DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING ( ) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING (1992-2022) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012"

Transkript

1 DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING ( ) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012

2 FORORD I forbindelse med beslutningen om at stifte en samlet brancheorganisation for den danske olie- og gassektor under navnet Oil Gas Denmark, blev Quartz+Co valgt til at udarbejde en sektoranalyse, der på en faktabaseret og kortfattet måde skulle beskrive karakteristika for den danske sokkel, sektorens udvikling samt sektorens direkte og indirekte samfundsmæssige betydning. Beskrivelsen har vi valgt at dele op i fire kapitler understøttet af en række illustrationer af de væsentligste analyser: Kapitel 1: Den danske sokkel Kapitel 2: Den danske olie- og gassektors samfundsmæssige betydning Kapitel 3: Den danske olie- og gassektors forventede fremtidige aktivitet og betydning Kapitel 4: Udnyttelse af potentialet på dansk sokkel Analyseperioden er fastlagt til perioden 1992 til 2022, i og med at det var i begyndelsen af denne periode, at udvindingen af olie og gas på den danske sokkel for alvor tog fart, og samtidig vurderes en fremskriv ning på 10 år at repræsentere en periode med relativt robuste forventninger. På de områder, hvor det er relevant for beskrivelsen, er såvel den historiske som den fremtidige periode udvidet. Beskrivelserne af den danske sokkel og fremskrivning af sektorens udvikling er baseret på Quartz+Coanalysemodeller med primære inputdata fra kilderne: Energistyrelsen, Wood Mackenzie, IHS Global Windows, The Rushmore Reviews, BP Statistical Review og BAFA (i relation til gasprisudvikling). I den forbindelse bør det fremhæves, at fremskrivninger på olieprisen er baseret på Energistyrelsens basisscenarie, samt at forventede nedrivningsomkostninger på dansk sokkel er et Quartz+Co-estimat baseret på erfaringer fra Oil & Gas UK. Analysemetoden til beregning af sektorens historiske direkte og indirekte effekt på beskæftigelse og bruttoværditilvækst er udviklet og valideret sammen med Copenhagen Economics, og primære inputdata er leveret af Danmarks Statistik. Undervejs i processen har der ligeledes været afholdt en række møder med fælles repræsentation fra brancheorganisationens medlemmer for at diskutere fremdriften og holde analyserne op imod aktørernes erfaringer. Thomas G. Arentsen Partner, Quartz+Co København Steinar Åril Engagement Partner, Quartz+Co Oslo 2

3 Indhold Resumé Den danske sokkel De første aktiviteter påbegyndtes for ca. 50 år siden og er i dag koncentreret på få aldrende felter Produktionen toppede i 2004, og ifølge prognosen vil soklens reserver være meget begrænsede om år Den danske olie- og gassektor er kendetegnet ved store og langsigtede investeringer, men historisk set har der været et godt afkast, stærkt hjulpet af stigende oliepriser I sammenligning med den norske og den britiske sokkel er den danske både lille og teknisk svært tilgængelig Soklens karakteristika gør, at globale olieselskabers interesse for den danske sokkel er begrænset Den danske olie- og gassektors samfundsmæssige betydning Olie- og gasselskaberne er den største skattemæssige bidragyder og har markant betydning for BNP og handelsbalancen Olie og gas udgør en væsentlig del af det danske energiforbrug, og Danmark har været selvforsynende de seneste 20 år Den samlede beskæftigelse i olie- og gassektoren anslås til ca (direkte og indirekte) Den danske olie- og gassektors forventede fremtidige aktivitet og betydning Det forventes, at sektorens absolutte produktions-, investeringsog driftsomkostningsniveau vil falde hen over de næste 10 år Nedgangen i det absolutte aktivitetsniveau vil have en væsentlig samfundsøkonomisk betydning Beskæftigelsen i relaterede erhverv følger sektorens nedadgående investeringsniveau, mens den direkte beskæftigelse forventes at holde cirka samme niveau som i dag Tidligere prognoser indikerer dog, at det er vanskeligt at forudsige den fremtidige produktionsvolumen Udnyttelse af potentialet på dansk sokkel Olieprisen og rammevilkår er afgørende for det fremtidige aktivitetsniveau i olie- og gassektoren på dansk sokkel Investering i efterforskning og et løft i udvinding kan give et betragteligt samfundsmæssigt afkast

4 RESUMÉ Den danske sokkel Den danske sokkel leverede sin første tønde olie i begyndelsen af 1970-erne. Der eksisterer i dag ca. 55 platforme på 17 aktive felter i den danske del af Nordsøen. De fem største felter står for ca. 80% af produktionen på dansk sokkel, og af disse er det kun Halfdan-feltet, der er fundet inden for de seneste 30 år. Produktionen på dansk sokkel toppede i 2004, og det estimeres at ca. tre fjerdedele af soklens kommercielle reserver er blevet produceret og to tredjedele af dens værdi realiseret. Den danske sokkel er væsentligt mindre end andre sokler i Nordvesteuropa, såsom den norske og britiske, målt på produktion og reserver. Eksempelvis er den norske sokkel over 10 gange større målt på produktion og ca. 16 gange større målt på reserver. Den gennemsnitlige forventede fundstørrelse er ca. 6 gange større i Norge end i Danmark. Derudover er den danske olie vanskelig at udvinde, da størstedelen af olien findes i meget tætte kalklag, hvorfor udvindingsgraden er relativt lav i Danmark (ca. 26%, mod hhv. 46% og 41% i Norge og Storbritannien). Disse forhold betyder, at den danske sokkel opfattes som mindre attraktiv blandt de store globale olieselskaber, og flere af disse har i de seneste år valgt helt at forlade den danske sokkel for at prioritere aktiviteter på områder med større kommercielt potentiale. Den danske sokkel omfatter i dag kun otte producenter, hvor der til sammen ligning er hele 32 og 63 forskellige sel skaber med produktion på henholdsvis den norske og den britiske sokkel. Den danske olie- og gassektors samfundsmæssige betydning Olie- og gasaktiviteten har haft og har stadig en stor samfundsmæssig betydning i Danmark. Med ca. 3% af den danske bruttoværditilvækst er sektoren blandt de mest betydende sektorer på niveau med f.eks. den finansielle sektor eller detailhandelssektoren. Samtidig udgør sektoren ca. 9% (DKK 48 milliarder) af den danske eksport, hvilket er på niveau med andre førende eksporterhverv som f.eks. medicinal- eller slagterisektoren. Sektorens betydning i forhold til skatter og afgifter er ligeledes af væsentlig karakter, idet det er den erhvervssektor, som bidrager med den klart største andel af skatter og afgifter. I 2010 var det samlede direkte skatte- og afgiftsbidrag på ca. DKK 24 milliarder svarende omtrent til statens årlige udgifter til landets videregående uddannelser. Olie- og gassektoren skaber beskæftigelse for ca personer i Danmark. Heraf er ca beskæftiget direkte hos olieselskaberne. Dvs. at når der ansættes én medarbejder i olie- og gasselskaberne skabes der ca. 8 arbejdspladser i relaterede erhverv. En stor del af den indirekte aktivitet ligger i blandt andet ingeniør rådgivning og anden rådgivnings bistand. Beskæftigelsen i sektoren spænder bredt på tværs af jobtyper, men generelt ses et højt uddannelsesniveau (54% har en videregående uddannelse, hvor landsgennemsnittet er 35%) og ca. 60% af arbejdspladserne er placeret omkring Esbjerg. Sam tidig er der gode udsigter til, at leverandørmarkedet i stigende grad realiserer internationale muligheder baseret på den viden og udvikling, der er i sektoren. Aktiviteterne på den danske sokkel har betydet, at Danmark har været selvforsynende med olie og gas de sidste 20 år og forventes, som minimum, også at være selvforsynende frem mod Som et led i en langsigtet dansk energistrategi er olieog gasproduktionen medvirkende til, at man kan fastholde en høj forsyningssikkerhed samtidig med, at vedvarende energi udgør en stadig større andel af det danske energimiks. 4

5 Den Danske olie- og gassektors forventede fremtidige aktivitet og betydning Ifølge Energistyrelsens prognose vil produktionsvolumen på den danske sokkel falde hen over de næste 10 år dog med et mindre løft når udbygning af Hejre-feltet er afsluttet omkring Investerings niveauet forventes samtidig at falde markant ef ter Det faldende investeringsniveau i basis scenariet vil også medvirke til at reducere sek torens samfundsmæssige betydning herunder både skatte betalinger og beskæftigelse. Energistyrelsen har dog estimeret et potentiale, udover de kommercielle reserver, i soklens rest levetid. Dette potentiale er ganske markant og udgør, hvad der svarer til en up-side på ca. 70% af reserverne. Med den nuværende olieressourcebase svarer et løft i udvindingsgraden på olie på bare ét procentpoint til en total produktionsværdi på omtrent DKK 80 milliarder på baggrund af dagens oliepris. Udnyttelse af potentialet på dansk sokkel Udnyttelse af dette potentiale kan bidrage afgørende til at udsætte nedgangen i sektorens investeringsog aktivitetsniveau. Realiseres blot halvdelen af dette potentiale, vil det have en markant samfundsmæssig betydning, idet der hen over en tyveårig periode kan være et yderligere skattemæssigt bidrag på mere end DKK 5 milliarder pr. år og ca arbejds pladser. Udover olieprisen er rammevilkårene afgørende for aktørernes muligheder for at investere i efterforskning, teknologi og udbygning af felter og dermed for realiseringen af potentialet. Erfaringer fra både Norge og Storbritannien viser, at ændringer i ramme vilkår kan have omgående effekt på både efter forskning og udvinding. Da fundstørrelserne fremover forventes at være af økonomisk marginal størrelse, er det afgørende at udnytte den nuværende infrastruktur. Der er derfor et element af tidspres i beslutningerne omkring fremtidige investeringer og aktiviteter, da flertallet af de nuværende produktionsfaciliteter på dansk sokkel har en fremskreden alder samtidig med, at den faldende produktion begrænser restlevetiden. 5

6 1. DEN DANSKE SOKKEL Den danske sokkel leverede sin første tønde olie 1 i 1972 og toppede i 2004 med en daglig gennemsnit lig produktion svarende til over en halv million tønder. Soklen er væsentlig mindre målt på tilbage værende reserver og er mere udfordrende at operere på sammenlignet med andre sokler i Nordvest europa, som f.eks. den norske og den britiske. Ifølge de nuværende prognoser er ca. to tredjedele af soklens værdi realiseret, og produktionen er blot bundet op på otte selskaber. 1.1 DE FØRSTE AKTIVITETER PÅBEGYNDTES FOR CA. 50 ÅR SIDEN OG ER I DAG KONCENTRERET PÅ FÅ ALDRENDE FELTER Den danske olie- og gassektor har formelt set eksisteret siden 1962, hvor A.P. Møller fik tildelt eneretsbevilling til efterforskning og udvinding af olie og gas i den danske undergrund. I de forudgående år havde udenlandske aktører forgæves foretaget en række prøveboringer på land med bevilling fra den danske stat. A.P. Møller stiftede året efter Dansk Under grunds Consortium (DUC) sammen med Gulf Oil og senere Shell for at sikre tilstrækkelig tilgang af eksper tise på den danske sokkel. Der skulle gå næsten 10 år med større investeringer, før det lykkedes at udvikle de første olieforekomster af væsentlig størrelse, og således kunne man i 1972 producere den første danske olie fra oliefeltet Dan. I dag udgør eneretsbevillingen kun en del af aktivitetsområdet. Olie- og gasproduktionen foregår i dag på 17 aktive felter, hvor der produceres fra ca. 55 platforme. De fem største felter, Halfdan, Tyra, Dan, Valdemar og Syd Arne, producerer alene omkring 80% af den samlede årlige produktion på den danske sokkel. Med undtagelse af Halfdan, som blev fundet i 1999, blev alle disse felter fundet for mere end 30 år siden. Der er ikke foretaget nye feltudbygninger på dansk sokkel i snart 10 år. Den danske olie- og gassektor blev etableret i 1962, da A.P. Møller fik tildelt enerettighederne til udvinding og produktion 1963: DUC etableres af Maersk og Gulf Oil Shell kommer til senere 1966: Det første offshore fund (feltet Kraka) 1984: Adskillige olie- og gasfelter er nu blevet fundet 2004: Olieproduktionen i Danmark topper Gasproduktion Olieproduktion : A.P. Møller får tildelt enerettigheder til udvinding og produktion af olie i Danmark 1972: Første olie produceres på dansk sokkel (feltet Dan) 1984: Første gas produceres på dansk sokkel (feltet Tyra) 2012: Nordsøfonden bliver partner i eneretsbevillingen med en andel på 20% KILDE: ENERGISTYRELSEN 1 En tønde svarer til 158,97 liter 6

7 Der er få store olie- og gasfelter i Danmark, og de FLeste felter er meget modne Olie og gasfelter på den danske sokkel (mmboe) Produceret til dags dato Tilbageværende reserver Halfdan Dan Tyra Gorm Skjold Svend Rolf Valdemar Kraka Harald Roar Lulita Syd Arne Nini Siri Cecilie NOTE: DAGMAR OG REGNAR ER EKSKLUDERET FRA ILLUSTRATIONEN, DA FELTERNE PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT IKKE ER AKTIVE. TYRA SYDØST ER INDEHOLDT I FELTET TYRA. PRODUKTION TIL DAGS DATO SAMT TILBAGEVÆRENDE RESERVER ER OPGJORT PR KILDE: ENERGISTYRELSEN 1.2 PRODUKTIONEN TOPPEDE I 2004, og IFØLGE PROGNOSEN VIL SOKLENS RESERVER VÆRE MEGET BEGRÆNSEDE OM ÅR Olie- og gasproduktionen på den danske sokkel tog for alvor fart op gennem 1990 erne og kulminerede i 2004, hvor der blev produceret ca. 200 mmboe 2, hvilket svarer til en daglig produktion på ca boe i dette år med en total produktions værdi på DKK 37 milliarder (datidens olie- og gaspriser). Siden 2004 er den årlige olie- og gasproduktion faldet med henholdsvis ca. 8% og ca. 5% om året, så der i 2011 blev produceret 120 mmboe. Effekten på produktionsværdien i 2011 blev imidlertid mere end opvejet af prisstigninger, idet den var ca. DKK 53 milliarder. I dag befinder den danske olie- og gassokkel sig på et modent stadie, hvor der årligt tæres på soklens reserver. Hvert år siden 2003 er der blevet produceret mere olie og gas, end man har tilført af nye reserver. Energistyrelsen vurderer at omkring tre fjerdedele af soklens kommercielle reser ver er blevet produceret, og med de nuværende kendte forudsætninger indikerer de seneste prognoser, at den danske sokkel vil være tæt på udtømt om år. Selvom produktionen således for længst har toppet og er koncentreret på få modne felter, er der dog stadig en betydelig økonomisk værdi i de tilbageværende kommercielle reserver. Derudover vil potentielle nye fund og/eller løft i udvindings effektiviteten kunne øge værdien af dansk sokkel betragteligt. Potentiale realiseringen afhænger dog i høj grad af fremtidige investeringer i teknologi og efter forskning, feltudvikling og levetidsforlængelse af eksisterende felter (se også kapitel 4). Eksempelvis er udvindingsgraderne 3 af olie på den danske sokkel steget fra 22% til 26% i løbet af de seneste 10 år. Med den nuværende olieressourcebase svarer et løft i udvindingsgraden på bare ét procentpoint (ca. 133 mmboe) til en total produktionsværdi på omtrent DKK 80 milliarder på baggrund af dagens oliepriser. 2 En million tønder olieækvivalent (mmboe) svarer til ca. 0,15 milliarder kubikmeter gas. 3 Udvindingsgraden er et udtryk for hvor stor en andel af en sokkels olieressourcer, som kan udvindes 7

8 1.3 DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTOR ER KENDETEGNET VED STORE OG LANGSIGTEDE INVESTERINGER, OG HISTORISK SET HAR DER VÆRET ET GODT AFKAST, STÆRKT HJULPET AF STIGENDE OLIEPRISER Aktørbilledet på den danske sokkel er i dag koncentreret omkring otte selskaber der deltager i olie- og gasproduktion. De nuværende DUC-medlemmer, Shell, Maersk og Chevron, tegner sig for ca. 90% af dagens produktion, mens de øvrige aktører, DONG Energy, Hess, Noreco, RWE-DEA og Danoil tegner sig for den resterende produktionsandel. Fremover vil selskaberne udenfor DUC tegne sig for en stadig stigende andel. investeringsniveauer og høje risikoprofiler på investeringer. Drift af olie- og gasvirksomhed karakteriseres ved højere risiko, større initiale og løbende investeringer og længere tilbagebetalingshorisont sammenlignet med de fleste andre sektorer. Forud for produktionen af den første tønde olie på et oliefelt er der typisk gået en lang årrække med investeringer i efterforskning, og såfremt man finder tilstrækkelige mængder, etab leres der en eller flere platforme og opkobles infra struktur. I efterforskningsfasen løber olie selskaberne en betydelig økonomisk risiko for kun at finde begrænset eller slet ingen olie. Det er få sektorer, der kan demonstrere så attraktive marginer på det niveau, som olie- og gassektoren gør det i dag godt hjulpet af historisk høje oliepriser men omvendt er det også få sektorer, som opererer med samme lange tidshorisonter, massive Størstedelen af værdien af dansk sokkel er realiseret Historisk og fremtidig produktionsvolumen samt betalingsstrøm DKK milliarder (2010 priser); Indeks, 1990= DKK MILLIARDER Historisk betalingsstrøm (netto) Estimeret betalingsstrøm (netto) Produktionsvolumen Oliepris INDEKS (Produktionsvolumen og oliepris) % AF AKKUMULERET BETALINGSSTRØM 30% AF AKKUMULERET BETALINGSSTRØM NOTE: BETALINGSSTRØM ER BEREGNET PÅ BAGGRUND AF ESTIMERET PRODUKTIONSVÆRDI FRATRUKKET DRIFT-, EFTERFORSKNING- OG INVESTERINGSOMKOSTNINGER SAMT UDGIFTER TIL STATEN (SKAT, AFGIFTER OG RESULTATANDEL) ER BASERET PÅ ENERGISTYRELSENS FEMÅRSPROGNOSE, ER ESTIMERET PÅ BAGGRUND GENNEMSNITLIG BETALINGSSTRØM PR. PRODUCERET ENHED FRA FREMSKRIVNINGEN INDEHOLDER ESTIMEREDE NEDRIVNINGSOMKOSTNINGER. NEDRIVNINGSESTIMAT ER BASERET PÅ ERFARINGER FRA OIL & GAS UK, FELTERNES LEVETID ER PROGNOSTICERET MED ASSISTANCE FRA ENERGISTYRELSEN KILDE: ENERGISTYRELSEN; UK OIL & GAS; QUARTZ+CO ANALYSE 8

9 Denne proces kan nemt strække sig over 10 år og koste aktørerne op mod DKK milliarder. Eksempelvis har de akkumulerede investeringer i Dan-feltet samlet set oversteget DKK 30 milliarder. Derudover ligger der et væsentligt fremtidigt oprydningsarbejde og venter, når felternes leve tid ophører. De første oprydningsopgaver på den danske sokkel forventes påbegyndt inden for de kommende 10 år, og baseret på erfaringer fra britisk sokkel kan disse nemt beløbe sig til DKK 1,5-2,0 milliarder pr. hovedplatform. Til trods for stor volatilitet i olieprisen har prisen på olie udviklet sig gunstigt for sektoren som helhed. Således er olieprisen i en tiårig periode fra 1998 til 2008 mere end syvdoblet. Produktionsværdien af olie var i 2008 cirka dobbelt så høj som i 2004, selvom 2004 var året, hvor produktionsvolumen toppede. Da den årlige produktion er kraftigt faldende, er det dog svært at forestille sig samme produktionsværdier og dermed samme attraktive forhold fremadrettet, som tilbage i

10 1.4 I SAMMENLIGNING MED DEN NORSKE OG DEN BRITISKE SOKKEL ER DEN DANSKE BÅDE LILLE OG TEKNISK SVÆRT TILGÆNGELIG Den danske sokkel er meget lille i en international sammenhæng, og set i forhold til vores olie producerende naboer som f.eks. Norge og Storbritannien har den danske sokkel en begrænset størrelse målt på såvel produktion som reserver. Eksempelvis har den norske og britiske sokkel henholdsvis 65 og 168 felter, hvorpå der årligt produceres henholdsvis ca. 10 og ca. 6 gange så meget olie og gas som på den danske sokkel. Den danske sokkel omfatter i dag kun otte producenter, hvor der til sammen ligning er hele 32 og 63 forskellige sel skaber med produktion på henholdsvis den norske og den britiske sokkel. Kommercielle reserver på dansk sokkel er estimeret til at udgøre mmboe, mens reserverne for Norge og Storbritannien er henholdsvis ca mmboe og mmboe. Målt på reserver er den norske sokkel således ca. 16 gange større end den danske. Efterforskningsaktiviteterne samt nye ressourcefund på den danske sokkel har i nyere tid været relativt begrænsede og markant mindre end i Norge og Storbritannien. Eksempelvis blev der i årene foretaget bare 10 efterforskningsboringer på den danske sokkel mod hele 186 og 183 i samme periode i henholds vis Norge og Storbritannien. Samtidig forventes den fremtidige fundstørrelse at være betydelig mindre i Danmark end i Norge 15 mmboe mod 95 mmboe. Således må man i Danmark bore længere og mere horisontalt for at ramme og udnytte reservoirerne bedst muligt. De horisontale borelængder på den danske sokkel er op til tre gange længere end på den norske sokkel (gennemsnit, ). Når der dertil lægges, at den forventede fundstørrelse er cirka seks gange mindre i Danmark end i eksempelvis Norge, betyder dette, at man borer længere for at finde og producere mindre. 1.5 SOKLENS KARAKTERISTIKA GØR, AT GLOBALE OLIESELSKABERS INTERESSE FOR DEN DANSKE SOKKEL ER BEGRÆNSET De særlige karakteristika ved den danske sokkel betyder, at den opfattes som mindre attraktiv blandt de store globale olieselskaber, der vurderer flere forskellige soklers attraktivitet, når indsatser og investeringer skal prioriteres. Dette har medført, at det ud af de seks såkaldte supermajors (BP, Exxon- Mobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips og Total) kun er DUC-partnerne Shell og Chevron, som er aktive på den danske sokkel, hvorimod alle seks er aktive i Norge og Storbritannien. Der er ligeledes eksempler på, at større sel skaber har forladt den danske sokkel de seneste år herunder ConocoPhillips (2007), Petro-Canada (2008) og Statoil (2009). Da Statoil i sin tid forlod den danske sokkel, var det blandt andet med argumentationen om at prioritere efterforsknings aktiviteter i områder med større potentiale. Ud over soklens begrænsede størrelse har de danske felter også lavere udvindingsgrader, end man ser i Norge og Storbritannien. Hovedårsagen til den lavere udvindingsgrad er, at størstedelen af felterne i Danmark findes i tætte kalklag. Kalk er porøst og har lav gennem strømningsevne, hvilket sænker udvindingsgraden og produktionshastigheden. Man forventer i øjeblikket således at kunne udvinde 26% af den danske sokkels olieressourcer, mens de tilsvarende tal for Norge og Storbritannien ligger væsentlig højere med gennemsnitlige udvindings grader op mod 40-50%. 10

11 Der bores længere for at finde mindre på den danske sokkel Gennemsnitlig borelængde og forventede fremtidige fundstørrelser (Meter; mmboe) 6000 GENNEMSNITLIG BORELÆNGDE, (METER)* Tilbageværende reserver 2011 (mmboe)** Holland Danmark Storbritannien Norge GENNEMSNITLIG FORVENTET FUNDSTØRRELSE (MMBOE) * INDEHOLDER BÅDE VERTIKAL OG HORISONTAL BORELÆNGDE ** KOMMERCIELLE OLIE- OG GASRESERVER PR KILDE: ENERGISTYRELSEN; IHS GLOBAL WINDOW; THE RUSHMORE REVIEWS; BP STATISTICAL REVIEW 11

12 2. DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING Den danske olie- og gassektor har været, og er fortsat, en af de væsentligste økonomiske bidragydere til det danske samfund. De primære bidrag sker gennem skatter og afgifter, handelsbalancen og forsynings sikkerheden, og den indirekte betydning såsom beskæftigelse i relaterede erhverv er ligeledes væsentlig. For hver ansat i olie- og gassektoren beskæftiges ca. otte ansatte i relaterede erhverv. 2.1 OLIE- OG GASSElskaberne ER DEN STØRSTE SKATTEMÆSSIGE BIDRAGYDER OG HAR MARKANT BETYDNING FOR BNP OG HANDELSBALANCEN Skatte- og afgiftsmæssigt er sektoren den klart mest bidragende i Danmark med et årligt skatteog afgiftsbidrag på samlet set ca. DKK 24 milliarder (2010). Ca. en tredjedel af skatte- og afgifts bidraget stammer fra ordinær selskabsskat (ca. 15% af statens totale indtægter fra selskabsskat), mens ca. en tredje del udgøres af den såkaldte kulbrinteskat. Den resterende tredjedel udgøres primært af overskudsdeling med staten. Samlet set er sektorens årlige skatte- og afgiftsbidrag eksempelvis på niveau med statens årlige udgifter til landets videregående uddannelsessystem. Den danske olie- og gassektor betaler mere i skatter og afgifter end nogen anden dansk sektor VIRKSOMHEDSSKAT FOR MEST BIDRAGENDE SEKTORER, 2010 DKK MILLIARDER UDVALGTE OFFENTLIGE UDGIFTSOMRÅDER, 2010 DKK MILLIARDER 68,9 Energistyrelsen vurderer, at det samlede direkte virksomhedsskattebidrag fra olie- og gassektoren udgør DKK 23,7 milliarder 59,9 23,7 25,4 8,2 16,4 7,4 Kulbrinteskat og overskudsdeling 5,2 3,8 2,5 10,6 Politi Højere og videregående uddannelse Udvinding af olie og gas Finans- og forsikringssektoren Engros- og detailhandel Folkeskole og lignende Transportsektoren Pharma Arbejdsløshed KILDE: DANMARKS STATISTIK, ENERGISTYRELSEN 12

13 Olie- og gassektorens primære aktører genererede i 2010 tilsammen en bruttoværditilvækst (BVT) på ca. DKK 48 milliarder svarende til ca. 3% af Danmarks samlede BVT (bruttoværditilvæksten er et mål for en given virksomhed eller sektors betydning for BNP). Dette placerer olie- og gassektoren blandt de mest bidragende sektorer i Danmark (ud af totalt 117 sektorer jf. Danmarks Statistik). Til sammenligning genererede den danske detailhandelssektor ca. DKK 50 milliarder i Sektorens bidrag til handelsbalancen er blandt de største sammenlignet med øvrige sektorer i Danmark. Sektorens eksport udgjorde ca. DKK 48 milliarder i 2010 svarende til 9%. Til sammen ligning eksporterede en anden betydelig sektor, medicinalsektoren, for ca. DKK 51 milliarder i OLIE OG GAS UDGØR EN VÆSENTLIG DEL AF DET DANSKE ENERGIFORBRUG, OG DANMARK HAR VÆRET SELVFORSYNENDE DE SENESTE 20 ÅR Ud over en væsentlig økonomisk betydning for samfundet har sektoren også en væsentlig strategisk værdi i forhold til selvforsyningsgraden. I dag udgøres mere end halvdelen af Danmarks energiforbrug af olie og gas, hvilket også forventes at være tilfældet i lang tid fremover. Dermed er en stærk olie- og gassektor en forudsætning for at holde Danmark selvforsynende med energi. Med de nuværende forventninger til produktion og årligt olie- og gasforbrug forventes sektoren at kunne holde Danmark selvforsynende til og med 2019 for olie og 2021 for gas. Sektoren har sikret Danmark selvforsyning af olie og gas siden starten af 1990 erne, og det forventes som minimum at fortsætte frem til ca Produktion og forbrug af olie og gas i Danmark ( ), mmboe MMBOE Forbrug Produktion Nuværende estimater indikerer, at Danmark vil være selvforsynende af olie og gas frem til ca PERIODE SOM SELVFORSYNENDE KILDE: DANMARKS STATISTIK: ENERGISTYRELSEN 13

14 2.3 DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE I OLIE- OG GASSEKTOREN ANSLÅS TIL CA (DIREKTE OG INDIREKTE) Det anslås, at der for hver medarbejder med direkte ansættelse i et olieselskab beskæftiges ca. otte job hos en lang række underleverandører til sektoren. Det vil sige, at olie- og gassektoren totalt set beskæftiger ca ansatte i dag 4. Til sammenligning er der en faktor 10 mellem en med arbejder med direkte ansættelse i den norske sektor og antallet af indirekte ansatte. Det skyldes, at Norge har flere nationale olie- og gasunderleverandører og dermed er mindre afhængig af import. Sektoren beskæftiger et bredt udsnit af faggrupper og uddannelsesniveauer, hvor ingeniørrådgivning og anden rådgivningsbistand er de væsentligste leverandører til olie- og gassektoren. Olieselskaberne beskæftiger alene ca mennesker. Dette gør, at sektoren beskæftigelsesmæssigt hører til blandt de mindre sektorer i Danmark, men opgøres sektorens skattebidrag eller BVT pr. ansat, fremgår det, at sektorens arbejdspladser er blandt de absolut mest værdiskabende i landet. Sektorens gennemsnitlige uddannelsesniveau er ligeledes blandt de højeste sammenlignet med øvrige sektorer. Eksempelvis har sektoren væsentlig flere ansatte med lang videregående uddannelse samt forskeruddannelse end landsgennemsnittet. Den geografiske placering af sektorens arbejdspladser er tungt vægtet mod Esbjerg-regionen, som med direkte adgang til Nordsøen er Danmarks primære olie- og gasby. Således er ca. 60% af sektorens direkte arbejdspladser geografisk lokaliseret i Esbjerg med en deraf følgende høj betydning for regionen. De resterende arbejdspladser er lokali seret i Københavnsområdet. Sektorens indirekte betydning for relaterede sektorer har ligeledes været med til at fostre en underskov af leverandører, som også i de senere år har oplevet en væsentlig eksportandel af produkter og serviceydelser. Blandt eksemplerne kan nævnes ingeniør rådgivnings virksomheder som Rambøll og ISC samt Welltec, Semco og Maersk Drilling, som leverer tjenester til både dansk og international olievirksomhed Estimeret med udgangspunkt i niveauet for perioden (Quartz+Co- og Copenhagen Economics-analyse)

15 Olie- og gassektoren serviceres primært af ingeniørtunge erhverv Beskæftigede i relaterede erhverv drevet af aktivitet i olie- og gassektoren, 2008 Antal beskæftigede Ca * Direkte beskæftigede Indirekte beskæftigede Udvinding af olie og gas Arkitekter og ingeniører Jobskabende aktiviteter Virksomhedskonsulenter IT-serviceaktiviteter Minedrift understøttende serviceaktiviteter Fremstilling af andet maskineri Engroshandel Entreprenører Andet UDVALGTE VIRKSOMHEDSEKSEMPLER * ESTIMAT FOR OLIE- OG GASSEKTOREN ER BASERET PÅ ET GENNEMSNIT FOR KILDE: DANMARKS STATISTIK NATIONALREGNSKABET; GREENS.DK Størstedelen af de direkte arbejdspladser i olie- og gassektoren er lokaliseret i Esbjerg, og uddannelsesniveauet blandt de ansatte er betydeligt højere end landsgennemsnittet ANTAL DIREKTE ARBEJDSPLADSER I OLIE- OG GASSEKTOREN (GENNEMSNIT, ) ~1.700* HØJESTE GENNEMFØRTE UDDANNELSESNIVEAU ANTAL MEDARBEJDERE (PROCENT AF TOTAL) ~680 (40%) 30% Landsgennemsnit Olie- og gasudvinding 22% 19% 20% ESBJERG 13% 15% 14% KØBENHAVN ~1.020 (60%) 7% 2% 1% Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående 0% Ph.d.-niveau eller lignende 1% Folkeskole Gymnasial KILDE: DANMARKS STATISTISK; "REGISTERBASERET ARBEJDSSTYRKESTATISTIK" 15

16 3. Den danske OLIE- OG GASSEKTORS FORVENTEDE FREMTIDIGE AKTIVITET OG BETYDNING Investeringerne i bl.a. Hejre-feltet vil give den faldende produktionskurve et mindre løft om tre til fire år, men ellers forventes den samlede produktion på den danske sokkel at blive betydeligt lavere og dyrere om 10 år set i forhold til i dag (baseret på nuværende kendte forudsætninger). Dette har en markant påvirkning på såvel indtjenings- som bidragsniveauet samt beskæftigelsen i relaterede erhverv i kraft af den tætte sammenhæng med olie- og gassektorens investeringer. Historisk set har det imid lertid vist sig at være vanskeligt at forudse fremtidige produktionsniveauer på den danske sokkel. 3.1 DET FORVENTES, AT SEKTORENS ABSOLUTTE PRODUKTIONS-, INVESTERINGS- OG DRIFTSOMKOSTNINGSNIVEAU VIL FALDE HEN OVER DE NÆSTE 10 ÅR Til trods for at olie- og gassektoren fortsætter arbejdet med at udvikle og levetidsforlænge den danske olie- og gassokkel, forventes produktionsniveauet at falde betydeligt. Under antagelse af at de forudsætninger, som er gældende i dag, også gælder i fremtiden, forventes det, at produktionsniveauet vil være 30-50% lavere i På trods af at investeringsniveauet forventes at stige de kommende to til tre år i forbindelse med pågående feltudbygning, vil der i basisscenariet ske en markant reduktion af investeringsniveauet. Energistyrelsens basisscenarie vil medføre en væsentlig aktivitetsnedgang i olie- og gassektoren Aktivitetsparametre, Indeks, 1992 = ENS-estimat WM-estimat CAGR Oliepris (USD 110/boe) 8,2% 0,0% Driftsomkostninger* 5,9% -3,6% ,2 Investeringer 2,7% -6,0% Olieproduktion 2,5% -6,3% ,3 15,6 18,9 37,1 47,2 60,6 67,9 Driftsomkostning/ boe (DKK) 2,9% 3,4% *SYNES AT FORUDSÆTTE DEKOMMISSIONERING/RATIONALISERING AF FACILITETER NOTE: FOR OLIEPRIS OG -PRODUKTION ANVENDES ENERGISTYRELSEN SOM KILDE I HELE PERIODEN. KILDE: ENERGISTYRELSEN (ENS); WOOD MACKENZIE (WM) 16

17 Tilsvarende forventes sektorens samlede driftsomkostninger at være på et væsentlig lavere niveau i 2022 end i dag, hvilket primært skyldes et betydeligt lavere produktionsniveau. Selvom der forventes et fald i både det absolutte investerings- og driftsomkostningsniveau, bliver det stadig dyrere at producere olie og gas. Det vil sige, at enhedsomkostningerne pr. produceret olie- og gasenhed stiger på den danske sokkel. Dette er først og fremmest drevet af, at det bliver vanske ligere at udvinde de tilbageværende olie- og gasressourcer, samtidig med at produktionsomkostningerne stiger grundet lavere produktionsvolumen (tab af skalaeffekt). Endvidere øger sektorens leve randører typisk prisniveauet i opadgående retning ved olieprisstigninger, hvilket i høj grad også har været medvirkende til øgede enhedsomkostninger på dansk sokkel over den seneste tiårige periode. 3.2 NEDGANGEN I DET ABSOLUTTE AKTIVITETSNIVEAU VIL HAVE EN VÆSENTLIG SAMFUNDSØKONOMISK BETYDNING Aktivitetsnedgangen målt i produktion, investeringer og driftsomkostninger forventes først og fremmest at berøre sektorens økonomiske bidrag til staten i form af lavere skatter og afgifter. Med den forventede produktionsnedgang og antagelser om oliepriser og rammevilkår på dagens niveau vil skatte- og afgiftsbidraget være ca. 40% lavere i 2022, end det er i dag. Dette svarer til en nedgang på over DKK 7 milliarder om året. Det forventes ligeledes, at sektorens betydning for BNP i form af bruttoværditilvækst (BVT) vil falde med knapt 45%. Dette svarer til en reduktion på næsten DKK 20 milliarder om året. 17

18 3.3 Den indirekte beskæftigelse følger SEKTORENS NEDADGÅENDE INVESTERINGSNIVEAU, MENS DEN DIREKTE BESKÆFTIGELSE FORVENTES AT HOLDE CIRKA SAMME NIVEAU SOM I DAG Trods en forventet nedgang i produktionen på den danske sokkel vil sektorens direkte arbejdspladser kun blive ramt i mindre grad over de kommende 10 år. Dette skal ses i sammenhæng med, at det bliver stadig mere arbejdsintensivt at udvinde en olie- og gasenhed grundet soklens modenhed. Det forventes dog, at arbejdspladser i relaterede sektorer vil blive påvirket markant grundet det betydeligt lavere forventede investeringsniveau. Investerings niveauet er i høj grad drivende for antallet af beskæftigede i relaterede sektorer, hvor en nedgang i investerings niveauet først og fremmest vil ramme opgavemængden for blandt andet rådgivende ingeniører. Beskæftigelsen vil stige de kommende to til tre år bl.a. på grund af udbygningen af Hejre-feltet for derefter i basisscenariet at falde markant til et niveau i 2022, der er halvt så stort som i dag. Det vil sige en total beskæftigelse på ca og en nedgang på godt arbejdspladser i forhold til i dag. 3.4 TIDLIGERE PROGNOSER INDIKERER DOG, AT DET ER VANSKELIGT AT FORUDSIGE DEN FREMTIDIGE PRODUKTIONSVOLUMEN Historisk set har det dog vist sig at være vanskeligt at forudsige sektorens produktionsniveau og dermed få en præcis indikation af fremtidig sektoraktivitet. Prognoser udarbejdet af Energistyrelsen med fem års mellemrum i årene 1990, 1995 og 2000 har konsekvent ligget markant under det faktisk reali serede produktionsniveau (med undtagelse af estimatet fra 2005). Dette er formentlig drevet af en kombination af en gennemsnitlig højere oliepris end ventet og dermed et øget produktions incitament og en undervurdering af aktørernes evne til at løfte udvindings graderne gennem teknologiske fremskridt. Under alle omstændigheder vidner den historiske usikkerhed omkring de fremtidige produktionsniveauer om en sektor, som har en væsentlig følsomhed over for en række kerneforudsætninger herunder olie- og gasprisudvikling, ramme vilkår og den teknologiske udvikling. 18

19 I 2022 forventes der et fald i størrelsesorden 40-50% på de primære samfundsmæssige bidragsparametre i forhold til i dag UDVIKLING I AKTIVITETSDRIVERE BESKÆFTIGEDE BRUTTOVÆRDITILVÆKST SAMLEDE SKATTER OG AFGIFTER Olie- og gasproduktion, mmboe -63% % % % Indirekte Direkte Gennemsnitlig oliepris, USD/boe +38% Investeringer, DKK millioner -60% Driftsomkostninger, DKK millioner* -28% GENNEMSNIT GENNEMSNIT GENNEMSNIT GENNEMSNIT *SYNES AT FORUDSÆTTE DEKOMMISSIONERING/RATIONALISERING AF FACILITETER NOTE: INDIDIREKTE SKATTE- OG AFGIFTSBIDRAG ER IKKE INKLUDERET PGA. BEGRÆNSNINGER I DATAGRUNDLAGET. KILDE: ENERGISTYRELSEN; WOOD MACKENZIE; QUARTZ+CO ESTIMAT Fremtidig produktion har vist sig at være vanskelig at forudsige Realiseret olieproduktion i Danmark og produktionsprognoser efter prognoseår Mmboe Afvigelse imellem realiseret produktion og prognose i 2010 Værdi (DKK mia.) Volumen (mmboe) prognose -19,3-8,4 90 Realiseret produktion prognose 31 13, prognose 56,8 24, prognose 69,2 30, KILDE: ENERGISTYRELSEN (ENS); WOOD MACKENZIE (WM) 19

20 4. UDNYTTELSE AF POTENTIALET PÅ DANSK SOKKEL Der findes et betydeligt potentiale i at øge det forventede aktivitetsniveau gennem efterforskning og teknologiudvikling. Vigtige forudsætninger for realisering af dette potentiale er olieprisens udvikling og sektorens rammevilkår. Maksimal langsigtet samfundsmæssig værdiskabelse må derfor opnås gennem en optimal balance mellem skatteindtægter og stimulering af aktørernes investeringer i den danske sokkel. 4.1 OLIEPRISEN OG RAMMEVILKÅR ER AFGØRENDE FOR DET FREMTIDIGE AKTIVITETSNIVEAU I OLIE- OG GASSEKTOREN PÅ DANSK SOKKEL Energistyrelsen estimerer i sine prognoser et potentiale på mmboe (efterforsknings- og teknologiske ressourcer) i soklens restlevetid ud over de kommercielle reserver på mmboe og betingede ressourcer på 469 mmboe 5. Således ligger der en up-side på ca. 70% drevet af ny efterforskning (ca. 40% af up-side) og et løft i udvinding gennem teknologiudvikling (de resterende ca. 60% af up-side). En høj oliepris over tid gør det mere attraktivt både at efterforske og udvikle ny teknologi. Således har udviklingen i olieprisen historisk set også vist sig at være af stor betydning for aktivitetsniveauet i sektoren. Kortsigtede justeringer i oliepriserne har imidlertid kun en ganske lille effekt på aktivitetsniveauet på grund af sektorens lange investeringshorisonter. Der skal være en forventning om, at olieprisen har fundet et nyt strukturelt niveau, før investeringer enten øges eller reduceres. Politiske rammevilkår for sektoren er ligeledes afgørende for aktørernes vilje og evne til at investere i efterforskning og udvinding. Eksempler fra både Norge og Storbritannien viser, at ændringer i rammevilkår kan have en markant kortsigtet og kontant effekt på aktivitets niveauet. I Storbritannien har man flere gange set, at myndighederne har benyttet ændringer i skatte systemet med henblik på enten at stimulere efter forskning og udbygning af felter eller til at øge skatteindtægtsniveauet. I budgetforslaget for 2011 fremsatte regeringen et ønske om at øge skatte niveauet. En undersøgelse gennemført af Oil & Gas UK blandt olieselskaber i forbindelse med budget forslaget viste umiddelbart, at omtrent 25% af alle planlagte projekter fik reduceret sandsynligheden for at blive gennemført, hvilket ville betyde et tab af arbejdspladser og 310 mmboe i produktion frem mod Dette har bidraget til, at regeringen i budget 2012 har fremlagt en delvis tilbagerulning af skattereformen. I Norge indførte myndighederne i 2005 en ord ning med kontant tilbagebetaling af skatte effekten af efter forskningsomkostninger. Allerede i den følgende licensrunde (TFO 2006) 6 året efter steg antallet af licensansøgere med ca. 50% og investerings niveauet med 75% på efterforskning og konceptstudier Betingede ressourcer omfatter projekter for udbygninger af fund og nye felter eller videreudbygning af eksisterende felter, hvor det tekniske eller kommercielle grundlag endnu ikke er på plads til en endelig beslutning om udbygning. 6 TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder)

POTENTIALET I NORDSØEN

POTENTIALET I NORDSØEN POTENTIALET I NORDSØEN REALISERING GENNEM TRE VÆKSTMOTORER UDARBEJDET AF QUARTZ+CO OKTOBER 2013 FORORD I forbindelse med etableringen af brancheforeningen Olie Gas Danmark (OGD) medio 2012 blev Quartz+Co

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN.

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. 04-03-2013 Side 1 Del I Olie og gas i Nordsøen Produktion og oliepriser 04-03-2013

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION samt anden anvendelse af undergrunden 2013 Forord Mens EU-landenes afhængighed af importeret naturgas fra især Norge, Rusland og Nordafrika nærmer sig 70 pct., har Danmark

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelser.

Læs mere

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS Dansk Økonomi efterår 1999 KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS III.1 Sammenfatning Samfundsøkonomisk overskud ved produktion af olie og naturgas i Nordsøen I kapitlet belyses overskuddets

Læs mere

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Oliver Vindex Nielsen, Senior Commercial Advisor Gastekniske Dage, Middelfart, 13. maj 2013 Dagens hovedbudskaber Der er store mængder gas (og olie)

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding

Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Peter Ambus 5. november 2013 Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding Brancheforeningen

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR)

Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR) N O T AT 14. december 2012 J.nr. Ref. AEW Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR) 1. Beskrivelse af CCS/EOR CCS står for Cabon Capture Storage, altså

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2010

NYHEDSBREV AUGUST 2010 På trods af et allerede højt prisniveau, indikerer en række faktorer stor risiko for at olieprisen tager yderligere et hop senere i år. Det vurderer finanshuset Societe Generale i en ny analyse af oliemarkedet.

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden

Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden 8 Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation med energiforsyning og forbrug samt indsatsen for at nedbringe

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Danmarks olie og gasproduktion 1994

Danmarks olie og gasproduktion 1994 e energistyrelsen Danmarks olie og gasproduktion 1994 Energistyrelsen er oprettet ved lov i 1976 og varetager Miljø- og Energiministeriets faglige og forvaltningsroressige opgaver på energiområdet Energistyrelsen

Læs mere

Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding

Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Af: Christen Sørensen Professor emeritus, fhv. overvismand Dette notat er skrevet efter opdrag fra Bayerngas Norge A/S. Notatet tager primært udgangspunkt

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER

Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER Gennemførte investeringer kr./solgt m3 INVESTERING OG FINANSIERING 1. BAGGRUND Mange spildevandselskaber forventer stigende investeringer i de kommende år. Konsulent firmaet SPERA har undersøgt 44 spildevandsselskabers

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere