Region Midtjylland Regionssekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regionssekretariatet"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. september 2009 /LONNIE Refer fra mødet i Kontaktudvalget 21. april 2009 kl i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering om Fonden til investeringer i Arbejdskraftbesparende Teknologi Fond (ABT Fonden) 1 2 Orientering om klimaprojektgruppens arbejde 3 3 Orientering om Region Midtjyllands sundhedsplan samt visions- og praksisplan 5 4 Forslag til administrionsgrundlag for samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten til støtte for forsknings- og udviklingsaktiviteter i Region Midtjylland 8 5 Genoptræningsprojektet i Region Midtjylland 10 6 Orientering om Region Midtjyllands redegørelse til Det regionale udviklingsråd for Regionens regnskabsresult 2008 for sociale tilbud og tilbud om specialundervisning 13 8 Lukning af bofællesskabet Voldbyvej hørende under Hammel Bo- og Aktivitetscenter 15 9 Orientering om udvidelse af kapacitet på Mellerup Skolehjem Orientering om udvidelse af kapacitet på Holmstrupgård Orientering om udvidelse af kapacitet på Granbakken og Møllebækken 19

3 Orientering om Fonden til investeringer i Arbejdskraftbesparende Teknologi Fond (ABT Fonden) Resumé Med Finanslovaftalen for 2008 er der afs i alt 3 mia. kr. i perioden til medfinansiering af investeringer i udvikling og udbredelse af ny arbejdsbesparende teknologi og nye arbejds- og organisionsformer, der kan aflaste medarbejdere og give mere tid til borgernær service og omsorg. Partnerskabsaftalen mellem regeringen og de regionale vækstfora inddrager det enkelte vækstforum i arbejdet med identificere og indstille demonstrionsprojekter til Fonden til fremme af arbejdskraftbesparende teknologier. Vækstforum vil inddrage de kommunale og regionale parter i udviklingen af projekterne. Der vil i forbindelse med behandlingen af punktet være oplæg fra Thomas Børner, Finansministeriet og fra Annemette Digmann, Region Midtjylland. Formanden indstiller, Kontaktudvalget drøfter sagen. Beslutning Kontaktudvalget drøftede sagen. Martin Merrild, Struer kommune, Flemming Eskildsen, Skive kommune, Carsten Bruun, Samsø kommune, Jens Erik Jørgensen, Silkeborg kommune, Jan Trøjborg, Horsens kommune, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard, begge Region Midtjylland, var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Fonden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) blev oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som led i en politisk aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Partierne aftalte, der skal bruges 3 mia. kr. fra kvalitetsfonden til medfinansiering af investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisionsformer i perioden Der uddeles første gang penge til projekter på finansloven for Både offentlige institutioner alene og i samarbejde med prive virksomheder kan søge om medfinansiering til projektforslag med arbejdskraftbesparende potentiale for den offentlige sektor.

4 2 De indkomne forslag og ideer vurderes af bedømmelsesudvalget, som består af personer, der har erfaring fra drift af de store offentlige serviceområder, og fra det prive erhvervsliv samt eksperter med indsigt og erfaring med arbejdskraftbesparende teknologier og nye arbejds- og organisionsformer. Der er etableret en tværministeriel styregruppe til styre og koordinere udmøntning og opfølgning af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologier frem til og med Deltagere i ABT-fondens styregruppe: Finansministeriet (formand) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Velfærdsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Styregruppen vil på ad hoc basis blive suppleret med repræsentanter for KL, Danske Regioner og øvrige ministerier, hvis der behov for dette. Thomas Børner, formand for bedømmelsesudvalget for ABT-fonden og kommitteret i Finansministeriet, vil med sit oplæg den 21. april 2009 beskrive formål og perspektiver for fonden. Annemette Digmann, Regional udvikling, leder af Innovion og forskning, vil med sit oplæg beskrive den regionale indss og organisering i forhold til udviklingen af projekter til ABT-fonden.

5 Orientering om klimaprojektgruppens arbejde Resumé Kontaktudvalget nedste i august 2007 en klimaprojektgruppe, som har til opgave skabe synlighed om klimaløsninger og markedsføre regionen i denne sammenhæng. Klimaprojektgruppen har udarbejdet en beskrivelse af aktiviteter gennemført i Region Midtjylland, som har til formål skabe øget fokus på klimaproblemstillinger og - løsninger. Formanden indstiller, Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Martin Merrild, Struer kommune, Flemming Eskildsen, Skive kommune, Carsten Bruun, Samsø kommune, Jens Erik Jørgensen, Silkeborg kommune, Jan Trøjborg, Horsens kommune, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard, begge Region Midtjylland, var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Kontaktudvalget besluttede i august 2007 nedsætte en kommunal klimaprojektgruppe, som blandt har til opgave udarbejde en regional handlingsplan for hvordan regionen bedst udnytter de muligheder FN's klimopmøde COP15 i København giver for markedsføre regionen inden for energi og klimaområdet. Århus Kommune varetager formandskab og sekretari for klimagruppen. Det er klimaprojektgruppens overordnede anbefaling, de midtjyske aktører så vidt muligt skal bruge de nionale og regionale muligheder for markedsføring, da dette med de færreste ressourcer giver de største chancer for nional og internional synlighed. Kontaktudvalget er henholdsvis den 17. april og den 14. november 2008 orienteret om klimaprojektgruppens arbejde herunder arbejdet med fælles kommunale og regionale aktiviteter på klimaområdet. Der er gennemført en række aktiviteter, der alle har til formål skabe fokus på klimaproblemer og - løsninger. Af større aktiviteter kan nævnes: Midtjysk Turisme erhvervsturismeprojekt (Visit Danish Green) Århus Universitets klimakonference "Beyond Kyoto" Klimapulje afs af Region Midtjylland

6 4 Klima-DM finansieret af Region Midtjyllands klimapulje. Informion om nionale markedsføringstiltag som Energy Map og Energy Tours samt KL's internionale klimakonference den juni 2009 Mulighed for kommunal deltagelse i FN's Klimopmøde COP15 i december. Klimaprojektgruppens afrapporteringaf 23. marts 2009 er vedlagt. Århus Universitet har den 5. til 7. marts gennemført konferencen "Beyond Kyoto" med deltagelse af ca deltagere. Som et af resulterne af konferencen blev der "vedtaget" vedlagte"the 7 Aarhus Stements on Clime Change",der udgøres af udtalelser indenfor konferencens 7 temaer sammen med 10 nøglefaktorer for hver udtalelse (bilaget findes kun i en engelsk udgave). Fra Regions Midtjyllands klimapulje er der i december 2008 bevilget støtte til 8 projekter, herunder tilskud til konferencen "Beyond Kyoto" og til Klima-DM. Klima-DM er Klimakonsortiets nionale konkurrence, hvor virksomheder og prive personer kan vinde kr. for Danmarks bedste klimaløsning. Konkurrencen afvikles i samarbejde med de regionale vækstfora i form af først en regional konkurrence, hvorefter de regionale vindere deltager i den nionale konkurrence. De regionale klima-dm finaler afvikles alle den 15. maj. I Region Midtjylland afvikles konkurrencen i Skive. Der kan læses mere om Klima-DM på EnergyMap er Danmarks officielle portal for fremvisning af energi- og miljøeffektive klimaløsninger. Det er muligt for kommunerne få en profil på EnergyMap, der markedsføres bredt både nionalt og internionalt. Kommunernes Landsforening har i anledning af en forespørgsel fra kommunaldirektørnetværket overfor Udenrigsministeriet frems ønske om, kommunerne kan få adgang til COP15 i december. KL vil så hurtigt som muligt informere kommunerne om hvem, der kan deltage fra kommunerne og om den nærmere procedure for godkendelse for deltagelse. Bilag "The 7 Aarhus Stements on Clime Change", Klimaprojektgruppens afrapportering

7 Orientering om Region Midtjyllands sundhedsplan samt visions- og praksisplan Resumé Den første samlede sundhedsplan for Region Midtjylland er sendt i høring i perioden 19. marts-16. april. Planen gør stus over arbejdet og planlægningen på sundhedsområdet, ligesom den ser fremad mod kommende initiiver. Visions- og Praksisplan indgår som en del af Regionsrådets samlede plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet, og er udarbejdet af Samarbejdsudvalget for almen læger. Høringsperioden strækker sig frem til 27. marts Formanden indstiller, Kontaktudvalget tager Region Midtjyllands sundhedsplan samt visions- og praksisplan til efterretning. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Martin Merrild, Struer kommune, Flemming Eskildsen, Skive kommune, Carsten Bruun, Samsø kommune, Jens Erik Jørgensen, Silkeborg kommune, Jan Trøjborg, Horsens kommune, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard, begge Region Midtjylland, var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Region Midtjyllands første samlede sundhedsplan Der foreligger nuhøringversiontil den første samledesundhedsplan for Region Midtjylland. Planen gør stus over arbejdet og planlægningen på sundhedsområdet, ligesom den ser fremad mod kommende initiiver. Sundhedsplanen har to formål. Det ene er give relevante samarbejdspartnere og borgere et samlet overblik over Region Midtjyllands arbejde på sundhedsområdet. Det andet er udpege centrale indssområder og derigennem angive retningen for det kommende arbejde med sundhed i Region Midtjylland. Med sundhedsplanen lever Region Midtjylland op til Sundhedslovens krav ( 206) om, regionen i hver valgperiode udformer en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. På Regionsrådets møde den 12. december 2007 blev det besluttet udvide konceptet for regionens sundhedsplan ved også lade sundhedsplanen skue fremad mod kommende indsser. Arbejdet med sundhedsplanen har været forankret i det midlertidige udvalg vedr. Region Midtjyllands sundhedsplan (funktionsperiode i 2008).

8 6 Pejlemærker for fremtiden Planen består af to dele, der knytter an til de to formål. Den første del indeholder 6 pejlemærker for regionens kommende indss på sundhedsområdet (afsnit 2). Pejlemærkerne beskriver centrale indssområder på sundhedsområdet i de kommende år. I overskrifter lyder pejlemærkerne som følger (uddybende beskrivelse findes i sundhedsplanens afsnit 2): Pientforløb - den enkeltes møde med sundhedsvæsenet Grænsebrydning i sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Lighed i sundhed Medarbejderne - den vigtigste ressource Sammenhæng mellem psykiri og somik Pejlemærkerne er udvalgt og formuleret på baggrund af en omftende dialog med Region Midtjyllands samarbejdspartnere og borgerne. På udvalgsmøder i foråret 2008 har det midlertidige udvalg vedr. Region Midtjyllands sundhedsplan drøftet forslag til pejlemærker med repræsentanter fra hospitalerne, almen praksis, kommuner, psykirien og Center for Folkesundhed. Desuden har udvalget indsamlet forslag til pejlemærker fra f.eks. klynger af kommuner og hospitaler samt en række faglige og administrive fora. Den september 2008 tog udvalget på studietur til Edinburgh i Skotland sammen med repræsentanter fra Sundhedskoordinionsudvalget. Formålet med turen var lade sig inspirere af, hvordan man i Skotland har håndteret nogle af samme de problemer, som også Region Midtjylland står overfor. (Rapport og regnskab fra studieturen blev godkendt af Regionsrådet den 17. december 2008). Den 29. september 2008 afholdt udvalget Sundhedsplankonference i Herning. Her drøftede politikere og fagfolk fra alle sektorer i sundhedsvæsenet, sammen med bl.a. Sundhedsbrugerrådet, udfordringerne for Region Midtjylland, og deltagerne kom med input til sundhedsplanen. Kulminionen på sundhedsplanudvalgets arbejde var, da Region Midtjylland i samarbejde med Danske Regioner afholdt borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen lørdag den 1. november På samme dag og efter samme opskrift blev der afholdt tilsvarende borgertopmøder i Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden. På borgertopmødet i Region Midtjylland havde godt 200 repræsentivt udvalgte og personligt inviterede borgere til opgave debtere fremtidens sundhedsvæsen med hinanden, mens Regionsrådets medlemmer fungerede som bordformænd og ordstyrere. Topmødet var en ny og spændende mødeform, der blev bedømt meget positivt af både politikere og borgere. Overblik over sundhedsvæsenet Den anden del af sundhedsplanen indeholder en beskrivelse af sundhedsvæsenet i regionen og den eksisterende planlægning på sundhedsområdet (afsnit 3-14). Herunder beskrives sundhedstilstanden og forbruget af sundhedsydelser i regionen. Planens anden

9 7 del har til formål skabe et samlet overblik over regionens arbejde på sundhedsområdet samt det planmeriale, der allerede er vedtaget i Regionsrådet. Bagerst i planen (afsnit 15-17) findes oversigter over større planer og stregier på sundhedsområdet, fora på sundhedsområdet samt ordforklaringer på en række centrale begreber i den regionale sundhedsdeb. Høring og Godkendelse Planen har været sendt bredt i høring i perioden 19. marts-16. april Regionsrådet godkender efter planen Region Midtjyllands Sundhedsplan den 20. maj Visions- og praksisplan Regionsrådet vedtog den 21. januar 2009, Visions- og Praksisplan kan udsendes i høring. Visions- og Praksisplan er derfor sendt i høring hos bl.a. Region Midtjyllands kommuner, Praktiserende Lægers Organision (PLO) og Sundhedsstyrelsen. Høringsfristen udløber den 27. marts 2009, hvorefter høringssvarene behandles i Samarbejdsudvalget for almen læger, inden Visions- og Praksisplan lægges op til endelig godkendelse i Regionsrådet. Dette sker forventeligt den 17. juni Region Midtjylland vil meget gerne have input til praksisplanlægningen, da det er en udfordring gennemføre planlægning på regionsniveau, som omhandler meget lokale forhold. Bilag høringversion

10 Forslag til administrionsgrundlag for samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten til støtte for forsknings- og udviklingsaktiviteter i Region Midtjylland Resumé Kontaktudvalget godkendte på mødet den 29. august 2008 forslag til samarbejdskonstruktionforfælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for folkesundhed i Region Midtjylland. Efterfølgendehar arbejdsgruppen udarbejdet forslag til et administrionsgrundlag. Forslaget til administrionsgrundlaget er drøftet i Sundhedsstyregruppen den 5. februar 2009 og på mødet i Sundhedskoordinionsudvalget den 12. marts Formanden indstiller, Kontaktudvalget godkender forslag til administrionsgrundlag for samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten til støtte for forsknings- og udviklingsaktiviteter i Region Midtjylland. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Martin Merrild, Struer kommune, Flemming Eskildsen, Skive kommune, Carsten Bruun, Samsø kommune, Jens Erik Jørgensen, Silkeborg kommune, Jan Trøjborg, Horsens kommune, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard, begge Region Midtjylland, var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Forslag til samarbejdskonstruktion for fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for folkesundhed i Region Midtjylland er drøftet i Sundhedsstyregruppen den 26. juni 2008 med indstilling om, Sundhedskoordinionsudvalget overfor Kontaktudvalget anbefalede forslaget. Forslaget er efterfølgende behandlet i Sundhedskoordinionsudvalget den 14. august 2008 og godkendt af Kontaktudvalget den 29. august Med Kontaktudvalgets godkendelse af etablering af samarbejdskonstruktionen for fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for folkesundhed i Region Midtjylland har arbejdsgruppen udarbejdet etudkast til administrionsgrundlag. Administrionsgrundlaget er en udmøntning af det godkendte forslag til samarbejdskonstruktionen og indebærer overordnet en præcisering af det økonomiske grundlag, formål, generelle vurderingskriterier og betingelser ved tildeling af økonomisk støtte, særli-

11 9 ge indss- og temaområder, proces for opslag og tildeling af støtte, samarbejdskonstruktionens organisering og opfølgning på samarbejdskonstruktionen. Administrionsgrundlaget er drøftet i Sundhedsstyregruppen den 5. februar 2009 og i Sundhedskoordinionsudvalget den 12. marts Stus medio marts 2009 er, følgende kommuner har tilmeldt sig samarbejdskonstruktionen: Favrskov, Hedensted, Randers, Syddjurs, Skanderborg, Silkeborg, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Herning, Ringkøbing-Skjern, Horsens, Skive, Odder og Struer. To kommuner mangler endnu give en tilbagemelding, mens Århus Kommune har fremsendt afslag på deltagelse. Bilag udkast til administrionsgrundlag

12 V 5. Genoptræningsprojektet i Region Midtjylland Resumé Dansk Sundhedsinstitut (DSI) har i samarbejde med kommunerne og regionen udarbejdet udkast til rapporten Somisk genoptræning i Region Midtjylland. Det har imidlertid vist sig, dasættene, som er leveret af Sundhedsstyrelsen, er behæftet med fejl, hvorfor det er nødvendigt omskrive rapporten, når de korrekte da er tilgængelige. Som følge heraf er det ikke muligt forelægge rapporten for Kontaktudvalget på dette møde. Formanden indstiller, Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Martin Merrild, Struer kommune, Flemming Eskildsen, Skive kommune, Carsten Bruun, Samsø kommune, Jens Erik Jørgensen, Silkeborg kommune, Jan Trøjborg, Horsens kommune, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard, begge Region Midtjylland, var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Dansk Sundhedsinstitut (DSI) har i samarbejde med kommunerne og Region Midtjylland udarbejdet udkast til rapporten Somisk genoptræning i Region Midtjylland. Rapporten indeholder dameriale for 2007, da det er det nyeste færdigregistrerede dameriale, der findes. Det har imidlertid vist sig, dasættene, som er leveret af Sundhedsstyrelsen, er behæftet med fejl, hvorfor det er nødvendigt omskrive rapporten, når de korrekte da er tilgængelige. Som følge heraf er det ikke muligt forelægge rapporten for Kontaktudvalget på dette møde. Sundhedskoordinionsudvalget besluttede på sit møde den 12. marts 2009 sende et brev til Sundhedsstyrelsen, hvori udvalget fremfører de problemer, det har givet, Sundhedsstyrelsen ikke har leveret de efterspurgte valide da.

13 Orientering om Region Midtjyllands redegørelse til Det regionale udviklingsråd for 2008 Resumé Regionsrådet har den 18. marts 2009 godkendt Region Midtjyllands redegørelse for 2008 til Det regionale udviklingsråd vedrørende det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Redegørelsen indeholder regionens vurdering af samarbejdet med kommunerne i rammeaftaleregi samt en række faktuelle oplysninger og vurderinger om bl.a. botilbud, dags- og aktivitetstilbud til voksne og børn samt specialundervisningsområdet. Formanden indstiller, Kontaktudvalget tager Region Midtjyllands redegørelse til Det regionale udviklingsråd til orientering. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Martin Merrild, Struer kommune, Flemming Eskildsen, Skive kommune, Carsten Bruun, Samsø kommune, Jens Erik Jørgensen, Silkeborg kommune, Jan Trøjborg, Horsens kommune, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard, begge Region Midtjylland, var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet har den 18. marts 2008 godkendt det til Det regionale udviklingsråd fremsendte forslag tilredegørelse om regionens opgavevaretagelse vedrørende det specialiserede social- og specialundervisningsområde for Region Midtjyllands redegørelse til Det regionale udviklingsråd for 2008 betoner vigtigheden af samarbejdet mellem regionen og kommunerne, og der udtrykkes tilfredshed med, det i Rammeaftale 2009 er lykkes vedtage en fælles planlægningsmodel, som gør planlægningen af kapacitetsændringer mere fleksibel og smidig. Det konkluderes, rammeaftalekonstruktionen i sin nuværende form ikke er optimal for hverken regionen eller kommunerne. Der er behov for nye strukturelle værktøjer, som giver parterne bedre muligheder for få et samlet overblik over efterspørgslen efter pladser og for løbende kunne ændre i sin kapacitet i trit med denne efterspørgsel.

14 12 Særligt på kommunikionsområdet udtrykkes bekymring over det faldende aktivitetsniveau på regionens tilbud. Områdets specialer risikerer uddø, hvis kommuner og region ikke samarbejder om sikre en forts oprettelse af de kommunikionsspecialer, som på grund af lille volumen kræver et stort befolkningsunderlag for kunne opretholde et fagligt og økonomisk bæredygtigt grundlag. Bilag Region Midtjyllands redegørelse til Det regionale udviklingsråd for 2008

15 Regionens regnskabsresult 2008 for sociale tilbud og tilbud om specialundervisning Resumé Ifølge takstaftalen med kommunerne skal der udarbejdes en opgørelse over over- /underskud for Region Midtjyllands sociale tilbud og specialundervisningstilbud. Såfremt over-/underskuddet overstiger 5 %, skal der foretages en efterregulering af taksterne. Oversigten viser, Socialpsykirien har et overskud på over 5 %, mens de tre andre hovedmålsgrupper holder sig indenfor et over-/underskud på 5 %. Formanden indstiller, Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Martin Merrild, Struer kommune, Flemming Eskildsen, Skive kommune, Carsten Bruun, Samsø kommune, Jens Erik Jørgensen, Silkeborg kommune, Jan Trøjborg, Horsens kommune, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard, begge Region Midtjylland, var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling I Rammeaftalen 2008 er der udtrykt enighed om, efterregulering af de sociale takster så vidt mulig bør undgås. Endvidere er der enighed om, de enkelte tilbud bør have incitament til sikre en så effektiv drift som overhovedet muligt. Det er derfor aftalt, et årligt over- eller underskud på +/- 5 % ikke reguleres i taksten, idet det antages over- og underskud af denne størrelsesorden er et led i almindelig rionel driftsvaretagelse. Er der tilbud, hvor over- eller underskuddet er større end +/- 5 %, udlignes den andel af over- eller underskuddet, som ligger ud over +/- 5 % mellem tilbud inden for samme hovedmålgruppe i egen organision. Der sondres mellem 4 hovedmålgrupper: 1. Børn, Unge og Specialrådgivning, kommunikionsområdet 2. Børn, Unge og Specialrådgivning, socialområdet; 3. Voksen Social 4. Socialpsykiri (sindslidende) Region Midtjylland har udarbejdet etnot over regnskabsresultet for 2008 for socialområdet, hvor regnskabsresultet bliver gennemgået. Der kan være behov for mindre

16 14 korrektioner i regnskabet på omkostningerne. Det endelige regnskab fremlægges for Regionsrådet i maj. Opgørelsen viser et samlet mindreforbrug på 48,5 mio. kr., svarende til 3,33 %. For Socialpsykirien var der i 2008 et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr., svarende til et overskud 5,37 %. Der skal således ske en efterregulering for socialpsykirien på cirka kr. For de tre andre hovedmålsgrupper er overskuddet på mellem 0,14 % og 3,33 %. Bilag not over regnskabsresultet

17 V 8. Lukning af bofællesskabet Voldbyvej hørende under Hammel Bo- og Aktivitetscenter Resumé Favrskov Kommune lukker bofællesskabet Voldbyvej hørende under Hammel Bo- og Aktivitetscenter pr. 15. november Formanden indstiller, Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Martin Merrild, Struer kommune, Flemming Eskildsen, Skive kommune, Carsten Bruun, Samsø kommune, Jens Erik Jørgensen, Silkeborg kommune, Jan Trøjborg, Horsens kommune, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard, begge Region Midtjylland, var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling På møde i Den Administrive Styregruppe den 10. december 2008 tog styregruppen til efterretning, Favrskov Kommune ønsker lukke bofællesskabet Voldbyvej hørende under Hammel Bo- og Aktivitetscenter. Voldbyvej er et 85 bofællesskab som er normeret til 8 pladser. De seneste år har det ikke været muligt få alle pladser bes, idet de fysiske rammer på Voldbyvej er utidssvarende til handicappede borgere. Der er sket en løbende udflytning af beboerne til egen bolig med bostøtte. Stus pr. 1. september 2008 var, der kun var én beboer tilbage på Voldbyvej. Favrskov Kommune besluttede derfor, flytte denne beboer til et andet tilbud på Hammel Bo- og Aktivitetscenter. Som bilag vedlæggesbrev fra Favrskov Kommuneom lukning af bofællesskabet Voldbyvej. Bilag brev fra Favrskov Kommune

18 Orientering om udvidelse af kapacitet på Mellerup Skolehjem Resumé Den Administrive Styregruppe på det sociale område har godkendt en udvidelse af kapaciteten på Mellerup Skolehjem afdeling Georgsminde. Udvidelsen af kapaciteten forventes godkendt af Regionsrådet den 29. april Formanden indstiller, Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning, og udvidelsen af kapaciteten på Mellerup Skolehjem indarbejdes i rammeaftalen på det sociale område. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Martin Merrild, Struer kommune, Flemming Eskildsen, Skive kommune, Carsten Bruun, Samsø kommune, Jens Erik Jørgensen, Silkeborg kommune, Jan Trøjborg, Horsens kommune, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard, begge Region Midtjylland, var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Den Administrive Styregruppe på det sociale område godkendte på mødet den 5. februar 2009, normeringen på Mellerup Skolehjem øges fra 45 til 49 pladser. Mellerup Skolehjem er normeret til 45 pladser (ekskl. afdelingen Skovhuset i Ulfborg). Der var pr. 1. marts 2009 indskrevet 50 børn og unge på Mellerup Skolehjem. Der er således indskrevet 5 børn og unge på overbelægning. Mellerup Skolehjem har gennem hele 2008 haft en samlet overbelægning på døgnpladserne på 6-7 døgnpladser, og har oplevet et stort pres fra kommunerne, særligt i forhold til afdelingen Georgsmindes målgruppe. Med henblik på kunne imødekomme efterspørgslen fra kommunerne, er der behov for tilpasse Mellerup Skolehjems kapacitet med 4 pladser på afdelingen Georgsminde. Tilpasningen af kapaciteten kan ske indenfor Georgsmindes eksisterende bygningsmæssige rammer. De fysiske rammer, der er muligheder for tage i anvendelse til udvidelsen på Georgsminde, anvendes af den regionale institution Møllebækken. I forbindelse med rammeaftalen for 2008 på det sociale område blev det aftalt, Møllebækken skulle etablere 4 pladser tilbørn og unge med betydeligt og varigt neds psykiske funktionsevne samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser af forskellig karakter som f.eks. ADHD.

19 17 Disse pladser har været etableret i bygningsmæssige rammer i tilknytning til Mellerups afdeling Georgsminde. Udvidelse af Mellerup Skolehjem med 4 døgnpladser på afdeling Georgsminde betyder derfor, der til institutionen Møllebækken findes andre egnede fysiske rammer til 4 pladser tilbørn og unge med betydeligt og varigt neds psykiske funktionsevner samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser af forskellig karakter som f.eks. ADHD, som blev aftalt i rammeaftalen for Udvidelsen af kapaciteten forventes godkendt af Regionsrådet den 29. april 2009.

20 Orientering om udvidelse af kapacitet på Holmstrupgård Resumé Den Administrive Styregruppe på det sociale område har godkendt en udvidelse af kapaciteten på Holmstrupgårds dagtilbud. Regionsrådet forventes godkende udvidelsen af Holmstrupgårds dagtilbud på sit møde den 29. april Formanden indstiller, Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning, og udvidelsen af kapaciteten på Holmstrupgårds dagtilbud indarbejdes i rammeaftalen på det sociale område. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Martin Merrild, Struer kommune, Flemming Eskildsen, Skive kommune, Carsten Bruun, Samsø kommune, Jens Erik Jørgensen, Silkeborg kommune, Jan Trøjborg, Horsens kommune, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard, begge Region Midtjylland, var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Den Administrive Styregruppe på det sociale område godkendte på mødet den 5. februar 2009, normeringen på Holmstrupgårds skole- og erhvervstilbud udvides med 7 pladser fra 28 til 35 pladser med fordelingen 5 skolepladser og 2 værkstedspladser. Vurderingen er, det stigende pres på Holmstrupgårds dagtilbud skyldes, de indskrevne børn og unge på døgntilbuddet har tiltagende komplekse vanskeligheder, som bevirker, de ikke kan modtage eksterne undervisnings- og beskæftigelsestilbud. Region Midtjylland vil indgå i en dialog med Århus Kommune om udvidelsen af skolepladserne, da skolepladserne på Holmstrupgård drives efter overenskomst med Århus Kommune. Regionsrådet forventes godkende udvidelsen af Holmstrupgårds dagtilbud på sit møde den 29. april 2009.

21 Orientering om udvidelse af kapacitet på Granbakken og Møllebækken Resumé Den Administrive Styregruppe har på sit møde den 10. december 2008 godkendt en udvidelse af kapaciteten på de regionale tilbud Granbakken og Møllebækken. Regionsrådet har den 21. januar 2009 godkendt udvidelserne. Formanden indstiller, Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning, og udvidelsen af kapaciteten på Granbakken og Møllebækken indarbejdes i rammeaftalen på det sociale område. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Martin Merrild, Struer kommune, Flemming Eskildsen, Skive kommune, Carsten Bruun, Samsø kommune, Jens Erik Jørgensen, Silkeborg kommune, Jan Trøjborg, Horsens kommune, Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard, begge Region Midtjylland, var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Den Administrive Styregruppe på socialområdet godkendte på mødet 10. december 2008 udvidelse af kapaciteten på to regionalt drevne sociale tilbud til udviklingshæmmede med dom, nemlig; Granbakkens afdeling i Paderup ved Randers, som foreslås udvidet med 8 pladser efter servicelovens 108 til voksne udviklingshæmmede med dom og udadreagerende adfærd. Pladserne vil blive etableret som nyt byggeri. Møllebækken i Fjellerup, som foreslås udvidet med 4 pladser efter servicelovens 67, stk. 2, til primært mentalt retarderede unge i alderen 15 18/23 år, der er idømt særforanstaltninger eller afventer en retslig afgørelse som følge af, de har begået kriminalitet. Baggrunden for beslutningen er, der gennem de senere år er sket en stigning i antallet af udviklingshæmmede med dom og ikke mindst i den del af målgruppen, som har en problemisk/udadreagerende adfærd. Dette har betydet, der er stor efterspørgsel på de regionale tilbud til målgruppen. Efterspørgslen kan i øjeblikket kun imødekommes

22 20 ved, der etableres omkostningstunge og fagligt sårbare enkeltmandsprojekter som overbelægning. Regionsrådet har den 21. januar 2009 godkendt udvidelserne.

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

Dagsorden. til mødet i Udvalget vedrørende landdistrikter 15. marts 2007 kl

Dagsorden. til mødet i Udvalget vedrørende landdistrikter 15. marts 2007 kl Region Midtjylland Regional Udvikling Dagsorden til mødet i Udvalget vedrørende landdistrikter 15. marts 2007 kl. 13-17 på Dansk Skaldyrcenter Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors tlf. 96 69 02 83 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden. Refer Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre Regionshuset Viborg Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Regionsrådvalg 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region Midtjylland 1,3 mio. Region Hovedstaden 1,8 mio. Region Syddanmark 1,2 mio.

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering

Læs mere

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 Viborg, den 28. februar 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 2 1-01-72-57-08 1. Grænsekrydsende lederskab

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht.

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht. Bilag 1 3 Favrskov kommune 25 2 15 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Hedensted kommune Herning Kommune 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 Holstebro kommune 16 14 12 1 8 6 4 2 Horsens kommune 3 Ikast-Brande

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR Region Midtjylland Sundhed 20. september 2019 /SUSSOR Dagsorden til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Samarbejdsaftale om palliion 1 2

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. juni 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2019-20 Gældende pr. 1.1. 2019 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. juni 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 1. Sundhedsaftale - første

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7.

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7. Region Midtjylland Sundhed 24. november 2017 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Materiale til arbejdet i skrivegrupper rammer og baggrund 24. Februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Vækst og udvikling i Region Midtjylland Oktober 2015 Juni

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. november 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 7. december 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Til Den Administrative Styregruppe. fra. Ordinært møde i Den Administrative Styregruppe 5.februar 2009

Referat. Til Den Administrative Styregruppe. fra. Ordinært møde i Den Administrative Styregruppe 5.februar 2009 Til Den Administrative Styregruppe Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra Ordinært møde i Den

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region den 24. august 2018

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region den 24. august 2018 Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region den 24. august 2018 Tid og sted: Fredag den 24. august 2018, kl. 10 12, Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, mødelokale:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 19. januar 2011 /KRILOR Dagsorden til mødet i Kontaktforum, Psykiriområdet 24. januar 2011 kl. 13.00 i mødelokale F3, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

3. Regionalplitiske sager

3. Regionalplitiske sager 3. Regionalplitiske sager 3.1. Organisering af den fremtidige koordinering på det specialiserede socialområde SAG NR.: 000221105 egl Som aftalt mellem KL og regeringen overtager kommunerne koordineringen

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 v. Christine Kousholt, Sundhedschef, Århus Kommune Formand for Sund By Netværket i DK KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe

Læs mere

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Virkemidler Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Folkesundhed i Midten GENEREL PRÆSENTATION PRÆSENTATION AF SAMARBEJDSKONSTRUKTIONEN www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 12-11-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic Hotel, Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Socialområdet et område med særlige vilkår

Socialområdet et område med særlige vilkår Socialområdet et område med særlige vilkår Temaoplæg og drøftelse i RMU den 15. september 2010 Ved socialchef Charlotte Rosenkrantz Josefsen www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Organisering 2. Tilbud

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2018 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 17-05-2018 14:00 Sted: Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Procesbeskrivelse for udarbejdelse af 1. generation af Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Et budget for 2011 med bred politisk opbakning og ansvarlighed

Et budget for 2011 med bred politisk opbakning og ansvarlighed Budget 2011 Et budget for 2011 med bred politisk opbakning og ansvarlighed Region Midtjyllands mål er et sundhedsvæsen i verdensklasse. Selvom de økonomiske vilkår for Region Midtjylland er vanskelige,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Forretningsudvalget: Dagsorden. Dato: Den 26. april 2017 kl Viborg Rådhus Prinsens alle Viborg Mødelokale M3.3 (3.

Forretningsudvalget: Dagsorden. Dato: Den 26. april 2017 kl Viborg Rådhus Prinsens alle Viborg Mødelokale M3.3 (3. Forretningsudvalget 26.4.17 Dagsorden Sekretariat for Rammeaftaler Midtjylland Prinsens Allé 5 8800 Viborg www.rammeaftaler.viborg.dk Dato: 7. april 2017 Sagsbehandler: Maria Eeg Smidt Tlf. 41 71 99 98

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet 11. marts 2016 /LOHOLK Dagsorden til møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional kl. 10:00 i F1, stuen, Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Mødelokale 10 Nytorv 6 2. sal Mødenr.: 2 Fraværende: Kirsten Fabian Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 11 Orientering om hjælpemidler og

Læs mere

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Region Midtjylland 14. Januar 2011 Hotel Nyborg Strand www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018

Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018 Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018 Dagsorden Velkomst og præsentation v. formand for PLO-Midtjylland Lise Høyer Formandens beretning og nyt fra Midt v. Lise Høyer Nyt fra Lægevagtudvalget

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 29. august 2013 Kære alle Hermed fremsendes

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

VEST

VEST 1 - Kapacitet og ansøgertal 2017 Kapacitet og ansøgertal 2017 Fordelingsudvalg Ansøger pr. 15. marts 2017 Kapacitet 2017 Over-/underskud kapacitet Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Vest 1271

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014 0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. juli 2010 /CLAJEN Refer fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere