Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL. Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL. Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe"

Transkript

1 Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe

2 Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe Indhold 1. Indledning HR og Kommunikation Studieadministrationen Teknik og Bygninger Økonomi og Personaleafdelingen Ledelsessekretariatet IT-afdelingen

3 1. Indledning Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s skal være en enkelt og tilgængelig beskrivelse af stabenes opgaveløsning i UCL, men udgør samtidig den autoritative beskrivelse af arbejdsfordelingen og snitflader blandt stabene. Kredsen af stabschefer vil mindst en gang årligt i samarbejde med direktionen drøfte dokumentet til sikring af, at der til hver en tid eksisterer en opdateret beskrivelse af stabenes kerneopgaver og arbejdsområder. Der vil på samme måde ske nødvendige tilføjelser/korrektioner i beskrivelsen, såfremt opgaver kommer til/bortfalder eller bliver flyttet mellem stabene. Beskrivelserne er på denne måde et grundlagsdokument og danner således fundamentet for stabenes arbejde frem mod realisering af de strategiske mål, der blev formuleret i forbindelse med strategitjekket "professionel administration" om øget standardisering, styrket eksekvering, mere aktiv prioritering og meningsfuld digitalisering. 2. HR og Kommunikation 2.1 Indledning HR og Kommunikation har det overordnede ansvar for intern og ekstern kommunikation samt HR- og personalejuridiske ydelser. Det omfatter ekstern kommunikation til organisationens interessenter via markedsføring og pressearbejde. Intern kommunikation til medarbejdere og studerende via bl.a. mit.ucl.dk og stud.ucl.dk. HR og Kommunikation har derudover en lang række ydelser indenfor rekruttering, medarbejder- og lederudvikling, samarbejdsområdet, arbejdsmiljø, personalejura og udarbejdelse af politikker. Afdelingen har derudover ansvaret for UCL s elever. Målgruppe: Offentligheden samarbejdspartnere kommende studerende Ledergruppen er brugere 2.2 Opgavebeskrivelse Ekstern kommunikation ucl.dk Drift og udvikling samt nyheds- og indholdsproduktion til ucl.dk for alle afdelinger Eksterne subsites (drift og udvikling, redaktionelle retningslinjer og uddannelse af lokalredaktører) 3

4 Systemejer af websystem: Opsætning, administration, hosting af alle UCL s WordPress løsninger (ucl.dk, mit.ucl.dk, stud.ucl.dk og en lang række andre websider) Presse Løbende PR og pressearbejde (politisk, profilerende eller vidensformidlende) Markedsføring Kampagner i forbindelse med Kvote 1+2 samt løbende særkampagner Internetannoncering Ansvaret for drift og udvikling af UCL s LinkedIn og Facebook side Udarbejdelse af brochuremateriale for grunduddannelserne Ansvaret for UCL s sponsorater Udarbejdelse af diverse tryksager og grafisk produktion Drift og udvikling af designportal (Web2publising), herunder uddannelse af medarbejdere til decentral produktion af informationsmateriale Ansvar for designguide Drift og udvikling af billeddatabase over egne produktioner Fotografering (til brug i markedsføring på ucl.dk og i kataloger) Events Planlægning, koordinering og praktisk afvikling af uddannelsesmesser Koordinering og deltagelse i eksterne samarbejder (fx Studiebyen Odense) Planlægning, koordinering og praktisk afvikling af Karrierevalg Sparring, strategi og rådgivning Udarbejdelse af notater til direktionen om emner indenfor kommunikation og HR. Rådgivning og sparring om ledelseskommunikation Udarbejdelse af interne og eksterne kommunikationsstrategier til større projekter, initiativer eller forandringer Ansvarlig for planlægning af Lederforum sammen med ledelsessekretariatet Intern kommunikation til medarbejdere og studerende Løbende produktion af nyheder Kommunikation om UCL s store strategiske indsatsområder (Strategi 2020, Operation MOVE, campus m.m.) Rådgivning og sparring til medarbejdere (projektledere) om kommunikation mit.ucl.dk og stud.ucl.dk (Indholdsproduktion, drift og udvikling, redaktionelle retningslinjer og uddannelse af lokalredaktører) Opsætning og implementering af online system til info-skærme på alle UCL s matrikler (i samarbejde med It afdelingen) Distribution af Flush-ads til UCL s matrikler 4

5 Jura og forhandling Tolkning af love og cirkulærer vedrørende det arbejds- og ansættelsesretlige område Vanskelige personalesager: personalejuridisk støtte til ledere i håndtering af disse Deltagelse i tjenstlige samtaler som støtte for lederen Vejledning til ledere og deltagelse i forhandling om senioraftaler, frivillige fratrædelsesaftaler mv. Afskedigelsessager: forhandling med faglige organisationer samt rådgivning til lederne Indsats mod sygefravær. Opsøgende funktion overfor ledere i forbindelse med medarbejders sygefravær. Støtte og vejledning i processen, herunder deltagelse i sygdomssamtaler m.m Arbejde med arbejdsfastholdelse, herunder etablering af fleksjob, job på særlige vilkår, omplacering m.m. Tilrettelæggelse af nylønsforhandlinger Rådgivning om samarbejdsstrukturen (LSU-LAU) Rådgivning om stillingsstruktur for undervisere HR Rekruttering, fastholdelse og medarbejderudvikling Rekruttering af nye medarbejdere og ledere, herunder rådgivning i udarbejdelse af stillingsopslag og jobprofil. Understøttelse af medarbejderudvikling herunder MUS APV gennemførelse og opfølgning Administration af midler fra kompetencefonde. Ph.d.-forløb administration af kontrakter Docent-ansættelser administration i forbindelse med ansættelse Adjunktplaner administration af forløb i samarbejde med Kirsten Larsen fra Forskning og Udvikling Kursusportal Overordnet ansvar for kontor- og it-elever (rekruttering samt løbende opfølgning) Samarbejde og arbejdsmiljø HSU og HAU sekretariatsbetjening, herunder kommunikation om arbejdet. Sekretariatsbetjening for LSU-LAU for de Centrale stabe Understøttelse af det lokale og centrale arbejdsmiljøarbejde herunder sparring om arbejdsmiljøsager, besøg fra Arbejdstilsynet m.v. Ledelsesudvikling Ledelsesinformation vedr. løn, personaleoversigter, sygdomsstatistik m.v. Resultatlønskontrakter Lederportal, drift og udvikling Udvikling og administration af lederudviklingsforløb 5

6 360 graders profiltest samt Mentale Scorecard til opfølgning Lederforum forberedelse og afvikling af møder Øvrige HR-aktiviteter Projektledelse af UCL s Personaledag hvert andet år. Administration af webshop salg af UCL merchandise til medarbejdere Koordinering af Løb med UCL 2.3 Hovedsamarbejdspartnere i organisationen Ledelsessekretariatet samarbejder om at understøtte lederne, levere ledelsesinformation og planlægge Lederforum Økonomi og Personale rådgiver om personalejura og samarbejder om ph.d-afregning m.m. Direktion og vicedirektører sparrer og rådgiver om kommunikation og HR-relaterede emner Uddannelseschefer og faglige miljøer sparrer og rådgiver om personalejura, rekruttering, sparring om kommunikation m.m. Studieadministration samarbejder om formidling af relevant information til både kommende og eksisterende studerende på bl.a. ucl.dk og mit.ucl.dk 3. Studieadministrationen 3.1 Indledning UCL s studieadministration understøtter ledelsen af grunduddannelserne og varetager service til og administrativ udvikling af UCL s grunduddannelser, herunder sikrer at gældende legalitet på området overholdes, således at de studerende oplever en professionel administration af deres uddannelse. Således sikres også, at ledelser, undervisere, faglige koordinatorer og eksterne samarbejdspartner møder god og professionel service. Målgruppe Studerende Undervisere Ledelse Fagligt ansvarlige Censorer og eksterne samarbejdspartnere i forhold til UCL s grunduddannelser. 6

7 3.2 Opgavebeskrivelse Studenterrettede services Administration og vejledning i forbindelse med optag Optagelse, indskrivning og holdsætning af studerende Statens Uddannelsesstøtte vejledning og sagsbehandling Håndtering af studerende med omlagte forløb - barsel, orlov, sygdom mv. Administrativ servicering af de studerendes praktik/klinik Vejledning og administration i forbindelse med SPS Studieservicedesken besvarelse af henvendelser fra studerende Informationer til studerende på Fronter om studie- og undervisningsforhold Uddannelsesrettede services Administration af undervisning og øvrige læringsaktiviteter herunder skemalægning og opgørelse af deltagelsespligt og modulafleveringer Administrativ tilrettelæggelse og gennemførelse af eksaminer Administration af internationale studerende i samarbejde med Internationalt kontor Bistand til udvikling af fag, uddannelser og studiemiljø Stud_puls Ledelsesunderstøttende services Support til uddannelseschefer NAV ressourcestyring- og ressourceopgørelse Lokal og central STÅ-indberetning for grunduddannelsesaktiviteter Udarbejdelse af uddannelsesrelevante statistikker og ledelsesinformation herom Sagsbehandling af forhold vedrørende de studerende som f.eks. klagesager System- og legalitet understøttende services Regelovervågning og legalitetskontrol Juridiske procedurer og retningslinjer Systemejerskab på en række digitale løsninger, der understøtter det studieadministrative arbejde 7

8 Øvrige serviceopgaver Indgår i telefonomstillingen og i en række praktiske campusfunktioner 3.3 Samarbejdspartnere i organisationen Studieadministrationen har samarbejde med og snitflader til næsten alle enheder i UCL. Uddannelser/uddannelseschefer Studieadministrationen har på næsten alle arbejdsområder samarbejdsrelationer til uddannelseschefer og medarbejdere i uddannelserne. Nogle af disse samarbejder og snitflader er reguleret ved procedurer og beskrivelser af work-flow, andre bygger på lang tids samarbejde og erfaringer. Der er behov for i de kommende år at udvikle skriftlige aftaler om samarbejde, snitflader og work-flows. Samarbejde med UCL s stabe It-afdelingen: Drift, support og udvikling af systemer herunder SIS, UNTIS og WiseFlow. Økonomi og personale: Oprettelse af time- og gæstelærere. Informationer til brug i forbindelse med opgørelse af ressourceforbrug i NAV. Teknik og bygninger: Aftaler vedr. lokaler og service på matriklerne. Ledelsessekretariatet: Udarbejdelse af uddannelsesrelevante statistikker og ledelsesinformation. HR og kommunikation: Udarbejdelse af informationsmaterialer til uddannelserne. Informationer på ucl.dk/mit.ucl/stud.ucl. Tværgående uddannelsesudvikling Samarbejde om internationale studerende med Internationalt kontor. Samarbejde med den koordinerende studievejleder omkring Stud_puls. Samarbejde om administrationen af det tværprofessionelle modul (TPM). Direktionen/vicedirektører I forhold til strategisk udvikling af Studieadministrationen I forhold til styregrupper for digitale projekter f.eks. NAV, WISEflow, Untis mv. 4. Teknik og Bygninger 4.1 Indledning Deltagelse i arbejdet med den samlede risikovurdering for professionshøjskolens virke, med brugerfokuseret indsats hvor rum indgår som strategisk redskab i forandringsprocesser, således de fysiske rammer understøtter de arbejdsprocesser, der skaber værdi. 8

9 Servicere brugere af lokaliteterne set i relation til lokalernes funktionalitet, kvalitetssikre serviceydelser og driftsaftaler, herunder kantinefunktion, renhold, renovation og forsyninger samt sikre vedligehold af bygninger og installationer herunder fokus på indeklima og arbejdsmiljø. Essentielt anses ansvarsområdet at udvikle og medvirke til facilitering af flere fællesejede arealer og færre personligt ejede arealer øget fleksibilitet, samarbejdsrelationer og optimal m 2 forbrug og skabe bygningsfysik, hvor der er sammenhæng mellem intern identitet og opgavevaretagelse og den eksterne kommunikation/service. Målgruppe Direktion og de øvrige ledelseslag Medarbejdere Studerende Kursister Gæster og eksterne samarbejdspartnere, herunder virksomheder og offentlige institutioner. 4.2 Opgavebeskrivelse Investerings- og finansforvaltning Overblik over hele ejendomsporteføljen, dens arealer og omkostninger, således at UCL kan benchmarke forskellige økonomiske nøgletal for hele ejendomsporteføljen, hvor gevinstrealisering er målrettede prioriteringer. Kort- og langsigtede drifts- og vedligeholdelsesplaner på baggrund af løbende bygningssyn og entreprenørers anbefalinger, beregning af byggeriets rentabilitet ved at kunne estimere fremtidige omkostninger til drift og vedligehold for hele ejendomsporteføljen Totaløkonomiske vurderinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på baggrund af levetider for bygningsdele. Fakturahåndtering - kontering og godkendelse Arealforvaltning Administrerer hele ejendomsporteføljes arealsammensætning Kontakt og koordination i forhold til uddannelsernes aktiviteter Administrerer og vedligeholder udendørsarealer, herunder bl.a. parkeringsarealer og grønne områder. Driftsforvaltning Pleje og vedligeholdelse af inde og udearealer, herunder vinterforanstaltninger og affaldshåndtering Mindre håndværksmæssige reparations og forbedringsopgaver 9

10 Opgaver i forbindelse med IT, herunder sikre at kopimaskinerne fungerer Sikrer optimalt energiforbrug sammenholdt økonomi og ønsker fra brugere, herunder el- og vandinstallationer og varmeteknik Sikrer hensigtsmæssig og sundhedsbefordrende indeklima, herunder ventilationsteknik og lysforhold Tilkald af og tilsyn med eksterne håndværkere Tilsyn og logistik i forbindelse med byggeri. Administration af nøgler og adgangskoder Serviceforvaltning Sikrer lokaler klargøres til aktiviteter eksempelvis inventar og AV-midler Koordinerer lån af uddannelsesmaterialer Understøtter beredskab af digital og AV udstyr Koordinerer, planlægger og udfører henvendelser rekvireret via BygServiceDesk herunder henvendelser vedrørende rengøring Sikrer åbning og aflåsning af bygninger, herunder kontakt til alarmcentraler Varetager akut døgnberedskab for bygningsporoteføljen Forestår intern post-/pakkefordeling Dokumentation Sikrer digital dokumentation af den fysiske bygningsportefølje og byggesagsforløb, herunder produktdokumentation samt oplistning over registrerede fejl og mangler med angivelse af ansvar, status og udbedring. 4.3 Samarbejdspartnere i organisationen Direktion/vicedirektører set i relation til strategisk kvalitet og udvikling med afsæt i UCL s campusplaner, perspektiv- og investeringsplaner. Uddannelseschefer, matrikelbestyrer og campuschefer set i relation til udmøntning af campusstrategien indenfor fastsat bygningsbudget. Brugere set i relation til drift og service. Samarbejdsrelationer stabe: Samarbejdsform udvikles i stigende grad i form af projektbaserede organisationsformer på tværs af stabene med henblik på at øge den innovative og kvalitetsprægede opgaveløsning, hvor opgaven definerer organisering. Teknik og Bygninger sikrer fysisk funktionalitet af undervisnings- og studieudstyr, så som opsætning og tilslutninger af projektorer, smartborads og TV, hvor It-afdelingen sikrer software opsætning og netværksfunktionalitet. I samarbejdet med Området for Tværgående Uddannelsesudvikling og It-afdelingen forestår Teknik og Bygninger definition og opsætning af undervisningsudstyr. 10

11 5. Økonomi og Personale 5.1 Indledning Økonomi og Personaleafdeling har ansvaret for registrering af de økonomiske konsekvenser af de beslutninger og handlinger, der foretages i UCL. Herunder budgettering, intern og ekstern regnskabsrapportering, lønbehandling, og økonomiske beslutningsgrundlag til ledelse, samt rådgivning i forbindelse med økonomiske, personale og indkøbsforhold. Afdelingen sikrer regler og forretningsgange for forsvarlig anvendelse af de økonomiske ressourcer, som UCL har til rådighed. Indkøbsteamet har ansvar for, at UCL s indkøb foretages i henhold til gældende regler og love, herunder overholdelse af udbudsregler. Målgruppe Direktionen Ledelsessekretariatet De 3 grunduddannelsesområder Eftervidereuddannelsen og CFU F & I Fælles Studieadministration HR & Kommunikation Bygningsområdet 5.2 Opgavebeskrivelse Økonomiteamet Udarbejdelse af ekstern regnskabsrapportering Ekstern årsrapport Formålsregnskab til Uddannelses- og Forskningsministeriet Indrapportering af moms til Skat Indrapportering af moms til Ministeriet Projektregnskaber (Ikke F & I ) Budgetudarbejdelse Udarbejdelse af budget og budgetnotat for UCL. Assisterer budgetansvarlige med udarbejdelse af budgetter for de enkelte områder, herunder indtægts-, løn-, omkostnings-, investeringsbudget samt budget for køb og salg af timer mellem områder. Konsekvensberegninger af forslag til finanslov. Budgetforudsætninger. 11

12 Udarbejdelse af intern rapportering Budgetopfølgning til direktion og bestyrelsen Budgetopfølgning til øvrige budgetansvarlige, herunder løbende dialog med den budgetansvarlige i forbindelse med udarbejdelse og opfølgning. Løbende registreringer og andre periodevis tilbagevendende opgaver Afstemning og registrering af likvide beholdninger, kreditkort, værdipapir, og udbetaling af udlæg. Udarbejdelse af faktura til kunder, opfølgning på manglende betaling. Registrering og betaling af købsfaktura, herunder fremsendelse til godkendelse hos budgetansvarlig. Løbende afstemning af andre tilgodehavender, tilskud, projektmidler og forskud på moms fra uddannelses- og forskningsministeriet, anden gæld og periodeafgrænsningsposter. Kontaktperson til revisor og bankforbindelse. Systemejer på NavisionStat, Nav, Prophix, og Aqoola. Større ad hoc-opgaver som økonomiske begninger og finansiering i forbindelse med investeringer som f. eks køb og finansiering af Niels Bohrs Alle. Håndtering af projektøkonomi Udarbejdelse af endelige projektregnskaber Løbende rapportering i forbindelse med projekter Udarbejdelse af vejledninger og regnskabsskemaer Løbende support til chef for F & U og videncenter-ledere Løbende rapportering af den økonomiske status for F&U samlet og for de enkelte videncentre Personaleteamet Tastning og udbetaling af løn i SLS Oprettelse af stamdata på fastansatte medarbejdere ved ansættelse Lukning af medarbejder i forbindelse med fratrædelse af fastansatte Foretage ændringer i stamoplysninger ved ændring i ansættelsesforhold, samt refusioner ifm. barsel, sygdom og løntilskud på alle medarbejdere. Tastning af data vedrørende løn, befordringsgodtgørelse, diæter m.v. for ikkefastansatte medarbejdere (timelærere, gæstelærere, censorer, studentermedhjælpere og øvrige løsansatte). Tastning af data vedrørende befordring, ferie, fravær, udlæg m.v. for ansatte i eftervidereuddannelsen og CFU. Fastansættelse, fratrædelse og ændring af fastansatte medarbejdere Udarbejde lønudspil, ansættelsesaftale og tillæg hertil for fastansatte Oprettelse af medarbejdere i SIS og Nav. samt tilretning i Epos 12

13 Oprettelse og vedligeholdelse af personalesager i Team-Share Deltagelse i lønforhandlinger i forbindelse med ny løn og hjælp til udarbejdelse af aftalebilag. Lønkontrol Stikprøvevis kontrol af udbetalt løn i forhold til faktiske ansættelsesaftaler Afstemning mellem løndata i SLS og NavisionStat Afstemning til indberetning til Skat. Refusionsanmodninger Ansøgning om refusion i forbindelse med sygdom, herunder langtidssygdom, fleksjobber og barsel m.v. Ansøgning om flexjob fra stat og kommune Rådgivning af ledere og medarbejder Rådgivning i forbindelse med ansættelser Lønforhandlinger Ferieregnskab Barsel, orlov m.v. Diverse ad hoc opgaver Indkøbsteamet Indkøbsafdelingens formål er, at indkøb foregår i henhold til lovgivning og retningslinjer for indkøbs- og udbudsområdet. Sikre overholdelse af udbudsregler og behjælpelig med udarbejdelse af udbudsmateriale Sikre at UCL s viden om Ski-aftaler og Finansministeriets indkøbsaftaler er ajourført og derved medvirke til at sikre en optimering af udnyttelse af UCL s samlede ressourcer. Løbende evaluering og kvalitetssikring af aftalegrundlag og leverandører Hjælpe medarbejder med indhentning af tilbud og foretagelse af indkøb Rådgivning og vedledning til intern indkøbsfunktioner Indkøbsafdelingen skal medvirke til optimering af de ressourcer, der anvendes til indkøb. 5.3 Samarbejdspartnere i organisationen Økonomiteamet: Bestyrelsen, direktionen, vicedirektører, og chef for F&U Budget, budgetopfølgning, årsregnskab, økonomiske beslutningsgrundlag og anden økonomisk rådgivning i form af administration af værdipapirbeholdninger og langfristede gældsposter. 13

14 UCL s øvrige ledelse og samarbejdsudvalg på UCL Budget, budgetopfølgning, løbende økonomisk og regnskabsmæssigt rådgivning, udarbejdelse af salgsfakturaer, behandling af kreditorfakturaer, samt registrering og afstemning diverse foreningsregnskaber, mellemregninger og beholdninger. Chef for F&I, centerledere og projektledere Regnskabsmæssig og økonomisk rådgivning i forbindelse med ansøgning, under projektforløbet og regnskabsudarbejdelse for projekter. Ansatte ved UCL Udbetaling af udlæg. Personaleteamet Vicedirektører, Chef for F & U, UCL s øvrige ledelse og UCL s medarbejdere Rådgivning og vejledning i forbindelse med ansættelse, udbetaling af løn, skattefrie og beskattede godtgørelser, forhandling og udmøntning af resultatløn, registrering af fravær og ferie, afstemning af ferieregnskab, oprettelse af stamdata for fastansatte medarbejdere og ansøgning om refusioner m.v. Indkøbsteamet Vicedirektører, Chef for F & U, UCL s øvrige ledelse og medarbejdere Sikker overholdelse af indkøbsregler, hjælp i forbindelse med udbud, og indkøb af undervisningsmaterialer, møbler og kontorartikler m.v. Ledelsesinformation i form af indkøbsstatistik. 6. Ledelsessekretariatet 6.1 Indledning Ledelsessekretariatet faciliterer beslutningsprocessen fra de første overvejelser over eksekvering og videre til opfølgning. Vores målgruppe er rektor, direktion og øvrig ledelse. Vi hjælper med at synliggøre, navigere i og handle på de processer, der fremmer en høj beslutningskvalitet. Vi tilfører værdi ved at samle viden fra organisationen og omsætte den til et bæredygtigt beslutningsgrundlag for direktion og øvrig ledelse. Ledelsessekretariatet har mulighed for at yde kompetent og omkostningsneutral sparring til alle organisationens forskellige ledelseslag. Vi tilbyder overordnet rådgivning, sparring og konceptdesign inden for emnerne beslutningskvalitet, strategiudvikling, ledelsesinformation, digitalisering, databaseløsninger, ESDH og telefoni. Nærmere beskrivelse følger nedenfor. Målgruppe Bestyrelse Direktion Øvrige ledelseslag i UCL 14

15 6.2 Opgavebeskrivelse Rektor- og direktionsbetjening Sekretariatsbetjening af bestyrelse, direktion, strategisk ledelse mv. Kvalitetssikring og dokumentation af beslutningsgrundlag, dagsordenspunkter, ledelsesbeslutninger mv. Afklaring af sagsansvar, herunder et tidligt overblik over hvem der arbejder med en sag, og dermed hvor ansvaret for fremdrift er placeret. Monitorering af direktionsbeslutninger og formidling af status og fremdrift på direktionssager, herunder early warning til rektor, direktion og sagsansvarlige Sekretariatsopgaver, herunder kalenderkoordination, bestilling af forplejning, indberetning af feriedage og befordringsgodtgørelse, lokalebookning, deltagerregistreringer, rejsebestillinger/reservationer, besvarelse af officielle mails Årsplan for mødeafvikling, gave- og kunstindkøb, samt registreringer i offentlige databaser (cvr, p-numre, tinglysning mv.) Sikring af beslutningskvalitet Ledelsessekretariatet har stor erfaring med at sikre fremdrift og kvalitet i beslutningsprocessen, fra en idé opstår, til handlingen er realiseret. Vi kan medvirke til at opbygge effektive beslutningsprocedurer, udarbejde skabeloner til standardiserede sagsfremstillinger, sikre fokuserede indstillinger samt tilvejebringe grundlaget for nødvendig opfølgning på sagens videre forløb. Ledelsessekretariatet rådgiver bredt ledere i UCL om håndtering af sager eller dialog om kommende initiativer eller ønsker til centralt initierede initiativer og videregiver erfaringer og anbefalinger til styrkelse af ledelsesunderstøttelsen i organisationen. Koncernstrategi og målkompleks Ledelsessekretariatet medvirker til at eksekvere ledelsens strategiske beslutninger og bistår direktionen i strategiudvikling og sikring af strategisk alignment i UCL. Ledelsessekretariatet forestår strategiopfølgning og udarbejder rapportering til direktion og bestyrelse. Ledelsessekretariatet tilbyder overblik over UCL s samlede strategikompleks (Strategi 2020, Vejen mod 2020, Udviklingskontrakt , uddannelsernes faglige strategier m.fl.) og herunder viden om, hvilke mål organisationen sigter mod at indfri, hvornår og hvordan. Ledelsessekretariatet kan desuden bistå i alle faser af strategiprocessen; fra idégenerering over analyse og formulering til udmøntning, overvågning og opfølgning på arbejdet. Udvikling og anvendelse af ledelsesinformation (Business Intelligence) Ledelsesinformation er indsamling, bearbejdning og præsentation af data, som giver ledelsen mulighed for at få indsigt i udviklingen på et bestemt ledelsesområde, og som på denne måde tilvejebringer et styrket grundlag for at træffe effektive og begrundede beslutninger. Ledelsesinformation vedrører fx: 15

16 Strategiopfølgning, herunder løbende status på indfrielsen af strategiske mål og milepæle samt rating af indsatser og projekter til rektor og direktion. Opfølgning på planer og projekter Statistik på optag, søgning, frafald, markedsandele mv. og opsamling herpå. Opbygning og udvikling af samlet nøgletalsberedskab Business performance Ledelsessekretariatet kan desuden rådgive om opbygning af ledelsesinformationssystemer; fra kravspecifikation, datadeklarering, rapportering og opfølgning til opbygning af egentlige indikatorbaserede effektmodeller, som skærper fokus på mål og midler, styrker legitimiteten og den indre sammenhæng og muliggør opstilling af fremadrettede prognoser og scenarier. Koordination af digitalisering Ledelsessekretariatet understøtter koordinering og sammenhæng i digitaliseringsprojektporteføljen. Digitalisering i UCL skal skabe merværdi og optimere sikkerhedsforanstaltninger, og digitalisering understøtter UCL s kerneaktiviteter effektfuldt. Hovedfelterne i arbejdet er Digitaliseringsstrategi Projektporteføljestyring på digitaliseringsområdet Ledelsessystem for informationssikkerhed Digitaliseringstiltag / afdækning af ønsker til digitalisering Faktisk gevinstrealisering i digitaliseringsprojekter Ansvar for elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) Ledelsessekretariatet har ansvaret for UCL s elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (forkortet ESDH) Teamshare, herunder brugersupport. Vores udgangspunkt er, at et ESDH-system er et værktøj, som skal understøtte hele måden, vi arbejder på - at det samtidig gør os i stand til at dokumentere vores aktiviteter er blot en positiv sidegevinst. Ledelsessekretariatet tilbyder både en generel introduktion til, hvordan man bruger et ESDH system, men også hvordan særlige arbejdsområder hos de enkelte afdelinger konkret kan opbygges. Porteføljeledelse og egen projektledelse Ledelsessekretariatet har løbende et overblik over udviklingsinitiativer på det administrative område og bistår direktionen ved projektinitiering på tværgående projekter. Ledelsessekretariatet udfører desuden projektledelse på større tværgående direktionsforankrede institutionsprojekter. Eksempler herpå er: Campusstrategi UCL Campusbyggeri hhv. i Vejle og i Odense Operation MOVE NAV projektet 16

17 UCL Performance Øvrige opgaver (puljestyring, WEB, telefoni) Ledelsessekretariatet har ansvar for eget og direktionens budget. Opgaver i denne forbindelse inkluderer budgetlægning og budgetopfølgning samt sparring med rektor om budget og budgetopfølgning og styring af direktionens omstillingspulje og digitaliseringspulje. Ledelsessekretariatet har det redaktionelle ansvar for egne (TeamShare, og andre ydelser fra ledelsessekretariatet) og direktionens sider (Move, campus, resultatløn mv.) samt om os på mit.ucl.dk. Her kommunikeres væsentlige tværgående institutionelle temaer/projekter samt præsentationen af direktion, ledelse, referater mv. Ledelsessekretariatet har desuden systemansvaret for UCL s omstilling og den service, der her gives for studerende, kursister og omverdenen, og sikrer løbende kvaliteten gennem driftsopfølgning og ugentlige statistikker mm. 6.3 Hovedsamarbejdspartnere i organisationen IT-afdelingen vedr. systemejerskaber og digitaliseringsindsatsen. Tværgående indsats vedrørende informationssikkerhed. Udvikling af telefoniløsning Økonomiafdelingen vedr. sagsforberedelse til bestyrelse mv., direktionspuljer, ledelsesinformation Bygningsafdelingen vedr. campusstrategi, Niels Bohrs Alle, Cortex Park mv., aktstykker. Implementering af campusstrategi HR & Kommunikation vedr. lederforum, kommunikation af centrale beslutninger, lederudvikling, strategiudvikling, resultatlønskontrakter mv. Studieadministration vedr. studiestatistik for søgning/optag, ESDH-anvendelse, telefonservice, samarbejde om BI Tværgående uddannelsesudvikling vedr. udvikling af sekretariatsbetjening og beslutningskvalitet Ledere i UCL om håndtering af sager eller dialog om kommende initiativer eller ønsker til centralt initierede initiativer 7. IT-afdelingen 7.1 Indledning IT-afdelingen leverer tidssvarende it-faciliteter, der understøtter UCL s strategier med særligt fokus på UCL s kerneydelser og effektiv institutionsdrift. IT-afdelingen er ansvarlig for og leverer UCL s digitale infrastruktur og tilhørende fælles itfaciliteter, it-tjenester og it-services. UCL s it-strategiske hovedprincipper: 17

18 IT skal understøtte UCL s visioner og strategier. IT skal understøtte vores uddannelser og afdelinger og tilhørende stabe og støttefunktioner. IT skal understøtte mobilitet og fleksibilitet på en sikker måde. IT skal give adgang til data, (fag)systemer, kommunikation og medier på tværs af hele UCL og via internet. Vi anvender fælles og ens systemer på tværs af hele UCL på så mange områder som muligt. Vi vælger velafprøvede løsninger, som i praksis har vist deres værdi hos andre. Vi foretrækker enkle og overskuelige løsninger og systemer fremfor komplekse, selv om førstnævnte måske ikke dækker vores behov og ønsker 100%. IT-opgaver skal kun løses internt, hvis det sker på en kompetent, sikker og økonomisk fordelagtig måde. IT skal varetages af en central fælles IT-enhed, og efter ensartede principper i hele UCL. Målgruppe: IT-afdelingens kunder er ledelsen (niveau 1 og 2) i UCL, og vores brugere er niveau 3 ledere, studerende, kursister, gæster og partnere samt, naturligvis, UCL s medarbejdere. 7.2 Opgavebeskrivelse Tværgående it-opgaver Rådgiver ledelsen it-spørgsmål. Deltager i de fora, der indgår i UCL s Governance for Digitalisering. Samarbejder med interne data- og systemejere (bl.a. via serviceaftaler). Deltager i projekter, hvori der indgår en it-leverance fra it-afdelingen og/eller eksterne leverandører. Bidrager i koncernens arbejde med løbende at forbedre informationssikkerheden. Samarbejder med de andre UC ere i forbindelse med sektorløsninger. IT-support opgaver Hjælper/servicerer brugerne med at anvende personligt it-udstyr, it/av-udstyr i lokaler og tilgå vores it-faciliteter. Vedligeholder og opdaterer brugernes personlige it-udstyr (fx pc ere) og tilhørende software. Bidrager til at løfte digitale kompetencer hos brugerne. 18

19 Samarbejder med Teknik og Bygninger om tilstedeværelses-support. Vedligeholder UCL s standarder for personligt it-udstyr. IT-drift opgaver Sikrer, at alle digitale faciliteter virker og er tilgængelige for brugerne 24/7. Sikrer en høj oppetid på vores it-faciliteter. Sikrer et passende it-sikkerhedsniveau, bl.a. efter it-revisionens normer. Vedligeholder og udbygger løbende vores it-infrastruktur, datacenter og it-faciliteter. IT-administrative opgaver It-indkøb, herunder (mini)udbud. Licensstyring, service- og vedligeholdelsesaftaler, kontrakter og konsulentaftaler. Økonomistyring, herunder kontering. Registrering af udstyr, lagerstyring og bortskaffelse af elektronikskrot. 7.3 Hovedsamarbejdspartnere i organisationen Direktionen Større it-projekter, budget og investeringer, rapportering af større driftsproblemer, sikkerhedshændelser og informationssikkerhed. Strategisk Ledelse Foranalyse og indstillinger om større it-projekter. Ledelsessekretariatet Samarbejde med digitaliseringskonsulenten om bl.a. sagsfremstillinger og indstillinger til strategisk ledelse samt overholdelse og opdatering af UCL s Governance for Digitalisering. Data- og systemejere Vedligeholdelse af kritiske dataobjekter (herunder ændringsstytring), rådgivning ved opgraderinger af eksisterende systemer, dataintegrationer, informations- og it-sikkerhed, kurser og kompetenceudvikling for lokale it-administratorer og it-superbrugere. Stabe og administrative enheder Foranalyser, rådgivning, tværgående koordinering af it-projekter, samarbejde om effektive og sikre administrative arbejdsprocesser og tilhørende work-flows. 19

20 Læringsteknologi-gruppen (inkl. studieassistenterne) Vedligeholdelse af av-udstyr (videokonferencer, telepresence, videoplatform), vejledning, oplæring og rådgivning om nye læringsteknologier. 20

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Denne politik er godkendt af byrådet d. xx. Og træder i kraft d. xx. Seneste version er tilgængelig på intranettet. Indledning Vejen Byråd fastlægger med

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Når direktionens SUP foreligger i endelig udgave offentliggøres den eksternt og internt.

Når direktionens SUP foreligger i endelig udgave offentliggøres den eksternt og internt. Som led i det årlige kvalitetsarbejde udarbejder direktionen jf. UCSJ s kvalitetspolitik og strategi sin egen status og udviklingsplan (SUP). Den indeholder følgende: 1. Baggrunden for direktionens SUP

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere