DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING ( ) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING (1992-2022) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012"

Transkript

1 DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING ( ) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012

2 FORORD I forbindelse med beslutningen om at stifte en samlet brancheorganisation for den danske olie- og gassektor under navnet Oil Gas Denmark, blev Quartz+Co valgt til at udarbejde en sektoranalyse, der på en faktabaseret og kortfattet måde skulle beskrive karakteristika for den danske sokkel, sektorens udvikling samt sektorens direkte og indirekte samfundsmæssige betydning. Beskrivelsen har vi valgt at dele op i fire kapitler understøttet af en række illustrationer af de væsentligste analyser: Kapitel 1: Den danske sokkel Kapitel 2: Den danske olie- og gassektors samfundsmæssige betydning Kapitel 3: Den danske olie- og gassektors forventede fremtidige aktivitet og betydning Kapitel 4: Udnyttelse af potentialet på dansk sokkel Analyseperioden er fastlagt til perioden 1992 til 2022, i og med at det var i begyndelsen af denne periode, at udvindingen af olie og gas på den danske sokkel for alvor tog fart, og samtidig vurderes en fremskriv ning på 10 år at repræsentere en periode med relativt robuste forventninger. På de områder, hvor det er relevant for beskrivelsen, er såvel den historiske som den fremtidige periode udvidet. Beskrivelserne af den danske sokkel og fremskrivning af sektorens udvikling er baseret på Quartz+Coanalysemodeller med primære inputdata fra kilderne: Energistyrelsen, Wood Mackenzie, IHS Global Windows, The Rushmore Reviews, BP Statistical Review og BAFA (i relation til gasprisudvikling). I den forbindelse bør det fremhæves, at fremskrivninger på olieprisen er baseret på Energistyrelsens basisscenarie, samt at forventede nedrivningsomkostninger på dansk sokkel er et Quartz+Co-estimat baseret på erfaringer fra Oil & Gas UK. Analysemetoden til beregning af sektorens historiske direkte og indirekte effekt på beskæftigelse og bruttoværditilvækst er udviklet og valideret sammen med Copenhagen Economics, og primære inputdata er leveret af Danmarks Statistik. Undervejs i processen har der ligeledes været afholdt en række møder med fælles repræsentation fra brancheorganisationens medlemmer for at diskutere fremdriften og holde analyserne op imod aktørernes erfaringer. Thomas G. Arentsen Partner, Quartz+Co København Steinar Åril Engagement Partner, Quartz+Co Oslo 2

3 Indhold Resumé Den danske sokkel De første aktiviteter påbegyndtes for ca. 50 år siden og er i dag koncentreret på få aldrende felter Produktionen toppede i 2004, og ifølge prognosen vil soklens reserver være meget begrænsede om år Den danske olie- og gassektor er kendetegnet ved store og langsigtede investeringer, men historisk set har der været et godt afkast, stærkt hjulpet af stigende oliepriser I sammenligning med den norske og den britiske sokkel er den danske både lille og teknisk svært tilgængelig Soklens karakteristika gør, at globale olieselskabers interesse for den danske sokkel er begrænset Den danske olie- og gassektors samfundsmæssige betydning Olie- og gasselskaberne er den største skattemæssige bidragyder og har markant betydning for BNP og handelsbalancen Olie og gas udgør en væsentlig del af det danske energiforbrug, og Danmark har været selvforsynende de seneste 20 år Den samlede beskæftigelse i olie- og gassektoren anslås til ca (direkte og indirekte) Den danske olie- og gassektors forventede fremtidige aktivitet og betydning Det forventes, at sektorens absolutte produktions-, investeringsog driftsomkostningsniveau vil falde hen over de næste 10 år Nedgangen i det absolutte aktivitetsniveau vil have en væsentlig samfundsøkonomisk betydning Beskæftigelsen i relaterede erhverv følger sektorens nedadgående investeringsniveau, mens den direkte beskæftigelse forventes at holde cirka samme niveau som i dag Tidligere prognoser indikerer dog, at det er vanskeligt at forudsige den fremtidige produktionsvolumen Udnyttelse af potentialet på dansk sokkel Olieprisen og rammevilkår er afgørende for det fremtidige aktivitetsniveau i olie- og gassektoren på dansk sokkel Investering i efterforskning og et løft i udvinding kan give et betragteligt samfundsmæssigt afkast

4 RESUMÉ Den danske sokkel Den danske sokkel leverede sin første tønde olie i begyndelsen af 1970-erne. Der eksisterer i dag ca. 55 platforme på 17 aktive felter i den danske del af Nordsøen. De fem største felter står for ca. 80% af produktionen på dansk sokkel, og af disse er det kun Halfdan-feltet, der er fundet inden for de seneste 30 år. Produktionen på dansk sokkel toppede i 2004, og det estimeres at ca. tre fjerdedele af soklens kommercielle reserver er blevet produceret og to tredjedele af dens værdi realiseret. Den danske sokkel er væsentligt mindre end andre sokler i Nordvesteuropa, såsom den norske og britiske, målt på produktion og reserver. Eksempelvis er den norske sokkel over 10 gange større målt på produktion og ca. 16 gange større målt på reserver. Den gennemsnitlige forventede fundstørrelse er ca. 6 gange større i Norge end i Danmark. Derudover er den danske olie vanskelig at udvinde, da størstedelen af olien findes i meget tætte kalklag, hvorfor udvindingsgraden er relativt lav i Danmark (ca. 26%, mod hhv. 46% og 41% i Norge og Storbritannien). Disse forhold betyder, at den danske sokkel opfattes som mindre attraktiv blandt de store globale olieselskaber, og flere af disse har i de seneste år valgt helt at forlade den danske sokkel for at prioritere aktiviteter på områder med større kommercielt potentiale. Den danske sokkel omfatter i dag kun otte producenter, hvor der til sammen ligning er hele 32 og 63 forskellige sel skaber med produktion på henholdsvis den norske og den britiske sokkel. Den danske olie- og gassektors samfundsmæssige betydning Olie- og gasaktiviteten har haft og har stadig en stor samfundsmæssig betydning i Danmark. Med ca. 3% af den danske bruttoværditilvækst er sektoren blandt de mest betydende sektorer på niveau med f.eks. den finansielle sektor eller detailhandelssektoren. Samtidig udgør sektoren ca. 9% (DKK 48 milliarder) af den danske eksport, hvilket er på niveau med andre førende eksporterhverv som f.eks. medicinal- eller slagterisektoren. Sektorens betydning i forhold til skatter og afgifter er ligeledes af væsentlig karakter, idet det er den erhvervssektor, som bidrager med den klart største andel af skatter og afgifter. I 2010 var det samlede direkte skatte- og afgiftsbidrag på ca. DKK 24 milliarder svarende omtrent til statens årlige udgifter til landets videregående uddannelser. Olie- og gassektoren skaber beskæftigelse for ca personer i Danmark. Heraf er ca beskæftiget direkte hos olieselskaberne. Dvs. at når der ansættes én medarbejder i olie- og gasselskaberne skabes der ca. 8 arbejdspladser i relaterede erhverv. En stor del af den indirekte aktivitet ligger i blandt andet ingeniør rådgivning og anden rådgivnings bistand. Beskæftigelsen i sektoren spænder bredt på tværs af jobtyper, men generelt ses et højt uddannelsesniveau (54% har en videregående uddannelse, hvor landsgennemsnittet er 35%) og ca. 60% af arbejdspladserne er placeret omkring Esbjerg. Sam tidig er der gode udsigter til, at leverandørmarkedet i stigende grad realiserer internationale muligheder baseret på den viden og udvikling, der er i sektoren. Aktiviteterne på den danske sokkel har betydet, at Danmark har været selvforsynende med olie og gas de sidste 20 år og forventes, som minimum, også at være selvforsynende frem mod Som et led i en langsigtet dansk energistrategi er olieog gasproduktionen medvirkende til, at man kan fastholde en høj forsyningssikkerhed samtidig med, at vedvarende energi udgør en stadig større andel af det danske energimiks. 4

5 Den Danske olie- og gassektors forventede fremtidige aktivitet og betydning Ifølge Energistyrelsens prognose vil produktionsvolumen på den danske sokkel falde hen over de næste 10 år dog med et mindre løft når udbygning af Hejre-feltet er afsluttet omkring Investerings niveauet forventes samtidig at falde markant ef ter Det faldende investeringsniveau i basis scenariet vil også medvirke til at reducere sek torens samfundsmæssige betydning herunder både skatte betalinger og beskæftigelse. Energistyrelsen har dog estimeret et potentiale, udover de kommercielle reserver, i soklens rest levetid. Dette potentiale er ganske markant og udgør, hvad der svarer til en up-side på ca. 70% af reserverne. Med den nuværende olieressourcebase svarer et løft i udvindingsgraden på olie på bare ét procentpoint til en total produktionsværdi på omtrent DKK 80 milliarder på baggrund af dagens oliepris. Udnyttelse af potentialet på dansk sokkel Udnyttelse af dette potentiale kan bidrage afgørende til at udsætte nedgangen i sektorens investeringsog aktivitetsniveau. Realiseres blot halvdelen af dette potentiale, vil det have en markant samfundsmæssig betydning, idet der hen over en tyveårig periode kan være et yderligere skattemæssigt bidrag på mere end DKK 5 milliarder pr. år og ca arbejds pladser. Udover olieprisen er rammevilkårene afgørende for aktørernes muligheder for at investere i efterforskning, teknologi og udbygning af felter og dermed for realiseringen af potentialet. Erfaringer fra både Norge og Storbritannien viser, at ændringer i ramme vilkår kan have omgående effekt på både efter forskning og udvinding. Da fundstørrelserne fremover forventes at være af økonomisk marginal størrelse, er det afgørende at udnytte den nuværende infrastruktur. Der er derfor et element af tidspres i beslutningerne omkring fremtidige investeringer og aktiviteter, da flertallet af de nuværende produktionsfaciliteter på dansk sokkel har en fremskreden alder samtidig med, at den faldende produktion begrænser restlevetiden. 5

6 1. DEN DANSKE SOKKEL Den danske sokkel leverede sin første tønde olie 1 i 1972 og toppede i 2004 med en daglig gennemsnit lig produktion svarende til over en halv million tønder. Soklen er væsentlig mindre målt på tilbage værende reserver og er mere udfordrende at operere på sammenlignet med andre sokler i Nordvest europa, som f.eks. den norske og den britiske. Ifølge de nuværende prognoser er ca. to tredjedele af soklens værdi realiseret, og produktionen er blot bundet op på otte selskaber. 1.1 DE FØRSTE AKTIVITETER PÅBEGYNDTES FOR CA. 50 ÅR SIDEN OG ER I DAG KONCENTRERET PÅ FÅ ALDRENDE FELTER Den danske olie- og gassektor har formelt set eksisteret siden 1962, hvor A.P. Møller fik tildelt eneretsbevilling til efterforskning og udvinding af olie og gas i den danske undergrund. I de forudgående år havde udenlandske aktører forgæves foretaget en række prøveboringer på land med bevilling fra den danske stat. A.P. Møller stiftede året efter Dansk Under grunds Consortium (DUC) sammen med Gulf Oil og senere Shell for at sikre tilstrækkelig tilgang af eksper tise på den danske sokkel. Der skulle gå næsten 10 år med større investeringer, før det lykkedes at udvikle de første olieforekomster af væsentlig størrelse, og således kunne man i 1972 producere den første danske olie fra oliefeltet Dan. I dag udgør eneretsbevillingen kun en del af aktivitetsområdet. Olie- og gasproduktionen foregår i dag på 17 aktive felter, hvor der produceres fra ca. 55 platforme. De fem største felter, Halfdan, Tyra, Dan, Valdemar og Syd Arne, producerer alene omkring 80% af den samlede årlige produktion på den danske sokkel. Med undtagelse af Halfdan, som blev fundet i 1999, blev alle disse felter fundet for mere end 30 år siden. Der er ikke foretaget nye feltudbygninger på dansk sokkel i snart 10 år. Den danske olie- og gassektor blev etableret i 1962, da A.P. Møller fik tildelt enerettighederne til udvinding og produktion 1963: DUC etableres af Maersk og Gulf Oil Shell kommer til senere 1966: Det første offshore fund (feltet Kraka) 1984: Adskillige olie- og gasfelter er nu blevet fundet 2004: Olieproduktionen i Danmark topper Gasproduktion Olieproduktion : A.P. Møller får tildelt enerettigheder til udvinding og produktion af olie i Danmark 1972: Første olie produceres på dansk sokkel (feltet Dan) 1984: Første gas produceres på dansk sokkel (feltet Tyra) 2012: Nordsøfonden bliver partner i eneretsbevillingen med en andel på 20% KILDE: ENERGISTYRELSEN 1 En tønde svarer til 158,97 liter 6

7 Der er få store olie- og gasfelter i Danmark, og de FLeste felter er meget modne Olie og gasfelter på den danske sokkel (mmboe) Produceret til dags dato Tilbageværende reserver Halfdan Dan Tyra Gorm Skjold Svend Rolf Valdemar Kraka Harald Roar Lulita Syd Arne Nini Siri Cecilie NOTE: DAGMAR OG REGNAR ER EKSKLUDERET FRA ILLUSTRATIONEN, DA FELTERNE PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT IKKE ER AKTIVE. TYRA SYDØST ER INDEHOLDT I FELTET TYRA. PRODUKTION TIL DAGS DATO SAMT TILBAGEVÆRENDE RESERVER ER OPGJORT PR KILDE: ENERGISTYRELSEN 1.2 PRODUKTIONEN TOPPEDE I 2004, og IFØLGE PROGNOSEN VIL SOKLENS RESERVER VÆRE MEGET BEGRÆNSEDE OM ÅR Olie- og gasproduktionen på den danske sokkel tog for alvor fart op gennem 1990 erne og kulminerede i 2004, hvor der blev produceret ca. 200 mmboe 2, hvilket svarer til en daglig produktion på ca boe i dette år med en total produktions værdi på DKK 37 milliarder (datidens olie- og gaspriser). Siden 2004 er den årlige olie- og gasproduktion faldet med henholdsvis ca. 8% og ca. 5% om året, så der i 2011 blev produceret 120 mmboe. Effekten på produktionsværdien i 2011 blev imidlertid mere end opvejet af prisstigninger, idet den var ca. DKK 53 milliarder. I dag befinder den danske olie- og gassokkel sig på et modent stadie, hvor der årligt tæres på soklens reserver. Hvert år siden 2003 er der blevet produceret mere olie og gas, end man har tilført af nye reserver. Energistyrelsen vurderer at omkring tre fjerdedele af soklens kommercielle reser ver er blevet produceret, og med de nuværende kendte forudsætninger indikerer de seneste prognoser, at den danske sokkel vil være tæt på udtømt om år. Selvom produktionen således for længst har toppet og er koncentreret på få modne felter, er der dog stadig en betydelig økonomisk værdi i de tilbageværende kommercielle reserver. Derudover vil potentielle nye fund og/eller løft i udvindings effektiviteten kunne øge værdien af dansk sokkel betragteligt. Potentiale realiseringen afhænger dog i høj grad af fremtidige investeringer i teknologi og efter forskning, feltudvikling og levetidsforlængelse af eksisterende felter (se også kapitel 4). Eksempelvis er udvindingsgraderne 3 af olie på den danske sokkel steget fra 22% til 26% i løbet af de seneste 10 år. Med den nuværende olieressourcebase svarer et løft i udvindingsgraden på bare ét procentpoint (ca. 133 mmboe) til en total produktionsværdi på omtrent DKK 80 milliarder på baggrund af dagens oliepriser. 2 En million tønder olieækvivalent (mmboe) svarer til ca. 0,15 milliarder kubikmeter gas. 3 Udvindingsgraden er et udtryk for hvor stor en andel af en sokkels olieressourcer, som kan udvindes 7

8 1.3 DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTOR ER KENDETEGNET VED STORE OG LANGSIGTEDE INVESTERINGER, OG HISTORISK SET HAR DER VÆRET ET GODT AFKAST, STÆRKT HJULPET AF STIGENDE OLIEPRISER Aktørbilledet på den danske sokkel er i dag koncentreret omkring otte selskaber der deltager i olie- og gasproduktion. De nuværende DUC-medlemmer, Shell, Maersk og Chevron, tegner sig for ca. 90% af dagens produktion, mens de øvrige aktører, DONG Energy, Hess, Noreco, RWE-DEA og Danoil tegner sig for den resterende produktionsandel. Fremover vil selskaberne udenfor DUC tegne sig for en stadig stigende andel. investeringsniveauer og høje risikoprofiler på investeringer. Drift af olie- og gasvirksomhed karakteriseres ved højere risiko, større initiale og løbende investeringer og længere tilbagebetalingshorisont sammenlignet med de fleste andre sektorer. Forud for produktionen af den første tønde olie på et oliefelt er der typisk gået en lang årrække med investeringer i efterforskning, og såfremt man finder tilstrækkelige mængder, etab leres der en eller flere platforme og opkobles infra struktur. I efterforskningsfasen løber olie selskaberne en betydelig økonomisk risiko for kun at finde begrænset eller slet ingen olie. Det er få sektorer, der kan demonstrere så attraktive marginer på det niveau, som olie- og gassektoren gør det i dag godt hjulpet af historisk høje oliepriser men omvendt er det også få sektorer, som opererer med samme lange tidshorisonter, massive Størstedelen af værdien af dansk sokkel er realiseret Historisk og fremtidig produktionsvolumen samt betalingsstrøm DKK milliarder (2010 priser); Indeks, 1990= DKK MILLIARDER Historisk betalingsstrøm (netto) Estimeret betalingsstrøm (netto) Produktionsvolumen Oliepris INDEKS (Produktionsvolumen og oliepris) % AF AKKUMULERET BETALINGSSTRØM 30% AF AKKUMULERET BETALINGSSTRØM NOTE: BETALINGSSTRØM ER BEREGNET PÅ BAGGRUND AF ESTIMERET PRODUKTIONSVÆRDI FRATRUKKET DRIFT-, EFTERFORSKNING- OG INVESTERINGSOMKOSTNINGER SAMT UDGIFTER TIL STATEN (SKAT, AFGIFTER OG RESULTATANDEL) ER BASERET PÅ ENERGISTYRELSENS FEMÅRSPROGNOSE, ER ESTIMERET PÅ BAGGRUND GENNEMSNITLIG BETALINGSSTRØM PR. PRODUCERET ENHED FRA FREMSKRIVNINGEN INDEHOLDER ESTIMEREDE NEDRIVNINGSOMKOSTNINGER. NEDRIVNINGSESTIMAT ER BASERET PÅ ERFARINGER FRA OIL & GAS UK, FELTERNES LEVETID ER PROGNOSTICERET MED ASSISTANCE FRA ENERGISTYRELSEN KILDE: ENERGISTYRELSEN; UK OIL & GAS; QUARTZ+CO ANALYSE 8

9 Denne proces kan nemt strække sig over 10 år og koste aktørerne op mod DKK milliarder. Eksempelvis har de akkumulerede investeringer i Dan-feltet samlet set oversteget DKK 30 milliarder. Derudover ligger der et væsentligt fremtidigt oprydningsarbejde og venter, når felternes leve tid ophører. De første oprydningsopgaver på den danske sokkel forventes påbegyndt inden for de kommende 10 år, og baseret på erfaringer fra britisk sokkel kan disse nemt beløbe sig til DKK 1,5-2,0 milliarder pr. hovedplatform. Til trods for stor volatilitet i olieprisen har prisen på olie udviklet sig gunstigt for sektoren som helhed. Således er olieprisen i en tiårig periode fra 1998 til 2008 mere end syvdoblet. Produktionsværdien af olie var i 2008 cirka dobbelt så høj som i 2004, selvom 2004 var året, hvor produktionsvolumen toppede. Da den årlige produktion er kraftigt faldende, er det dog svært at forestille sig samme produktionsværdier og dermed samme attraktive forhold fremadrettet, som tilbage i

10 1.4 I SAMMENLIGNING MED DEN NORSKE OG DEN BRITISKE SOKKEL ER DEN DANSKE BÅDE LILLE OG TEKNISK SVÆRT TILGÆNGELIG Den danske sokkel er meget lille i en international sammenhæng, og set i forhold til vores olie producerende naboer som f.eks. Norge og Storbritannien har den danske sokkel en begrænset størrelse målt på såvel produktion som reserver. Eksempelvis har den norske og britiske sokkel henholdsvis 65 og 168 felter, hvorpå der årligt produceres henholdsvis ca. 10 og ca. 6 gange så meget olie og gas som på den danske sokkel. Den danske sokkel omfatter i dag kun otte producenter, hvor der til sammen ligning er hele 32 og 63 forskellige sel skaber med produktion på henholdsvis den norske og den britiske sokkel. Kommercielle reserver på dansk sokkel er estimeret til at udgøre mmboe, mens reserverne for Norge og Storbritannien er henholdsvis ca mmboe og mmboe. Målt på reserver er den norske sokkel således ca. 16 gange større end den danske. Efterforskningsaktiviteterne samt nye ressourcefund på den danske sokkel har i nyere tid været relativt begrænsede og markant mindre end i Norge og Storbritannien. Eksempelvis blev der i årene foretaget bare 10 efterforskningsboringer på den danske sokkel mod hele 186 og 183 i samme periode i henholds vis Norge og Storbritannien. Samtidig forventes den fremtidige fundstørrelse at være betydelig mindre i Danmark end i Norge 15 mmboe mod 95 mmboe. Således må man i Danmark bore længere og mere horisontalt for at ramme og udnytte reservoirerne bedst muligt. De horisontale borelængder på den danske sokkel er op til tre gange længere end på den norske sokkel (gennemsnit, ). Når der dertil lægges, at den forventede fundstørrelse er cirka seks gange mindre i Danmark end i eksempelvis Norge, betyder dette, at man borer længere for at finde og producere mindre. 1.5 SOKLENS KARAKTERISTIKA GØR, AT GLOBALE OLIESELSKABERS INTERESSE FOR DEN DANSKE SOKKEL ER BEGRÆNSET De særlige karakteristika ved den danske sokkel betyder, at den opfattes som mindre attraktiv blandt de store globale olieselskaber, der vurderer flere forskellige soklers attraktivitet, når indsatser og investeringer skal prioriteres. Dette har medført, at det ud af de seks såkaldte supermajors (BP, Exxon- Mobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips og Total) kun er DUC-partnerne Shell og Chevron, som er aktive på den danske sokkel, hvorimod alle seks er aktive i Norge og Storbritannien. Der er ligeledes eksempler på, at større sel skaber har forladt den danske sokkel de seneste år herunder ConocoPhillips (2007), Petro-Canada (2008) og Statoil (2009). Da Statoil i sin tid forlod den danske sokkel, var det blandt andet med argumentationen om at prioritere efterforsknings aktiviteter i områder med større potentiale. Ud over soklens begrænsede størrelse har de danske felter også lavere udvindingsgrader, end man ser i Norge og Storbritannien. Hovedårsagen til den lavere udvindingsgrad er, at størstedelen af felterne i Danmark findes i tætte kalklag. Kalk er porøst og har lav gennem strømningsevne, hvilket sænker udvindingsgraden og produktionshastigheden. Man forventer i øjeblikket således at kunne udvinde 26% af den danske sokkels olieressourcer, mens de tilsvarende tal for Norge og Storbritannien ligger væsentlig højere med gennemsnitlige udvindings grader op mod 40-50%. 10

11 Der bores længere for at finde mindre på den danske sokkel Gennemsnitlig borelængde og forventede fremtidige fundstørrelser (Meter; mmboe) 6000 GENNEMSNITLIG BORELÆNGDE, (METER)* Tilbageværende reserver 2011 (mmboe)** Holland Danmark Storbritannien Norge GENNEMSNITLIG FORVENTET FUNDSTØRRELSE (MMBOE) * INDEHOLDER BÅDE VERTIKAL OG HORISONTAL BORELÆNGDE ** KOMMERCIELLE OLIE- OG GASRESERVER PR KILDE: ENERGISTYRELSEN; IHS GLOBAL WINDOW; THE RUSHMORE REVIEWS; BP STATISTICAL REVIEW 11

12 2. DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING Den danske olie- og gassektor har været, og er fortsat, en af de væsentligste økonomiske bidragydere til det danske samfund. De primære bidrag sker gennem skatter og afgifter, handelsbalancen og forsynings sikkerheden, og den indirekte betydning såsom beskæftigelse i relaterede erhverv er ligeledes væsentlig. For hver ansat i olie- og gassektoren beskæftiges ca. otte ansatte i relaterede erhverv. 2.1 OLIE- OG GASSElskaberne ER DEN STØRSTE SKATTEMÆSSIGE BIDRAGYDER OG HAR MARKANT BETYDNING FOR BNP OG HANDELSBALANCEN Skatte- og afgiftsmæssigt er sektoren den klart mest bidragende i Danmark med et årligt skatteog afgiftsbidrag på samlet set ca. DKK 24 milliarder (2010). Ca. en tredjedel af skatte- og afgifts bidraget stammer fra ordinær selskabsskat (ca. 15% af statens totale indtægter fra selskabsskat), mens ca. en tredje del udgøres af den såkaldte kulbrinteskat. Den resterende tredjedel udgøres primært af overskudsdeling med staten. Samlet set er sektorens årlige skatte- og afgiftsbidrag eksempelvis på niveau med statens årlige udgifter til landets videregående uddannelsessystem. Den danske olie- og gassektor betaler mere i skatter og afgifter end nogen anden dansk sektor VIRKSOMHEDSSKAT FOR MEST BIDRAGENDE SEKTORER, 2010 DKK MILLIARDER UDVALGTE OFFENTLIGE UDGIFTSOMRÅDER, 2010 DKK MILLIARDER 68,9 Energistyrelsen vurderer, at det samlede direkte virksomhedsskattebidrag fra olie- og gassektoren udgør DKK 23,7 milliarder 59,9 23,7 25,4 8,2 16,4 7,4 Kulbrinteskat og overskudsdeling 5,2 3,8 2,5 10,6 Politi Højere og videregående uddannelse Udvinding af olie og gas Finans- og forsikringssektoren Engros- og detailhandel Folkeskole og lignende Transportsektoren Pharma Arbejdsløshed KILDE: DANMARKS STATISTIK, ENERGISTYRELSEN 12

13 Olie- og gassektorens primære aktører genererede i 2010 tilsammen en bruttoværditilvækst (BVT) på ca. DKK 48 milliarder svarende til ca. 3% af Danmarks samlede BVT (bruttoværditilvæksten er et mål for en given virksomhed eller sektors betydning for BNP). Dette placerer olie- og gassektoren blandt de mest bidragende sektorer i Danmark (ud af totalt 117 sektorer jf. Danmarks Statistik). Til sammenligning genererede den danske detailhandelssektor ca. DKK 50 milliarder i Sektorens bidrag til handelsbalancen er blandt de største sammenlignet med øvrige sektorer i Danmark. Sektorens eksport udgjorde ca. DKK 48 milliarder i 2010 svarende til 9%. Til sammen ligning eksporterede en anden betydelig sektor, medicinalsektoren, for ca. DKK 51 milliarder i OLIE OG GAS UDGØR EN VÆSENTLIG DEL AF DET DANSKE ENERGIFORBRUG, OG DANMARK HAR VÆRET SELVFORSYNENDE DE SENESTE 20 ÅR Ud over en væsentlig økonomisk betydning for samfundet har sektoren også en væsentlig strategisk værdi i forhold til selvforsyningsgraden. I dag udgøres mere end halvdelen af Danmarks energiforbrug af olie og gas, hvilket også forventes at være tilfældet i lang tid fremover. Dermed er en stærk olie- og gassektor en forudsætning for at holde Danmark selvforsynende med energi. Med de nuværende forventninger til produktion og årligt olie- og gasforbrug forventes sektoren at kunne holde Danmark selvforsynende til og med 2019 for olie og 2021 for gas. Sektoren har sikret Danmark selvforsyning af olie og gas siden starten af 1990 erne, og det forventes som minimum at fortsætte frem til ca Produktion og forbrug af olie og gas i Danmark ( ), mmboe MMBOE Forbrug Produktion Nuværende estimater indikerer, at Danmark vil være selvforsynende af olie og gas frem til ca PERIODE SOM SELVFORSYNENDE KILDE: DANMARKS STATISTIK: ENERGISTYRELSEN 13

14 2.3 DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE I OLIE- OG GASSEKTOREN ANSLÅS TIL CA (DIREKTE OG INDIREKTE) Det anslås, at der for hver medarbejder med direkte ansættelse i et olieselskab beskæftiges ca. otte job hos en lang række underleverandører til sektoren. Det vil sige, at olie- og gassektoren totalt set beskæftiger ca ansatte i dag 4. Til sammenligning er der en faktor 10 mellem en med arbejder med direkte ansættelse i den norske sektor og antallet af indirekte ansatte. Det skyldes, at Norge har flere nationale olie- og gasunderleverandører og dermed er mindre afhængig af import. Sektoren beskæftiger et bredt udsnit af faggrupper og uddannelsesniveauer, hvor ingeniørrådgivning og anden rådgivningsbistand er de væsentligste leverandører til olie- og gassektoren. Olieselskaberne beskæftiger alene ca mennesker. Dette gør, at sektoren beskæftigelsesmæssigt hører til blandt de mindre sektorer i Danmark, men opgøres sektorens skattebidrag eller BVT pr. ansat, fremgår det, at sektorens arbejdspladser er blandt de absolut mest værdiskabende i landet. Sektorens gennemsnitlige uddannelsesniveau er ligeledes blandt de højeste sammenlignet med øvrige sektorer. Eksempelvis har sektoren væsentlig flere ansatte med lang videregående uddannelse samt forskeruddannelse end landsgennemsnittet. Den geografiske placering af sektorens arbejdspladser er tungt vægtet mod Esbjerg-regionen, som med direkte adgang til Nordsøen er Danmarks primære olie- og gasby. Således er ca. 60% af sektorens direkte arbejdspladser geografisk lokaliseret i Esbjerg med en deraf følgende høj betydning for regionen. De resterende arbejdspladser er lokali seret i Københavnsområdet. Sektorens indirekte betydning for relaterede sektorer har ligeledes været med til at fostre en underskov af leverandører, som også i de senere år har oplevet en væsentlig eksportandel af produkter og serviceydelser. Blandt eksemplerne kan nævnes ingeniør rådgivnings virksomheder som Rambøll og ISC samt Welltec, Semco og Maersk Drilling, som leverer tjenester til både dansk og international olievirksomhed Estimeret med udgangspunkt i niveauet for perioden (Quartz+Co- og Copenhagen Economics-analyse)

15 Olie- og gassektoren serviceres primært af ingeniørtunge erhverv Beskæftigede i relaterede erhverv drevet af aktivitet i olie- og gassektoren, 2008 Antal beskæftigede Ca * Direkte beskæftigede Indirekte beskæftigede Udvinding af olie og gas Arkitekter og ingeniører Jobskabende aktiviteter Virksomhedskonsulenter IT-serviceaktiviteter Minedrift understøttende serviceaktiviteter Fremstilling af andet maskineri Engroshandel Entreprenører Andet UDVALGTE VIRKSOMHEDSEKSEMPLER * ESTIMAT FOR OLIE- OG GASSEKTOREN ER BASERET PÅ ET GENNEMSNIT FOR KILDE: DANMARKS STATISTIK NATIONALREGNSKABET; GREENS.DK Størstedelen af de direkte arbejdspladser i olie- og gassektoren er lokaliseret i Esbjerg, og uddannelsesniveauet blandt de ansatte er betydeligt højere end landsgennemsnittet ANTAL DIREKTE ARBEJDSPLADSER I OLIE- OG GASSEKTOREN (GENNEMSNIT, ) ~1.700* HØJESTE GENNEMFØRTE UDDANNELSESNIVEAU ANTAL MEDARBEJDERE (PROCENT AF TOTAL) ~680 (40%) 30% Landsgennemsnit Olie- og gasudvinding 22% 19% 20% ESBJERG 13% 15% 14% KØBENHAVN ~1.020 (60%) 7% 2% 1% Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående 0% Ph.d.-niveau eller lignende 1% Folkeskole Gymnasial KILDE: DANMARKS STATISTISK; "REGISTERBASERET ARBEJDSSTYRKESTATISTIK" 15

16 3. Den danske OLIE- OG GASSEKTORS FORVENTEDE FREMTIDIGE AKTIVITET OG BETYDNING Investeringerne i bl.a. Hejre-feltet vil give den faldende produktionskurve et mindre løft om tre til fire år, men ellers forventes den samlede produktion på den danske sokkel at blive betydeligt lavere og dyrere om 10 år set i forhold til i dag (baseret på nuværende kendte forudsætninger). Dette har en markant påvirkning på såvel indtjenings- som bidragsniveauet samt beskæftigelsen i relaterede erhverv i kraft af den tætte sammenhæng med olie- og gassektorens investeringer. Historisk set har det imid lertid vist sig at være vanskeligt at forudse fremtidige produktionsniveauer på den danske sokkel. 3.1 DET FORVENTES, AT SEKTORENS ABSOLUTTE PRODUKTIONS-, INVESTERINGS- OG DRIFTSOMKOSTNINGSNIVEAU VIL FALDE HEN OVER DE NÆSTE 10 ÅR Til trods for at olie- og gassektoren fortsætter arbejdet med at udvikle og levetidsforlænge den danske olie- og gassokkel, forventes produktionsniveauet at falde betydeligt. Under antagelse af at de forudsætninger, som er gældende i dag, også gælder i fremtiden, forventes det, at produktionsniveauet vil være 30-50% lavere i På trods af at investeringsniveauet forventes at stige de kommende to til tre år i forbindelse med pågående feltudbygning, vil der i basisscenariet ske en markant reduktion af investeringsniveauet. Energistyrelsens basisscenarie vil medføre en væsentlig aktivitetsnedgang i olie- og gassektoren Aktivitetsparametre, Indeks, 1992 = ENS-estimat WM-estimat CAGR Oliepris (USD 110/boe) 8,2% 0,0% Driftsomkostninger* 5,9% -3,6% ,2 Investeringer 2,7% -6,0% Olieproduktion 2,5% -6,3% ,3 15,6 18,9 37,1 47,2 60,6 67,9 Driftsomkostning/ boe (DKK) 2,9% 3,4% *SYNES AT FORUDSÆTTE DEKOMMISSIONERING/RATIONALISERING AF FACILITETER NOTE: FOR OLIEPRIS OG -PRODUKTION ANVENDES ENERGISTYRELSEN SOM KILDE I HELE PERIODEN. KILDE: ENERGISTYRELSEN (ENS); WOOD MACKENZIE (WM) 16

17 Tilsvarende forventes sektorens samlede driftsomkostninger at være på et væsentlig lavere niveau i 2022 end i dag, hvilket primært skyldes et betydeligt lavere produktionsniveau. Selvom der forventes et fald i både det absolutte investerings- og driftsomkostningsniveau, bliver det stadig dyrere at producere olie og gas. Det vil sige, at enhedsomkostningerne pr. produceret olie- og gasenhed stiger på den danske sokkel. Dette er først og fremmest drevet af, at det bliver vanske ligere at udvinde de tilbageværende olie- og gasressourcer, samtidig med at produktionsomkostningerne stiger grundet lavere produktionsvolumen (tab af skalaeffekt). Endvidere øger sektorens leve randører typisk prisniveauet i opadgående retning ved olieprisstigninger, hvilket i høj grad også har været medvirkende til øgede enhedsomkostninger på dansk sokkel over den seneste tiårige periode. 3.2 NEDGANGEN I DET ABSOLUTTE AKTIVITETSNIVEAU VIL HAVE EN VÆSENTLIG SAMFUNDSØKONOMISK BETYDNING Aktivitetsnedgangen målt i produktion, investeringer og driftsomkostninger forventes først og fremmest at berøre sektorens økonomiske bidrag til staten i form af lavere skatter og afgifter. Med den forventede produktionsnedgang og antagelser om oliepriser og rammevilkår på dagens niveau vil skatte- og afgiftsbidraget være ca. 40% lavere i 2022, end det er i dag. Dette svarer til en nedgang på over DKK 7 milliarder om året. Det forventes ligeledes, at sektorens betydning for BNP i form af bruttoværditilvækst (BVT) vil falde med knapt 45%. Dette svarer til en reduktion på næsten DKK 20 milliarder om året. 17

18 3.3 Den indirekte beskæftigelse følger SEKTORENS NEDADGÅENDE INVESTERINGSNIVEAU, MENS DEN DIREKTE BESKÆFTIGELSE FORVENTES AT HOLDE CIRKA SAMME NIVEAU SOM I DAG Trods en forventet nedgang i produktionen på den danske sokkel vil sektorens direkte arbejdspladser kun blive ramt i mindre grad over de kommende 10 år. Dette skal ses i sammenhæng med, at det bliver stadig mere arbejdsintensivt at udvinde en olie- og gasenhed grundet soklens modenhed. Det forventes dog, at arbejdspladser i relaterede sektorer vil blive påvirket markant grundet det betydeligt lavere forventede investeringsniveau. Investerings niveauet er i høj grad drivende for antallet af beskæftigede i relaterede sektorer, hvor en nedgang i investerings niveauet først og fremmest vil ramme opgavemængden for blandt andet rådgivende ingeniører. Beskæftigelsen vil stige de kommende to til tre år bl.a. på grund af udbygningen af Hejre-feltet for derefter i basisscenariet at falde markant til et niveau i 2022, der er halvt så stort som i dag. Det vil sige en total beskæftigelse på ca og en nedgang på godt arbejdspladser i forhold til i dag. 3.4 TIDLIGERE PROGNOSER INDIKERER DOG, AT DET ER VANSKELIGT AT FORUDSIGE DEN FREMTIDIGE PRODUKTIONSVOLUMEN Historisk set har det dog vist sig at være vanskeligt at forudsige sektorens produktionsniveau og dermed få en præcis indikation af fremtidig sektoraktivitet. Prognoser udarbejdet af Energistyrelsen med fem års mellemrum i årene 1990, 1995 og 2000 har konsekvent ligget markant under det faktisk reali serede produktionsniveau (med undtagelse af estimatet fra 2005). Dette er formentlig drevet af en kombination af en gennemsnitlig højere oliepris end ventet og dermed et øget produktions incitament og en undervurdering af aktørernes evne til at løfte udvindings graderne gennem teknologiske fremskridt. Under alle omstændigheder vidner den historiske usikkerhed omkring de fremtidige produktionsniveauer om en sektor, som har en væsentlig følsomhed over for en række kerneforudsætninger herunder olie- og gasprisudvikling, ramme vilkår og den teknologiske udvikling. 18

19 I 2022 forventes der et fald i størrelsesorden 40-50% på de primære samfundsmæssige bidragsparametre i forhold til i dag UDVIKLING I AKTIVITETSDRIVERE BESKÆFTIGEDE BRUTTOVÆRDITILVÆKST SAMLEDE SKATTER OG AFGIFTER Olie- og gasproduktion, mmboe -63% % % % Indirekte Direkte Gennemsnitlig oliepris, USD/boe +38% Investeringer, DKK millioner -60% Driftsomkostninger, DKK millioner* -28% GENNEMSNIT GENNEMSNIT GENNEMSNIT GENNEMSNIT *SYNES AT FORUDSÆTTE DEKOMMISSIONERING/RATIONALISERING AF FACILITETER NOTE: INDIDIREKTE SKATTE- OG AFGIFTSBIDRAG ER IKKE INKLUDERET PGA. BEGRÆNSNINGER I DATAGRUNDLAGET. KILDE: ENERGISTYRELSEN; WOOD MACKENZIE; QUARTZ+CO ESTIMAT Fremtidig produktion har vist sig at være vanskelig at forudsige Realiseret olieproduktion i Danmark og produktionsprognoser efter prognoseår Mmboe Afvigelse imellem realiseret produktion og prognose i 2010 Værdi (DKK mia.) Volumen (mmboe) prognose -19,3-8,4 90 Realiseret produktion prognose 31 13, prognose 56,8 24, prognose 69,2 30, KILDE: ENERGISTYRELSEN (ENS); WOOD MACKENZIE (WM) 19

20 4. UDNYTTELSE AF POTENTIALET PÅ DANSK SOKKEL Der findes et betydeligt potentiale i at øge det forventede aktivitetsniveau gennem efterforskning og teknologiudvikling. Vigtige forudsætninger for realisering af dette potentiale er olieprisens udvikling og sektorens rammevilkår. Maksimal langsigtet samfundsmæssig værdiskabelse må derfor opnås gennem en optimal balance mellem skatteindtægter og stimulering af aktørernes investeringer i den danske sokkel. 4.1 OLIEPRISEN OG RAMMEVILKÅR ER AFGØRENDE FOR DET FREMTIDIGE AKTIVITETSNIVEAU I OLIE- OG GASSEKTOREN PÅ DANSK SOKKEL Energistyrelsen estimerer i sine prognoser et potentiale på mmboe (efterforsknings- og teknologiske ressourcer) i soklens restlevetid ud over de kommercielle reserver på mmboe og betingede ressourcer på 469 mmboe 5. Således ligger der en up-side på ca. 70% drevet af ny efterforskning (ca. 40% af up-side) og et løft i udvinding gennem teknologiudvikling (de resterende ca. 60% af up-side). En høj oliepris over tid gør det mere attraktivt både at efterforske og udvikle ny teknologi. Således har udviklingen i olieprisen historisk set også vist sig at være af stor betydning for aktivitetsniveauet i sektoren. Kortsigtede justeringer i oliepriserne har imidlertid kun en ganske lille effekt på aktivitetsniveauet på grund af sektorens lange investeringshorisonter. Der skal være en forventning om, at olieprisen har fundet et nyt strukturelt niveau, før investeringer enten øges eller reduceres. Politiske rammevilkår for sektoren er ligeledes afgørende for aktørernes vilje og evne til at investere i efterforskning og udvinding. Eksempler fra både Norge og Storbritannien viser, at ændringer i rammevilkår kan have en markant kortsigtet og kontant effekt på aktivitets niveauet. I Storbritannien har man flere gange set, at myndighederne har benyttet ændringer i skatte systemet med henblik på enten at stimulere efter forskning og udbygning af felter eller til at øge skatteindtægtsniveauet. I budgetforslaget for 2011 fremsatte regeringen et ønske om at øge skatte niveauet. En undersøgelse gennemført af Oil & Gas UK blandt olieselskaber i forbindelse med budget forslaget viste umiddelbart, at omtrent 25% af alle planlagte projekter fik reduceret sandsynligheden for at blive gennemført, hvilket ville betyde et tab af arbejdspladser og 310 mmboe i produktion frem mod Dette har bidraget til, at regeringen i budget 2012 har fremlagt en delvis tilbagerulning af skattereformen. I Norge indførte myndighederne i 2005 en ord ning med kontant tilbagebetaling af skatte effekten af efter forskningsomkostninger. Allerede i den følgende licensrunde (TFO 2006) 6 året efter steg antallet af licensansøgere med ca. 50% og investerings niveauet med 75% på efterforskning og konceptstudier Betingede ressourcer omfatter projekter for udbygninger af fund og nye felter eller videreudbygning af eksisterende felter, hvor det tekniske eller kommercielle grundlag endnu ikke er på plads til en endelig beslutning om udbygning. 6 TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder)

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen Et forspring i vidensamfundet Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv Patent- og Varemærkestyrelsen Februar 2005 1 2 Forord De seneste år har danske virksomheder for alvor taget

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere