Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune"

Transkript

1 1 of 15 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget...2 Administration Politisk organisation Administrativ organisation Administrativ organisation anlæg Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer...14 Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde Jordforsyning anlæg Ejendomme anlæg Redningsberedskab

2 2 of 15 Økonomiudvalget Udvalget har i 2015 en samlet driftsbevilling på netto 268,2 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 11,3 mio. kr. i udgift og 10,0 mio. kr. i indtægt. Bemærkninger til finansieringssiden udarbejdes først i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2015, idet de i høj grad afhænger af den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL samt statens udmeldinger af tilskud og udligning i starten af juli måned Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer Redningsberedskab I alt drift Administrativ organisation Jordforsyning Ejendomme I alt anlæg Bevilling i alt excl. finansiering Administration Politisk organisation Tilskud til kandidatlister Pol. Org. - Byrådsmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Andet Valg Bevilling i alt Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2015 skal indgives til kommunen inden udgangen af Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 6,50 kr. i 2013 og reguleres hvert år af Indenrigs- og Socialministeriet. Der ydes ikke tilskud til en kandidatliste, der har fået færre end 100 stemmer. Primært er der afsat budget til udgifter til byrådet, herunder vederlag, rejseudgifter, udgifter til møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Vederlaget til politikere for at sidde i byrådet er lovbestemt og udgør ca kr. årligt. Derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele yderligere vederlag til det samlede formands og udvalgsarbejde på mellem % af borgmestervederlaget. I Syddjurs Kommune tildeles en formand for et stående udvalg 25%, 1. Viceborgmester 10%, formanden for Børn & Ungeudvalget 2,5%, samt 110% til fordeling for 26 udvalgsposter i de stående udvalg. Sammenlagt er det 237,5 % af borgmestervederlaget. Fra 2012 er der vederlag til et menigt medlem af Børn- og ungeudvalget. 2

3 3 of 15 Der er endvidere afsat beløb til en række råd og nævn, bl.a. huslejenævn og beboerklagenævn hvor der er samarbejde med Norddjurs Kommune, derudover ældreråd, handicapråd og hegnssyn. Der udbetales lovbestemte diæter til medlemmer af handicapråd og ældreråd for deltagelse i møder. Der er afsat beløb i 2015, 2016 og 2018 til afholdelse af EU valg, folketingsvalg og folkeafstemning. I 2017 afsættes beløb til et kommunevalg Administrativ organisation Sparepulje Administrationsbygninger Gebyr og administrationsbidrag Fælles uddannelse og kurser m.v Befordring/transport Administrationen Abonnementsordninger m.v Afregning til Udbetaling Danmark Skorstensfejerarbejde Pulje - mindre overførselsudgifter (HOS) Løn og kurser Administration vedrørende jobcentre Div. indtægter og udgifter efter forskellige lovgivninger Fælles service funktioner Forsikringsafdelingen Arbejdsskadeforsikring Administrativ IKT Skole IKT, generel Diverse overenskomstpuljer Borgerservice, diverse Pas og kørekort Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat Bevilling i alt Sparepulje Der er fra midten af 2015 indarbejdet en effektiviseringsgevinst i forhold til samling af administrationen i 2 administrationsbygninger. Besparelsen herved er indarbejdet som 3 mio. kr. i mindreforbrug gældende fra sommeren 2015, det vil sige med halvårsvirkning på 1,5 mio. kr. i Derudover indeholder puljen også andre mindre beløb fra tidligere sparerunder og initiativer. Administrationsbygninger Syddjurs Kommune har administrationsbygninger i Ebeltoft, Hornslet og Rønde. Til bygningerne er der afsat budget til indvendig vedligeholdelse, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter. I 2014 rykker håndværkerne ind i Ebeltoft og Hornslet, med henblik på at renovere og tilpasse bygningerne, så administrationen fremover kan huses i to bygninger. Gebyrer og administrationsbidrag Her budgetteres de gebyrer der opkræves i forbindelse med administration af blandt andet byggesager, ejendomsoplysninger, folkeregister, sundhedskort og udenlandske vielser. 3

4 4 of 15 Fælles uddannelse og kurser Der er afsat en række beløb som består af: Personaletiltag kr. Kommunomuddannelse - fællesdel kr. Kommunomuddannelse specialefag kr. Hovedudvalg har kr. til deres aktiviteter Arbejdsmiljøkurser kr. Central lederuddannelse kr. Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm kr. Østjysk ledelsesakademi kr. Der budgetlægges med udgifter til personaletiltag, der blandt andet er tilskud til tværgående (motions)aktiviteter som DHL-stafetten og Vi cykler på arbejde. Budgettet til Kommunomuddannelse er den overenskomstfastsatte efteruddannelse på HK-området. Arbejdsmiljøkurser er tværgående aktiviteter og kursusdage for hele kommunen. Østjysk Ledelsesakademi er et formaliseret samarbejde med Randers, Mariagerfjord, Favrskov og Norddjurs Kommuner om lederuddannelse på diplomniveau samt andre lederudviklingsaktiviteter. Befordring/transport administrationen Kommunens befordringsregler følger statens regler: "For møder, der tilrettelægges i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejdssted, udbetales differencen mellem antallet af kilometer mellem hjem og arbejdssted og det faktisk antal kørte kilometer". I forbindelse med længerevarende uddannelse, der sammenlagt strækker sig over 3 (enkelt)dage ydes befordringsgodtgørelse for kørsel fra privatadressen til uddannelsesinstitutionen tur/retur efter statens takster, lav sats. Abonnementsordninger m.v. Syddjurs Kommune har for enkelte områder, hvor kommunen ikke selv råder over de nødvendige specialister tegnet abonnementsordninger med kommuner og region, som udfører opgaven for kommunen. Afregning med udbetaling Danmark Udbetaling Danmark har gradvist overtaget myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver, så de fremover løses i 5 centrale centre. Det drejer sig om: familieydelser den 1. oktober 2012, barsels dagpenge den 1. december 2012 og folke- og førtidspension samt boligstøtte den 1. marts Kommunerne opkræves et administrationsbidrag af Udbetaling Danmark. For Syddjurs Kommunes vedkommende var det 6 mio. kr. i 2014, hvilket modsvares af en reduktion af lønsummen i borgerservice på 2,75 mio. kr. Det er dermed en udgift som er 3,25 mio. kr. større end da opgaven blev varetaget i kommunal regi, hvilket er kendetegnende for alle kommuner. I aftalen lægges der op til, at Udbetaling Danmark skal effektivisere over de kommende år, så udgiften for kommunerne reduceres. Der har endnu ikke været en reduktion i opkrævningen til kommunerne. Skorstensfejerarbejde Området hviler i sig selv med en administrationsindtægt på ca kr., som skorstensfejerne betaler kommunen for opkrævning og administration. 4

5 5 of 15 Pulje - mindre overførselsudgifter (HOS) Kommunens kontrolenhed under Borgerservice arbejder intensivt med afdækning og dokumentation af socialt bedrageri. Resultaterne opnås i et tæt samarbejde med social- familie- og beskæftigelsesområderne, Skat, Udbetaling DK, institutioner og skoler. Der er budgetteret med at indsatsen med indtægter på 4,65 mio. kr. giver et nettobeløb på 2,5 mio. kr. i Løn og kurser Lønsummerne for administrationen er bortset fra ledelsen fordelt ud til de enkelte afdelingschefer sammen med de beløb til kurser m.v. der er givet til hver afdeling. Beløbene er som følger: 2015 Lønsum: Kurser: Øvrige: I alt: Direktion Afdelingschefer Borgerservice og sekretariatschef HR- og digitaliseringschef Budgetchef Regnskabschef Chef for ældre og sundhedsfremme Familiechef Skolechef Dagtilbudschef Chef for veje, trafik og ejendomme Chef for Plan og Byg, Kultur og udvikling Social- og beskæftigelseschef Chef for natur og miljø Elever i administrationen TR-aflønning adm. personale Lønsum, administration Afdelingerne servicerer og rådgiver fagudvalgene og økonomiudvalget, byrådet og direktionen om såvel faglige som økonomiske anliggender og udarbejder dagsordenssager og uddybende bilag til politisk sagsbehandling. Administrationen arbejder ud fra blandt andet lov om kommunernes styrelse, forvaltningsloven og offentlighedsloven. Borgerservice og sekretariatet Borgerservice er borgernes indgang til den kommunale administration. Borgerservice har med etablering af Callcenter, Kviksvar og Medbetjening sat yderligere fokus på effektivisering af de mange henvendelser til Borgerservice. Cirka personlige henvendelser Cirka telefoniske. henvendelser over Callcenter i Borgerservice Henvendelser via cirka Papirpost/scanning til organisationen: cirka Der vil også i 2015 være en stor indsats i forhold til den øgede digitalisering, hvor borgerne skal bruge selvbetjeningsløsninger og digital post. Der vil blive afholdt kurser, temadage, workshops mm. i samarbejde med bibliotekerne, datastuer og andre, for at sikre størst mulig læring og tryghed for de mange nye brugere. 5

6 6 of 15 Borgerservice Syddjurs er en af initiativtagerne til Den Digitale Hotline, som er et samarbejde mellem de 19 kommuner i Region Midt, hvor borgerne, i en udvidet åbningstid, kan få hjælp, hvis de støder ind i problemer i forbindelse med de kommunale digitale løsninger. Borgerservice beskæftiger sig med fleksydelse, pension, enkeltydelser til pensionister, økonomisk administration af sygedagpenge og barselsdagspenge, fripladser, tilskud til privat børnepasningsordning, billedlegitimationskort til unge over 16 år, vielser i Syddjurs, begravelseshjælp, pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, sygesikringsrefusioner, lån til betaling af Ejendomsbeskat, ejerskifteadministration (skøder), afregning til skorstensfejer, opkrævning af kommunens udeståender. Desuden central postfordeling, scanning mm. Direktionssekretariatet udfører sekretariatsfunktioner for borgmester, direktion, udvalg og byråd, herunder dagsordener. Derudover arbejdes der med køb og salg af fast ejendom, betjening af sekretariat for husleje- og beboerklagenævn på Djursland, Juridisk rådgivning ift. hele organisationen, sagsbehandlingsopgaver, alkoholbevilling, lukkelov mm., arkiv og journalisering, koordinering af kommunens samlede brug af elektronisk dokumenthåndtering (ESDH), afholdelse af valg, intern og ekstern kommunikation, koordinering af internetportalerne og intranet, forsikringsadministration samt udviklingsopgaver for hele organisationen. Teamet for helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) skal afdække og dokumentere socialt bedrageri. Det sker i et tæt samarbejde med social- familie- og beskæftigelsesområderne, Skat, Udbetaling DK, Institutioner og skoler. HR og digitalisering HR-delen administrerer løn for cirka medarbejdere svarende til cirka fuldtidsstillinger. Der administreres ud fra 45 forskellige overenskomster og bruges forskellige ansættelsesformer såsom overenskomstansættelser, tjenestemandsansættelser, ansættelser i fleksjob, seniorjob og forskellige jobtilskudsordninger. Kommunens aftaleholdere kan få vejledning i lønspørgsmål og sparring i forhold ansættelsessamtaler, lønindplacering, medarbejdersamtaler og forhandlinger med faglige organisationer. Udviklingskonsulenter og arbejdsmiljøkonsulent løser opgaver i forbindelse med MED-organisationen, arbejdspladsvurderinger (APV), ledernetværk, konflikthåndtering, innovation og Den offentlige lederuddannelse (DOL) i Østjysk Ledelsesakademi. Digitaliseringsdelen består af: Kommunens IT drift og udvikling, teknologiprojekter, understøttelse af fagområdernes initiativer til effektivisering via digitalisering, samt kommunens tekniske løsninger til Internet, Web og digital udvikling. Ligeledes har afdelingen ansvaret for kommunens digitale informationssikkerhed og overholdelse af Persondataloven. Kommunens IT driftscenter varetager opgaver i forbindelse med Serverdrift og datalager: inklusive lager (storage), operativsystem, netværksfundament (backbone), sikkerhedskopiering (backup), kørsel af jobs i it-systemerne (batchafvikling) og overvågning. Systemsupport: Driftsopgaver og vedligehold af it-platformen: Vedligeholdelse og udskiftning og udrulning af klienter/arbejdsstationer, administration af tekniske applikationer og databaser, fejlretning og udvikling ud fra ændringsønsker. Licenser Sikkerhed operativsystemer, Backoffice / IT Sikkerhedsløsninger / PC ere / Tynde klienter / IP telefoner/ mobiltelefoner / print / scan / kopi Citrix: Licenser Citrix klienter / Powerfuse / sikkerhedspakker og overvågningssystemer Lokalt og eksternt netværk: Internet / LAN / WAN / Web Sikkerhed og Overvågning Brugersupport,, brugeradministration, funktionel brugersupport, fejlretning og support af brugerudstyr og periferienheder. Helpdesksystemer Brugerstyring (Active Directories) Indkøb og salg (webshop) 6

7 7 of 15 Virksomheds- og fagsystemer der er fagområders og institutioners digitale systemer til sagsbehandling, Web og digital automatisering og robotteknologi Afprøvning af nye teknologier og løsninger Teamet for projektstyring, effektivisering, web og digital udvikling varetager opgaver i forbindelse med geografiske informationssystemer (GIS) og IT- og Informationssikkerhed, herunder fagområdernes Sags- data og IT sikkerhed inden for relevante område samt projektforslag til forbedringer og rationalemuligheder vedrørende kommunens sagsbehandling. Budget og Regnskab, der samlet udgør økonomistaben. Økonomistaben servicerer byrådet, direktionen og aftaleholdere i form af rådgivning og støtte i alle spørgsmål vedrørende budgetlægning, den økonomiske styring af budget, budgetopfølgning og regnskab. Borgere, presse, ministerier, styrelser, KL, analyseinstitutter m.v. serviceres i forhold til samme opgaver, som del af kommunens informationsopgaver og myndighedsopgaver vedr. budget og regnskab. Økonomistaben har endvidere opgaver i forbindelse med udbud og indkøbsaftaler, vejledning, kontrol og brugeradministration af kommunens økonomisystem samt sagsbehandling vedrørende likviditet, lån, leasing og, garantier. Der er cirka 410 brugere af kommunens økonomisystem, hvori der cirka årligt håndteres fakturaer, udstedes 6600 regninger, og afstemmes 670 konti. Ældre og sundhedsfremme Afdelingen hjælper sundheds og omsorgschefen med faglig, administrativ og økonomisk styring af ældre og sundhedsområdet. Derudover varetager medarbejderne visitation til en række kørselsordninger og administration af boligvisitation til ældre. Familie Familieafdelingens administrative budget dækker udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier. Budgettet dækker endvidere de administrative støttefunktioner, der ydes i Familieafdelingens sekretariat og ledergruppe. Familieafdelingen yder rådgivning og vejledning til børn og unge og deres forældre. Familieafdelingen foretager endvidere børnefaglige undersøgelser, når der optræder forhold, som giver anledning til bekymring for barnets eller den unges sundhed og trivsel. Den særlige støtte til børn og unge omfatter tillige støtte familier med og kronisk syge børn og børn med funktionsnedsættelser. Den børnefaglige undersøgelse foretages i et samarbejde med familien og professionelle personer i barnets netværk som f.eks. skole og dagtilbud, der bistår Familieafdelingen med at afklare, om der er behov for at iværksætte støtteforanstaltninger i forhold til barnet eller familien. Familieafdelingen varetager desuden visse opgaver indenfor godkendelse af og tilsyn med aflastnings- og plejeforanstaltninger. Skole Budgettet dækker udgifter til løn og kurser/efteruddannelse for 3 administrative medarbejdere. Skoleafdelingens medarbejdere varetager sammen med skolechefen den faglige, administrative, økonomiske, pædagogiske og personalemæssige ledelse og styring af folkeskoleområdet og Syddjurs Ungdomsskole. Herudover serviceres det politiske niveau, direktionen, andre interne afdelinger, eksterne samarbejdspartnere og borgere samt ministerier og styrelser m.fl. i forhold til spørgsmål, statistik og andre oplysninger om skoleområdet. Skoleafdelingens løbende driftsopgaver består blandt andet af: 7

8 8 of 15 Budgetlægning, budgetopfølgning, økonomistyring, økonomiske controlleropgaver Tilvejebringelse af relevant ledelsesinformation Tilsyn og kontrol vedrørende overholdelse af undervisningspligten for børn i den skolepligtige alder Elevadministration i tæt samarbejde med skolesekretærerne Sagsbehandling vedrørende ansøgninger om tilskud til efterskoleophold og ansøgninger om udsættelse af skolestart Tilskud til friskoler Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for skoleledere Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i tæt samarbejde med skolelederne og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Iværksættelse og gennemførelse af fælles skoleudviklingsprojekter på tværs af skolerne Skoleafdelingen betaler årligt ca regninger hvoraf hovedparten omhandler befordring af elever og mellemkommunal betaling for undervisning på tværs af kommunegrænser i forhold til frit skolevalg, anbragte børn samt elever på specialskoler m.fl. Dagtilbud og daginstitutioner Afdelingen hjælper dagtilbudschefen med faglig, administrativ styring af dagplejen og daginstitutionerne. Derudover medvirker dagtilbudsområdet med sekretærbistand for børn og ungeudvalget. Den samlede pladsanvisning varetages ligeledes, ligesom medarbejderne understøtter områdets brug af institutionssystemet, som bl.a. styrer forældrebetalinger på daginstitutionsområdet. Natur, Virksomheder og vand Afdelingens arbejdsområder er planlægning, myndighedsbehandling og tilsyn i forhold til Landbrug, Vandløb, naturpleje og forvaltning, fredningsbestemmelser, industrimiljø, drikkevandforsyning, grundvand, miljøgodkendelser og tilladelser, råstoffer, badevandskvalitet (herunder Blå Flag ordning), affald og spildevand. Endvidere arbejdes der med relevante sektorplaner, kommuneplan 2008, de nationale vand- og naturplaner med tilhørende egne handleplaner. Veje, trafik, ejendomme og ejendomsadministration I team Veje- og Trafik arbejdes der med planlægning på vej- og parkområdet, projektering og styring af byggemodningsopgaver, samarbejde med driftsafdelingen Natur- og Vejservice, drift af havne, koordinering af kørsel med busser og anden personbefordring samt udbud af samme. I team Ejendomme arbejdes der med planlægning og styring af bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af kommunalt ejede udenomsarealer, energistyring og energiforbrug i kommunalt ejede bygninger, bortset fra udlejningsboliger indenfor ældre- og voksen/handicapområdet samt deltagelse i byggestyring for kommunale byggeprojekter og omkring støttet byggeri mm. Plan og Byg, Kultur og udvikling Afdelingen er opdelt i to lige store områder Plan, udvikling og kultur samt Byggeri, landzone og BBR. Plan, udviklings og kulturområdet arbejder ud fra lov om planlægning og lov om byfornyelse. Lov om folkeoplysning, lov om musikskoler, biblioteker etc. og serviceloven. I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver: Overordnet planlægning i form af særlige tillæg til kommuneplan 2009, planstrategi og ny kommuneplan Konkret planlægning i form af lokalplaner, 42 erklæringer, Plansystem.dk og Helhedsplanlægning, som skilte- facademanual, arkitekturpolitik mv. Bosætning (strategiudvikling, velkomstmateriale) Distriktsudvikling (distriktsråd, LAG) 8

9 9 of 15 Projektkatalog (Byudvikling, Byfornyelse og byforskønnelse) Landsbypuljen By-/områdefornyelse (områdefornyelsesprojekter, byfornyelsesprojekter, bygningsforbedringsudvalg) Erhvervsudvikling (turismeudvikling, turismestrategi, turistpolitisk handlingsplan, kommunal erhvervsservice, Business Region Århus) Fundraising (egne projekter) Udviklingsprojekter (eks. Kalø Bugt) Kultur- og Fritidspolitikken Børnekultur: Børnekulturelt samvirke, børneteater, inspirationsdage Formidling (Kommunikationsstrategi, Djurs Live, festivalguide, foreningsfoldere) Kulturring Østjylland (kulturaftale ) og Kulturhovedstad 2017 Events- og aktiviteter så som Kultur- og fritidskonference, Barda, Kulturnat, Børnekulturnat Hertil kommer opgaver i forhold til Museum Østjylland, Syddjurs Biblioteker, Syddjurs Musikskole, Syddjurs Billedskole, Syddjurs Egnsteater, Kulturskoler samt Kulturens huse: Kom-Bi Hornslet, Aktivitetshuset Ebeltoft, Hotellet Rønde, Brændpunktet og Forsamlingshusene i Syddjurs samt Naturcenter Syddjurs. Byg, landzone og BBR-området arbejder ud fra Byggeloven, Planloven, BBR-loven samt Beslutning om differentieret sagsbehandling i Syddjurs Kommune og Servicemål for byggesagsbehandling i Syddjurs Kommune. I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver: Forespørgsler, Forhåndsvurderinger og Forhåndsdialog Ansøgninger om byggetilladelse, dispensation og landzonetilladelse Anmeldelse af byggeri Tilsyn Klagesager Skimmelsvampsager Nedlæggelse af boliger Lovliggørelsessager, herunder Lovliggørelse af beboelser i sommerhuse i by og landzone ejendomsavanceerklæringer og udstykningserklæringer Grundejerforeningsvedtægter Bygningsbevaringsudvalg, screeninger og bevaringsværdige bygninger Skiltetilladelser BBR-registreringer, telefon og borgerbetjening i den forbindelse samt sagsstyring, arkivering m.v. Social og beskæftigelsesområdet Jobcentret forestår administration i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats herunder myndighedsudøvelsen overfor ledige borgere på henholdsvis dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, revalidering, ledighedsydelse, personer i fleksjob og personer der ikke modtager ydelse, men som er berettiget til indsats efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herunder unge årige) Ydelseskontoret forestår bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelserne; kontanthjælp, uddannelseshjælp, starthjælp, introduktionsydelse og hjælp til repatriering samt hjælp i særlige tilfælde, herunder enkeltydelser, sygebehandling, samværsudgifter og flytteudgifter. Desuden administration og udbetaling af aktiveringsydelse, revalideringsydelse, forrevalideringsydelse, ledighedsydelse samt løntilskud til både forsikrede og ikke forsikrede ledige. Herudover udbetaling af løntilskud til virksomheder for personer i fleksjob og skånejob, tilskud til voksenlærlinge, tilskud til mentor og personlig assistance. Desuden administrerer Ydelseskontoret alle tillægsydelser i forhold til beskæftigelsesindsatsen, inkl. sygedagpengemodtagerne. Selve bevillingen og udbetalingen af sygedagpenge foregår i Borgerservice. 9

10 10 of 15 Afdelingen Visitation og hjælpemidler forestår visitation af ca borgere årligt til pleje og praktisk hjælp, handicapkørsel, boligvisitation og hjemmetræning m.m. Den enkelte visitator har ca. 200 borgerbesøg årligt og ca telefonkontakter med borgerne årligt. Derudover forestår afdelingen visitation til hjælpemidler, boligændringer og personlige kropsbårne hjælpemidler m.m. Den enkelte sagsbehandler har her ca. 180 borgerbesøg og 2300 telefonkontakter årligt. Socialcenter forestår alle myndighedsopgaver i forbindelse med botilbud efter 107,108, bostøtte efter 85, aktivitetstilbud efter 103,104 samt sagsbehandling vedrørende borgerstyret personlig assistance, handicapbiler og 96 og 97. Elever i administrationen For at fremme brugen af kontorelever i alle afdelinger og på tværs i organisationen er budgettet til elever i administrationen afsat særskilt, så de ikke indgår i afdelingernes lønsummer. TR-aflønning adm. personale For at fremme tilstedeværelsen af tillidsrepræsentanter uafhængigt af afdelingernes lønsummer og organisering i øvrigt er der afsat et særskilt budget der kan kompensere de afdelinger der får valgt tillidsrepræsentanter. Fælles service funktioner Udgifterne til kontorhold for alle administrationsbygninger administreres af direktionssekretariatet. Her indgår også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening, udgifter til revision, rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver. Forsikringsafdelingen Syddjurs Kommune blev selvforsikret på arbejdsskadeområdet pr. 1. januar Ordningen administreres centralt i forsikringsafdelingen. For 2015 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 3,9 mio. kr. Budgettet er fordelt på et antal funktionsområder svarende til de områder, hvor der er personale ansat. Beløbet er ikke tilstrækkeligt til at dække udgifterne på området, hvorfor der løbende sker et forbrug af den oparbejdede pulje. Der skal i de kommende år afsættes ca. 6 mio kr. årligt, for at dække de løbende udgifter, samt betalinger til mén og tabt arbejdsfortjeneste. Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner pr.1. august i det givne regnskabsår. Præmien udgiftsføres på de relevante funktionsområder. Præmien indtægtsføres på en intern forsikringspulje til arbejdsskader. Her afholdes også udgifterne vedr. arbejdsskadeforsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikringsselskabs administration af bestemte sager m.v. Årets resultat overføres ved regnskabsårets afslutning til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt, skal hvile i sig selv. I henhold til den udarbejde aktuarberegning skal der hensættes 43,7 mio kr. i regnskabet. Der er oparbejdet en pulje på 8,9 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. Puljen er nedskrevet med 2 mio. kr. i Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Generelt siges det at 2% af skaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu. Hvis opsparingen viser sig at være for lille, må situationen tages op til fornyet behandling i forbindelse med kommende budgetter. 10

11 11 of 15 I forbindelse med overgangen til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisiko på øvrige områder, er der oparbejdet en pulje til forebyggende foranstaltninger. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg, videoovervågning på institutionerne og sikring mod lynnedslag. Som et konkret eksempel på den fremtidige anvendelse af forebyggelsesmidlerne, arbejdes der i 2012, 2013 og 2014 med en markant forbedring af alarmer og adgangskontrol i kommunens bygninger, for at kunne leve op til forsikringsbetingelser. Der vil også være en række projekter på arbejdsmiljøområdet, som med fordel kan bearbejdes for at reducere skadesfrekvenserne. I 2011 og 2012 har der været en række store skader i form af brande og oversvømmelser, og ikke mindst branden på Jobcentret i Kolind. Der har løbende været dialog med forsikringsselskabet IF om skaderne, der på bygning og løsøre betyder at selskabet også inden storbranden har haft et større underskud på forretningen i Syddjurs Kommune. Efter branden i Kolind i 2012 har der været en præmiestigning på 125% svarende til kr. Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere og derfor er der budgetteret med kr. i 2014 og 2015 samt kr. i 2016 og 2017, for at få etableret disse anlæg. Det vurderes nødvendigt, for at der fortsat kan tegnes de nødvendige forsikringer. Administrativ IKT, Digitalisering Budgettet til den administrative IT platform, netværk, programlicenser og serviceaftaler, support og udvikling er samlet på dette område. Budgettet skal kunne dække digitalisering og forarbejdet til eventuel automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/netværk og relevante leasingomkostninger. En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes, samt at afdelingen arbejder professionelt og målrettet med at understøtte Syddjurs Kommunes daglige drift og med til at skabe merværdi af IT anvendelsen og skabe det solide, driftssikre og fleksible grundlag for at forretningen Syddjurs kommune kan få mest mulig værdi ud af IT investeringer. Tværoffentlige digitaliseringsstrategier, KOMBITs monopolbrudsprogram og Effektiv digital selvbetjening. HR og Digitalisering varetager koblingen mellem de lokale digitaliserings- og effektiviseringsinitiativer og Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, da en stor del af de kommunale projekter kræver tæt samarbejde med staten og regionerne om den digitale dagsorden. Målet er at give borgerne en bedre og mere fleksibel service og samtidig effektivisere kommunernes administration. KOMBIT Monopolbrudsprogrammet, , skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på itløsninger på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt. Der er gevinster at hente i disse udbud på monopolområderne, bl.a. via øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. HR og Digitalisering koordinerer og understøtter den lokale implementering af de nye it-løsninger. De borgere, der kan betjene sig selv, skal gøre det. Det er målet, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser, som er omfattet af Obligatorisk digital selvbetjening, skal være digitale i Syddjurs Kommune skal derfor sikre, at borgerne kan få god digital service ved at have brugervenlige løsninger. Effektiv digital selvbetjening (EDS) er et fællesoffentligt program der skal sikre, at der er gode og effektive digitale løsninger på de områder, hvor det bliver obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt. HR og Digitalisering koordinerer og understøtter den lokale udrulning af EDS-bølgerne. 11

12 12 of 15 Digitale Fagsystemer og drift: Syddjurs Kommune benytter sig af digitale fag- og virksomhedssystemer og kommunikation, som samlet udgør ca. 38 mio. kr. årligt. Hovedparten af de leverandørbaserede sagsbehandlingssystemer, tvangssystemer og virksomhedssystemerne er leveret af KMD. Der pågår pt. forhandlinger mellem KL/ KOMBIT og KMD om nedsættelse af den årlige betaling, og vi har skønnet at besparelsen i 2014 udgør ca. 1,3 mio. kr. Dette er indarbejdet i budgettet. Egenudvikling og drift af egne programmer og systemer: Siden 2012 har IT og Digitalisering søgt at skabe dels et økonomisk rationale og dels udvikling af egne programmer til understøttelse af Syddjurs Kommunes digitale effektivisering og udvikling. Det er lykkedes at erstatte lejede programmer med egenudviklede, og i et samarbejde med 17 andre kommuner i OS2web, er det forventningen at der samlet set er skabt en nettobesparelse på ca. 1.5 mio kr. årligt. Rådhusprojektet Understøttelsen af den fleksible medarbejder i Syddjurs Kommune vil gennem Rådhusprojektet optage en stor del af ressourcerne i IT og Digitalisering i 2015 og En ny it-platform og et nyt telefonsystem skal rulles ud til alle administrative medarbejdere. Sideløbende skal medarbejderne kompetenceudvikling sættes i fokus. Det vil foregå gennem tilrettelagte workshops og gennem opbygning af superbrugerorganisation. Rådhusprojektet har den konsekvens at serverrummet i Rønde skal nedlægges og der skal findes et alternativ til både infrastruktur og serverdrift. I 2013 foretog vi de indledende øvelser til et nyt knudepunkt for Syddjurs Kommunes fiber infrastruktur på Plejehjemmet, Hovedgaden 79, 8410 Rønde. I udbydes serverdriften og infrastruktur tilkøbes as-a-service via en hosting af den rå hardware kapacitet hos en udbyder. Højhastighedsnet/ Optiske fibre i hele kommunen: IT- og digitalisering er i både 2014 og 2015 aktive deltagere i et helhedsorienteret kommunalt IT infrastrukturprojekt, og deltager med investering og implementering af optiske fibre til hele kommunen, som et udgangspunkt for blandt andet digitale velfærdstjenester og digital kommunikation, og samtidig skal højhastighedsnettet være med til at understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune. Ovennævnte betyder, at der i driftsbudgettet for administrativ IKT for 2013, 2014 og 2015, er indeholdt 1,1 mio. kr. årligt til udbygning af backbone, og implementering af fiberinfrastruktur til landsbyerne m.v. i hele kommunen. Til drift af infrastrukturen er der i budgettet afsat kr. årligt til service, vedligehold og opdatering af eksisterende fiberinfrastruktur. Initiativerne i afdelingen i 2015 og 2016 retter sig mod: - at optimere kommunens organisations udnyttelse og kompetencer til udnyttelse af IT systemer, kommunikationssystemer og kontorplatforme samt igangsatte digitaliseringer som gør opgaverne lettere. - At nedlægge serverrum i Rønde og udbyde serverdrift - at understøtte den fleksible medarbejder i Syddjurs Kommune, således at alle relevante medarbejdere, for alvor udnytter mulighederne for at udføre opgaverne ved at udnytte de teknologiske effektiviseringer og samtidig finde potentialer for optimering. 12

13 13 of 15 - at igangsætte initiativer til, at alle medarbejdere i Syddjurs bliver digitale og kan tilgå medarbejderportaler og digitale services og udvalgte indberetninger. - Teknisk og organisatorisk at understøtte både nationale og fagområders initiativer til borger og virksomhedsselvbetjening Skole IKT Administrativ IKT i Syddjurs udfører driften af skolernes netværk efter aftalt SLA (service level agreament). Skolernes programmel og relevante skolesystemer finansieres af skoleområdet. Diverse overenskomstpuljer Der er i denne pulje især afsat beløb til seniorpolitiske initiativer, der skal fordeles på hovedorganisationsniveau. Beløb og fordeling skal aftales med organisationerne Administrativ organisation anlæg IT-løsning i Rønde Administration Hornslet ombyg Administration Ebeltoft ombyg Bevilling i alt Der er afsat beløb til samling af kommunens administration i to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet. Samlingen kræver ombygning i Hornslet og ombygning og tilbygning i Ebeltoft samt en ITløsning i netværksknudepunktet i Rønde. For administrationsbygningerne arbejdes der med et ratioprincip for antallet af arbejdspladser, således at byggeomkostningerne reduceres. Finansieringen af projektet kommer fra en forsikringssum i 2013 efter at en administrationsbygning i Kolind er brændt Erhvervsudvikling og turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Turisme Bevilling i alt Norddjurs og Syddjurs Kommune driver en fælles turismefremmeorganisation, Destination Djursland. Kommunerne overtog i 2011 finansieringen af væksthusene og den specialiserede erhvervsservice og kompenseres for udgiften over bloktilbuddet. For Region Midtjyllands vedkommende varetages den specialiserede erhvervsservice for virksomheder af VæksthusMidt og bevillingen hertil udgør kr. Den resterende del af bevillingen dækker det øvrige erhvervs- og turistområde. Det omfatter kommunens lokale erhvervsservice. Den lokale erhvervsservice har siden 2009 været udliciteret og omfatter bl.a. iværksætter- og virksomhedsrådgivning, mentorordninger, iværksætterkurser og etablering og facilitering af forretningsnetværk, vækstgrupper og erfa-grupper. Bevillingen indeholder endvidere Syddjurs Kommunes faste bidrag til en række samarbejder herunder Business Region Aarhus og det fælles midtjyske EU-kontor i Bruxelles. Bevillingen dækker derudover markedsføring, der gennem markedsførende og identitetsskabende tiltag skal skabe synlighed omkring Syddjurs Kommune og mulighederne for at drive erhverv i kommunen. 13

14 14 of 15 Ligeledes dækker bevillingen udviklingsopgaver, der skal sikre realiseringen af politisk besluttede udviklingsprojekter herunder letbanesamarbejdet samt medfinansiering af den regionale megasatsning på turisme. Desuden er et beløb afsat til udgifter i forbindelse med afholdelse af offentlige møder, deltagelse i konferencer, efteruddannelse m.v Lønpuljer Lønpuljer Barselsudligningsordning Tjenestemandspensioner Bevilling i alt Lønpuljer Fra KTO-forliget for 2008 til 2010 står tilbage en mindre pulje til udmøntning i henhold til aftalte organisationsforhandlinger Barselsudligningsordning Hver kommune eller region skal etableres en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet er at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd. I Syddjurs Kommune er det aftalt at der under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ydes kompensation for forskellen mellem dagpengerefusion og den pågældendes sædvanlige løn. Der er således mulighed for at indsætte vikar under hele orloven. Tjenestemandspensioner Kommunerne skal vælge en afregningssats for indbetaling til tjenestemandspensioner. Der er som budgetforudsætning valgt den mindste af de satser som Sampension tilbyder. Syddjurs Kommune har anvendt en forudsætning om pensionering ved 65 år. Pension til politikere udbetales også fra denne pulje. 14

15 15 of 15 Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde Jordforsyning anlæg Salg af grunde Bevilling i alt Budgettet indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde på årligt 10 mio. kr Ejendomme anlæg Salg af administrationsbygning i Rønde Salg af museumsbygning Ebeltoft Bevilling i alt I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev det besluttet at sælge administrationsbygningen i Rønde til fremtidigt plejecenter. Derudover forventes et muligt salg af museumsbygning, som følge af et fremtidigt samarbejde med Maltfabrikken Redningsberedskab Syddjurs redningsberedskab Bevilling i alt Området drives i samarbejde med Norddjurs Kommune med udgangspunkt i en samordningsaftale. Udgifterne fordeles mellem de to kommuner efter indbyggertal. Det kommunale redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer i vandløb og havne. Det kommunale redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. I Syddjurs Kommune er der brandstationer i Ebeltoft, Knebel, Kolind, Rønde og Hornslet. Derudover er der to garager og undervisningslokale ved materielgården i Hornslet. 15

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 20 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget...2 Administration...2 10.642 Politik og erhvervsudvikling...2 10.645 Administrativ organisation...4 10.645 Administrativ organisation anlæg...13 10.652 Generelle

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger til basisbudgettet pr Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger til basisbudgettet pr Syddjurs Kommune 1 of 68 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget...3 Administration...3 10.642 Politisk organisation...3 10.645 Administrativ organisation...4 10.645 Administrativ organisation anlæg...14 10.648 Erhvervsudvikling

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budget 2017 Bemærkninger til basisbudget inkl. tekniske korrektioner Syddjurs Kommune

Budget 2017 Bemærkninger til basisbudget inkl. tekniske korrektioner Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget...3 Administration...3 10.642 Politik og erhvervsudvikling...3 10.645 Administrativ organisation...5 10.652 Generelle puljer...14 Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde...15

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte.

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Notat Dato: 31-03-2016 Journalnr.: 15/19526 Norddjurs Kommunes administrative organisation I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Den centrale stabsfunktion betjener

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, oktober 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering Sagsbehandlingstider Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere