Budgettilpasning på sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettilpasning på sundhedsområdet"

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Journal nr 14/33076 Telefon: Dato: 3. september 2014 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1.1 Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 25. august Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Friklinik i Give Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring Central administration af sundhedsområdet Fælles formål og administration Finansiering 0 Anlæg 0 Balanceposter angående omkostningsposter 0 I alt Budgettilpasninger somatik 2.1 Forskning i højt specialiseret behandling Odense Universitetshospital Regionsrådet har den 25. januar 2010 godkendt et løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital på 8 mio. kr. fra 2009 og den 31. maj 2010 et yderligere løft på 5 mio.kr. fra Side 1 af 6

2 Midlerne udmøntes til OUH efterhånden, som forskerne bliver ansat. På den baggrund indstilles, at OUH tilføres følgende bevillinger: kr OUH Puljen til højt spec. behand I alt Bevillingen finansieres af rammen til forskning i højt specialiseret behandling. 2.2 Idriftsættelse af blodbus Den 25. november 2013 besluttede Regionsrådet, at der skal erhverves en blodbus, som primært dækker byerne Haderslev, Fredericia og Middelfart. Dette som en naturlig konsekvens af Regionsrådets beslutning tilbage fra 1. marts 2010 om fremtidig organisering af specialet klinisk immunologi. Blodbussen idriftsættes den 1. november 2014 og med denne sag overføres budget til Sygehus Lillebælt til drift af bussen. Der lægges til grund, at blodbussen kan foretage tapninger årligt, hvoraf tapninger vedrører donorer fra Sygehus Sønderjyllands optageområde, tapninger vedrører donorer fra Odense Universitetshospitals optageområde, mens de resterende tapninger vedrører Sygehus Lillebælt egne donorer. Det indstilles, at der foretages følgende budgettilpasninger: kr og frem Sygehus Lillebælt Sygehus Sønderjylland Odense Universitetshospital I alt CT scanner Tønder I forbindelse med anskaffelse af en ny CT scanner til Tønder Sygehus sparer Sygehus Sønderjylland udgifter til service i det første år samt udgifter til flytning af tidligere scanner fra Haderslev Sygehus. Besparelserne udgør samlet 0,670 mio. kr., som overføres til leasingrammen, hvor anskaffelsen afholdes Onbase På regionsrådets møde den 28. april 2014 er den solidariske finansiering af drift og forvaltning af flere forskellige it applikationer blevet godkendt. Herunder indgår solidarisk finansiering mellem sygehusene af OnBase, der bl.a. anvendes til digitalisering af restjournaler og lagring af historiske og administrative dokumenter. Af det samlede budget til formålet anvendes 0,550 mio.kr. i personaleressourcer til varetagelse af forvaltningsopgaven ved applikationen. Pågældende medarbejder er ansat på Odense Universitetshospital, og det indstilles derfor at personalebudgettet overføres til Odense Universitetshospital.. Side 2 af 6

3 2.5 Regulering af rådighedsbeløb til Cosmic På regionsrådets møde den 23. juni 2014 er fremlagt revideret plan for ibrugtagning af centrale itsystemer, herunder en ny plan for udrulningen af det nye epj og pas system Cosmic. Redegørelsen viser, at tidsforskydningerne i udrulningsplanen kan håndteres indenfor de allerede meddelte anlægsrammer til Cosmic. Den løbende økonomiopfølgning på projektet i 2013 viste, at der inden for det afsatte rådighedsbeløb var afholdt udgifter, der efter gældende konteringsregler skulle bogføres på driften. I regnskab 2013 blev på den baggrund inden for den samlede driftsramme for sundhedsområdet omkonteret 46 mio. kr. fra anlægsprojektet til driften. Som opfølgning på den reviderede plan for udrulningen af Cosmic er der nu grundlag for at håndtere de bevillingsmæssige konsekvenser heraf i forhold til projektet. Derfor anbefales, at rådighedsbeløbet i 2014 til Cosmic projektet reduceres med 46 mio. kr., der foreslås tilført rammen for Sundheds it. Den meddelte anlægsbevilling til projektet nedskrives tilsvarende. 2.6 Netværksmodernisering På regionsmøde den 23. juni 2014 godkendte regionsrådet etablering af øget netværkssikkerhed. Af sagsfremstillingen fremgik, at sygehusene står over for en gennemgribende modernisering af den teknisk it infrastruktur og sygehusene afholder udgifterne hertil af deres eksisterende investeringsrammer. Da projektudgifterne leasingfinansieres er det muligt at fordele betalingen over en flerårig periode. Det indstilles, at sygehusenes lokale investeringsrammer nedskrives som anført nedenfor: kr I alt SLB SHS OUH SVS I alt Opnormering af AMK funktion Siden etablering af sundhedsfaglig visitation har der vist sig et stigende behov for at de sundhedsfaglige visitatorer specielt i dagtiden umiddelbart kan få fat i en læge. Mængden af opgaver har således vist sig ikke at kunne tilgodeses ved den nuværende normering. Lægebemandingen ønskes derfor med virkning fra 1. september 2014 opnormeret fra 0,5 stilling til 0,75 stilling. Det indstilles, at finansieringen af opnormeringen af lægebemandingen i perioden 1/ / sker via den præhospitale konto med en budgetomflytning på 0,208 mio. kr. til Odense Universitetshospital. Regionsrådet vil i primo 2015 skulle tage stilling til økonomi på AMK vagtcentral, herunder også den endelige finansiering af lægebemandingen. Side 3 af 6

4 2.8 Forhøjelse af leasingramme Sygehus Lillebælt og Medicoteknisk afdeling Sygehus Lillebælt og Medicoteknisk Afdeling ønsker at anvende nogle driftsmidler til anskaffelser, og da disse skal leasingfinansieres, er det af regnskabstekniske grunde nødvendigt med en budgetomflytning. Det indstilles derfor, at der overføres 2,0 mio. kr. fra Sygehus Lillebælts driftsramme og 0,296 mio. kr. fra Medicoteknisk Afdelings driftsramme til den centrale leasingkonto. 2.9 Stigning i antal overnatninger patienthotellet Antallet af overnatninger på Odense Universitetshospitals patienthotel er steget, og det indstilles derfor, at OUH s driftsbudget forhøjes med 0,126 mio. kr. i 2014 og 0,066 mio. kr. i 2015 og frem. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen ESA projektet På regionsrådets møde den 23. juni 2014 er ESA projektet (projekt vedr. EffektivSystemAdgang) blevet meddelt et tillæg på 9,775 mio.kr. til den eksisterende leasingbevilling. Tillægsbevillingen har sammenhæng med tidsforskydningerne i Cosmic projektet, og den betydelige tids og projektmæssige afhængighed ESA projektet har udrulningen af det nye pas og epj system. I bevillingsændringen til ESA projektet indgår bl.a. udgifter til forlængelse af projektorganisationen. Det er ikke muligt at lease at interne personaleudgifter, og derfor anbefales udgifterne til projektorganisation mv. på 3,184 mio.kr. overført fra leasingrammen til Fælles Formål og Administration, hvor personaleudgifterne i projektet afholdes. Endvidere indstilles at de afledte konsekvenser på hovedkonto 4 bringes på plads. 3. Budgettilpasninger somatik og psykiatri 3.1 Ekstraordinære elevpladser I perioden 2010 til 2012 har der været indgået aftaler om ekstraordinære elevpladser i regioner og kommuner, og Region Syddanmark har haft ca. 84 ekstra elevpladser pr. år. For elever ansat i 2010 og 2011 har afdelingerne løbende fået dækket deres konkrete nettoudgifter finansieret af SOSU kontoen. For elever ansat i 2012, har afdelingerne forlods fået en bevilling fra SOSU kontoen, mod at de selv skal afholde nettoudgiften for de ekstraordinære elever. Udgifterne til elever ansat i 2010 og 2011 er nu endelig opgjort. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger samt at de afledte konsekvenser på hovedkonto 4 bringes på plads: 1000 kr SHS 16 Fælles formål, løn og personale 27 SOSU kontoen 43 I alt 0 Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2013 at bevillige 3 mio. kr. til oprettelse af ekstra elevpladser i Side 4 af 6

5 Det indstilles, at der udmøntes bevillinger til elever ansat i 2013 og 2014 med følgende fordeling samt at de afledte konsekvenser på hovedkonto 4 bringes på plads: 1000 kr OUH 764 SLB 399 SHS 232 SVS 225 Psykiatrisygehuset 191 Fælles formål, løn og personale 68 SOSU kontoen I alt 0 4. Budgettilpasninger psykiatri 4.1 Driftsmidler til reduktion af tvang udmøntning af resterende del af budgettet Regionsrådet udmøntede den 23. juni 2014 en driftsbevilling på 10 mio. kr. årligt fra 2014 til psykiatrisygehuset til indsatsen for reduktion af tvang. Staten har efterfølgende meddelt, at bevillingens størrelse fastsættes til 10,545 mio. kr. årligt fra Det indstilles, at restbevillingen på 0,545 mio. kr. årligt udmøntes til psykiatrisygehuset, finansieret af psykiatriområdets centrale puljer. 4.2 Koncept for døgnpsykiatri: Træningsafsnit på Psykiatrisk Afdeling Kolding/Vejle Psykiatrisk Afdeling Vejle Kolding har delvist implementeret Koncept for Døgnpsykiatri på matriklen i Vejle. Anderledes er det for matriklen i Kolding, hvor der ikke er implementeret integrerede afsnit. Enheden i Kolding er indrettet med traditionelle åbne og lukkede afsnit. Med flytningen til OPP Vejle i 2017 implementeres Koncept for Døgnpsykiatri i fuld skala, både behandlingsmæssigt og i forhold til de fysiske rammer. Der ønskes derfor etableret et træningsafsnit i Kolding i september i år med henblik på træningen af medarbejderne i Kolding i arbejdet med integrerede afsnit. Træningsafsnittet forudsætter ekstra fremmøde i aften/nat/weekends for at kunne rumme uddannelse af personalet, og der er således behov for en opnormering svarende til 4,7 bruttostillinger. Udgiften hertil udgør 2,281 mio. kr. årligt. Udgiften kan reduceres med 0,3 mio. kr. årligt via en besparelse til fast bagt/personlig skærmning. Det indstilles, at der bevilges 0,661 mio. kr. i 2014, 1,981 mio. kr. i 2015 og 2016 til Psykiatrisk Afdeling Vejle Kolding, finansieret af psykiatriområdets centrale puljer. 4.3 Udmøntning af kommunal medfinansiering til projekter under satspuljen Psykiatrisygehuset har ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fået godkendt 5 projekter under satspuljen , hvortil der er budgetteret kommunal medfinansiering for samlet 9,283 mio. kr. Fire af projekterne er godt i gang, det drejer sig om: Forløbskoordinatorer for dobbeltdiagnosticerede Flere senge i psykiatrien FAM/PAM senge Mobilteam i Odense Tidlig indsats i nærmiljøet for børn og unge Side 5 af 6

6 Til disse projekter knytter sig en kommunal medfinansiering på i alt 7,490 mio. kr., som udmøntes til projekterne fra psykiatriområdets centrale ramme i Et projekt Shared care er stadig ikke kommet i gang, hvorfor der tilbageholdes budget vedrørende kommunal medfinansiering på 1,793 mio. kr. Det indstilles, at der udmøntes 7,490 mio. kr. i 2015 til psykiatrisygehuset fra psykiatriområdets centrale puljer. 4.4 FAM/PAM projektleder For at sikre implementeringen af Koncept for akutmodtagelse fik psykiatrisygehuset i august 2012 bevilget midler til ansættelse af en lægefaglig projektleder på halv tid i et år. Den lægefaglige projektleder var ansat i perioden marts 2013 til februar 2014, men for at sikre den fortsatte implementering af konceptet er det vigtigt at have en projektleder tilknyttet. Det foreslås derfor, at funktionen som halvtidsprojektleder videreføres i perioden fra 1. september 2014 og frem til 31. december Psykiatrisygehuset har udpeget en specialeansvarlig overlæge på akutområdet, som har det faglige ansvar for området, så funktionen som projektleder ønskes fremadrettet varetaget af en medarbejder med klinisk indsigt, svarende til kr. i 2014, kr. i 2015 og 2016, i alt kr. Det indstilles, at projektlederen finansieres af psykiatriområdets centrale puljer med 0,183 mio. kr. i 2014 og 0,352 mio. kr. i 2015 og Side 6 af 6

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22385 Telefon: 76631463 Dato: 1. september 2011 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi/Økonomisk sekretariat Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 19/34746 Telefon: 76631463 Dato: 05.september 2019

Læs mere

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/21535 Telefon: 76631463 Dato: 30. maj 2015 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/21452 Telefon: 76631463 Dato: 26. maj 2014 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/10493 Telefon: 76631463 Dato: 28. august 2009 Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/44823 Telefon: 76631463 Dato: 27. november 2014

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Christian Lehman Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 18/17177 Telefon: 76631463 Dato: 22. marts 2018 Notat

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/31025 Telefon: 76631463 Dato: 30.august 2016 Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/6064 Telefon: 76631463 Dato: 3. juni 2010 -- Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/13239 Telefon: 76631463 Dato: 26. marts 2014 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/11522 Telefon: 76631463 Dato: 3. september 2010 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 27.maj 2010 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 13/23616 Telefon: 76631463 Dato: 27. august 2013 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/18672 Telefon: 76631463 Dato: 26. maj 2015 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/17604 Telefon: 76631463 Dato: 31. maj 2015 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen/ Christian Lehmann Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/38285 Telefon: 76631463 Dato:

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007 Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: joern.frydendall@rsyd.dk Journal nr.: 13/13575 Telefon: 76631649 Dato: 30. maj 2013 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/49653 Telefon: 76631463 Dato: 25. november 2015

Læs mere

Sundhedsområdet - anlæg

Sundhedsområdet - anlæg Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Jane Møller Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/13725 Telefon: 76631463 Dato: 26. marts 2015 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8957 Telefon: 76631417 Dato: 5. september 2008 Notat

Læs mere

Medicotekniske investeringer 2017

Medicotekniske investeringer 2017 Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 17/2795 Dato: 9. februar 2017 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk Telefon: 21599826 Notat Medicotekniske

Læs mere

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech / Sanne Jeppesen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7956 Telefon: 76631417 Dato: 15. september

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 22. november 2013 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Christian Lehmann Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 18/58549 Telefon: 76631463 Dato: 28. november 2018

Læs mere

Medicotekniske investeringer 2018

Medicotekniske investeringer 2018 Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 18/933 Dato: 9. februar 2018 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk Telefon: 21599826 Notat Medicotekniske

Læs mere

Notat AMK vagtcentral Fremtidig organisering og økonomi

Notat AMK vagtcentral Fremtidig organisering og økonomi Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 14/24519 Dato: 23. februar 2015 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@rsyd.dk Telefon: 76631431 Notat AMK vagtcentral

Læs mere

Saldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)

Saldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 1. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat fra vedr. hovedkonto

Læs mere

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2008

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech / Ulrich Heide Køhler Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/14292 Telefon: 76631417 / 7663

Læs mere

Medicotekniske investeringer 2019

Medicotekniske investeringer 2019 Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 19/465 Dato: 10. april 2019 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk Telefon: 21599826 Notat Medicotekniske

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Budgetreguleringen pr. 31. oktober 01 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Palliativ døgnvagt...4 Skema : Udbygning af palliative

Læs mere

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Indholdsfortegnelse Sags nr. Side 1. Opsamling og referat til orientering 1 2. Evaluering af MED 3 3. Budget 2012 2015 5 Bilagsoversigt

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 5. november 2012 Udarbejdet af: Diane Dreyer Pedersen E mail: Diane.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631421 Notat Kommunal medfinansiering

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Budgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2011-156355 Ref.: Morten Roslev Bukh Dato: 6. september 2012 Budgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration Den 4. september 2012 blev

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/30581 Telefon: 76631463 Dato: 18. november 2011 Notat Budgettilpasning

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

I afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 2013 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring.

I afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 2013 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring. Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Klaus.B.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631653 Dato: 31. august 2012 Budget 2013 Sundhed Sidepapir til

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Christian Lehman Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 19/13564 Telefon: 76631463 Dato: 28. marts 2019 Notat

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Forelagt revisionen: Juni Godkendt økonomidirektøren: juni Christian Lehmann/Jakob Andresen. Udarbejdet af/kontaktperson:

Forelagt revisionen: Juni Godkendt økonomidirektøren: juni Christian Lehmann/Jakob Andresen. Udarbejdet af/kontaktperson: Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 6 Anlægsarbejder Pkt. 6.1 Anlægsbevillinger Bilag 6.1.1 Regler for håndtering af anlægsbevillingssager Forelagt revisionen: Juni 2018 Godkendt økonomidirektøren:

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: november 2017 Oversigt: Projekter

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 22. november 2012 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 7. august 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Bilag 1 Revision af implementering af fælles EPJ og PAS i Region Syddanmark

Bilag 1 Revision af implementering af fælles EPJ og PAS i Region Syddanmark Område: IT Afdeling: It udvikling Journal nr.: 12/23337 Dato: 7. november 2012 Udarbejdet af: Britt Lehrmann Bille E mail: Britt.Lehrmann.Bille@Regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1188 Bilag 1 Revision af

Læs mere

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Jakobsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/14646 Telefon: 76631365 Dato: 26. maj 2010 Notat Udmøntning

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Juli 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse

Læs mere

Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling

Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen Journal nr.: 18/14006 E-mail: KFL@rsyd.dk Dato: 19. marts 2018 Telefon: 2159 8152 Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon:

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon: Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/5559 E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Dato: 25-11-215 Telefon: 292 1337 Notat Politik for Sundhedsforskning - status 215 Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Ansøgning om midler til styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger fra Aftale om Finansloven for 2016

Ansøgning om midler til styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger fra Aftale om Finansloven for 2016 Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Christine Lund Momme Journal nr.: 16/4761 E mail: Clm@rsyd.dk Dato: 10. februar 2016 Telefon: 2920 1318 Ansøgning om midler til styrket indsats på

Læs mere

Kvalitetsstrategien

Kvalitetsstrategien 1 Kvalitetsstrategien 2011 2014 De fire indsatser vedrørende hospitalserhvervede infektioner Afrapportering på indsatserne september 2014 Samlet for alle sygehusenhederne i RSD. har procedurepakken for.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet

Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold

Læs mere

Revision af implementering af fælles PAS og EPJ i Region

Revision af implementering af fælles PAS og EPJ i Region Afdeling: Afdelingen for Driftsoptimering og IT Sektionen for Regionale Projekter og Forvaltning Udarbejdet af: Christian Mercado Sagsnr.: 13/2321 E mail: christian.mercado@rsyd.dk Dato: 7. maj 2014 Telefon:

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner

Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner Baggrund I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark og ventetider på skadebehandling

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark og ventetider på skadebehandling Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 30. oktober 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt E mail: Frank.Rejnholt@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354 Notat Servicemål

Læs mere

Ny organisering i Regionshuset

Ny organisering i Regionshuset Ny organisering i Regionshuset Organisationsdiagram for den nye organisation - foreløbig overordnet illustration af Region Syddanmarks organisation Regionsråd Regionsdirektør Koncerndirektør Drift og Økonomi

Læs mere

Implementering af akut psykiatrisk udrykningstjeneste i Region Syddanmark

Implementering af akut psykiatrisk udrykningstjeneste i Region Syddanmark Afdeling: Økonomi og Planlægning Journal nr.: 18/61380 Dato: 31. januar 2019 Implementering af akut psykiatrisk udrykningstjeneste i Region Syddanmark I Region Syddanmarks aftale om budget 2019 fastlægger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse

Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse En del af nedenstående notater er udarbejdet på foranledning af sundhedsstaben som

Læs mere

Monitorering af fødeområdet i Region Syddanmark

Monitorering af fødeområdet i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/30937 Dato: 11. maj 20155 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: Christine.Lund.Momme@rsyd.dk Telefon: 29201318 Notat

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

BUDGET Udgifter til lægelig videreuddannelse

BUDGET Udgifter til lægelig videreuddannelse BUDGET 2020 5. Udgifter til lægelig videreuddannelse Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 Mennesker og Organisation Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Uddannelseskonsulent Lotte

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Specialeplan for Region Syddanmark

Specialeplan for Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 0817609 Dato: 3. april 2009 UDKAST til høringsnotat om Specialeplan for Region Syddanmark Dette høringsnotat danner baggrund for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Bilag 5: Politiske handlemuligheder

Bilag 5: Politiske handlemuligheder Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere