Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønsomhedsanalyse af ProHockey"

Transkript

1 Lønsomhedsanalyse af ProHockey

2 Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard Afleveringsfrist: 1. maj 2014 Antal anslag: Antal normalsider: 21 Almir Terzic Benjamin Jørgensen Jonas Henrik Hansen Magnus Gartner Bangsø Nicolai Sebastian Christensen Side 1 af 32

3 1 Executive Summary Dette projekt tager udgangspunkt i den fiktive virksomhed, ProHockey. ProHockey sælger hockeyudstyr til er og le. Virksomheden består af to direktører og fire ansatte, som udgør to sælgere og to lagermedarbejdere. Projektet fokuserer på lønsomheden af produkterne, der udregnes ved hjælp af Traditionel Full Cost, hvilken beskriver en jævn fordeling af profitten på produkterne. ProHockey vælger at implementere det nyere omkostningsfordelingssystem, Time- Driven Activity Based Costing, hvilket giver en anden fordeling af omkostningerne end Traditionel Full Cost. Efter implementering af Time-Driven Activity Based Costing viser den nye fordeling af omkostningerne, at udstyret giver underskud i forhold til Traditionel Full Cost, hvor udstyret gav overskud. Efter overgangen til Time-Driven Activity Based Costing vælger ProHockey at implementere et Enterprise Ressource Planning-system for at forbedre deres registreringer. Side 2 af 32

4 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Designfigur Teori Traditionel Full Cost Activity-Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Profit i omkostningsfordelingssystemer Enterprise Resource Planning Virksomhedsbeskrivelse af ProHockey Analyse Analyse af ProHockey med TFC Analyse af ProHockey med TDABC ERP hos ProHockey Konklusion Vurdering Litteraturliste Bilag Bilag 1 Eksempel fra fiktiv virksomhed Bilag Bilag Side 3 af 32

5 2 Indledning Den øgede globalisering har resulteret i at virksomheder i større grad fokuserer på deres omkostninger, pris og kvalitet. Det er derfor afgørende at økonomistyringen optimeres, således at ledelsen har et bedre grundlag for at kunne træffe de rette fremtidige strategiske beslutninger for virksomheden (Atkinson m.fl., 2012, s. 3). Til at allokere virksomhedens omkostninger, med fokus på indirekte omkostninger, benyttes omkostningsmodeller som Traditionel Full Cost, herefter benævnt TFC, Activity-Based Costing, herefter benævnt ABC og Time-Driven Activity Based Costing, herefter benævnt TDABC. TFC-modellen blev i 1980 erne kritiseret, da modellen ikke altid kunne give virksomhederne en mere præcis fordeling af omkostningerne (Bukh, P. N., 2003, s. 1). Grundet de indirekte omkostninger i nogle tilfælde blev fordelt ud på en aktivitet eller ressource som de ikke tilhørte (Bukh, P. N., 2003, s. 1). Kritikere mente, at modellen kunne fejlinformere virksomhederne og at de dermed ikke havde det rette grundlag for at kunne træffe de rette strategiske beslutninger, i forhold til investeringer og tilpasning af produkter til kunderne (Bukh, P. N., 2003, s. 1). Kritikerne Robert S. Kaplan og Robin Cooper, har derfor løbende udviklet et mere detaljeret system. ABC er et aktivitetsbaseret omkostningsfordelingssystem, som fordeler omkostningerne efter hvor meget den enkelte aktivitet optager af den samlede kapacitet, hvilket giver et overblik over lønsomheden på de enkelte produkter (Bukh, P. N., 2003, s. 1). Denne nye fordelingsmetode blev set som en af de mest innovative fornyelser indenfor økonomistyringen og danske virksomheder implementerede i stor grad ABC (Bukh, P. N., 2005, s. 1). Senere udviklede Robert S. Kaplan og Steven R. Anderson den mere modificerede udgave Time- Driven Activity Based Costing (Bukh, P. N., 2005, s. 4). Videreudviklingen af ABC gjorde, at det var nemmere at allokere de indirekte omkostninger på flere forskellige aktiviteter (Bukh, P. N., 2003, s. 2). Med udgangspunkt i TFC og TDABC opstilles en fiktiv virksomhed, ProHockey, for at analysere hvorvidt en implementering af TDABC, vil give en mere retvisende fordeling af lønsomheden. Side 4 af 32

6 3 Problemformulering Vores problemformulering lyder som følgende: Hvordan allokerer TFC og TDABC omkostningerne hos ProHockey, og hvorledes påvirkes deres produkters lønsomhed ved en overgang fra TFC til TDABC? Formålet med dette projekt er, at redegøre for omkostningsmodellen TFC og TDABC. Herefter at analysere om TDABC giver en mere præcis fordeling af lønsomheden ud fra de enkelte omkostningsobjekter. 4 Afgrænsning Projektets overordnede emne er TDABC, som er et af økonomistyringskursets emner. Projektet er afgrænset til TDABC og der benyttes ikke ABC igennem projektet. Hvis projektet benyttede både TDABC og ABC, vil analysen ikke være dybdegående, da projektet kun må omfatte 25 normalsider. Valget af TDABC fremfor ABC sker da denne er en videreudvikling og antages derfor at give en mere retvisende omkostningsfordeling. Endvidere er grunden, til kun at benytte TDABC, projektets forholdsvis lille omfang på 25 normalsider. I projektet redegøres ABC kort for, at danne en grundlæggende forståelse af TDABC. Eftersom projektskrivningsperioden og tidsomfanget til dataindsamling er kort, mener gruppen ikke der tidsmæssigt er plads til både at indsamle data fra en ikke-fiktiv virksomhed og bearbejde den indsamlede data med de valgte teorier. Gruppen står derfor selv for udformningen af den fiktive virksomhed, hvilken vil blive konstrueret simpelt og kun forhandle seks forskellige produkter samt beskæftiger to direktører og fire ansatte. Det er ligeledes besluttet at fravælge specifikke omkostninger, der er forbundet med sælgerne. Herunder omkostninger som rejseudgifter, forsikringer og markedsføring m.fl. Endvidere beskrives ProHockeys valgte ERP-system for at undersøge, hvordan virksomhedens registreringer kan optimeres. Side 5 af 32

7 5 Metode Afsnittet beskriver hvad der undersøges i dette projekt og ud fra hvilket metodesyn der arbejdes samt hvordan dette påvirker vores fremgangsmåde. I dette projekt arbejdes der ud fra det analytiske metodesyn. I kraft af dette arbejdes der med indiskutable tal og data, og der konkluderes ud fra hvad der kan aflæses af disse (Arbnor & Bjerke, 2009, s. 81). Derudover vil projektets undersøgelse, også kunne udføres af andre uafhængigt af vores undersøgelse, hvilke bør komme frem til de samme resultater som dette projekt (Arbnor & Bjerke, 2009, s. 83). Dette er muligt, da viden i det analytiske syn er objektiv og ikke afhængig af undersøgeren, ligesom det undersøgelsesområde, der arbejdes med i dette projekt (Arbnor & Bjerke, 2009, s. 83). Projektet undersøger forskellige omkostningsfordelingssystemer og analyserer på forskellene mellem disse. Praktisk opbygges en fiktiv virksomhed, hjvilken sælger en række produkter i en given periode. Virksomhedens salg opstilles efterfølgende i en TFC-model. Ud fra dette findes en fordeling af omkostningerne for de forskellige produkter, som viser hvor rentable de enkelte produkter er ifølge TFC. Herefter bruges de samme salg i den samme periode, men i stedet opstilles disse i det nyere omkostningsfordelingssystem TDABC. Vi har forud for dette, gennem vores forelæsninger og diverse litteratur, en antagelse om at TDABC, giver en mere korrekt fordeling af de indirekte omkostninger. Ud fra analysen af disse to forskellige omkostningsfordelingssystemer bør vi være i stand til at vurdere hvorvidt vores antagelser er korrekte, og om TDABC fordeler de indirekte omkostninger mere korrekt på de forskellige produkter. I projektet arbejdes der deduktivt, hvor der tages udgangspunkt i vores to teorier og efterfølgende anvendes disse i vores analyse for at opnå en besvarelse af problemformuleringen (Arbnor & Bjerke, 2009, s. 91). Side 6 af 32

8 5.1 Designfigur Nedenstående designfigur giver et overblik over projektets opbygning og bidrager til at give læseren en illustration af projektets struktur. Figur 1: Designfigur Side 7 af 32

9 6 Teori Teoriafsnittet beskriver hvordan omkostningsfordelingssystemerne TFC, ABC og TDABC fordeler omkostningerne i en virksomhed. Endvidere beskrives det hvordan disse omkostningsfordelingssystemer benyttes til at undersøge profitten, der opnås ved enkelte produkter, samt hvordan et ERP-system generelt fungerer. 6.1 Traditionel Full Cost Omkostningssystemet, TFC, fordeler omkostningerne til de forskellige omkostningsobjekter, i form af produkter, services eller kunder m.fl., i en given organisation. Der er to forskellige omkostninger der fordeles på omkostningsobjekterne i et sådan omkostningssystem, henholdsvis de direkte omkostninger og de indirekte omkostninger (Atkinson m.fl., 2012, s. 191). De direkte omkostninger, hvilke udgøres af omkostningerne til arbejdskraft og materialer, fordeles først (Atkinson m.fl., 2012, s. 191). Disse fordeles enkelt, hvis organisationen er orienteret om antallet af arbejdstimer og materialemængder der bruges på de forskellige omkostningsobjekter, samt omkostningerne til materialer og lønninger (Atkinson m.fl., 2012, s. 192). De indirekte omkostninger, også kaldet for overhead, er bl.a. udgifter til administration og bygninger og kan være svære at fordele præcist på de enkelte omkostningsobjekter, på samme måde som de direkte omkostninger, da omkostningerne her ofte bruges af alle omkostningsobjekterne (Atkinson m.fl., 2012, s. 192). Figur 2: Den traditionelle omkostningsfordeling (Bukh, P. N., 2003, s. 3). Side 8 af 32

10 Figur 2 beskriver hvordan en given periodes omkostninger fordeles ud på den samme periodes produktion gennem TFC, altså et fordelingsregnskab og ikke et dækningsbidragsregnskab (Bukh, P. N., 2005, s. 3). I første trin bliver de indirekte omkostninger, i figuren overhead, fordelt ud på de enkelte produktionsomkostningscentre. Afhængig af systemets design kan det eksempelvis være en produktionsafdeling (Bukh, P. N., 2005, s. 4). Efterfølgende, jf. trin to, bliver de akkumulerede omkostninger fordelt ud på de enkelte produkter, som sker via en volumeproportional fordelingsnøgle, som eksempelvis kunne være den samlede andel af afsætningsvolumen (Bukh, P. N., 2005, s. 5). Endvidere tillægges de direkte omkostninger det enkelte produkt, hvilket udgør den samlede omkostning pr. produkt (Bukh, P. N., 2005, s. 4). Problemet ved TFCs fordeling af omkostningerne på produkter er at der kan være tilfælde hvor produkter kræver ekstra omkostninger, som fx kræver længere arbejdstid. Derved vil omkostningerne ikke blive retmæssigt ført tilbage til dette produkt, da de samlede omkostninger fordeles efter hvor lang tid der arbejdes på produkterne og ikke omkostningerne ved de specifikke produkter. 6.2 Activity-Based Costing ABC, som er et nyere omkostningsfordelingssystem i forhold til TFC, blev introduceret i slutningen af 1980 erne (Bukh, P. N., 2003, s. 6). ABC fokuserer på at fordele de indirekte omkostninger mere retvisende til de omkostningsobjekter disse stammer fra (Bukh, P. N., 2003, s. 2). Omkostningsobjektet, som vi ønsker at beregne, har sit udgangspunkt i forskellige ressourcepuljer, der sammen beskriver de indirekte omkostninger for et givent omkostningsobjekt (Bukh, P. N., 2003, s. 8.) Disse ressourcepuljer fordeles efterfølgende ud på forskellige aktiviteter fx omstilling af maskiner eller kundekorrespondance. Disse fordeles ved hjælp af ressource cost drivere, ligesom ved TFC, gennem volumen af aktivitet på de forskellige aktiviteter (Bukh, P. N., 2003, s. 8). Herefter fordeles aktivitetsomkostningerne til omkostningsobjektet. Dette udregnes gennem en aktivitets cost driver, der beskriver hvor meget omkostningsobjektet trækker på aktiviteten. I ABC er det vigtigt at omkostningsobjektet kun tillægges det ressourcetræk det har for den enkelte aktivitet, fremfor at de indirekte omkostninger tilskrives til hver aktivitet. De direkte omkostninger tillægges herefter til omkostningsobjektet, hvilket giver en samlet idé omkring omkostningerne ved omkostningsobjektet (Bukh, P. N., 2003, s. 7). Side 9 af 32

11 Denne fordeling ses i figuren herunder: Figur 3: Figur der viser ABC-systemets grundlæggende struktur (Kilde: Bukh, P. N., 2003, s. 7). 6.3 Time-Driven Activity Based Costing Efter ABC-modellen blev introduceret, implementerede mange virksomheder denne (Bukh, P. N., 2005, s. 3). Flere af dem oplevede, at modellen blev for kompliceret, hvilket gjorde at der skulle anvendes mange ressourcer på at designe og implementere denne (Bukh, P. N., 2005, s. 3). Løsningen på dette problem blev en nyere model af ABC, udviklet af Robert S. Kaplan, som var med til at udvikle ABC, og Steven R. Anderson (Bukh, P. N., 2005, s. 4). Den nye model TDABC, simplificerer udførelsen af ABC-modellen og er baseret på grundlæggende elementer fra ABC for at reducere ressourceforbruget, som sker i forbindelse med implementeringen af ABC (Bukh, P. N., 2005, s. 1-3). TDABC er specielt opbygget omkring følgende punkter: 1. Forskellen mellem praktisk og egentlig kapacitet og dertil hvordan kapacitet måles 2. Benyttelsen af Time Equations 3. Simplere modeldesign end ABC-modellen 4. En præcis udregning af virksomhedens aktiviteters varighed udregnet i tid (Bukh, P. N., 2005, s. 4). TDABC-modeller designes ofte som to-trins modeller, hvor første trin fordeler de indirekte omkostninger videre til de direkte omkostninger, som fordeles ud på de forskellige omkostningsobjekter (Bukh, P. N., 2005, s. 16). Side 10 af 32

12 Et eksempel på dette ses i figur 3: Figur 4: TDABC-model over fordelingen af omkostningerne i fiktiv virksomhed (Kilde: Bukh, P. N., 2005, s. 16). Den væsentlige forskel fra den traditionelle ABC-model til denne nye TDABC-model er, at der kun benyttes én fordelingsnøgle til alle de forskellige aktiviteter i hver. Denne fordelingsnøgle i TDABC-modellen er, hvilken oftest er tid (Bukh, P. N., 2005, s. 17). Omkostningerne fordeles på omkostningsobjekterne efter omkostningen pr. kapacitetsenhed, fx tid, og hvor mange kapacitetsenheder der er med til den bestemte aktivitet (Bukh, P. N., 2005, s. 19). For at fordele denne skal virksomheden bestemme, hvor meget praktisk kapacitet der er til rådighed. Den praktiske kapacitet er den teoretiske kapacitet på 100 %, fratrukket tiden der går til pauser, møder o. lign, som ikke går til produktion (Bukh, P. N., 2005, s. 19). Hvis den praktiske kapacitet ikke kan bestemmes ud fra registreringer, sættes denne ofte til 80 % (Bukh, P. N., 2005, s. 20). Tiden hvor maskinerne ikke anvendes, kaldes ledig kapacitet, medregnes ikke i ABC-modeller (Bukh, P. N., 2005, s. 3). Ledig kapacitet regnes stadig som en omkostning, men får ofte sin egen post i regnskabet, så den ikke fremkommer som en omkostning på de forskellige produkter. Et vigtigt punkt i TDABC teorien er Time Equations, som er en fordelingsnøgle, der er beskrevet tidligere (Bukh, P. N., 2005, s. 30). Time Equations er en algebraisk udregning, der forsøger at beregne hvor lang behandlingstiden af en specifik ordre tager (Atkinson m.fl., 2012, s. 540). Det kan fx være produktionsprocesser eller ordrehåndtering og forsendelse. Side 11 af 32

13 6.4 Profit i omkostningsfordelingssystemer Oprindeligt er omkostningsfordelingssystemer, TFC, ABC og TDABC, ikke designet til at beskrive profitten ved forskellige aktiviteter i virksomheder. De er udarbejdet som omkostningsfordelingssystemer, der udelukkende viser fordelingen af omkostningerne på aktiviteterne. For at disse informationer kan benyttes i virksomhederne, tilføjes et profitaspekt. Profitten i omkostningsfordelingssystemerne udregnes ved at der findes en bruttofortjeneste for de direkte omkostninger, før de indirekte omkostninger medregnes. Denne udregnes ved at subtrahere omkostningerne fra salgsprisen. Efter de samlede indirekte omkostninger, for en aktivitet, er udregnet, subtraheres dette tal fra bruttofortjenesten, hvorved den samlede profit ved et produkt, efter alle omkostninger er subtraheret, findes. Profitten i procent, opnås endvidere ved at dividere profitten med omsætningen. 6.5 Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning, herefter benævnt ERP, er et komplekst computersystem, som indeholder og koordinerer information i en virksomhed. Ideen bag et ERP-system er, at informationen i virksomheden bliver videregivet mellem de forskellige afdelinger, således at en købsproces eksempelvis bliver så effektiv som muligt. (Atkinson m.fl., 2012, s. 468). Figur 5: (Davenport, T. H., 2011, s. 5) Side 12 af 32

14 I figuren ses et eksempel på et ERP-system som henter informationer fra forskellige afdelinger ind i den centrale database, samt videregiver information til de forskellige afdelinger Disse databaser kan enten lagres på lokale drev eller på servere online (Davenport,T. H., 2011, s. 5 ). Der findes mange forskellige ERP-systemer, som er forsøgt tilpasset til forskellige typer virksomheder hvilket gør, at en virksomhed skal være selektiv i processen, for at finde det ERPsystem som passer bedst til virksomhedens mål (Lahikainen, T m.fl., 1998, s. 4). I ProHockey har vi valgt at arbejde med ERP-systemet OpenERP. OpenERP er opbygget af forskellige applikationer, hvori virksomhedens data registreres og lagres online på deres servere. Disse applikationer bør dække de fleste behov for registrering, der opstår i en virksomhed. Applikationerne inkluderer alt fra registreringer af kunder, salg, lønninger, finansiering og varelager, til registreringer af frokostaftaler, firmabegivenheder og sociale netværk. Hver gang en ny information optages i virksomheden, registreres denne i ERP-systemet, således alle informationer er samlet ét sted (Link 1). 7 Virksomhedsbeskrivelse af ProHockey Den nu pensionerede ishockeyspiller Mike Nordby, der startede og sluttede sin karriere i Frederikshavn Ishockey Klub, men som tilbragte de fleste år hos Aalborg Ishockey, har siden handelsgymnasiet haft en drøm at starte sin egen virksomhed. Drømmen blev dog sat på standby, da sporten og hans job i Intersport i Aalborg optog alt hans fritid. Efter sin karriere som ishockeyspiller så Mike Nordby dog en mulighed i at stifte en virksomhed, som kombinerede hans to jobs. Hans idé var at starte en sportsbutik med speciale i ishockeyudstyr. Mike bad hans tidligere holdkammerat i Frederikshavn, Bent Christensen, om at hjælpe ham med at starte internetvirksomheden, ProHockey.dk. ProHockey.dk leverer ishockeystave, ishockeyskøjter samt hjelme til eliteishockeyklubber i Danmark samt privatkunder heriblandt Frederikshavn I.K, Aalborg Pirates, SønderJyske m.fl. Virksomheden består af et lager beliggende i Aalborg og er en anpartsvirksomhed, hvor Mike er en ud af de to ejere, og han fungerer ydermere som administrerende direktør. ProHockey har et sortiment på tre forskellige produktlinjer, stave, hjelme og skøjter. I hver af disse tre produktlinjer findes en udgave og en udgave af hvert produkt. ProHockey har en fast prisaftale med en ekstern leverandør, som leverer udstyr til virksomheden, samt en fast prisaftale med den anden leverandør, som leverer t udstyr. Side 13 af 32

15 Siden opstarten primo 2008 har ProHockey haft et stigende salg, hvilket især tog fart i 2010 da ishockeyinteressen steg blandt befolkningen og medlemstallet steg i de fleste klubber rundt i Danmark. Gratis markedsføring, og Mike og Bents netværk inden for sporten, har yderligere medvirket til, at virksomheden er veletableret. I dag består Prohockey af de to direktører, to lagermedarbejder samt to sælgere, hvor de to direktører Mike og Bent hjælper til hvor der er behov. Tabel 1: Viser ProHockeys salgspris, antal solgte produkter og omsætning for november 2012 Salgsinformation Stav Stav Hjelm Hjelm Skøjter Skøjter Produkter Salgspris (DKK) Antal solgte produkter Omsætning (DKK) Ifølge tabel 1 oplyses ProHockeys salgsinformationer, det inkluderer priserne på de seks produkter, antal solgte produkter samt omsætningen heraf. Tabel 2: Illustrerer indirekte omkostninger i form af lønninger, leje af lokaler og hosting af webshop Indirekte omkostninger (DKK) Direktør Direktør Sælger Sælger Lagermedarbejder Lagermedarbejder Leje af lokaler Hosting af webshop Tabel 2 viser ProHockeys indirekte omkostninger, hvilket inkluderer omkostninger til lønninger, leje af lokaler og hosting af webshop. Side 14 af 32

16 8 Analyse I analysen opstilles den fiktive virksomhed, ProHockey i den nuværende omkostningsfordeling TFC og herefter i TDABC, for at analysere om en implementering af denne, vil have en effekt på lønsomheden. 8.1 Analyse af ProHockey med TFC I virksomhedsbeskrivelsen oplyses salgsinformationerne fra november Jf. tabel 1 oplyses det at ProHockey har et øget salg af tudstyr i forhold til udstyr. Hvis tallene for le stave og le skøjter sammenlignes med udgaverne, sælges der 70 % flere le skøjter, mens der ligeledes sælges 50 % flere le stave end udgaven. Udover afsætningen, kan salgspriserne i tabel 1 aflæses på ishockeyudstyret. Priserne varierer fra DKK til DKK. Trods at produkterne på webshoppen er 61 % billigere end de le, sælges der, som vist i tabel 1 flest le produkter. Dette skyldes især at ProHockey primært fokuserer på le spillere, men ligeledes har ProHockeys ansatte erfaret at flere spillere erhverver le produkter. Tabel 3: Viser ProHockeys direkte omkostninger Stav Stav Direkte omkostninger Hjelm Hjelm Skøjter Skøjter Produkter Indkøbspris (DKK) Forsendelse (DKK) Total (DKK) I tabel 3 er Prohockeys direkte omkostninger afbilledet, og viser at virksomheden indkøber produkterne til cirka 50 % af salgsprisen. Det ses ud fra salgs- og indkøbspriser i tabel 1 og 3 at ProHockey også har den største avance på det le udstyr. For at danne et billigt og kontant prisniveau på levering har ProHockey en fast dag-til-dagleveringsaftale med Post Danmark. Som en del af aftalen mellem ProHockey og Post Danmark, er forsendelsen prissat til en fast pris på 50 DKK ved alle produkter ved levering i Danmark. Side 15 af 32

17 Som et eksempel betaler ProHockey derfor 750 DKK i direkte omkostning for en stav, 700 DKK for indkøb af staven fra en leverandør og 50 DKK i forsendelse. Ifølge tabel 2 indeholder de indirekte omkostninger lønninger, husleje og hosting af ProHockeys webshop. ProHockeys to direktører udskriver hver en månedlig løn på DKK. ProHockey har to sælgere ansat, som både har ansvaret for onlinesalg og salg til klubberne. Hver sælger tjener, jf. tabel 2, DKK om måneden. Endvidere har ProHockey to lagermedarbejder ansat. Det er deres ansvar at modtage varer der kommer fra leverandørerne, pakke dem ud og organisere dem på lageret. Ydermere er det også deres ansvar at pakke og afsende varerne med Post Danmark. Derudover er det også lagermedarbejdernes ansvar at opretholde det nødvendige varelager, så ProHockey undgår at være i underskud af produkter på lageret. Lagermedarbejderne arbejder 37 timer ugentligt, og tjener hver DKK om måneden. Udover lønninger, kan det på tabel 2 også ses at ProHockey har DKK i indirekte omkostninger i husleje. For at bibeholde et godt arbejdsmiljø og samarbejde på tværs af arbejdsopgaverne og de ansatte, har ProHockey valgt at have lager og kontor i samme bygning. Hermed kan det jf. tabel 2 ses, at ProHockey i alt har indirekte omkostninger for i alt DKK. Da ProHockey udelukkende har salg via deres webshop, er der derfor til tider stor trafik på deres hjemmeside. Jf. tabel 2, i virksomhedsbeskrivelsen, ligger ProHockeys månedlige hosting for hjemmesiden på DKK, da det er nødvendigt for ProHockey, at deres hjemmeside fungerer 24 timer i døgnet alle ugens dage. Side 16 af 32

18 Tabel 4: Traditionel Full Cost fordeling Traditionel Full Cost hos ProHockey Stav Stav Hjelm Hjelm Skøjter Skøjter Produkt Total Antal solgte Pris/Pr. Stk. (DKK) Omsætning (DKK) Direkte omkostninger (DKK) Bruttofortjeneste (DKK) Bruttofortjeneste (%) 38 % 48 % 39 % 48 % 15 % 24 % 2 Indirekte omkostninger Løn (DKK) Husleje (DKK) Hosting af webshop (DKK) Totale indirekte omkostninger (DKK) Profit (DKK) Profit (%) 2 % 34 % 8 % 26 % 1 % 13 % 0,83 Tabel 4 giver et overblik over både ProHockeys direkte og indirekte omkostninger, de forskellige produkters bruttofortjeneste og nederst i tabellen profitten, eller med andre ord lønsomheden, af de seks produkter opgjort hver for sig efter de indirekte omkostninger er fordelt efter en TFC fordelingsmetode. Tabel 4 viser at den største omsætning er at finde hos de le produkter er det ligeledes også i denne produktlinje at de variable omkostninger er højst. De variable omkostninger karakteriseres ved indkøbsprisen og forsendelsen. Lønsomhedsanalysen, som er baseret ud fra en TFC fordeling af indirekte omkostninger, kendetegnes ved fordelingen af de faste kapacitetsomkostninger, hvilke er betegnet ved, jf. Tabel 4, lønninger til direktører, sælgere og lagermedarbejdere samt husleje og webhosting omkostninger. Kapacitetsomkostningerne er bestemt ud fra produkterne i forhold til, hvor stor en andel det enkelte produkts salg udgør af det totale antal solgte produkter, som var 410 i november måned. Efter de indirekte omkostninger er fordelt, kan det jf. tabel 4 ses at ProHockey har en positiv profit på alle produkterne. Virksomheden har i november måned en samlet profit på DKK, hvor Side 17 af 32

19 af de le produkter er de mest profitable. Det interessante som TFC analysen viser, er at alle produkter har en profit i procent på under 10 %, hvorimod alle de le produkterne har en profit i procent på over 10 %. Ud fra denne opgørelse, vil det derfor være interessant at implementere TDABC, for at undersøge om denne vil give et mere retvisende fordeling af lønsomheden på ProHockeys produkter. 8.2 Analyse af ProHockey med TDABC Tabellerne 1 og 3 viser hhv. information omkring ProHockeys salgspriser, antal solgte produkter og omsætning, samt deres direkte omkostninger til indkøb og forsendelse, alle fordelt ud på virksomhedens seks produkter. Disse to tabeller danner også grundlaget for analysen af ProHockeys indirekte omkostninger ved hjælp af TDABC. Tabel 5: Time Equations på produkter og aktiviteter Information om Time Equations (i minutter) Modtagelse Stav Stav Hjelm Hjelm Skøjter Udpakning Stav Stav Hjelm Hjelm Skøjter Klargøring Forarbejde til indpakning Lager Stav Stav Hjelm Hjelm Skøjter Skøjter Skøjter Skøjter Indpakning Sendingsklargøring Tabel 5 angiver tidsforbruget på de forskellige aktiviteter for de forskellige produkter. De aktiviteter der bliver udført er udpakning, forarbejde til indpakning, indpakning og sendingsklargøring. Tabellen viser også at udpakning af udstyr tager 4 minutter, mens det kun tager 1 minut at pakke t udstyr ud. Grunden er at udstyret i kasserne med udstyr fra leverandøren er i uorden og det tager derfor lagermedarbejderen 4 minutter at sortere udstyret. Det le udstyrer sorteret derimod fra leverandøren og tager derfor kun 1 minut for lagermedarbejderen. Derefter er lagermedarbejderens opgave at udføre indpakningsforarbejdet. Det tager lagermedarbejderen 5 minutter at klargøre udstyr og 2 minutter for t udstyr. Da det le udstyr forsorteres hos leverandøren og leveres næsten fuldt indpakket og klar til Side 18 af 32

20 afsending, modsat udstyret der ikke er sorteret hos leverandøren og derfor kræver mere forarbejde. Det sidste job lagermedarbejderen skal udføre er pakning og gøre pakken afsendelses klar. Før lagermedarbejderen for pakket de forskellige udstyrsdele, ned i pakken tager det 2 minutter lige meget om det er udstyr eller t udstyr. For at klargøre ordren til sending skal pakken frankeres. Tabel 6: Minutfordeling for produkterne Stav Stav Minutfordeling (i minutter) Hjelm Hjelm Skøjter Skøjter Min pr. produkt Total Minutter i alt For senere at kunne udregne cost driver raten for de forskellige aktiviteter i ProHockey er det nødvendigt at opgøre antallet af minutter der bruges på lageret pr. produktlinje for den mængde produkter ProHockey har solgt i november måned. Som tabel 6 viser, i første række, bliver der brugt 12 minutter på at bearbejde udstyr og 6 minutter på at bearbejde t udstyr. Totalen bliver derefter udregnet ved: for en stav og for en stav. Den endelige total viser at der i alt er blevet brugt minutter på at bearbejde udstyr på lageret af lagermedarbejderne i november måned. Side 19 af 32

21 Tabel 7: Tabel over lønninger, teoretiske og praktiske arbejdstimer, samt praktiske arbejdsminutter. Personaledata Løn Teoretiske Praktiske Praktiske Medarbejder (DKK) arbejdstimer arbejdstimer arbejdsminutter Direktør Direktør Sælger Sælger Lagermedarbejder Lagermedarbejder De indirekte omkostninger til lønninger hos ProHockey blev tidligere vist i tabel 2. Herefter i tabel 7 illustreres omkostningerne, sammen med antallet af timer de har arbejdet i november måned. Udover antallet af teoretiske arbejdstimer, angives de praktiske arbejdstimer også. De praktiske arbejdstimer er de timer de arbejder, eksklusiv pauser o. lign. I virksomheden forventes det at hver ansat holder én times pause om dagen, arbejder fem dage om ugen og at den pågældende regnskabsperiode varer fire uger. Dette gør at der trækkes 20 timer fra de teoretiske timer, for at finde de praktiske. Derudover er der sidst i tabellen angivet antallet af praktiske arbejdstimer omregnet til minutter, til senere brug. Tabel 8: Tabel over fordelingen af tid der bruges på de forskellige afdelinger hos ProHockey. Minutter fordelt på afdelinger (i minutter) Modtagelse Klargøring Sendingsklargøring Administration Total Tabel 8 illustrerer antallet minutter, som afdelingerne hos ProHockey bruger. Modtagelsestiden udregnes ud fra antallet af minutter modtagelsen tager pr. produkt, multipliceret med antallet af det givne produkt ProHockey har solgt, hvilket adderes til den samlet tid på 860 minutter. Et eksempel med produktet stav vil se således ud: Dette gøres for alle produkter Side 20 af 32

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

økono omistyring Gruppe 6

økono omistyring Gruppe 6 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Omkostningssystemer ABC vs DB

Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Uddannelsessted: Studieretning: AalborgUniversitet HA Almenerhvervsøkonomi Semester 6.semester Projektperiode: 04.02.2008 29.05.2008 Temaramme:

Læs mere

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel I denne sidste artikel i serien om kontoplanen vises det, hvordan det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab konstrueres. KONTOPLAN Af professor, Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009 1/2009 Editorial Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomisom som ex ante

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Activity Based Costing og relationelle databaser

Activity Based Costing og relationelle databaser Activity Based Costing og relationelle databaser 7. semester gruppe 1 Aalborg Universitet, Økonomistyring og informatik Side 1 af 104 21-12-2009 Titelblad Projektets titel: Activity Based Costing og relationelle

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Management rådgivning

Management rådgivning Advisor MA Management rådgivning Kort om mig: Sælger, konsulent, afdelingsleder, koncerncontroller, group business controller, management konsulent HD i økonomistyring & informatik Forfatter til bøger

Læs mere

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1: DAN A/S er et profitcenter. Definitionen på et profitcenter er at, det er et resultatcenter som også sælger til eksterne. Ledelsen i profitcentre pålægges en række ansvarsområder

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Få overblik over virksomhedens lønsomhed

Få overblik over virksomhedens lønsomhed Session C3 Få overblik over virksomhedens lønsomhed V/ Thomas Varan, Salgschef, EG Business Analytics 1 Hvad er ABC? Kilde: http://www.pnbukh.com/activity_based_costing-10122.htm 2 Lønsomhedsmåling Direkte

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed Activity Based Costing i en Balanced Scorecard Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse,

Læs mere

Activity based costing i den offentlige sektor?

Activity based costing i den offentlige sektor? Marts 2002 Activity based costing i den offentlige sektor? Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen Handelshøjskolen i Århus En af økonomistyringens hovedopgaver er at holde styr på organisationens

Læs mere

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 23. september 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 3/9-09 3 1.1 Generelt

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

NATUR-ENERGI FIK DOKUMENTEREt, AT PAPIRFAKTURAER ER MERE LØNSOMME END E-MAIL DE VIGTIGE E-MAILS FORSVANDT I MÆNGDEN

NATUR-ENERGI FIK DOKUMENTEREt, AT PAPIRFAKTURAER ER MERE LØNSOMME END E-MAIL DE VIGTIGE E-MAILS FORSVANDT I MÆNGDEN NATUR-ENERGI FIK DOKUMENTEREt, AT PAPIRFAKTURAER ER MERE LØNSOMME END E-MAIL DE VIGTIGE E-MAILS FORSVANDT I MÆNGDEN»Vores nye kunder kommer ind via flere salgskanaler, primært via hjemmesiden. Ikke desto

Læs mere

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Chapter 7: Inventories

Chapter 7: Inventories Chapter 7: Inventories Begrebet varebeholdninger Hovedpunkter/emner Værdiansættelse Lageropgørelse/-styring Cost flow forudsætningen (Lagerkonventioner) Opgaver Begrebet varebeholdninger Varebeholdninger

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvem er vi? Lars Hanberg Janne Falden Andersen E Deloitte EV KBH Outsourcing +45 27 12 90 07 lhanberg@deloitte.dk Deloitte BPS IT-Solutions +45 30

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Universitetsparken DK-8000 Aarhus

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN

ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN KUN KUNDEN VED - HVAD DEN BEDSTE LEVERINGSFORM ER HVOR I WEBSHOPPEN BYGGES SHIPADVISOR IND? ShipAdvisor giver dine kunder mulighed for at vælge netop den leveringsform,

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Hvordan vælger man den rigtige løsning?

Hvordan vælger man den rigtige løsning? Hvordan vælger man den rigtige løsning? Et tænkt eksempel Skrivebutikken.dk Betaling Capturing PIM Billeder Fritlægning Tekster ERP Mønstring CMS Produktinfo Logistik Track&Trace RMA Erstatninger Medier

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Agenda Kort teoretisk overblik Modeldesign med SAS Activity-Based

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Enterprise Status/Analyse Dette er en indføring i brugen af produktet Mamut Enterprise Status/Analyse. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler virksomheden Kontormøbler AS, blive

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

ECHNO. Techno-Webshop. Quick-Start. Techno Webshop - Din indgang. Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside.

ECHNO. Techno-Webshop. Quick-Start. Techno Webshop - Din indgang. Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside. Techno Webshop - Din indgang ECHNO Techno-Webshop Quick-Start Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside. www.techno-dk.dk 15 TECHNO Danmark Baldershøj 24 C, 1. sal 2635 Ishøj

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Vejleder: Marie Engstrøm Videregående økonomistyring HA Gruppe 21 23-05-2013. Balanced Scorecard. Med Vestas A/S som case.

Vejleder: Marie Engstrøm Videregående økonomistyring HA Gruppe 21 23-05-2013. Balanced Scorecard. Med Vestas A/S som case. Balanced Scorecard Med Vestas A/S som case Side 1 af 30 Titelblad Uddannelsessted: Aalborg Universitet Uddannelse: HA almen Erhvervsøkonomi Fag: Videregående økonomistyring og IT Vejleder: Marie Engstrøm

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014 Matematik B Højere handelseksamen hhx143-mat/b-15122014 Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere