdet Digital Post fra borger

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Borgerrådgiverfunktion styrker borgernes retssikkerhed Manglende vejledning kan koste både borger og kommune dyrt Vellykket Målrettet Indsats

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 29. april 2015 REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE 1. Generelt om Borgerrådgiveren i Gladsaxe Kommune Om Borgerrådgiverfunktionen 1.1. Gladsaxe Kommunes

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...4 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE BYRÅDET BORGERVEJLEDER BORGERVEJLEDERENS ÅRSBERETNING APRIL 2018 APRIL 2019

FREDERICIA KOMMUNE BYRÅDET BORGERVEJLEDER BORGERVEJLEDERENS ÅRSBERETNING APRIL 2018 APRIL 2019 FREDERICIA KOMMUNE BYRÅDET BORGERVEJLEDER BORGERVEJLEDERENS ÅRSBERETNING APRIL 2018 APRIL 2019 BORGERVEJLEDERENS ÅRSBERETNING APRIL 2018 APRIL 2019 Indholdsfortegnelse: Baggrund Side 3 Organisering og

Læs mere

Principper for god borgerkontakt i Mariagerfjord Kommune

Principper for god borgerkontakt i Mariagerfjord Kommune Notat Center for Byråd, Personale og Strategi Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 85.02.10-A26-1-17 Ref.: Mie Skotte Sølvkjær Direkte

Læs mere

Beretning fra Borgerrådgiveren

Beretning fra Borgerrådgiveren Beretning fra Borgerrådgiveren 1. halvår 2016 Kolding Kommune Borgerrådgivning Forord I Kolding Kommune har borgerrådgiverfunktionen eksisteret siden 1. august 2011. Jeg tiltrådte stillingen pr. 7. december

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE BYRÅDET BORGERVEJLEDER BORGERVEJLEDERENS ÅRSBERETNING APRIL 2018 APRIL 2019

FREDERICIA KOMMUNE BYRÅDET BORGERVEJLEDER BORGERVEJLEDERENS ÅRSBERETNING APRIL 2018 APRIL 2019 FREDERICIA KOMMUNE BYRÅDET BORGERVEJLEDER BORGERVEJLEDERENS ÅRSBERETNING APRIL 2018 APRIL 2019 BORGERVEJLEDERENS ÅRSBERETNING APRIL 2018 APRIL 2019 Indholdsfortegnelse: Baggrund Side 3 Organisering og

Læs mere

Vedtægter for borgerrådgiveren. i Sønderborg Kommune

Vedtægter for borgerrådgiveren. i Sønderborg Kommune Vedtægter for borgerrådgiveren i Sønderborg Kommune 2018 1 23-01-2018 Sags nr.: 17/312 Borgerrådgiverens overordnede funktion 1 Byrådet i Sønderborg Kommune har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Mariagerfjord Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen varetager opgaver svarende

Læs mere

Jeg skrev blandt andet følgende til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Jeg skrev blandt andet følgende til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Fremsendt dags dato med e-mail til: bif@bif.kk.dk og cduklagesager@bif.kk.dk 12-10-2012 Sagsnr. 2012-91002

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Borgerrådgiverens halvårsstatus 2019

Borgerrådgiverens halvårsstatus 2019 HALVÅRSSTATUS FOR PERIODEN AUGUST 2018 TIL JANUAR 2019 Borgerrådgiverens halvårsstatus 2019 Introduktion til funktionen i Ringsted Kommune I denne halvårsstatus redegør borgerrådgiveren for funktionens

Læs mere

Resume Formålet med borgerrådgiveren Borgerrådgiverens opgaver Organisering af borgerrådgivningsfunktionen... 5

Resume Formålet med borgerrådgiveren Borgerrådgiverens opgaver Organisering af borgerrådgivningsfunktionen... 5 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Formålet med borgerrådgiveren... 4 Borgerrådgiverens opgaver... 4 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen... 5 Træffetider og henvendelsesflow... 5 Processen omkring

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse:

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Opstart af funktionen Borgerrådgiver... 3 Udarbejdet materiale... 4 Konklusion... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser...

Læs mere

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Borgerrådgiveren modtager skriftlige, personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne i Københavns Kommune og er dagligt i kontakt med forvaltningernes medarbejdere

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning for perioden. fra 1. april 2016 til 30. juni BERETNING

Borgerrådgiverens beretning for perioden. fra 1. april 2016 til 30. juni BERETNING Borgerrådgiverens beretning for perioden 1. april 2016 til 30. juni 2018 BERETNING August 2018 Journal nr. 00.07.40-P05-1-14 Sagsbehandler BORGERRÅDGIVER Beretningen giver en overordnet status på borgerrådgiverens

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Borgerrådgiver. Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune

Borgerrådgiver. Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune Borgerrådgiver Præsentation af Borgerrådgiver Generelle bestemmelser Kompetencer Sagsbehandling Beretning 2015 Præsentation af Borgerrådgiver Udvidelse af Borgerrådgiverfunktionen Omfatter nu 324.000 borgere

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning

Borgerrådgiverens beretning Hillerød Kommune Borgerrådgiverens beretning April 2018 Indledning Det er tid til den årlige beretning fra borgerrådgiveren og dermed tid til at samle op på de spørgsmål og problemer, som borgerne fortæller

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning for 1. halvår Juli 2017

Borgerrådgiverens beretning for 1. halvår Juli 2017 Borgerrådgiverens beretning for 1. halvår 2017 Juli 2017 1 Borgerrådgiverens beretning for 1. halvår 2017 Sammenfatning Der har i det første halve år været 267 henvendelser til borgerrådgiveren, hvilket

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

DET HAR KONSEKVENSER AT VEJLEDE BORGERNE FORKERT

DET HAR KONSEKVENSER AT VEJLEDE BORGERNE FORKERT 22 FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2017 DET HAR KONSEKVENSER AT VEJLEDE BORGERNE FORKERT Realudligning lyder teknisk. Men det dækker over en vigtig problemstilling, når myndighederne kommer til at give

Læs mere

Procedurer for sagsbehandling og datahåndtering

Procedurer for sagsbehandling og datahåndtering Procedurer for sagsbehandling og datahåndtering Greenland Business A/S Revideret den 7. december 2017. Hvornår har vi en sag?... 3 Oprettelse af en sag... 3 Begrænsninger for adgangen til at søge støtte...

Læs mere

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ FOB 04.536 Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ mv. En borger klagede over en kommunes sagsbehandlingstid. Borgeren rettede første gang henvendelse til kommunen i 1998, og kommunen afsluttede

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Her er din borgerrådgiver Januar 2016

Her er din borgerrådgiver Januar 2016 Her er din borgerrådgiver Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Borgerrådgiveren er til for dig 3 Hvad kan borgerrådgiveren gøre... 3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Sådan behandler

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2014 August 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet I denne pjece kan du læse om de

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2017

Borgerrådgiverens beretning 2017 Borgerrådgiverens beretning 2017 Borgerrådgiver Janne Andersen Esbjerg Kommune Nørregade 19 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 20 10 jaa4@esbjergkommune.dk Forord Esbjerg september 2018 Borgerrådgiverfunktionen

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Administrationens opfølgning på de aktiviteter, der blev sat i værk, som følge af Borgerrådgiverens rapport for 2017

Administrationens opfølgning på de aktiviteter, der blev sat i værk, som følge af Borgerrådgiverens rapport for 2017 Administrationens opfølgning på de aktiviteter, der blev sat i værk, som følge af Borgerrådgiverens rapport for 2017 Anbefalinger og handlinger som vedrører hele organisationen Borgerrådgiverens rapport

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere