Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 (nettoudgifter samt anlægsudgifter og anlægsindtægter, mio. kr., 1-decimal)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 (nettoudgifter samt anlægsudgifter og anlægsindtægter, mio. kr., 1-decimal)"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Sagsnr Dokumentnr Bilag 1 - Forventet regnskab pr. 31. marts 2014 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 (nettoudgifter samt anlægsudgifter og anlægsindtægter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget Korrigeret Forventet Forventet Forventede Korrigeret Forventet budget budget 2014 regnskab afvigelse budget efter afvigelse efter * til budgettet forventede forventede * Service 4.187, , ,8 45,5-4, ,4 41,5 Bevilling Sundhed 340,8 340,8 339,7 1,1-0,2 340,6 0,9 Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre Beviling Demografireguleret 279,2 277,2 257,8 19,4 7,7 284,8 27, , , ,5 23,2-9, ,8 13,3 Bevilling 181,8 181,7 179,9 1,9-1,6 180,2 0,3 Administration Overførsler mv , , ,9-121,7 0, ,2-121,7 Bevilling Ældreboliger Bevilling Medfinansiering Bevilling Særligt dyre enkeltsager 47,7 47,7 47,7 0,0 0,0 47,7 0, , , ,9-121,7 0, ,2-121,7-3,8-3,6-3,6 0,0 0,0-3,6 0,0 Anlægsudgifter*** 102,7 121,0 99,6 21,4-4,9 116,1 16,5 Bevilling Anlæg 102,7 121,0 99,6 21,4-4,9 116,1 16,5 Anlægsindtægter -8,9-23,0-35,9 12,9-11,0-34,0 1,9 Bevilling Anlæg -8,9-23,0-35,9 12,9-11,0-34,0 1,9 Finansposter 66,6 115,5 47,6 67,8 5,5 120,9 73,3 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7) 2,5 2,5 3,1-0,6 0,0 2,5-0,6 Langfristede balanceposter ** 64,1 113,0 44,5 68,5 5,5 118,4 74,0 Andre balanceforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 6.128, , ,0 26,0-14, ,6 11,6 * Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn ** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55 *** inkl. Anlægsperiodisering Det samlede forventede regnskab

2 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug efter forventede på servicemåltalsrammen på i alt 41,5 mio. kr. På overførselsrammen forventes et merforbrug på 121,7 mio. kr. som alene kan henføres til forventede merudgifter på betaling til Regionen. På anlægsrammen forventes et nettomindreforbrug på i alt 18,4 mio. kr. som er sammensat af et forventet mindreforbrug på 16,5 mio. kr. på anlægsudgifter samt forventede merindtægter på alt 1,9 mio. kr. På finansposter forventes mindreudgifter på 73,3 mio. kr. som primært kan henføres til færre udgifter i 2014 vedrørende indskud til Landsbyggefonden. Udarbejdelsen af denne prognose er baseret på budgetmæssige ændringer vedtaget på BR møde den 27. marts samt kendte budget, som endnu ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Yderligere kan det oplyses, at der i prognosen er taget højde for den tildelte ældrepuljebevilling. Tildeling af disse midler er omkostningsneutrale, idet de indgår i regnskabet som en udgift, som dog modsvares af en tilsvarende indtægt. I forhold til det korrigerede budget pr. 27. marts 2014 er der følgende til budgettet: Overførsler mellem udvalg fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, i alt -6,5 mio. kr. Overførsler mellem udvalg til Sundheds- og Omsorgsudvalget, i alt 2,1 mio. kr. Overførselssag fra regnskab 2013 til budget 2014, 5,7 mio. kr. (sundhedsbevilling) og -0,6 på pleje, service og boliger. Decentral overførsel til plejehjemsområdet, i alt 6,8 mio. kr. (overførselssag) Demografiregulering, i alt -11,6 mio. kr Overførselssag fra regnskab 2013 til budget 2014, i alt 10 mio. kr. til anlæg Anlægsperiodisering fra budget 2014 til budget 2015, i alt -25,9 mio. kr. Overførselssag fra regnskab 2013 til budget 2014, i alt 5,5 mio. kr. til finansposter, Landsbyggefonden Diverse omplaceringer mellem egne bevillinger I det forventede regnskab for 2014 er der taget højde for ovenstående. Side 2 af 13

3 Opfølgning på servicemåltal Beløb i mio. kr. Gældende måltal pr. 18. marts 2014 Forventet forbrug Forventet afvigelse Sundheds- og Omsorgsudvalget 4.183, ,8 45,5 Til servicemåltallet opgjort pr. 18. marts er der følgende : 0,4 mio. kr. netto i forbindelse med kommende sag om overførsler og demografi -6,5 mio. kr. som følge af flytning af budget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget samt Økonomiudvalget 2,1 mio. kr. som følge af flytning af budget fra Socialudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget Herefter vil måltallet være som følger: Beløb i mio. kr. Forventet måltal Forventet forbrug Forventet afvigelse Sundheds- og Omsorgsudvalget 4.179, ,8 41,5 Det forventede uforbrugte servicemåltal på 41,5 mio. kr. kan primært henføres til forsinkelse af Det fælles Medicinkort, i alt 11,4 mio. kr., Køb og Salg af plejeboliger, i alt 12,8 mio. kr., Sosu elevområdet, i alt 9,7 mio. kr. samt en række mindre mindreforbrug, i alt 7,6 mio. kr. Nedenfor gennemgås de enkelte bevillinger opdelt på hovedaktiviteter. Opdeling på hovedaktiviteter er indført med virkning fra 2014 og det kan oplyses, at der fortsat udestår nogle tilpasninger af kontoplanen før alle tal kan bruges direkte fra RUBIN. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder kontinuerligt på at tilpasse kontoplanen, således at denne afspejler opdelingen på hovedaktiviteter. Side 3 af 13

4 Herudover kan det oplyses, at beløb i vedtaget budget er leveret fra Økonomiforvaltningen, jf. udsendelse af bruttoficeringsark. soversigt Service Forklaringer på forventet regnskab. Beløb i mio. kr. Bevillingsområde Sundhed, total 340,8 340,6 339,7 0,9 På bevillingen forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Begravelsesgodtgørelse 18,0 15,5 15,5 0,0 Eksternt arbejdsmiljø 27,0 26,8 26,8 0,0 Forklaringer på forventet regnskab Forebyggelse og Sundhedsfremme Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet Afvigelse inkl. forventede forbrug Korrigeret budget Forventet Afvigelse inkl. forventede forbrug 61,3 40,0 39,9 0,1 Vedtaget budget Afvigelsen på 0,1 mio. kr. giver ikke anledning til bemærkninger. Færdigbehandlede patienter 30,2 26,4 26,4 0,0 Genoptræning efter sygehusindlæggelse 67,9 59,9 57,4 2,5 Mindreforbruget kan relateres til vederlagsfri fysioterapi, hvor der forventes et mindreforbrug som følge af faldende aktivitet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ikke indflydelse på aktiviteten, idet det er Regionen, som udløser forbruget. Mindreforbruget modsvares dog af merforbrug på Ryg- og Genoptræningsområdet og vil indtil videre blive brugt til dækning heraf. Side 4 af 13

5 Medfinansiering, hospice 2,3 4,8 4,5 0,3 Afvigelsen på 0,3 mio. kr. giver ikke anledning til bemærkninger. Puljer og projekter 9,5 10,6 10,6 0,0 Sundhedscentre (Forebyggelsescentre genoptræning) samt 99,2 128,0 130,0-2,0 På området forventes et merforbrug på 2 mio. kr. som primært kan henføres til forebyggelsescentrene. Den 1. juli 2014 træder en ny sygedagpengereform i kraft. Reformen medfører nye opgaver for forebyggelsescentrene og det er endnu ikke afklaret, hvad omkostningerne bliver. Voksentandpleje 25,3 28,7 28,7 0,0 Forklaringer på forventet regnskab Bevillingsområde Pleje, Service og boliger, total 279,2 284,8 257,8 27,0 På bevillingen forventes et mindreforbrug på 27,0 mio. kr. IT-drift og KOS 33,4 75,5 62,9 12,6 Mindreforbruget på 12,6 mio. kr. er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på området. Mindreforbruget kan primært henføres til en forsinkelse i implementering af det fælles medicinkort, som indtil videre er udskudt fra 2014 til I alt drejer det sig om 11,4 mio. kr. Der vil i forbindelse med halvårsregnskabet blive taget stilling til, hvorvidt midlerne vil blive søgt overført. Herudover er der en række mindreforbrug på KOS2 relaterede projektudgifter som følge af forhandlinger med KMD, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at få kompensation i form af licens rabatter. Side 5 af 13

6 På drift af eksisterende systemer forventes derimod et merforbrug på 1 mio. kr. som følge af ekstra omkostninger. Individuel handicapkørsel 19,1 19,0 15,0 4,0 På området forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. Som følge af et nyt udbud på handicapkørsel er priserne på kørsel faldet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil tage kontakt til Movia med henblik på at undersøge, hvorvidt mindreforbruget er strukturelt betinget. Internt arbejdsmiljø 15,4 12,8 12,9-0,1 Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger. Modernisering af plejeboliger 5,7 5,7 5,7 0,0 Prioriterede projekter 47,0 16,8 16,0 0,8 Afvigelsen på 0,8 mio. kr. giver ikke anledning til bemærkninger. Uddannelse 155,5 152,9 143,2 9,7 På området forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. Af mindreforbruget vedrører 8,5 mio. kr. en refusionsindtægt, som rettelig burde være bogført i Der vil i forbindelse med halvårsregnskabet blive taget stilling til, hvorvidt midlerne vil blive søgt overført. Det resterende mindreforbrug på 1,2 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på sosu-elevområdet, som følge af mindreoptag af elever samt et merforbrug på området vedrørende ernæringsassistentelever, som følge af fremrykning af ansættelser. Ældreboliger, servicearealer og Kirke 1,2 1,3 1,3 0,0 Side 6 af 13

7 Ældrekontorer 0,0 0,0 0,0 0,0 en ældrekontorer er nedlagt. Ældreråd og klageråd 1,9 0,9 0,9 0,0 Forklaringer på forventet regnskab Bevillingsområde Demografireguleret, total 3.385, , ,5 13,3 På bevillingen forventes et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. Aktivitetstilbud 78,0 78,4 78,9-0,5 På området forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som kan relateres til øgede udgifter i forbindelse med kørselsaftalen vedrørende transport af borgere. Der pågår i øjeblikket et arbejde omkring en afdækning af, hvorvidt Økonomiforvaltningen skal genforhandle en ny kørselsaftale med leverandøren eller foretage et nyt udbud. Hjemmepleje og sygepleje 953,2 954,0 951,0 3,0 På hjemmeplejeområdet forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug. I prognosen er indregnet en forventet betaling til Socialforvaltningen på 14 mio. kr. vedrørende gråzoneafregning. På områderne indkøb og tøjvask forventes et mindreforbrug som følge af et fald i antallet af borgere. I forbindelse med overgang til nye leverandører, er det konstateret, at en del borgere ikke har ønsket at fortsætte i ordningerne. På sygeplejeområdet er aktiviteten stigende og det samlede område er under pres, hvorfor der hele tiden målrettet arbejdes på budgettilpasning. Det skal understreges, at situationen på området hurtigt kan ændres, og at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i tæt dialog med lokalområderne herom. Hjælpemidler 134,4 124,4 126,6-2,2 Side 7 af 13

8 På området forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til en øget aktivitet på området. Merforbruget vil blive dækket af mindreforbrug på andre områder på bevillingen. Køb og salg af boliger 247,0 232,1 219,4 12,8 På køb og salg af boliger forventes netto et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merindtægter på 4 mio. kr. vedrørende salg af pladser samt færre udgifter til køb af pladser, i alt 8,8 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan konstatere, at der er øget efterspørgsel på plejeboliger i København, hvilket medfører et pres på 4-ugers ventetids garantien. Derfor vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægge en særskilt sag vedrørende behovet for at tilpasse kapaciteten med henblik på at overholde 4- ugers ventetidsgarantien. Madservice 32,1 31,2 31,2 0,0 Myndighed 126,3 119,6 119,1 0,5 På området forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug giver ikke anledning til bemærkninger. Plejehjem 1.717, , ,5 0,0 På det samlede plejehjemsområdet forventes budgetoverholdelse. Afvigelsen er sammensat af en række mer- og mindreforbrug. Plejehjemsområdet er Sundheds- og Omsorgsudvalgets største driftsområde og situationen på området kan hurtigt ændre sig, hvorfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger området nøje. I det forventede forbrug er indregnet midler til at tilpasse kapaciteten med henblik på at overholde 4-ugers ventetids garantien. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i særskilt indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget fremlægge en sag herom. Det kan oplyses, at vurderingen af forbruget er foretaget på baggrund af et forsigtigt skøn, da der fortsat er betydelig usikkerhed omkring den fremtidige anvendelse af Sølund. Side 8 af 13

9 Puljer og projekter -0, Den oprindelige afsatte budgetpost er flyttet til andet område, hvorfor der ikke figurerer et forbrug. Træningscentre 98,0 101,5 101,8-0,3 Merforbruget på 0,3 mio. kr. kan relateres til større aktivitet end forudsat i budgettet. Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på bevillingen. Forklaringer på forventet regnskab Bevillingsområde Administation, total 181,8 180,2 179,9 0,3 På bevillingen forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Centralforvaltningen 179,1 176,9 176,6 0,3 Afvigelsen på 0,3 mio. kr. giver ikke anledning til bemærkninger. Koncernservice 0,6 1,3 1,3 0,0 Tilsyn 2,1 2,1 2,1 0,0 soversigt Anlægsudgifter Forklaringer forventet regnskab Bevillingsområde Anlæg, total på 102,7 116,1 99,6 16,5 Side 9 af 13

10 På bevillingsområde, anlægsudgifter forventes et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Anlægsudgifter 102,7 116,1 99,6 16,5 Mindreforbruget på 16,5 mio. kr. er sammensat af en række mindreforbrug, som kan relateres til følgende områder: NEM SMS 3,0 mio kr. Afventer fælleskommunal implementering. KOS2 2,5 mio. kr. Afventer udvikling af ny facilitet. Center for Kræft og Sundhed, parkprojekt 8,5 mio. Det er fortsat usikkert, hvorvidt anlæg af et parkprojekt kan gennemføres i Usikkerheden skyldes, at en daginstitution skal fjernes fra området og datoen er ikke endeligt afklaret. Sundhedshus Amager, 1,2 mio. kr. Byggeprojektet er blevet 1,2 mio. kr. billigere end oprindeligt budgetteret. Midlernes udmøntning afventer en eventuel beslutning vedrørende Skt. Elisabeth. Diverse mindreforbrug i alt 1,3 mio. kr. Endvidere kan det oplyses, at det oprindeligt tildelte budget til klargøring af Sølund til ungdomsboliger blev nedreguleret med ca. 2 mio. kr. i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Midlerne tilfalder kommunekassen. Korrektionen medtages i forbindelse med halvårsregnskabet, hvor renovering er afsluttet og det endelige beløb kendes. Sagen vil reducere anlægsafvigelsen. Herudover søges følgende sager overført til 2015: Produktionskøkken Klarahus 17,4 mio. kr. Huset William 2,2 mio. kr. Sundhedshus Østerbro 11 mio. kr. soversigt Anlægsindtægter Forklaringer forventet regnskab Bevillingsområde Anlæg, total på -8,9-34,0-35,9 1,9 På bevillingsområde, anlægsindtægter forventes mindreindtægter på i alt 1,9 mio. kr. Anlægsindtægter -8,9-34,0-35,9 1,9 Side 10 af 13

11 Merindtægten på 1,9 mio. kr er sammensat af en række indtægter, som kan relateres til følgende områder: Skjulhøjgård -1,6 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afventer udbetaling fra staten af servicearealstilskud. Klarahus, 4,8 mio. kr. Overføres til 2015 Diverse øvrige områder. soversigt Overførsler mv. Forklaringer forventet regnskab Bevillingsområde Overførsler, total på 1781,0 1781,2 1902,9-121,7 På det samlede bevillingsområde forventes et merforbrug på 121,7 mio. kr. Ældreboliger 47,7 47,7 47,7 0,0 Aktivitetsbestemt Medfinansiering 1.737, , ,9-121,7 På området forventes et merforbrug på 121,7 mio. kr., som primært kan henføres til en øget aktivitet på området. De ca. 17 mio. kr. kan henføres til merudgifter til Regionens nye akutsystem, som medfører en omlægning fra vagtlægeordning til hospitalsaktivitet og dermed en stigning i den kommunale medfinansiering. Herudover forventes der at blive brugt ca. 51 mio. kr. til demografi og ca. 54 mio. kr. til stigning i aktiviteten. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen gennemgået området og i forbindelse med overførselssagen fra regnskab 2013 til budget 2014 er der afsat en reservation til håndtering af merforbruget, således at en eventuel udmøntning kan ske i forbindelse med udarbejdelsen af oktoberprognosen. Udarbejdelsen af prognosen er baseret på to måneders forbrug. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger området nøje. Særligt dyre enkeltsager -3,8-3,6-3,6 0,0 soversigt Finansposter Side 11 af 13

12 Forklaringer på forventet regnskab Vedtag et budget Korrigeret budget inkl. forventede Forve ntet forbr ug Afvige lse Bevillingsområde Finansposter, total 66,6 120,9 47,6 73,3 På bevillingen forventes en mindreudgift på 73,3 mio. kr., som kan henføres til forventede mindreudgifter til indskud i Landsbyggefonden. Hovedkonto 7 Vedtag et budget Korrigeret budget inkl. forventede Forve ntet forbr ug Afvige lse 2,5 2,5 3,1-0,6 Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger. Langfristede tilgodehavender og langfristet gæld på hovedkonto 8 Vedtag et Korrigeret budget inkl. Forve ntet Afvige lse budget forventede forbr ug 64,1 118,4 44,5 74,0 Mindreudgiften på hovedkonto 8 grunder primært i den resterende del af Moderniseringsplanen, i alt 76,8 mio. kr. Og udgiften på 35,6 mio. kr. svarer til indskud i Landsbyggefonden i 2014 for Hørgården og restindskud i Ørestad Plejecenter. Herudover er der indregnet afdrag på realkreditlån. Der vil i forbindelse med halvårsregnskabet blive taget stilling til, hvorvidt midlerne vil blive søgt overført. Mindreudgiften dækker også over 1,9 mio. kr. på ikke-budgetlagte hovedfunktioner på hovedkonto 8, som er bogført på hhv og Forskydning på hovedfunktion 8.25 dækker både statslige og mellemstatslige refusionsmellemværender. Statslige refusioner omfatter statens refusionsandel på 2/3 af beboerindskud. Mellemstatslig refusion vedrører pleje og omsorg af EU-borgere, hvor refusionstilgodehavende øges henholdsvis reduceres i takt med anmeldelse og hjemtagelse. Forskydning på hovedfunktion 8.42 dækker Lillehjemmets Sommerhusfonds forventede udgifter til 18 ugers leje af sommerhuse, som stilles til rådighed for beboere på kommunens plejehjem. Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8 Vedtag et Korrigeret budget inkl. Forve ntet Afvige lse budget forventede forbr ug - - 0,0 0,0 Balanceforskydninger uden budgetlægning er udgifts- hhv. indtægtsmæssigt medtaget under Langfristede tilgodehavender og langfristet gæld på hovedkonto 8, jf. ovenstående tekst. Balanceforskydninger på hovedfunktion 8.42, 8.45 og 8.25 udgør netto 1,9 mio. kr. Side 12 af 13

13 Side 13 af 13

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 (nettoudgifter samt anlægsudgifter og anlægsindtægter, mio. kr., 1-decimal)

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 (nettoudgifter samt anlægsudgifter og anlægsindtægter, mio. kr., 1-decimal) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 29-07-2014 Sagsnr. 2014-0002609 Bilag 1 - regnskab pr. 30. juni 2014 for 2014. Dokumentnr. 2014-0002609-1 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen

Læs mere

Bilag 1 - SUF - forventet regnskab for 2014 pr. 30. september 2014

Bilag 1 - SUF - forventet regnskab for 2014 pr. 30. september 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 29-10-2014 Sagsnr. 2014-0002612 Bilag 1 - SUF - forventet regnskab for 2014 pr. 30. september 2014 Dokumentnr. 2014-0002612-1 Sagsbehandler

Læs mere

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013.

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 02-08-2013 Sagsnr. 2012-189266 regnskab pr. 30. juni 2013 Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab , , ,6-12,4 0, ,1-11,5 Demografireguleret Bevilling

Forventet regnskab , , ,6-12,4 0, ,1-11,5 Demografireguleret Bevilling Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariat NOTAT 04-11-2013 Sagsnr. 2012-189286 Dokumentnr. 2012-189286-2 Bilag 1 - regnskab pr. 30. september 2013 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Nedenfor gennemgås

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Service Sundhed Vedtaget

Service Sundhed Vedtaget Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. september 2017 Sundheds og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindre efter forventede korrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 11,9

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 30. november 2015 Bilag 2. Oversigt over udmøntning af budget 2016 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT SUF forventet regnskab pr. 30. juni 2018 Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ Sundheds

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012 Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskab 2015 Netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2015

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskab 2015 Netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2015 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskab 2015 Netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2015 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse Bevilling netto netto

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2017

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2017 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2017 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2017 Regnskab 2017 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service 4.239.807-57.050 4.182.757 4.164.241

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Kopi af netskabelon 28. februar 2017 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2016

Kopi af netskabelon 28. februar 2017 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2016 Kopi af netskabelon 28. februar 2017 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Bilag 1 - Det forventede regnskab

Bilag 1 - Det forventede regnskab SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1 - Kopi af netskabelon. 19. februar 2013 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen SAGSNUMMER regnskab 2005 INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2005 og videresender det til Økonomiudvalget. At Sundheds- og Omsorgsudvalget

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Forventet regnskab pr

Forventet regnskab pr Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet

Læs mere

27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr

27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 27. februar 2018 SUF Konklusionsnotat 2017 Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014

Læs mere

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsforklaringer 2011 i netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2011

Bilag 1 Regnskabsforklaringer 2011 i netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2011 Bilag 1 Regnskabsforklaringer 2011 i netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2011 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017. NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet

Læs mere

Periode- pr. 31. marts kr.*

Periode- pr. 31. marts kr.* Bilag 1 Det forventede regnskab - Teknik- og Miljøudvalget Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31.3 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtagegeresereregnskab Korri- Periodi- Periode- regnskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Økonomivurdering ultimo november måned 2016

Økonomivurdering ultimo november måned 2016 Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 Indhold Skabelon 1 Det forventede regnskab... 2 Skabelon 2 Bruttoficeret

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring

Bilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 3. 2016 - ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser

Læs mere