Honeycomb Cellpack A/S Skelvej 1, 8881 Thorsø CVR-nr. / CVR no

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Honeycomb Cellpack A/S Skelvej 1, 8881 Thorsø CVR-nr. / CVR no"

Transkript

1 Skelvej 1, 8881 Thorsø CVR-nr. / CVR no Årsrapport for 2019 Annual report for 2019 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d Preben Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Vi er et uafhængigt medlem af det globale rådgivnings- og revisionsnetværk Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tel CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Table of contents Selskabsoplysninger m.v. 3 Company information etc. Ledelsespåtegning 4 Statement of the Board of Directors and Executive Board on the annual report Den uafhængige revisors revisionspåtegning 5-9 Independent auditor s report Ledelsesberetning Management s review Resultatopgørelse 12 Income statement Balance Balance sheet Egenkapitalopgørelse 15 Statement of changes in equity Noter Notes 2

3 Selskabsoplysninger m.v. Company information etc. Selskabet The company Binavn / Secondary firm name: Møllecell A/S, Honeycomb A/S, Cellepap A/S, Cellefyld A/S, Cellpack A/S Skelvej Thorsø Telefon / Tel.: Telefax / Fax: Hjemmeside / Website: Hjemsted / Registered office: Favrskov CVR-nr. / CVR no.: Regnskabsår / Financial year: Direktion Executive Board Thomas Jørgen Bladt Bestyrelse Board of Directors Preben Larsen, formand / chairman Thomas Jørgen Bladt Svend Kristian Jensen Revision Auditors Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 3

4 Ledelsespåtegning Statement of the Board of Directors and Executive Board on the annual report Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for. We have on this day presented the annual report for the financial year for. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. The annual report is presented in accordance with Danish Financial Statements Act (Årsregnskabsloven). Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the assets, liabilities and financial position as at and of the results of the activities for the financial year Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. We believe that the management's review includes a fair review of the matters dealt with in the management's review. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. The annual report is submitted for adoption by the general meeting. Thorsø, den 11. marts 2020 Thorsø, March 11, 2020 Direktionen Executive Board Thomas Jørgen Bladt Bestyrelsen Board Of Directors Preben Larsen Formand / Chairman Thomas Jørgen Bladt Svend Kristian Jensen 4

5 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Independent auditor s report Til kapitalejeren i Honeycomb Cellpack A/S To the Shareholder of Honeycomb Cellpack A/S Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Honeycomb Cellpack A/S for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Opinion We have audited the financial statements of for the financial year , which comprise the income statement, balance sheet, statement of changes in equity and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. The financial statements are prepared in accordance with Danish Financial Statements Act (Årsregnskabsloven). Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. In our opinion the financial statements give a true and fair view of the assets, liabilities and financial position at and of the results of the operations for the financial year in accordance with the Danish Financial Statements Act (Årsregnskabsloven). Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Basis for conclusion We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and the additional requirements applicable in Denmark. Our responsibilities under those standards and requirements are further described in the Auditor s responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) and the additional requirements applicable in Denmark, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 5

6 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Independent auditor s report Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Statement regarding the management s review Management is responsible for management s review. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. Our opinion on the financial statements does not cover management s review, and we do not express any form of assurance conclusion thereon. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read management s review and, in doing so, consider whether management s review is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the audit, or otherwise appears to be materially misstated. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Moreover, it is our responsibility to consider whether management s review provides the information required under the Danish Financial Statements Act. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Based on the work we have performed, we conclude that management s review is in accordance with the financial statements and has been prepared in accordance with the requirements of the Danish Financial Statements Acts. We did not identify any material misstatement of management s review. 6

7 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Independent auditor s report Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Management's responsibility for the financial statements The Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act. Furthermore the Management is responsible for the internal control as the Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting in preparing the financial statements unless management either intends to liquidate the or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Auditor s responsibilities for the audit of the financial statements Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and the additional requirements applicable in Denmark will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 7

8 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Independent auditor s report Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: As part of an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and the additional requirements applicable in Denmark, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: Identificerer og vurderer vi risikoen for Identify and assess the risks of material væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, misstatement of the financial statements, uanset om denne skyldes besvigelser eller whether due to fraud or error, design and fejl, udformer og udfører revisionshandlinger perform audit procedures responsive to those som reaktion på disse risici samt opnår revi- risks, and obtain audit evidence that is sionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at sufficient and appropriate to provide a basis danne grundlag for vores konklusion. Risi- for our opinion. The risk of not detecting a koen for ikke at opdage væsentlig fejlinforma- material misstatement resulting from fraud is tion forårsaget af besvigelser er højere end higher than for one resulting from error as ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fraud may involve collusion, forgery, fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen- intentional omissions, misrepresentations, or sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udela- the override of internal control. delser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol Obtain an understanding of internal control med relevans for revisionen for at kunne ud- relevant to the audit in order to design audit forme revisionshandlinger, der er passende procedures that are appropriate in the cir- efter omstændighederne, men ikke for at cumstances, but not for the purpose of kunne udtrykke en konklusion om effektivi- expressing an opinion on the effectiveness of teten af selskabets interne kontrol. the internal control. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, Evaluate the appropriateness of accounting som er anvendt af ledelsen, er passende, policies used and the reasonableness of samt om de regnskabsmæssige skøn og til- accounting estimates and related disclosures knyttede oplysninger, som ledelsen har udar- made by management. bejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Conclude on the appropriateness of manage- årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin- ment s use of the going concern basis of cippet om fortsat drift er passende, samt om accounting in preparing the financial state- der på grundlag af det opnåede revisions- ments and, based on the audit evidence bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med obtained, whether a material uncertainty begivenheder eller forhold, der kan skabe exists related to events or conditions that 8

9 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Independent auditor s report betydelig tvivl om selskabets evne til at fort- may cast significant doubt on the ability to sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er continue as a going concern. If we conclude en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revi- that a material uncertainty exists, we are sionspåtegning gøre opmærksom på oplys- required to draw attention in our auditor s ninger herom i årsregnskabet eller, hvis report to the related disclosures in the finan- sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, cial statements or, if such disclosures are modificere vores konklusion. Vores konklu- inadequate, to modify our opinion. Our sioner er baseret på det revisionsbevis, der er conclusions are based on the audit evidence opnået frem til datoen for vores revisions- obtained up to the date of our auditor s påtegning. Fremtidige begivenheder eller for- report. However, future events or conditions hold kan dog medføre, at selskabet ikke læn- may cause the to cease to continue as a gere kan fortsætte driften. going concern. Tager vi stilling til den samlede præsentation, Evaluate the overall presentation, structure struktur og indhold af årsregnskabet, her- and contents of the financial statements, under noteoplysningerne, samt om årsregn- including the disclosures, and whether the fi- skabet afspejler de underliggende transaktio- nancial statements represent the underlying ner og begivenheder på en sådan måde, at transactions and events in a manner that der gives et retvisende billede heraf. gives a true and fair view. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. Aalborg, den 11. marts 2020 Aalborg, March 11, 2020 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. / CVR no Søren V. Pedersen Statsaut. revisor State Authorized Public Accountant MNE-nr. / MNE-no. mne

10 Ledelsesberetning Management s review Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at udvikle og producere stødabsorberende og fikserende emballage baseret på papirhoneycomb (bicellestruktur). Primary activities The company's activities consist of the development and manufacture of impactabsorbing and product-securing packaging, which is based on a honeycomb cell structure, and other packaging solutions. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatopgørelsen for tiden udviser et resultat på DKK mod DKK for tiden Balancen viser en egenkapital på DKK Development in activities and financial affairs The income statement for the period shows a profit/loss of DKK 1,398,019 against DKK 1,019,179 for the period The balance sheet shows equity of DKK 8,176,325. Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende. The management considers the net profit for the year to be satisfactory. Det er ledelsens vurdering at 2019 igen indebar en tilfredsstillende vækst i de ønskede målgrupper. Virksomhedens strategiske fokus er fortsat på udvikling og produktion af emballage i papir honeycomb hvor der arbejdes med kundetilpassede løsninger og hvor virksomhedens produkter differentierer sig ved høj kvalitet, kompleksitet og leveringssikkerhed. The management finds that 2019 again entailed a satisfying growth in the desired target groups. The company's strategic focus remains with the development and production of packaging in paper honeycomb - working with specially adapted solutions for the individual customer, and the company differentiate products with high quality, complexity and delivery reliability. Det vurderes at virksomheden stadig har en stærk position i markedet, på baggrund af et højt tekniske niveau kombineret med stærk kvalitetsstyring (tidligere implementeret ISO9001:2015) Virksomheden er yderligere i 2019 blevet FSC certificeret. Der er ligeledes i 2019 igen yderligere investeret i optimering af produktion og sikring af stabilitet og leveringssikkerhed. The management also finds that the company has a strong position in the market, based on a high technical level combined with high quality management (previously implemented ISO9001: 2015) The company have further achived the FSC certification in Further investments have been made in optimizing production and ensuring stability and delivery security through Ledelsen vurderer at de kommende år vil bringe øget aktivitet, bl.a. på baggrund af det øgede fokus på FN s 17 verdensmål og den globale interesse for bæredygtighed. Året 2020 vil The management expects that the coming year will bring increased level of activity. on basis of the increased focus on the UN's 17 global goals and the global interest in sustainability. The year 10

11 Ledelsesberetning Management s review således indebære øget aktivitet og indtjening, og ledelsen har på denne baggrund primo 2020 iværksat en udbygning af virksomhedens produktionsbygninger will thus entail increased level of activity and earnings, and on basis of this the management has initiated an expansion of the production buildings in early

12 Resultatopgørelse Income statement Note DKK DKK Bruttofortjeneste Gross profit 1 Personaleomkostninger Staff costs Resultat før af- og nedskrivninger Profit before depreciation, amortisation, write-downs and impairment losses Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Depreciation and impairments losses of property, plant and equipment Resultat før finansielle poster Profit before net financials Finansielle omkostninger Financial expenses Resultat før skat Profit before tax Skat af årets resultat Tax on profit or loss for the year Årets resultat Profit for the year Forslag til resultatdisponering Proposed appropriation account Forslag til udbytte for regnskabsåret Proposed dividend for the financial year Overført resultat Retained earnings I alt Total 12

13 Balance Balance sheet AKTIVER ASSETS Note DKK DKK Grunde og bygninger Land and buildings Produktionsanlæg og maskiner Plant and machinery Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Materielle anlægsaktiver i alt Total property, plant and equipment Anlægsaktiver i alt Total non-current assets Råvarer og hjælpematerialer Raw materials and consumables Varer under fremstilling Work in progress Fremstillede varer og handelsvarer Manufactured goods and goods for resale Varebeholdninger i alt Total inventories Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Andre tilgodehavender Other receivables Periodeafgrænsningsposter Prepayments Tilgodehavender i alt Total receivables Likvide beholdninger Cash Omsætningsaktiver i alt Total current assets Aktiver i alt Total assets 13

14 Balance Balance sheet PASSIVER EQUITY AND LIABILITIES Note DKK DKK Selskabskapital Share capital Overført resultat Retained earnings Forslag til udbytte for regnskabsåret Proposed dividend for the financial year Egenkapital i alt Total equity Hensættelser til udskudt skat Provisions for deferred tax Hensatte forpligtelser i alt Total provisions 2 Ansvarlig lånekapital Subordinate loan capital 2 Gæld til realkreditinstitutter Mortgage debt 2 Gæld til øvrige kreditinstitutter Payables to other credit institutions 2 Anden gæld Other payables Langfristede gældsforpligtelser i alt Total long-term payables 2 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Short-term part of long-term payables Gæld til øvrige kreditinstitutter Payables to other credit institutions Leverandører af varer og tjenesteydelser Trade payables Anden gæld Other payables Kortfristede gældsforpligtelser i alt Total short-term payables Gældsforpligtelser i alt Total payables Passiver i alt Total equity and liabilities 3 Eventualforpligtelser Contingent liabilities 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Charges and security 14

15 Egenkapitalopgørelse Statement of changes in equity Beløb i DKK Figures in DKK Selskabskapital Share capital Overført resultat Retained earnings Forslag til udbytte for regnskabsåret Proposed dividend for the financial year Egenkapitalopgørelse for Statement of changes in equity for Saldo pr Balance as at Betalt udbytte Dividend paid Forslag til resultatdisponering Net profit/loss for the year Saldo pr Balance as at Egenkapitalopgørelse for Statement of changes in equity for Saldo pr Balance as at Betalt udbytte Dividend paid Forslag til resultatdisponering Net profit/loss for the year Saldo pr Balance as at

16 Noter Notes DKK DKK 1. Personaleomkostninger Staff costs Lønninger Wages and salaries Pensioner Pensions Andre omkostninger til social sikring Other social security costs Andre personaleomkostninger Other staff costs I alt Total Gennemsnitligt antal beskæftigede i året Average number of employees during the year 2. Langfristede gældsforpligtelser Longterm payables Beløb i DKK Figures in DKK Afdrag første år Repayment first year Restgæld efter 5 år Outstanding debt after 5 years Gæld i alt Total payables at Gæld i alt Total payables at Ansvarlig lånekapital Subordinate loan capital Gæld til realkreditinstitutter Mortgage debt Gæld til øvrige kreditinstitutter Payables to other credit institutions Anden gæld Other payables I alt Total Af den ansvarlige lånekapital træder det fulde beløb tilbage for selskabets eksisterende kreditorer. Den ansvarlige lånekapital forrentes med 2,5% p.a. og afdrages årligt med kr. frem til The full amount of the subordinate loan capital ranks after the company's existing creditors. The subordinate loan capital carries interest at a rate of 2.5% p.a. and is repaid annually by DKK until

17 Noter Notes 3. Eventualforpligtelser Contingent liabilities Andre eventualforpligtelser Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter forholdsmæssigt for selskabsskatter for de sambeskattede selskaber. Hæftelsen udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af den ultimative modervirksomhed. Hæftelsen omfatter derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som konsekvens af ændringer til sambeskatningsindkomsten m.v. Other contingent liabilities The company is taxed jointly with the other Danish companies in the group and is liable for income taxes on a pro rata basis for the jointly taxed companies. The maximum liability totals an amount corresponding to the share of the capital in the company which is owned directly or indirectly by the ultimate parent. The liability also includes any subsequent corrections to the calculated tax liability as a consequence of changes made to the jointly taxable income etc. 4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Charges and security Til sikkerhed for engagement med realkreditinstitutter er der givet ejerpant på t.dkk i grunde og bygninger, 1. prioritet. As security for exposure with credit institutions, a mortage of DKK 6,900k for the land and buildings has been provided, 1st priority. Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter og kreditinstitutter i øvrigt, er der stillet følgende sikkerheder: Virksomhedspant på t.dkk omfattende tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, produktionsanlæg og maskiner samt varebeholdninger. Ejerpant på t.dkk med sikkerhed i grund og bygninger, 2. prioritet. Løsørepant på t.dkk med sikkerhed i maskiner og inventar. As security for exposure with credit institutions, the following securities have been provided: Floating charge of DKK 7,000k covering recievables from sales of good an services, production plant and machinery and investory. Mortgage of DKK 5,450k with security in land and buildings, 2nd priority.. Chattel mortgage of DKK 3,825k with security in machinery and inventory. 17

18 Noter Notes 5. Anvendt regnskabspraksis Accounting policies GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse. GENERAL The annual report is presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act (Årsregnskabsloven) for enterprises in reporting class B with application of provisions for a higher reporting class. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. The accounting policies have been applied consistently with previous years. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Basis of recognition and measurement Income is recognised in the income statement as earned, including value adjustments of financial assets and liabilities. All expenses, including depreciation, amortisation, impairment losses and write-downs, are also recognised in the income statement. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow to, and the value of such assets can be measured reliably. Liabilities are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow from, and the value of such liabilities can be measured reliably. On initial recognition, assets and liabilities are measured at cost. Subsequently, assets and liabilities are measured as described for each item below. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. On recognition and measurement, account is taken of foreseeable losses and risks arising before the date at which the annual report is presented and proving or disproving matters arising on or before the balance sheet date. 18

19 Noter Notes 5. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Accounting policies - continued - VALUTA Årsrapporten er aflagt i danske kroner. CURRENCY The annual report is presented in Danish kroner (DKK). Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser. On initial recognition, transactions denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates applicable at the transaction date. Exchange rate differences between the exchange rate applicable at the transaction date and the exchange rate at the date of payment are recognised in the income statement as a financial item. Receivables, payables and other monetary items denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates applicable at the balance sheet date. The difference between the exchange rate applicable at the balance sheet date and at the date at which the receivable or payable arose or was recognised in the latest annual report is recognised under financial income or expenses in the income statement. Fixed assets, inventories and other non-monetary assets acquired in foreign currencies are translated using historical exchange rates. RESULTATOPGØRELSE INCOME STATEMENT Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger. Gross profit Gross profit comprises revenue, other operating income and raw materials and consumables and other external expenses. Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden ud- Revenue Income from the sale of goods is recognised in the income statement if delivery has taken place and the risk has passed to the buyer before the 19

20 Noter Notes 5. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Accounting policies - continued - gangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. end of the financial year and where the selling price can be determined reliably and is expected to be paid. Revenue is measured at fair value and is determined exclusive of VAT and other taxes collected on behalf of third parties and less discounts. Other operating income Other operating income comprises income of a secondary nature in relation to the enterprise s activities, including rental income, negative goodwill and gains on the sale of intangible assets and property, plant and equipment. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer med tillæg af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder evt. svind. Under omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes tillige nedskrivninger på lagerbeholdninger af råvarer og hjælpematerialer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger. Costs of raw materials and consumables Costs of raw materials and consumables comprise raw materials and consumables used for the year as well as any changes in inventories, including any inventory wastage. Write-downs of inventories of raw materials and consumables are also recognised under raw materials and consumables to the extent that these do not exceed normal write-downs. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger. Other external expenses Other external expenses comprise costs relating to distribution, sales and advertising and administration, premises and bad debts to the extent that these do not exceed normal writedowns. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt Staff costs Staff costs comprise wages and salaries as well 20

21 Noter Notes 5. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Accounting policies - continued - øvrige personalerelaterede omkostninger. as other staff-related costs. Af- og nedskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider og restværdier: Depreciation and impairment losses The depreciation of property, plant and equipment aim at systematic depreciation over the expected useful lives of the assets. Assets are depreciated according to the straight-line method based on the following expected useful lives and residual values: Brugstid, år Restværdi DKK Useful lives, years Residual value DKK Bygninger Buildings Produktionsanlæg og maskiner Plant and machinery Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other plant, fixtures and fittings, tools and equipment Grunde afskrives ikke. Land is not depreciated. Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt. The basis of depreciation is the cost of the asset less the expected residual value at the end of the useful life. Moreover, the basis of depreciation is reduced by any impairment losses. The useful life and residual value are determined when the asset is ready for use and reassessed annually. Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i afsnittet Nedskrivning af anlægsaktiver. Property, plant and equipment are impaired in accordance with the accounting policies referred to in the Impairment losses on fixed assets section. Andre driftsomkostninger Other operating expenses Andre finansielle poster Other net financials Under andre finansielle poster indregnes Interest income and interest expenses, foreign 21

22 Noter Notes 5. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Accounting policies - continued - renteindtægter og renteomkostninger, valutakursgevinster og -tab ved transaktioner i fremmed valuta m.v. exchange gains and losses on transactions denominated in foreign currencies etc. are recognised in other net financials. Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle forpligtelser indregnes løbende som finansiel omkostning. Amortisation of capital losses and borrowing costs relating to financial liabilities is recognised on an ongoing basis as financial expenses. Skat af årets resultat Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen. Tax on profit/loss for the year The current and deferred tax for the year is recognised in the income statement as tax on the profit/loss for the year with the portion attributable to the profit/loss for the year, and directly in equity with the portion attributable to amounts recognised directly in equity. Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. The company is jointly taxed with Danish consolidated enterprises. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. In connection with the settlement of joint taxation contributions, the current Danish income tax is allocated between the jointly taxed enterprises in proportion to their taxable incomes. This means that enterprises with a tax loss receive joint taxation contributions from enterprises which have been able to use this loss to reduce their own taxable profit. BALANCE BALANCE SHEET Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Property, plant and equipment Property, plant and equipment comprise land and buildings, plant and machinery as well as other fixtures and fittings, tools and equipment. Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og Property, plant and equipment are measured in the balance sheet at cost less accumulated 22

23 Noter Notes 5. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Accounting policies - continued - nedskrivninger. depreciation and impairment losses. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i kostprisen. Cost comprises the purchase price and expenses resulting directly from the purchase until the asset is ready for use. Interest on loans arranged to finance production is not included in the cost. Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig. The total cost of an asset is decomposed into separate components that are depreciated separately if the useful lives of the individual components vary. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår af afsnittet Af- og nedskrivninger. Property, plant and equipment are depreciated using the straight-line method based on useful lives and residual values, which are stated in the Depreciation and impairment losses' section. Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse. Gains and losses on the disposal of property, plant and equipment are determined as the difference between the selling price, if any, less selling costs and the carrying amount at the date of disposal less any costs of disposal. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Impairment losses on fixed assets The carrying amount of fixed assets which are not measured at fair value is assessed annually for indications of impairment over and above what is reflected in depreciation. Hvis selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse. If realised return on an asset or a group of assets is lower than expected, this is considered an indication of impairment. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. If there are indications of impairment, an impairment test is conducted of individual assets or groups of assets. 23

24 Noter Notes 5. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Accounting policies - continued - Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. The assets or groups of assets are impaired to the lower of recoverable amount and carrying amount. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. The higher of net selling price and value in use is used as the recoverable amount. The value in use is determined as the present value of expected net cash flows from the use of the asset or group of assets as well as expected net cash flows from the sale of the asset or group of assets after the expiry of their useful lives. Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. Impairment losses are reversed when the reasons for the impairment no longer exist. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFOprincippet. Der nedskrives til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Inventories Inventories are measured at cost calculated according to the FIFO principle. Inventories are written down to the lower of cost and net realisable value. Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen. The cost of raw materials and consumables as well as goods for resale is determined as purchase prices plus expenses resulting directly from the purchase. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. The net realisable value of inventories is determined as the selling price less costs of completion and costs necessary to make the sale and is determined taking into account marketability, obsolescence and the expected development in the selling price. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Receivables Receivables are measured at amortised cost, which usually corresponds to the nominal value, less write-downs for bad debts. 24

25 Noter Notes 5. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Accounting policies - continued - Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Write-downs for bad debts are determined based on an individual assessment of each receivable if there is no objective evidence of individual impairment of a receivable. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Prepayments Prepayments recognised under assets comprise costs incurred in respect of subsequent financial years. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger. Cash Cash includes deposits in bank accounts as well as operating cash. Egenkapital Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen. Equity The proposed dividend for the financial year is recognised as a separate item in equity. Aktuelle og udskudte skatter Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. Current and deferred tax Current tax payable and receivable is recognised in the balance sheet as tax computed on the basis of the taxable income for the year, adjusted for tax paid on account. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Joint taxation contributions payable and receivable are recognised as income tax under receivables or payables in the balance sheet. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle Deferred tax liabilities and tax assets are recognised on the basis of all temporary differences between the carrying amounts and tax bases of assets and liabilities. However, deferred tax is not recognised on temporary 25

26 Noter Notes 5. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Accounting policies - continued - vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. differences relating to goodwill which is nonamortisable for tax purposes and other items where temporary differences, except for acquisitions, have arisen at the date of acquisition without affecting the net profit or loss for the year or the taxable income. In cases where the tax value can be determined according to different taxation rules, deferred tax is measured on the basis of management s intended use of the asset or settlement of the liability. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Deferred tax assets are recognised, following an assessment, at the expected realisable value through offsetting against deferred tax liabilities or elimination in tax on future earnings. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Deferred tax is measured on the basis of the tax rules and at the tax rates which, according to the legislation in force at the balance sheet date, will be applicable when the deferred tax is expected to crystallise as current tax. Gældsforpligtelser Ansvarlig lånekapital er gældsforpligtelser, hvor kreditor har tilkendegivet at træde tilbage til fordel for alle selskabets øvrige kreditorer. Payables With subordinate loan capital, the creditor has subordinated its claim to those of all other creditors of. Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Long-term payables are measured at cost at the time of contracting such liabilities (raising of the loan). The payables are subsequently measured at amortised cost where capital losses and loan expenses are recognised in the income statement as a financial expense over the term of the payable on the basis of the calculated effective interest rate in force at the time of contracting the liability. 26

27 Noter Notes 5. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Accounting policies - continued - Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. Short-term payables are measured at amortised cost, normally corresponding to the nominal value of such payables. 27

Dansk-Kinesisk Kultur Innovation ApS Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr

Dansk-Kinesisk Kultur Innovation ApS Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr. 38 33 01 95 Årsrapport for regnskabsåret 12.01.17-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.03.18 Carsten Nissen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr. 17 79 20 08 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.16-31.08.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 17.01.18 Johannes Tyge Petersen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

2E Bolig Projektsalg ApS Vossvej 27, 9000 Aalborg CVR-nr

2E Bolig Projektsalg ApS Vossvej 27, 9000 Aalborg CVR-nr Vossvej 27, 9000 Aalborg CVR-nr. 38 68 95 25 Årsrapport for regnskabsåret 01.06.17-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.02.18 Jesper Skovsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Fornax Capital Danmark A/S Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr

Fornax Capital Danmark A/S Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr. 38 73 22 42 Årsrapport for regnskabsåret 08.06.17-31.12.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.06.18 Henrik Svane Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Valentin Vin ApS Søndergårdsvej 18, 9400 Nørresundby CVR-nr

Valentin Vin ApS Søndergårdsvej 18, 9400 Nørresundby CVR-nr Søndergårdsvej 18, 9400 Nørresundby CVR-nr. 27 91 40 39 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.17-30.06.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.11.18 Lars Valentin Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Cafe Vi.2 K/S Kaolinvej 8, 9220 Aalborg Øst CVR-nr

Cafe Vi.2 K/S Kaolinvej 8, 9220 Aalborg Øst CVR-nr Kaolinvej 8, 9220 Aalborg Øst CVR-nr. 31 78 05 86 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.19 Mogens Jørgensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

PDH Tour Accounts ApS Dag Hammerskjolds Alle 42 G, 2100 København Ø CVR-nr

PDH Tour Accounts ApS Dag Hammerskjolds Alle 42 G, 2100 København Ø CVR-nr Dag Hammerskjolds Alle 42 G, 2100 København Ø CVR-nr. 10 65 40 09 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.16-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.03.18 Henrik Ernst Seifert

Læs mere

HL Rent ApS Fjordvænget 4, 9370 Hals CVR-nr

HL Rent ApS Fjordvænget 4, 9370 Hals CVR-nr Fjordvænget 4, 9370 Hals CVR-nr. 25 54 78 02 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.10.15 Helle Larsen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr

Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 28 98 20 62 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.15-30.09.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling,

Læs mere

MX3 ApS Nørrebrogade 45 C, 2., 2200 København N CVR-nr

MX3 ApS Nørrebrogade 45 C, 2., 2200 København N CVR-nr Nørrebrogade 45 C, 2., 2200 København N CVR-nr. 39 36 38 44 Årsrapport for regnskabsåret 20.02.18-31.12.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 07.06.19 Janus Bosen Barnewitz

Læs mere

Birch Ejendomme A/S Bavnehøjvej 9, 9541 Suldrup CVR-nr

Birch Ejendomme A/S Bavnehøjvej 9, 9541 Suldrup CVR-nr Bavnehøjvej 9, 9541 Suldrup CVR-nr. 31 85 26 76 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.05.19 Morten Egekvist Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A/B Jægers Finansieringsselskab A/S under frivillig likvidation Gammel Strand 34, 1202 København K CVR-nr

A/B Jægers Finansieringsselskab A/S under frivillig likvidation Gammel Strand 34, 1202 København K CVR-nr A/B Jægers Finansieringsselskab A/S under frivillig likvidation Gammel Strand 34, 1202 København K CVR-nr. 30 79 93 72 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d.

Læs mere

Gram Industri Invest A/S Gåskærgade 32-34, 6100 Haderslev CVR-nr

Gram Industri Invest A/S Gåskærgade 32-34, 6100 Haderslev CVR-nr Gåskærgade 32-34, 6100 Haderslev CVR-nr. 25 63 57 44 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.05.18 Søren Gram Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Mosquito Cykelcenter Lystrup ApS Lystrupvej 238, 8520 Lystrup CVR-nr

Mosquito Cykelcenter Lystrup ApS Lystrupvej 238, 8520 Lystrup CVR-nr Lystrupvej 238, 8520 Lystrup CVR-nr. 27 33 94 17 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.06.18 Rene Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

UniqueConcepts IVS. Smedeland Glostrup. Årsrapport 1. januar december 2017

UniqueConcepts IVS. Smedeland Glostrup. Årsrapport 1. januar december 2017 UniqueConcepts IVS Smedeland 7 2600 Glostrup Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Dennis Emil Reinhold

Læs mere

SAVH STATSAUT. REVISIONS ApS

SAVH STATSAUT. REVISIONS ApS SAVH STATSAUT. REVISIONS ApS Ringstedvej 71 4000 Roskilde Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/12/2018 Michael Hansen

Læs mere

Bilsyn Plus ApS Gustav Adolphs Vej 5, 2800 Kgs.Lyngby CVR-nr

Bilsyn Plus ApS Gustav Adolphs Vej 5, 2800 Kgs.Lyngby CVR-nr Gustav Adolphs Vej 5, 2800 Kgs.Lyngby CVR-nr. 25 37 66 68 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.01.19 Frank Balle Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Holdingselskabet af 7/ ApS Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr

Holdingselskabet af 7/ ApS Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 33 24 25 30 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.04.17 Thomas Kofoed Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ello Food Engros ApS Støbegodsvej 1, 2450 København SV CVR-nr

Ello Food Engros ApS Støbegodsvej 1, 2450 København SV CVR-nr Støbegodsvej 1, 2450 København SV CVR-nr. 36 18 57 24 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.16-30.06.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.12.17 Helga Sommerlund Hansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport regnskabsår

Årsrapport regnskabsår Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registrerede revisorer The European Receivables Exchange Invest ApS CVR-nr. 34 59 33 96 Store Regnegade 5, 2. tv. 1110 København K Årsrapport 2017 6. regnskabsår Godkendt

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr

Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr. 11 50 43 96 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.05.16 Flemming Ammentorp

Læs mere

Sparta Crossfit ApS Mariane Thomsens Gade 1 C, 3.5, 8000 Aarhus C CVR-nr

Sparta Crossfit ApS Mariane Thomsens Gade 1 C, 3.5, 8000 Aarhus C CVR-nr Mariane Thomsens Gade 1 C, 3.5, 8000 Aarhus C CVR-nr. 34 21 32 59 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.01.18 Per Lilholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

VI ELSKER ApS Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre CVR-nr

VI ELSKER ApS Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre CVR-nr Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre CVR-nr. 38 32 49 26 Årsrapport for regnskabsåret 30.12.16-31.12.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 02.07.18 John Kurt Frobøse Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

MCS Invest Fond 1 K/S

MCS Invest Fond 1 K/S Navervej 16 C, 7000 Fredericia CVR-nr. 36 46 46 90 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06 2018 Henrik

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Resultatopgørelse 7.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Resultatopgørelse 7. CVR-nr. 32 27 28 86 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 17.12.14 Allan Poulsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Jl Ejendomme 2006 ApS Hovedgaden 57, 8220 Brabrand CVR-nr

Jl Ejendomme 2006 ApS Hovedgaden 57, 8220 Brabrand CVR-nr Hovedgaden 57, 8220 Brabrand CVR-nr. 29 41 05 77 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.17-30.09.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.12.18 Lasse Steen Loft Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

JL Revisorer Registreret Revisionsanpartsselskab Majsmarken 1, 7190 Billund CVR-nr

JL Revisorer Registreret Revisionsanpartsselskab Majsmarken 1, 7190 Billund CVR-nr JL Revisorer Registreret Revisionsanpartsselskab Majsmarken 1, 7190 Billund CVR-nr. 31 33 26 99 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.05.18 Jens Elkjær-Larsen

Læs mere

Forty-Two ApS Parkvænget 42, 2920 Charlottenlund CVR-nr

Forty-Two ApS Parkvænget 42, 2920 Charlottenlund CVR-nr Parkvænget 42, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 38 39 44 95 Årsrapport for regnskabsåret 06.02.17-31.12.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.05.18 Michael Seifert Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

KAP Invest ApS Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum CVR-nr

KAP Invest ApS Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum CVR-nr Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum CVR-nr. 35 83 67 64 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.05.17 Allan K. Pedersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

SL Leasing A/S Læsøvej 10, 9800 Hjørring CVR-nr

SL Leasing A/S Læsøvej 10, 9800 Hjørring CVR-nr Læsøvej 10, 9800 Hjørring CVR-nr. 37 46 39 73 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.03.18 Henrik Leth Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Nordisk Logistik Partner ApS Stengårdsvej 25, 4340 Tølløse CVR-nr

Nordisk Logistik Partner ApS Stengårdsvej 25, 4340 Tølløse CVR-nr Stengårdsvej 25, 4340 Tølløse CVR-nr. 35 03 63 34 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 07.06.16 Kern Skovgaard Wandall Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HCH af A/S Priorsvej 31, 8600 Silkeborg CVR-nr

HCH af A/S Priorsvej 31, 8600 Silkeborg CVR-nr Priorsvej 31, 8600 Silkeborg CVR-nr. 27 51 36 46 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.18 Per Mogensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sikring Nord A/S Havnen 16, 9300 Sæby CVR-nr

Sikring Nord A/S Havnen 16, 9300 Sæby CVR-nr Havnen 16, 9300 Sæby CVR-nr. 30 07 18 40 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.05.19 Lars Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Vi er

Læs mere

Dansk Facility Service A/S Vandmanden 10H, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Dansk Facility Service A/S Vandmanden 10H, 9200 Aalborg SV CVR-nr Vandmanden 10H, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 27 91 92 78 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.03.19 Tore Monsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

D-Scan International A/S Mileparken 11, 2740 Skovlunde CVR-nr

D-Scan International A/S Mileparken 11, 2740 Skovlunde CVR-nr Mileparken 11, 2740 Skovlunde CVR-nr. 44 78 54 12 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.15-30.06.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.10.16 David Perelman Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Sadolin & Albæk Investment Services A/S Palægade 2, 2., 1261 København K CVR-nr

Sadolin & Albæk Investment Services A/S Palægade 2, 2., 1261 København K CVR-nr Sadolin & Albæk Investment Services A/S Palægade 2, 2., 1261 København K CVR-nr. 11 52 03 83 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.04.18 Jan Kristensen Dirigent

Læs mere

EURO-INVEST BOLIG APS Jernbanegade 32, baghuset, 4000 Roskilde CVR-nr

EURO-INVEST BOLIG APS Jernbanegade 32, baghuset, 4000 Roskilde CVR-nr Jernbanegade 32, baghuset, 4000 Roskilde CVR-nr. 28 49 10 69 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.04.18 Ole Falck Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens Næss Invest ApS Næsset 13 8700 Horsens CVR-nr. 26 53 44 61 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05 2018 Benthe Midtgaard Dirigent Næss

Læs mere

Sorø Automester ApS Finlandsvej 5, 4180 Sorø CVR-nr

Sorø Automester ApS Finlandsvej 5, 4180 Sorø CVR-nr Finlandsvej 5, 4180 Sorø CVR-nr. 29 63 62 14 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.17 Søren Peter Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Thye Biler A/S Bygaden 9, 4070 Kirke-Hyllinge CVR-nr

Thye Biler A/S Bygaden 9, 4070 Kirke-Hyllinge CVR-nr Bygaden 9, 4070 Kirke-Hyllinge CVR-nr. 37 98 27 41 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.16-31.12.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.18 Torben Sonne Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr SU II ApS Langelinie 27, 5230 Odense M Årsrapport for 2017 CVR-nr. 25 56 90 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05 2018 Sune Uhrenholt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SR-VVS & Teknik ApS Østermarksvej 9, 8660 Skanderborg CVR-nr

SR-VVS & Teknik ApS Østermarksvej 9, 8660 Skanderborg CVR-nr Østermarksvej 9, 8660 Skanderborg CVR-nr. 34 59 87 97 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.04.18 Sten Roslyng-Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Calum Gug K/S Strandvejen 3, 9000 Aalborg CVR-nr

Calum Gug K/S Strandvejen 3, 9000 Aalborg CVR-nr Strandvejen 3, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 92 11 67 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.04.18 Cato Peter M. Barslund Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

GreenOS ApS Lyngvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr

GreenOS ApS Lyngvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr Lyngvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 37 95 03 86 Årsrapport for regnskabsåret 23.08.16-31.12.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.06.18 Mark Urban Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

SCP Invest X A/S under frivillig likvidation Skolegade 24, 4800 Nykøbing F CVR-nr

SCP Invest X A/S under frivillig likvidation Skolegade 24, 4800 Nykøbing F CVR-nr SCP Invest X A/S under frivillig likvidation Skolegade 24, 4800 Nykøbing F CVR-nr. 30 06 56 46 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.16 Morten Jensen

Læs mere

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18 Byhusene Holstebro ApS c/o Kris Andersen, Porsevej 5, 7500 Holstebro Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 19/11 2017-31/12 2018) CVR-nr. 39 09 83 26 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Miljørent Holding ApS Dalvangen 62, 8270 Højbjerg CVR-nr

Miljørent Holding ApS Dalvangen 62, 8270 Højbjerg CVR-nr Dalvangen 62, 8270 Højbjerg CVR-nr. 39 29 21 22 Årsrapport for regnskabsåret 30.01.18-30.09.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.01.19 Bent Christensen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Sorø Helsebad ApS Ringstedvej 18, 4180 Sorø CVR-nr

Sorø Helsebad ApS Ringstedvej 18, 4180 Sorø CVR-nr Ringstedvej 18, 4180 Sorø CVR-nr. 10 22 57 36 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.17-30.06.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.11.18 Sune Lapain Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Anpartsselskabet af 30. januar 2015

Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 50 38 90 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11

Læs mere

Løkken Badehotel ApS Hølken 12, 9480 Løkken CVR-nr

Løkken Badehotel ApS Hølken 12, 9480 Løkken CVR-nr Hølken 12, 9480 Løkken CVR-nr. 38 88 80 99 Årsrapport for regnskabsåret 28.08.17-31.12.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.04.19 Uffe Bass Johansen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Trendyshops ApS Anholtvej 10, 9900 Frederikshavn CVR-nr

Trendyshops ApS Anholtvej 10, 9900 Frederikshavn CVR-nr Anholtvej 10, 9900 Frederikshavn CVR-nr. 29 83 34 78 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.07.18 Anni Andersen-Sund Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Initiativ ApS Pandebjergvej 26, 4800 Nykøbing F CVR-nr

Initiativ ApS Pandebjergvej 26, 4800 Nykøbing F CVR-nr Pandebjergvej 26, 4800 Nykøbing F CVR-nr. 31 86 83 51 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 07.05.19 Morten Øager Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Per Gudum ApS Højbjerggårdsvej 28, 2840 Holte CVR-nr

Per Gudum ApS Højbjerggårdsvej 28, 2840 Holte CVR-nr Højbjerggårdsvej 28, 2840 Holte CVR-nr. 29 60 52 46 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.01.18 Per Gudum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Komplementarselskabet Artha Ejerlejligheder II A/S Søllerødvej 64, 2840 Holte CVR-nr

Komplementarselskabet Artha Ejerlejligheder II A/S Søllerødvej 64, 2840 Holte CVR-nr Komplementarselskabet Artha Ejerlejligheder II A/S Søllerødvej 64, 2840 Holte CVR-nr. 37 82 11 60 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.05.18 Klaus T. W.

Læs mere

TapTraq ApS Hulvejen 130, 9530 Støvring CVR-nr

TapTraq ApS Hulvejen 130, 9530 Støvring CVR-nr Hulvejen 130, 9530 Støvring CVR-nr. 35 04 74 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.02.16 Thomas Vedel Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Redning Danmark Nord Finans ApS Frederikshavnsvej 255, 9800 Hjørring CVR-nr

Redning Danmark Nord Finans ApS Frederikshavnsvej 255, 9800 Hjørring CVR-nr Frederikshavnsvej 255, 9800 Hjørring CVR-nr. 34 22 05 22 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.19 Uffe Dalsgaard Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.06.14 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Visit Aalborg Production A/S Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg CVR-nr

Visit Aalborg Production A/S Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg CVR-nr Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg CVR-nr. 32 65 71 25 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.03.17 Per Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

S.A Udlejning ApS Sæbygårdvej 9, 9300 Sæby CVR-nr

S.A Udlejning ApS Sæbygårdvej 9, 9300 Sæby CVR-nr Sæbygårdvej 9, 9300 Sæby CVR-nr. 37 44 08 92 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.05.18 Søren Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Galleri Bo Bjerggard International ApS Flæsketorvet 85A, 1711 København V CVR-nr

Galleri Bo Bjerggard International ApS Flæsketorvet 85A, 1711 København V CVR-nr Flæsketorvet 85A, 1711 København V CVR-nr. 30 80 29 93 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.18 Bo Bjerggaard Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Dansk Kosmetik Salg A/S Buderupholmvej 3, 9530 Støvring CVR-nr

Dansk Kosmetik Salg A/S Buderupholmvej 3, 9530 Støvring CVR-nr Buderupholmvej 3, 9530 Støvring CVR-nr. 81 54 99 15 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.05.16 Finn Aagaard Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bo-Hus Entreprise A/S Herningvej 40, 4800 Nykøbing F CVR-nr

Bo-Hus Entreprise A/S Herningvej 40, 4800 Nykøbing F CVR-nr Herningvej 40, 4800 Nykøbing F CVR-nr. 28 12 72 43 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.19 Bo Dennis Jørgensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

WIIO ApS. Sankt Peders Vej 6, st 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2017

WIIO ApS. Sankt Peders Vej 6, st 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2017 WIIO ApS Sankt Peders Vej 6, st 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/06/2018 Madis Lember Dirigent

Læs mere

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017 Blyde Holding ApS Sørupvej 72, 3480 Fredensborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 28 15 98 89 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/6 2018 Jørgen Nielsen Dirigent

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

US Maskinservice ApS. Gammel Kirkevej Støvring. Årsrapport 1. januar december 2018

US Maskinservice ApS. Gammel Kirkevej Støvring. Årsrapport 1. januar december 2018 US Maskinservice ApS Gammel Kirkevej 27 9530 Støvring Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2019 Jess Verner

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. Tesch Allé 11, 2840 Holte CVR-nr. 30 00 45 23 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 04.05.16 Peter Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

L.A. Rings Ejendom ApS Vestagervej 17, 2900 Hellerup CVR-nr

L.A. Rings Ejendom ApS Vestagervej 17, 2900 Hellerup CVR-nr Vestagervej 17, 2900 Hellerup CVR-nr. 36 03 41 81 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.03.18 Kenneth Chaim Daudt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Casablanca Århus ApS Rosensgade 12, 8000 Aarhus C CVR-nr

Casablanca Århus ApS Rosensgade 12, 8000 Aarhus C CVR-nr Rosensgade 12, 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 85 38 26 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.16-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.01.18 Jørgen Peter Danielsen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ Pile Alle 30 B, 2840 Holte CVR-nr. 29 79 22 59 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06 2018 Joachim

Læs mere

Tysk Ejendomsadministration IV ApS

Tysk Ejendomsadministration IV ApS Tysk Ejendomsadministration IV ApS c/o Per John Jensen Christiansholmsvej 14 2930 Klampenborg CVR-nr. 13 96 86 40 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr

Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 28 98 20 62 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.16-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling,

Læs mere

R&D Holding ApS Sigma 3, 8382 Hinnerup CVR-nr

R&D Holding ApS Sigma 3, 8382 Hinnerup CVR-nr Sigma 3, 8382 Hinnerup CVR-nr. 33 24 75 40 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.17-30.06.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.11.18 Axel Manøe Jepsen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

HIGH CLASS RACING ApS

HIGH CLASS RACING ApS HIGH CLASS RACING ApS Følfodvej 3 9310 Vodskov Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2017 Søren Fjorback Dirigent

Læs mere

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016 Mobile Support K/S Strandboulevarden 151, 2., 2100 København Årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 CVR-nr. 36 54 16 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS Klostergade 56 B, 8000 Aarhus C CVR-nr

Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS Klostergade 56 B, 8000 Aarhus C CVR-nr Klostergade 56 B, 8000 Aarhus C CVR-nr. 15 38 67 38 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.05.18 Hanne Rou Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sadolin & Albæk Udlejning ApS Palægade 2, 1261 København K CVR-nr

Sadolin & Albæk Udlejning ApS Palægade 2, 1261 København K CVR-nr Palægade 2, 1261 København K CVR-nr. 38 30 54 92 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.04.18 Jan Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Store Kongensgade 26 1264 København K CVR-nr. 37 36 90 71 Årsrapport for 2017/18 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ABC Bilimport & Eksport ApS. Årsrapport 1. januar december 2017

ABC Bilimport & Eksport ApS. Årsrapport 1. januar december 2017 Lergravsvej 60 2300 København S CVR-nr. 36049189 Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. februar

Læs mere

KR-Kurs ApS Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg CVR-nr

KR-Kurs ApS Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg CVR-nr Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg CVR-nr. 31 15 57 97 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.19 Kenneth Ramstrup Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Gartneriet Nestler ApS Lillevang 1, 3650 Ølstykke CVR-nr

Gartneriet Nestler ApS Lillevang 1, 3650 Ølstykke CVR-nr Lillevang 1, 3650 Ølstykke CVR-nr. 36 73 80 81 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.19 Bo Tonny Tverskov Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Techno Forsikring A/S Metalgangen 9A, 1., 2690 Karlslunde CVR-nr

Techno Forsikring A/S Metalgangen 9A, 1., 2690 Karlslunde CVR-nr Metalgangen 9A, 1., 2690 Karlslunde CVR-nr. 36 55 78 34 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.04.18 Peter Kjærsgaard Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017 Hjulmagervej 2 7700 Thisted CVR-nr. 25 59 38 71 Årsrapporten for 2017 Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06 2018 Henning Emil Mikkelsen

Læs mere

Convision A/S Vester Farimagsgade 6, 2., 1606 København V CVR-nr

Convision A/S Vester Farimagsgade 6, 2., 1606 København V CVR-nr Vester Farimagsgade 6, 2., 1606 København V CVR-nr. 13 24 97 09 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.03.19 Kim Pedersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Randers Byg A/S Europaplads 16, 3.

Læs mere

Årsrapport for 2016/17 1. oktober september 2017

Årsrapport for 2016/17 1. oktober september 2017 Årsrapport for 2016/17 1. oktober 2016-30. september 2017 10. regnskabsår Peter Andersensvej 6 ApS Purkærvej 69 9490 Pandrup CVR-nr. 3024 3870 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Valeur Holding ApS Lyngbyvej 9, 8000 Aarhus C CVR-nr

Valeur Holding ApS Lyngbyvej 9, 8000 Aarhus C CVR-nr Lyngbyvej 9, 8000 Aarhus C CVR-nr. 26 03 35 78 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.04.18 Karin Valeur Leffers Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Torvet ApS Torvet 18, 1., 4800 Nykøbing F. CVR-nr

Torvet ApS Torvet 18, 1., 4800 Nykøbing F. CVR-nr Torvet 18, 1., 4800 Nykøbing F. CVR-nr. 38 68 42 48 Årsrapport for regnskabsåret 29.05.17-31.12.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.04.18 Bo Dennis Jørgensen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

bybiehl Denmark ApS Gersonsvej 7, st., 2900 Hellerup CVR-nr

bybiehl Denmark ApS Gersonsvej 7, st., 2900 Hellerup CVR-nr Gersonsvej 7, st., 2900 Hellerup CVR-nr. 33 58 89 33 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 04.06.18 Charlotte Biehl Laursen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere