KOMMISSORIUM FOR Drifts- og udviklingsforum for Infrastruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSORIUM FOR Drifts- og udviklingsforum for Infrastruktur"

Transkript

1 KOMMISSORIUM FOR Drifts- og udviklingsforum for Infrastruktur Side 1

2 Dato Version Ændret af Ændring ,0 Ingrid Munk Dokument oprettet ,1 Ingrid Munk Dokument revideret efter FUT-stg møde ,2 Ingrid Munk Dokumentet revideret efter FUT-stg møde ,3 Nishanthi Jathavan ,0 Nishanthi Jathavan Dokumentet revideret efter FUT-D&U-I møde Dokumentet er blevet godkendt af FUTforretningsstyregruppen d Basisinformation Titel Godkendelse Drifts- og udviklingsforum for Infrastruktur Godkendt af FSI: dato Godkendt af FUT-forretningsstyregruppen: Godkendt af FUT-styregruppen: Baggrund Regionerne og kommunerne i Danmark er gået sammen om at indkøbe én telemedicinsk infrastruktur, 2 medarbejderløsninger til KOL-patienter og 2 borgerløsninger ligeledes til KOLpatienter. Disse benævnes FUT-systemerne. Den telemedicinske Infrastruktur er en it-platform, der gør det muligt for regioner og kommuner at anvende borgerrettede og medarbejderrettede telemedicinske løsninger, og som gør det enkelt for de sundhedsfaglige medarbejdere at anvende telesundhed som et behandlings- eller plejetilbud. Løsningerne udgør de digitale værktøjer, der benyttes af brugerne, dvs. medarbejdere og borgere, og som understøtter de behov, der omgiver den telemedicinske behandling. FUT-systemerne drives i et samarbejde mellem regionerne og kommunerne i Danmark. Region Midtjylland er udpeget som den systemansvarlige myndighed 1. Det forventes, at FUT-systemerne optages i porteføljen for fællesoffentlig forvaltning af sundhedsit (FSI 2 ). Dette kommissorium beskriver Drifts- og udviklingsforum for den fælles Infrastruktur. 3 1 Systemansvarlig myndighed er en juridisk rolle for den myndighed, der har det overordnede ansvar for systemernes anvendelse. 2 FSI står for Styregruppen for Fællesoffentlig systemforvaltning af Sundheds-It, som er et samarbejde mellem regioner og kommuner. Samarbejdet styrer en række fælles sundheds-it systemer. 3 Der findes ligeledes et kommissorium for et Drifts- og udviklingsforum for Medarbejder- og borgerløsninger til KOL Side 2 af 7

3 Formål og opgaver Formål Opgaver Hensigten med at drifte, vedligeholde og videreudvikle en infrastruktur til telemedicinske løsninger er at stille en platform til rådighed for kommuner og regioner, der skal anvendes til telemedicinske løsninger. Den første telemedicinske løsning på infrastrukturen er hjemmemonitorering til borgere med KOL. For at opnå dette mål etableres Drifts- og udviklingsforum for Infrastrukturen, der på tværs af sektorerne skal samarbejde om at sikre drift og vedligehold af systemet, så det i daglig drift lever op til kontraktens bestemmelser og de lovpligtige sikkerhedsbestemmelser. Drifts- og udviklingsforum for infrastrukturen skal samarbejde med Driftsog udviklingsforum for KOL-løsninger, så infrastrukturen til stadighed udvikler sig efter forretningens og brugernes behov. Ved optagelse af nye løsninger på infrastrukturen vil Drifts- og udviklingsforum for Infrastrukturen også skulle samarbejde med disse om udvikling af ny funktionalitet på infrastrukturen. Drifts- og udviklingsforum fungerer som CAB (Change Advisory Board), dvs. det prioriterer og indstiller ændringsønsker og plan for videreudvikling af infrastrukturen på roadmap-niveau til FUTforretningsstyregruppen på baggrund af forslag fra regioner, kommuner, Landsdele, Indkøbsansvarlige Myndigheder 4, FUT-FOSA team 5 og leverandør. Mindre ændringsønsker, der ikke er på roadmap-niveau, kan godkendes direkte af Drifts- og udviklingsforum for Infrastrukturen. Drifts- og udviklingsforum for Infrastruktur har følgende opgaver: Fungere som CAB Nedsætte E-CAB (Emergency Change Advisory Board) ved behov for hurtig godkendelse af ændringer, fx ved sikkerhedsbrist Kommentere og kvalitetssikre ændringsønsker fra IM, leverandører og FUT-FOSA team Beslutte indenfor et givet mandat, hvilke ændringsønsker der skal implementeres på Infrastrukturen Sikre, at den modtagne løsning driftes og vedligeholdes i overensstemmelse med driftsaftalen, budget, vedtagne arkitektur- og tekniske principper mv. Bistå i informationssikkerhedsrisikoanalyse på udviklings- og ændringsønsker Videreudvikle Infrastrukturen i overensstemmelse med brugerbehov og indstille roadmap for den langsigtede udvikling af Infrastrukturen til FUT-forretningsstyregruppen Forberede og kvalificere sager til behandling i FUT-Forretningsstyregruppen 4 Kommunerne og regionerne har samlet sig om indkøb af løsninger i henholdsvis Indkøbsansvarlig Myndighed Øst og Indkøbsansvarlig Myndighed Vest (forkortet til IM Øst og IM Vest). 5 FUT-FOSA team er forkortelsen for teamet, der arbejder med den fællesoffentlige systemadministration Side 3 af 7

4 Afholde kontraktaftalte møder med leverandørerne om drift og videreudvikling Sætte rammer og retning for arbejdet i brugergruppen (i forbindelse med udarbejdelse af informations- og dataflows) Medvirke til at nedsætte ad hoc testgruppe til test af modtagne leverancer Ved behov nedsætte arbejdsgrupper til at løse specifikke behov Kommentere, kvalificere og indstille drifts- og udviklingsbudget for Infrastrukturen til FUT-forretningsstyregruppen Sikre at der foretages effektiv forvaltning, herunder dokumentation, vejledninger og hjælp til anvendelse af løsningen. Ansvarlige Deltagere Drifts- og udviklingsforum for Infrastruktur sammensættes af: 2 formænd (1 regional og 1 kommunal) 3 it-arkitekter (1 regional, 1 kommunal og 1 FUT-FOSA team) 5 klinikere/ansatte med forretnings - og digitaliseringskendskab (3 regionale og 2 kommunale) FUT-FOSA Change manager (1 FUT-FOSA team). Medlemmerne af Drifts- og udviklingsforum for Infrastruktur udpeges som udgangspunkt for 2 år. De kommunale repræsentanter udpeges af KL. De regionale repræsentanter udpeges af Danske Regioner. I tilfælde af mødeforfald kan medlemmet enten sende en skriftlig indstilling eller sende en suppleant. Medlemmet er selv ansvarlig for at forberede suppleanten på dagsorden og verserende sager. Forventningen til forummets medlemmer er, at de konstruktivt medvirker til, at den telemedicinske infrastruktur driftes og videreudvikles effektivt. Deltagernes kompetencer og beslutningsdygtighed Formændene for Drifts- og udviklingsforum for Infrastruktur forventes udpeget blandt it-/digitaliseringschefer, kontorchefer, chefer for sundheds-it eller tilsvarende. Udpegningen af formændene tilstræbes at ske blandt medlemmer af relevante regionale/kommunale styregrupper, landsdelsprogrammer eller IM-styregrupper. De øvrige medlemmer forventes at have indgående kendskab til det telemedicinske område på hver deres faglige specialistniveau. Medlemmerne har mandat til at kunne træffe beslutninger til fællesskabets bedste. Formandskab Regional formand: Christian Mercado (april 2020) Region Syddanmark Tlf. nr.: Kommunal formand: Henrik Brix (april 2020) Favrskov Kommune Tlf. nr.: Side 4 af 7

5 Leder Drifts- og udviklingsforum for Infrastruktur og fungere som mødeleder Afklarer, tydeliggør og arbejder for at virkeliggøre visionerne for FUTinfrastrukturen/samarbejdet Balancerer FUT-organisationens forskellige krav Kvalitetssikrer FUT-systemforvaltningens forretningsinteresser (dvs. sikrer, at FUT-systemforvaltningen leverer som forventet fx overholder indgået driftsaftale og økonomiske rammer) Sparrer med FUT-FOSA Change Manager for Infrastrukturen Er FUT-organisationens talerør. Alle medlemmer Arbejder for at FUT får gode betingelser Mitigerer organisatoriske forhindringer Promoverer FUT, skaber alliancer og gode kontakter internt i egen organisation og udenfor egen organisation Arbejder for den kollektive succes af FUT Skaber forståelse og mening i forhold til formålet for FUT på tværs af organisationen Skaber respekt, tillid og tryghed internt i FUT og mellem FUT og resten af organisationen Arbejder for, at infrastrukturen fortsat understøtter sit formål og har den ønskede effekt Arbejder for, at FUT-systemforvaltningen har de nødvendige ressourcer og kvalifikationer Definerer forventninger og krav til FUT-systemforvaltningens leverancer Forholder sig løbende til leverancer og fremdrift Fokuserer på, at udnytte infrastrukturens muligheder Tager ansvar for det gode gruppemøde Bidrager til tydelige beslutninger og anvisninger til det videre arbejde på infrastrukturen Udfører aftalte opgaver/aktiviteter mellem møderne Reflekterer løbende over gruppens måde at arbejde på. Særligt om den kommunale/regionale rolle: Skaber forståelse og mening i forhold til formål, vision og beslutninger om FUT på tværs af egne organisationer i kommunerne/regionerne Skaber respekt og tillid mellem FUT-systemforvaltningen og egne organisationer i kommunerne/regionerne. Særligt om kliniker rollen: Repræsenterer brugernes interesser og træffe beslutninger på deres vegne. Særligt om arkitekt rollen: Sikrer, at infrastrukturen lever op til nationale standarder for arkitektur og dokumentation Sikrer, at infrastrukturen lever op til gældende lovgivning med fokus på databeskyttelse og sikkerhed Side 5 af 7

6 FUT-FOSA Change manager Specialister Repræsenterer systemadministrationen Er ansvarlig for systemadministrationens forpligtelser ift. leverancer, kvalitet og økonomi Sikrer realisme i udviklingen af FUT-samarbejdet, herunder optag af nye løsninger på infrastrukturen. Der kan efter behov indkaldes specialister til fremlæggelse af særlige forhold. Formidler en særlig faglighed eller indsigt til gruppen Repræsenterer sin egen organisation med tanke på fællesskabet. Rammer Reference Drifts- og udviklingsforum for Infrastruktur refererer til FUTforretningsstyregruppen. Mødestruktur Drifts- og udviklingsforum for Infrastruktur mødes 4 gange årligt, hvor 3 af møderne vil foregå via video og have en varighed på 3 timer. Der vil være 1 årligt møde af 4 timers varighed, som vil foregå ved fysisk fremmøde. Der kan ved behov indkaldes til ekstraordinære møder. Alternativt kan der foretages skriftlig behandling af sag pr. mail. Møderne afvikles efter følgende standarddagsorden: 1. Velkomst og siden sidst 2. Orientering om beslutninger fra FUT-forretningsstyregruppen 3. Driftsrapport 4. Behandling af indkomne ændringsønsker 5. Opfølgning på planer i forhold til ændringsønsker og nyudvikling på infrastrukturen 6. Opfølgning på planlagte og igangværende tværgående test 7. Opfølgning på planlagte tekniske og funktionelle idriftsættelser 8. Indstillinger til FUT-forretningsstyregruppen 9. Punkter til eskalation til FUT-forretningsstyregruppen 10. Eventuelt. I sammenhæng med møde i Drifts- og udviklingsforum for Infrastrukturen afholdes Kunde-leverandørstyregruppemøde med leverandøren af Infrastrukturen. Dagsorden udsendes senest 14 kalenderdage før mødedato med relevant materiale. Ethvert medlem kan senest 7 kalenderdage før udsendelse af dagsorden ønske en sag eller et emne på dagsordenen. Forslagsstiller udarbejder selv sagsfremstilling til sagen/emnet. Der udarbejdes et referat, der opsummerer konklusionerne fra hvert punkt. Referatet udsendes til medlemmerne senest 7 kalenderdage efter mødet og eventuelle indsigelser skal være indsendt til sekretariatet senest 7 kalenderdage efter udsendelsen Side 6 af 7

7 Sekretariat Økonomi Ændringer til kommissorium FUT-FOSA team, Region Midtjylland, Center for Telemedicin sekretariatsbetjener Drifts- og udviklingsforum for Infrastrukturen. Kontakt: Nishanthi Jathavan Region Midtjylland Tlf. nr.: Drifts- og udviklingsforum for Infrastrukturen arbejder indenfor den budgetramme, som FUT-forretningsstyregruppen udmønter hertil. Drifts- og udviklingsforum for Infrastrukturen indstiller forslag til fremtidige budgetter til FUT-Forretnings-styregruppen. Kommissoriet revideres 1 gang årligt. Ændringer i og tillæg til kommissoriet vil blive forelagt FUT-forretningsstyregruppen til godkendelse Side 7 af 7

SDN-brugergruppemøde 2. februar Peder Illum, konsulent,

SDN-brugergruppemøde 2. februar Peder Illum, konsulent, SDN-brugergruppemøde 2. februar 2017 Peder Illum, konsulent, pi@medcom.dk Dagsorden Velkomst og præsentation af deltagere i den nye SDN-brugergruppe v/ Peder Illum Godkendelse af dagsorden v/ Peder Illum

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Pia Kopke (formand), Børge Knudsen, Lone Kaalund Thiel, Caroline Thrane.

Pia Kopke (formand), Børge Knudsen, Lone Kaalund Thiel, Caroline Thrane. N O T A T Refer fra møde i Styregruppen for fællesoffentlig systemforvaltning af sundheds-it (FSI). Mødet fandt sted i Danske Regioner, torsdag den 3. maj 2018 kl. 13.00-16.00. 18-06-2018 EMN-2017-00757

Læs mere

Fælles Udvikling af Telemedicin FUT

Fælles Udvikling af Telemedicin FUT Fælles Udvikling af Telemedicin FUT Digitaliseringskonference den 17. september 2018 Fælles Udvikling af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Hvad er FUT? FUT står for Fælles Udvikling af Telemedicin

Læs mere

Sommernyt fra KOL-projektet

Sommernyt fra KOL-projektet Nyhedsbrev #3 Juni 2018 om Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Sommernyt fra KOL-projektet I dette nyhedsbrev får du en kort status på fremdriften i Midtjylland. Så kan du gå på sommerferie

Læs mere

vedrørende bestilling og forvaltning af Infrastruktur til Fælles Udbud af Telemedicin

vedrørende bestilling og forvaltning af Infrastruktur til Fælles Udbud af Telemedicin TILSLUTNINGSAFTALE vedrørende bestilling og forvaltning af Infrastruktur til [ ] Kommune [Evt. forvaltning] [Adresse] [Postnr. og by] CVR-nr.: [ ] (herefter "KOMMUNEN") og Region Midtjylland Skottenborg

Læs mere

Bilag 10. Samarbejdsorganisation. Udbud af Medical Device Information Collection

Bilag 10. Samarbejdsorganisation. Udbud af Medical Device Information Collection Bilag 10 Samarbejdsorganisation Udbud af INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag: Formålet med dette

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

MedCom Systemforvaltning (SDN/VDX/KIH) Danske Regioner

MedCom Systemforvaltning (SDN/VDX/KIH) Danske Regioner MedCom Systemforvaltning (SDN/VDX/KIH) Modenhedsdrøftelse af systemerne i regi af FSI Det er aftalt i den fællesoffentlige styregruppe for sundheds-it (FSI), at forretningsstyregrupperne én gang årligt

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

UDKAST: Sundhedsdatanettet (SDN) Danske Regioner

UDKAST: Sundhedsdatanettet (SDN) Danske Regioner UDKAST: Sundhedsdatanettet (SDN) Modenhedsdrøftelse af systemerne i regi af FSI Det er aftalt i den fællesoffentlige styregruppe for sundheds-it (FSI), at forretningsstyregrupperne én gang årligt drøfter

Læs mere

Q&A vedr. indkøb af telemedicinske medarbejderløsninger på FUT-rammeaftalen

Q&A vedr. indkøb af telemedicinske medarbejderløsninger på FUT-rammeaftalen Fælles Udvikling af Telemedicin Q&A vedr. indkøb af telemedicinske medarbejderløsninger på FUT-rammeaftalen Mulige spørgsmål fra interessenter (Presse, Danske Regioner, KL, regioner, kommuner, lokale styregrupper,

Læs mere

Videoknudepunktet (VDX) UDKAST Danske Regioner

Videoknudepunktet (VDX) UDKAST Danske Regioner Videoknudepunktet (VDX) UDKAST Modenhedsdrøftelse af systemerne i regi af FSI Det er aftalt i den fællesoffentlige styregruppe for sundheds-it (FSI), at forretningsstyregrupperne én gang årligt drøfter

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden DJ Hovedbestyrelsens forretningsorden 1. 1. Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse

Læs mere

Fremdrift på tværs af landsdelsprogrammerne

Fremdrift på tværs af landsdelsprogrammerne Fremdrift på tværs af landsdelsprogrammerne Indsendt ved 12. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 20. juni

Læs mere

Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe

Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe September 2017, version 03

Læs mere

Nordjysk Telemedicinsk servicefunktion

Nordjysk Telemedicinsk servicefunktion Nordjysk Telemedicinsk servicefunktion 1. Indledning og baggrund I takt med at flere it-løsninger og telemedicinske løsninger går på tværs af sektorer, øges behovet for tværgående understøttelse af aftaler

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018

Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018 Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018 1. Navn Foreningens navn er Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Foreningen har hjemsted i Holstebro

Læs mere

Informationsmøde FUT. Møde med kommuner og regioner 8/9 maj Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark

Informationsmøde FUT. Møde med kommuner og regioner 8/9 maj Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Informationsmøde FUT Møde med kommuner og regioner 8/9 maj 2018 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Dagsorden for møde med regioner og kommuner Punkt Ansvarlig 1. Velkomst LDP 2.

Læs mere

2.1 Fællesskabet FBS er i samarbejde med KOMBIT stiftet af de kommuner, som har tilsluttet sig det Fælles Bibliotekssystem pr

2.1 Fællesskabet FBS er i samarbejde med KOMBIT stiftet af de kommuner, som har tilsluttet sig det Fælles Bibliotekssystem pr Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) - version pr. 6. juni 2018 VEDTÆGTER FOR FÆLLESSKABET FBS 1. NAVN 1.1 Det kommunale

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

UDKAST: MedCom Systemforvaltning (SDN/VDX/KIH) Danske Regioner

UDKAST: MedCom Systemforvaltning (SDN/VDX/KIH) Danske Regioner UDKAST: MedCom Systemforvaltning (SDN/VDX/KIH) Modenhedsdrøftelse af systemerne i regi af FSI Det er aftalt i den fællesoffentlige styregruppe for sundheds-it (FSI), at forretningsstyregrupperne én gang

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Dok. nr.: x Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune 1 Udvalgets navn Grønt Råd i Ballerup Kommune. I daglig tale Grønt Råd. 2 Formål Grønt

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Side 1 af 5 1 Baggrund Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er fastsat

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Bilag 1: Aftale om samarbejde om letbane i Århus gældende fra 1. januar 2007

Bilag 1: Aftale om samarbejde om letbane i Århus gældende fra 1. januar 2007 Bilag 1: Aftale om samarbejde om letbane i Århus gældende fra 1. januar 2007 Parter i samarbejdet 1 Aftalen fastlægger rammerne for samarbejdet om udvikling, administration og markedsføring af et letbaneprojekt

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

MedCom, Mødelokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M

MedCom, Mødelokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M SDN-BRUGERGRUPPEMØDE TID: Den 2. februar 2017 kl. 10.00 14.00 STED: VIDEOMØDERUM: DELTAGERE: AFBUD MedCom, Mødelokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M tgj@rooms.medcom.dk Lars Helsberg, Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Indhold. Governancemodel og forretningsorden for Styregruppen for Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-it (FSI)

Indhold. Governancemodel og forretningsorden for Styregruppen for Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-it (FSI) N O T A T 05-08-2016 Sag nr. 15/447 Dokumentnr. 30706/16 Governancemodel og forretningsorden for Styregruppen for Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-it (FSI) Jeanne Dragheim Tel. 22 22 26 69

Læs mere

Kommissorium for spor 2: Teknik og It-infrastruktur

Kommissorium for spor 2: Teknik og It-infrastruktur Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium for spor 2: Teknik og It-infrastruktur Version 02 Godkendt i programstyregruppen 17. juni 2016 Indhold

Læs mere

Ophavsretsfondens. bestyrelses forretningsorden

Ophavsretsfondens. bestyrelses forretningsorden Ophavsretsfondens bestyrelses forretningsorden 1 Bestyrelsens arbejde Stk. 1. Bestyrelsen har hovedsageligt til opgave at forvalte anvendelsen af rettighedsmidler på følgende måde: 1. Som altovervejende

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1802054 Dok. nr.: 580916 Dato: 05-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Digital transformation af en sektor

Digital transformation af en sektor Digital transformation af en sektor / Digitaliseringschef Mette Harbo Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen r 1. november 2018 Indhold De 4 hjørnesten for vellykket digitalisering Strategi

Læs mere

Fælles Servicecenter for Telesundhed. Et tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og hospitaler i Region Midtjylland

Fælles Servicecenter for Telesundhed. Et tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og hospitaler i Region Midtjylland Fælles Servicecenter for Telesundhed Et tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og hospitaler i Region Midtjylland 1 Fælles Vision Fælles Servicecenter fundamentet til enkel og tryg telesundhed for borgere

Læs mere

MedCom, Mødelokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M

MedCom, Mødelokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M VDX-BRUGERGRUPPEMØDE TID: Den 6. februar 2017 kl. 10.00 14.00 STED: VIDEOMØDERUM: DELTAGERE: MedCom, Mødelokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M tgj@rooms.medcom.dk Lisbeth Jørgensen Region Syddanmark

Læs mere

Forretningsorden for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk Magisterforening (DM) 2019

Forretningsorden for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk Magisterforening (DM) 2019 Forretningsorden for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk Magisterforening (DM) 2019 HOVEDBESTYRELSEN I. Hovedbestyrelsens rolle 1. Hovedbestyrelsen udgør sammen med kongressen Dansk Magisterforenings

Læs mere

Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe

Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe Juni 2016, version 02 Kommissorium

Læs mere

Forretningsorden for Ældrerådet i Aarhus Kommune

Forretningsorden for Ældrerådet i Aarhus Kommune Forretningsorden for Ældrerådet i Aarhus Kommune Gældende fra 7. feb. 2017 Denne forretningsorden er forankret i Ældrerådets Vedtægt 7 stk. 1. 1 Konstituering: Stk. 1. Ældrerådet konstituerer sig med formand,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Kommissorium for spor 1: Økonomi og jura

Kommissorium for spor 1: Økonomi og jura Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium for spor 1: Økonomi og jura Version 03 Godkendt i programstyregruppen 17. juni 2016 Revideret 31. oktober

Læs mere

Certificeringsudvalget for skolecertificering af plastsvejsere i henhold til DS 2383 og SBC 243.

Certificeringsudvalget for skolecertificering af plastsvejsere i henhold til DS 2383 og SBC 243. Forretningsorden for P17: Certificeringsudvalget for skolecertificering af plastsvejsere i henhold til DS 2383 og SBC 243. 1. Udvalgets nedsættelse P17 er nedsat af Dansk Standards direktion. P17 har indstillet

Læs mere

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgivers samarbejdsorganisation bør bestå af personer med følgende kvalifikationer og kompetencer: Kompetence til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark

Vedtægter for foreningen Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark Vedtægter for foreningen Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 1. Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark (i det følgende Partnerskabet ). 2. Formål

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 Medicinrådet er oprettet og reguleret af det vedtagne Kommissorium for Medicinrådet ( Kommissoriet ), der er vedtaget af Danske Regioners bestyrelse den

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

3. Revideret kommissorium for MedComs styregruppe (orienteringspunkt)

3. Revideret kommissorium for MedComs styregruppe (orienteringspunkt) Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinært møde i styregruppen for MedCom9 Der indkaldes hermed som aftalt til ekstraordinært møde i styregruppen for MedCom9 torsdag 15. januar 2015 kl 10.00 til 12.00

Læs mere

Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling

Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling Version 01 Godkendt i programstyregruppen 17. juni 2016

Læs mere

Styregruppe for modernisering af MedCom infrastruktur (POC)

Styregruppe for modernisering af MedCom infrastruktur (POC) Styregruppe for modernisering af MedCom infrastruktur (POC) KOMMISSORIUM Basisinformation Titel Dato + version Styregruppe for modernisering af MedCom infrastruktur (POC) 21-09-2018 + version 1.0 (MedCom)

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN, DECEMBER Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. 1. Hovedbestyrelsens sammensætning. 2. Hovedbestyrelsesmøder. 3.

FORRETNINGSORDEN, DECEMBER Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. 1. Hovedbestyrelsens sammensætning. 2. Hovedbestyrelsesmøder. 3. FORRETNINGSORDEN, DECEMBER 2018 Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse 1. Hovedbestyrelsens sammensætning Hovedbestyrelsen består af formanden, de fem regionsformænd, seks repræsentantskabsvalgte medlemmer

Læs mere

Forum for International Cooperation

Forum for International Cooperation Vedtægter for Forum for International Cooperation Vedtaget på FIC Generalforsamlingen mandag d. 16. april 2018 1 - Hjemsted Foreningens hjemsted er Københavns kommune 2 - Vision, mission og værdigrundlag

Læs mere

Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017

Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017 Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Agenda 1. Velkomst v/ formandskabet for FUT, Mette Harbo og Christian

Læs mere

Vedtægter for foreningen Midtjyllands EU-kontor

Vedtægter for foreningen Midtjyllands EU-kontor Vedtægter for foreningen Midtjyllands EU-kontor Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Midtjyllands EU-kontor subsidiært Central Denmark EU Office. Foreningens hjemsted er Viborg. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANBIO Dansk Reumatologisk Database

Vedtægter for DANBIO Dansk Reumatologisk Database Vedtægter for DANBIO Dansk Reumatologisk Database Vedtaget af DANBIOs styregruppe: 22.02.2019 1 Databasens navn er DANBIO Dansk Reumatologisk Database Styregruppen er ansvarlig for udformningen af og indholdet

Læs mere

Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering

Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering Version 02 Godkendt i programstyregruppen 17. juni

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Bilag 1: Vedtægter for styregruppen i områdefornyelserne på det Centrale Vesterbro Øst og Vest

Bilag 1: Vedtægter for styregruppen i områdefornyelserne på det Centrale Vesterbro Øst og Vest KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 1: Vedtægter for styregruppen i områdefornyelserne på det Centrale Vesterbro Øst og Vest 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse

Læs mere

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger)

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Driftsaftale for Den fælles sårjournal Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Gældende fra: Gældende til: xx.xx.2015 xx.xx.2016 Seneste revisions

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

VDX-brugergruppemøde 6. februar Peder Illum, konsulent,

VDX-brugergruppemøde 6. februar Peder Illum, konsulent, VDX-brugergruppemøde 6. februar 2017 Peder Illum, konsulent, pi@medcom.dk Dagsorden Velkomst og præsentation af deltagere i den nye VDX-brugergruppe v/ Peder Illum Godkendelse af dagsorden v/ Peder Illum

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

REFERENCEGRUPPE RTL 010-1, -2, -3

REFERENCEGRUPPE RTL 010-1, -2, -3 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@brandogsikring.dk www.brandogsikring.dk REFERENCEGRUPPE RTL 010-1, -2, -3 Kommissorium

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Dagsorden Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 14. dec. 2015 kl 15.30-17.30 i mødelokale SAN, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune (kommunal

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af aktiviteterne. Til de opgaver, det påhviler bestyrelsen

Læs mere

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Danish Association of Research Managers and Administrators (DARMA)

Danish Association of Research Managers and Administrators (DARMA) Danish Association of Research Managers and Administrators (DARMA) Vedtægter revideret ved DARMA s Ekstraordinære Generalforsamling d. 20. november 2018, på Copenhagen Business School (CBS) i København.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Forslag til: Kommissorium for Det Grønne Råd 2018

Forslag til: Kommissorium for Det Grønne Råd 2018 Forslag til: Kommissorium for Det Grønne Råd 2018 Det Grønne Råd Formål og historie Det Grønne Råd er oprettet som et forum for dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper og kommunens politikere

Læs mere

Brugerinddragelse ved udbud - af varer og tjenesteydelser i Region Midtjylland

Brugerinddragelse ved udbud - af varer og tjenesteydelser i Region Midtjylland Brugerinddragelse ved udbud - af varer og tjenesteydelser i Region Midtjylland Brugergrupper Analyse Udbud Leverandørvalg Implementering Evaluering Maj 2014 Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik Brugerinddragelse

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS)

Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) VEDTÆGTER FOR FÆLLESSKABET FBS 1. NAVN 1.1 Det kommunale fællesskabs navn er

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forslag til ændrede vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd. Forslag til ændringer med rød. dateret den 17. april 2015

Forslag til ændrede vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd. Forslag til ændringer med rød. dateret den 17. april 2015 Forslag til ændrede vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd Gældende vedtægt v dateret den 17. april 2015 1. Hjemsted Med henblik på at udmønte Roskilde Kommunes Eliteidrætspolitik og med en hensigt

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere