Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet"

Transkript

1 Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 1

2 INDHOLD 1 INTRODUKTION FORDRINGSTYPESANERING Gennemgang af fordringstyper Det retlige grundlag for jeres fordringstyper FORDRINGSTYPER I DEN NYE INDDRIVELSESLØSNING For meget udbetalt løn (STFMLØN)

3 1 Introduktion Formålet med dette orienteringsmateriale er at informere om, hvordan Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets fordringer skal sendes til inddrivelse via fordringshaverportalen til den nye inddrivelsesløsning. Kan I som fordringshaver ikke leve op til de krav, der stilles i dette materiale, skal I meddele Gældsstyrelsen om dette på Orienteringsmaterialet indeholder følgende: Overblik over jeres tidligere fordringstyper Fordringstypesaneringen, herunder gennemgang og vurdering af fordringstyper Fordringstyper i den nye inddrivelsesløsning, herunder beskrivelser af, hvordan stamdatafelterne i fordringshaverportalen skal udfyldes samt betydningen af filterreglerne for den pågældende fordringstype. Rykkerprocedure samt orientering af skyldner Før I må indtaste fordringen i fordringshaverportalen, skal I: 1. Gennemføre sædvanlig rykkerprocedure, hvis skyldneren ikke har betalt efter påkrav, ikke har indgået et frivilligt forlig, ikke har opnået henstand eller ikke har overholdt betalingerne i henhold til en afdragsordning. 2. Orientere skyldneren om overdragelsen af fordringen til inddrivelse. Denne orienteringsproces kan ske som led i opkrævningsproceduren, eksempelvis ved i opkrævnings- eller rykkerskrivelse at beskrive, at såfremt det skyldige beløb ikke indbetales rettidigt, vil fordringen blive overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM). Inddrivelse af gæld til det offentlige varetages af Gældsstyrelsen i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 med senere ændringer om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter gældsinddrivelsesloven). I må desuden ikke indberette en fordring til inddrivelse på skyldners anmodning, inden sidste rettidige betalingsdato er overskredet. Dette gælder uanset, om skyldneren allerede efter den første opkrævning henvender sig til jer med henblik på at få fordringen indberettet til inddrivelse. Ansvar for indberetning i portalen Det er til enhver tid jeres ansvar som fordringshaver, at retningslinjerne for indberetning af en fordring i portalen overholder såvel kravene i Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) samt de oplistede stamdatakrav i dette materiale. Bliver kravene og reglerne ikke overholdt, kan det resultere i, at de indberettede fordringer bliver isolerede og ikke vil indgå i aktiv inddrivelse, eller at de bliver returneret til jer uden mulighed for inddrivelse, indtil kravene og reglerne bliver overholdt. Hvis indtastning af jeres fordringer sker af tredjemand på vegne af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, skal tredjemand til enhver tid overholde kravene og reglerne til indtastning, men ansvaret for overholdelse af de nævnte retningslinjer påhviler fortsat jer som fordringshaver. 3

4 Opbevaring af dokumentation I skal opbevare dokumentationen for en fordring og dens data også efter overdragelse til inddrivelse. I skal være opmærksom på, at der også efter overdragelse til inddrivelse skal kunne forevises dokumentation for en fordring og dens data. Baggrunden herfor er blandt andet, at dokumentation forudsættes ved senere henvendelser fra skyldner eller Gældsstyrelsen, fx for at kunne afgøre tvivlsspørgsmål. Det fremgår således af gældsinddrivelseslovens 2, stk. 5, at Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ved kendskab til eller mistanke om datafejl, der kan henføres til forhold hos fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, helt eller delvis suspendere inddrivelse af fordringer, der efter restanceinddrivelsesmyndighedens skøn kan være berørt af fejlen. Restanceinddrivelsesmyndigheden ophæver suspensionen, når fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, har identificeret og tilbagekaldt de fordringer, som efter en undersøgelse gennemført af fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, har vist sig at være berørt af fejlen. Har fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, ikke inden for en af restanceinddrivelsesmyndigheden fastsat frist identificeret og tilbagekaldt de fordringer, der er berørt af fejlen, kan restanceinddrivelsesmyndigheden tilbagesende samtlige fordringer med renter og gebyrer, der omfattes af suspensionen. Af bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige 8, stk. 1, fremgår det videre, at Fremkommer skyldneren efter fordringens overdragelse med indsigelser om fordringens eksistens eller størrelse, sender restanceinddrivelsesmyndigheden skyldnerens indsigelser til fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, til afgørelse af indsigelserne. Begge bestemmelser forudsætter således, at I har opbevaret dokumentation for en fordring - også efter overdragelse til inddrivelse. Når fordringen er betalt, tilbagekaldt, forældet, eftergivet eller lignende, kan der fortsat være behov for opbevaring af dokumentation. Dette afhænger af den konkrete situation og de relevante arkiveringsregler hos jer. Afregning Afregning sker månedligt via Nemkonto, hvis der er noget at afregne. Ved afregning dannes der en afregningsunderretning. 4

5 Når der sker indbetalinger til Gældsstyrelsen, dannes der en udligningsunderretning, som oplyser hvilke skyldnere og fordringer, der er indbetalt på. Udligningsunderretningen dannes dagligt ved betalinger på fordringerne. Afskrives en fordring fx pga. konkurs, eftergivelse eller andet, dannes der en afskrivningsunderretning. Afskrivningsunderretningen dannes, når afskrivningen effektueres. Alle underretninger skal hentes via fordringshaverportalen. Tidligere indsendte fordringer indgår i oprydningsarbejdet De fordringer, I allerede har sendt til inddrivelse i DMI, vil indtil videre blive der og indgå i bl.a. modregning, hvis de er retskraftige og ikke har fejl i stamdata. Har fordringerne fx datafejl, vil de indgå i det oprydningsarbejde, der allerede er i gang. Her bliver der bl.a. kigget på, om fordringernes stamdata lever op til de krav, de skal opfylde, for at de kan blive modtaget i den nye inddrivelsesløsning PSRM. De vil altså ikke være at finde i den nye fordringshaverportal. Oplysninger på Fordringshaver CVR. nr.: Navn: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Adresse: Holmens Kanal 20, 1060 København FH:

6 2 Fordringstypesanering Overblik over jeres tidligere fordringstyper Jeres fordringstyper inden tilslutning til den nye fordringshaverportal Civilretlig restance (CFCIVIL) 2.1 Gennemgang af fordringstyper I har tidligere besvaret et spørgeskema, der har haft til formål at kortlægge jeres behov for at kunne indberette fordringer i den nye fordringshaverportal. I forbindelse med gennemgangen af jeres svar og de fordringstyper, der har været tilgængelige i EFI, er lovgivningen blevet gennemgået for at sikre en hensigtsmæssig opdeling af fordringerne i den nye inddrivelsesløsning. Det har medført en række ændringer i fordringstyperne. Disse ændringer udspringer af et øget fokus på at sikre, at fordringernes stamdata er udfyldt korrekt og efterlever retningslinjerne i Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM). Det betyder, at de fordringstyper, I har haft tilgængelige i EFI, enten udgår eller fastholdes, ligesom der er oprettet en række nye fordringstyper. Ændringerne fremgår af nedenstående tabel. Resultatet af fordringstypesaneringen Fordringstype Ændring Begrundelse Udgåede fordringstyper Civilretlig restance (CFCIVIL) Fordringstypen udgår Fordringstypen udgår, da fordringer, der tidligere er indberettet til inddrivelse i fordringstypen CFCIVIL, skal indberettes i flere selvstændige fordringstyper. For meget udbetalt løn (STFMLØN) Rente tidligere påløbet under inddrivelse (REINDGI) Procesrente under opkrævning (PROCREN) Ny fordringstype Ny fordringstype Ny fordringstype Nye fordringstyper Oprettelse af fordringstypen skyldes et behov for at opdele fordringer baseret på forskellige retlige grundlag i mere beskrivende fordringstyper. Orienteringsmaterialet til brug for indberetning af fordringer omfattet af REINDGI fremgår ikke af dette dokument. REINDGI kan findes i et selvstændigt orienteringsmateriale. Orienteringsmaterialet til brug for indberetning af fordringer omfattet af PROCREN fremgår ikke af dette 6

7 dokument. PROCREN kan findes i et selvstændigt orienteringsmateriale. 7

8 2.2 Det retlige grundlag for jeres fordringstyper Fordringstyperne er omfattet og reguleret af følgende regler og lovgivning (ikke udtømmende): Almindelige obligationsretlige regler om tilbagesøgning (condictio indebiti) Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 med senere ændringer om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesloven) De enkelte fordringstyper er blevet gennemgået, og det er blevet fastlagt, hvordan stamdata skal udfyldes. Der er taget udgangspunkt i ovenstående regler og lovgivning. I de tilfælde, hvor fordringernes stamdata ikke er reguleret af lovgivning, er kravene til stamdata fastlagt ud fra retningslinjerne i Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM). 8

9 3 Fordringstyper i den nye inddrivelsesløsning Jeres fordringstyper i den nye inddrivelsesløsning Hovedfordringer For meget udbetalt løn (STFMLØN) Relaterede fordringer: Rente tidligere påløbet under inddrivelse (REINDGI) Procesrente under opkrævning (PROCREN) Opsummering af fordringstyper På de følgende sider gennemgås hver af de fordringstyper, som I fremadrettet kan anvende i den nye inddrivelsesløsning via fordringshaverportalen. Formålet med gennemgangen er at give et overblik over fordringstypernes indhold, afgrænsning og kendetegn. Gennemgangen af hver fordringstype omfatter: Fordringstypekategori: Beskrivelse af, om fordringstypen er en hovedfordring eller en relateret fordring Fordringer som kan indtastes i fordringstypen i den nye inddrivelsesløsning: Beskrivelse af, hvilke typer fordringer som kan indtastes i fordringstypen i den nye inddrivelsesløsning Afgrænsning af fordringstypen: Beskrivelse af hvad der ikke er indeholdt i fordringstypen Korrekt udfyldelse af stamdatafelter i den nye inddrivelsesløsning: Oversigt over, hvordan de enkelte stamdatafelter skal udfyldes Regler i indgangsfilteret i den nye inddrivelsesløsning: Oversigt over de regler, som fordringstypen skal overholde for at kunne modtages til inddrivelse samt konsekvensen af hver enkelt regel, hvis den ikke overholdes 9

10 3.1 For meget udbetalt løn (STFMLØN) Fordringstypekategori Hovedfordring Fordringer som kan indtastes i fordringstypen i den nye inddrivelsesløsning Fordringstypen omfatter fordringer på tilbagebetaling af for meget udbetalt løn, der beror på den almindelige obligationsretlige grundsætning om tilbagesøgning (condictio indebiti). Fordringstypen omfatter både for meget udbetalt løn, der er forudbetalt og bagudbetalt. Det er en forudsætning, at udbetalingen, der danner grundlag for tilbagebetalingskravet, er sket som led i et ansættelsesforhold, dvs. at hvervtagerens (skyldner/borger) udførelse af arbejde er undergivet en instruktions- og tilsynsbeføjelse m.v. fra arbejdsgiveren (jer). Afgrænsning af fordringstypen Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende): Renter, som måtte blive pålagt fordringen Gebyrer, som måtte blive pålagt fordringen 10

11 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter i den nye inddrivelsesløsning Stamdatafelt Korrekt udfyldelse for for meget udbetalt løn (STFM- LØN) Feltet Hæfter 1 skal indeholde en indberetning af jeres information om skyldner. Skyldneren er i dette tilfælde den fysiske person, som har modtaget for meget udbetalt løn. Hæfter 1 Identiteten på skyldneren bliver angivet med CPR-nummer ved kendt identitet. Hvis skyldner ikke har et CPR-nummer, indtastes AKRnummer. Skyldner skal være rykket og orienteret inden indberetning til inddrivelse. Feltet skal angive jeres entydige identifikation af fordringen i form af et unikt ID, der kan bestå af både tal og/eller bogstaver. Dette kan eksempelvis være et journalnummer eller fakturanummer, som I har oprettet specifikt for fordringen. Eget referencenummer Såfremt der anvendes (eksempelvis) samme fakturanummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx ved brug af et løbenummer i tilknytning til fakturanummeret eller ved hjælp af en efterfølgende tekst. Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet. Feltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, såsom CPRnummer. Feltet skal indeholde datoen for fordringens stiftelsestidspunkt. Stiftelsestidspunktet er tidspunktet for den retsstiftende begivenhed. Den retsstiftende begivenhed er det tidspunkt, hvor kravet efter lovgivningen opstår. Den retsstiftende begivenhed for tilbagesøgningskrav på for meget udbetalt løn er, når berigelsen konkret er indtruffet. Stiftelsesdato Dette tidspunkt beror på, om forudsætningerne for at modtage den udbetalte løn var opfyldt på tidspunktet for udbetalingen. Justitsministeriets Departement skal indberette enten (1) udbetalingsdatoen, dvs. dispositionsdagen (datoen, hvor lønnen er til rådighed på borgerens konto) eller (2) datoen, hvor forudsætningerne for at modtage lønnen ændredes. Eksempel 1: 11

12 Medarbejderen er månedsvis bagudbetalt, og får udbetalt løn den sidste dag i måneden. Hvis medarbejderen den 30. november 2018 får udbetalt for meget løn, f.eks. som følge af en dobbeltudbetaling, for november 2018, har forudsætningerne for at modtage den for meget udbetalte løn aldrig været til stede. Stiftelsestidspunktet er tidspunktet for udbetalingen, og I skal derfor indberette den 30. november 2018 som stiftelsesdato. Eksempel 2: Medarbejderen er månedsvis forudbetalt, og får udbetalt løn den sidste dag i den forudgående måned. Medarbejderen får den 31. oktober 2018 udbetalt løn for november Den 15. november 2018 bliver medarbejderen opsagt, hvilket konkret medfører, at medarbejderen ikke er berettiget til at modtage løn for resten af udbetalingsperioden. Stiftelsesdatoen er tidspunktet, hvor forudsætningerne for lønudbetalingen ændres, dvs. den 15. november I skal derfor indberette den 15. november 2018 som stiftelsesdato. Feltet anvendes til angivelse af starttidspunktet for en fordring. I skal indberette datoen for den første dag i den periode, udbetalingen konkret vedrører, som periode start. Medarbejderen har fået udbetalt for meget løn i den udbetalingsperiode, der vedrører november Feltet "Periode start" skal derfor udfyldes med den 1. november Periode start Ved tilbagebetalingskrav, der vedrører flere udbetalingsperioder, skal I indberette tilbagebetalingskravet for de enkelte udbetalingsperioder som selvstændige fordringer. Medarbejderen har fået udbetalt for meget løn for udbetalingsperioderne der vedrører oktober 2018 og november I skal således indberette kravene om tilbagebetaling af den for meget udbetalte løn for henholdsvis oktober 2018 og november 2018 som to selvstændige fordringer. Feltet "Periode start" skal udfyldes med den 1. oktober 2018 for udbetalingsperioden, der vedrører oktober

13 Feltet "Periode start" skal udfyldes med den 1. november 2018 for udbetalingsperioden, der vedrører november Feltet anvendes til angivelse af sluttidspunktet for en fordring. I skal indberette datoen for den sidste dag i den periode, udbetalingen konkret vedrører, som periode slut. Medarbejderen har fået udbetalt for meget løn i den udbetalingsperiode, der vedrører november Feltet "Periode slut" skal derfor udfyldes med den 30. november Periode slut Ved tilbagebetalingskrav, der vedrører flere udbetalingsperioder, skal I indberette tilbagebetalingskravet for de enkelte udbetalingsperioder som selvstændige fordringer. Medarbejderen har fået udbetalt for meget løn for udbetalingsperioderne, der vedrører oktober 2018 og november I skal således indberette kravene om tilbagebetaling af den for meget udbetalte løn for henholdsvis oktober 2018 og november 2018 som to selvstændige fordringer. Feltet "Periode slut" skal udfyldes med den 31. oktober 2018 for udbetalingsperioden, der vedrører oktober Feltet "Periode slut" skal udfyldes med den 30. november 2018 for udbetalingsperioden, der vedrører november Feltet Oprindelig hovedstol angiver fordringens oprindelige pålydende på tidspunktet for dens stiftelse. Beløbet må ikke indeholde renter og er desuden ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet i Beløb til inddrivelse. Beløbet kan angives i kroner og ører. Oprindelig hovedstol En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er ,00 kr. Der er betalt , inden at fordringen bliver indtastet i fordringshaverportalen. Det betyder, at feltet "Oprindelig hovedstol" skal anføres til ,00 kr. Ved tilbagebetalingskrav, der vedrører flere udbetalingsperioder, skal I indberette tilbagebetalingskravet for de enkelte udbetalingsperioder som selvstændige fordringer. 13

14 Medarbejderen har fået udbetalt for meget løn for udbetalingsperioderne, der vedrører oktober 2018 og november I skal således indberette kravene om tilbagebetaling af den for meget udbetalte løn for henholdsvis oktober 2018 og november 2018 som to selvstændige fordringer. Feltet "Oprindelig hovedstol" skal udfyldes med hovedstolen for udbetalingsperioden, der vedrører oktober Feltet "Oprindelig hovedstol" skal udfyldes med hovedstolen for udbetalingsperioden, der vedrører november Feltet Beløb til inddrivelse skal indeholde fordringens beløb (restgæld) på det tidspunkt, hvor I indtaster fordringen i fordringshaverportalen. Det er et krav, at fordringer til enhver tid indtastes individuelt og ikke lægges sammen i et samlet beløb. Beløbet skal svare til fordringens værdi, efter eventuelle indbetalinger er fratrukket, dvs. hovedstolen fratrukket eventuelle delindbetalinger modtaget inden indtastning i fordringshaverportalen. Beløb til inddrivelse Beløbet må ikke indeholde renter og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet i feltet Oprindelig hovedstol. Beløbet kan angives i kroner og ører. En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er kr. Der er betalt kr., inden at fordringen bliver indtastet i fordringshaverportalen. Det betyder, at feltet Beløb til inddrivelse skal angives med kr. Renteregel Feltet Renteregel angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen eller jer selv, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner Gældsstyrelsen inddrivelsesrenter. Hvis Rentesatskoden udfyldes med Procesrente, og Gældsstyrelsen skal beregne renten, skal Renteregel udfyldes med 001 = Gældsstyrelsen beregner og tilskriver renter. Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen. Rentesatskode Der beregnes automatisk inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet Rentesatskode ikke er udfyldt. Feltet skal derfor som udgangspunkt ikke udfyldes. 14

15 I det omfang fordringen er baseret på en dom eller et forlig, gælder følgende: Ved dom Hvis dommen tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med Procesrente. Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke udfyldes. Ved forlig Hvis fordringen er baseret på et frivilligt forlig, skal feltet ikke udfyldes. Bemærk: Beregning af procesrenter under inddrivelse er under udvikling. I må derfor ikke indtaste fordringer, hvor renten under inddrivelse skal være procesrenten. Disse fordringer skal tilbageholdes, indtil I får en udmelding om, at procesrenten er klar til at blive taget i anvendelse. Beskrivelse Beskrivelsesfeltet er ikke påkrævet for at identificere denne fordringstype. Såfremt feltet alligevel udfyldes, må det udelukkende indeholde information, der er relevant for fordringen, idet teksten i beskrivelsesfeltet vil indgå i kommunikationen til skyldner. Domsdato Såfremt der foreligger en dom, skal feltet Domsdato angives med datoen for domsafsigelsen. Feltet må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse, jf. forældelseslovens 5, stk. 1, nr. 3. Såfremt der foreligger et forlig, skal feltet Forligsdato angives med den dato, hvor forliget er underskrevet og dateret. Feltet må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens 5, stk. 1, nr. 3. Forligsdato I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato, som I har påført det frivillige forlig ved udsendelse til skyldner. Såfremt forliget er underskrevet og dateret d. 5. januar 2019, skal feltet Forligsdato angives med d. 5. januar Hvor forliget er modtaget d. 5. januar 2019 underskrevet, men ikke dateret, angives feltet med den dato, hvor I har fremsendt forliget til skyldneren, eksempelvis d. 2. januar

16 Forfaldsdato Forfaldstidspunktet er lig med det tidligste tidspunkt, hvor I kan kræve fordringen betalt. Stiftelsesdatoen og forfaldsdatoen er sammenfaldende. Sidste rettidige betalingsdato Feltet angiver det seneste tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen uden at misligholde kravet. SRB kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte SRB. Hvis der foreligger en særlig situation, fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den SRB, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder SRB. SRB i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse. Feltet skal angive den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs. den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. For fordringer på tilbagebetaling af for meget udbetalt løn er udgangspunktet en 5-årige forældelsesfrist fra forfaldsdatoen. Hvis I og skyldner konkret aftaler en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen dog først fra betalingsfristens udløb. Forældelsesfristens længde kan være 10 år, hvis der foreligger en dom eller frivilligt forlig. Denne frist gælder dog kun, såfremt fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået i dommen/forliget. Forældelsesdato Hvis forældelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, skal forældelsesdatoen udskydes til den førstkommende hverdag. Vær opmærksom på, at forældelsesafbrydende skridt, såsom indgåelse af visse afdragsordninger eller hvor der på skyldners anmodning er ydet henstand, udskyder forældelsesfristens begyndelsestidspunkt. I de tilfælde, hvor fordringshaver ikke har haft kendskab til fordringen, skal forældelsen beregnes fra det tidspunkt, hvor fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil. Ved dom Omfattet af et særligt retsgrundlag Hvor kravets størrelse er udtrykkeligt fastslået i dommen, skal I beregne forældelsesdatoen som datoen for domsafsigelsen plus 10 år. 16

17 Såfremt datoen for domsafsigelsen er d. 1. marts 2019, skal feltet Forældelsesdato angives med d. 1. marts Ved forlig Såfremt forliget er underskrevet og dateret d. 5. januar 2019, skal feltet Forligsdato angives med d. 5. januar Forældelsesdato skal angives med d. 5. januar Hvor forliget er modtaget d. 5. januar 2019 underskrevet, men ikke dateret, angives feltet med den dato, hvor I har fremsendt forliget til skyldneren, eksempelvis d. 2. januar Forældelsesdato skal angives med d. 2. januar Ved afdragsordning Såfremt der er indgået en afdragsordning med skyldner, kan forældelsens begyndelsestidspunkt udskydes, og forældelsesdatoen skal i så fald beregnes fra det senest betalte afdrag. Afdragsordningen løber eksempelvis fra d. 1. januar 2019 til d. 30. juni 2019, og afdragene med betalingsfrist d. 1. januar og d. 1. februar er betalt rettidigt. Afdraget i marts måned betales ikke, og dermed skal forældelsens begyndelsestidspunkt regnes fra betalingen af afdraget i februar, dvs. d. 1. februar Feltet Forældelsesdato angives dermed som d. 1. februar Hvor der foreligger dom/forlig, der udtrykkeligt fastslår fordringens eksistens og størrelse, og der efterfølgende er indgået en afdragsordning, skal forældelsesdatoen tillægges 10 år fra sidste rettidige betalingsdato i det senest betalte afdrag, dvs. d. 1. februar Ved henstand Såfremt I har ydet henstand på skyldners anmodning, udskydes forældelsens begyndelsestidspunkt, og forældelsesdatoen skal dermed regnes fra dagen efter henstandens udløb. Såfremt der er ydet henstand fra d. 1. januar 2019 til og med d. 31. januar 2019, skal forældelsesfristen beregnes fra d. 1. februar 2019, og feltet Forældelsesdato skal dermed angives med d. 1. februar Hvor der foreligger dom/forlig, der udtrykkeligt fastslår fordringens eksistens og størrelse, og der efterfølgende er givet henstand med fordringen, skal forældelsesdatoen tillægges 10 år fra dagen efter henstandens udløb, dvs. d. 1. februar

18 Bobehandling Feltet Bobehandling skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo, konkurs m.v. Her vælges enten Ja eller Nej. Note på skyldner Feltet Note på skyldner skal alene udfyldes, såfremt I ligger inde med yderligere bemærkninger, som synes at være relevante for sagens behandling hos Gældsstyrelsen. Vær her opmærksom på, at såfremt feltet udfyldes, vil fordringen blive sendt til manuel sagsbehandling, og der vil ikke ske inddrivelse, før noten er behandlet. Regler i indgangsfilteret i den nye inddrivelsesløsning Formålet med indgangsfilteret er at sikre, at de fordringer, der modtages til inddrivelse, er retskraftige og har korrekte stamdata, så Gældsstyrelsen kan administrere og inddrive fordringerne i overensstemmelse med gældsinddrivelsesloven. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen. Hvis fordringen afvises, oprettes fordringen ikke til inddrivelse, og I skal derfor indtaste fordringen på ny med de korrekte oplysninger. Hvis fordringen sendes i høring, skal I undersøge, om de indtastede oplysninger er korrekte. Hvis dette er tilfældet, skal I godkende indberetning af fordringen og indtaste en begrundelse herfor, og Gældsstyrelsen vil herefter tage stilling til, hvorvidt fordringen må oprettes til inddrivelse. Såfremt I konstaterer, at de indtastede oplysninger er forkerte, skal I fortryde indberetning af fordringen, og indtaste fordringen på ny med de korrekte oplysninger. Regel Filterregler for STFMLØN (For meget udbetalt løn m.m.) Konsekvens hvis reglen ikke overholdes R_1_1 Fordringsartkoden skal være "INDR" R_1_2 Fordringen skal altid være en hovedfordring R_2_1a Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato R_2_1b Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato Fordringen sendes i høring R_2_1 Forældelsesdato skal være udfyldt R_2_3a Forældelsesdato skal tidligst ligge 5 år efter Forfaldsdato R_2_3 Forældelsesdato skal senest ligge 5 år efter Forfaldsdato Fordringen sendes i høring R_3_1 R_4_1 Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer) 18

19 R_4_2 Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med kr. Fordringen sendes i høring R_4_4 Beløb skal være større end eller lig med 0 kr. R_4_7 Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse R_5_1 Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato R_5_2 Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato R_5_3 Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato R_6_1 R_6_3 R_6_4 Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato R_6_15 Stiftelsesdato skal tidligst ligge 10 dage før Periode start R_6_19 Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start R_6_20 Periode slut skal senest ligge 1 år efter Periode start Fordringen sendes i høring R_7_1 Stiftelsesdato skal være udfyldt R_7_2 Forfaldsdato skal være udfyldt R_7_3 Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt R_7_4 Periode start skal være udfyldt R_7_5 Periode slut skal være udfyldt R_7_11 Beskrivelsesfelt skal være udfyldt R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt 19

20 20

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Den Nationale Videnskabsetiske Komités

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Teleankenævnets tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang af

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Geodatastyrelsens tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Justitsministeriets Departements tidligere fordringstyper...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Skatteministeriets Departements tidligere fordringstyper...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 4 2.1 Overblik over a-kassernes fordringstyper... 4 2.2 Det retlige grundlag for a-kassernes

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over politikredsenes tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang af

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over politikredsenes tidligere fordringstyper... 5 2.2 Det retlige

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER A-KASSERNES FORDRINGSTYPER... 3 2.1 Fordringstypesanering... 5 3 FORDRINGSTYPER I DEN NYE INDDRIVELSESLØSNING...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over fordringshavers fordringstyper... 5 2.2 Det retlige

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET DAGINSTITUTION... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4 3 FORDRINGSTYPER

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Lejeret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET LEJERET... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4 3 FORDRINGSTYPER EFTER ONBOARDING...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Service, sundhed og sygedagpenge Delområde 1: Tandpleje, sygedagpenge, anbringelse af børn og unge samt tilbagebetalingskrav efter servicelovens

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Socialret".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Socialret. Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Socialret". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og genoptage jeres besvarelse

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET SOCIALRET... 4 2.1 Fordringstypesanering... 5 3 TVÆRGÅENDE AFKLARINGER

Læs mere

Nuværende fordringstyper behandlet under forretningsområdet Service, sundhed og sygedagpenge

Nuværende fordringstyper behandlet under forretningsområdet Service, sundhed og sygedagpenge Kære Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Service, sundhed og sygedagpenge". Spørgeskemaet omhandler delområde 1: Tandpleje, sygedagpenge, anbringelse

Læs mere

Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OPDATERINGER PR. 16. SEPTEMBER 2019... 4 2.1 Ændret tilgang til oprettelse af fordringstyper...

Læs mere

Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD BILAG 40 PARKERINGSAFGIFT (KFPAFGI)... 4 2 3 Bilag 41 Parkeringsafgift (KFPAFGI) 1. FORDRINGSTYPEN 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BILAG 13 DAGINSTITUTION, BETALING (KFDAGIN)... 4 BILAG 14 SKOLEFRITIDSORDNING (KFSKOLF)... 22 BILAG 15 EFTERREGULERING

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Forbrug og renovation".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Forbrug og renovation. Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Forbrug og renovation". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og genoptage

Læs mere

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BILAG 13 FORDRINGER VEDRØRENDE DAG-, FRITIDS- OG KLUBTILBUD SAMT ANDRE SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD EFTER DAGTILBUDSLOVENS

Læs mere

Fordringstypebilag 1/10-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Fordringstypebilag 1/10-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Fordringstypebilag 1/10-19 Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD BILAG 3.1 PARKERINGSAFGIFT (KFPAFGI)... 4 BILAG 3.2 OPKRÆVNINGSGEBYR, KOMMUNALE PARKERINGSAFGIFTER (GEPAKOM)...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET FORBRUG OG RENOVATION... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4

Læs mere

Opsamling 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Opsamling 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Opsamling 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 4 2.1 Emne 1: Bortfaldsregler...

Læs mere

Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BEMÆRK: OPDATERINGER EFTER OPSAMLING... 3 BILAG 2.1 DAGINSTITUTION, BETALING (KFDAGIN)... 5 BILAG 2.2 SKOLEFRITIDSORDNING

Læs mere

Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD BILAG 41 PARKERINGSAFGIFT (KFPAFGI)... 4 BILAG 3.2 OPKRÆVNINGSGEBYR, KOMMUNALE PARKERINGSAFGIFTER (GEPAKOM)...

Læs mere

Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD BILAG 4.1 TILBAGEBETALING EFTER KAPITEL 12 I AKTIVLOVEN (KTTIBAK)... 4 BILAG 4.2 TILBAGEBETALING AF BOLIGINDSKUD ELLER LIGNENDE

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Daginstitution".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Daginstitution. Page 1 of 61 Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Daginstitution". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og

Læs mere

Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 4 2.1

Læs mere

Fordringstypebilag 26/6-19 Forretningsonboarding af kommuner

Fordringstypebilag 26/6-19 Forretningsonboarding af kommuner Fordringstypebilag 26/6-19 Forretningsonboarding af kommuner Service, sundhed og sygedagpenge Delområde 1: Tandpleje, sygedagpenge, anbringelse af børn og unge samt tilbagebetalingskrav efter servicelovens

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Fordringshaverservice og -rådgivning 9. november 2018 Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Side 1 / 20 Indledning Som fordringshaver skal du forholde dig til kravene i dette dokument for at sikre, at

Læs mere

Spørgsmål til service, sundhed og sygedagpenge

Spørgsmål til service, sundhed og sygedagpenge 1. Af materialet fremgår det, at fordringstypekoden KFETAND indeholder krav vedr. omsorgstandpleje og specialtandpleje. Vi har også patienter, der går på Socialmedicinsk Tandklinik. For at gå her skal

Læs mere

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Opsamling Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 4 2.1 Emne 1: Generel

Læs mere

Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Vand, spildevand og statsafgifter".

Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Vand, spildevand og statsafgifter. Page 1 of 52 Kære Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Vand, spildevand og statsafgifter". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet

Læs mere

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Opsamling Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM FORMÅLET MED SPØRGESKEMAET PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 3

Læs mere

Aftale. mellem. [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM )

Aftale. mellem. [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM ) Aftale mellem [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) og Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM ) om overdragelse og inddrivelse af fordringer i medfør af 3 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Generel information Forsyningsselskaber

Generel information Forsyningsselskaber Generel information Forsyningsselskaber 1 1 Om dette dokument Med denne generelle information får I viden om, hvordan I korrekt og lovligt indsender fordringer til den nye inddrivelsesløsning. Den generelle

Læs mere

Fordringstypebilag 26/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret

Fordringstypebilag 26/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret Fordringstypebilag 26/3-19 Forretningsonboarding af kommuner Lejeret 1 INDHOLD BILAG 1.1 LEJE M.V. EFTER LEJELOVEN (DFHUSLE)... 4 BILAG 1.2 LEJE M.V. EFTER ALMENLEJELOVEN (DFHUSAL)... 22 BILAG 1.3 LEJE

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Parkeringsafgifter".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Parkeringsafgifter. Page 1 of 5 Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Parkeringsafgifter". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs

Læs mere

Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter

Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF FORSYNINGSSELSKABERNES

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 226 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj til

Forslag. Til lovforslag nr. L 226 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj til Til lovforslag nr. L 226 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre

Læs mere

Fordringstypebilag 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Fordringstypebilag 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Fordringstypebilag 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD BILAG 4.1 FORSØRGELSESHJÆLP PERSONER UNDER 30 ÅR MELLEM UDDANNELSER (KTBRMUD).... 4 BILAG 4.2 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB-

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Notat 19. december 2018 Version 3.1.0. Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Indhold Indledning... 3 Datakrav (generelle formkrav til data)... 5 Datakrav 1: Hovedfordringer må ikke indeholde renter og

Læs mere

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD BILAG 24 FORSØRGELSESHJÆLP PERSONER UNDER 30 MELLEM UDDANNELSER (KTBRMUD).... 4 BILAG 25 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB-

Læs mere

Informationspakke til kommunerne

Informationspakke til kommunerne Informationspakke til kommunerne 1 1 Om denne informationspakke Med denne informationspakke bliver I klædt på til, hvordan I korrekt og lovligt oversender fordringer til den nye inddrivelsesløsning. Informationspakken

Læs mere

Fordringstypebilag 1/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Fordringstypebilag 1/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Fordringstypebilag 1/3-19 Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD BILAG 5.1 MILJØGEBYRER (DGMILJØ)... 4 BILAG 5.2 GENBRUGSPLADSER, DAGRENOVATION M.V. BETALING PR. GANG (KFRENPG)...

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Notat 12. november 2018 Version 3.0.0. Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Indledning Dokumentet indeholder de krav, der gælder for alle fordringshavere, der skal onboardes til Gældsstyrelsens nye

Læs mere

Fordringstypebilag 5/9-19 Forretningsonboarding af forsyningsselskaber. Vand, spildevand og statsafgifter

Fordringstypebilag 5/9-19 Forretningsonboarding af forsyningsselskaber. Vand, spildevand og statsafgifter Fordringstypebilag 5/9-19 Forretningsonboarding af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter 1 INDHOLD BILAG 1.1 SPILDEVAND, VANDAFLEDNINGSBIDRAG M.V., SKØNNET (FOSPACS)... 4 BILAG 1.2 SPILDEVAND,

Læs mere

Skatteministeriet har den 9. februar 2017 fremsendt ovennævnte udkast til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 9. februar 2017 fremsendt ovennævnte udkast til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2018 Høring - lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg

Læs mere

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning Gældsstyrelsen Teglgårdsparken 112 5500 Middelfart Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Fordringstypebilag 6/6-19 Forretningsonboarding af forsyningselskaber. Vand, spildevand og statsafgifter

Fordringstypebilag 6/6-19 Forretningsonboarding af forsyningselskaber. Vand, spildevand og statsafgifter Fordringstypebilag 6/6-19 Forretningsonboarding af forsyningselskaber Vand, spildevand og statsafgifter 1 INDHOLD BILAG 1.1 SPILDEVAND, VANDAFLEDNINGSBIDRAG M.V., SKØNNET (FOSPACS)... 4 BILAG 1.2 SPILDEVAND,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. marts 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre

Læs mere

Fuldt målbillede for ICI

Fuldt målbillede for ICI Notat Version 2.3.2. 13. december 2017 J.nr. 2017-4291 ICI Fuldt målbillede for ICI Indledning Dette dokument specificerer det målbillede, der gælder for alle fordringshavere, der er blevet onboardet til

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Ifølge revisorerklæringen er det revisors opfattelse, at kommunens indberetning er afgivet i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler.

Ifølge revisorerklæringen er det revisors opfattelse, at kommunens indberetning er afgivet i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler. Til Frederikssund Kommune Dato: 22. august 2018 Sag: 18/05174 Afgørelse om indberetning efter stoploven for 2016 Kommunen har indberettet oplysninger til Forsyningssekretariatet efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav

Indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav August 2019 19/2018 Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger Indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav 19/2018 Beretning om indsatsen for at

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J.nr. 2017-3491 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 1 I bekendtgørelse nr. 300 af 29. marts 2017 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Læs mere

Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen februar 2019)

Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen februar 2019) Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen februar 2019) Ifølge restanceopgørelsen pr. 31.12.2018 har Faxe Kommune et tilgodehavende på 41,7 mio. kr., hvoraf 30,9 mio. kr.

Læs mere

Notat om tilbagebetaling af erstatning

Notat om tilbagebetaling af erstatning 7520641 HNT/SAC/LIMU Notat om tilbagebetaling af erstatning 1. KONKLUSION Højesteret har i to domme af 7. december 2017 skærpet betingelserne for, om regionen i sager om patienterstatning (og dermed også

Læs mere

VILKÅR FOR TELMORES AFDRAGSORDNING. August 2013

VILKÅR FOR TELMORES AFDRAGSORDNING. August 2013 VILKÅR FOR TELMORES AFDRAGSORDNING August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalen 3 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugeren 3 2. Aftalens parter 3

Læs mere

Servicedeklaration for opkrævning

Servicedeklaration for opkrævning Servicedeklaration for opkrævning Indhold 1. Generelt Formål 3 Forebyggelse af ubetalte opkrævninger.. 3 Rykkerskrivelser og rykkergebyr. 3 Renter 4 2. Opkrævning af ejendomsskat, byggetilladelser og andre

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formål... 3 Opsummering... 3

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0126 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav: 3 x 25 kr. i rategebyr

Læs mere

Standard til økonomisk Politik: Opkrævningsstrategi

Standard til økonomisk Politik: Opkrævningsstrategi Standard til økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet sammen med den Økonomiske Politik d. 23.06.2010) Kultur og Borgerservice juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Målsætninger for opkrævningsarbejdet...

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Årsrapport 2018 for opkrævningsindsatsen

Årsrapport 2018 for opkrævningsindsatsen Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Årsrapport 2018 for opkrævningsindsatsen Side 1 af 5 1. Indledning Årsrapporten samler op på udviklingen af kommunens tilgodehavender og vil derved belyse

Læs mere

31/ / mill mill.

31/ / mill mill. en Status pr. 31.12. Opkrævningsafdelingens sammensætning af medarbejdere: Afdelingens sammensætning af medarbejdere består overvejende af tidligere autoriserede pantefogeder med mangeårig erfaring indenfor

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Generelle betalingsbetingelser. For Morsø Forsyning A/S

Generelle betalingsbetingelser. For Morsø Forsyning A/S Generelle betalingsbetingelser For Morsø Forsyning A/S Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hæftelse... 2 Fakturering og betaling... 2 Årsopgørelse og selvaflæsning... 3 Fraflytning og flytteafregning...

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 63 af 5. september 2019 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Louise Schack Elholm (V).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 63 af 5. september 2019 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Louise Schack Elholm (V). Skatteudvalget 2018-19 (2. samling) SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt 2. oktober 2019 J.nr. 2019-8447 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 63 af 5. september

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0039 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for

Læs mere

Status på restancer til Faxe Kommune.

Status på restancer til Faxe Kommune. Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen, april 2019) Ifølge restanceopgørelsen pr. ultimo februar 2019 har Faxe Kommune et tilgodehavende på 40,2 mio. kr., hvoraf 37,1

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 703 af 27/05/2015 Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere