DANMARKS LANDEPOLITIKPAPIR FOR BANGLADESH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS LANDEPOLITIKPAPIR FOR BANGLADESH"

Transkript

1 DANMARKS LANDEPOLITIKPAPIR FOR BANGLADESH Landepolitikpapir Bangladesh

2 Kort af Bangladesh Forkortelser CSO Civil Society Organisation (civilsamfundsorganisation) LDC Least Developed Country (mindst udviklede lande) NGO Non-Governmental Organisation RMG Ready Made Garment (færdiglavet beklædning) SDG Sustainable Development Goal (FNs verdensmål/ Bæredygtige udviklingsmål) TC (Danish) Trade Council (ingen dansk oversættelse tidl. kaldet eksportrådet)

3 Indhold A. Introduktion 4 B. Danmarks partnerskab med Bangladesh; generel vision og strategisk retning 5 C. Analyse af situationen i Bangladesh muligheder, udfordringer og risici 8 D. Strategiske målsætninger og nøgleområder der indgår i partnerskabet mellem Danmark og Bangladesh 11 D.1 Inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst 11 D.2 Forbedret modstandsdygtighed hos udvalgte sårbare og marginaliserede grupper, herunder Rohingya-flygtninge og værtssamfund, samt klimaflygtninge og grupper der er tilbøjelige til irregulær migration. 12 D.3 Demokrati, god regeringsførelse, menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene 12 D.4 Øgede og diversificerede økonomiske og kommercielle forbindelser 13 E. Tilsyn med Danmarks engagement 15 Bilag 1. Nøgletal for Bangladesh 16 Bilag 2. Landeprogram for Bangladesh

4 A. Introduktion Bangladesh har fulgt en bemærkelsesværdig kurs i de sidste årtier og forventes at graduere fra FN s klassificering af mindst udviklede lande (LDC) inden Landet har desuden opnået imponerende fremskridt inden for social udvikling. Disse resultater og det faktum, at Bangladesh har åbnet sine grænser for næsten en million Rohingya-flygtninge fra Myanmar, og nu er vært for verdens største flygtningelejr afspejler landets og dets befolknings stærke ønske om at blive anerkendt af verden som en lige partner, i sin egen ret. I de kommende år bliver Bangladesh derfor nødt til at forberede sig på en gradvis graduering fra LDC-status, som efter en overgangsperiode på 3 år, får fuld virkning i I mellemtiden står Bangladesh over for udfordringer med at opfylde FN s verdensmål (SDG erne), især i forhold til håndteringen af klimaændringer, øget ulighed, svage institutioner og korruption, samt jobskabelse for de store generationer af unge. Derudover er demokrati, retsstatsforhold og menneskerettigheder kommet under øget pres, særligt i forbindelse med parlamentsvalget i december Hvis ikke disse faktorer håndteres, kan de føre til øget irregulær migration herunder til Europa og derudover føre til generel ustabilitet. Siden Bangladesh uafhængighed i 1972, har udviklingssamarbejdet mellem Danmark og Bangladesh bidraget til landets fremskridt på mange områder, såsom landbrug, klimaforhold, god regeringsførelse og kvinders rettigheder. For at understøtte den hurtige udvikling og stigende diversificering af handel og de kommercielle relationer, blev der i 2015 etableret et såkaldt Strategisk Sektor Samarbejde inden for arbejdstagerettigheder og -sikkerhed. Der er etableret et velfungerende samarbejde om tilbagevenden og tilbagesendelse, og Danmark har for nyligt ydet betydelig humanitær bistand og udviklingsbistand i forbindelse med den enorme tilstrømning af Rohingya-flygtninge siden Det langsigtede og omfattende engagement har resulteret i et solidt og tillidsfuldt partnerskab. Danmark har en stærk interesse i at fortsætte et bredt partnerskab med Bangladesh. Udover at være en af Asiens hurtigst voksende økonomier med et ekspanderende forbrugermarked, skaber landets strategiske placering, store og unge befolkning og økonomiske dynamik, betydelige muligheder for danske investeringer og handel. Politisk har Danmark en interesse i at bidrage til, at Bangladesh forbliver et stabilt land, der opretholder retsstatsprincipper og menneskerettigheder, som er modstandsdygtig over for radikalisme og ekstremisme, og som forhindrer irregulær migration. Et fortsat udviklingspartnerskab sammen med udviklingsengagementer gennem EU og multilaterale partnere, spiller en vigtig rolle i denne henseende. Dette landepolitikpapir dækker perioden 2019 til 2021 med henblik på at synkronisere cyklus for Danmarks policyformulering med det nuværende udviklingsprogram. I perioden vil udviklingssamarbejdet fokusere på at konsolidere resultaterne af de igangværende engagementer, og teste nye tilgange og partnerskaber. 4 Landepolitikpapir Bangladesh 2020

5 B. Danmarks partnerskab med Bangladesh generel vision og strategisk retning Danmark støtter aktivt Bangladesh i landets overgang fra gruppen af mindst udviklede lande til at blive et udviklingsland. I betragtning af Bangladesh vedvarende høje økonomiske vækst og øgede selvhjulpenhed, vil danske forretningsmuligheder i Bangladesh vokse, og på mellemlang til lang sigt, vil fokus for det dansk-bangladeshiske partnerskab skifte fra bistand til handel. I perioden der er omfattet af dette landepolitikpapir, vil der være fokus på at styrke grundlaget for et strategisk engagement, fokuseret på politisk og kommercielt samarbejde, understøttet af udviklingssamarbejde. Danmarks overordnede vision for partnerskabet med Bangladesh er at støtte Bangladesh graduering og udvikling mod bæredygtig og inkluderende vækst, som grundlag for dybere og bredere politiske og kommercielle bånd; og at fremme frihed, sikkerhed og velstand, fokuseret på tiltag der kan udvide det demokratiske rum og styrke respekten for menneskerettighederne. Visionen realiseres gennem følgende fire strategiske mål for partnerskabet: 1. Bidrage til inkluderende og bæredygtig vækst 2. Øge modstandsdygtigheden hos udvalgte sårbare og marginaliserede grupper, herunder Rohingya-flygtninge og berørte værtssamfund, samt grupper der er tilbøjelige til irregulær migration 3. Fremme fælles værdier med hensyn til demokrati, god regeringsførelse, menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene 4. Udvide og diversificere de økonomiske og kommercielle forbindelser mellem Danmark og Bangladesh. Disse strategiske mål er i overensstemmelse med Danmarks strategi for udviklingssamarbejde og humanitær indsats Verden 2030, og vil imødegå alle fire strategiske udfordringer. Desuden er de strategiske målsætninger i overensstemmelse med Bangladesh s syvende femårsplan, Accelerating Growth Empowering Citizens ( ), som sætter en ambitiøs dagsorden for overgangen til status som mellem-indkomstland. Endelig vil SDG erne fungere som en globalt anerkendt ramme for partnerskabet. Landepolitikpapir Bangladesh

6 Danmark vil forfølge ovennævnte strategiske mål gennem en omfattende partnerskabs- og rettighedsbaseret tilgang, baseret på seks nøgleinstrumenter (se boks på næste side) med betydelige muligheder for synergier mellem dem. Derudover vil Danmark fremme synergien mellem tiltag der supplerer og komplementerer hinanden, blandt andet på følgende måder: Komplementere det eksisterende landbrugs levevilkår og modstandsdygtigheds-aktiviteter med midler fra klimapuljen; Bruge Trade Councils (TC) redskaber såvel som Danida Business Finance, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Danmarks Eksportkredit Agentur (EKF) til at fremme danske forretningsmuligheder. Supplere udviklingsarbejde og -partnerskaber med danske civilsamfundsorganisationer til støtte for anstændigt arbejde og arbejdstagerrettigheder gennem det strategiske sektorsamarbejde om arbejdstagernes sikkerhed. Dette vil bidrage til inkluderende økonomisk udvikling og skabelse af anstændige job. Derudover vil det strategiske sektorsamarbejde bidrage til en mere sikker og mere socialt ansvarlig produktion af produkter i Bangladesh, som har danske importørers interesse. Styrkelse af nexus mellem det humanitære og udviklingsområdet (Hum-Dev Nexus) ved at anvende både udviklings- og humanitære midler til afhjælpning af Rohingya-flygtningekrisen. Det skal ske bl.a. i samarbejde med danske NGO-partnere og muligvis også med relevante FN-organisationer og Verdensbanken. En tættere sammenhæng mellem de indledende humanitære reaktioner og mere langsigtede udviklingsforpligtelser, vil fremme bæredygtige og holdbare løsninger på krisen. Fokus vil være på at fremme innovative partnerskaber og tilgange. Undersøge synergier mellem Danida og TC-aktiviteter, herunder hvordan danske forretningsløsninger og ekspertise kan anvendes til at styrke effekten af Danida-investeringer der kommer de fattige til gode, i tråd med SDG 17 ( partnerskaber for målene ). 6 Landepolitikpapir Bangladesh 2020

7 Nøgle-instrumenter: Diplomati og politisk dialog, herunder gennem EU, med en bred vifte af Bangladesh-aktører, der også sikrer grundlaget for et effektivt økonomisk diplomati. Udviklingssamarbejde inkl. midler fra klimapuljen og støtte til danske ngo er Humanitær bistand gennem danske og internationale partnere Fremme af kommercielt samarbejde, handel og investeringer, herunder med Danida Business Finance og andre finansielle instrumenter Strategisk sektorsamarbejde med fokus på bæredygtig vækst i tøjfremstillingssektoren Midler fra migrationspuljen. Gennem udviklingspartnerskabet med Bangladesh har Danmark gennem årene samarbejdet med en lang række partnere fra sektorministerier og andre regeringsenheder, til FN-agenturer, danske og internationale NGO-partnere, såvel som en række nationale CSO er og NGO er. Baseret på erfaringerne, fortsætter Danmark samarbejdet med sine langsigtede partnere, men søger også nye indgangsvinkler og forandringsagenter, med et klart strategisk blik mod den næste fase af landeprogrammet, herunder ved at støtte det bangladeshiske civilsamfund, danske strategiske NGO-partnere og den private sektor. Derudover vil Danmark forsøge at etablere bredere alliancer mellem de nordiske lande, inden for EU og med andre internationale aktører i Bangladesh, for at fremme danske politiske prioriteringer om demokrati, ligestilling mellem kønnene, ungdom, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, samt seksuel-og reproduktiv sundhed og rettigheder. Danmark vil fremme gennemsigtighed i alle sine partnerskaber. Det er forventningen, at Bangladesh opretholder en platform og en tilstedeværelse i Danmark. Den bangladeshiske ambassade i København giver grundlag for en fortsat effektiv dialog og et stærkt bilateralt samarbejde Landepolitikpapir Bangladesh

8 C. Analyse af situationen i Bangladesh muligheder, udfordringer og risici Den bangladeshiske økonomi er vokset hurtigt i det sidste årti, med årlige BNP-vækstrater der vedvarende ligger over 6 pct. og som nåede 7,3 pct. i 2018 og derved placerede sig blandt de hurtigst voksende økonomier i Asien. På mange måder er udsigterne positive, da store udfordringer relateret til utilstrækkelig strømforsyning og dårlig infrastruktur er begyndt at blive løst, og en ny forbrugerklasse dukker op, med krav om flere og bedre varer og tjenesteydelser. Selvom Bangladesh ligger i en af de mindst globalt integrerede regioner, er der et stort potentiale for samarbejde over grænserne på en lang række områder, herunder udvikling af infrastrukturen, f.eks. veje, tunneler, broer, strømforsyning og for at fremme af handel. Med sin strategiske placering langs potentielle økonomiske korridorer, kunne Bangladesh fungere som et knudepunkt mellem Indien, Kina og Sydøstasien. Dette kan betyde en potentiel stigning i handel, transport og turisme, herunder i forbindelse med det kinesiske konnektivitetsinitiativ Belt & Road Initiative. Der er dog stadig mange problemer, der skal løses før Bangladesh fuldt ud kan realisere landets sociale og økonomiske potentiale. Den økonomiske vækst er stadig hovedsageligt drevet af den eksportrettede tøjproduktion (Ready Made Garment, RMG), service- og byggebranchen og remitter. Med mere end 2 millioner unge der kommer ind på arbejdsmarkedet hvert år, vil jobskabelse være afgørende også for at kunne håndtere irregulære migrationsstrømme. Alligevel er tilstrømningen af direkte udenlandske investeringer fortsat lav, hovedsageligt på grund af dårlige lovgivningsmæssige rammer og erhvervsklima, samt den udbredte korruption og bureaukrati. Indenlandske investeringer lider desuden under begrænset og dyr lokal finansiering. På trods af dette, viser både større og mellemstore danske virksomheder en øget interesse for at komme ind på det lokale marked. Sektoren for tøjproduktion står for mere end 80 pct. af eksportindtægterne og beskæftiger mere end 4 millioner arbejdstagere, hvoraf 60 pct. er kvinder. Succesen har gjort Bangladesh til verdens næststørste eksportør af tøj efter Kina, men sektorens rolle ift. at skabe beskæftigelse er begyndt at falde med den øgede automatisering. Den farmaceutiske sektor er vokset markant og er ved at blive en af vækstindustrierne, med eksport til mere end 125 lande, inklusivt markederne i USA og EU. Også informations- og kommunikationsteknologiindustrien (ICT) er de sidste år vokset støt med øget outsourcing af tjenester og udviklingsløsninger fra europæiske virksomheder til Bangladesh. Da import til Bangladesh primært kommer fra Kina og Indien, er handelsbalancen mellem Bangladesh og EU til klar fordel for Bangladesh. Hovedparten af indbyggerne i landdistrikterne er stadig afhængige af landbrug som levevilkår og indkomst. I dag er Bangladesh selvforsynende med korn, men produktivitetsstigningen er stoppet, og landbrugsarealet er skrumpet ind efter urbanisering og klimaændringer. Bangladesh er et af de mest klima-sårbare lande, 8 Landepolitikpapir Bangladesh 2020

9 og er udsat for kraftig regn, oversvømmelser, cykloner, tilsaltning af landebrugsarealer og tørkeperioder. Det forøger risikoen for fødevareusikkerhed, mangel på indkomstmuligheder for landmænd, og spredning af vandbårne sygdomme. Mere end 25 millioner ud af landets 165 millioner mennesker lever stadig i fattigdom, særligt i landdistrikterne. Økonomiske fremskrivninger tyder på, at fattigdomsraten falder til pct. i 2030, hvilket stadig er langt fra nok til at udrydde ekstrem fattigdom i Derudover øges uligheden. Det høje niveau for remitter menes at have spillet en vigtig rolle i reduktionen af fattigdom. Med et bidrag på omkring 8-10 pct. til BNP et, udgør remitter en vigtig rolle i den bangladeshiske økonomi, og Bangladesh rangerer nummer syv på listen over verdens mest remitmodtagende lande. Hvert år slutter mere end en halv million bangladeshere sig til de ni millioner, der allerede arbejder i udlandet hovedsageligt i Mellemøsten og Sydøstasien. Bangladeshiske statsborgere repræsenterer en betydelig gruppe af irregulære migranter, der ankommer til Europa. I de seneste år har den politiske udvikling i Bangladesh været kendetegnet ved et stigende pres på demokrati, retsstatsprincipper og menneskerettigheder. Dette har været mest bemærkelsesværdigt i forbindelse med parlamentsvalget i december 2018 og kampagneperioden forud for valget, som blev skæmmet af vold og betydelige hindringer for lige kampagnevilkår. Regeringen har vedtaget og ændret love, der krænker ytringsfriheden og begrænser borgerlige og politiske rettigheder, så som forsamlingsfriheden. Civilsamfundets manøvrerum er væsentligt begrænset med bl.a. en meget bureaukratisk og besværlig registreringsproces. På trods af nogle fremskridt er regeringssystemet fortsat svagt, og har ikke tilstrækkelige ressourcer. De fleste offentlige institutioner er ineffektive, stærkt centraliserede og politiserede, hvilket er hindrende for en effektiv leverance af deres tjenester. Korruption er fortsat et udbredt og systemisk problem, der undergraver demokratisk, social- og økonomisk udvikling. Efterhånden som Bangladesh overgår fra LDC-status, vil overholdelse af menneskerettigheds- og arbejdstagerrettighederne være af tiltagende betydning for at bevare den gunstige adgang til EU-markedet gennem de nuværende handelsaftaler i Everything But Arms (EBA) eller det fremtidige Generalised Scheme of Preferences-Plus (GSP +), der ikke mindst er vigtig for tøj-sektoren og dermed for den bangladeshiske økonomi. Mens beskæftigelsen i tøj-sektoren har skabt muligheder for kvinder, hovedsageligt fra landdistrikter og med ringe eller ingen uddannelse, er kønsmæssig ulighed stadig en stor udfordring, da sociale og institutionelle barrierer stadig forhindrer kvinder i at tage job og udvikle produktive færdigheder. Bangladesh har den tredje højeste procentandel af børneægteskaber i verden. Kønsbaseret vold, chikane i offentlig transport, mangel på børnepasningsfaciliteter og mangel på sikrede ydelser, som barselsorlov, er almindelige problemer. Landepolitikpapir Bangladesh

10 Bangladesh har opnået bemærkelsesværdige resultater inden for adgang til uddannelse, især på folkeskoleniveau og for piger. På trods af dette er frafaldet stadig markant, og kun 50 procent af de elever, der starter i første klasse, når 10. klasse. Andelen af kvinder halter fortsat efter mænd i gymnasiet og videregående uddannelser. De offentlige udgifter til uddannelse, regnet som andel af BNP, er ca. 2 pct., som er det næstlaveste i Sydasien. Den skrøbelige situation i Chittagong Hill Tracts, hvor de oprindelige folk er fattigere og har mindre adgang til sociale tjenester end det nationale gennemsnit, udgør en særlig problemstilling. Regeringen mangler endnu fuldt ud at implementere en fredsaftale fra 1997 og behandle titusinder af klager over jordrettigheder. Religiøs intolerance og voldelig ekstremisme er stigende. I de senere år har Bangladesh oplevet drab på folk, der er imod en fundamentalistisk fortolkning af islam, såsom bloggere, menneskerettighedsaktivister, samt religiøse minoriteter og udlændinge. Faktorer som politisk polarisering, stigende ulighed og negativ påvirkning fra klimaforandringerne skaber grundlag for radikalisering, især blandt de unge. Denne situation udnyttes af grupper som Daesh (ISIL), Al Qaida på det indiske subkontinent (AQIS) og det pakistansk baserede Lashkare-Taiba, som alle antages at være aktive i Bangladesh. Myndighederne hævder regelmæssigt at de forhindrer planlagte terrorangreb. Med eskaleringen af Rohingya-krisen i 2017, har næsten en million Rohingya-flygtninge fra Myanmar søgt beskyttelse i Cox s Bazar i den sydøstlige del af det tætbefolkede Bangladesh. Bangladesh regering fastholder, at det eneste acceptable resultat er en politisk løsning, og at flygtningene skal vende tilbage til Myanmar. Alligevel er det usandsynligt, at dette vil ske på kort eller mellemlang sigt, og situationen er ved at udvikle sig til en langvarig krise. Mens det bangladeshiske folk oprindeligt hilste Rohingya-befolkningen velkommen, har de negative påvirkninger af deres længerevarende ophold, ført til bekymringer. Faldende vandstand, miljøforringelser og skovrydning, trafikpropper, prisstigninger og potentielt udbrud af sygdomme, er blandt de konsekvenser, der skaber spændinger i lokalsamfundene. Der er endvidere en risiko for menneskehandel og radikalisering i de ekstremt tætbefolkede lejre. I forhold til sine internationale relationer har regeringen i Bangladesh lagt stor vægt på at række ud til sine naboer og opbygge brede alliancer i regionen og omverdenen i øvrigt. Landet er en stærk fortaler for at nå SDG erne, især dem, der vedrører klima- og vandressourcer, bistandseffektivitet og uddannelse af piger. Bangladesh er en aktiv partner i internationale organisationer og en stor bidragsyder af militært personale til FN s fredsbevarende operationer. Derudover har landet en betydelig international profil med hensyn til at fremme sikker, ordnet og reguleret migration. Bangladesh er medlem af Menneskerettighedsrådet for perioden Landet har også ansøgt om at blive P4G-partner. 10 Landepolitikpapir Bangladesh 2020

11 D. Strategiske målsætninger og nøgleområder der indgår i partnerskabet mellem Danmark og Bangladesh D.1 Inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst På baggrund af det langvarige partnerskab med Bangladesh om fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig økonomisk vækst, samt beskæftigelse, vil dette strategiske mål fortsat være styret af SDG 1 ( afskaf fattigdom ), 5 ( ligestilling mellem kønnene ), 8 ( anstændige jobs og økonomisk vækst ), 10 ( mindre ulighed ) og 13 ( klimaindsats ). Baseret på erfaringer fra mange års samarbejde med det bangladeshiske landbrugsministerium, vil Danmark konsolidere resultaterne der er opnået, herunder dets fokus på forbedringer af levevilkår, økonomisk udvikling i landdistrikterne og klimaindsats, med fokus på kvinder og unge. På mellemlang sigt antages det, at det tidligere fokus på selvstændiggørelsen af fattige husstande i landdistrikter gennem Farmer Field School-metoden, gradvist vil skifte mod en mere privatsektor-ledet værdikæde-tilgang til økonomisk udvikling og skabelse af anstændige job, herunder for kvinder og unge. Erfaringer fra det Strategiske Sektorsamarbejde vil i videst muligt omfang blive komplementeret og inkluderet i udviklingssamarbejdet. Det vil også blive undersøgt, hvordan danske forretningsløsninger og know-how kan anvendes til at fremme Danida-investeringer til gavn for de fattige i tråd med SDG 17 ( partnerskaber for handling ). Danske virksomheder kan spille en vigtig rolle i skabelsen af vækst og anstændige job i Bangladesh, mens der også er et stort potentiale for lokal efterspørgsel af danske løsninger. Derfor vil Danmark i stigende grad centrere sin støtte omkring sammenhængen mellem landbrugets udbuds- og efterspørgselsdrevne markeder mere specifikt mellem landmænd, der er fattige (men med visse produktionsmidler) og deres producentorganisationer på den ene side, og små og mellemstore virksomheder (SMV er) inden for agroindustrien på den anden. Målet er at øge værditilvæksten i hele værdikæden og derved forbedre markederne og beskæftigelsesmulighederne for de fattige landmænd, samtidig med at væksten stimuleres i den private sektor. Klimasmarte løsninger og strategier for tilpasning til udfordringer på forsyningsmarkedet vil i stigende grad tjene som et ledende princip. I tråd med FNs Vejledende principper for erhverv og menneskerettigheder vil den nye tilgang til udvikling af den private sektor fremme emner som klima og miljø, ligestilling mellem kønnene, ungdom, social beskyttelse og menneskerettigheder, herunder arbejdstagernes rettigheder. Med forståelsen for, at markederne ikke automatisk fungerer til fordel for de fattige, vil Danmark bestræbe sig på at sikre, at øget fortjeneste og værditilvækst er til gavn for alle i værdikæden, herunder også små landbrug. Landepolitikpapir Bangladesh

12 D.2 Forbedret modstandsdygtighed hos udvalgte sårbare og marginaliserede grupper, herunder Rohingyaflygtninge og værtssamfund, samt klimaflygtninge og grupper der er tilbøjelige til irregulær migration. I tråd med SDG ernes princip om ikke at lade nogen stå tilbage, vil Danmark fastholde sit fokus på marginaliserede og sårbare grupper. Det antages, at udvikling af faglige kvalifikationer og agroindustri vil føre til bedre job og forbedret indkomst for disse grupper. Eftersom manglen på økonomiske muligheder er en af hovedårsagerne til uregelmæssig migration, antages det endvidere at støtten vil have en positiv effekt på sårbare grupper af potentielle migranter. Danmark vil samarbejde med de bangladeshiske myndigheder om at styrke migrationshåndteringen, bl.a. gennem informationskampagner om risici ved irregulær migration, ansvarlig reintegration af hjemvendte Bangladesh-borgere, samt gennem bidrag til reintegration af tilbagesendte. Danmark vil støtte bestræbelserne på forbedringen af levevilkår og konsekvenserne af klimaforandringer blandt Rohingya-flygtninge og berørte værtssamfund, i det sydøstlige Bangladesh. Støtten vil bygge videre på erfaringerne fra Farmer Field School-tilgangen, men vil også fokusere på social samhørighed og fredelig sameksistens, mellem værtssamfund og flygtninge. Et sådant fokus er nøglen til at skabe det nødvendige rum for fortsat at kunne levere en effektiv humanitær reaktion på flygtningekrisen. Det er Danmarks ambition at styrke nexus mellem den humanitære bistand og udviklingstiltag i en Bangladeshisk sammenhæng. Derved sikres, at de danske udviklingsprojekter udføres i synergi med de humanitære interventioner, som led i en mere bæredygtig og længerevarende løsning på flygtningekrisen. For at understøtte dette vil Danmark anvende viden om bæredygtige løsninger fra andre sammenhænge, for at fremme en stærkere koordinering mellem udviklingspartnere og humanitære aktører, og et langsigtet engagement i Bangladesh. Derudover vil Danmark fortsat støtte oprindelige folk og marginaliserede menneskers levevilkår i Chittagong Hill Tracts. Danmark vil fortsat være engageret i den politiske dialog for at fremme bæredygtige løsninger, sammen med relevante internationale partnere. D.3 Demokrati, god regeringsførelse, menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene Dette strategiske mål styres af SDG 5 ( ligestilling mellem kønnene ) og 16 ( fred, retfærdighed og stærke institutioner ). På områderne ligestilling, menneskerettigheder og anti-korruption har Danmark langsigtede partnerskaber med flere offentlige institutioner og NGO er. Disse partnerskaber giver Danmark en høj grad af troværdighed og tillid såvel som 12 Landepolitikpapir Bangladesh 2020

13 ansvar over for de Bangladeshiske aktører. Danmark er meget anset for sin konstruktive fortalervirksomhed i følsomme spørgsmål, herunder bekæmpelse af korruption og opretholdelse af retsstatsprincippet. Værdibaseret dialog vil forblive et vigtigt element i Danmarks partnerskab med Bangladesh i de kommende år, og Danmark vil opretholde en konstruktiv dialog med partnere, om en lang række spørgsmål af interesse for begge lande. Danmark vil understøtte løbende udviklingsaktiviteter, der fremmer menneskerettigheder og god regeringsførelse, forbedrede arbejdsvilkår og arbejdstagernes sikkerhed, civilsamfundets råderum, ligestilling mellem kønnene, seksuel- og reproduktiv sundhed og rettigheder, samtidig med, at man bekæmper kønsbaseret vold, radikalisering og voldelig ekstremisme. I denne sammenhæng vil Danmark også lede efter nye indgangsvinkler til at støtte det lokale civilsamfund. Danmark vil søge indflydelse i områder hvor der er de bedste muligheder for at skabe positiv forandring. Politisk dialog både bilateralt og gennem EU vil være et nøgleinstrument til at bidrage til udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden, hvilket er særlig relevant i kølvandet på parlamentsvalget i Derudover vil Danmark søge brede partnerskaber med ligesindede partnere og udviklingsaktører, herunder relevante danske strategiske NGO er. Både Bangladesh og Danmark er medlemmer af Menneskerettighedsrådet (HRC) for perioden Dette skaber en mulighed for at håndhæve samarbejdet på menneskerettighedsområdet og en platform for dialog på et højere niveau. Den lokale proces med opfølgning på anbefalinger fra Universal Periodic Review (UPR) er en anden konkret mulighed, hvor tættere samarbejde og dialog kan understøtte forbedringer af menneskerettighedssituationen i Bangladesh. Danmark vil arbejde på at styrke det lokale civilsamfund gennem tilvejebringelse af langsigtet støtte, herunder hvor det findes relevant støtte til netværk, dialogaktiviteter o.a. med det formål at opbygge lokal kapacitet og kollektiv modstandskraft overfor pres. Danske og internationale NGO-partnere vil være et vigtigt redskab i en sådan indsats. D.4 Øgede og diversificerede økonomiske og kommercielle forbindelser De kommercielle muligheder i Bangladesh ses generelt som attraktive for danske virksomheder, hvilket afspejles i et voksende engagement år for år. Mere end to millioner bangladeshere bliver hvert år en del af middelklassen, og bangladeshiske forbrugere er ivrige efter at bruge penge på mere sofistikerede varer og tjenesteydelser. I mellemtiden fokuserer både regeringen i Bangladesh Landepolitikpapir Bangladesh

14 og den private sektor i stigende grad på grøn vækst og bæredygtighed. Der er en voksende interesse fra flere sektorer, herunder tøjproduktions-sektoren, i effektive og grønne løsninger inden for energi og vand, samt en bevægelse hen imod mere avancerede teknologiske løsninger. Dette er områder, hvor danske virksomheder har en stærk position, og hvor investeringer kan bidrage til at opfylde SDG erne. Samtidig har danske virksomheder, der outsourcer til Bangladesh, især inden for tøj-sektoren, en interesse i at sikre, at deres produkter overholder de krævede standarder og produceres under bæredygtige forhold og med socialt ansvar. Protektionisme i den lokale industri er imidlertid meget almindelig, og den høje importtold på mange produkter, udfordrer de danske eksportmuligheder og konkurrencen generelt. For at udnytte de store forretningsmuligheder i Bangladesh er danske virksomheder derfor nødt til at sikre lokalt producerede bidrag til deres produkters værdikæde. Store virksomheder inden for mejeri- og farmaceutsektoren har en lang historie i landet og en voksende portefølje, og flere danske tøjmærker har længe benyttet sig af bangladeshiske tekstilfabrikker. Investeringer i den lokale produktion af danske mærker bidrager både til udvikling af de specifikke sektorer ved overførsel af know-how og teknologi, og til at sikre lokale beskæftigelses- og vækstmuligheder. Disse veletablerede danske virksomheder fungerer som inspiration for nye virksomheder, inden for en bred vifte af brancher. Danske konsulentfirmaer vinder lejlighedsvis kontrakter, der er udbudt af udviklingsbankerne eller regeringen, men der er et yderligere potentiale som kan udnyttes. Danmark vil fortsætte og udvide det Strategiske Sektorsamarbejde om arbejdstageres sikkerhed mellem de relevante myndigheder i Danmark og Bangladesh, til støtte for danske indkøbere. På samme tid vil Danmark fortsætte med at styrke synergierne mellem udviklingssamarbejdet og de kommercielle aktiviteter, og fremme Danida Business Finance-instrumenter, Danmarks Eksportkredit Agentur (EKF), Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) og andre finansieringsinstrumenter, herunder de multilaterale banker. Danmark vil fortsat levere tjenesteydelser af høj kvalitet til danske virksomheder. Den danske ambassade i Dhaka tilbyder alle de tjenester, som er tilgængelige for danske virksomheder, gennem Trade Council. Fremover vil de kommercielle forbindelser blive fremmet inden for en bredere regional tilgang for Sydasien i TC, og tilpasset de regionale klynger for at kunne yde bedre service og have kritisk masse i forhold til virksomheder og partnere I mellemtiden vil Danmark styrke sit økonomiske diplomati i Bangladesh, for bedre at støtte danske virksomheder, både bilateralt og i samarbejde med EU. I forbindelse med sidstnævnte er Danmark engageret i Bangladesh-EU virksomhedsdialogen, der søger at fremme og forbedre erhvervsklimaet. 14 Landepolitikpapir Bangladesh 2020

15 E. Tilsyn med Danmarks engagement Et midtvejseftersyn af landeprogrammet er blevet gennemført i 2019 og en evaluering af Programmet for landbrugets vækst og beskæftigelse (AGEP) vil blive afsluttet i For så vidt angår de handelsrelaterede aktiviteter vil den fælles regionale bestyrelse for TC i Sydasien, som ledes af ambassadørerne i regionen, føre tilsyn og koordinere. Landepolitikpapir Bangladesh

16 Bilag 1. Nøgletal for Bangladesh Centrale økonomiske data Værdi Kilde Areal (km 2 ) 147,6 tusinde WB Befolkning 164,67 million WB BNP (aktuel US$) 249,72 milliard WB Årlig økonomisk vækst (BNP) per år 7,3 % WB BNI pr. indbygger (nuværende US$) WB Andel af befolkningen, der lever for under 1,90 US $ om dagen (ekstrem fattigdom) 14,8 % WB Indkomstandel for laveste 20% af befolkningen 8,6 % Forretningsklima i 2019 (af 190 lande) 176 WB Værdiskabelse af BNP BBS Landbrug 13,82 % Industri 30,17 % Tjenesteydelser 56 % Offentlige udgifter (% af BNP 2016) 9,4 % WB Skatteindbetalinger (% af BNP 2016) 10,2 % WB Udviklingsbistand per indbygger (US$) 22 WB Udviklingsbistand netto (% of BNI) 1,43 % WB Centrale sociale data Befolkningstilvækst (årlig) 1,0 % WB Gennemsnitlig forventet levealder ved fødsel (år) 72 WB Børnedødelighed (per fødsler) 32 WB Antal læger (per indbyggere) 3,05 WHO Befolkning mellem år der lever med HIV 0,1 % WB Analfabetisme blandt voksne (over 15 år) 72,8 % UNESCO Grad af indskrivning på uddannelser (drenge og piger netto) UNESCO Grundskole 90,5 % (piger: 93%; drenge: 88%) Overbygning 61,5 % (piger: 66,5%; drenge: 56,7%) Militærudgifter (% of BNP) 1,4 % WB Centrale miljødata Andel af land og havområde beskyttet for at bevare den biologiske mangfoldighed (% af det samlede territoriale område) 4,9 % WB CO 2 udledning (metrisk tons per indbygger) 0,46 WB 1 Atlas metode. 16 Landepolitikpapir Bangladesh 2020

17 Centrale økonomiske data Værdi Kilde Centrale menneskerettighedsdata Ratificering med de vigtigste internationale menneskerettighedsinstrumenter Overholdelse af de vigtigste menneskerettighedsinstrumenter De officielle FN-indikatorer for den kommende dagsorden efter 2015 De officielle FN-indikatorer for den kommende dagsorden efter 2015 Bangladesh har underskrevet 8 centrale menneskerettighedsaftaler og -protokoller Bangladesh har tiltrådt alle de store menneskerettighedsaftaler inklusivt CEDAW. Bangladesh ratificerede CEDAW i 1984, men de har forbehold over for artikel 2 (forpligtelse til at gennemgå og ændre forfatninger, love og politikker vedrørende forskelsbehandling af kvinder) og artikel 16.1 [c] (Ligestilling i familien). Mens regeringen mener, at disse bestemmelser er i strid med islamisk lovgivning, anser kvinderettighedsgrupper forbeholdene for en krænkelse af deres rettigheder ift. at eliminere forskelsbehandlingen af kvinder. 3 reporter udarbejdet af GoB og 3 alternative reporter fra Human Rights Forum Bangladesh (HRFB) Bangladesh har forberedt 8 MDG monitorerings rapporter. OHCHR/UNDP CEDAW Committee Reports OHCHR Database og HRFB General Economic Division, Planning Commission, GoB BBS BNP CEDAW GoB HRFB MDG OHCHR UNESCO WB WHO Bangladesh Bureau of Statistics Brutto national produkt FNs kvindekonvention om afskaffelse af alle former for diskriminering af kvinder Government of Bangladesh/Bangladesh regering Human Rights Forum Bangladesh, en koalition af 20 menneskerettigheds- og udviklingsorganisationer Millenium Development Goals/Verdensmål Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights FN s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab World Bank FNs verdenssundhedsorganisation Landepolitikpapir Bangladesh

18 Bilag 2. Landeprogram for Bangladesh Det første danske bidrag til landeprogrammet for Bangladesh var 335 mio. kr., men blev forhøjet i 2017/2018 til 418 mio. kr., som en konsekvens af tilstrømningen af Rohingya-flygtningene. Landeprogrammet består af tre tematiske programmer: Landbrugets vækst og beskæftigelse (DKK 128 millioner) Komponenten for integreret landbrugsstyring, Integrated Farm Management Component, sigter mod at støtte landmænd med at forbedre deres produktivitet, fødevaresikkerhed, fremme klimasmart landbrug og sikre adgang til markederne. Denne indsats udføres i partnerskab med Department of Agricultural Extension. Mindst 50% af støttemodtagerne er kvinder. I regionen Chittagong Hill Tracts (CHT) engagerer Danmark sig gennem diplomati og udvikling. Med hensyn til udvikling, så støtter Danmark et landbrugs- og fødevaresikkerhedsprojekt, der sigter mod uddannelse af mandlige og kvindelige landmænd gennem en Farmer Field School. Som en konsekvens af tilstrømningen af Rohingya-flygtninge har Danmark tillige støttet bestræbelserne på at håndtere de ugunstige følger for værtssamfundet i Cox s Bazar. Klimamodstandsdygtighed og Bæredygtig Energi (DKK 161 million fra landepuljen + DKK 30 million fra klimapuljen) Indsatsen under det tematiske program om klimamodstandsdygtighed og bæredygtig energi dækker, sammen med tilskud fra klimapuljen, emnerne klimatilpasning og afbødning, Tilpasningsdelen sigter mod at øge robustheden over for klimaændringer ved at opgradere infrastrukturen i landdistrikterne. Der vil blive brugt 38 mio. kr. til at finansiere projektet, klimamodstandsdygtig vand og sanitetsstøtte til Rohingya-flygtninge og sårbare lokalsamfund i Coxs Bazar-distrikt, der skal implementeres af HYSAWA - en udøvende gren af Ministry of Local Government. Klimaforandringsprojektet i Chittagong Hill Tracts vil bidrage til forbedring af levevilkår i de sårbare samfund, samt reducere presset på naturressourcerne for at forbedre miljøsituationen og mindske virkningerne af klimaændringerne. Danmark støtter tillige Partner in Cleaner Textile (PACT) engagementet, der sigter mod at styrke renere produktion, og forbedre konkurrenceevnen inden for tekstilsektoren. Regeringsførelse og rettigheder (DKK 129 millioner) Det tematiske program vedrørende regeringsførelse og rettigheder bidrager til at fremme retsstaten, statens ansvarlighed, samt fattige og sårbare menneskers rettigheder. Dette gøres i partnerskab med ansvarshaverne, rettigheds-baserede NGO er, vagthunde og internationale organisationer. Det multisektorale program om vold mod kvinder (MSPVAW), der er implementeret af The Ministry of Women and Children Affairs, sigter mod at styrke og udvide helhedsorienterede tjenester relateret til vold mod kvinder, og øge antallet af one-stop-krisecentre. Denne indsats hjælper tusinder af kvinder, der har været ofre for vold i hjemmet eller har brug for retshjælp i tilfælde af skilsmisse, eller ved tvister om arv og jordrettigheder. Disse interventioner er rettet mod en myriade af frivillige civilsamfundsorganisationer over hele landet, der søger at forbedre rettigheder og goder. 18 Landepolitikpapir Bangladesh 2020

19 Landepolitikpapir Bangladesh

20 Danmarks lande politikpapir for Bangladesh December 2019 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads Copenhagen K Tel: Fax: Design: Kontrapunkt Publikationen kan downloades via: Teksten kan citeres frit. ISBN:

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11246/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10998/16

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 55 Offentligt Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del Bilag 55 Offentligt Aktstykke nr. Folketinget -NaN Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Etiopien, der blev vedtaget af Rådet den 19. november 2018 på samling.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Etiopien, der blev vedtaget af Rådet den 19. november 2018 på samling. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. november 2018 (OR. en) 13960/18 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COAFR 279 CFSP/PESC 1050 CSDP/PSDC 660

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

Fælles erklæring om et tættere fransk/dansk udviklingssamarbejde med særlig fokus på Sahel

Fælles erklæring om et tættere fransk/dansk udviklingssamarbejde med særlig fokus på Sahel Fælles erklæring om et tættere fransk/dansk udviklingssamarbejde med særlig fokus på Sahel Præambel Danmark og Frankrig er enige om, at multilateralt samarbejde inden for rammerne af et stærkt, regelbaseret,

Læs mere

Udvikling Indledning Den ansvarlige udviklingsbistand

Udvikling Indledning Den ansvarlige udviklingsbistand Udvikling Indledning Radikal Ungdom kæmper for, at alle har friheden og muligheden for at leve det liv, de vil. Vores værdier er grænseløse. Vi ser verdensstøtteen som en central del af den danske udenrigspolitik,

Læs mere

Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist.

Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist. Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist lene@bewild.dk www.bewild.dk MÅLENE TRÅDTE I KRAFT DEN 1. JANUAR 2016 OG SKAL FREM TIL 2030 SÆTTE OS KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG UDVIKLING FOR BÅDE MENNESKER

Læs mere

FN s VERDENSMÅL HVORDAN FÅR DIN VIRKSOMHED VÆRDI AF FN S 17 VERDENSMÅL I EN ETISK OG FORRETNINGSMÆSSIG KONTEKST?

FN s VERDENSMÅL HVORDAN FÅR DIN VIRKSOMHED VÆRDI AF FN S 17 VERDENSMÅL I EN ETISK OG FORRETNINGSMÆSSIG KONTEKST? FN s VERDENSMÅL HVORDAN FÅR DIN VIRKSOMHED VÆRDI AF FN S 17 VERDENSMÅL I EN ETISK OG FORRETNINGSMÆSSIG KONTEKST? Erhverv Norddanmark og NIRAS, 28.11.18 Oplæg ved Finn Reske-Nielsen, FN-forbundet Hvad er

Læs mere

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15573/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11245/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10997/16

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Udkast #3.0 til CISUs strategi

Udkast #3.0 til CISUs strategi 1. CISUs strategi har flere formål: Udkast #3.0 til CISUs strategi 2018-21 Denne strategi bygger bro fra CISUs vedtægter, vision og mission til arbejdet i CISUs bestyrelse og sekretariat og dermed til

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling Del følg med på: #vækstmedverdensmål #dksdg vmvm.dk Regionsrådet Vækstforum FN s 17 verdensmål blev vedtaget af verdens regeringsledere på et FNtopmøde i 2015.

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

15571/17 ef 1 DG C 1

15571/17 ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15571/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådets konklusioner - Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser

Rådets konklusioner - Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den 15. oktober 2012 (OR. en) 14535/12 DEVGEN 264 RELEX 890 ACP 188 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Rådets konklusioner -

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

9383/17 hsm 1 DG C 1

9383/17 hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9383/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9417/17 Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Fra varm luft til verdensmål. Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut

Fra varm luft til verdensmål. Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut Fra varm luft til verdensmål Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut Seismonaut Vi ved noget om: Strategisk oplevelsesudvikling af kommuner, destinationer og virksomheder Turisme og oplevelsesøkonomi

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen 18.5.2015 B8-0455/3 3 Punkt 23 23. er af den opfattelse, at der i tråd med EU's engagement i retsstatsprincippet og grundlæggende værdier er presserende behov for reformer i Tyrkiet inden for hhv. retsvæsenet

Læs mere

Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål

Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål Oktober 2018 Indledning Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York FNs 17 verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete

Læs mere

Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet?

Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet? Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet? Workshop nr. 110 på AM:2018 19. NOVEMBER 2018. PER TYBJERG ALDRICH, NIRAS A/S Mål med workshoppen Viden - Erfaringer -

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 %

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 % Rapport Oktober 2015 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller stærke tilhængere af udviklingsbistand De tillidsfulde,

Læs mere

Mål 11 GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE.

Mål 11 GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE. Mål 11 GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE. Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder. I 2050 vil dette tal være steget til 6,5 milliarder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6626/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45 ENER 85 COPS 65 CFSP/PESC

Læs mere

11334/17 mbn/mbn/kmm 1 DGC 2C

11334/17 mbn/mbn/kmm 1 DGC 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) 11334/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 17. juli 2017 til: Tidl. dok. nr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHAFA

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

FN s Global Compact. Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder

FN s Global Compact. Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder FN s Global Compact Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder De danske Global Compact-medlemmer går forrest for at skabe et nyt paradigme for samfundsansvar og bæredygtig forretningsudvikling,

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 1.2.2017 2016/0275(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetudvalget

Læs mere

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det

Læs mere

NORDISK PROGRAM FOR 2030-AGENDAEN. Programbeskrivelse Generation 2030

NORDISK PROGRAM FOR 2030-AGENDAEN. Programbeskrivelse Generation 2030 NORDISK PROGRAM FOR 2030-AGENDAEN Programbeskrivelse 2017-2020 Generation 2030 Viljedeklaration fra de nordiske samarbejdsministre om gennemførelse af 2030-agendaen i Norden Vi, de nordiske samarbejdsministre

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0009/55. Ændringsforslag. Marine Le Pen for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0009/55. Ændringsforslag. Marine Le Pen for ENF-Gruppen 27.1.2016 A8-0009/55 55 Betragtning A A. der henviser til, at der med TISAforhandlingerne bør opnås effektiv international regulering, ikke mindre indenlandsk regulering; A. der henviser til, at TISAforhandlingerne

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT Verdensmålene som strategisk værktøj Seminar: Strategisk og praktisk kommunikation af FN's verdensmål i affaldssektoren LOTTE HANSEN, PARTNER HANSEN & ERSBØLL AGENDA UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT MIN REJSE

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) 7775/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 3. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 44 CFSP/PESC 300

Læs mere

INDSTILLING TIL CSR ABROAD AWARD 2014

INDSTILLING TIL CSR ABROAD AWARD 2014 INDSTILLING TIL CSR ABROAD AWARD 2014 Danida, Eksportrådet og IFU har opstillet følgende overordnede kriterier for tildeling af prisen: Prisen gives til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. fr) 15633/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

10454/17 ipj 1 DG C 1

10454/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10454/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10135/17

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Dansk økonomi. Vækst september 2018

Dansk økonomi. Vækst september 2018 Dansk økonomi Vækst 18 28. september 218 Regeringens hjælpepakke til landbruget som følge af tørken Forudsætninger for hjælpepakke Regeringens hjælpepakke er udarbejdet ud fra to forudsætninger: 1) Initiativerne

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Udenrigsudvalget 2011-12 URU alm. del Bilag 105 Offentligt Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Denne synopsis er et arbejdspapir, som skal tegne strukturen i den kommende strategi, pege

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0156/153. Ændringsforslag. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0156/153. Ændringsforslag. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen 21.3.2019 A8-0156/153 153 Betragtning 5 (5) Fremme af den europæiske kulturelle mangfoldighed afhænger af, at der eksisterer blomstrende og modstandsdygtige kulturelle og kreative sektorer, som er i stand

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 18. juli 2016 til: delegationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9381/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9002/17 Vedr.:

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Styrkelse af landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden og bekæmpelse af illoyal handelspraksis,

Styrkelse af landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden og bekæmpelse af illoyal handelspraksis, Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Styrkelse

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/31. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/31. Ændringsforslag 8.6.2015 B8-0455/31 31 Bodil Ceballos for Verts/ALE-Gruppen Punkt 3 a (nyt) 3a. udtrykker tilfredshed med valget af det mest inkluderende og repræsentative parlament i Tyrkiets nyere historie, som afspejler

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2018 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2018 2020 2 Vision og mission DI Energi arbejder for, at virksomheder i energibranchen har de bedst mulige optimale rammevilkår. Det er en forudsætning for,

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0238/10. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0238/10. Ændringsforslag 2.9.2015 A8-0238/10 10 Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf Punkt E E. der henviser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Ingen fremskridt på 4 ud af 5 delmål om miljø og klima

Ingen fremskridt på 4 ud af 5 delmål om miljø og klima Ingen fremskridt på 4 ud af 5 delmål om miljø og klima Danmark har tilsluttet sig, hvor en række mål og delmål omhandler miljø- og klimaudfordringer. På 4 ud af 5 målbare delmål er udviklingen stagneret

Læs mere

EU-valget. Der er 4 temaer

EU-valget. Der er 4 temaer EU-valget. Der er 4 temaer 1 ET SOCIALT EUROPA 2 ET EUROPA MED FAIR SKATTEBETALING OG BÆREDYGTIG ØKONOMI 3 ET GRØNT EUROPA 4 ET EUROPA DER I FÆLLESSKAB HÅNDTERER FLYGTNINGE OG MIGRATION 1. tema Et venstreorienteret

Læs mere

Pulje til fremme af erhvervslivets rammebetingelser i udviklingslande

Pulje til fremme af erhvervslivets rammebetingelser i udviklingslande Pulje til fremme af erhvervslivets rammebetingelser i udviklingslande Udenrigsministeriet, den 28. september 2016 1 Udenrigsministeriet Kontoret for Vækst beskæftigelse og erhvervsudvikling Asiatisk Plads

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 1 Punkt 2, led 4 tackle udfordringer vedrørende balancen mellem arbejds- og privatliv og den kønsbestemte forskel i løn og pension; tackle den kønsbestemte forskel i løn og pension

Læs mere

1. Formandskabet har udarbejdet vedlagte udkast til Rådets konklusioner om den årlige vækstundersøgelse og den fælles beskæftigelsesrapport 2019.

1. Formandskabet har udarbejdet vedlagte udkast til Rådets konklusioner om den årlige vækstundersøgelse og den fælles beskæftigelsesrapport 2019. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2019 (OR. en) 6635/19 SOC 111 EMPL 78 ECOFIN 192 EDUC 79 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Udkast til Rådets

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere