Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV Analyse baseret på eksisterende undersøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV Analyse baseret på eksisterende undersøgelser"

Transkript

1 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV Analyse baseret på eksisterende undersøgelser

2

3 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV Analyse baseret på eksisterende undersøgelser Kommentarer eller spørgsmål til nærværende rapport kan rettes til Manager Jakob Munk Nielsen, PLS RAMBØLL Management Tlf eller PLS RAMBØLL Management Århus København Stockholm Hamborg Bruxelles & TemaNord 2003:551

4 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV Analyse baseret på eksisterende undersøgelser TemaNord 2003:551 Nordisk Ministerråd, København 2003 ISBN ISSN Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 1000 Papir: Miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Sælges gennem Nordisk Ministerråds agenter, se listen på sidste side. Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K DK-1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Telefax (+45) Telefax (+45) Hjemmeside: Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneområder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger - afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles. Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene.

5 Indhold Side Sammenfatning... 1 Summary... 4 Yhteenveto Indledning og metode Kategorisering af muligheder, motiver og effekter Processerne Teknologierne E-forretning er mere end e-handel Flere typer e-handel er relevante for SMV Effekterne Processer, teknologier og effekter set i sammenhæng Muligheder i praksis: Aktuelle motiver og opnåede effekter Resume af muligheder i praksis Motiver for e-forretning generelt Motiver for og effekter af e-indkøb (e-procurement) Motiver for og effekter af e-salg Forbrugernes motiver for e-handel Motiver for og effekter af CRM IT infrastruktur i små og mellemstore virksomheder Resume af IT infrastruktur i SMV Anvendelse af IT Adgangsveje til internettet E-forretnings aktivitet i små og mellemstore virksomheder Resume af e-forretnings aktivitet i SMV Anvendelse af Internet Udbredelsen af e-handel i Norden og Europa Markant større e-indkøb end e-salg Lille anvendelse af EDI i mindre virksomheder B2C e-handel vokser Deltagelse i B2B markedspladser stiger Forskel i af ERP, CRM, SCM og KM Dokumentdeling er en succes E-læring ikke Barrierer for e-forretninger Resume af barrierer for e-forretninger Kategorisering af barrierer Barrierer for IT-anvendelse generelt Barrierer for internetanvendelse Barrierer for e-business Barrierer for online salg Forbrugeres barrierer for handel på nettet Barrierer for elektronisk indkøb Perspektivering: Oplæg til policy-arbejdet Resumé af policy-perspektivering Diskussion af oplæg til policyarbejdet Overvej forskellige interventionsformer i policyarbejdet Kilder - identificeret materiale fordelt på kildetyper Kilder Baggrundsmateriale - relevante organisationer Kommende opdatering af talmateriale Bilag... 98

6 Sammenfatning Dette afsnit sammenfatter hovedresultaterne af rapporten om muligheder og barrierer for e-forretninger i små- og mellemstore nordiske virksomheder. Rapporten fremlægger resultaterne af en kortlægning og analyse af eksisterende datakilder på området. Overordnet tegner der sig et billede af, at små- og mellemstore virksomheder (SMV) drager fordel af e-forretning. E-forretning påvirker især virksomhedernes måde at drive forretning på, idet der sker en effektivisering af interne arbejdsprocesser. Tilgengæld bliver udvikling af serviceydelser eller produkter kun i begrænset grad påvirket af e- forretning. Ændringenerne som følge af e-forretning består primært af ændrede kommunikationsgange. Det skal nævnes, at SMV og virksomheder med mere end 250 ansatte oplever en lige stor effekt af e-forretning. Rapporten konkluderer, at den helt basale IT-infrastruktur, såsom computere, Internet-adgang og hjemmesider efterhånden er på plads i de mindre virksomheder. På et vigtigt område, højhastighedsforbindelser, er de små virksomheder, modsat de større, dog endnu ikke helt med. Den kraftige vækst i antallet af højhastighedsforbindelser fra 2001 til 2002 indikerer dog, at dette indenfor en relativ kort tidsperiode vil være på plads, således at spørgsmålet om den basale ITinfrastruktur ikke længere vil være et væsentligt policyspørgsmål. Ser man på anvendelsen af IT i de mindre virksomheder viser rapporten, at SMV primært anvender internettet til informationsøgning og finansielle transaktioner, mens den mere advancerede anvendelse af IT til forretningsmæssig brug stadig er på et lavt niveau i SMV. Det er især områder som salg via Internettet, EDI og avancerede IT systemer som SCM, CRM og Knowledge Management, hvor SMV halter bagefter i forhold til de større virksomheder. Det kan tolkes som et uudnyt- 1 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

7 tet potentiale for øget forretningsmæssig brug af IT i SMV, både i forhold til omkostningsminimering og salg via Internettet, men også som en rationel økonomisk prioritering af de begrænsede ressourcer i virksomhederne. De væsentligste barrierer i forbindelse med IT anvendelse generelt er manglende sikkerhed og for langsom og ustabil datakommunikation. Disse barrierer gør sig gældende i samme grad for SMV som for større virksomheder. Dog markerer SMV, at virksomhederne bekymrer sig mere om beskyttelse af data og sikkerhedsproblemer end 250+ virksomheder gør. Barriererne for e-business kan deles op i interne og eksterne barrierer. De interne barrierer er knyttet til virksomhedernes ledelse, mangel på kvalificerede medarbejdere og manglende kapital. De eksterne barrierer er primært knyttet til B2C, da de væsentligste er centreret om manglende efterspørgsel. Virksomhederne oplever, at forbrugernes købsadfærd og manglende tillid til e-handel gør markedet umodent. Det skal bemærkes, at der er forskel mellem de nordiske lande, idet særlig Finland og Danmark oplever både interne og eksterne barrierer som mere tungtvejende end Sverige og Norge. En yderligere analyse af barrierer for e-handel mht. online køb og salg viser, at virksomhederne har en oplevelsen af, at kundepotentialet er for lille, og at virksomhedernes produkter ikke egner sig til at blive handlet over nettet. En undersøgelse blandt virksomheder der allerede sælger produkter over internettet peger på manglende efterspørgsel og usikkerhed som de største barrierer. Virksomhedernes størrelse har ingen væsentlig betydning i denne sammenhæng. 2 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

8 Nedenfor opsummeres 10 pointer vedr. policy konsekvenser af rapporten: 1: Tag udgangspunkt i hele værdikæden - E-forretninger frem for e-handel 2: Tre forklaringer på e-business skepsis og policykonsekvenser heraf: øge viden, fokusere på de brancher og virksomhedstyper, hvor e-forretninger faktisk er relevant og fokus på e-forretninger i bred forstand 3: Fokuser på gevinster ved e-forretninger 4: Differentier indsatsen på brancher 5: Fokuser på, hvordan SMVere får adgang til at dele gevinsten ved e-handel 6: Infrastukturen klarer sig selv 7: Fokuser på områder, hvor SMVere halter bagefter: De mere avancerede former for e-forretning 8: Fokuser på at fremme kvalitet i IT-anvendelse 9: Fokuser på generel ledelses- og kompetence udvikling 10: B2C e-handel skal fremmes gennem forbrugertillid og bredbånd 3 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

9 Summary This section summarises the core results of the report on opportunities and barriers for e-transactions in small and medium-sized Nordic enterprises. The report sets out the results of a survey and analysis of existing data sources in the area. The general picture that emerges is one of small and medium-sized enterprises (SMEs) benefiting from e-business. In particular, e-business affects the way in which the enterprises conduct their business, with internal work processes being made more efficient. The development of services or products, on the other hand, is affected by e-business to only a limited extent. The changes resulting from e-business primarily consist of modified communication processes. It should be mentioned that e-business has an equally large impact on SMEs and enterprises with more than 250 employees. The report concludes that the very basic IT infrastructure, such as computers, Internet access and websites, is by now in place in smaller enterprises. In the important area of highspeed connections, however, small enterprises, unlike large ones, are not yet there. The rapid growth in the number of high-speed connections from 2001 to 2002 indicates that this will soon change though, and so the question of basic infrastructure will no longer be a major policy concern. Looking at the use of IT in smaller enterprises, the report shows that SMEs mainly use the Internet for information retrieval and financial transactions, whereas the more advanced use of IT for business purposes is still at a low level in SMEs. It is especially in areas such as Internet sales, EDI and advanced systems such as SCM, CRM and Knowledge Management that SMEs are lagging behind larger enterprises. This can be interpreted as unexploited potential for increased business use of IT in SMEs for both cost minimisation and Internet sales, but also as rational financial prioritisation of the limited resources in enterprises. 4 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

10 The most important barriers to IT use are generally lack of security and slow, unstable data communication. These barriers affect SMEs to the same degree as larger enterprises. What marks SMEs out, however, is that they are more concerned about data protection and security problems than enterprises with 250+ employees. The barriers to e-business can be divided into internal and external barriers. Internal barriers are linked to the enterprises management, lack of qualified staff and lack of capital. External barriers are mainly linked to B2C, as the most important obstacles are centred on lack of demand. It is the experience of enterprises that consumers buying behaviour and lack of confidence in e-commerce makes the market immature. It should be noted that there are differences between the Nordic countries, with Finland and Denmark in particular encountering both internal and external barriers of greater substance than Sweden and Norway. A further analysis of barriers to e-commerce with regard to online buying and selling shows that enterprises perceive customer potential as too small and their products as unsuitable for trading on the Internet. A survey of enterprises that already sell products over the Internet indicates that lack of demand and security are the greatest barriers. The size of enterprises is of no great significance in this respect. The policy consequences of the report are summarised in the following ten points: 1: Take the entire value chain as a starting point e- transactions rather than e-commerce 2: Three explanations for e-business scepticism and their policy consequences: increase knowledge, focus on those industries where e-transactions are actual relevant, and focus on e-transactions in the broad sense 3: Focus on the benefits of e-transactions 4: Match the initiative to the industry 5 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

11 5: Focus on how SMEs can share the benefits of e- commerce 6: Infrastructure will take care of itself 7: Focus on areas where SMEs are lagging behind: the more advanced forms of e-business 8: Focus on promoting quality in IT use 9: Focus on general management and skills development 10: B2C e-commerce should be encouraged through consumer confidence and broadband 6 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

12 Yhteenveto Tässä kappaleessa annetaan yhteenveto tärkeimmistä tuloksista, jotka on saatu e-liiketoiminnan esteitä ja mahdollisuuksia Pohjoismaisissa yrityksissä kartoittavasta raportista. Raportti sisältää tulokset alan olemassa olevien tietolähteiden kartoituksen ja analyysin tuloksista. Kaiken kaikkiaan raportti antaa kuvan e-liiketoiminnan suotuisista vaikutuksista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (PKyrityksissä). E-liiketoiminta vaikuttaa ennen kaikkea yritysten tapaan harjoittaa liiketoimintaa, sillä se tehostaa sisäisiä työprosesseja. Toisaalta se vaikuttaa vain rajoitetussa määrin palveluiden ja tuotteiden kehitykseen. E-liiketoiminnan muutokset liittyvät pääasiassa uudenlaiseen viestintätapaan. Tässä yhteydessä on mainittava, että PK-yritykset ja yli 250 työntekijän yritykset ovat hyötyneet e-liiketoiminnasta yhtä paljon. Raportista käy ilmi, että pienet yritykset ovat vähitellen saaneet rakennetuksi aivan välttämättömän ITinfrastruktuurin, kuten tietokoneet, Internet-yhteydet ja kotisivut. Mutta yhdellä tärkeällä alueella, nimittäin laajakaistayhteydet, pienet yritykset ovat päinvastoin kuin suuret yritykset vielä jonkin verran jäljessä kehityksestä. Laajakaistayhteyksien voimakas kasvu vuodesta 2001 vuoteen 2002 osoittaa kuitenkin, että nämäkin yhteydet saadaan melko pian pienempiin yrityksiin, joten kysymys perusinfrastruktuurista ei pidemmällä tähtäimellä tule enää olemaan olennainen ongelma. Tarkasteltaessa IT:n käyttöä pienissä yrityksissä raportista käy ilmi, että PK-yritykset käyttävät Internetiä tiedon hakuun ja maksuliikenteen hoitoon, mutta edistyneempi IT:n käyttö liiketoiminnassa on edelleen vähäistä PK-yrityksissä. PKyritykset ovat erityisesti jäljessä suurista yrityksistä sellaisilla alueilla kuten Internet, EDI ja kehittyneet IT-järjestelmät kuten SCM, CRM ja Knowledge Management. Se voidaan tulkita IT:n hyödyntämättömäksi liiketoiminnan potentiaaliksi PKyrityksissä sekä kustannusten minimoinnin että Internetin avulla toteutettavan myynnin suhteen, mutta myös yritysten 7 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

13 rajoitettujen resurssien rationaaliseksi taloudelliseksi priorisoinniksi. Olenaisimmat esteet IT:n käytölle yleisesti ottaen ovat puuttuva tietoturvallisuus ja liian hidas ja epävakaa dataliikenne. Nämä esteet ovat samat sekä PK-yrityksissä että suurissa yrityksissä. Kuitenkin PK-yritykset ovat huolestuneempia tietojen suojelusta ja tietoturvallisuuteen liittyvistä ongelmista kuin yli 250 työntekijän yritykset. E-liiketoiminnan esteet voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin esteisiin. Sisäiset esteet liittyvät yritysten johtoon, ammattitaitoisten työntekijöiden ja pääoman puutteeseen. Ulkoiset esteet taas liittyvät etupäässä B2C:hen, sillä useimmiten on kysymys kysynnän puutteesta. Yritykset kokevat, että kuluttajien ostokäyttäytyminen ja luottamuksen puute sähköiseen kaupankäyntiin merkitsee, että markkinat eivät ole vielä kypsät. On huomattava, että tässä suhteessa Pohjoismaiden välillä on eroja, sillä erityisesti Suomessa ja Tanskassa sekä sisäiset että ulkoiset esteet koetaan vaikeammiksi kuin Ruotsissa ja Norjassa. Internetin kautta tapahtuvaa myynti- ja ostotoimintaa koskeva lisäanalyysi osoittaa, että yritykset kokevat asiakaspotentiaalin liian pieneksi, ja että yritysten tuotteet eivät sovellu verkkokauppaan. Tutkimus niiden yritysten joukossa, jotka jo myyvät tuotteitaan Internetissä, osoittaa suurimmiksi kaupankäynnin esteiksi vähäisen kysynnän ja turvattomuuden. Yritysten koolla ei tässä yhteydessä ole suurta merkitystä. Seuraavassa on yhteenveto 10 tärkeimmästä seikasta, jotka tutkimus on paljastanut: 1. Lähtökohdaksi on otettava koko arvoketju E- liiketoiminta eikä sähköinen kaupankäynti 2. Kolme seikkaa selittää, miksi e-liiketoimintaan suhtaudutaan epäilevästi ja tämän seuraukset: 8 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

14 toimenpiteille: tiedon lisääminen, huomiota on kiinnitettävä niihin aloihin ja yrityksiin, joissa e- liiketoiminnasta on todellista hyötyä sekä e- liiketoiminta laajemmassa merkityksessä 3. Keskityttävä e-liiketoiminnan tarjoamiin etuihin 4. Eri aloilla on panostettava eri tavoin 5. Keskityttävä siihen, miten PK-yritykset saavat mahdollisuuden jakaa verkkokaupan voitot 6. Infrastruktuurissa ei suurempia ongelmia 7. Keskityttävä alueille, joilla PK-yritykset ovat jääneet jälkeen: kehittyneemmät e-liiketoiminnan muodot 8. Keskityttävä IT:n käytön laadun parantamiseen 9. Keskityttävä johtamistaidon ja ammattitaidon yleiseen parantamiseen 10. B2C-alan verkkokauppaa on edistettävä parantamalla kuluttajien luottamusta ja laajakaistayhteyksiä 9 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

15 1. Indledning og metode Nordisk Ministerråd (NMR) har bedt PLS RAMBØLL Management (PLS RAMBØLL) om, med udgangspunkt i eksisterende undersøgelser, at analysere muligheder og barrierer for nordiske små- og mellemstore virksomheders (SMVs) anvendelse af IT og e-business i bred forstand, også kaldet e- forretninger. Denne rapport fremlægger resultaterne af en kortlægning og analyse af eksisterende datakilder gennemført i maj-juli Vi har således ikke gennemført selvstændige surveys som en del af projektet, men har indhentet allerede publiceret materialer med fokus på at identificere de mest opdaterede og omfattende kvantitative kilder (dvs. surveys baseret på et stort antal respondenter og omfattende spørgeskemaer). Vi har indsamlet alt nyere materiale for e-handel i de nordiske lande, men for alle lande undtagen Danmark var der på tidspunktet for dataindsamlingen (medio 2003) endnu ikke publiceret statistik for 2002, hvilket betyder at vi har anvendt tal for Vi har yderligere foretaget særkørsler hos de nationale statistiske myndigheder i Norge og Sverige, primært med nedbrydning af tal på virksomhedsstørrelse. Ligeledes var de tilsvarende tal publiceret i Danmark og Island. Det nationale finske statistikbureau er endvidere blevet kontaktet om mulighederne for at levere særkørsler, men har vurderet, at usikkerheden ved nedbrydning af tallene på virksomhedsstørrelse ville være behæftet med for stor usikkerhed til, at det kunne lade sig gøre. Det har i nogle tilfælde ikke været muligt at finde relevante tal for alle lande, fordi de konkrete tal ikke eksisterer. Endelig har vi gennemført en række kvalitative interview med virksomhedsledere og IT-leverandører med henblik på at 10 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

16 perspektivere det kvantitative materiale. Rapporten bygger naturligvis også på vores erfaring med rådgivning og analyser inden for e-forretninger og SMV. De primære kilder i rapporten er: De Nordiske statistikbureauer: Danmarks Statistik, Statistics Iceland, Statistisk Sentralbyrå, Statistiska Centralbyrån og Statistics Finland. EU Kommissionen, e-business market 2002 og 2003 Eurostat 2002 (data 2000/2002) European Information Technology Observatory 2003 PLS RAMBØLL Management, Rapporten fokuserer på muligheder og barrierer for anvendelse af e-forretninger i nordiske virksomheder. Resultater fra andre lande og store virksomheder er inddraget som sammenligningsgrundlag og perspektivering. Rapporten er således faktuelt og kvantitativt orienteret frem for orienteret mod holdninger eller diskussioner. Et væsentligt formål er at skabe et overblik over eksisterende undersøgelser. Der er gennemført mange surveys og studier af det aktuelle emne, men i spørgsmålet om muligheder og barrierer har enkelte undersøgelser kun et begrænset antal perspektiver med, ligesom fokus, spørgsmål og svarmuligheder varierer mellem forskellige undersøgelser. Rapporten fremlægger derfor flere forskellige undersøgelser ud fra den opfattelse, at sandheden skal søges i tendenser, dvs. svar, der peger i samme retning på tværs af forskellige undersøgelser. Rapportens formål er ikke policy-analyse. Det er derimod tanken, at rapporten kan bruges som en del af grundlaget for efterfølgende policy-arbejde. 11 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

17 Rapporten er struktureret i syv kapitler: I den resterende del af dette kapitel præsenteres projektets metode. Andet kapitel introducerer de centrale begreber inden for analysen af e-forretninger ved at kategorisere muligheder og motiver ved e-forretninger i relation til processer, teknologier og effekter. Tredje kapitel analyserer motiver og effekter i praksis ved at gennemgå i hvilket omfang, virksomheder formår at høste gevinsterne ved IT-anvendelse generelt, e-business lidt mere konkret og e-handel (e-salg og e-indkøb) endnu mere konkret. Fjerde kapitel præsenterer en aktuel status for den basale teknologiske infrastruktur i nordiske SMV, der er en forudsætning for implementering af egentlige e-forretninger. Femte kapitel præsenterer videre en aktuel status for anvendelse af centrale teknologer til e-forretning med fokus på nordiske SMV, men set i forhold til store virksomheder og virksomheder i det øvrige Europa. Sjette kapitel fremlægger en kvalitativ kategorisering af barrierer for e-forretninger og de seneste empiriske studier, der fortæller om barrierernes udbredelse i praksis og dermed deres relative betydning. Endelig indeholder det sidste kapitel i rapporten en perspektivering af de de væsentligste pointer i et policy-perspektiv for dermed at lægge op til at anvende rapporten til det videre arbejde med at analysere og formulere politikker i relation til e-forretninger i de nordiske lande. 12 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

18 2. Kategorisering af muligheder, motiver og effekter I dette kapitel præsenteres en overordnet model for analyse af e-forretninger, idet de væsentligste former for e-forretninger og rationalerne bag dem præsenteres. Første del af kapitlet kategoriserer muligheder med fokus på forretningsprocesser, anden del ser på teknologier og tredje del ser på principielle effekter. Kapitlet rundes af med en analyse af forretningsprocesser, teknologier og effekter i sammenhæng. At elektroniske forretninger overhovedet er interessante i et policy-perspektiv skyldes, at elektroniske forretninger potentielt kan bidrage til samfundets værdiskabelse ved at øge virksomhedernes mulighed for at skabe værdi, herunder ved at øge disses konkurrenceevne. Det skyldes, at informationsog kommunikationsteknologier på forskellig vis kan bidrage til optimering af virksomhedens forskellige forretningsprocesser. Det gælder virksomheder i alle størrelser, om end virksomhedsstørrelse er én blandt flere faktorer, der har betydning for virksomhedens muligheder ved brug af IT. (Andre faktorer er f.eks. virksomhedens forandringsvilje og -evne, karakteren af virksomhedens forretninger og dens adgang til kapital). Med udgangspunkt i værdiskabelse kan mulighederne i e-forretning beskrives systematisk ved at se på effekter, dvs. forskellige former for optimering, eller ved at se på processer, dvs. forskellige former for forretningsprocesser langs værdikæden. 13 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

19 2.1 Processerne Der findes i dag IT-løsninger, der understøtter alle elementer af virksomhedernes værdikæder, og når vi definerer e-forretninger som IT-understøttelse af enhver form for forretningsproces, bliver Michael Porters klassiske model for værdikædeanalyse 1, en oplagt optik for analysen, fordi værdikædeanalysen sikrer, at alle virksomhedens forretningsprocesser kommer med i analysen. Figur 2.1: Porters model for den generelle værdikæde INFRASTRUKTUR MEDARBEJDERE Leverandører TEKNOLOGI FORSYNINGER Kunder Indgående logistik Produktion Udgående logistik Salg og marketing Service Logikken er, at virksomhedens indtjening (margin) er baseret på værdiskabelse i en række virksomhedsfunktioner, der ovenfor er illustreret i en generel værdikæde. IT-strategien består derfor i at sikre, at virksomheden bruger IT til at understøtte de rigtige elementer af værdikæden for den konkrete virksomhed. Værdikædeanalyse er derfor en anerkendt og effektivt praktisk redskab til analyse og valg af IT-strategi og - investeringer 2. 1 Porter, Michael E., Competive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. Free Press, Porter, Michael E., Competive Advantage. Free Press, Se f.eks.: Robson, Wendy: Strategic Management and Information Systems. An integrated approach. Pittmann Publishing, Eller: Andersen, Poul Erik Rostgård (red.): E-forretning. Dafolo Forlag, Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

20 Den generiske værdikæde giver et overblik over centrale processer, som kan understøttes af IT, men ikke alle de generiske processer er lige relevante i konkrete virksomheder, og der er yderligere en række branchespecifikke løsninger og anvendelsesområder, som den generelle model ikke beskriver. Endelig kan virksomhedsspecifik innovation føre til IT anvendelse, som er endnu mere specifik end brancheniveau, idet innovativ IT anvendelse kan være med til at gøre en virksomhed unik i sin branche. 2.2 Teknologierne E-forretning er mere end e-handel E-forretning i SMV handler om meget andet end e-handel. Det dækker ikke blot køb og salg med elektroniske midler, men også interne og eksterne forretningsprocesser, som kan opsummeres i the e-business equation : E-business = e-commerce + e-customer relationship management (CRM) + e-supply chain management (SCM) + e-knowledge management (KM) De tre centrale teknologier, CRM, SCM og KM samt forretningsapplikationen, der er grundlaget for de øvrige systemer, Enterprise Ressource Planning (ERP), er kort beskrevet ved typiske features. Enterprise Ressource Planning (ERP) Internt IT-system Produktionsplanlægning og logistik Salg Regnskab Personaleressourcer 15 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

21 E-Customer Relationship Management (CRM) Elektronisk kundedatabase (der indeholder historiske data på kunder) Dataanalyse/data mining (analyse og gruppering af kundeadfærd, profitabilitet etc.) Personalisering (anvendelse af password, cookies etc.) Online kundeservice E-Supply Chain Management (e-scm) Anvendelse af EDI forbindelse med partnere Integration af planlægningsfunktioner processer der inkluderer delt adgang til information på tværs af virksomheder i værdikæden Integration af udførende funktioner automatisering af produktion ved at automatisere indkøb, fremstilling og distribution mellem virksomheder Deling af databaser med markedsdata fuld integration af værdikæden ved fælles adgang til databaser. Knowledge Management (KM) IT system til deling af en virksomheds viden, f.eks. via en virksomheds intranet Samling og organisering af data om ressourcer, kompetencer og forretningsdokumenter Data mining og analyse for at kommunikere informationen ud til brugerne i organisationen Den ovenstående forståelse af e-forretning kan også opsummeres i en model over, hvor i virksomhedens værdikæde teknologien anvendes. Her sondres ofte grundlæggende mellem buy side og sell side som angivet nedenfor: Buy side Sell side PRODUCT DESIGN PRODUCT DEVEL. PROCURE- MENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ecommerce DISTRIBUTION CRM Collaboration with design partners, suppliers Collaboration with Channel partners, customers Source: PLS RAMBØLL Management 16 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

22 Det betyder også, at e-forretninger kan dække støttefunktioner til værdikæden, f.eks. e-marketing og e-hrm. De fleste virksomhedsapplikationer af IT har elementer af elektronisk kommunikation med kunder eller samarbejdspartnere. Opkvalificering vil ofte handle om at integrere ITsystemer bedre, så mulighederne for kommunikation udnyttes bedre. Det kan illustreres med en model for IT-systemers modenhed som vist nedenfor: Modenhedsstadie Karakteristika 1. Isolation Ingen eller lille udveksling af data 2. Stand-alone Data genindtastes eller udveksles ikke 3. Manuel integration Manuelt udførte elektroniske udvekslinger baseret på disketter eller filer 4. Automatisk integration Automatiske dataudvekslinger er bygget ind i softwareapplikationen 5. Distribueret integration Fysisk placering af data er underordnet, da netværket, ikke slutbrugeren, håndterer navigation og udveksling. Brugeren har adgang til data uanset geografisk placering. IT kan anvendes til elektronisk kommunikation med kunder, leverandører, samarbejdspartnere eller det offentlige. Den elektroniske kommunikation kan være mere eller mindre automatisk og således være baseret på forskellige modenhedsstadier for IT-systemer som vist ovenfor. E-forretninger er således mere end e-handel, men e-handel er central teknologi blandt flere. Tilsvarende er der flere former for e-handel. 17 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

23 2.2.2 Flere typer e-handel er relevante for SMV I analysen af udviklingen i e-handel for underleverandører og leverandører til det offentlige (B2B og B2G), er det vigtigt at gøre sig klart, at der findes en række forskellige løsninger, og at en SMV ofte med fordel kan vælge mere end én. Virksomheden bør dog starte med at implementere den form for e- handel, der umiddelbart virker mest oplagt ud fra en investerings- og ressourcebetragtning. Forskellige produkter og kunderelationer egner sig til forskellige former for e-handel. Det centrale skel er her mellem strategiske og ikke-strategiske varer: Strategiske varer (også kaldet direkte indkøb) er de varer, der er centrale i virksomhedens produktionsflow og udgør væsentlige poster på indkøbsbudgettet. Her går tendensen mod strategiske samarbejder med få, udvalgte leverandører og tæt integration i e-handel. Ikke-strategiske varer (også kaldet indirekte indkøb eller MRO-varer maintenance, repair and operation) er varer, der ikke er strategisk vigtige for virksomheden, og hvor leverandørforholdene er mere løse. Der er ganske store forskelle i den måde, indkøbere håndterer de to indkøbsformer på i forbindelse med e-handel. Det smitter naturligvis af på leverandørerne, der, alt efter indkøbets karakter, skal kunne håndtere forskellige kunders krav. Leverandører af f.eks. råvarer til fremstillings-virksomheder vil i høj grad skulle indstille sig på at integrere deres egne e- handelsløsninger direkte med kundernes ERP-systemer. I modsætning hertil vil en virksomhed, der leverer indirekte varer, i højere grad skulle fokusere på at levere et elektronisk varekatalog, der kan anvendes i kundens e-procurementløsning. Ovenstående understreger forskelligheden i kravene til virksomhedernes e-handelsløsninger. Det kan også illustrere den tvivl og usikkerhed, der præger holdningen hos mange SMV mhp. at tage fat på e-handel. De færreste virksomheder er interesseret i at implementere talrige forskellige løsninger, 18 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Gør kundedata til sund forretning Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Agenda 09.00 09.15 Velkomst og introduktion til dagen v/s.christoph 09.15 10.00 CRM i small business vækst v/p.ø.jacobsen,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

SAS øger værdien af dit SAP-system

SAS øger værdien af dit SAP-system SAS øger værdien af dit SAP-system Erling Glud Nielsen, Professional Services Director Professional Services Division SAS øger værdien af dit SAP-system Agenda Generel positionering SAS og SAP Arkitektur

Læs mere

Prioriter IT-budgettet Microsofts model til sikring af at investeringerne understøtter forretningsstrategien optimalt

Prioriter IT-budgettet Microsofts model til sikring af at investeringerne understøtter forretningsstrategien optimalt Prioriter IT-budgettet Microsofts model til sikring af at investeringerne understøtter forretningsstrategien optimalt Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvordan sætter

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

4. Virksomhedernes brug af it

4. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 53 4. Virksomhedernes brug af it 4.1 Introduktion Virksomhederne er en afgørende drivkraft bag informationssamfundet Kapitlets indhold Figur 4.1 It-anvendelse har stor betydning

Læs mere

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Væksthusenes rolle : - operatør på tilskudsprogrammet Tilskudsordning TILSKUD TIL EKSTERN UVILDIG BISTAND 100.000

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER RAPIDVALUE John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 RAPIDVALUE MED BEST PRACTICE DET ALLE HAR TALT OM DE SIDSTE 20 ÅR, MEN SOM INGEN HAR KUNNET LEVERE

Læs mere

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen ebusiness? Åbnes døren til produktivitetens himmel? - eller er det data syndflodens helvede? v/ Ebbe B. Petersen Grundlæggende definitioner ebusiness er anvendelsen af elektronisk medium til at gennemføre

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling?

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Karsten Fogh Ho-Lanng Nordisk Analysedirektør IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Cisco Expo 22. marts 2006 www.idc.com En historie om to IT-verdener Enterprise IT verdenen Netværket i går Netværket

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI

FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI ØKONOMISK ANALYSE For få små- og mellemstore virksomheder i industrien satser på ny teknologi Ny teknologi vil revolutionere

Læs mere

Kom i gang med E-handel

Kom i gang med E-handel Vertica 2015 DI Handels e-handelsworkshop Kom i gang med E-handel Indledning Et e-handelsprojekt er for mange virksomheder et stort skridt, som kan medføre store positive ændringer i kundeadfærd, oplevelsen

Læs mere

DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION. v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S

DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION. v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S NIKLAS LAUGESEN Partner, Napp A/S København Cand.jur. Årets iværksætter 2014 + 2015 Referencer OM NAPP A/S Softwarehus fra 2009 Specialister

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling Internethandel en Oversigt Når man overvejer internet handel skal man først beslutte sig for om man ønsker at åbne en butik, hvor alle har adgang eller, om man ønsker at åbne en salgsafdeling uden for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Kim Sundtoft Hald (ksh.om@cbs.dk) Lektor/PhD ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS Indhold 1. Kortlægning

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

Optimér din forretningsmodel med e-handel

Optimér din forretningsmodel med e-handel Optimér din forretningsmodel med e-handel Udbredt antagelse blandt BtB virksomheder: Mine produkter og services kan ikke sælges online Men er det korrekt? Barrierer for investeringer i e-handel, BtB Kilde:

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform Seminar hos Deloitte 19. november November 2015 Christian Beer, CEO Agenda Præsentation af Dynamicweb Vejen til en profitabel webshop Værktøjer til

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning. Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding

Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning. Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding Deltagere 24 Den stærke værdikæde 10 % teknik og 90 % mennesker Smid rygmærkerne Facts, facts, facts

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere