Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønsomhedsanalyse af ProHockey"

Transkript

1 Lønsomhedsanalyse af ProHockey

2 Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard Afleveringsfrist: 1. maj 2014 Antal anslag: Antal normalsider: 21 Almir Terzic Benjamin Jørgensen Jonas Henrik Hansen Magnus Gartner Bangsø Nicolai Sebastian Christensen Side 1 af 32

3 1 Executive Summary Dette projekt tager udgangspunkt i den fiktive virksomhed, ProHockey. ProHockey sælger hockeyudstyr til er og le. Virksomheden består af to direktører og fire ansatte, som udgør to sælgere og to lagermedarbejdere. Projektet fokuserer på lønsomheden af produkterne, der udregnes ved hjælp af Traditionel Full Cost, hvilken beskriver en jævn fordeling af profitten på produkterne. ProHockey vælger at implementere det nyere omkostningsfordelingssystem, Time- Driven Activity Based Costing, hvilket giver en anden fordeling af omkostningerne end Traditionel Full Cost. Efter implementering af Time-Driven Activity Based Costing viser den nye fordeling af omkostningerne, at udstyret giver underskud i forhold til Traditionel Full Cost, hvor udstyret gav overskud. Efter overgangen til Time-Driven Activity Based Costing vælger ProHockey at implementere et Enterprise Ressource Planning-system for at forbedre deres registreringer. Side 2 af 32

4 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Designfigur Teori Traditionel Full Cost Activity-Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Profit i omkostningsfordelingssystemer Enterprise Resource Planning Virksomhedsbeskrivelse af ProHockey Analyse Analyse af ProHockey med TFC Analyse af ProHockey med TDABC ERP hos ProHockey Konklusion Vurdering Litteraturliste Bilag Bilag 1 Eksempel fra fiktiv virksomhed Bilag Bilag Side 3 af 32

5 2 Indledning Den øgede globalisering har resulteret i at virksomheder i større grad fokuserer på deres omkostninger, pris og kvalitet. Det er derfor afgørende at økonomistyringen optimeres, således at ledelsen har et bedre grundlag for at kunne træffe de rette fremtidige strategiske beslutninger for virksomheden (Atkinson m.fl., 2012, s. 3). Til at allokere virksomhedens omkostninger, med fokus på indirekte omkostninger, benyttes omkostningsmodeller som Traditionel Full Cost, herefter benævnt TFC, Activity-Based Costing, herefter benævnt ABC og Time-Driven Activity Based Costing, herefter benævnt TDABC. TFC-modellen blev i 1980 erne kritiseret, da modellen ikke altid kunne give virksomhederne en mere præcis fordeling af omkostningerne (Bukh, P. N., 2003, s. 1). Grundet de indirekte omkostninger i nogle tilfælde blev fordelt ud på en aktivitet eller ressource som de ikke tilhørte (Bukh, P. N., 2003, s. 1). Kritikere mente, at modellen kunne fejlinformere virksomhederne og at de dermed ikke havde det rette grundlag for at kunne træffe de rette strategiske beslutninger, i forhold til investeringer og tilpasning af produkter til kunderne (Bukh, P. N., 2003, s. 1). Kritikerne Robert S. Kaplan og Robin Cooper, har derfor løbende udviklet et mere detaljeret system. ABC er et aktivitetsbaseret omkostningsfordelingssystem, som fordeler omkostningerne efter hvor meget den enkelte aktivitet optager af den samlede kapacitet, hvilket giver et overblik over lønsomheden på de enkelte produkter (Bukh, P. N., 2003, s. 1). Denne nye fordelingsmetode blev set som en af de mest innovative fornyelser indenfor økonomistyringen og danske virksomheder implementerede i stor grad ABC (Bukh, P. N., 2005, s. 1). Senere udviklede Robert S. Kaplan og Steven R. Anderson den mere modificerede udgave Time- Driven Activity Based Costing (Bukh, P. N., 2005, s. 4). Videreudviklingen af ABC gjorde, at det var nemmere at allokere de indirekte omkostninger på flere forskellige aktiviteter (Bukh, P. N., 2003, s. 2). Med udgangspunkt i TFC og TDABC opstilles en fiktiv virksomhed, ProHockey, for at analysere hvorvidt en implementering af TDABC, vil give en mere retvisende fordeling af lønsomheden. Side 4 af 32

6 3 Problemformulering Vores problemformulering lyder som følgende: Hvordan allokerer TFC og TDABC omkostningerne hos ProHockey, og hvorledes påvirkes deres produkters lønsomhed ved en overgang fra TFC til TDABC? Formålet med dette projekt er, at redegøre for omkostningsmodellen TFC og TDABC. Herefter at analysere om TDABC giver en mere præcis fordeling af lønsomheden ud fra de enkelte omkostningsobjekter. 4 Afgrænsning Projektets overordnede emne er TDABC, som er et af økonomistyringskursets emner. Projektet er afgrænset til TDABC og der benyttes ikke ABC igennem projektet. Hvis projektet benyttede både TDABC og ABC, vil analysen ikke være dybdegående, da projektet kun må omfatte 25 normalsider. Valget af TDABC fremfor ABC sker da denne er en videreudvikling og antages derfor at give en mere retvisende omkostningsfordeling. Endvidere er grunden, til kun at benytte TDABC, projektets forholdsvis lille omfang på 25 normalsider. I projektet redegøres ABC kort for, at danne en grundlæggende forståelse af TDABC. Eftersom projektskrivningsperioden og tidsomfanget til dataindsamling er kort, mener gruppen ikke der tidsmæssigt er plads til både at indsamle data fra en ikke-fiktiv virksomhed og bearbejde den indsamlede data med de valgte teorier. Gruppen står derfor selv for udformningen af den fiktive virksomhed, hvilken vil blive konstrueret simpelt og kun forhandle seks forskellige produkter samt beskæftiger to direktører og fire ansatte. Det er ligeledes besluttet at fravælge specifikke omkostninger, der er forbundet med sælgerne. Herunder omkostninger som rejseudgifter, forsikringer og markedsføring m.fl. Endvidere beskrives ProHockeys valgte ERP-system for at undersøge, hvordan virksomhedens registreringer kan optimeres. Side 5 af 32

7 5 Metode Afsnittet beskriver hvad der undersøges i dette projekt og ud fra hvilket metodesyn der arbejdes samt hvordan dette påvirker vores fremgangsmåde. I dette projekt arbejdes der ud fra det analytiske metodesyn. I kraft af dette arbejdes der med indiskutable tal og data, og der konkluderes ud fra hvad der kan aflæses af disse (Arbnor & Bjerke, 2009, s. 81). Derudover vil projektets undersøgelse, også kunne udføres af andre uafhængigt af vores undersøgelse, hvilke bør komme frem til de samme resultater som dette projekt (Arbnor & Bjerke, 2009, s. 83). Dette er muligt, da viden i det analytiske syn er objektiv og ikke afhængig af undersøgeren, ligesom det undersøgelsesområde, der arbejdes med i dette projekt (Arbnor & Bjerke, 2009, s. 83). Projektet undersøger forskellige omkostningsfordelingssystemer og analyserer på forskellene mellem disse. Praktisk opbygges en fiktiv virksomhed, hjvilken sælger en række produkter i en given periode. Virksomhedens salg opstilles efterfølgende i en TFC-model. Ud fra dette findes en fordeling af omkostningerne for de forskellige produkter, som viser hvor rentable de enkelte produkter er ifølge TFC. Herefter bruges de samme salg i den samme periode, men i stedet opstilles disse i det nyere omkostningsfordelingssystem TDABC. Vi har forud for dette, gennem vores forelæsninger og diverse litteratur, en antagelse om at TDABC, giver en mere korrekt fordeling af de indirekte omkostninger. Ud fra analysen af disse to forskellige omkostningsfordelingssystemer bør vi være i stand til at vurdere hvorvidt vores antagelser er korrekte, og om TDABC fordeler de indirekte omkostninger mere korrekt på de forskellige produkter. I projektet arbejdes der deduktivt, hvor der tages udgangspunkt i vores to teorier og efterfølgende anvendes disse i vores analyse for at opnå en besvarelse af problemformuleringen (Arbnor & Bjerke, 2009, s. 91). Side 6 af 32

8 5.1 Designfigur Nedenstående designfigur giver et overblik over projektets opbygning og bidrager til at give læseren en illustration af projektets struktur. Figur 1: Designfigur Side 7 af 32

9 6 Teori Teoriafsnittet beskriver hvordan omkostningsfordelingssystemerne TFC, ABC og TDABC fordeler omkostningerne i en virksomhed. Endvidere beskrives det hvordan disse omkostningsfordelingssystemer benyttes til at undersøge profitten, der opnås ved enkelte produkter, samt hvordan et ERP-system generelt fungerer. 6.1 Traditionel Full Cost Omkostningssystemet, TFC, fordeler omkostningerne til de forskellige omkostningsobjekter, i form af produkter, services eller kunder m.fl., i en given organisation. Der er to forskellige omkostninger der fordeles på omkostningsobjekterne i et sådan omkostningssystem, henholdsvis de direkte omkostninger og de indirekte omkostninger (Atkinson m.fl., 2012, s. 191). De direkte omkostninger, hvilke udgøres af omkostningerne til arbejdskraft og materialer, fordeles først (Atkinson m.fl., 2012, s. 191). Disse fordeles enkelt, hvis organisationen er orienteret om antallet af arbejdstimer og materialemængder der bruges på de forskellige omkostningsobjekter, samt omkostningerne til materialer og lønninger (Atkinson m.fl., 2012, s. 192). De indirekte omkostninger, også kaldet for overhead, er bl.a. udgifter til administration og bygninger og kan være svære at fordele præcist på de enkelte omkostningsobjekter, på samme måde som de direkte omkostninger, da omkostningerne her ofte bruges af alle omkostningsobjekterne (Atkinson m.fl., 2012, s. 192). Figur 2: Den traditionelle omkostningsfordeling (Bukh, P. N., 2003, s. 3). Side 8 af 32

10 Figur 2 beskriver hvordan en given periodes omkostninger fordeles ud på den samme periodes produktion gennem TFC, altså et fordelingsregnskab og ikke et dækningsbidragsregnskab (Bukh, P. N., 2005, s. 3). I første trin bliver de indirekte omkostninger, i figuren overhead, fordelt ud på de enkelte produktionsomkostningscentre. Afhængig af systemets design kan det eksempelvis være en produktionsafdeling (Bukh, P. N., 2005, s. 4). Efterfølgende, jf. trin to, bliver de akkumulerede omkostninger fordelt ud på de enkelte produkter, som sker via en volumeproportional fordelingsnøgle, som eksempelvis kunne være den samlede andel af afsætningsvolumen (Bukh, P. N., 2005, s. 5). Endvidere tillægges de direkte omkostninger det enkelte produkt, hvilket udgør den samlede omkostning pr. produkt (Bukh, P. N., 2005, s. 4). Problemet ved TFCs fordeling af omkostningerne på produkter er at der kan være tilfælde hvor produkter kræver ekstra omkostninger, som fx kræver længere arbejdstid. Derved vil omkostningerne ikke blive retmæssigt ført tilbage til dette produkt, da de samlede omkostninger fordeles efter hvor lang tid der arbejdes på produkterne og ikke omkostningerne ved de specifikke produkter. 6.2 Activity-Based Costing ABC, som er et nyere omkostningsfordelingssystem i forhold til TFC, blev introduceret i slutningen af 1980 erne (Bukh, P. N., 2003, s. 6). ABC fokuserer på at fordele de indirekte omkostninger mere retvisende til de omkostningsobjekter disse stammer fra (Bukh, P. N., 2003, s. 2). Omkostningsobjektet, som vi ønsker at beregne, har sit udgangspunkt i forskellige ressourcepuljer, der sammen beskriver de indirekte omkostninger for et givent omkostningsobjekt (Bukh, P. N., 2003, s. 8.) Disse ressourcepuljer fordeles efterfølgende ud på forskellige aktiviteter fx omstilling af maskiner eller kundekorrespondance. Disse fordeles ved hjælp af ressource cost drivere, ligesom ved TFC, gennem volumen af aktivitet på de forskellige aktiviteter (Bukh, P. N., 2003, s. 8). Herefter fordeles aktivitetsomkostningerne til omkostningsobjektet. Dette udregnes gennem en aktivitets cost driver, der beskriver hvor meget omkostningsobjektet trækker på aktiviteten. I ABC er det vigtigt at omkostningsobjektet kun tillægges det ressourcetræk det har for den enkelte aktivitet, fremfor at de indirekte omkostninger tilskrives til hver aktivitet. De direkte omkostninger tillægges herefter til omkostningsobjektet, hvilket giver en samlet idé omkring omkostningerne ved omkostningsobjektet (Bukh, P. N., 2003, s. 7). Side 9 af 32

11 Denne fordeling ses i figuren herunder: Figur 3: Figur der viser ABC-systemets grundlæggende struktur (Kilde: Bukh, P. N., 2003, s. 7). 6.3 Time-Driven Activity Based Costing Efter ABC-modellen blev introduceret, implementerede mange virksomheder denne (Bukh, P. N., 2005, s. 3). Flere af dem oplevede, at modellen blev for kompliceret, hvilket gjorde at der skulle anvendes mange ressourcer på at designe og implementere denne (Bukh, P. N., 2005, s. 3). Løsningen på dette problem blev en nyere model af ABC, udviklet af Robert S. Kaplan, som var med til at udvikle ABC, og Steven R. Anderson (Bukh, P. N., 2005, s. 4). Den nye model TDABC, simplificerer udførelsen af ABC-modellen og er baseret på grundlæggende elementer fra ABC for at reducere ressourceforbruget, som sker i forbindelse med implementeringen af ABC (Bukh, P. N., 2005, s. 1-3). TDABC er specielt opbygget omkring følgende punkter: 1. Forskellen mellem praktisk og egentlig kapacitet og dertil hvordan kapacitet måles 2. Benyttelsen af Time Equations 3. Simplere modeldesign end ABC-modellen 4. En præcis udregning af virksomhedens aktiviteters varighed udregnet i tid (Bukh, P. N., 2005, s. 4). TDABC-modeller designes ofte som to-trins modeller, hvor første trin fordeler de indirekte omkostninger videre til de direkte omkostninger, som fordeles ud på de forskellige omkostningsobjekter (Bukh, P. N., 2005, s. 16). Side 10 af 32

12 Et eksempel på dette ses i figur 3: Figur 4: TDABC-model over fordelingen af omkostningerne i fiktiv virksomhed (Kilde: Bukh, P. N., 2005, s. 16). Den væsentlige forskel fra den traditionelle ABC-model til denne nye TDABC-model er, at der kun benyttes én fordelingsnøgle til alle de forskellige aktiviteter i hver. Denne fordelingsnøgle i TDABC-modellen er, hvilken oftest er tid (Bukh, P. N., 2005, s. 17). Omkostningerne fordeles på omkostningsobjekterne efter omkostningen pr. kapacitetsenhed, fx tid, og hvor mange kapacitetsenheder der er med til den bestemte aktivitet (Bukh, P. N., 2005, s. 19). For at fordele denne skal virksomheden bestemme, hvor meget praktisk kapacitet der er til rådighed. Den praktiske kapacitet er den teoretiske kapacitet på 100 %, fratrukket tiden der går til pauser, møder o. lign, som ikke går til produktion (Bukh, P. N., 2005, s. 19). Hvis den praktiske kapacitet ikke kan bestemmes ud fra registreringer, sættes denne ofte til 80 % (Bukh, P. N., 2005, s. 20). Tiden hvor maskinerne ikke anvendes, kaldes ledig kapacitet, medregnes ikke i ABC-modeller (Bukh, P. N., 2005, s. 3). Ledig kapacitet regnes stadig som en omkostning, men får ofte sin egen post i regnskabet, så den ikke fremkommer som en omkostning på de forskellige produkter. Et vigtigt punkt i TDABC teorien er Time Equations, som er en fordelingsnøgle, der er beskrevet tidligere (Bukh, P. N., 2005, s. 30). Time Equations er en algebraisk udregning, der forsøger at beregne hvor lang behandlingstiden af en specifik ordre tager (Atkinson m.fl., 2012, s. 540). Det kan fx være produktionsprocesser eller ordrehåndtering og forsendelse. Side 11 af 32

13 6.4 Profit i omkostningsfordelingssystemer Oprindeligt er omkostningsfordelingssystemer, TFC, ABC og TDABC, ikke designet til at beskrive profitten ved forskellige aktiviteter i virksomheder. De er udarbejdet som omkostningsfordelingssystemer, der udelukkende viser fordelingen af omkostningerne på aktiviteterne. For at disse informationer kan benyttes i virksomhederne, tilføjes et profitaspekt. Profitten i omkostningsfordelingssystemerne udregnes ved at der findes en bruttofortjeneste for de direkte omkostninger, før de indirekte omkostninger medregnes. Denne udregnes ved at subtrahere omkostningerne fra salgsprisen. Efter de samlede indirekte omkostninger, for en aktivitet, er udregnet, subtraheres dette tal fra bruttofortjenesten, hvorved den samlede profit ved et produkt, efter alle omkostninger er subtraheret, findes. Profitten i procent, opnås endvidere ved at dividere profitten med omsætningen. 6.5 Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning, herefter benævnt ERP, er et komplekst computersystem, som indeholder og koordinerer information i en virksomhed. Ideen bag et ERP-system er, at informationen i virksomheden bliver videregivet mellem de forskellige afdelinger, således at en købsproces eksempelvis bliver så effektiv som muligt. (Atkinson m.fl., 2012, s. 468). Figur 5: (Davenport, T. H., 2011, s. 5) Side 12 af 32

14 I figuren ses et eksempel på et ERP-system som henter informationer fra forskellige afdelinger ind i den centrale database, samt videregiver information til de forskellige afdelinger Disse databaser kan enten lagres på lokale drev eller på servere online (Davenport,T. H., 2011, s. 5 ). Der findes mange forskellige ERP-systemer, som er forsøgt tilpasset til forskellige typer virksomheder hvilket gør, at en virksomhed skal være selektiv i processen, for at finde det ERPsystem som passer bedst til virksomhedens mål (Lahikainen, T m.fl., 1998, s. 4). I ProHockey har vi valgt at arbejde med ERP-systemet OpenERP. OpenERP er opbygget af forskellige applikationer, hvori virksomhedens data registreres og lagres online på deres servere. Disse applikationer bør dække de fleste behov for registrering, der opstår i en virksomhed. Applikationerne inkluderer alt fra registreringer af kunder, salg, lønninger, finansiering og varelager, til registreringer af frokostaftaler, firmabegivenheder og sociale netværk. Hver gang en ny information optages i virksomheden, registreres denne i ERP-systemet, således alle informationer er samlet ét sted (Link 1). 7 Virksomhedsbeskrivelse af ProHockey Den nu pensionerede ishockeyspiller Mike Nordby, der startede og sluttede sin karriere i Frederikshavn Ishockey Klub, men som tilbragte de fleste år hos Aalborg Ishockey, har siden handelsgymnasiet haft en drøm at starte sin egen virksomhed. Drømmen blev dog sat på standby, da sporten og hans job i Intersport i Aalborg optog alt hans fritid. Efter sin karriere som ishockeyspiller så Mike Nordby dog en mulighed i at stifte en virksomhed, som kombinerede hans to jobs. Hans idé var at starte en sportsbutik med speciale i ishockeyudstyr. Mike bad hans tidligere holdkammerat i Frederikshavn, Bent Christensen, om at hjælpe ham med at starte internetvirksomheden, ProHockey.dk. ProHockey.dk leverer ishockeystave, ishockeyskøjter samt hjelme til eliteishockeyklubber i Danmark samt privatkunder heriblandt Frederikshavn I.K, Aalborg Pirates, SønderJyske m.fl. Virksomheden består af et lager beliggende i Aalborg og er en anpartsvirksomhed, hvor Mike er en ud af de to ejere, og han fungerer ydermere som administrerende direktør. ProHockey har et sortiment på tre forskellige produktlinjer, stave, hjelme og skøjter. I hver af disse tre produktlinjer findes en udgave og en udgave af hvert produkt. ProHockey har en fast prisaftale med en ekstern leverandør, som leverer udstyr til virksomheden, samt en fast prisaftale med den anden leverandør, som leverer t udstyr. Side 13 af 32

15 Siden opstarten primo 2008 har ProHockey haft et stigende salg, hvilket især tog fart i 2010 da ishockeyinteressen steg blandt befolkningen og medlemstallet steg i de fleste klubber rundt i Danmark. Gratis markedsføring, og Mike og Bents netværk inden for sporten, har yderligere medvirket til, at virksomheden er veletableret. I dag består Prohockey af de to direktører, to lagermedarbejder samt to sælgere, hvor de to direktører Mike og Bent hjælper til hvor der er behov. Tabel 1: Viser ProHockeys salgspris, antal solgte produkter og omsætning for november 2012 Salgsinformation Stav Stav Hjelm Hjelm Skøjter Skøjter Produkter Salgspris (DKK) Antal solgte produkter Omsætning (DKK) Ifølge tabel 1 oplyses ProHockeys salgsinformationer, det inkluderer priserne på de seks produkter, antal solgte produkter samt omsætningen heraf. Tabel 2: Illustrerer indirekte omkostninger i form af lønninger, leje af lokaler og hosting af webshop Indirekte omkostninger (DKK) Direktør Direktør Sælger Sælger Lagermedarbejder Lagermedarbejder Leje af lokaler Hosting af webshop Tabel 2 viser ProHockeys indirekte omkostninger, hvilket inkluderer omkostninger til lønninger, leje af lokaler og hosting af webshop. Side 14 af 32

16 8 Analyse I analysen opstilles den fiktive virksomhed, ProHockey i den nuværende omkostningsfordeling TFC og herefter i TDABC, for at analysere om en implementering af denne, vil have en effekt på lønsomheden. 8.1 Analyse af ProHockey med TFC I virksomhedsbeskrivelsen oplyses salgsinformationerne fra november Jf. tabel 1 oplyses det at ProHockey har et øget salg af tudstyr i forhold til udstyr. Hvis tallene for le stave og le skøjter sammenlignes med udgaverne, sælges der 70 % flere le skøjter, mens der ligeledes sælges 50 % flere le stave end udgaven. Udover afsætningen, kan salgspriserne i tabel 1 aflæses på ishockeyudstyret. Priserne varierer fra DKK til DKK. Trods at produkterne på webshoppen er 61 % billigere end de le, sælges der, som vist i tabel 1 flest le produkter. Dette skyldes især at ProHockey primært fokuserer på le spillere, men ligeledes har ProHockeys ansatte erfaret at flere spillere erhverver le produkter. Tabel 3: Viser ProHockeys direkte omkostninger Stav Stav Direkte omkostninger Hjelm Hjelm Skøjter Skøjter Produkter Indkøbspris (DKK) Forsendelse (DKK) Total (DKK) I tabel 3 er Prohockeys direkte omkostninger afbilledet, og viser at virksomheden indkøber produkterne til cirka 50 % af salgsprisen. Det ses ud fra salgs- og indkøbspriser i tabel 1 og 3 at ProHockey også har den største avance på det le udstyr. For at danne et billigt og kontant prisniveau på levering har ProHockey en fast dag-til-dagleveringsaftale med Post Danmark. Som en del af aftalen mellem ProHockey og Post Danmark, er forsendelsen prissat til en fast pris på 50 DKK ved alle produkter ved levering i Danmark. Side 15 af 32

17 Som et eksempel betaler ProHockey derfor 750 DKK i direkte omkostning for en stav, 700 DKK for indkøb af staven fra en leverandør og 50 DKK i forsendelse. Ifølge tabel 2 indeholder de indirekte omkostninger lønninger, husleje og hosting af ProHockeys webshop. ProHockeys to direktører udskriver hver en månedlig løn på DKK. ProHockey har to sælgere ansat, som både har ansvaret for onlinesalg og salg til klubberne. Hver sælger tjener, jf. tabel 2, DKK om måneden. Endvidere har ProHockey to lagermedarbejder ansat. Det er deres ansvar at modtage varer der kommer fra leverandørerne, pakke dem ud og organisere dem på lageret. Ydermere er det også deres ansvar at pakke og afsende varerne med Post Danmark. Derudover er det også lagermedarbejdernes ansvar at opretholde det nødvendige varelager, så ProHockey undgår at være i underskud af produkter på lageret. Lagermedarbejderne arbejder 37 timer ugentligt, og tjener hver DKK om måneden. Udover lønninger, kan det på tabel 2 også ses at ProHockey har DKK i indirekte omkostninger i husleje. For at bibeholde et godt arbejdsmiljø og samarbejde på tværs af arbejdsopgaverne og de ansatte, har ProHockey valgt at have lager og kontor i samme bygning. Hermed kan det jf. tabel 2 ses, at ProHockey i alt har indirekte omkostninger for i alt DKK. Da ProHockey udelukkende har salg via deres webshop, er der derfor til tider stor trafik på deres hjemmeside. Jf. tabel 2, i virksomhedsbeskrivelsen, ligger ProHockeys månedlige hosting for hjemmesiden på DKK, da det er nødvendigt for ProHockey, at deres hjemmeside fungerer 24 timer i døgnet alle ugens dage. Side 16 af 32

18 Tabel 4: Traditionel Full Cost fordeling Traditionel Full Cost hos ProHockey Stav Stav Hjelm Hjelm Skøjter Skøjter Produkt Total Antal solgte Pris/Pr. Stk. (DKK) Omsætning (DKK) Direkte omkostninger (DKK) Bruttofortjeneste (DKK) Bruttofortjeneste (%) 38 % 48 % 39 % 48 % 15 % 24 % 2 Indirekte omkostninger Løn (DKK) Husleje (DKK) Hosting af webshop (DKK) Totale indirekte omkostninger (DKK) Profit (DKK) Profit (%) 2 % 34 % 8 % 26 % 1 % 13 % 0,83 Tabel 4 giver et overblik over både ProHockeys direkte og indirekte omkostninger, de forskellige produkters bruttofortjeneste og nederst i tabellen profitten, eller med andre ord lønsomheden, af de seks produkter opgjort hver for sig efter de indirekte omkostninger er fordelt efter en TFC fordelingsmetode. Tabel 4 viser at den største omsætning er at finde hos de le produkter er det ligeledes også i denne produktlinje at de variable omkostninger er højst. De variable omkostninger karakteriseres ved indkøbsprisen og forsendelsen. Lønsomhedsanalysen, som er baseret ud fra en TFC fordeling af indirekte omkostninger, kendetegnes ved fordelingen af de faste kapacitetsomkostninger, hvilke er betegnet ved, jf. Tabel 4, lønninger til direktører, sælgere og lagermedarbejdere samt husleje og webhosting omkostninger. Kapacitetsomkostningerne er bestemt ud fra produkterne i forhold til, hvor stor en andel det enkelte produkts salg udgør af det totale antal solgte produkter, som var 410 i november måned. Efter de indirekte omkostninger er fordelt, kan det jf. tabel 4 ses at ProHockey har en positiv profit på alle produkterne. Virksomheden har i november måned en samlet profit på DKK, hvor Side 17 af 32

19 af de le produkter er de mest profitable. Det interessante som TFC analysen viser, er at alle produkter har en profit i procent på under 10 %, hvorimod alle de le produkterne har en profit i procent på over 10 %. Ud fra denne opgørelse, vil det derfor være interessant at implementere TDABC, for at undersøge om denne vil give et mere retvisende fordeling af lønsomheden på ProHockeys produkter. 8.2 Analyse af ProHockey med TDABC Tabellerne 1 og 3 viser hhv. information omkring ProHockeys salgspriser, antal solgte produkter og omsætning, samt deres direkte omkostninger til indkøb og forsendelse, alle fordelt ud på virksomhedens seks produkter. Disse to tabeller danner også grundlaget for analysen af ProHockeys indirekte omkostninger ved hjælp af TDABC. Tabel 5: Time Equations på produkter og aktiviteter Information om Time Equations (i minutter) Modtagelse Stav Stav Hjelm Hjelm Skøjter Udpakning Stav Stav Hjelm Hjelm Skøjter Klargøring Forarbejde til indpakning Lager Stav Stav Hjelm Hjelm Skøjter Skøjter Skøjter Skøjter Indpakning Sendingsklargøring Tabel 5 angiver tidsforbruget på de forskellige aktiviteter for de forskellige produkter. De aktiviteter der bliver udført er udpakning, forarbejde til indpakning, indpakning og sendingsklargøring. Tabellen viser også at udpakning af udstyr tager 4 minutter, mens det kun tager 1 minut at pakke t udstyr ud. Grunden er at udstyret i kasserne med udstyr fra leverandøren er i uorden og det tager derfor lagermedarbejderen 4 minutter at sortere udstyret. Det le udstyrer sorteret derimod fra leverandøren og tager derfor kun 1 minut for lagermedarbejderen. Derefter er lagermedarbejderens opgave at udføre indpakningsforarbejdet. Det tager lagermedarbejderen 5 minutter at klargøre udstyr og 2 minutter for t udstyr. Da det le udstyr forsorteres hos leverandøren og leveres næsten fuldt indpakket og klar til Side 18 af 32

20 afsending, modsat udstyret der ikke er sorteret hos leverandøren og derfor kræver mere forarbejde. Det sidste job lagermedarbejderen skal udføre er pakning og gøre pakken afsendelses klar. Før lagermedarbejderen for pakket de forskellige udstyrsdele, ned i pakken tager det 2 minutter lige meget om det er udstyr eller t udstyr. For at klargøre ordren til sending skal pakken frankeres. Tabel 6: Minutfordeling for produkterne Stav Stav Minutfordeling (i minutter) Hjelm Hjelm Skøjter Skøjter Min pr. produkt Total Minutter i alt For senere at kunne udregne cost driver raten for de forskellige aktiviteter i ProHockey er det nødvendigt at opgøre antallet af minutter der bruges på lageret pr. produktlinje for den mængde produkter ProHockey har solgt i november måned. Som tabel 6 viser, i første række, bliver der brugt 12 minutter på at bearbejde udstyr og 6 minutter på at bearbejde t udstyr. Totalen bliver derefter udregnet ved: for en stav og for en stav. Den endelige total viser at der i alt er blevet brugt minutter på at bearbejde udstyr på lageret af lagermedarbejderne i november måned. Side 19 af 32

21 Tabel 7: Tabel over lønninger, teoretiske og praktiske arbejdstimer, samt praktiske arbejdsminutter. Personaledata Løn Teoretiske Praktiske Praktiske Medarbejder (DKK) arbejdstimer arbejdstimer arbejdsminutter Direktør Direktør Sælger Sælger Lagermedarbejder Lagermedarbejder De indirekte omkostninger til lønninger hos ProHockey blev tidligere vist i tabel 2. Herefter i tabel 7 illustreres omkostningerne, sammen med antallet af timer de har arbejdet i november måned. Udover antallet af teoretiske arbejdstimer, angives de praktiske arbejdstimer også. De praktiske arbejdstimer er de timer de arbejder, eksklusiv pauser o. lign. I virksomheden forventes det at hver ansat holder én times pause om dagen, arbejder fem dage om ugen og at den pågældende regnskabsperiode varer fire uger. Dette gør at der trækkes 20 timer fra de teoretiske timer, for at finde de praktiske. Derudover er der sidst i tabellen angivet antallet af praktiske arbejdstimer omregnet til minutter, til senere brug. Tabel 8: Tabel over fordelingen af tid der bruges på de forskellige afdelinger hos ProHockey. Minutter fordelt på afdelinger (i minutter) Modtagelse Klargøring Sendingsklargøring Administration Total Tabel 8 illustrerer antallet minutter, som afdelingerne hos ProHockey bruger. Modtagelsestiden udregnes ud fra antallet af minutter modtagelsen tager pr. produkt, multipliceret med antallet af det givne produkt ProHockey har solgt, hvilket adderes til den samlet tid på 860 minutter. Et eksempel med produktet stav vil se således ud: Dette gøres for alle produkter Side 20 af 32

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios Økonomistyring Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21 Vejleder: Daniel Harritz Andreas Vigen Nielsen Christoffer Spyrisdon Mallios Michael Pedersen Steffen Tilm Nielsen 1 Excecutive Summery Vi har

Læs mere

Time-Driven Activity Based Costing

Time-Driven Activity Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Hvilken påvirkning vil Time-Driven Activity Based Costing have på kundeprofitabiliteten for henholdsvis kundegruppen af Standard- og Special cykler i forhold til traditionel

Læs mere

Omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling Omkostningsfordeling - Valget mellem Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing Casper Lanng Nicholaj Månsson Olsen Lasse Petersen Thea Svangren Martin Fiedel 26.177. anslag, svarende

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet Seminaropgave 4. semester HA 1.05.2014 Aalborg Universitet Mads Kjær Jakobsen Jonas Rasmussen Dennis Majdall Mikkkelsen Mikael Buus Jørgensen Nicklas Broen Jakobsen Anslag: 58.543 Normalsider: 24 sider

Læs mere

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3 Økonomistyring Acivity Based Costing Gruppe 3 Titelblad Titel: Semester: Vejleder: Gruppe: ABC-system i en virksomhed HA, 4. semester Christian Nielsen 3 Deltagere: Anamaj Marken Mathiesen Jacob Offersgaard

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard ABC og TDABC MAY 26, 2014 GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard Titelblad Uddannelse: Almen erhvervsøkonomi, HA, 6. semester Uddannelsessted:

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Activity Based Costing Activity Based Costing af BDO-professor, cand.oecon., ph.d, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor, cand.oecon. Poul Israelsen, pi@iprod.auc.dk,

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Gruppe 23 Activity Based Costing Decentraliseret ABC i større virksomheder Henrik Poulsen Jess Andersen Benjamin Lund Mathilde Sørensen Dato: 26. Maj 2011 Indholdsfortegnelse Executive Summary... 2 1.1

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Økonomistyring Fredag den 8. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

økono omistyring Gruppe 6

økono omistyring Gruppe 6 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK Balanced Scorecard I televirksomheden TeleDK Gruppe: 27 Afleveringsfrist: 24. maj 2012 Vejleder: Daniel Harritz Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi Videregående økonomistyring og IT Anslag: 28.647 Martin

Læs mere

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer)

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) 1/'1 1 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING

ACTIVITY-BASED COSTING ACTIVITY-BASED COSTING - Omkostningsallokering & ledig kapacitet 1. maj 2014 - Aalborg Universitet Økonomistyring 4. semester - Gruppe 39 Vejleder: Michael Jørgensen 20140101: Morten Sejersbøl Munk Jensen

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 121-184104 Udbud af den logistiske håndtering af vareforsyning til praktiserende læger m.v. i Region Midtjylland Spørgsmål 1: Kan RM henvise

Læs mere

ABC-modeller. -udvikling og forskelle

ABC-modeller. -udvikling og forskelle Cand.merc. økonomistyring Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tim Bønding Eksamensnr: 273799 Vejleder: Steen Nielsen Erhvervsøkonomisk Institut ABC-modeller -udvikling og forskelle Aarhus School of Business,

Læs mere

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Omkostningssystemer ABC vs DB

Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Uddannelsessted: Studieretning: AalborgUniversitet HA Almenerhvervsøkonomi Semester 6.semester Projektperiode: 04.02.2008 29.05.2008 Temaramme:

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1: DAN A/S er et profitcenter. Definitionen på et profitcenter er at, det er et resultatcenter som også sælger til eksterne. Ledelsen i profitcentre pålægges en række ansvarsområder

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel I denne sidste artikel i serien om kontoplanen vises det, hvordan det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab konstrueres. KONTOPLAN Af professor, Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Management rådgivning

Management rådgivning Advisor MA Management rådgivning Kort om mig: Sælger, konsulent, afdelingsleder, koncerncontroller, group business controller, management konsulent HD i økonomistyring & informatik Forfatter til bøger

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del l 139 Omeksamen ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed

TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed Foråret 2012 Gruppe 5 Gruppemedlemmer Ida Birch Nielsen Mai Qvist Jørgensen Jesper Olesen Kasper G. Pedersen Mikkel N. Pallisgaard Afleveret d. 24/05

Læs mere

Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed

Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Af Niels Larsen 1 Resumé Grundet deres fokusering på bagvedliggende årsagsvirkningssammenhænge

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Økonomistyring SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Økonomistyring Mandag den 7. januar 2008 kl. 8.00-12.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype:

Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype: Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype: Skriftlig eksamensopgave Antal sider i opgavesættet

Læs mere

Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15. Gruppemedlemmer. Lise Møller Louise Fleischer

Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15. Gruppemedlemmer. Lise Møller Louise Fleischer Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15 Gruppemedlemmer Lise Møller Louise Fleischer Afleveret d. 03/06 2014 Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Aalborg Universitet Projektperiode:

Læs mere

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009 1/2009 Editorial Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomisom som ex ante

Læs mere

Activity based costing-

Activity based costing- HA-almen 6 semester Erhvervsøkonomisk institut Opgaveskriver: Marc Nyvang Hassing Eksamensnummer: 300601 Vejleder: Thomas Borup Kristensen Activity based costing- som et værdiskabende aktiv Aarhus universitet

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Net-Mill International A/S

Net-Mill International A/S Net-Mill International A/S Cand. Merc. Marketing 8. sementer, Aalborg Universitet Den 10. februar 2003 Agenda Net-Mill International A/S Produkt Video Produkt Oversigt Moduler Hvorfor netop DMM? Projektforløb

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM POS Manual BackOffice WALLMOB.COM S. 2 Velkommen til dit BackOffice For bedst muligt at opsætte og navigere rundt i dit Wallmob POS BackOffice, anbefaler vi en grundig gennemgang af nærværende manual,

Læs mere

Erhvervsøkonomi Niveau A

Erhvervsøkonomi Niveau A Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve maj 2006 06-0-1 Erhvervsøkonomi Niveau A Dette opgavesæt består af 4 dele, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige

Læs mere

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169.

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169. Kalkulation Hvad skal et stykke kød egentlig koste? Skal det være billigere end konkurrentens, eller skal der være en anstændig fortjeneste på det? Det kan man ikke finde ud af ved at lave en kalkulation,

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Aalborg Universitet Gruppe: 29

Aalborg Universitet Gruppe: 29 Titelblad Uddannelse: HA 4. semester Uddannelsessted: Aalborg Universitet Gruppe: 29 Gruppemedlemmer: Casper Ø. Franzen, Michael B. Rye, Natasja J. W. Michaelsen, Rasmus G. Josefsen og Signe L. L. Marthinsen

Læs mere

DB- metoden vs. Time- driven ABC

DB- metoden vs. Time- driven ABC DB- metoden vs. Time- driven ABC HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Gruppe 4 Brian Buus Jensen Casper Guldager Larsen Kicki brun Jensen Regina Rasmussen Simone Bang

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm OPGAVE 3 Virksomheden Model2 A/S skal udarbejde budget for 2003. Model2 A/S producerer og sælger to elektroniske produkter, P super og P alm. Produktionen er organiseret i 2 produktionsafdelinger, A og

Læs mere

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 30. januar 2014 /chkjgi Dataindsamling til brug for prisklemmerevision Hermed fremsendes udkast til dataanmodning, som skal anvendes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens revision af prisklemmetilsynet.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 23 Titelblad Dato: Efterår 2004 Forelæser: Maria Friis Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber grundlæggende begreber Forstå definitionerne på hhv. Indtægter og omkostninger Forstå forskellen mellem regnskab aflagt på kontantbasis (cash flow accounting) og periodiserede regnskab (accrual accounting)

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015 Omkostningsvurdering af DUÅ skole December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf 112 Husk Når du udfylder følgesedlen er det vigtigt at anføre prioritet At du udfylde fejlbeskrivelsen så nøjagtigt som muligt Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. Mandag den 16. december 2013 kl. 9.00-14.00. hhx133-mat/a-16122013

Matematik A. Højere handelseksamen. Mandag den 16. december 2013 kl. 9.00-14.00. hhx133-mat/a-16122013 Matematik A Højere handelseksamen hhx133-mat/a-161013 Mandag den 16. december 013 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl hhx142-mat/a

Matematik A. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl hhx142-mat/a Matematik A Højere handelseksamen hhx14-mat/a-1808014 Mandag den 18. august 014 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere