Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2019"

Transkript

1 Beretning m årsregnskabet fr Den Eurpæiske Unins Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) fr regnskabsåret 2019 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxemburg T E eca.eurpa.eu

2 2 Indledning 01 Den Eurpæiske Unins Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet" eller "EASA"), der ligger i Köln, er underlagt Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 2018/ af 4. juli 2018, sm phævede frrdning (EF) nr. 216/ Agenturet varetager en række specifikke regulerings- g gennemførelsespgaver inden fr mrådet luftfartssikkerhed. 02 Figur 1 viser agenturets nøgletal 3. Figur 1: Agenturets nøgletal Budget (milliner eur)* Ansatte (pr. 31. december)** * Budgettallene er baseret på de samlede betalingsbevillinger, der var til rådighed i regnskabsåret. ** EU-tjenestemænd, midlertidigt EU-ansatte, EU-kntraktansatte g udstatinerede natinale eksperter, men ikke vikarer g knsulenter. Kilde: Det knsliderede årsregnskab fr Den Eurpæiske Unin fr regnskabsåret 2018 g det freløbige knsliderede årsregnskab fr Den Eurpæiske Unin fr regnskabsåret Persnaletal plyst af agenturet. Oplysninger til underbygning af revisinserklæringen 03 Revisinsretten har valgt en revisinsmetde, der mfatter analytiske revisinshandlinger, direkte test af transaktiner g en vurdering af centrale kntrller i agenturets vervågnings- g kntrlsystemer. Dette suppleres med bevis pnået fra arbejde udført af andre revisrer g en analyse af plysninger fra agenturets ledelse. 1 EUT L 212 af , s EUT L 79 af , s Nærmere plysninger m agenturets beføjelser g aktiviteter kan findes på dets websted:

3 3 Revisinsrettens revisinserklæring til Eurpa-Parlamentet g Rådet - den uafhængige revisrs beretning Erklæring 04 Vi har: a) revideret agenturets regnskaber, sm mfatter årsregnskabet 4 g beretningerne m budgetgennemførelsen 5, fr det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, g b) efterprøvet lvligheden g den frmelle rigtighed af de transaktiner, der ligger til grund fr disse regnskaber, i verensstemmelse med artikel 287 i traktaten m Den Eurpæiske Unins funktinsmåde (TEUF). Regnskabernes rigtighed Erklæring m regnskabernes rigtighed 05 Det er vres pfattelse, at agenturets regnskaber fr det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, i alt væsentligt giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2019 g af resultaterne af dets transaktiner, pengestrømme g bevægelser på nettaktiver i det afsluttede regnskabsår, i verensstemmelse med dets finansfrrdning g de regnskabsregler, sm Kmmissinens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internatinalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den ffentlige sektr. 4 Årsregnskabet mfatter balancen, resultatpgørelsen, pengestrømspgørelsen, pgørelsen ver bevægelser på nettaktiver samt en versigt ver væsentlige regnskabspraksis g andre frklarende nter. 5 Beretningerne m budgetgennemførelsen mfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktinerne, g de frklarende nter.

4 4 Lvligheden g den frmelle rigtighed af de transaktiner, der ligger til grund fr regnskaberne Indtægter Erklæring m lvligheden g den frmelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund fr regnskaberne 06 Det er vres pfattelse, at de indtægter, der ligger til grund fr regnskaberne fr det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, i alt væsentligt er lvlige g frmelt rigtige. Betalinger Erklæring m lvligheden g den frmelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund fr regnskaberne 07 Det er vres pfattelse, at de betalinger, der ligger til grund fr regnskaberne fr det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, i alt væsentligt er lvlige g frmelt rigtige. Grundlag fr erklæringerne 08 Vi har udført vres revisin i verensstemmelse med IFAC's Internatinale Standarder m Revisin (ISA'erne) g etiske regler g INTOSAI's internatinale standarder fr verrdnede revisinsrganer (ISSAI'erne). Vres ansvar i henhld til disse standarder er beskrevet nærmere i afsnittet m revisrs ansvar. Vi er uafhængige i verensstemmelse med det etiske kdeks fr revisrer, der er udarbejdet af Ethics Standards Bard fr Accuntants (IESBA), g de etiske krav, der er relevante fr vres revisin, g vi har pfyldt vres øvrige etiske ansvar i verensstemmelse med disse krav g IESBA's kdeks. Vi mener, at det indhentede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres revisinserklæring. Den øverste g den daglige ledelses ansvar 09 Ifølge artikel i TEUF g agenturets finansfrrdning er den daglige ledelse ansvarlig fr at udarbejde g aflægge agenturets regnskaber på grundlag af de internatinalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den ffentlige sektr, samt fr lvligheden g den frmelle rigtighed af de transaktiner, der ligger til grund fr regnskaberne. Dette mfatter udfrmning,

5 5 gennemførelse g prethldelse af intern kntrl, sm sikrer, at der udarbejdes g aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Agenturets daglige ledelse er gså ansvarlig fr at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktiner g plysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i verensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder fr det. Agenturets daglige ledelse bærer det endelige ansvar fr lvligheden g den frmelle rigtighed af de transaktiner, der ligger til grund fr agenturets regnskaber. 10 Ved udarbejdelsen af regnskaberne er agenturets daglige ledelse ansvarlig fr at vurdere agenturets evne til at frtsætte driften. Den skal i relevante tilfælde plyse m frhld med relatin til agenturets evne til at frtsætte driften g anvende regnskabsprincippet m frtsat drift, medmindre den har til hensigt at likvidere enheden eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 11 Den øverste ledelse er ansvarlig fr at vervåge agenturets regnskabsaflæggelse. Revisrs ansvar fr revisin af regnskaberne g de underliggende transaktiner 12 Vres mål er at pnå høj grad af sikkerhed fr, m agenturets regnskaber er uden væsentlig fejlinfrmatin, g m de transaktiner, der ligger til grund fr dem, er lvlige g frmelt rigtige, samt på grundlag af vres revisin at afgive erklæring til Eurpa-Parlamentet g Rådet eller de andre dechargemyndigheder m regnskabernes rigtighed g de underliggende transaktiners lvlighed g frmelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti fr, at en revisin vil føre til pdagelse af alle væsentlige fejlinfrmatiner g tilfælde af manglende regelverhldelse. Fejlinfrmatiner g tilfælde af manglende regelverhldelse kan skyldes besvigelser eller fejl g betragtes sm væsentlige, hvis det med rimelighed kan frventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres øknmiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne. 13 Med hensyn til indtægterne kntrllerer vi tilskud fra Kmmissinen eller samarbejdslandene g undersøger agenturets prcedurer fr pkrævning af gebyrer g andre indtægter, hvis det er relevant. 14 Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktinerne, når udgifterne er afhldt, registreret g gdkendt. Denne undersøgelse mfatter alle kategrier af betalinger (inklusive betalinger vedrørende køb af aktiver) på det tidspunkt, hvr de fretages, undtagen frskud. Frskudsbetalinger undersøges, når mdtageren frelægger dkumentatin fr, at midlerne er blevet anvendt

6 6 krrekt, g agenturet gdkender denne dkumentatin ved at afregne frskuddet enten samme år eller senere. 15 I verensstemmelse med ISA'erne g ISSAI'erne udøver vi prfessinel dømmekraft g udviser prfessinel skepsis under hele revisinen. Vi gør endvidere følgende: Vi identificerer g vurderer risiciene fr væsentlig fejlinfrmatin i regnskaberne g fr, at de underliggende transaktiner i væsentligt mfang ikke pfylder kravene i Den Eurpæiske Unins retlige ramme, uanset m dette skyldes besvigelser eller fejl, vi udfrmer g udfører revisinshandlinger, sm tager højde fr disse risici, g vi indhenter revisinsbevis, der er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres erklæringer. Risiken fr, at væsentlige fejlinfrmatiner eller regelbrud ikke pdages, er større, hvis de skyldes besvigelser, end hvis de skyldes fejl, da besvigelser kan invlvere hemmelige aftaler, frfalskede dkumenter, frsætlige udeladelser, vildledende plysninger eller tilsidesættelse af intern kntrl. Vi pnår en frståelse af den interne kntrl, der er relevant fr revisinen, med henblik på at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke med det frmål at afgive en erklæring m den interne kntrls effektivitet. Vi vurderer, m de regnskabspraksis, sm ledelsen har anvendt, er hensigtsmæssige, g m dens regnskabsmæssige skøn g plysningerne i frbindelse hermed er rimelige. Vi knkluderer, m ledelsens anvendelse af regnskabsprincippet m frtsat drift er passende, g, på grundlag af det indhentede revisinsbevis, m der er væsentlig usikkerhed på grund af begivenheder eller frhld, der kan så væsentlig tvivl m agenturets evne til at frtsætte driften. Hvis vi knkluderer, at der er væsentlig usikkerhed, skal vi i vres beretning gøre pmærksm på de tilknyttede plysninger i regnskaberne eller, hvis disse plysninger er utilstrækkelige, afgive en erklæring med frbehld. Vres knklusiner er baseret på det revisinsbevis, vi havde indhentet frem til daten fr vres beretning. Fremtidige begivenheder eller frhld kan imidlertid bevirke, at en enhed må phøre med at frtsætte driften. Vi vurderer regnskabernes samlede præsentatin, struktur g indhld, herunder plysningerne, g vurderer, m regnskaberne gengiver de underliggende transaktiner g begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi indhenter tilstrækkeligt g egnet revisinsbevis vedrørende agenturets finansielle plysninger med henblik på at afgive en erklæring m regnskaberne g de underliggende transaktiner. Vi har ansvaret fr at lede,

7 7 vervåge g udføre revisinen. Vi er eneansvarlige fr vres revisinserklæring. Vi tg det revisinsarbejde, der var udført af den uafhængige eksterne revisr i relatin til agenturets regnskaber, med i betragtning sm fastsat i artikel 70, stk. 6, i EU's finansfrrdning, hvr det var relevant. Vi kmmunikerer med ledelsen, bl.a. m revisinens planlagte mfang g tidsmæssige placering g m væsentlige revisinsresultater, herunder m betydelige mangler i intern kntrl, sm vi identificerer under revisinen. Blandt de frhld, vi har drøftet med agenturet, fastlægger vi de frhld, der var mest betydelige ved revisinen af regnskaberne fr den aktuelle peride g derfr er de centrale frhld ved revisinen. Vi beskriver disse frhld i vres beretning, medmindre lv eller øvrig regulering frhindrer plysning m et frhld, eller vi i yderst sjældne tilfælde fastlægger, at et frhld ikke skal plyses i vres beretning, frdi de negative knsekvenser heraf med rimelighed vil kunne frventes at veje tungere end den ffentlige interesses frdele af en sådan plysning. 16 Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl m Revisinsrettens erklæring. Bemærkninger m transaktinernes lvlighed g frmelle rigtighed 17 Vi knstaterede tilfælde, hvr reglerne fr udbud ikke var verhldt. Prblemet vedrørende genåbning af udbud havde vi allerede identificeret ved vres revisiner i tidligere år, men det var ikke blevet løst tilfredsstillende. 18 En rammekntrakt er en aftale, der indgås med en leverandør fr at fastlægge betingelserne fr specifikke indkøb i aftalens løbetid. Agenturet indgik en rammekntrakt med en enkelt øknmisk aktør med henblik på indkøb af knsulenttjenester vedrørende facility management. Kntrakten havde et lft på 1,78 milliner eur. Kntraktens betingelser var imidlertid ikke specifikke nk til at sikre fair knkurrence. De specifikke krav til tjenesteydelserne var ikke kendt på det tidspunkt, hvr udbuddet blev afhldt, g derfr blev der kun givet en generisk definitin af dem i kntrakten. Ifølge finansfrrdningen skal den rdregivende myndighed i sådanne tilfælde tildele en rammekntrakt til flere aktører g anvende knkurrence mellem de udvalgte kntrahenter i frbindelse med specifikke indkøb. 19 I frbindelse med et udbud vedrørende indkøb af IT-ydelser fr p til 3,5 milliner eur afkrævede agenturet ptentielle tilbudsgivere dkumentatin fr en

8 8 årlig minimumsmsætning, sm lå ver det maksimum, der i henhld til finansfrrdningen må stilles krav m. 20 I frbindelse med tre af de fire reviderede udbud ffentliggjrde agenturet ikke kntraktens anslåede mfang sm krævet i finansfrrdningen. Opfølgning på tidligere års bemærkninger 21 En versigt ver de franstaltninger, der er truffet sm reaktin på Revisinsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Alex Brenninkmeijer, medlem af Revisinsretten, i Luxemburg på mødet den 22. september På Revisinsrettens vegne Klaus-Heiner Lehne Frmand

9 9 Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger År 2016 Revisinsrettens bemærkninger Agenturet har ver flere år akkumuleret et verskud på 52 milliner eur vedrørende industrifinansierede aktiviteter 6, men agenturets prettelsesfrrdning indehlder ingen bestemmelser m sådanne verskud. Franstaltninger truffet sm reaktin på Revisinsrettens bemærkninger (Afsluttet/I gang/ikke igangsat/ikke relevant) I gang (Ikke under agenturets kntrl) 2017 Agenturet ffentliggør stillingspslag på sit eget websted g på sciale medier, men ikke på Det Eurpæiske Persnaleudvælgelseskntrs (EPSO's) websted. Afsluttet 2017 E-indkøb: Ved udgangen af 2017 havde agenturet indført e-tendering g e-submissin i frbindelse med ngle udbud, men ikke e-invicing. Afsluttet 2018 Betingelserne i rammekntrakten med en enkelt øknmisk aktør var ikke specifikke nk til at sikre fair knkurrence. Agenturet bør udfrme rammekntrakter, der sikrer fair knkurrence g valuta fr pengene. I gang 6 I 2014 g 2015 var der verskud på henhldsvis 15,3 milliner g 16,9 milliner eur. Ved udgangen af 2018 var verskuddet på 52 milliner eur.

10 10 År 2018 Revisinsrettens bemærkninger Agenturet tildelte udelukkende kntrakterne på grundlag af tjenesteydelsernes kvalitet uden at evaluere deres pris. Agenturet bør basere sine tildelingsafgørelser på en vurdering af både kvalitets- g prisaspektet g sikre, at kntrakter først indgås efter kntrl af udelukkelseskriterierne. Franstaltninger truffet sm reaktin på Revisinsrettens bemærkninger (Afsluttet/I gang/ikke igangsat/ikke relevant) Afsluttet 2018 Med hensyn til en aftale vedrørende arkivtjenesteydelser, sm agenturet havde indgået med Kmmissinen, bevilgede det midlerne efter aftalens frnyelse. Der skal indgås en budgetmæssig frpligtelse, før der indgås en retlig frpligtelse, så det sikres, at midlerne er til rådighed. I gang

11 Revisinsrettens beretning m lvligheden g den frmelle rigtighed EASA Agenturets svar 18 Agenturet tilslutter sig Revisinsrettens bemærkning g vil sikre, at der i sådanne tilfælde enten iværksættes en rammekntrakt med frnyet knkurrence, eller at betingelserne fr, hvilke behv der fører til en enkelt rammekntrakt eller en kaskaderammekntrakt med flere kntrahenter, er tilstrækkelig præcise. 19 Omsætningen blev beregnet på baggrund af en indledende anslået kntraktværdi på 4 mi. EUR, g senere blev det undladt at pdatere msætningskravet frud fr ffentliggørelsen. Agenturet vil i særdeleshed vervåge g sikre, at dette kriterie fremver vil være i verensstemmelse med finansfrrdningen. 20 Agenturet havde ffentliggjrt mfanget fr alle fire udbud, men fr tre af dem dg kun i udbudsbetingelserne. Agenturet værdsætter Revisinsrettens råd g vil sikre, at angivelsen af mfang enten fremgår af selve udbudsbekendtgørelsen, eller at udbudsbekendtgørelsen indehlder en henvisning til den del af udbudsbetingelserne, hvr mfanget angives, fr at bidrage til øget gennemsigtighed.

12 MEDDELELSE OM OPHAVSRET Den Eurpæiske Unin, Den Eurpæiske Revisinsrets plitik fr videreanvendelse gennemføres ved Den Eurpæiske Revisinsrets afgørelse nr m den åbne dataplitik g videreanvendelse af dkumenter. Medmindre andet er plyst (f.eks. i individuelle meddelelser m phavsret), er det af Revisinsrettens indhld, der ejes af EU, licenseret i henhld til Creative Cmmns Attributin 4.0 Internatinal (CC BY 4.0). Det betyder, at videreanvendelse er tilladt med krrekt angivelse af kilde g ændringer. Brugeren må ikke frdreje dkumenternes prindelige betydning eller budskab. Revisinsretten er ikke ansvarlig fr eventuelle knsekvenser af videreanvendelsen. Yderligere rettigheder skal cleares, hvis specifikt indhld afbilder identificerbare privatpersner, f.eks. billeder af ansatte i Revisinsretten, eller mfatter tredjeparts værker. Hvis der pnås tilladelse, erstatter denne tilladelse venstående generelle tilladelse, g den skal klart anføre eventuelle begrænsninger i anvendelsen. Tilladelse til at anvende eller gengive indhld, der ikke ejes af EU, skal eventuelt indhentes direkte hs indehaveren af phavsretten. Sftware g dkumenter, der er mfattet af industriel ejendmsret, såsm patenter, varemærker, registrerede design, lger g navne, er ikke mfattet af Revisinsrettens videreanvendelsesplitik g licens. EU-institutinernes websteder på eurpa.eu-dmænet har links til websteder uden fr eurpa.eudmænet. Da Revisinsretten ikke har kntrl ver disse websteder, anbefales det at gennemse deres privatlivsplitik g phavsretsplitik. Anvendelse af Den Eurpæiske Revisinsrets lg Den Eurpæiske Revisinsrets lg må ikke anvendes uden Den Eurpæiske Revisinsrets frudgående samtykke.

BERETNING. om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/17)

BERETNING. om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/17) C 417/110 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/17) INDLEDNING 1. EU-Fiskerikontrolagenturet

Læs mere

Den selvejende institution SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE

Den selvejende institution SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE Den selvejende institutin SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE Årsregnskab fr 2017 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Bestyrelsens påtegning 3 Den uafhængige revisrs erklæring 4-6 Institutinsplysninger

Læs mere

Kristelig Lægeforening og. Kristelig Lægeforenings. Lægemissionskonto

Kristelig Lægeforening og. Kristelig Lægeforenings. Lægemissionskonto Kristelig Lægefrening g Kristelig Lægefrenings Lægemissinsknt ÅRSREGNSKAB 2017 Indhldsfrtegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter Den uafhængige revisrs erklæring I 2 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

IBDO CVR-NR Tlf: GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

IBDO CVR-NR Tlf: GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 dense@bd.dk www.bd.dk BOO Statsautriseret revisinsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB 2017 CVR-NR. 88 00 38 10 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/05)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/05) C 417/42 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/05) INDLEDNING

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/33)

BERETNING. om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/33) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/207 BERETNING om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/33) INDLEDNING 1. Euratoms Forsyningsagentur

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/26)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/26) C 417/166 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/26) INDLEDNING 1. Den Europæiske

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/40)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/40) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/247 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/40) INDLEDNING 1.

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 med organets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 med organets svar 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/63 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04)

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/37 BERETNING om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04) INDLEDNING

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/223 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar (2017/C 417/36) INDLEDNING 1. Den Europæiske Politienhed

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28) C 417/176 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/28) INDLEDNING

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 med organets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 med organets svar C 417/52 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/07)

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/87 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar (2017/C 417/13) INDLEDNING 1. Den Europæiske

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37) C 417/228 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/37)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

BERETNING (2017/C 417/20)

BERETNING (2017/C 417/20) C 417/126 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/171 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27) INDLEDNING

Læs mere

SG Huset. Årsregnskab for året 201 7

SG Huset. Årsregnskab for året 201 7 Svendbrg Kmmune Den selvejende institutin. SG Huset Årsregnskab fr året 201 7 Side 1 af 13 ID Svendbrg Indhldsfrtegnelse Side Påtegninger Ledelsens påtegning Bestyrelsens påtegning Den uafhængige revisrs

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/47 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Nationaløkonomisk Forening. Årsrapport 2016

Nationaløkonomisk Forening. Årsrapport 2016 Natinaløknmisk Frening Årsrapprt 2016 Indhldsfrtegnelse Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis Resultatpgørelse Balance pr. 31. december Nter 3-6 7-8 9 10 11-13 Hermed aflægges årsrapprt fr 2016 fr

Læs mere

Hasene Danmark. Arsrapport for [3EIEnHC)Lm VI SKABE FI BALANCE. Fabriksvej 16, 3000 Helsingør. CVR-nr

Hasene Danmark. Arsrapport for [3EIEnHC)Lm VI SKABE FI BALANCE. Fabriksvej 16, 3000 Helsingør. CVR-nr [3EIEnHC)Lm VI SKABE FI BALANCE Fabriksvej 16, 3000 Helsingør CVR-nr. 34 50 89 41 Arsrapprt fr 2017 ST ATS AUTO RI SE FIET R E VI SI O N S P A R T N E R S E LS K A B '-""."""'=g=':=.::':".:nsne.-, KBbenhavn

Læs mere

INFOCENTER AALBORG KJELLERUPS TORV 5, 13., 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017

INFOCENTER AALBORG KJELLERUPS TORV 5, 13., 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BOO Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 INFOCENTER AALBORG KJELLERUPS TORV 5, 13., 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT 1. JANUAR

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/32)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/32) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/201 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/32) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT

EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT Tlf: 9 15 5 00 kebenhavn@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 9 DK-1561 København V CVR-nr. 0 6 70 EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT 01 Årsrapprten er fremlagt

Læs mere

Regnskab for året 2017

Regnskab for året 2017 Ejerfreningen Drnningens Tværgade 6 (matr.nr. 409 Sankt Annæ Øster Kvarter) Regnskab fr året 2017 Administratr: Advkat Christina Aagaard Ryvangs A116 44 2900 Hellerup Indhldsfrtegnelse.Adrninisttatins-

Læs mere

W Svendborg. Svendborg Idrætshal og. Svendborg Tennishal. Årsregnskab for året Den selvejende institution. ~ Kommune.

W Svendborg. Svendborg Idrætshal og. Svendborg Tennishal. Årsregnskab for året Den selvejende institution. ~ Kommune. W Svendbrg Den selvejende institutin Svendbrg Idrætshal g Svendbrg Tennishal Årsregnskab fr året 2017 Side 1 af 17 W Svendbrg Ind hldsfrtegnelse Side Påtegninger Ledelsens påtegning Bestyrelsens påtegning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/25 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/02)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HENNE STRAND ÅRSRAPPORT

GRUNDEJERFORENINGEN HENNE STRAND ÅRSRAPPORT Tlf: 75 224700 vardeøbd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Markedspladsen 25 OK-6800 Varde CVR-nr. 202226 70 revisinsaktieselskab GRUNDEJERFORENINGEN HENNE STRAND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 29 73 35 70 BOa

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/102 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/179 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2016 med Sortsmyndighedens svar (2017/C 417/08)

BERETNING. om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2016 med Sortsmyndighedens svar (2017/C 417/08) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/57 BERETNING om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2016 med Sortsmyndighedens svar (2017/C 417/08) INDLEDNING 1. EF-Sortsmyndigheden

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 med autoritetens svar (2016/C 449/18)

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 med autoritetens svar (2016/C 449/18) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/97 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 med autoritetens svar (2016/C 449/18) INDLEDNING 1.

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Foreningen Kulturhavn Gillelejes

Foreningen Kulturhavn Gillelejes ClEl :nholm V I S K A B E F18 A L A N C E Freningen Kulturhavn Gillelejes Venner Østre Allå 77, 3250 Gilleleje CVR-nr. 38 Il 13 29 Arsrapprt fr 2017 Årsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling,

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar C 417/160 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/25)

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C 449/31)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C 449/31) C 449/168 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C 449/31) INDLEDNING 1.

Læs mere

EJERFORENINGEN PLATANVEJ 5-7 ÅRSREGNSKABET

EJERFORENINGEN PLATANVEJ 5-7 ÅRSREGNSKABET Tlf: 39 15 5 00 keben havn@bd. dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 9 DK-1561 København V CVR-nr. 0 6 70 EJERFORENINGEN PLATANVEJ 5-7 ÅRSREGNSKABET 018 Årsregnskabet er fremlagt

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02) C 426/8 DA Den Europæiske Unions Tidende 12.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02) INDHOLD

Læs mere

HIRTSHALS GOLFKLUB ÅRSRAPPORT

HIRTSHALS GOLFKLUB ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnegade 18 DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 HIRTSHALS GOLFKLUB ÅRSRAPPORT 2018 Årsrapprten er fremlagt g gdkendt

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/219 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41) INDLEDNING 1.

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2015 med Sortsmyndighedens svar (2016/C 449/08)

BERETNING. om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2015 med Sortsmyndighedens svar (2016/C 449/08) C 449/46 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2015 med Sortsmyndighedens svar (2016/C 449/08) INDLEDNING 1. EF-Sortsmyndigheden

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefn 7221 8800 Fax 7262 6790 inf@tbst.dk www.tbst.dk Trafik-, Bygge- g Bligstyrelsen Instruks fr revisin af særligt regnskab fr fjernbusperatører, sm mdtager

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/11)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/11) C 417/74 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/11) INDLEDNING

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015 med organets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015 med organets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/51 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C

Læs mere

IBDO KOLDING TEATERFORENING ÅRSREGNSKAB FOR SÆSONEN 2017/18

IBDO KOLDING TEATERFORENING ÅRSREGNSKAB FOR SÆSONEN 2017/18 IBDO Tlf: 76 35 56 00 klding@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Birkemse Allé 39 DK-6000 Klding CVR-nr. 20 22 26 70 KOLDIG TEATERFOREIG ÅRSREGSKAB FOR SÆSOE 2017/18 Årsrapprten er

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 med instituttets svar C 417/212 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 med instituttets svar (2017/C

Læs mere

, på Højengran. Foreningen af Time Share Ejere. Arsrapport for [3EIEnH0Lm. Flagbakkevej 28, 9990 Skagen CVR-nr

, på Højengran. Foreningen af Time Share Ejere. Arsrapport for [3EIEnH0Lm. Flagbakkevej 28, 9990 Skagen CVR-nr [3EIEnH0Lm V[ SKABER BALANCE Freningen af Time Share Ejere, på Højengran Flagbakkevej 28, 9990 Skagen CVR-nr. 51 72 35 54 Arsrapprt fr 2017 Årsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling, den 7.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST [3EIEnHOLm VI SKABEFI BALANCE Ejerfreningen Vestervang Afsnit 5 ØST Årsrapprt fr 2017 ST ATS A U TD RIS E R ET REVISIDN SPA RTNER SE LS KAB " BEIERHOLM- medlem er RSM Internsbnal RSM - st vemensmsptendendpnetvark

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/22)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/22) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/123 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/22) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning Kmmissrium fr revisinsudvalget i Den Jyske Sparekasse Revisinsudvalget nedsættes i henhld til Revisrlvens 31. Revisinsudvalgets ansvarsmråder g kmpetence fastlægges i nærværende kmmissrium.

Læs mere

Privatlivspolitik for

Privatlivspolitik for Privatlivsplitik fr Kntaktplysninger: Døssing & Partnere, Revisinsinteressentskab Rskildevej 12 a 3400 Hillerød Telefn +45 48247314 CVR: 54879911 Telefn 48247314 Fax 48247310 Mail dssing@dssing.dk Kmmune

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Foreningen af Time Share Ejere på Højengran

Foreningen af Time Share Ejere på Højengran N3E:!Er?HaLrW] V [ S K A B E FI B A LA- N C E Freningen af Time Share Ejere på Højengran Flagbakkevej 28, 9990 Skagen CVR-nr. 51 72 35 54 Arsrapprt fr 2018 ff K Arsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling,

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 med centrets svar C 417/92 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/14)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Tlf.: GRUNDEJERFORENINGEN JEGUM FERIELAND BLOMSTERVANGEN 1, 6840 OKSBØL ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31.

Tlf.: GRUNDEJERFORENINGEN JEGUM FERIELAND BLOMSTERVANGEN 1, 6840 OKSBØL ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. IBDO Tlf.: 75 18 16 66 esbjerg@bd.dk www.bd.dk BOO Statsautriseret revìsínsakneselskab Bavnehøjvej 6 DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 70 GRUNDEJERFORENINGEN JEGUM FERIELAND BLOMSTERVANGEN 1, 6840 OKSBØL

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Europols pensionskasse for regnskabsåret 2015 med pensionskassens svar (2016/C 449/26)

BERETNING. om årsregnskabet for Europols pensionskasse for regnskabsåret 2015 med pensionskassens svar (2016/C 449/26) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/143 BERETNING om årsregnskabet for Europols pensionskasse for regnskabsåret 2015 med pensionskassens svar (2016/C 449/26) INDLEDNING 1. Europols pensionskasse

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/15)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/15) C 417/98 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/15) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Andelsboligforeninger

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Andelsboligforeninger Dat 19. juni 2018 Privatlivsbeskyttelsesplitik fr Andelsbligfreninger Vi tager din persndatabeskyttelse alvrligt Dataansvarlighed Andelsbligfreninger behandler persndata g har derfr vedtaget denne privatlivsbeskyttelsesplitik,

Læs mere

Hjørring Golfklub. Arsrapport for Vinstrupvej 30, 9800 Hjørring. HlRRIHG GDlFKlUB. CVR-nr. IO 71 0I 70. Årsrapporten er godkendt på den

Hjørring Golfklub. Arsrapport for Vinstrupvej 30, 9800 Hjørring. HlRRIHG GDlFKlUB. CVR-nr. IO 71 0I 70. Årsrapporten er godkendt på den HlRRIHG GDlFKlUB Vinstrupvej 30, 9800 Hjørring CVR-nr. IO 71 0I 70 Arsrapprt fr Årsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling, d. Dirigent HjBrring Glfklub, Vinstrupvej 30, 9800 HjØrring www.hjerringglf.dk

Læs mere

Privatlivsbeskyttelsespolitik for E/F

Privatlivsbeskyttelsespolitik for E/F Dat 25.05.2018 Privatlivsbeskyttelsesplitik fr E/F Dataansvarlighed Vi tager din persndatabeskyttelse alvrligt E/F behandler persndata g har derfr vedtaget denne privatlivsbeskyttelsesplitik, der frtæller

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/15)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/15) C 449/82 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/15) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

GASmuseet Danmarks museum for

GASmuseet Danmarks museum for Ø:3EIEnH0Lm V ) S K A B E FI B A L A. N C E GASmuseet Danmarks museum fr gassens histrie Gasværksvej 2, 9500 Hbr CVR-nr. 21 51 67 75 Arsregnskab fr 2017 RSM Ei TATS AUTO RIS ERET REVISIO NSPA RTNERSE LSKAB

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/10)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/10) C 449/56 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/10) INDLEDNING 1. Det

Læs mere

Midtjyske Jernbaner A/S. Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig. CVR-nr Årsrapport. l. januar december 2016

Midtjyske Jernbaner A/S. Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig. CVR-nr Årsrapport. l. januar december 2016 Statsautriseret revisinsaktieselskab Midtjyske Jernbaner A/S Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig CVR-nr. 64 64 00 11 Årsrapprt l. januar - 31. december 2016 Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære

Læs mere

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Udlejer

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Udlejer Dat 25.05.2018 Privatlivsbeskyttelsesplitik fr Udlejer Dataansvarlighed Vi tager din persndatabeskyttelse alvrligt Udlejer behandler persndata g har derfr vedtaget denne privatlivsbeskyttelsesplitik, der

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING. ?dirigent. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde. Årsrapport 2017

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING. ?dirigent. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde. Årsrapport 2017 EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING Nørre Vldgade 2 1358 KøbenhavnK Årsrapprt 2017 Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på freningens delegeretmøde Den 30/4-2018?dirigent CVR-nr. 61 37 50 15 Side 1 INDHOLDSFORTGNELSE

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 med agenturets svar C 449/138 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/25)

Læs mere

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Ejerforeninger

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Ejerforeninger Privatlivsbeskyttelsesplitik fr Ejerfreninger Dataansvarlighed Vi tager din persndatabeskyttelse alvrligt En ejerfrening behandler persndata g har derfr vedtaget denne privatlivsbeskyttelsesplitik, der

Læs mere

Andelsselskabet Gram Vandværk CVR-nr

Andelsselskabet Gram Vandværk CVR-nr Statsautriseret revisinsaktieselskab Nørreprt 3 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 61 12 Fax 74 62 95 20 E-mail: aabenraa@s-revisin.dk Trvegade 6 6330 Padbrg Tlf. 74 67 20 21 Fax 74 67 22 15 E-mail: padbrg@s-revisin.dk

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 med centrets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/77 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C 449/14)

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/28)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/28) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/151 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/28) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

Privatlivspolitik for EJENDOMSVISIONER A/S

Privatlivspolitik for EJENDOMSVISIONER A/S Privatlivsplitik fr EJENDOMSVISIONER A/S I tager vi din persndatabeskyttelse alvrligt. Vi behandler persnplysninger på vegne af vres kunder, sm vi er databehandlere fr. Ejendmsvisiner er selv dataansvarlig

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Privatlivsbeskyttelsespolitik for lejere

Privatlivsbeskyttelsespolitik for lejere Privatlivsbeskyttelsesplitik fr lejere Dataansvarlighed Vi tager din persndatabeskyttelse alvrligt Udlejer af bligejendmme/erhvervsejendmmene behandler persndata g har derfr vedtaget denne privatlivsbeskyttelsesplitik,

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C 449/04)

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C 449/04) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/27 BERETNING om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C 449/04) INDLEDNING

Læs mere

Privatlivspolitik for A/B Haraldsted

Privatlivspolitik for A/B Haraldsted Dat 15.01.2019 Privatlivsplitik fr A/B Haraldsted Dataansvarlighed Vi tager din persndatabeskyttelse alvrligt Freningen behandler persndata g har derfr vedtaget denne privatlivsbeskyttelsesplitik, der

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

MAKE-A-WISH DANMARK ÅRSREGNSKAB 19. REGNSKABSÅR

MAKE-A-WISH DANMARK ÅRSREGNSKAB 19. REGNSKABSÅR Make-A-Wish Danmarks frmål er at pfylde ønsker fr børn g unge mellem 3 g 18 år, der br i Danmark g lider af en alvrlig sygdm af livstruende karakter. MAKE-A-WISH DANMARK ÅRSREGNSKAB 2017 19. REGNSKABSÅR

Læs mere

os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller

os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller PERSONDATAPOLITIK FOR CVLI Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persndataplitik ( Plitik ) er gældende fr samtlige de plysninger, sm du giver til s, g/eller sm vi indsamler m dig, enten sm led i et medlems-/kunde-

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

BERETNING (2016/C 449/20)

BERETNING (2016/C 449/20) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/107 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2015 med myndighedens

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. [3EH:nHOLm VI S KA BER BALAN C E CVR-nr. 35 42 08 94 Arsrapprt fr 2017 ST ATS A U TO RIS E R ET R EVI SI O N S P A RT N E R S E LS K A EI @a BEIERHOLM- medlem af RSM Internabnal RSM - et vetdønsmgpæntmndenetveirk

Læs mere

g:;;:b':s':::=;,'s...,,.t.=,k [3EIEnH0Lm FORENINGEN DANSK DYREVÆRN, ÅRHUS Årsregnskab 2018 Adresse: Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J

g:;;:b':s':::=;,'s...,,.t.=,k [3EIEnH0Lm FORENINGEN DANSK DYREVÆRN, ÅRHUS Årsregnskab 2018 Adresse: Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J [3EIEnH0Lm VI S K AB E R B A L A N C E FORENINGEN DANSK DYREVÆRN, ÅRHUS Adresse: Tingskven 5, 8310 Tranbjerg J Årsregnskab 2018 S T A TS A u T O RI S E R E T R EV I SI N S PA RTN E R S ELS KA B g:;;:b':s':::=;,'s...,,.t.=,k

Læs mere