Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune"

Transkript

1 1 of 15 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget...2 Administration Politisk organisation Administrativ organisation Administrativ organisation anlæg Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer...14 Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde Jordforsyning anlæg Ejendomme anlæg Redningsberedskab

2 2 of 15 Økonomiudvalget Udvalget har i 2015 en samlet driftsbevilling på netto 268,2 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 11,3 mio. kr. i udgift og 10,0 mio. kr. i indtægt. Bemærkninger til finansieringssiden udarbejdes først i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2015, idet de i høj grad afhænger af den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL samt statens udmeldinger af tilskud og udligning i starten af juli måned Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer Redningsberedskab I alt drift Administrativ organisation Jordforsyning Ejendomme I alt anlæg Bevilling i alt excl. finansiering Administration Politisk organisation Tilskud til kandidatlister Pol. Org. - Byrådsmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Andet Valg Bevilling i alt Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2015 skal indgives til kommunen inden udgangen af Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 6,50 kr. i 2013 og reguleres hvert år af Indenrigs- og Socialministeriet. Der ydes ikke tilskud til en kandidatliste, der har fået færre end 100 stemmer. Primært er der afsat budget til udgifter til byrådet, herunder vederlag, rejseudgifter, udgifter til møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Vederlaget til politikere for at sidde i byrådet er lovbestemt og udgør ca kr. årligt. Derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele yderligere vederlag til det samlede formands og udvalgsarbejde på mellem % af borgmestervederlaget. I Syddjurs Kommune tildeles en formand for et stående udvalg 25%, 1. Viceborgmester 10%, formanden for Børn & Ungeudvalget 2,5%, samt 110% til fordeling for 26 udvalgsposter i de stående udvalg. Sammenlagt er det 237,5 % af borgmestervederlaget. Fra 2012 er der vederlag til et menigt medlem af Børn- og ungeudvalget. 2

3 3 of 15 Der er endvidere afsat beløb til en række råd og nævn, bl.a. huslejenævn og beboerklagenævn hvor der er samarbejde med Norddjurs Kommune, derudover ældreråd, handicapråd og hegnssyn. Der udbetales lovbestemte diæter til medlemmer af handicapråd og ældreråd for deltagelse i møder. Der er afsat beløb i 2015, 2016 og 2018 til afholdelse af EU valg, folketingsvalg og folkeafstemning. I 2017 afsættes beløb til et kommunevalg Administrativ organisation Sparepulje Administrationsbygninger Gebyr og administrationsbidrag Fælles uddannelse og kurser m.v Befordring/transport Administrationen Abonnementsordninger m.v Afregning til Udbetaling Danmark Skorstensfejerarbejde Pulje - mindre overførselsudgifter (HOS) Løn og kurser Administration vedrørende jobcentre Div. indtægter og udgifter efter forskellige lovgivninger Fælles service funktioner Forsikringsafdelingen Arbejdsskadeforsikring Administrativ IKT Skole IKT, generel Diverse overenskomstpuljer Borgerservice, diverse Pas og kørekort Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat Bevilling i alt Sparepulje Der er fra midten af 2015 indarbejdet en effektiviseringsgevinst i forhold til samling af administrationen i 2 administrationsbygninger. Besparelsen herved er indarbejdet som 3 mio. kr. i mindreforbrug gældende fra sommeren 2015, det vil sige med halvårsvirkning på 1,5 mio. kr. i Derudover indeholder puljen også andre mindre beløb fra tidligere sparerunder og initiativer. Administrationsbygninger Syddjurs Kommune har administrationsbygninger i Ebeltoft, Hornslet og Rønde. Til bygningerne er der afsat budget til indvendig vedligeholdelse, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter. I 2014 rykker håndværkerne ind i Ebeltoft og Hornslet, med henblik på at renovere og tilpasse bygningerne, så administrationen fremover kan huses i to bygninger. Gebyrer og administrationsbidrag Her budgetteres de gebyrer der opkræves i forbindelse med administration af blandt andet byggesager, ejendomsoplysninger, folkeregister, sundhedskort og udenlandske vielser. 3

4 4 of 15 Fælles uddannelse og kurser Der er afsat en række beløb som består af: Personaletiltag kr. Kommunomuddannelse - fællesdel kr. Kommunomuddannelse specialefag kr. Hovedudvalg har kr. til deres aktiviteter Arbejdsmiljøkurser kr. Central lederuddannelse kr. Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm kr. Østjysk ledelsesakademi kr. Der budgetlægges med udgifter til personaletiltag, der blandt andet er tilskud til tværgående (motions)aktiviteter som DHL-stafetten og Vi cykler på arbejde. Budgettet til Kommunomuddannelse er den overenskomstfastsatte efteruddannelse på HK-området. Arbejdsmiljøkurser er tværgående aktiviteter og kursusdage for hele kommunen. Østjysk Ledelsesakademi er et formaliseret samarbejde med Randers, Mariagerfjord, Favrskov og Norddjurs Kommuner om lederuddannelse på diplomniveau samt andre lederudviklingsaktiviteter. Befordring/transport administrationen Kommunens befordringsregler følger statens regler: "For møder, der tilrettelægges i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejdssted, udbetales differencen mellem antallet af kilometer mellem hjem og arbejdssted og det faktisk antal kørte kilometer". I forbindelse med længerevarende uddannelse, der sammenlagt strækker sig over 3 (enkelt)dage ydes befordringsgodtgørelse for kørsel fra privatadressen til uddannelsesinstitutionen tur/retur efter statens takster, lav sats. Abonnementsordninger m.v. Syddjurs Kommune har for enkelte områder, hvor kommunen ikke selv råder over de nødvendige specialister tegnet abonnementsordninger med kommuner og region, som udfører opgaven for kommunen. Afregning med udbetaling Danmark Udbetaling Danmark har gradvist overtaget myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver, så de fremover løses i 5 centrale centre. Det drejer sig om: familieydelser den 1. oktober 2012, barsels dagpenge den 1. december 2012 og folke- og førtidspension samt boligstøtte den 1. marts Kommunerne opkræves et administrationsbidrag af Udbetaling Danmark. For Syddjurs Kommunes vedkommende var det 6 mio. kr. i 2014, hvilket modsvares af en reduktion af lønsummen i borgerservice på 2,75 mio. kr. Det er dermed en udgift som er 3,25 mio. kr. større end da opgaven blev varetaget i kommunal regi, hvilket er kendetegnende for alle kommuner. I aftalen lægges der op til, at Udbetaling Danmark skal effektivisere over de kommende år, så udgiften for kommunerne reduceres. Der har endnu ikke været en reduktion i opkrævningen til kommunerne. Skorstensfejerarbejde Området hviler i sig selv med en administrationsindtægt på ca kr., som skorstensfejerne betaler kommunen for opkrævning og administration. 4

5 5 of 15 Pulje - mindre overførselsudgifter (HOS) Kommunens kontrolenhed under Borgerservice arbejder intensivt med afdækning og dokumentation af socialt bedrageri. Resultaterne opnås i et tæt samarbejde med social- familie- og beskæftigelsesområderne, Skat, Udbetaling DK, institutioner og skoler. Der er budgetteret med at indsatsen med indtægter på 4,65 mio. kr. giver et nettobeløb på 2,5 mio. kr. i Løn og kurser Lønsummerne for administrationen er bortset fra ledelsen fordelt ud til de enkelte afdelingschefer sammen med de beløb til kurser m.v. der er givet til hver afdeling. Beløbene er som følger: 2015 Lønsum: Kurser: Øvrige: I alt: Direktion Afdelingschefer Borgerservice og sekretariatschef HR- og digitaliseringschef Budgetchef Regnskabschef Chef for ældre og sundhedsfremme Familiechef Skolechef Dagtilbudschef Chef for veje, trafik og ejendomme Chef for Plan og Byg, Kultur og udvikling Social- og beskæftigelseschef Chef for natur og miljø Elever i administrationen TR-aflønning adm. personale Lønsum, administration Afdelingerne servicerer og rådgiver fagudvalgene og økonomiudvalget, byrådet og direktionen om såvel faglige som økonomiske anliggender og udarbejder dagsordenssager og uddybende bilag til politisk sagsbehandling. Administrationen arbejder ud fra blandt andet lov om kommunernes styrelse, forvaltningsloven og offentlighedsloven. Borgerservice og sekretariatet Borgerservice er borgernes indgang til den kommunale administration. Borgerservice har med etablering af Callcenter, Kviksvar og Medbetjening sat yderligere fokus på effektivisering af de mange henvendelser til Borgerservice. Cirka personlige henvendelser Cirka telefoniske. henvendelser over Callcenter i Borgerservice Henvendelser via cirka Papirpost/scanning til organisationen: cirka Der vil også i 2015 være en stor indsats i forhold til den øgede digitalisering, hvor borgerne skal bruge selvbetjeningsløsninger og digital post. Der vil blive afholdt kurser, temadage, workshops mm. i samarbejde med bibliotekerne, datastuer og andre, for at sikre størst mulig læring og tryghed for de mange nye brugere. 5

6 6 of 15 Borgerservice Syddjurs er en af initiativtagerne til Den Digitale Hotline, som er et samarbejde mellem de 19 kommuner i Region Midt, hvor borgerne, i en udvidet åbningstid, kan få hjælp, hvis de støder ind i problemer i forbindelse med de kommunale digitale løsninger. Borgerservice beskæftiger sig med fleksydelse, pension, enkeltydelser til pensionister, økonomisk administration af sygedagpenge og barselsdagspenge, fripladser, tilskud til privat børnepasningsordning, billedlegitimationskort til unge over 16 år, vielser i Syddjurs, begravelseshjælp, pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, sygesikringsrefusioner, lån til betaling af Ejendomsbeskat, ejerskifteadministration (skøder), afregning til skorstensfejer, opkrævning af kommunens udeståender. Desuden central postfordeling, scanning mm. Direktionssekretariatet udfører sekretariatsfunktioner for borgmester, direktion, udvalg og byråd, herunder dagsordener. Derudover arbejdes der med køb og salg af fast ejendom, betjening af sekretariat for husleje- og beboerklagenævn på Djursland, Juridisk rådgivning ift. hele organisationen, sagsbehandlingsopgaver, alkoholbevilling, lukkelov mm., arkiv og journalisering, koordinering af kommunens samlede brug af elektronisk dokumenthåndtering (ESDH), afholdelse af valg, intern og ekstern kommunikation, koordinering af internetportalerne og intranet, forsikringsadministration samt udviklingsopgaver for hele organisationen. Teamet for helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) skal afdække og dokumentere socialt bedrageri. Det sker i et tæt samarbejde med social- familie- og beskæftigelsesområderne, Skat, Udbetaling DK, Institutioner og skoler. HR og digitalisering HR-delen administrerer løn for cirka medarbejdere svarende til cirka fuldtidsstillinger. Der administreres ud fra 45 forskellige overenskomster og bruges forskellige ansættelsesformer såsom overenskomstansættelser, tjenestemandsansættelser, ansættelser i fleksjob, seniorjob og forskellige jobtilskudsordninger. Kommunens aftaleholdere kan få vejledning i lønspørgsmål og sparring i forhold ansættelsessamtaler, lønindplacering, medarbejdersamtaler og forhandlinger med faglige organisationer. Udviklingskonsulenter og arbejdsmiljøkonsulent løser opgaver i forbindelse med MED-organisationen, arbejdspladsvurderinger (APV), ledernetværk, konflikthåndtering, innovation og Den offentlige lederuddannelse (DOL) i Østjysk Ledelsesakademi. Digitaliseringsdelen består af: Kommunens IT drift og udvikling, teknologiprojekter, understøttelse af fagområdernes initiativer til effektivisering via digitalisering, samt kommunens tekniske løsninger til Internet, Web og digital udvikling. Ligeledes har afdelingen ansvaret for kommunens digitale informationssikkerhed og overholdelse af Persondataloven. Kommunens IT driftscenter varetager opgaver i forbindelse med Serverdrift og datalager: inklusive lager (storage), operativsystem, netværksfundament (backbone), sikkerhedskopiering (backup), kørsel af jobs i it-systemerne (batchafvikling) og overvågning. Systemsupport: Driftsopgaver og vedligehold af it-platformen: Vedligeholdelse og udskiftning og udrulning af klienter/arbejdsstationer, administration af tekniske applikationer og databaser, fejlretning og udvikling ud fra ændringsønsker. Licenser Sikkerhed operativsystemer, Backoffice / IT Sikkerhedsløsninger / PC ere / Tynde klienter / IP telefoner/ mobiltelefoner / print / scan / kopi Citrix: Licenser Citrix klienter / Powerfuse / sikkerhedspakker og overvågningssystemer Lokalt og eksternt netværk: Internet / LAN / WAN / Web Sikkerhed og Overvågning Brugersupport,, brugeradministration, funktionel brugersupport, fejlretning og support af brugerudstyr og periferienheder. Helpdesksystemer Brugerstyring (Active Directories) Indkøb og salg (webshop) 6

7 7 of 15 Virksomheds- og fagsystemer der er fagområders og institutioners digitale systemer til sagsbehandling, Web og digital automatisering og robotteknologi Afprøvning af nye teknologier og løsninger Teamet for projektstyring, effektivisering, web og digital udvikling varetager opgaver i forbindelse med geografiske informationssystemer (GIS) og IT- og Informationssikkerhed, herunder fagområdernes Sags- data og IT sikkerhed inden for relevante område samt projektforslag til forbedringer og rationalemuligheder vedrørende kommunens sagsbehandling. Budget og Regnskab, der samlet udgør økonomistaben. Økonomistaben servicerer byrådet, direktionen og aftaleholdere i form af rådgivning og støtte i alle spørgsmål vedrørende budgetlægning, den økonomiske styring af budget, budgetopfølgning og regnskab. Borgere, presse, ministerier, styrelser, KL, analyseinstitutter m.v. serviceres i forhold til samme opgaver, som del af kommunens informationsopgaver og myndighedsopgaver vedr. budget og regnskab. Økonomistaben har endvidere opgaver i forbindelse med udbud og indkøbsaftaler, vejledning, kontrol og brugeradministration af kommunens økonomisystem samt sagsbehandling vedrørende likviditet, lån, leasing og, garantier. Der er cirka 410 brugere af kommunens økonomisystem, hvori der cirka årligt håndteres fakturaer, udstedes 6600 regninger, og afstemmes 670 konti. Ældre og sundhedsfremme Afdelingen hjælper sundheds og omsorgschefen med faglig, administrativ og økonomisk styring af ældre og sundhedsområdet. Derudover varetager medarbejderne visitation til en række kørselsordninger og administration af boligvisitation til ældre. Familie Familieafdelingens administrative budget dækker udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier. Budgettet dækker endvidere de administrative støttefunktioner, der ydes i Familieafdelingens sekretariat og ledergruppe. Familieafdelingen yder rådgivning og vejledning til børn og unge og deres forældre. Familieafdelingen foretager endvidere børnefaglige undersøgelser, når der optræder forhold, som giver anledning til bekymring for barnets eller den unges sundhed og trivsel. Den særlige støtte til børn og unge omfatter tillige støtte familier med og kronisk syge børn og børn med funktionsnedsættelser. Den børnefaglige undersøgelse foretages i et samarbejde med familien og professionelle personer i barnets netværk som f.eks. skole og dagtilbud, der bistår Familieafdelingen med at afklare, om der er behov for at iværksætte støtteforanstaltninger i forhold til barnet eller familien. Familieafdelingen varetager desuden visse opgaver indenfor godkendelse af og tilsyn med aflastnings- og plejeforanstaltninger. Skole Budgettet dækker udgifter til løn og kurser/efteruddannelse for 3 administrative medarbejdere. Skoleafdelingens medarbejdere varetager sammen med skolechefen den faglige, administrative, økonomiske, pædagogiske og personalemæssige ledelse og styring af folkeskoleområdet og Syddjurs Ungdomsskole. Herudover serviceres det politiske niveau, direktionen, andre interne afdelinger, eksterne samarbejdspartnere og borgere samt ministerier og styrelser m.fl. i forhold til spørgsmål, statistik og andre oplysninger om skoleområdet. Skoleafdelingens løbende driftsopgaver består blandt andet af: 7

8 8 of 15 Budgetlægning, budgetopfølgning, økonomistyring, økonomiske controlleropgaver Tilvejebringelse af relevant ledelsesinformation Tilsyn og kontrol vedrørende overholdelse af undervisningspligten for børn i den skolepligtige alder Elevadministration i tæt samarbejde med skolesekretærerne Sagsbehandling vedrørende ansøgninger om tilskud til efterskoleophold og ansøgninger om udsættelse af skolestart Tilskud til friskoler Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for skoleledere Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i tæt samarbejde med skolelederne og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Iværksættelse og gennemførelse af fælles skoleudviklingsprojekter på tværs af skolerne Skoleafdelingen betaler årligt ca regninger hvoraf hovedparten omhandler befordring af elever og mellemkommunal betaling for undervisning på tværs af kommunegrænser i forhold til frit skolevalg, anbragte børn samt elever på specialskoler m.fl. Dagtilbud og daginstitutioner Afdelingen hjælper dagtilbudschefen med faglig, administrativ styring af dagplejen og daginstitutionerne. Derudover medvirker dagtilbudsområdet med sekretærbistand for børn og ungeudvalget. Den samlede pladsanvisning varetages ligeledes, ligesom medarbejderne understøtter områdets brug af institutionssystemet, som bl.a. styrer forældrebetalinger på daginstitutionsområdet. Natur, Virksomheder og vand Afdelingens arbejdsområder er planlægning, myndighedsbehandling og tilsyn i forhold til Landbrug, Vandløb, naturpleje og forvaltning, fredningsbestemmelser, industrimiljø, drikkevandforsyning, grundvand, miljøgodkendelser og tilladelser, råstoffer, badevandskvalitet (herunder Blå Flag ordning), affald og spildevand. Endvidere arbejdes der med relevante sektorplaner, kommuneplan 2008, de nationale vand- og naturplaner med tilhørende egne handleplaner. Veje, trafik, ejendomme og ejendomsadministration I team Veje- og Trafik arbejdes der med planlægning på vej- og parkområdet, projektering og styring af byggemodningsopgaver, samarbejde med driftsafdelingen Natur- og Vejservice, drift af havne, koordinering af kørsel med busser og anden personbefordring samt udbud af samme. I team Ejendomme arbejdes der med planlægning og styring af bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af kommunalt ejede udenomsarealer, energistyring og energiforbrug i kommunalt ejede bygninger, bortset fra udlejningsboliger indenfor ældre- og voksen/handicapområdet samt deltagelse i byggestyring for kommunale byggeprojekter og omkring støttet byggeri mm. Plan og Byg, Kultur og udvikling Afdelingen er opdelt i to lige store områder Plan, udvikling og kultur samt Byggeri, landzone og BBR. Plan, udviklings og kulturområdet arbejder ud fra lov om planlægning og lov om byfornyelse. Lov om folkeoplysning, lov om musikskoler, biblioteker etc. og serviceloven. I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver: Overordnet planlægning i form af særlige tillæg til kommuneplan 2009, planstrategi og ny kommuneplan Konkret planlægning i form af lokalplaner, 42 erklæringer, Plansystem.dk og Helhedsplanlægning, som skilte- facademanual, arkitekturpolitik mv. Bosætning (strategiudvikling, velkomstmateriale) Distriktsudvikling (distriktsråd, LAG) 8

9 9 of 15 Projektkatalog (Byudvikling, Byfornyelse og byforskønnelse) Landsbypuljen By-/områdefornyelse (områdefornyelsesprojekter, byfornyelsesprojekter, bygningsforbedringsudvalg) Erhvervsudvikling (turismeudvikling, turismestrategi, turistpolitisk handlingsplan, kommunal erhvervsservice, Business Region Århus) Fundraising (egne projekter) Udviklingsprojekter (eks. Kalø Bugt) Kultur- og Fritidspolitikken Børnekultur: Børnekulturelt samvirke, børneteater, inspirationsdage Formidling (Kommunikationsstrategi, Djurs Live, festivalguide, foreningsfoldere) Kulturring Østjylland (kulturaftale ) og Kulturhovedstad 2017 Events- og aktiviteter så som Kultur- og fritidskonference, Barda, Kulturnat, Børnekulturnat Hertil kommer opgaver i forhold til Museum Østjylland, Syddjurs Biblioteker, Syddjurs Musikskole, Syddjurs Billedskole, Syddjurs Egnsteater, Kulturskoler samt Kulturens huse: Kom-Bi Hornslet, Aktivitetshuset Ebeltoft, Hotellet Rønde, Brændpunktet og Forsamlingshusene i Syddjurs samt Naturcenter Syddjurs. Byg, landzone og BBR-området arbejder ud fra Byggeloven, Planloven, BBR-loven samt Beslutning om differentieret sagsbehandling i Syddjurs Kommune og Servicemål for byggesagsbehandling i Syddjurs Kommune. I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver: Forespørgsler, Forhåndsvurderinger og Forhåndsdialog Ansøgninger om byggetilladelse, dispensation og landzonetilladelse Anmeldelse af byggeri Tilsyn Klagesager Skimmelsvampsager Nedlæggelse af boliger Lovliggørelsessager, herunder Lovliggørelse af beboelser i sommerhuse i by og landzone ejendomsavanceerklæringer og udstykningserklæringer Grundejerforeningsvedtægter Bygningsbevaringsudvalg, screeninger og bevaringsværdige bygninger Skiltetilladelser BBR-registreringer, telefon og borgerbetjening i den forbindelse samt sagsstyring, arkivering m.v. Social og beskæftigelsesområdet Jobcentret forestår administration i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats herunder myndighedsudøvelsen overfor ledige borgere på henholdsvis dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, revalidering, ledighedsydelse, personer i fleksjob og personer der ikke modtager ydelse, men som er berettiget til indsats efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herunder unge årige) Ydelseskontoret forestår bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelserne; kontanthjælp, uddannelseshjælp, starthjælp, introduktionsydelse og hjælp til repatriering samt hjælp i særlige tilfælde, herunder enkeltydelser, sygebehandling, samværsudgifter og flytteudgifter. Desuden administration og udbetaling af aktiveringsydelse, revalideringsydelse, forrevalideringsydelse, ledighedsydelse samt løntilskud til både forsikrede og ikke forsikrede ledige. Herudover udbetaling af løntilskud til virksomheder for personer i fleksjob og skånejob, tilskud til voksenlærlinge, tilskud til mentor og personlig assistance. Desuden administrerer Ydelseskontoret alle tillægsydelser i forhold til beskæftigelsesindsatsen, inkl. sygedagpengemodtagerne. Selve bevillingen og udbetalingen af sygedagpenge foregår i Borgerservice. 9

10 10 of 15 Afdelingen Visitation og hjælpemidler forestår visitation af ca borgere årligt til pleje og praktisk hjælp, handicapkørsel, boligvisitation og hjemmetræning m.m. Den enkelte visitator har ca. 200 borgerbesøg årligt og ca telefonkontakter med borgerne årligt. Derudover forestår afdelingen visitation til hjælpemidler, boligændringer og personlige kropsbårne hjælpemidler m.m. Den enkelte sagsbehandler har her ca. 180 borgerbesøg og 2300 telefonkontakter årligt. Socialcenter forestår alle myndighedsopgaver i forbindelse med botilbud efter 107,108, bostøtte efter 85, aktivitetstilbud efter 103,104 samt sagsbehandling vedrørende borgerstyret personlig assistance, handicapbiler og 96 og 97. Elever i administrationen For at fremme brugen af kontorelever i alle afdelinger og på tværs i organisationen er budgettet til elever i administrationen afsat særskilt, så de ikke indgår i afdelingernes lønsummer. TR-aflønning adm. personale For at fremme tilstedeværelsen af tillidsrepræsentanter uafhængigt af afdelingernes lønsummer og organisering i øvrigt er der afsat et særskilt budget der kan kompensere de afdelinger der får valgt tillidsrepræsentanter. Fælles service funktioner Udgifterne til kontorhold for alle administrationsbygninger administreres af direktionssekretariatet. Her indgår også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening, udgifter til revision, rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver. Forsikringsafdelingen Syddjurs Kommune blev selvforsikret på arbejdsskadeområdet pr. 1. januar Ordningen administreres centralt i forsikringsafdelingen. For 2015 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 3,9 mio. kr. Budgettet er fordelt på et antal funktionsområder svarende til de områder, hvor der er personale ansat. Beløbet er ikke tilstrækkeligt til at dække udgifterne på området, hvorfor der løbende sker et forbrug af den oparbejdede pulje. Der skal i de kommende år afsættes ca. 6 mio kr. årligt, for at dække de løbende udgifter, samt betalinger til mén og tabt arbejdsfortjeneste. Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner pr.1. august i det givne regnskabsår. Præmien udgiftsføres på de relevante funktionsområder. Præmien indtægtsføres på en intern forsikringspulje til arbejdsskader. Her afholdes også udgifterne vedr. arbejdsskadeforsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikringsselskabs administration af bestemte sager m.v. Årets resultat overføres ved regnskabsårets afslutning til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt, skal hvile i sig selv. I henhold til den udarbejde aktuarberegning skal der hensættes 43,7 mio kr. i regnskabet. Der er oparbejdet en pulje på 8,9 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. Puljen er nedskrevet med 2 mio. kr. i Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Generelt siges det at 2% af skaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu. Hvis opsparingen viser sig at være for lille, må situationen tages op til fornyet behandling i forbindelse med kommende budgetter. 10

11 11 of 15 I forbindelse med overgangen til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisiko på øvrige områder, er der oparbejdet en pulje til forebyggende foranstaltninger. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg, videoovervågning på institutionerne og sikring mod lynnedslag. Som et konkret eksempel på den fremtidige anvendelse af forebyggelsesmidlerne, arbejdes der i 2012, 2013 og 2014 med en markant forbedring af alarmer og adgangskontrol i kommunens bygninger, for at kunne leve op til forsikringsbetingelser. Der vil også være en række projekter på arbejdsmiljøområdet, som med fordel kan bearbejdes for at reducere skadesfrekvenserne. I 2011 og 2012 har der været en række store skader i form af brande og oversvømmelser, og ikke mindst branden på Jobcentret i Kolind. Der har løbende været dialog med forsikringsselskabet IF om skaderne, der på bygning og løsøre betyder at selskabet også inden storbranden har haft et større underskud på forretningen i Syddjurs Kommune. Efter branden i Kolind i 2012 har der været en præmiestigning på 125% svarende til kr. Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere og derfor er der budgetteret med kr. i 2014 og 2015 samt kr. i 2016 og 2017, for at få etableret disse anlæg. Det vurderes nødvendigt, for at der fortsat kan tegnes de nødvendige forsikringer. Administrativ IKT, Digitalisering Budgettet til den administrative IT platform, netværk, programlicenser og serviceaftaler, support og udvikling er samlet på dette område. Budgettet skal kunne dække digitalisering og forarbejdet til eventuel automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/netværk og relevante leasingomkostninger. En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes, samt at afdelingen arbejder professionelt og målrettet med at understøtte Syddjurs Kommunes daglige drift og med til at skabe merværdi af IT anvendelsen og skabe det solide, driftssikre og fleksible grundlag for at forretningen Syddjurs kommune kan få mest mulig værdi ud af IT investeringer. Tværoffentlige digitaliseringsstrategier, KOMBITs monopolbrudsprogram og Effektiv digital selvbetjening. HR og Digitalisering varetager koblingen mellem de lokale digitaliserings- og effektiviseringsinitiativer og Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, da en stor del af de kommunale projekter kræver tæt samarbejde med staten og regionerne om den digitale dagsorden. Målet er at give borgerne en bedre og mere fleksibel service og samtidig effektivisere kommunernes administration. KOMBIT Monopolbrudsprogrammet, , skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på itløsninger på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt. Der er gevinster at hente i disse udbud på monopolområderne, bl.a. via øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. HR og Digitalisering koordinerer og understøtter den lokale implementering af de nye it-løsninger. De borgere, der kan betjene sig selv, skal gøre det. Det er målet, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser, som er omfattet af Obligatorisk digital selvbetjening, skal være digitale i Syddjurs Kommune skal derfor sikre, at borgerne kan få god digital service ved at have brugervenlige løsninger. Effektiv digital selvbetjening (EDS) er et fællesoffentligt program der skal sikre, at der er gode og effektive digitale løsninger på de områder, hvor det bliver obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt. HR og Digitalisering koordinerer og understøtter den lokale udrulning af EDS-bølgerne. 11

12 12 of 15 Digitale Fagsystemer og drift: Syddjurs Kommune benytter sig af digitale fag- og virksomhedssystemer og kommunikation, som samlet udgør ca. 38 mio. kr. årligt. Hovedparten af de leverandørbaserede sagsbehandlingssystemer, tvangssystemer og virksomhedssystemerne er leveret af KMD. Der pågår pt. forhandlinger mellem KL/ KOMBIT og KMD om nedsættelse af den årlige betaling, og vi har skønnet at besparelsen i 2014 udgør ca. 1,3 mio. kr. Dette er indarbejdet i budgettet. Egenudvikling og drift af egne programmer og systemer: Siden 2012 har IT og Digitalisering søgt at skabe dels et økonomisk rationale og dels udvikling af egne programmer til understøttelse af Syddjurs Kommunes digitale effektivisering og udvikling. Det er lykkedes at erstatte lejede programmer med egenudviklede, og i et samarbejde med 17 andre kommuner i OS2web, er det forventningen at der samlet set er skabt en nettobesparelse på ca. 1.5 mio kr. årligt. Rådhusprojektet Understøttelsen af den fleksible medarbejder i Syddjurs Kommune vil gennem Rådhusprojektet optage en stor del af ressourcerne i IT og Digitalisering i 2015 og En ny it-platform og et nyt telefonsystem skal rulles ud til alle administrative medarbejdere. Sideløbende skal medarbejderne kompetenceudvikling sættes i fokus. Det vil foregå gennem tilrettelagte workshops og gennem opbygning af superbrugerorganisation. Rådhusprojektet har den konsekvens at serverrummet i Rønde skal nedlægges og der skal findes et alternativ til både infrastruktur og serverdrift. I 2013 foretog vi de indledende øvelser til et nyt knudepunkt for Syddjurs Kommunes fiber infrastruktur på Plejehjemmet, Hovedgaden 79, 8410 Rønde. I udbydes serverdriften og infrastruktur tilkøbes as-a-service via en hosting af den rå hardware kapacitet hos en udbyder. Højhastighedsnet/ Optiske fibre i hele kommunen: IT- og digitalisering er i både 2014 og 2015 aktive deltagere i et helhedsorienteret kommunalt IT infrastrukturprojekt, og deltager med investering og implementering af optiske fibre til hele kommunen, som et udgangspunkt for blandt andet digitale velfærdstjenester og digital kommunikation, og samtidig skal højhastighedsnettet være med til at understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune. Ovennævnte betyder, at der i driftsbudgettet for administrativ IKT for 2013, 2014 og 2015, er indeholdt 1,1 mio. kr. årligt til udbygning af backbone, og implementering af fiberinfrastruktur til landsbyerne m.v. i hele kommunen. Til drift af infrastrukturen er der i budgettet afsat kr. årligt til service, vedligehold og opdatering af eksisterende fiberinfrastruktur. Initiativerne i afdelingen i 2015 og 2016 retter sig mod: - at optimere kommunens organisations udnyttelse og kompetencer til udnyttelse af IT systemer, kommunikationssystemer og kontorplatforme samt igangsatte digitaliseringer som gør opgaverne lettere. - At nedlægge serverrum i Rønde og udbyde serverdrift - at understøtte den fleksible medarbejder i Syddjurs Kommune, således at alle relevante medarbejdere, for alvor udnytter mulighederne for at udføre opgaverne ved at udnytte de teknologiske effektiviseringer og samtidig finde potentialer for optimering. 12

13 13 of 15 - at igangsætte initiativer til, at alle medarbejdere i Syddjurs bliver digitale og kan tilgå medarbejderportaler og digitale services og udvalgte indberetninger. - Teknisk og organisatorisk at understøtte både nationale og fagområders initiativer til borger og virksomhedsselvbetjening Skole IKT Administrativ IKT i Syddjurs udfører driften af skolernes netværk efter aftalt SLA (service level agreament). Skolernes programmel og relevante skolesystemer finansieres af skoleområdet. Diverse overenskomstpuljer Der er i denne pulje især afsat beløb til seniorpolitiske initiativer, der skal fordeles på hovedorganisationsniveau. Beløb og fordeling skal aftales med organisationerne Administrativ organisation anlæg IT-løsning i Rønde Administration Hornslet ombyg Administration Ebeltoft ombyg Bevilling i alt Der er afsat beløb til samling af kommunens administration i to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet. Samlingen kræver ombygning i Hornslet og ombygning og tilbygning i Ebeltoft samt en ITløsning i netværksknudepunktet i Rønde. For administrationsbygningerne arbejdes der med et ratioprincip for antallet af arbejdspladser, således at byggeomkostningerne reduceres. Finansieringen af projektet kommer fra en forsikringssum i 2013 efter at en administrationsbygning i Kolind er brændt Erhvervsudvikling og turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Turisme Bevilling i alt Norddjurs og Syddjurs Kommune driver en fælles turismefremmeorganisation, Destination Djursland. Kommunerne overtog i 2011 finansieringen af væksthusene og den specialiserede erhvervsservice og kompenseres for udgiften over bloktilbuddet. For Region Midtjyllands vedkommende varetages den specialiserede erhvervsservice for virksomheder af VæksthusMidt og bevillingen hertil udgør kr. Den resterende del af bevillingen dækker det øvrige erhvervs- og turistområde. Det omfatter kommunens lokale erhvervsservice. Den lokale erhvervsservice har siden 2009 været udliciteret og omfatter bl.a. iværksætter- og virksomhedsrådgivning, mentorordninger, iværksætterkurser og etablering og facilitering af forretningsnetværk, vækstgrupper og erfa-grupper. Bevillingen indeholder endvidere Syddjurs Kommunes faste bidrag til en række samarbejder herunder Business Region Aarhus og det fælles midtjyske EU-kontor i Bruxelles. Bevillingen dækker derudover markedsføring, der gennem markedsførende og identitetsskabende tiltag skal skabe synlighed omkring Syddjurs Kommune og mulighederne for at drive erhverv i kommunen. 13

14 14 of 15 Ligeledes dækker bevillingen udviklingsopgaver, der skal sikre realiseringen af politisk besluttede udviklingsprojekter herunder letbanesamarbejdet samt medfinansiering af den regionale megasatsning på turisme. Desuden er et beløb afsat til udgifter i forbindelse med afholdelse af offentlige møder, deltagelse i konferencer, efteruddannelse m.v Lønpuljer Lønpuljer Barselsudligningsordning Tjenestemandspensioner Bevilling i alt Lønpuljer Fra KTO-forliget for 2008 til 2010 står tilbage en mindre pulje til udmøntning i henhold til aftalte organisationsforhandlinger Barselsudligningsordning Hver kommune eller region skal etableres en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet er at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd. I Syddjurs Kommune er det aftalt at der under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ydes kompensation for forskellen mellem dagpengerefusion og den pågældendes sædvanlige løn. Der er således mulighed for at indsætte vikar under hele orloven. Tjenestemandspensioner Kommunerne skal vælge en afregningssats for indbetaling til tjenestemandspensioner. Der er som budgetforudsætning valgt den mindste af de satser som Sampension tilbyder. Syddjurs Kommune har anvendt en forudsætning om pensionering ved 65 år. Pension til politikere udbetales også fra denne pulje. 14

15 15 of 15 Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde Jordforsyning anlæg Salg af grunde Bevilling i alt Budgettet indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde på årligt 10 mio. kr Ejendomme anlæg Salg af administrationsbygning i Rønde Salg af museumsbygning Ebeltoft Bevilling i alt I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev det besluttet at sælge administrationsbygningen i Rønde til fremtidigt plejecenter. Derudover forventes et muligt salg af museumsbygning, som følge af et fremtidigt samarbejde med Maltfabrikken Redningsberedskab Syddjurs redningsberedskab Bevilling i alt Området drives i samarbejde med Norddjurs Kommune med udgangspunkt i en samordningsaftale. Udgifterne fordeles mellem de to kommuner efter indbyggertal. Det kommunale redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer i vandløb og havne. Det kommunale redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. I Syddjurs Kommune er der brandstationer i Ebeltoft, Knebel, Kolind, Rønde og Hornslet. Derudover er der to garager og undervisningslokale ved materielgården i Hornslet. 15

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

1 of 20. Indholdsfortegnelse

1 of 20. Indholdsfortegnelse 1 of 20 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget regnskabsbemærkninger...2 10.642 Politisk organisation drift...2 10.645 Administrativ organisation drift...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...8 10.648

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: 81.38.04-A00-3-13 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere