Aalborg Fysioterapi. Akkrediteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Fysioterapi. Akkrediteret"

Transkript

1 Aalborg Fysioterapi Grønlands Torv 24, 9210 Aalborg SØ har opnået følgende status efter 1. version af akkrediteringsstandarder for fysioterapipraksis Akkrediteret Klinikken lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstatus er gældende fra til Formand IKAS' bestyrelse Formand for Akkrediteringsnævnet Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th Aarhus N SurveyiD: 39642

2 Aalborg Fysioterapi, Grønlands Torv 24, 9210 Aalborg SØ Standardsæt for Fysioterapipraksis Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus ved Akkkrediteringsnævnet Alle indikatorer er helt opfyldt. Gyldig til Surveyteamets sammenfattende konklusion ved Marianne Kongsgaard Jensen Det er en enkeltmandsejet klinik bestående af 14 fysioterapeuter og tre sekretærer. Klinikken varetager individuel behandling, holdtræning, bassintræning, hjemmebehandling, og der udføres akupunktur, laser og shockbølge. Der er arbejdet systematisk og grundigt med akkrediteringen. Der ses gode forløb med stort fokus på kvalitet, journalisering, patientsikkerhed og patientinddragelse. Kvalitetsarbejdet er godt integreret hos alle medarbejdere i klinikken. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis Indikator 1 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for, hvordan fysioterapeuten holder sig fagligt opdateret med viden om undersøgelse, udredning og behandling. Indikator 2 Ved interview med fysioterapeut samt ved for, hvordan der i samarbejde med patienten opstilles mål for behandlingsforløbet. Indikator 3 Ved interview med fysioterapeut samt ved for, hvordan der løbende monitoreres på behandlingens effekt. Indikator 4 Ved interview med fysioterapeut samt ved for klinisk beslutningstagen (klinisk ræsonnering) og indikation for valgte behandlingsinterventioner. Indikator 5 Ved interview med fysioterapeut samt ved for stillingstagen til og brug af tilgængelige og relevante kliniske retningslinjer i undersøgelse, udredning og behandling. Side 1 af 8

3 Indikator 6 En gang årligt gennemføres journalaudit, hvor fysioterapeuten har gennemgået og vurderet, om der er en dokumenteret og fagligt baseret begrundelse for den iværksatte behandling. Hvis der påvises mangler, rettes der op på dette, og der gennemføres en ny fokuseret journalaudit. Dette skal være afsluttet inden ekstern survey. Antallet af journaler skal være i overensstemmelse med reglerne om dette (se Håndbogen på og der skal være gennemført fælles opsamling. I større klinikker kan opsamlingen ske i faglige teams. Se eksempel på journalauditskema på under Hjælpeværktøjer. 02 Patientsikkerhed Indikator 1 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for, hvordan der identificeres arbejdsgange, behandlinger og anvendelse af apparatur, hvor der er risiko for skade på patienten. Indikator 2 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for, hvilke tiltag der er iværksat til forebyggelse og håndtering af skader og komplikationer, og der kan henvises til en retningslinje, hvor håndtering af disse er beskrevet. redegøres for, hvordan der gennemføres identifikation af risici for skader og komplikationer ved indførelse af nye arbejdsgange, behandlinger og apparatur, og hvordan risiko for skader og komplikationer forebygges. Denne indikator er kun relevant for klinikker, hvor der er indført nye arbejdsgange, nye behandlinger eller nyt udstyr inden for det seneste år. Indikator 4 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for, hvordan hjemmebehandling håndteres, hvis der skulle opstå uforudsete situationer i relation til patientsikkerheden. Denne indikator er kun relevant for fysioterapeuter, der udfører hjemmebehandling. Indikator 5 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for, hvordan sikkerheden i forbindelse med ridefysioterapi håndteres, og der kan henvises til en retningslinje, hvor det er beskrevet. Denne indikator er kun relevant for fysioterapeuter, som varetager ridefysioterapi. Ikke relevant Klinikken varetager ikke ridefysioterapi. Opfølgning: Side 2 af 8

4 Indikator 6 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for, hvordan sikkerheden i forbindelse bassintræning håndteres, og der kan henvises til en retningslinje, hvor det er beskrevet. Denne indikator er kun relevant for fysioterapeuter, som varetager bassintræning. 03 Utilsigtede hændelser Indikator 1 Ved interview med fysioterapeut og en utilsigtet hændelse rapporteres, samt hvem der er ansvarlig for at rapportere. Der kan henvises til en retningslinje, hvor det er beskrevet jf. punkt a. og b. utilsigtede hændelser bliver anvendt til læring i klinikken, evt. i samarbejde med regionale patientsikkerhedspersoner. Der kan henvises til en retningslinje, hvor det er beskrevet jf. punkt c. og d. redegøres for, hvordan patienter informeres om deres mulighed for at indrapportere utilsigtede hændelser, og der kan fremvises dokumentation herfor, eksempelvis en pjece eller anden information i venteværelse eller på hjemmeside. 04 Patienters oplevelse af kvalitet Indikator 1 Ved interview kan fysioterapeuter og klinikpersonale redegøre for, hvordan der systematisk indsamles information om patienters oplevelser af kvalitet, og hvordan resultatet af patientevalueringer anvendes til læring i klinikken. tilbagemeldinger fra patienter håndteres, og hvordan der sker opfølgning på tilbagemeldinger. redegøres for, hvordan en patient informeres om sine klagemuligheder samt mulighed for patienterstatning. Indikator 4 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for, hvordan klinikken aktivt deltager ved udredning af evt. klager og erstatningssager. Side 3 af 8

5 05 Patientidentifikation Indikator 1 Ved interview med fysioterapeut og patientidentifikation foretages, og hvordan identitetsforveksling forebygges jf. vejledning om patientidentifikation. 06 Kommunikation med patientens henvisende læge og kommune Indikator 1 Ved interview med fysioterapeuter og patientens samtykke til at indhente oplysninger fra patientens henvisende læge indhentes og dokumenteres. Indikator 2 Ved interview med fysioterapeuter og der rykkes for svar fra den henvisende læge i tilfælde, hvor fysioterapeut har anmodet lægen om yderligere oplysninger. Indikator 3 Ved interview med fysioterapeut og det håndteres, hvis henvisninger ikke er fyldestgørende eller er fejlagtige. Indikator 4 Ved interview med fysioterapeut og det håndteres, hvis tredjepart anmoder om oplysninger om en patient, herunder hvordan det sikres, at der foreligger skriftligt samtykke. Indikator 5 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for indholdet af og praksis for udsendelse af epikriser (hvornår, hvorfor, hvordan osv.), herunder hvordan det sikres, at der foreligger journalført mundtligt samtykke herfor. Indikator 6 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for, hvordan der søges dialog med kommunen om patienter med behov for en tværfaglig/tværsektoriel behandlingsindsats. 07 Førstehjælp Indikator 1 Ved interview med fysioterapeut og akut opstået skade, sygdom og hjertestop håndteres på klinikken, og der kan henvises til en retningslinje, hvor det er beskrevet. Side 4 af 8

6 Indikator 2 Klinikken kan dokumentere, at der føres regelmæssig kontrol af hjertestarter mv. til brug i akutte situationer ved at fremvise dokumentation, der viser datoer for kontrol af hjertestarter. Kontrol indeholder tjek af batteri samt pads. Hvis klinikken ikke har en hjertestarter, kan personalet henvise til nærmeste tilgængelige hjertestarter. Indikator 3 Klinikken kan dokumentere, at der inden for de sidste tre år er gennemført uddannelse i basal hjerte-lungeredning for klinikkens faste fysioterapeuter. 08 Patientjournalen Indikator 1 Ved interview med fysioterapeut og og hvornår oplysninger skrives i journalen jf. journalføringsbekendtgørelsen. Journalføringen skal ske i forbindelse med eller snarest muligt efter patientkontakt. Indikator 2 Ved interview med fysioterapeut samt ved for, hvordan informeret samtykke til behandling indhentes og journalføres. redegøres for, hvordan rettelser/tilføjelser i journaler sker i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsen. Indikator 4 Ved fremvisning af journaler under surveyet demonstreres, at indholdet i øvrigt følger gældende lovgivning. Indikator 5 En gang årligt gennemføres journalaudit, hvor fysioterapeuten har gennemgået og vurderet, om der er journalført korrekt jf. journalføringsbekendtgørelsen. Hvis der påvises mangler, rettes der op på dette, og der gennemføres en ny fokuseret journalaudit. Dette skal være afsluttet inden eksternt survey. Antallet af journaler skal være i overensstemmelse med reglerne om dette (se Håndbog i DDKM på og der skal være gennemført fælles opsamling. I større klinikker kan opsamlingen ske i faglige teams. Se eksempel på journalauditskema på under Hjælpeværktøjer. Side 5 af 8

7 09 Datasikkerhed og diskretion Indikator 1 Ved interview med klinikejer/dataansvarlig kan der redegøres for databehandleraftale med itleverandør, der sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningens regler. Ved survey fremlægges aftalerne, men detaljerne i indholdet vil ikke blive vurderet. klinikpersonale kan der redegøres for håndtering af personoplysninger jf. punkt a. - e. Resultater af interview sammenholdes med surveyors observationer i klinikken vedrørende datasikkerhed og fortrolighed fx personligt log in, skærmarbejde/skærmlås og andet med personoplysninger. Indikator 3 Ved interview med fysioterapeut og diskretion og tavshedspligt sikres i kontakten med patienterne. 10 Apparatur og træningsredskaber Indikator 1 Ved interview med klinikejer og klinikpersonale, der anvender apparatur og træningsredskaber til diagnostik og behandling, kan der redegøres for, hvordan det kontrolleres og vedligeholdes. Der kan fremlægges dokumentation for, at kontrol og eventuel vedligeholdelse har fundet sted. klinikpersonale, der anvender apparatur og træningsredskaber, kan der redegøres for, hvordan fejlramt apparatur og træningsredskaber håndteres. 11 Information til patienter Indikator 1 Klinikejeren er ansvarlig for en opdateret praksisdeklaration på sundhed.dk, der som minimum indeholder punkterne a. - m. og kan vise og demonstrere, at punkterne overholdes i praksis. 12 Hygiejne Indikator 1 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for, at lokaler og inventar rengøres med den hyppighed og metoder foreskrevet i NIR. Side 6 af 8

8 behandlingsbrikse, apparatur og øvrige hjælpemidler til flergangsbrug rengøres mellem to patientkontakter. Indikator 3 Ved interview med fysioterapeut og klinikpersonale kan der redegøres for håndtering af håndvask og hånddesinfektion. Indikator 4 Klinikken vurderer kvaliteten af rengøringen af lokaler og inventar, og der følges op herpå. Klinikken fastsætter selv hyppigheden for vurderingen. Indikator 5 Ved interview med fysioterapeut og klinikpersonale kan der redegøres for håndtering af særligt smittefarlige patienter, og der kan henvises til en retningslinje, hvor det er beskrevet. Indikator 6 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for håndtering af hygiejneovervejelser i forbindelse med hjemmebehandling. Denne indikator er kun relevant for fysioterapeuter, der udfører hjemmebehandling. Indikator 7 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for håndtering af hygiejne i forbindelse med bassintræning. Denne indikator er kun relevant for fysioterapeuter, som varetager bassintræning. Indikator 8 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for håndtering af hygiejne i forbindelse med ridefysioterapi. Denne indikator er kun relevant for fysioterapeuter, som varetager ridefysioterapi. Ikke relevant Klinikken varetager ikke ridefysioterapi. Opfølgning: Indikator 9 Ved interview med fysioterapeut og opbevaring og bortskaffelse af akupunkturnåle sker uden risiko for patienter, fysioterapeut, klinikpersonale mv. på klinikken. 13 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Indikator 1 Ved interview med den fysioterapeut, som er ansvarlig for ansættelse og introduktion af indlejere, vikarer, ansatte fysioterapeuter og klinikpersonale, kan der redegøres for, hvordan nyansættelser håndteres i klinikken. Denne indikator er kun relevant, hvis der har været ansættelser, tilgang af nye indlejere eller vikarer inden for det seneste år. Side 7 af 8

9 Indikator 2 Ved interview med fysioterapeut kan der redegøres for, hvordan egne faglige kompetencer fastholdes og opdateres. Indikator 3 Ved interview med fysioterapeut og fysioterapeutstuderende indgår i klinikkens daglige drift. Denne indikator er kun relevant, hvis klinikken har fysioterapeutstuderende. 14 Ledelse og organisering af kvalitetsarbejdet Indikator 1 Ved interview med fysioterapeuter og klinikken arbejder med indhold og implementering af indholdet af DDKM, herunder hvordan arbejdet er organiseret. Indikator 2 Ved interview med fysioterapeuter og klinikpersonale kan der redegøres for, hvilken kvalitetsmonitorering der foregår i klinikken, og der kan henvises til en skriftlig plan herfor. Den kvalitetsovervågning, som er beskrevet i standarderne og som er samlet i bilag 2, skal som minimum følges. redegøres for, hvilke mål der er for klinikkens kvalitetsudvikling. Side 8 af 8

Fysioterapeuterne Esbjerg

Fysioterapeuterne Esbjerg Fysioterapeuterne Esbjerg Standardsæt for Fysioterapeuter Standardversion: 1 Standardudgave: ## Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus: Alle indikatorer er helt opfyldt

Læs mere

FysioDanmark - Arkadens Fysioterapi

FysioDanmark - Arkadens Fysioterapi FysioDanmark - Arkadens Fysioterapi Standardsæt for Fysioterapeuter Standardversion: 1 Akkrediteringsstatus: Ekstern survey Surveyteamets sammenfattende konklusion efter ekstern survey Klinikken består

Læs mere

Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg

Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion: 1 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 19-03-2019 Gyldig til: 13-05-2022 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse

Læs mere

Hansen & Hansen, Kiropraktorerne i Haderslev, Bygnaf 15, 6100 Haderslev. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis

Hansen & Hansen, Kiropraktorerne i Haderslev, Bygnaf 15, 6100 Haderslev. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis Hansen & Hansen, Kiropraktorerne i Haderslev, Bygnaf 15, 6100 Haderslev Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 10-04-2018 Gyldig til 04-06-2021 Akkrediteringsstatus

Læs mere

Kiropraktisk Klinik Søndersø, Odensevej 22, 5471 Søndersø

Kiropraktisk Klinik Søndersø, Odensevej 22, 5471 Søndersø Kiropraktisk Klinik Søndersø, Odensevej 22, 5471 Søndersø Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 22-02-2018 Gyldig til 18-04-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen

Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 15-05-2018 Gyldig til 09-07-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Kiropraktisk Klinik, Kongensgade 60, 1.th, 5000 Odense C

Kiropraktisk Klinik, Kongensgade 60, 1.th, 5000 Odense C Kiropraktisk Klinik, Kongensgade 60, 1.th, 5000 Odense C Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 18-01-2018 Gyldig til 14-03-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Kiropraktisk Klinik v Kildemark og Stamer, Ndr. Ringvej 85, 6000 Kolding. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis

Kiropraktisk Klinik v Kildemark og Stamer, Ndr. Ringvej 85, 6000 Kolding. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis Kiropraktisk Klinik v Kildemark og Stamer, Ndr. Ringvej 85, 6000 Kolding Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 11-04-2018 Gyldig til 05-06-2021 Akkrediteringsstatus

Læs mere

Kiropraktisk Klinik Otterup, Søndergade 26, 5450 Otterup

Kiropraktisk Klinik Otterup, Søndergade 26, 5450 Otterup Kiropraktisk Klinik Otterup, Søndergade 26, 5450 Otterup Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2018 Gyldig til 02-04-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Kiropraktisk Klinik/RygcenterHorsens, Åboulevarden 40, ST TH, 8700 Horsens

Kiropraktisk Klinik/RygcenterHorsens, Åboulevarden 40, ST TH, 8700 Horsens Kiropraktisk Klinik/RygcenterHorsens, Åboulevarden 40, ST TH, 8700 Horsens Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion: 1 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 05-02-2019 Gyldig til: 01-04-2022 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Kiropraktisk Klinik Vestergade, Vestergade 13 B, 1., 7100 Vejle

Kiropraktisk Klinik Vestergade, Vestergade 13 B, 1., 7100 Vejle Kiropraktisk Klinik Vestergade, Vestergade 13 B, 1., 7100 Vejle Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-06-2018 Gyldig til 06-08-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig

Læs mere

Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart

Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion: 1 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-03-2018 Gyldig til: 25-04-2021 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret

Læs mere

Rosengaarden Kiropraktik I/S, Tagtækkervej 8, 7., 5230 Odense M

Rosengaarden Kiropraktik I/S, Tagtækkervej 8, 7., 5230 Odense M Rosengaarden Kiropraktik I/S, Tagtækkervej 8, 7., 5230 Odense M Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 16-01-2018 Gyldig til 12-03-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig

Læs mere

Kiropraktorhuset Odense ApS, Skibhusvej 158, 5000 Odense C

Kiropraktorhuset Odense ApS, Skibhusvej 158, 5000 Odense C Kiropraktorhuset Odense ApS, Skibhusvej 158, 5000 Odense C Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 17-01-2018 Gyldig til 13-03-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig

Læs mere

Kiropraktor.com Odense, Ørbækvej 101, 1., 5220 Odense SØ

Kiropraktor.com Odense, Ørbækvej 101, 1., 5220 Odense SØ Kiropraktor.com Odense, Ørbækvej 101, 1., 5220 Odense SØ Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-06-2018 Gyldig til 07-08-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart

Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Begrundelse for akkrediteringsstatus ved

Læs mere

Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg

Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 4 Gyldig fra 19-03-2019 Gyldig til 13-05-2022 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Kiropraktik Ved Jakob Van Dijk, Søndergade 2, 5560 Aarup

Kiropraktik Ved Jakob Van Dijk, Søndergade 2, 5560 Aarup Kiropraktik Ved Jakob Van Dijk, Søndergade 2, 5560 Aarup Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-02-2018 Gyldig til 23-04-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Kiropraktorhuset, Havnegade 2, 5800 Nyborg. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis

Kiropraktorhuset, Havnegade 2, 5800 Nyborg. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis Kiropraktorhuset, Havnegade 2, 5800 Nyborg Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-03-2018 Gyldig til 14-05-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Begrundelse

Læs mere

Kiropraktorerne Gyrst og Mehlum, Kiropraktisk Klinik I/S, Vestergade 61, 5000 Odense C

Kiropraktorerne Gyrst og Mehlum, Kiropraktisk Klinik I/S, Vestergade 61, 5000 Odense C Kiropraktorerne Gyrst og Mehlum, Kiropraktisk Klinik I/S, Vestergade 61, 5000 Odense C Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 11-01-2018 Gyldig til 07-03-2021 Akkrediteringsstatus

Læs mere

Akkrediteret. Marianne Bille Wegmann Kirurgi Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. har opnået følgende status:

Akkrediteret. Marianne Bille Wegmann Kirurgi Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. har opnået følgende status: Marianne Bille Wegmann 201111 Kirurgi Jægersborg Allé 16,1 2920 Charlottenlund har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Praktiserende speciallæger og lever hermed op til det

Læs mere

Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg

Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 09-03-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 10-05-2021

Læs mere

Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby

Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 19-03-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 13-05-2021

Læs mere

Helle Birgitte Dahl Olin, Geels Plads 20 3 sal, 2830 Virum

Helle Birgitte Dahl Olin, Geels Plads 20 3 sal, 2830 Virum Helle Birgitte Dahl Olin, Geels Plads 20 3 sal, 2830 Virum Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 29-04-2019 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Ørelægerne Spannow & Rickers I/S. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Ørelægerne Spannow & Rickers I/S. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Ørelægerne Spannow & Rickers I/S Ekstern survey Start dato: 12-02-2016 Slut dato: 12-02-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup. 01 Ledelse, kvalitet og drift

Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup. 01 Ledelse, kvalitet og drift Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup Ekstern survey Start dato: 04-05-2018 Slut dato: 04-05-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Klaus Kølendorf. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Klaus Kølendorf. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Klaus Kølendorf Ekstern survey Start dato: 19-09-2017 Slut dato: 19-09-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Deltids

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Jens J. Lykkegaard. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Jens J. Lykkegaard. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Jens J. Lykkegaard Ekstern survey Start dato: 19-04-2016 Slut dato: 19-04-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv. 01 Ledelse, kvalitet og drift

Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv. 01 Ledelse, kvalitet og drift Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv Ekstern survey Start dato: 11-06-2018 Slut dato: 11-06-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets

Læs mere

Ørelæge-næse-halslæge Kim Werther, Københavnsvej 80, 1. sal, 4000 Roskilde. 01 Ledelse, kvalitet og drift

Ørelæge-næse-halslæge Kim Werther, Københavnsvej 80, 1. sal, 4000 Roskilde. 01 Ledelse, kvalitet og drift Ørelæge-næse-halslæge Kim Werther, Københavnsvej 80, 1. sal, 4000 Roskilde Eksternt survey Start dato: 27-05-2019 Slut dato: 27-05-2019 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 2 Standardudgave

Læs mere

Steffen Tejlmann Ørntoft. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Steffen Tejlmann Ørntoft. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Steffen Tejlmann Ørntoft Ekstern survey Start dato: 25-11-2015 Slut dato: 25-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Glyngdal Psykiatri. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Glyngdal Psykiatri. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Glyngdal Psykiatri Ekstern survey Start dato: 22-05-2017 Slut dato: 22-05-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Del

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte Eksternt survey Start dato: 20-08-2018 Slut dato: 20-08-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende

Læs mere

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret Lægehuset i Mørkøv har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Almen praksis og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Speciallæge Alexander Laschke. har opnået følgende status: Akkrediteret

Speciallæge Alexander Laschke. har opnået følgende status: Akkrediteret Speciallæge Alexander Laschke har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Praktiserende speciallæger og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der

Læs mere

Tandlæge. 01 Ledelse af kvalitetsarbejdet. 02 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Tandlæge. 01 Ledelse af kvalitetsarbejdet. 02 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Tandlæge Ekstern survey Start dato: 10-05-2017 Slut dato: 10-05-2017 Standardsæt for Privatpraktiserende tandlæger Standardversion 0 Standardudgave 999 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis Hudklinikken ved Marmorkirken Frederiksgade 9, 2. tv. 1265 København K Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N T: 8745 0050 8. maj 2014 Vores ref.: TBJ 1. Akkrediter ingsnæv nets

Læs mere

Velkommen til høring af 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for kiropraktorer

Velkommen til høring af 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for kiropraktorer Velkommen til høring af 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for kiropraktorer IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed af indholdet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Kiropraktorer Introduktionskursus i DDKM 11.09.2018 Sundhedsvæsenet 1 Formål med introduktionskurset At I går herfra med en idé om, hvad arbejdet med DDKM går ud på At I går herfra

Læs mere

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi Ellitsgaards Plastikkirurgi Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 14-03-2014 Gyldig til 08-05-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Bylægen Peer Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2, 5., 5000 Odense C

Bylægen Peer Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2, 5., 5000 Odense C Bylægen Peer Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2, 5., 5000 Odense C Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 4 Gyldig fra 01-10-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2021

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Kirurgisk Klinik Syddanmark

Kirurgisk Klinik Syddanmark Kirurgisk Klinik Syddanmark Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-09-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-11-2019 Opfyldelse af de

Læs mere

Filip Burlakof, Torvet 33, 3300 Frederiksværk. 1.1 Den faglige kvalitet. 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Filip Burlakof, Torvet 33, 3300 Frederiksværk. 1.1 Den faglige kvalitet. 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Filip Burlakof, Torvet 33, 3300 Frederiksværk Ekstern survey Start dato: 19-04-2018 Slut dato: 19-04-2018 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 4 Surveyteamets sammenfattende konklusion

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Kiropraktorer Introduktionskursus i DDKM 24.05.2018 Sundhedsvæsenet 1 Formål med introduktionskurset At I går herfra med en idé om, hvad arbejdet med DDKM går ud på At I går herfra

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Kiropraktorer Introduktionskursus i DDKM 08.05.2018 Sundhedsvæsenet 1 Formål med introduktionskurset At I går herfra med en idé om, hvad arbejdet med DDKM går ud på At I går herfra

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for fysioterapeuter Høringsversion 14. marts 2016

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for fysioterapeuter Høringsversion 14. marts 2016 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for fysioterapeuter Høringsversion 14. marts 2016 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Amagerbro Øjenklinik. 01 Udarbejdelse og håndtering af retningsgivende dokumenter Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Amagerbro Øjenklinik. 01 Udarbejdelse og håndtering af retningsgivende dokumenter Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Amagerbro Øjenklinik Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 27-03-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-05-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Spørgsmål til de indledende kapitler

Spørgsmål til de indledende kapitler Velkommen til høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for privatpraktiserende tandlæger IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Kiropraktorer Introduktionskursus i DDKM 06.02.2018 Sundhedsvæsenet 1 Formål med introduktionskurset At I går herfra med en idé om, hvad arbejdet med DDKM går ud på At I går herfra

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2019 for fysioterapipraksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2019 for fysioterapipraksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2019 for fysioterapipraksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse Vurderingsprincipper

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2017 for kiropraktorer Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn

Vurderingsprincipper i DDKM af 2017 for kiropraktorer Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Vurderingsprincipper i DDKM af 2017 for kiropraktorer Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse Vurderingsprincipper i

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Kongevejsklinikken Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Kongevejsklinikken Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Kongevejsklinikken Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-10-2016 Gyldig til 21-12-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis

Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed af

Læs mere

Sådan bliver din klinik klar til survey

Sådan bliver din klinik klar til survey Sådan bliver din klinik klar til survey Denne vejledning skal hjælpe dig med at blive klar til surveybesøg. Vejledningen indeholder: 1. En liste over de ting du skal have på plads i forhold til akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Akkreditering af almen praksis i Danmark - resultater efter eksternt survey og efter opfølgning

Akkreditering af almen praksis i Danmark - resultater efter eksternt survey og efter opfølgning Akkreditering af almen praksis i Danmark - resultater efter eksternt survey og efter opfølgning Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Telefon: +45 8745 0050 Email: info@ikas.dk

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr

Akkreditering af almen praksis - status pr Akkreditering af almen praksis - status pr. 12.03.2018 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 12. marts 2018 har Akkrediteringsnævnet behandlet 980 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

Rettelsesblad til Kiropraktor standardsæt

Rettelsesblad til Kiropraktor standardsæt Rettelsesblad til Kiropraktor standardsæt vejledning om identifikation patienter myndighedskrav 08 - Parakliniske undersøgelser Klinikken kan redegøre for indhentning informeret samtykke til parakliniske

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 260 sager efter eksternt survey

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017

Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017 Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 15. marts 2017 har Akkrediteringsnævnet behandlet 483 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

Akkreditering af speciallægepraksis - status pr

Akkreditering af speciallægepraksis - status pr Akkreditering af speciallægepraksis - status pr. 27.02.2019 Denne rapport indledes med en beskrivelse af resultaterne af nævnsbehandlingen af surveyrapporter fra speciallægepraksis. Herefter følger en

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 2017

Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 2017 Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 17 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 16 til 14. juli 17 har Akkrediteringsnævnet behandlet 697 surveyrapporter efter eksternt survey i almen

Læs mere

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Skovhus Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 06-10-2016 Gyldig til 01-12-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr

Akkreditering af almen praksis - status pr Akkreditering af almen praksis - status pr. 10.08.2018 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 10. august 2018 har Akkrediteringsnævnet behandlet 1257 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-06-2015 Gyldig

Læs mere

Bilag 6. Detaljeret oversigt over ændringer i forhold til første version

Bilag 6. Detaljeret oversigt over ændringer i forhold til første version Bilag 6. Detaljeret oversigt over ændringer i forhold til første version 01 - Ledelse, kvalitet og drift 02 - Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Indikator 1: Gammel

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

Åreknudeklinikkerne Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Åreknudeklinikkerne Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Åreknudeklinikkerne Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 01-12-2016 Gyldig til 26-01-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

9. juli 2015 Københavns Brandvæsens Ambulancetjeneste Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer

9. juli 2015 Københavns Brandvæsens Ambulancetjeneste Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer Københavns Brandvæsens Ambulancetjeneste Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 30-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 01.januar 2016 til 30. april 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 119 sager fra almen praksis. Sektor Antal

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2018 for fodterapeuter Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn

Vurderingsprincipper i DDKM af 2018 for fodterapeuter Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Vurderingsprincipper i DDKM af 2018 for fodterapeuter Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse Vurderingsprincipper i

Læs mere

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Genoptræning Ledelsesgrundlag (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Genoptræning Ledelsesgrundlag (1/3) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Genoptræning Standardsæt for Kommuner - Træning Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 09-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-02-2019 Opfyldelse

Læs mere

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Kysthospitalet Skodsborg Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 23-11-2016 Gyldig til 18-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de

Læs mere

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1.th. DK - 8200 Aarhus N Telefon +45 8745 0050 Referat, nævnsmøde nr. 7, den 07-03-2018 10:00 Mødeform: Fysisk møde Aarhus Nævnssekretær: Inge Gjerlev Poulsen,

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS Øjenlægernes Center København ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 30-11-2015 Gyldig til 24-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Standardversion 2 Standardudgave 1

Standardversion 2 Standardudgave 1 1. maj 2013 Offentlig surveyrapport Stege Apotek Ekstern survey Gyldig fra 19-03-2013 Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Akkrediteringsstatus Procentvis opfyldelse for akkrediteringsstatus

Læs mere

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Tommerup Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til:

Tommerup Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-12-2013 Tommerup Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 01-10-2013 Gyldig til: 25-11-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Lolland Kommune, Ældre & Sundhed, Genoptræning

Lolland Kommune, Ældre & Sundhed, Genoptræning Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 04-05-2016 Lolland Kommune, Ældre & Sundhed, Genoptræning Standardsæt for Kommuner - Træning Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 03-02-2016

Læs mere