Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV Analyse baseret på eksisterende undersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV Analyse baseret på eksisterende undersøgelser"

Transkript

1 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV Analyse baseret på eksisterende undersøgelser

2

3 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV Analyse baseret på eksisterende undersøgelser Kommentarer eller spørgsmål til nærværende rapport kan rettes til Manager Jakob Munk Nielsen, PLS RAMBØLL Management Tlf eller PLS RAMBØLL Management Århus København Stockholm Hamborg Bruxelles & TemaNord 2003:551

4 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV Analyse baseret på eksisterende undersøgelser TemaNord 2003:551 Nordisk Ministerråd, København 2003 ISBN ISSN Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 1000 Papir: Miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Sælges gennem Nordisk Ministerråds agenter, se listen på sidste side. Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K DK-1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Telefax (+45) Telefax (+45) Hjemmeside: Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneområder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger - afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles. Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene.

5 Indhold Side Sammenfatning... 1 Summary... 4 Yhteenveto Indledning og metode Kategorisering af muligheder, motiver og effekter Processerne Teknologierne E-forretning er mere end e-handel Flere typer e-handel er relevante for SMV Effekterne Processer, teknologier og effekter set i sammenhæng Muligheder i praksis: Aktuelle motiver og opnåede effekter Resume af muligheder i praksis Motiver for e-forretning generelt Motiver for og effekter af e-indkøb (e-procurement) Motiver for og effekter af e-salg Forbrugernes motiver for e-handel Motiver for og effekter af CRM IT infrastruktur i små og mellemstore virksomheder Resume af IT infrastruktur i SMV Anvendelse af IT Adgangsveje til internettet E-forretnings aktivitet i små og mellemstore virksomheder Resume af e-forretnings aktivitet i SMV Anvendelse af Internet Udbredelsen af e-handel i Norden og Europa Markant større e-indkøb end e-salg Lille anvendelse af EDI i mindre virksomheder B2C e-handel vokser Deltagelse i B2B markedspladser stiger Forskel i af ERP, CRM, SCM og KM Dokumentdeling er en succes E-læring ikke Barrierer for e-forretninger Resume af barrierer for e-forretninger Kategorisering af barrierer Barrierer for IT-anvendelse generelt Barrierer for internetanvendelse Barrierer for e-business Barrierer for online salg Forbrugeres barrierer for handel på nettet Barrierer for elektronisk indkøb Perspektivering: Oplæg til policy-arbejdet Resumé af policy-perspektivering Diskussion af oplæg til policyarbejdet Overvej forskellige interventionsformer i policyarbejdet Kilder - identificeret materiale fordelt på kildetyper Kilder Baggrundsmateriale - relevante organisationer Kommende opdatering af talmateriale Bilag... 98

6 Sammenfatning Dette afsnit sammenfatter hovedresultaterne af rapporten om muligheder og barrierer for e-forretninger i små- og mellemstore nordiske virksomheder. Rapporten fremlægger resultaterne af en kortlægning og analyse af eksisterende datakilder på området. Overordnet tegner der sig et billede af, at små- og mellemstore virksomheder (SMV) drager fordel af e-forretning. E-forretning påvirker især virksomhedernes måde at drive forretning på, idet der sker en effektivisering af interne arbejdsprocesser. Tilgengæld bliver udvikling af serviceydelser eller produkter kun i begrænset grad påvirket af e- forretning. Ændringenerne som følge af e-forretning består primært af ændrede kommunikationsgange. Det skal nævnes, at SMV og virksomheder med mere end 250 ansatte oplever en lige stor effekt af e-forretning. Rapporten konkluderer, at den helt basale IT-infrastruktur, såsom computere, Internet-adgang og hjemmesider efterhånden er på plads i de mindre virksomheder. På et vigtigt område, højhastighedsforbindelser, er de små virksomheder, modsat de større, dog endnu ikke helt med. Den kraftige vækst i antallet af højhastighedsforbindelser fra 2001 til 2002 indikerer dog, at dette indenfor en relativ kort tidsperiode vil være på plads, således at spørgsmålet om den basale ITinfrastruktur ikke længere vil være et væsentligt policyspørgsmål. Ser man på anvendelsen af IT i de mindre virksomheder viser rapporten, at SMV primært anvender internettet til informationsøgning og finansielle transaktioner, mens den mere advancerede anvendelse af IT til forretningsmæssig brug stadig er på et lavt niveau i SMV. Det er især områder som salg via Internettet, EDI og avancerede IT systemer som SCM, CRM og Knowledge Management, hvor SMV halter bagefter i forhold til de større virksomheder. Det kan tolkes som et uudnyt- 1 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

7 tet potentiale for øget forretningsmæssig brug af IT i SMV, både i forhold til omkostningsminimering og salg via Internettet, men også som en rationel økonomisk prioritering af de begrænsede ressourcer i virksomhederne. De væsentligste barrierer i forbindelse med IT anvendelse generelt er manglende sikkerhed og for langsom og ustabil datakommunikation. Disse barrierer gør sig gældende i samme grad for SMV som for større virksomheder. Dog markerer SMV, at virksomhederne bekymrer sig mere om beskyttelse af data og sikkerhedsproblemer end 250+ virksomheder gør. Barriererne for e-business kan deles op i interne og eksterne barrierer. De interne barrierer er knyttet til virksomhedernes ledelse, mangel på kvalificerede medarbejdere og manglende kapital. De eksterne barrierer er primært knyttet til B2C, da de væsentligste er centreret om manglende efterspørgsel. Virksomhederne oplever, at forbrugernes købsadfærd og manglende tillid til e-handel gør markedet umodent. Det skal bemærkes, at der er forskel mellem de nordiske lande, idet særlig Finland og Danmark oplever både interne og eksterne barrierer som mere tungtvejende end Sverige og Norge. En yderligere analyse af barrierer for e-handel mht. online køb og salg viser, at virksomhederne har en oplevelsen af, at kundepotentialet er for lille, og at virksomhedernes produkter ikke egner sig til at blive handlet over nettet. En undersøgelse blandt virksomheder der allerede sælger produkter over internettet peger på manglende efterspørgsel og usikkerhed som de største barrierer. Virksomhedernes størrelse har ingen væsentlig betydning i denne sammenhæng. 2 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

8 Nedenfor opsummeres 10 pointer vedr. policy konsekvenser af rapporten: 1: Tag udgangspunkt i hele værdikæden - E-forretninger frem for e-handel 2: Tre forklaringer på e-business skepsis og policykonsekvenser heraf: øge viden, fokusere på de brancher og virksomhedstyper, hvor e-forretninger faktisk er relevant og fokus på e-forretninger i bred forstand 3: Fokuser på gevinster ved e-forretninger 4: Differentier indsatsen på brancher 5: Fokuser på, hvordan SMVere får adgang til at dele gevinsten ved e-handel 6: Infrastukturen klarer sig selv 7: Fokuser på områder, hvor SMVere halter bagefter: De mere avancerede former for e-forretning 8: Fokuser på at fremme kvalitet i IT-anvendelse 9: Fokuser på generel ledelses- og kompetence udvikling 10: B2C e-handel skal fremmes gennem forbrugertillid og bredbånd 3 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

9 Summary This section summarises the core results of the report on opportunities and barriers for e-transactions in small and medium-sized Nordic enterprises. The report sets out the results of a survey and analysis of existing data sources in the area. The general picture that emerges is one of small and medium-sized enterprises (SMEs) benefiting from e-business. In particular, e-business affects the way in which the enterprises conduct their business, with internal work processes being made more efficient. The development of services or products, on the other hand, is affected by e-business to only a limited extent. The changes resulting from e-business primarily consist of modified communication processes. It should be mentioned that e-business has an equally large impact on SMEs and enterprises with more than 250 employees. The report concludes that the very basic IT infrastructure, such as computers, Internet access and websites, is by now in place in smaller enterprises. In the important area of highspeed connections, however, small enterprises, unlike large ones, are not yet there. The rapid growth in the number of high-speed connections from 2001 to 2002 indicates that this will soon change though, and so the question of basic infrastructure will no longer be a major policy concern. Looking at the use of IT in smaller enterprises, the report shows that SMEs mainly use the Internet for information retrieval and financial transactions, whereas the more advanced use of IT for business purposes is still at a low level in SMEs. It is especially in areas such as Internet sales, EDI and advanced systems such as SCM, CRM and Knowledge Management that SMEs are lagging behind larger enterprises. This can be interpreted as unexploited potential for increased business use of IT in SMEs for both cost minimisation and Internet sales, but also as rational financial prioritisation of the limited resources in enterprises. 4 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

10 The most important barriers to IT use are generally lack of security and slow, unstable data communication. These barriers affect SMEs to the same degree as larger enterprises. What marks SMEs out, however, is that they are more concerned about data protection and security problems than enterprises with 250+ employees. The barriers to e-business can be divided into internal and external barriers. Internal barriers are linked to the enterprises management, lack of qualified staff and lack of capital. External barriers are mainly linked to B2C, as the most important obstacles are centred on lack of demand. It is the experience of enterprises that consumers buying behaviour and lack of confidence in e-commerce makes the market immature. It should be noted that there are differences between the Nordic countries, with Finland and Denmark in particular encountering both internal and external barriers of greater substance than Sweden and Norway. A further analysis of barriers to e-commerce with regard to online buying and selling shows that enterprises perceive customer potential as too small and their products as unsuitable for trading on the Internet. A survey of enterprises that already sell products over the Internet indicates that lack of demand and security are the greatest barriers. The size of enterprises is of no great significance in this respect. The policy consequences of the report are summarised in the following ten points: 1: Take the entire value chain as a starting point e- transactions rather than e-commerce 2: Three explanations for e-business scepticism and their policy consequences: increase knowledge, focus on those industries where e-transactions are actual relevant, and focus on e-transactions in the broad sense 3: Focus on the benefits of e-transactions 4: Match the initiative to the industry 5 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

11 5: Focus on how SMEs can share the benefits of e- commerce 6: Infrastructure will take care of itself 7: Focus on areas where SMEs are lagging behind: the more advanced forms of e-business 8: Focus on promoting quality in IT use 9: Focus on general management and skills development 10: B2C e-commerce should be encouraged through consumer confidence and broadband 6 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

12 Yhteenveto Tässä kappaleessa annetaan yhteenveto tärkeimmistä tuloksista, jotka on saatu e-liiketoiminnan esteitä ja mahdollisuuksia Pohjoismaisissa yrityksissä kartoittavasta raportista. Raportti sisältää tulokset alan olemassa olevien tietolähteiden kartoituksen ja analyysin tuloksista. Kaiken kaikkiaan raportti antaa kuvan e-liiketoiminnan suotuisista vaikutuksista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (PKyrityksissä). E-liiketoiminta vaikuttaa ennen kaikkea yritysten tapaan harjoittaa liiketoimintaa, sillä se tehostaa sisäisiä työprosesseja. Toisaalta se vaikuttaa vain rajoitetussa määrin palveluiden ja tuotteiden kehitykseen. E-liiketoiminnan muutokset liittyvät pääasiassa uudenlaiseen viestintätapaan. Tässä yhteydessä on mainittava, että PK-yritykset ja yli 250 työntekijän yritykset ovat hyötyneet e-liiketoiminnasta yhtä paljon. Raportista käy ilmi, että pienet yritykset ovat vähitellen saaneet rakennetuksi aivan välttämättömän ITinfrastruktuurin, kuten tietokoneet, Internet-yhteydet ja kotisivut. Mutta yhdellä tärkeällä alueella, nimittäin laajakaistayhteydet, pienet yritykset ovat päinvastoin kuin suuret yritykset vielä jonkin verran jäljessä kehityksestä. Laajakaistayhteyksien voimakas kasvu vuodesta 2001 vuoteen 2002 osoittaa kuitenkin, että nämäkin yhteydet saadaan melko pian pienempiin yrityksiin, joten kysymys perusinfrastruktuurista ei pidemmällä tähtäimellä tule enää olemaan olennainen ongelma. Tarkasteltaessa IT:n käyttöä pienissä yrityksissä raportista käy ilmi, että PK-yritykset käyttävät Internetiä tiedon hakuun ja maksuliikenteen hoitoon, mutta edistyneempi IT:n käyttö liiketoiminnassa on edelleen vähäistä PK-yrityksissä. PKyritykset ovat erityisesti jäljessä suurista yrityksistä sellaisilla alueilla kuten Internet, EDI ja kehittyneet IT-järjestelmät kuten SCM, CRM ja Knowledge Management. Se voidaan tulkita IT:n hyödyntämättömäksi liiketoiminnan potentiaaliksi PKyrityksissä sekä kustannusten minimoinnin että Internetin avulla toteutettavan myynnin suhteen, mutta myös yritysten 7 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

13 rajoitettujen resurssien rationaaliseksi taloudelliseksi priorisoinniksi. Olenaisimmat esteet IT:n käytölle yleisesti ottaen ovat puuttuva tietoturvallisuus ja liian hidas ja epävakaa dataliikenne. Nämä esteet ovat samat sekä PK-yrityksissä että suurissa yrityksissä. Kuitenkin PK-yritykset ovat huolestuneempia tietojen suojelusta ja tietoturvallisuuteen liittyvistä ongelmista kuin yli 250 työntekijän yritykset. E-liiketoiminnan esteet voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin esteisiin. Sisäiset esteet liittyvät yritysten johtoon, ammattitaitoisten työntekijöiden ja pääoman puutteeseen. Ulkoiset esteet taas liittyvät etupäässä B2C:hen, sillä useimmiten on kysymys kysynnän puutteesta. Yritykset kokevat, että kuluttajien ostokäyttäytyminen ja luottamuksen puute sähköiseen kaupankäyntiin merkitsee, että markkinat eivät ole vielä kypsät. On huomattava, että tässä suhteessa Pohjoismaiden välillä on eroja, sillä erityisesti Suomessa ja Tanskassa sekä sisäiset että ulkoiset esteet koetaan vaikeammiksi kuin Ruotsissa ja Norjassa. Internetin kautta tapahtuvaa myynti- ja ostotoimintaa koskeva lisäanalyysi osoittaa, että yritykset kokevat asiakaspotentiaalin liian pieneksi, ja että yritysten tuotteet eivät sovellu verkkokauppaan. Tutkimus niiden yritysten joukossa, jotka jo myyvät tuotteitaan Internetissä, osoittaa suurimmiksi kaupankäynnin esteiksi vähäisen kysynnän ja turvattomuuden. Yritysten koolla ei tässä yhteydessä ole suurta merkitystä. Seuraavassa on yhteenveto 10 tärkeimmästä seikasta, jotka tutkimus on paljastanut: 1. Lähtökohdaksi on otettava koko arvoketju E- liiketoiminta eikä sähköinen kaupankäynti 2. Kolme seikkaa selittää, miksi e-liiketoimintaan suhtaudutaan epäilevästi ja tämän seuraukset: 8 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

14 toimenpiteille: tiedon lisääminen, huomiota on kiinnitettävä niihin aloihin ja yrityksiin, joissa e- liiketoiminnasta on todellista hyötyä sekä e- liiketoiminta laajemmassa merkityksessä 3. Keskityttävä e-liiketoiminnan tarjoamiin etuihin 4. Eri aloilla on panostettava eri tavoin 5. Keskityttävä siihen, miten PK-yritykset saavat mahdollisuuden jakaa verkkokaupan voitot 6. Infrastruktuurissa ei suurempia ongelmia 7. Keskityttävä alueille, joilla PK-yritykset ovat jääneet jälkeen: kehittyneemmät e-liiketoiminnan muodot 8. Keskityttävä IT:n käytön laadun parantamiseen 9. Keskityttävä johtamistaidon ja ammattitaidon yleiseen parantamiseen 10. B2C-alan verkkokauppaa on edistettävä parantamalla kuluttajien luottamusta ja laajakaistayhteyksiä 9 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

15 1. Indledning og metode Nordisk Ministerråd (NMR) har bedt PLS RAMBØLL Management (PLS RAMBØLL) om, med udgangspunkt i eksisterende undersøgelser, at analysere muligheder og barrierer for nordiske små- og mellemstore virksomheders (SMVs) anvendelse af IT og e-business i bred forstand, også kaldet e- forretninger. Denne rapport fremlægger resultaterne af en kortlægning og analyse af eksisterende datakilder gennemført i maj-juli Vi har således ikke gennemført selvstændige surveys som en del af projektet, men har indhentet allerede publiceret materialer med fokus på at identificere de mest opdaterede og omfattende kvantitative kilder (dvs. surveys baseret på et stort antal respondenter og omfattende spørgeskemaer). Vi har indsamlet alt nyere materiale for e-handel i de nordiske lande, men for alle lande undtagen Danmark var der på tidspunktet for dataindsamlingen (medio 2003) endnu ikke publiceret statistik for 2002, hvilket betyder at vi har anvendt tal for Vi har yderligere foretaget særkørsler hos de nationale statistiske myndigheder i Norge og Sverige, primært med nedbrydning af tal på virksomhedsstørrelse. Ligeledes var de tilsvarende tal publiceret i Danmark og Island. Det nationale finske statistikbureau er endvidere blevet kontaktet om mulighederne for at levere særkørsler, men har vurderet, at usikkerheden ved nedbrydning af tallene på virksomhedsstørrelse ville være behæftet med for stor usikkerhed til, at det kunne lade sig gøre. Det har i nogle tilfælde ikke været muligt at finde relevante tal for alle lande, fordi de konkrete tal ikke eksisterer. Endelig har vi gennemført en række kvalitative interview med virksomhedsledere og IT-leverandører med henblik på at 10 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

16 perspektivere det kvantitative materiale. Rapporten bygger naturligvis også på vores erfaring med rådgivning og analyser inden for e-forretninger og SMV. De primære kilder i rapporten er: De Nordiske statistikbureauer: Danmarks Statistik, Statistics Iceland, Statistisk Sentralbyrå, Statistiska Centralbyrån og Statistics Finland. EU Kommissionen, e-business market 2002 og 2003 Eurostat 2002 (data 2000/2002) European Information Technology Observatory 2003 PLS RAMBØLL Management, Rapporten fokuserer på muligheder og barrierer for anvendelse af e-forretninger i nordiske virksomheder. Resultater fra andre lande og store virksomheder er inddraget som sammenligningsgrundlag og perspektivering. Rapporten er således faktuelt og kvantitativt orienteret frem for orienteret mod holdninger eller diskussioner. Et væsentligt formål er at skabe et overblik over eksisterende undersøgelser. Der er gennemført mange surveys og studier af det aktuelle emne, men i spørgsmålet om muligheder og barrierer har enkelte undersøgelser kun et begrænset antal perspektiver med, ligesom fokus, spørgsmål og svarmuligheder varierer mellem forskellige undersøgelser. Rapporten fremlægger derfor flere forskellige undersøgelser ud fra den opfattelse, at sandheden skal søges i tendenser, dvs. svar, der peger i samme retning på tværs af forskellige undersøgelser. Rapportens formål er ikke policy-analyse. Det er derimod tanken, at rapporten kan bruges som en del af grundlaget for efterfølgende policy-arbejde. 11 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

17 Rapporten er struktureret i syv kapitler: I den resterende del af dette kapitel præsenteres projektets metode. Andet kapitel introducerer de centrale begreber inden for analysen af e-forretninger ved at kategorisere muligheder og motiver ved e-forretninger i relation til processer, teknologier og effekter. Tredje kapitel analyserer motiver og effekter i praksis ved at gennemgå i hvilket omfang, virksomheder formår at høste gevinsterne ved IT-anvendelse generelt, e-business lidt mere konkret og e-handel (e-salg og e-indkøb) endnu mere konkret. Fjerde kapitel præsenterer en aktuel status for den basale teknologiske infrastruktur i nordiske SMV, der er en forudsætning for implementering af egentlige e-forretninger. Femte kapitel præsenterer videre en aktuel status for anvendelse af centrale teknologer til e-forretning med fokus på nordiske SMV, men set i forhold til store virksomheder og virksomheder i det øvrige Europa. Sjette kapitel fremlægger en kvalitativ kategorisering af barrierer for e-forretninger og de seneste empiriske studier, der fortæller om barrierernes udbredelse i praksis og dermed deres relative betydning. Endelig indeholder det sidste kapitel i rapporten en perspektivering af de de væsentligste pointer i et policy-perspektiv for dermed at lægge op til at anvende rapporten til det videre arbejde med at analysere og formulere politikker i relation til e-forretninger i de nordiske lande. 12 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

18 2. Kategorisering af muligheder, motiver og effekter I dette kapitel præsenteres en overordnet model for analyse af e-forretninger, idet de væsentligste former for e-forretninger og rationalerne bag dem præsenteres. Første del af kapitlet kategoriserer muligheder med fokus på forretningsprocesser, anden del ser på teknologier og tredje del ser på principielle effekter. Kapitlet rundes af med en analyse af forretningsprocesser, teknologier og effekter i sammenhæng. At elektroniske forretninger overhovedet er interessante i et policy-perspektiv skyldes, at elektroniske forretninger potentielt kan bidrage til samfundets værdiskabelse ved at øge virksomhedernes mulighed for at skabe værdi, herunder ved at øge disses konkurrenceevne. Det skyldes, at informationsog kommunikationsteknologier på forskellig vis kan bidrage til optimering af virksomhedens forskellige forretningsprocesser. Det gælder virksomheder i alle størrelser, om end virksomhedsstørrelse er én blandt flere faktorer, der har betydning for virksomhedens muligheder ved brug af IT. (Andre faktorer er f.eks. virksomhedens forandringsvilje og -evne, karakteren af virksomhedens forretninger og dens adgang til kapital). Med udgangspunkt i værdiskabelse kan mulighederne i e-forretning beskrives systematisk ved at se på effekter, dvs. forskellige former for optimering, eller ved at se på processer, dvs. forskellige former for forretningsprocesser langs værdikæden. 13 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

19 2.1 Processerne Der findes i dag IT-løsninger, der understøtter alle elementer af virksomhedernes værdikæder, og når vi definerer e-forretninger som IT-understøttelse af enhver form for forretningsproces, bliver Michael Porters klassiske model for værdikædeanalyse 1, en oplagt optik for analysen, fordi værdikædeanalysen sikrer, at alle virksomhedens forretningsprocesser kommer med i analysen. Figur 2.1: Porters model for den generelle værdikæde INFRASTRUKTUR MEDARBEJDERE Leverandører TEKNOLOGI FORSYNINGER Kunder Indgående logistik Produktion Udgående logistik Salg og marketing Service Logikken er, at virksomhedens indtjening (margin) er baseret på værdiskabelse i en række virksomhedsfunktioner, der ovenfor er illustreret i en generel værdikæde. IT-strategien består derfor i at sikre, at virksomheden bruger IT til at understøtte de rigtige elementer af værdikæden for den konkrete virksomhed. Værdikædeanalyse er derfor en anerkendt og effektivt praktisk redskab til analyse og valg af IT-strategi og - investeringer 2. 1 Porter, Michael E., Competive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. Free Press, Porter, Michael E., Competive Advantage. Free Press, Se f.eks.: Robson, Wendy: Strategic Management and Information Systems. An integrated approach. Pittmann Publishing, Eller: Andersen, Poul Erik Rostgård (red.): E-forretning. Dafolo Forlag, Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

20 Den generiske værdikæde giver et overblik over centrale processer, som kan understøttes af IT, men ikke alle de generiske processer er lige relevante i konkrete virksomheder, og der er yderligere en række branchespecifikke løsninger og anvendelsesområder, som den generelle model ikke beskriver. Endelig kan virksomhedsspecifik innovation føre til IT anvendelse, som er endnu mere specifik end brancheniveau, idet innovativ IT anvendelse kan være med til at gøre en virksomhed unik i sin branche. 2.2 Teknologierne E-forretning er mere end e-handel E-forretning i SMV handler om meget andet end e-handel. Det dækker ikke blot køb og salg med elektroniske midler, men også interne og eksterne forretningsprocesser, som kan opsummeres i the e-business equation : E-business = e-commerce + e-customer relationship management (CRM) + e-supply chain management (SCM) + e-knowledge management (KM) De tre centrale teknologier, CRM, SCM og KM samt forretningsapplikationen, der er grundlaget for de øvrige systemer, Enterprise Ressource Planning (ERP), er kort beskrevet ved typiske features. Enterprise Ressource Planning (ERP) Internt IT-system Produktionsplanlægning og logistik Salg Regnskab Personaleressourcer 15 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

21 E-Customer Relationship Management (CRM) Elektronisk kundedatabase (der indeholder historiske data på kunder) Dataanalyse/data mining (analyse og gruppering af kundeadfærd, profitabilitet etc.) Personalisering (anvendelse af password, cookies etc.) Online kundeservice E-Supply Chain Management (e-scm) Anvendelse af EDI forbindelse med partnere Integration af planlægningsfunktioner processer der inkluderer delt adgang til information på tværs af virksomheder i værdikæden Integration af udførende funktioner automatisering af produktion ved at automatisere indkøb, fremstilling og distribution mellem virksomheder Deling af databaser med markedsdata fuld integration af værdikæden ved fælles adgang til databaser. Knowledge Management (KM) IT system til deling af en virksomheds viden, f.eks. via en virksomheds intranet Samling og organisering af data om ressourcer, kompetencer og forretningsdokumenter Data mining og analyse for at kommunikere informationen ud til brugerne i organisationen Den ovenstående forståelse af e-forretning kan også opsummeres i en model over, hvor i virksomhedens værdikæde teknologien anvendes. Her sondres ofte grundlæggende mellem buy side og sell side som angivet nedenfor: Buy side Sell side PRODUCT DESIGN PRODUCT DEVEL. PROCURE- MENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ecommerce DISTRIBUTION CRM Collaboration with design partners, suppliers Collaboration with Channel partners, customers Source: PLS RAMBØLL Management 16 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

22 Det betyder også, at e-forretninger kan dække støttefunktioner til værdikæden, f.eks. e-marketing og e-hrm. De fleste virksomhedsapplikationer af IT har elementer af elektronisk kommunikation med kunder eller samarbejdspartnere. Opkvalificering vil ofte handle om at integrere ITsystemer bedre, så mulighederne for kommunikation udnyttes bedre. Det kan illustreres med en model for IT-systemers modenhed som vist nedenfor: Modenhedsstadie Karakteristika 1. Isolation Ingen eller lille udveksling af data 2. Stand-alone Data genindtastes eller udveksles ikke 3. Manuel integration Manuelt udførte elektroniske udvekslinger baseret på disketter eller filer 4. Automatisk integration Automatiske dataudvekslinger er bygget ind i softwareapplikationen 5. Distribueret integration Fysisk placering af data er underordnet, da netværket, ikke slutbrugeren, håndterer navigation og udveksling. Brugeren har adgang til data uanset geografisk placering. IT kan anvendes til elektronisk kommunikation med kunder, leverandører, samarbejdspartnere eller det offentlige. Den elektroniske kommunikation kan være mere eller mindre automatisk og således være baseret på forskellige modenhedsstadier for IT-systemer som vist ovenfor. E-forretninger er således mere end e-handel, men e-handel er central teknologi blandt flere. Tilsvarende er der flere former for e-handel. 17 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

23 2.2.2 Flere typer e-handel er relevante for SMV I analysen af udviklingen i e-handel for underleverandører og leverandører til det offentlige (B2B og B2G), er det vigtigt at gøre sig klart, at der findes en række forskellige løsninger, og at en SMV ofte med fordel kan vælge mere end én. Virksomheden bør dog starte med at implementere den form for e- handel, der umiddelbart virker mest oplagt ud fra en investerings- og ressourcebetragtning. Forskellige produkter og kunderelationer egner sig til forskellige former for e-handel. Det centrale skel er her mellem strategiske og ikke-strategiske varer: Strategiske varer (også kaldet direkte indkøb) er de varer, der er centrale i virksomhedens produktionsflow og udgør væsentlige poster på indkøbsbudgettet. Her går tendensen mod strategiske samarbejder med få, udvalgte leverandører og tæt integration i e-handel. Ikke-strategiske varer (også kaldet indirekte indkøb eller MRO-varer maintenance, repair and operation) er varer, der ikke er strategisk vigtige for virksomheden, og hvor leverandørforholdene er mere løse. Der er ganske store forskelle i den måde, indkøbere håndterer de to indkøbsformer på i forbindelse med e-handel. Det smitter naturligvis af på leverandørerne, der, alt efter indkøbets karakter, skal kunne håndtere forskellige kunders krav. Leverandører af f.eks. råvarer til fremstillings-virksomheder vil i høj grad skulle indstille sig på at integrere deres egne e- handelsløsninger direkte med kundernes ERP-systemer. I modsætning hertil vil en virksomhed, der leverer indirekte varer, i højere grad skulle fokusere på at levere et elektronisk varekatalog, der kan anvendes i kundens e-procurementløsning. Ovenstående understreger forskelligheden i kravene til virksomhedernes e-handelsløsninger. Det kan også illustrere den tvivl og usikkerhed, der præger holdningen hos mange SMV mhp. at tage fat på e-handel. De færreste virksomheder er interesseret i at implementere talrige forskellige løsninger, 18 Barrierer og muligheder for e-forretninger i nordiske SMV

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM)

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) Brug af it-teknologi i Business to Business Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) skaber merværdi af produktionsingeniør Hans Esmann Eriksen, hans@dragsteddevelopment.dk

Læs mere

E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren

E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren Marts 2001 E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren Når viden skaber resultater E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder

Læs mere

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Hovedrapport 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Resumé 4 2.1 E-business bidrager til positiv bundlinje 4 2.2 First mover innovation betaler sig på bundlinjen

Læs mere

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere.

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. - incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. Speciale af Mads Pedersen Årskortnummer 19970401 Vejleder Dr. phil. Jens Christensen Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet,

Læs mere

Nyere tendenser i internetbaseret markedsføring til private

Nyere tendenser i internetbaseret markedsføring til private Nyere tendenser i internetbaseret markedsføring til private 11011110 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 101 0 0 1 1 0 1

Læs mere

E-business Norden.com 2003. Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder

E-business Norden.com 2003. Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder E-business Norden.com 2003 Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder E-business Norden.com 2003 4. årgang, 1. oplag PLS RAMBØLL Management A/S ISBN 87-89227-30-1 Tryk: Schultz Grafisk,

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Digital Banking En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Debatoplæg til Finansforbundet Udarbejdet af Teknologisk Institut Center for Analyse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Etablering af en ejendomsadministration

Etablering af en ejendomsadministration HD Afhandling Institut for Regnskab Forfatter Jesper Rasmussen Vejleder Bent Høgsted HD Afhandling (R): Etablering af en ejendomsadministration Handelshøjskolen i Århus April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Analyse af gartnerisektorens it-anvendelse sammenlignet med it-anvendelsen inden for andre erhvervsmæssige sektorer

Analyse af gartnerisektorens it-anvendelse sammenlignet med it-anvendelsen inden for andre erhvervsmæssige sektorer Analyse af gartnerisektorens it-anvendelse sammenlignet med it-anvendelsen inden for andre erhvervsmæssige sektorer Fyns ErhvervsCenter September 2006 1 Ledelsesresume Nærværende rapport beskriver hovedresultater

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Forbrugerkvalitet. hvordan nordiske virksomheder og brancher fremmer forbrugerkvalitet. TemaNord 2004:566. Klaus G Grunert & Lone Schreiber Andersen

Forbrugerkvalitet. hvordan nordiske virksomheder og brancher fremmer forbrugerkvalitet. TemaNord 2004:566. Klaus G Grunert & Lone Schreiber Andersen Forbrugerkvalitet hvordan nordiske virksomheder og brancher fremmer forbrugerkvalitet Klaus G Grunert & Lone Schreiber Andersen TemaNord 2004:566 Forbrugerkvalitet hvordan nordiske virksomheder og brancher

Læs mere

Viatempos produktudvikling. Marketing Automation. HD Marketing Management - Hovedopgave

Viatempos produktudvikling. Marketing Automation. HD Marketing Management - Hovedopgave Viatempos produktudvikling Marketing Automation HD Marketing Management - Hovedopgave Sider: 64 / Anslag: 97.920 Vejleder: Peter Soltoft Aflevering: 28/5-2015 EXECUTIVE SUMMARY! 5! 1. PROBLEMAFKLARING!

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Projektrapport om Værdikæden i Ecco Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: 43.823 Underskrift: Indholdsfortegnelse Abstract... 2

Læs mere

Internetstrategi for supermarkedsbranchen. E-strategy for the groceries business

Internetstrategi for supermarkedsbranchen. E-strategy for the groceries business Kandidatafhandling på Cand.merc.it studiet Copenhagen Business School Internetstrategi for supermarkedsbranchen E-strategy for the groceries business Antal anslag 263.562 = 115.85 nm sider eksklusiv bilag

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

IT-Universitetet, E-business, forår 2008

IT-Universitetet, E-business, forår 2008 IT-Universitetet, E-business, forår 2008 Forretningsteknisk 8-ugersprojekt Vejleder: John Gøtze Udarbejdet af: Anders Kann & Martin Albertsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng?

ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng? HAAlmen, 6. Semester Bachelorafhandling 2011 Forfatter: Bertan Korkusuz HAAlmen, U13, Eks. Nr: 286263 Vejleder: Bjarne Rerup Schlichter ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng?

Læs mere

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Barriereanalyse Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Sammenfatning... 5 1.2. Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger... 9 1.3.

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere