DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING ( ) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING (1992-2022) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012"

Transkript

1 DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING ( ) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012

2 FORORD I forbindelse med beslutningen om at stifte en samlet brancheorganisation for den danske olie- og gassektor under navnet Oil Gas Denmark, blev Quartz+Co valgt til at udarbejde en sektoranalyse, der på en faktabaseret og kortfattet måde skulle beskrive karakteristika for den danske sokkel, sektorens udvikling samt sektorens direkte og indirekte samfundsmæssige betydning. Beskrivelsen har vi valgt at dele op i fire kapitler understøttet af en række illustrationer af de væsentligste analyser: Kapitel 1: Den danske sokkel Kapitel 2: Den danske olie- og gassektors samfundsmæssige betydning Kapitel 3: Den danske olie- og gassektors forventede fremtidige aktivitet og betydning Kapitel 4: Udnyttelse af potentialet på dansk sokkel Analyseperioden er fastlagt til perioden 1992 til 2022, i og med at det var i begyndelsen af denne periode, at udvindingen af olie og gas på den danske sokkel for alvor tog fart, og samtidig vurderes en fremskriv ning på 10 år at repræsentere en periode med relativt robuste forventninger. På de områder, hvor det er relevant for beskrivelsen, er såvel den historiske som den fremtidige periode udvidet. Beskrivelserne af den danske sokkel og fremskrivning af sektorens udvikling er baseret på Quartz+Coanalysemodeller med primære inputdata fra kilderne: Energistyrelsen, Wood Mackenzie, IHS Global Windows, The Rushmore Reviews, BP Statistical Review og BAFA (i relation til gasprisudvikling). I den forbindelse bør det fremhæves, at fremskrivninger på olieprisen er baseret på Energistyrelsens basisscenarie, samt at forventede nedrivningsomkostninger på dansk sokkel er et Quartz+Co-estimat baseret på erfaringer fra Oil & Gas UK. Analysemetoden til beregning af sektorens historiske direkte og indirekte effekt på beskæftigelse og bruttoværditilvækst er udviklet og valideret sammen med Copenhagen Economics, og primære inputdata er leveret af Danmarks Statistik. Undervejs i processen har der ligeledes været afholdt en række møder med fælles repræsentation fra brancheorganisationens medlemmer for at diskutere fremdriften og holde analyserne op imod aktørernes erfaringer. Thomas G. Arentsen Partner, Quartz+Co København Steinar Åril Engagement Partner, Quartz+Co Oslo 2

3 Indhold Resumé Den danske sokkel De første aktiviteter påbegyndtes for ca. 50 år siden og er i dag koncentreret på få aldrende felter Produktionen toppede i 2004, og ifølge prognosen vil soklens reserver være meget begrænsede om år Den danske olie- og gassektor er kendetegnet ved store og langsigtede investeringer, men historisk set har der været et godt afkast, stærkt hjulpet af stigende oliepriser I sammenligning med den norske og den britiske sokkel er den danske både lille og teknisk svært tilgængelig Soklens karakteristika gør, at globale olieselskabers interesse for den danske sokkel er begrænset Den danske olie- og gassektors samfundsmæssige betydning Olie- og gasselskaberne er den største skattemæssige bidragyder og har markant betydning for BNP og handelsbalancen Olie og gas udgør en væsentlig del af det danske energiforbrug, og Danmark har været selvforsynende de seneste 20 år Den samlede beskæftigelse i olie- og gassektoren anslås til ca (direkte og indirekte) Den danske olie- og gassektors forventede fremtidige aktivitet og betydning Det forventes, at sektorens absolutte produktions-, investeringsog driftsomkostningsniveau vil falde hen over de næste 10 år Nedgangen i det absolutte aktivitetsniveau vil have en væsentlig samfundsøkonomisk betydning Beskæftigelsen i relaterede erhverv følger sektorens nedadgående investeringsniveau, mens den direkte beskæftigelse forventes at holde cirka samme niveau som i dag Tidligere prognoser indikerer dog, at det er vanskeligt at forudsige den fremtidige produktionsvolumen Udnyttelse af potentialet på dansk sokkel Olieprisen og rammevilkår er afgørende for det fremtidige aktivitetsniveau i olie- og gassektoren på dansk sokkel Investering i efterforskning og et løft i udvinding kan give et betragteligt samfundsmæssigt afkast

4 RESUMÉ Den danske sokkel Den danske sokkel leverede sin første tønde olie i begyndelsen af 1970-erne. Der eksisterer i dag ca. 55 platforme på 17 aktive felter i den danske del af Nordsøen. De fem største felter står for ca. 80% af produktionen på dansk sokkel, og af disse er det kun Halfdan-feltet, der er fundet inden for de seneste 30 år. Produktionen på dansk sokkel toppede i 2004, og det estimeres at ca. tre fjerdedele af soklens kommercielle reserver er blevet produceret og to tredjedele af dens værdi realiseret. Den danske sokkel er væsentligt mindre end andre sokler i Nordvesteuropa, såsom den norske og britiske, målt på produktion og reserver. Eksempelvis er den norske sokkel over 10 gange større målt på produktion og ca. 16 gange større målt på reserver. Den gennemsnitlige forventede fundstørrelse er ca. 6 gange større i Norge end i Danmark. Derudover er den danske olie vanskelig at udvinde, da størstedelen af olien findes i meget tætte kalklag, hvorfor udvindingsgraden er relativt lav i Danmark (ca. 26%, mod hhv. 46% og 41% i Norge og Storbritannien). Disse forhold betyder, at den danske sokkel opfattes som mindre attraktiv blandt de store globale olieselskaber, og flere af disse har i de seneste år valgt helt at forlade den danske sokkel for at prioritere aktiviteter på områder med større kommercielt potentiale. Den danske sokkel omfatter i dag kun otte producenter, hvor der til sammen ligning er hele 32 og 63 forskellige sel skaber med produktion på henholdsvis den norske og den britiske sokkel. Den danske olie- og gassektors samfundsmæssige betydning Olie- og gasaktiviteten har haft og har stadig en stor samfundsmæssig betydning i Danmark. Med ca. 3% af den danske bruttoværditilvækst er sektoren blandt de mest betydende sektorer på niveau med f.eks. den finansielle sektor eller detailhandelssektoren. Samtidig udgør sektoren ca. 9% (DKK 48 milliarder) af den danske eksport, hvilket er på niveau med andre førende eksporterhverv som f.eks. medicinal- eller slagterisektoren. Sektorens betydning i forhold til skatter og afgifter er ligeledes af væsentlig karakter, idet det er den erhvervssektor, som bidrager med den klart største andel af skatter og afgifter. I 2010 var det samlede direkte skatte- og afgiftsbidrag på ca. DKK 24 milliarder svarende omtrent til statens årlige udgifter til landets videregående uddannelser. Olie- og gassektoren skaber beskæftigelse for ca personer i Danmark. Heraf er ca beskæftiget direkte hos olieselskaberne. Dvs. at når der ansættes én medarbejder i olie- og gasselskaberne skabes der ca. 8 arbejdspladser i relaterede erhverv. En stor del af den indirekte aktivitet ligger i blandt andet ingeniør rådgivning og anden rådgivnings bistand. Beskæftigelsen i sektoren spænder bredt på tværs af jobtyper, men generelt ses et højt uddannelsesniveau (54% har en videregående uddannelse, hvor landsgennemsnittet er 35%) og ca. 60% af arbejdspladserne er placeret omkring Esbjerg. Sam tidig er der gode udsigter til, at leverandørmarkedet i stigende grad realiserer internationale muligheder baseret på den viden og udvikling, der er i sektoren. Aktiviteterne på den danske sokkel har betydet, at Danmark har været selvforsynende med olie og gas de sidste 20 år og forventes, som minimum, også at være selvforsynende frem mod Som et led i en langsigtet dansk energistrategi er olieog gasproduktionen medvirkende til, at man kan fastholde en høj forsyningssikkerhed samtidig med, at vedvarende energi udgør en stadig større andel af det danske energimiks. 4

5 Den Danske olie- og gassektors forventede fremtidige aktivitet og betydning Ifølge Energistyrelsens prognose vil produktionsvolumen på den danske sokkel falde hen over de næste 10 år dog med et mindre løft når udbygning af Hejre-feltet er afsluttet omkring Investerings niveauet forventes samtidig at falde markant ef ter Det faldende investeringsniveau i basis scenariet vil også medvirke til at reducere sek torens samfundsmæssige betydning herunder både skatte betalinger og beskæftigelse. Energistyrelsen har dog estimeret et potentiale, udover de kommercielle reserver, i soklens rest levetid. Dette potentiale er ganske markant og udgør, hvad der svarer til en up-side på ca. 70% af reserverne. Med den nuværende olieressourcebase svarer et løft i udvindingsgraden på olie på bare ét procentpoint til en total produktionsværdi på omtrent DKK 80 milliarder på baggrund af dagens oliepris. Udnyttelse af potentialet på dansk sokkel Udnyttelse af dette potentiale kan bidrage afgørende til at udsætte nedgangen i sektorens investeringsog aktivitetsniveau. Realiseres blot halvdelen af dette potentiale, vil det have en markant samfundsmæssig betydning, idet der hen over en tyveårig periode kan være et yderligere skattemæssigt bidrag på mere end DKK 5 milliarder pr. år og ca arbejds pladser. Udover olieprisen er rammevilkårene afgørende for aktørernes muligheder for at investere i efterforskning, teknologi og udbygning af felter og dermed for realiseringen af potentialet. Erfaringer fra både Norge og Storbritannien viser, at ændringer i ramme vilkår kan have omgående effekt på både efter forskning og udvinding. Da fundstørrelserne fremover forventes at være af økonomisk marginal størrelse, er det afgørende at udnytte den nuværende infrastruktur. Der er derfor et element af tidspres i beslutningerne omkring fremtidige investeringer og aktiviteter, da flertallet af de nuværende produktionsfaciliteter på dansk sokkel har en fremskreden alder samtidig med, at den faldende produktion begrænser restlevetiden. 5

6 1. DEN DANSKE SOKKEL Den danske sokkel leverede sin første tønde olie 1 i 1972 og toppede i 2004 med en daglig gennemsnit lig produktion svarende til over en halv million tønder. Soklen er væsentlig mindre målt på tilbage værende reserver og er mere udfordrende at operere på sammenlignet med andre sokler i Nordvest europa, som f.eks. den norske og den britiske. Ifølge de nuværende prognoser er ca. to tredjedele af soklens værdi realiseret, og produktionen er blot bundet op på otte selskaber. 1.1 DE FØRSTE AKTIVITETER PÅBEGYNDTES FOR CA. 50 ÅR SIDEN OG ER I DAG KONCENTRERET PÅ FÅ ALDRENDE FELTER Den danske olie- og gassektor har formelt set eksisteret siden 1962, hvor A.P. Møller fik tildelt eneretsbevilling til efterforskning og udvinding af olie og gas i den danske undergrund. I de forudgående år havde udenlandske aktører forgæves foretaget en række prøveboringer på land med bevilling fra den danske stat. A.P. Møller stiftede året efter Dansk Under grunds Consortium (DUC) sammen med Gulf Oil og senere Shell for at sikre tilstrækkelig tilgang af eksper tise på den danske sokkel. Der skulle gå næsten 10 år med større investeringer, før det lykkedes at udvikle de første olieforekomster af væsentlig størrelse, og således kunne man i 1972 producere den første danske olie fra oliefeltet Dan. I dag udgør eneretsbevillingen kun en del af aktivitetsområdet. Olie- og gasproduktionen foregår i dag på 17 aktive felter, hvor der produceres fra ca. 55 platforme. De fem største felter, Halfdan, Tyra, Dan, Valdemar og Syd Arne, producerer alene omkring 80% af den samlede årlige produktion på den danske sokkel. Med undtagelse af Halfdan, som blev fundet i 1999, blev alle disse felter fundet for mere end 30 år siden. Der er ikke foretaget nye feltudbygninger på dansk sokkel i snart 10 år. Den danske olie- og gassektor blev etableret i 1962, da A.P. Møller fik tildelt enerettighederne til udvinding og produktion 1963: DUC etableres af Maersk og Gulf Oil Shell kommer til senere 1966: Det første offshore fund (feltet Kraka) 1984: Adskillige olie- og gasfelter er nu blevet fundet 2004: Olieproduktionen i Danmark topper Gasproduktion Olieproduktion : A.P. Møller får tildelt enerettigheder til udvinding og produktion af olie i Danmark 1972: Første olie produceres på dansk sokkel (feltet Dan) 1984: Første gas produceres på dansk sokkel (feltet Tyra) 2012: Nordsøfonden bliver partner i eneretsbevillingen med en andel på 20% KILDE: ENERGISTYRELSEN 1 En tønde svarer til 158,97 liter 6

7 Der er få store olie- og gasfelter i Danmark, og de FLeste felter er meget modne Olie og gasfelter på den danske sokkel (mmboe) Produceret til dags dato Tilbageværende reserver Halfdan Dan Tyra Gorm Skjold Svend Rolf Valdemar Kraka Harald Roar Lulita Syd Arne Nini Siri Cecilie NOTE: DAGMAR OG REGNAR ER EKSKLUDERET FRA ILLUSTRATIONEN, DA FELTERNE PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT IKKE ER AKTIVE. TYRA SYDØST ER INDEHOLDT I FELTET TYRA. PRODUKTION TIL DAGS DATO SAMT TILBAGEVÆRENDE RESERVER ER OPGJORT PR KILDE: ENERGISTYRELSEN 1.2 PRODUKTIONEN TOPPEDE I 2004, og IFØLGE PROGNOSEN VIL SOKLENS RESERVER VÆRE MEGET BEGRÆNSEDE OM ÅR Olie- og gasproduktionen på den danske sokkel tog for alvor fart op gennem 1990 erne og kulminerede i 2004, hvor der blev produceret ca. 200 mmboe 2, hvilket svarer til en daglig produktion på ca boe i dette år med en total produktions værdi på DKK 37 milliarder (datidens olie- og gaspriser). Siden 2004 er den årlige olie- og gasproduktion faldet med henholdsvis ca. 8% og ca. 5% om året, så der i 2011 blev produceret 120 mmboe. Effekten på produktionsværdien i 2011 blev imidlertid mere end opvejet af prisstigninger, idet den var ca. DKK 53 milliarder. I dag befinder den danske olie- og gassokkel sig på et modent stadie, hvor der årligt tæres på soklens reserver. Hvert år siden 2003 er der blevet produceret mere olie og gas, end man har tilført af nye reserver. Energistyrelsen vurderer at omkring tre fjerdedele af soklens kommercielle reser ver er blevet produceret, og med de nuværende kendte forudsætninger indikerer de seneste prognoser, at den danske sokkel vil være tæt på udtømt om år. Selvom produktionen således for længst har toppet og er koncentreret på få modne felter, er der dog stadig en betydelig økonomisk værdi i de tilbageværende kommercielle reserver. Derudover vil potentielle nye fund og/eller løft i udvindings effektiviteten kunne øge værdien af dansk sokkel betragteligt. Potentiale realiseringen afhænger dog i høj grad af fremtidige investeringer i teknologi og efter forskning, feltudvikling og levetidsforlængelse af eksisterende felter (se også kapitel 4). Eksempelvis er udvindingsgraderne 3 af olie på den danske sokkel steget fra 22% til 26% i løbet af de seneste 10 år. Med den nuværende olieressourcebase svarer et løft i udvindingsgraden på bare ét procentpoint (ca. 133 mmboe) til en total produktionsværdi på omtrent DKK 80 milliarder på baggrund af dagens oliepriser. 2 En million tønder olieækvivalent (mmboe) svarer til ca. 0,15 milliarder kubikmeter gas. 3 Udvindingsgraden er et udtryk for hvor stor en andel af en sokkels olieressourcer, som kan udvindes 7

8 1.3 DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTOR ER KENDETEGNET VED STORE OG LANGSIGTEDE INVESTERINGER, OG HISTORISK SET HAR DER VÆRET ET GODT AFKAST, STÆRKT HJULPET AF STIGENDE OLIEPRISER Aktørbilledet på den danske sokkel er i dag koncentreret omkring otte selskaber der deltager i olie- og gasproduktion. De nuværende DUC-medlemmer, Shell, Maersk og Chevron, tegner sig for ca. 90% af dagens produktion, mens de øvrige aktører, DONG Energy, Hess, Noreco, RWE-DEA og Danoil tegner sig for den resterende produktionsandel. Fremover vil selskaberne udenfor DUC tegne sig for en stadig stigende andel. investeringsniveauer og høje risikoprofiler på investeringer. Drift af olie- og gasvirksomhed karakteriseres ved højere risiko, større initiale og løbende investeringer og længere tilbagebetalingshorisont sammenlignet med de fleste andre sektorer. Forud for produktionen af den første tønde olie på et oliefelt er der typisk gået en lang årrække med investeringer i efterforskning, og såfremt man finder tilstrækkelige mængder, etab leres der en eller flere platforme og opkobles infra struktur. I efterforskningsfasen løber olie selskaberne en betydelig økonomisk risiko for kun at finde begrænset eller slet ingen olie. Det er få sektorer, der kan demonstrere så attraktive marginer på det niveau, som olie- og gassektoren gør det i dag godt hjulpet af historisk høje oliepriser men omvendt er det også få sektorer, som opererer med samme lange tidshorisonter, massive Størstedelen af værdien af dansk sokkel er realiseret Historisk og fremtidig produktionsvolumen samt betalingsstrøm DKK milliarder (2010 priser); Indeks, 1990= DKK MILLIARDER Historisk betalingsstrøm (netto) Estimeret betalingsstrøm (netto) Produktionsvolumen Oliepris INDEKS (Produktionsvolumen og oliepris) % AF AKKUMULERET BETALINGSSTRØM 30% AF AKKUMULERET BETALINGSSTRØM NOTE: BETALINGSSTRØM ER BEREGNET PÅ BAGGRUND AF ESTIMERET PRODUKTIONSVÆRDI FRATRUKKET DRIFT-, EFTERFORSKNING- OG INVESTERINGSOMKOSTNINGER SAMT UDGIFTER TIL STATEN (SKAT, AFGIFTER OG RESULTATANDEL) ER BASERET PÅ ENERGISTYRELSENS FEMÅRSPROGNOSE, ER ESTIMERET PÅ BAGGRUND GENNEMSNITLIG BETALINGSSTRØM PR. PRODUCERET ENHED FRA FREMSKRIVNINGEN INDEHOLDER ESTIMEREDE NEDRIVNINGSOMKOSTNINGER. NEDRIVNINGSESTIMAT ER BASERET PÅ ERFARINGER FRA OIL & GAS UK, FELTERNES LEVETID ER PROGNOSTICERET MED ASSISTANCE FRA ENERGISTYRELSEN KILDE: ENERGISTYRELSEN; UK OIL & GAS; QUARTZ+CO ANALYSE 8

9 Denne proces kan nemt strække sig over 10 år og koste aktørerne op mod DKK milliarder. Eksempelvis har de akkumulerede investeringer i Dan-feltet samlet set oversteget DKK 30 milliarder. Derudover ligger der et væsentligt fremtidigt oprydningsarbejde og venter, når felternes leve tid ophører. De første oprydningsopgaver på den danske sokkel forventes påbegyndt inden for de kommende 10 år, og baseret på erfaringer fra britisk sokkel kan disse nemt beløbe sig til DKK 1,5-2,0 milliarder pr. hovedplatform. Til trods for stor volatilitet i olieprisen har prisen på olie udviklet sig gunstigt for sektoren som helhed. Således er olieprisen i en tiårig periode fra 1998 til 2008 mere end syvdoblet. Produktionsværdien af olie var i 2008 cirka dobbelt så høj som i 2004, selvom 2004 var året, hvor produktionsvolumen toppede. Da den årlige produktion er kraftigt faldende, er det dog svært at forestille sig samme produktionsværdier og dermed samme attraktive forhold fremadrettet, som tilbage i

10 1.4 I SAMMENLIGNING MED DEN NORSKE OG DEN BRITISKE SOKKEL ER DEN DANSKE BÅDE LILLE OG TEKNISK SVÆRT TILGÆNGELIG Den danske sokkel er meget lille i en international sammenhæng, og set i forhold til vores olie producerende naboer som f.eks. Norge og Storbritannien har den danske sokkel en begrænset størrelse målt på såvel produktion som reserver. Eksempelvis har den norske og britiske sokkel henholdsvis 65 og 168 felter, hvorpå der årligt produceres henholdsvis ca. 10 og ca. 6 gange så meget olie og gas som på den danske sokkel. Den danske sokkel omfatter i dag kun otte producenter, hvor der til sammen ligning er hele 32 og 63 forskellige sel skaber med produktion på henholdsvis den norske og den britiske sokkel. Kommercielle reserver på dansk sokkel er estimeret til at udgøre mmboe, mens reserverne for Norge og Storbritannien er henholdsvis ca mmboe og mmboe. Målt på reserver er den norske sokkel således ca. 16 gange større end den danske. Efterforskningsaktiviteterne samt nye ressourcefund på den danske sokkel har i nyere tid været relativt begrænsede og markant mindre end i Norge og Storbritannien. Eksempelvis blev der i årene foretaget bare 10 efterforskningsboringer på den danske sokkel mod hele 186 og 183 i samme periode i henholds vis Norge og Storbritannien. Samtidig forventes den fremtidige fundstørrelse at være betydelig mindre i Danmark end i Norge 15 mmboe mod 95 mmboe. Således må man i Danmark bore længere og mere horisontalt for at ramme og udnytte reservoirerne bedst muligt. De horisontale borelængder på den danske sokkel er op til tre gange længere end på den norske sokkel (gennemsnit, ). Når der dertil lægges, at den forventede fundstørrelse er cirka seks gange mindre i Danmark end i eksempelvis Norge, betyder dette, at man borer længere for at finde og producere mindre. 1.5 SOKLENS KARAKTERISTIKA GØR, AT GLOBALE OLIESELSKABERS INTERESSE FOR DEN DANSKE SOKKEL ER BEGRÆNSET De særlige karakteristika ved den danske sokkel betyder, at den opfattes som mindre attraktiv blandt de store globale olieselskaber, der vurderer flere forskellige soklers attraktivitet, når indsatser og investeringer skal prioriteres. Dette har medført, at det ud af de seks såkaldte supermajors (BP, Exxon- Mobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips og Total) kun er DUC-partnerne Shell og Chevron, som er aktive på den danske sokkel, hvorimod alle seks er aktive i Norge og Storbritannien. Der er ligeledes eksempler på, at større sel skaber har forladt den danske sokkel de seneste år herunder ConocoPhillips (2007), Petro-Canada (2008) og Statoil (2009). Da Statoil i sin tid forlod den danske sokkel, var det blandt andet med argumentationen om at prioritere efterforsknings aktiviteter i områder med større potentiale. Ud over soklens begrænsede størrelse har de danske felter også lavere udvindingsgrader, end man ser i Norge og Storbritannien. Hovedårsagen til den lavere udvindingsgrad er, at størstedelen af felterne i Danmark findes i tætte kalklag. Kalk er porøst og har lav gennem strømningsevne, hvilket sænker udvindingsgraden og produktionshastigheden. Man forventer i øjeblikket således at kunne udvinde 26% af den danske sokkels olieressourcer, mens de tilsvarende tal for Norge og Storbritannien ligger væsentlig højere med gennemsnitlige udvindings grader op mod 40-50%. 10

11 Der bores længere for at finde mindre på den danske sokkel Gennemsnitlig borelængde og forventede fremtidige fundstørrelser (Meter; mmboe) 6000 GENNEMSNITLIG BORELÆNGDE, (METER)* Tilbageværende reserver 2011 (mmboe)** Holland Danmark Storbritannien Norge GENNEMSNITLIG FORVENTET FUNDSTØRRELSE (MMBOE) * INDEHOLDER BÅDE VERTIKAL OG HORISONTAL BORELÆNGDE ** KOMMERCIELLE OLIE- OG GASRESERVER PR KILDE: ENERGISTYRELSEN; IHS GLOBAL WINDOW; THE RUSHMORE REVIEWS; BP STATISTICAL REVIEW 11

12 2. DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING Den danske olie- og gassektor har været, og er fortsat, en af de væsentligste økonomiske bidragydere til det danske samfund. De primære bidrag sker gennem skatter og afgifter, handelsbalancen og forsynings sikkerheden, og den indirekte betydning såsom beskæftigelse i relaterede erhverv er ligeledes væsentlig. For hver ansat i olie- og gassektoren beskæftiges ca. otte ansatte i relaterede erhverv. 2.1 OLIE- OG GASSElskaberne ER DEN STØRSTE SKATTEMÆSSIGE BIDRAGYDER OG HAR MARKANT BETYDNING FOR BNP OG HANDELSBALANCEN Skatte- og afgiftsmæssigt er sektoren den klart mest bidragende i Danmark med et årligt skatteog afgiftsbidrag på samlet set ca. DKK 24 milliarder (2010). Ca. en tredjedel af skatte- og afgifts bidraget stammer fra ordinær selskabsskat (ca. 15% af statens totale indtægter fra selskabsskat), mens ca. en tredje del udgøres af den såkaldte kulbrinteskat. Den resterende tredjedel udgøres primært af overskudsdeling med staten. Samlet set er sektorens årlige skatte- og afgiftsbidrag eksempelvis på niveau med statens årlige udgifter til landets videregående uddannelsessystem. Den danske olie- og gassektor betaler mere i skatter og afgifter end nogen anden dansk sektor VIRKSOMHEDSSKAT FOR MEST BIDRAGENDE SEKTORER, 2010 DKK MILLIARDER UDVALGTE OFFENTLIGE UDGIFTSOMRÅDER, 2010 DKK MILLIARDER 68,9 Energistyrelsen vurderer, at det samlede direkte virksomhedsskattebidrag fra olie- og gassektoren udgør DKK 23,7 milliarder 59,9 23,7 25,4 8,2 16,4 7,4 Kulbrinteskat og overskudsdeling 5,2 3,8 2,5 10,6 Politi Højere og videregående uddannelse Udvinding af olie og gas Finans- og forsikringssektoren Engros- og detailhandel Folkeskole og lignende Transportsektoren Pharma Arbejdsløshed KILDE: DANMARKS STATISTIK, ENERGISTYRELSEN 12

13 Olie- og gassektorens primære aktører genererede i 2010 tilsammen en bruttoværditilvækst (BVT) på ca. DKK 48 milliarder svarende til ca. 3% af Danmarks samlede BVT (bruttoværditilvæksten er et mål for en given virksomhed eller sektors betydning for BNP). Dette placerer olie- og gassektoren blandt de mest bidragende sektorer i Danmark (ud af totalt 117 sektorer jf. Danmarks Statistik). Til sammenligning genererede den danske detailhandelssektor ca. DKK 50 milliarder i Sektorens bidrag til handelsbalancen er blandt de største sammenlignet med øvrige sektorer i Danmark. Sektorens eksport udgjorde ca. DKK 48 milliarder i 2010 svarende til 9%. Til sammen ligning eksporterede en anden betydelig sektor, medicinalsektoren, for ca. DKK 51 milliarder i OLIE OG GAS UDGØR EN VÆSENTLIG DEL AF DET DANSKE ENERGIFORBRUG, OG DANMARK HAR VÆRET SELVFORSYNENDE DE SENESTE 20 ÅR Ud over en væsentlig økonomisk betydning for samfundet har sektoren også en væsentlig strategisk værdi i forhold til selvforsyningsgraden. I dag udgøres mere end halvdelen af Danmarks energiforbrug af olie og gas, hvilket også forventes at være tilfældet i lang tid fremover. Dermed er en stærk olie- og gassektor en forudsætning for at holde Danmark selvforsynende med energi. Med de nuværende forventninger til produktion og årligt olie- og gasforbrug forventes sektoren at kunne holde Danmark selvforsynende til og med 2019 for olie og 2021 for gas. Sektoren har sikret Danmark selvforsyning af olie og gas siden starten af 1990 erne, og det forventes som minimum at fortsætte frem til ca Produktion og forbrug af olie og gas i Danmark ( ), mmboe MMBOE Forbrug Produktion Nuværende estimater indikerer, at Danmark vil være selvforsynende af olie og gas frem til ca PERIODE SOM SELVFORSYNENDE KILDE: DANMARKS STATISTIK: ENERGISTYRELSEN 13

14 2.3 DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE I OLIE- OG GASSEKTOREN ANSLÅS TIL CA (DIREKTE OG INDIREKTE) Det anslås, at der for hver medarbejder med direkte ansættelse i et olieselskab beskæftiges ca. otte job hos en lang række underleverandører til sektoren. Det vil sige, at olie- og gassektoren totalt set beskæftiger ca ansatte i dag 4. Til sammenligning er der en faktor 10 mellem en med arbejder med direkte ansættelse i den norske sektor og antallet af indirekte ansatte. Det skyldes, at Norge har flere nationale olie- og gasunderleverandører og dermed er mindre afhængig af import. Sektoren beskæftiger et bredt udsnit af faggrupper og uddannelsesniveauer, hvor ingeniørrådgivning og anden rådgivningsbistand er de væsentligste leverandører til olie- og gassektoren. Olieselskaberne beskæftiger alene ca mennesker. Dette gør, at sektoren beskæftigelsesmæssigt hører til blandt de mindre sektorer i Danmark, men opgøres sektorens skattebidrag eller BVT pr. ansat, fremgår det, at sektorens arbejdspladser er blandt de absolut mest værdiskabende i landet. Sektorens gennemsnitlige uddannelsesniveau er ligeledes blandt de højeste sammenlignet med øvrige sektorer. Eksempelvis har sektoren væsentlig flere ansatte med lang videregående uddannelse samt forskeruddannelse end landsgennemsnittet. Den geografiske placering af sektorens arbejdspladser er tungt vægtet mod Esbjerg-regionen, som med direkte adgang til Nordsøen er Danmarks primære olie- og gasby. Således er ca. 60% af sektorens direkte arbejdspladser geografisk lokaliseret i Esbjerg med en deraf følgende høj betydning for regionen. De resterende arbejdspladser er lokali seret i Københavnsområdet. Sektorens indirekte betydning for relaterede sektorer har ligeledes været med til at fostre en underskov af leverandører, som også i de senere år har oplevet en væsentlig eksportandel af produkter og serviceydelser. Blandt eksemplerne kan nævnes ingeniør rådgivnings virksomheder som Rambøll og ISC samt Welltec, Semco og Maersk Drilling, som leverer tjenester til både dansk og international olievirksomhed Estimeret med udgangspunkt i niveauet for perioden (Quartz+Co- og Copenhagen Economics-analyse)

15 Olie- og gassektoren serviceres primært af ingeniørtunge erhverv Beskæftigede i relaterede erhverv drevet af aktivitet i olie- og gassektoren, 2008 Antal beskæftigede Ca * Direkte beskæftigede Indirekte beskæftigede Udvinding af olie og gas Arkitekter og ingeniører Jobskabende aktiviteter Virksomhedskonsulenter IT-serviceaktiviteter Minedrift understøttende serviceaktiviteter Fremstilling af andet maskineri Engroshandel Entreprenører Andet UDVALGTE VIRKSOMHEDSEKSEMPLER * ESTIMAT FOR OLIE- OG GASSEKTOREN ER BASERET PÅ ET GENNEMSNIT FOR KILDE: DANMARKS STATISTIK NATIONALREGNSKABET; GREENS.DK Størstedelen af de direkte arbejdspladser i olie- og gassektoren er lokaliseret i Esbjerg, og uddannelsesniveauet blandt de ansatte er betydeligt højere end landsgennemsnittet ANTAL DIREKTE ARBEJDSPLADSER I OLIE- OG GASSEKTOREN (GENNEMSNIT, ) ~1.700* HØJESTE GENNEMFØRTE UDDANNELSESNIVEAU ANTAL MEDARBEJDERE (PROCENT AF TOTAL) ~680 (40%) 30% Landsgennemsnit Olie- og gasudvinding 22% 19% 20% ESBJERG 13% 15% 14% KØBENHAVN ~1.020 (60%) 7% 2% 1% Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående 0% Ph.d.-niveau eller lignende 1% Folkeskole Gymnasial KILDE: DANMARKS STATISTISK; "REGISTERBASERET ARBEJDSSTYRKESTATISTIK" 15

16 3. Den danske OLIE- OG GASSEKTORS FORVENTEDE FREMTIDIGE AKTIVITET OG BETYDNING Investeringerne i bl.a. Hejre-feltet vil give den faldende produktionskurve et mindre løft om tre til fire år, men ellers forventes den samlede produktion på den danske sokkel at blive betydeligt lavere og dyrere om 10 år set i forhold til i dag (baseret på nuværende kendte forudsætninger). Dette har en markant påvirkning på såvel indtjenings- som bidragsniveauet samt beskæftigelsen i relaterede erhverv i kraft af den tætte sammenhæng med olie- og gassektorens investeringer. Historisk set har det imid lertid vist sig at være vanskeligt at forudse fremtidige produktionsniveauer på den danske sokkel. 3.1 DET FORVENTES, AT SEKTORENS ABSOLUTTE PRODUKTIONS-, INVESTERINGS- OG DRIFTSOMKOSTNINGSNIVEAU VIL FALDE HEN OVER DE NÆSTE 10 ÅR Til trods for at olie- og gassektoren fortsætter arbejdet med at udvikle og levetidsforlænge den danske olie- og gassokkel, forventes produktionsniveauet at falde betydeligt. Under antagelse af at de forudsætninger, som er gældende i dag, også gælder i fremtiden, forventes det, at produktionsniveauet vil være 30-50% lavere i På trods af at investeringsniveauet forventes at stige de kommende to til tre år i forbindelse med pågående feltudbygning, vil der i basisscenariet ske en markant reduktion af investeringsniveauet. Energistyrelsens basisscenarie vil medføre en væsentlig aktivitetsnedgang i olie- og gassektoren Aktivitetsparametre, Indeks, 1992 = ENS-estimat WM-estimat CAGR Oliepris (USD 110/boe) 8,2% 0,0% Driftsomkostninger* 5,9% -3,6% ,2 Investeringer 2,7% -6,0% Olieproduktion 2,5% -6,3% ,3 15,6 18,9 37,1 47,2 60,6 67,9 Driftsomkostning/ boe (DKK) 2,9% 3,4% *SYNES AT FORUDSÆTTE DEKOMMISSIONERING/RATIONALISERING AF FACILITETER NOTE: FOR OLIEPRIS OG -PRODUKTION ANVENDES ENERGISTYRELSEN SOM KILDE I HELE PERIODEN. KILDE: ENERGISTYRELSEN (ENS); WOOD MACKENZIE (WM) 16

17 Tilsvarende forventes sektorens samlede driftsomkostninger at være på et væsentlig lavere niveau i 2022 end i dag, hvilket primært skyldes et betydeligt lavere produktionsniveau. Selvom der forventes et fald i både det absolutte investerings- og driftsomkostningsniveau, bliver det stadig dyrere at producere olie og gas. Det vil sige, at enhedsomkostningerne pr. produceret olie- og gasenhed stiger på den danske sokkel. Dette er først og fremmest drevet af, at det bliver vanske ligere at udvinde de tilbageværende olie- og gasressourcer, samtidig med at produktionsomkostningerne stiger grundet lavere produktionsvolumen (tab af skalaeffekt). Endvidere øger sektorens leve randører typisk prisniveauet i opadgående retning ved olieprisstigninger, hvilket i høj grad også har været medvirkende til øgede enhedsomkostninger på dansk sokkel over den seneste tiårige periode. 3.2 NEDGANGEN I DET ABSOLUTTE AKTIVITETSNIVEAU VIL HAVE EN VÆSENTLIG SAMFUNDSØKONOMISK BETYDNING Aktivitetsnedgangen målt i produktion, investeringer og driftsomkostninger forventes først og fremmest at berøre sektorens økonomiske bidrag til staten i form af lavere skatter og afgifter. Med den forventede produktionsnedgang og antagelser om oliepriser og rammevilkår på dagens niveau vil skatte- og afgiftsbidraget være ca. 40% lavere i 2022, end det er i dag. Dette svarer til en nedgang på over DKK 7 milliarder om året. Det forventes ligeledes, at sektorens betydning for BNP i form af bruttoværditilvækst (BVT) vil falde med knapt 45%. Dette svarer til en reduktion på næsten DKK 20 milliarder om året. 17

18 3.3 Den indirekte beskæftigelse følger SEKTORENS NEDADGÅENDE INVESTERINGSNIVEAU, MENS DEN DIREKTE BESKÆFTIGELSE FORVENTES AT HOLDE CIRKA SAMME NIVEAU SOM I DAG Trods en forventet nedgang i produktionen på den danske sokkel vil sektorens direkte arbejdspladser kun blive ramt i mindre grad over de kommende 10 år. Dette skal ses i sammenhæng med, at det bliver stadig mere arbejdsintensivt at udvinde en olie- og gasenhed grundet soklens modenhed. Det forventes dog, at arbejdspladser i relaterede sektorer vil blive påvirket markant grundet det betydeligt lavere forventede investeringsniveau. Investerings niveauet er i høj grad drivende for antallet af beskæftigede i relaterede sektorer, hvor en nedgang i investerings niveauet først og fremmest vil ramme opgavemængden for blandt andet rådgivende ingeniører. Beskæftigelsen vil stige de kommende to til tre år bl.a. på grund af udbygningen af Hejre-feltet for derefter i basisscenariet at falde markant til et niveau i 2022, der er halvt så stort som i dag. Det vil sige en total beskæftigelse på ca og en nedgang på godt arbejdspladser i forhold til i dag. 3.4 TIDLIGERE PROGNOSER INDIKERER DOG, AT DET ER VANSKELIGT AT FORUDSIGE DEN FREMTIDIGE PRODUKTIONSVOLUMEN Historisk set har det dog vist sig at være vanskeligt at forudsige sektorens produktionsniveau og dermed få en præcis indikation af fremtidig sektoraktivitet. Prognoser udarbejdet af Energistyrelsen med fem års mellemrum i årene 1990, 1995 og 2000 har konsekvent ligget markant under det faktisk reali serede produktionsniveau (med undtagelse af estimatet fra 2005). Dette er formentlig drevet af en kombination af en gennemsnitlig højere oliepris end ventet og dermed et øget produktions incitament og en undervurdering af aktørernes evne til at løfte udvindings graderne gennem teknologiske fremskridt. Under alle omstændigheder vidner den historiske usikkerhed omkring de fremtidige produktionsniveauer om en sektor, som har en væsentlig følsomhed over for en række kerneforudsætninger herunder olie- og gasprisudvikling, ramme vilkår og den teknologiske udvikling. 18

19 I 2022 forventes der et fald i størrelsesorden 40-50% på de primære samfundsmæssige bidragsparametre i forhold til i dag UDVIKLING I AKTIVITETSDRIVERE BESKÆFTIGEDE BRUTTOVÆRDITILVÆKST SAMLEDE SKATTER OG AFGIFTER Olie- og gasproduktion, mmboe -63% % % % Indirekte Direkte Gennemsnitlig oliepris, USD/boe +38% Investeringer, DKK millioner -60% Driftsomkostninger, DKK millioner* -28% GENNEMSNIT GENNEMSNIT GENNEMSNIT GENNEMSNIT *SYNES AT FORUDSÆTTE DEKOMMISSIONERING/RATIONALISERING AF FACILITETER NOTE: INDIDIREKTE SKATTE- OG AFGIFTSBIDRAG ER IKKE INKLUDERET PGA. BEGRÆNSNINGER I DATAGRUNDLAGET. KILDE: ENERGISTYRELSEN; WOOD MACKENZIE; QUARTZ+CO ESTIMAT Fremtidig produktion har vist sig at være vanskelig at forudsige Realiseret olieproduktion i Danmark og produktionsprognoser efter prognoseår Mmboe Afvigelse imellem realiseret produktion og prognose i 2010 Værdi (DKK mia.) Volumen (mmboe) prognose -19,3-8,4 90 Realiseret produktion prognose 31 13, prognose 56,8 24, prognose 69,2 30, KILDE: ENERGISTYRELSEN (ENS); WOOD MACKENZIE (WM) 19

20 4. UDNYTTELSE AF POTENTIALET PÅ DANSK SOKKEL Der findes et betydeligt potentiale i at øge det forventede aktivitetsniveau gennem efterforskning og teknologiudvikling. Vigtige forudsætninger for realisering af dette potentiale er olieprisens udvikling og sektorens rammevilkår. Maksimal langsigtet samfundsmæssig værdiskabelse må derfor opnås gennem en optimal balance mellem skatteindtægter og stimulering af aktørernes investeringer i den danske sokkel. 4.1 OLIEPRISEN OG RAMMEVILKÅR ER AFGØRENDE FOR DET FREMTIDIGE AKTIVITETSNIVEAU I OLIE- OG GASSEKTOREN PÅ DANSK SOKKEL Energistyrelsen estimerer i sine prognoser et potentiale på mmboe (efterforsknings- og teknologiske ressourcer) i soklens restlevetid ud over de kommercielle reserver på mmboe og betingede ressourcer på 469 mmboe 5. Således ligger der en up-side på ca. 70% drevet af ny efterforskning (ca. 40% af up-side) og et løft i udvinding gennem teknologiudvikling (de resterende ca. 60% af up-side). En høj oliepris over tid gør det mere attraktivt både at efterforske og udvikle ny teknologi. Således har udviklingen i olieprisen historisk set også vist sig at være af stor betydning for aktivitetsniveauet i sektoren. Kortsigtede justeringer i oliepriserne har imidlertid kun en ganske lille effekt på aktivitetsniveauet på grund af sektorens lange investeringshorisonter. Der skal være en forventning om, at olieprisen har fundet et nyt strukturelt niveau, før investeringer enten øges eller reduceres. Politiske rammevilkår for sektoren er ligeledes afgørende for aktørernes vilje og evne til at investere i efterforskning og udvinding. Eksempler fra både Norge og Storbritannien viser, at ændringer i rammevilkår kan have en markant kortsigtet og kontant effekt på aktivitets niveauet. I Storbritannien har man flere gange set, at myndighederne har benyttet ændringer i skatte systemet med henblik på enten at stimulere efter forskning og udbygning af felter eller til at øge skatteindtægtsniveauet. I budgetforslaget for 2011 fremsatte regeringen et ønske om at øge skatte niveauet. En undersøgelse gennemført af Oil & Gas UK blandt olieselskaber i forbindelse med budget forslaget viste umiddelbart, at omtrent 25% af alle planlagte projekter fik reduceret sandsynligheden for at blive gennemført, hvilket ville betyde et tab af arbejdspladser og 310 mmboe i produktion frem mod Dette har bidraget til, at regeringen i budget 2012 har fremlagt en delvis tilbagerulning af skattereformen. I Norge indførte myndighederne i 2005 en ord ning med kontant tilbagebetaling af skatte effekten af efter forskningsomkostninger. Allerede i den følgende licensrunde (TFO 2006) 6 året efter steg antallet af licensansøgere med ca. 50% og investerings niveauet med 75% på efterforskning og konceptstudier Betingede ressourcer omfatter projekter for udbygninger af fund og nye felter eller videreudbygning af eksisterende felter, hvor det tekniske eller kommercielle grundlag endnu ikke er på plads til en endelig beslutning om udbygning. 6 TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder)

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 1 29. august 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1 PRODUKTION 1 20 december 2016 PRODUKTION I 2015 blev der produceret 9,1 mio. m 3 olie. Dette var et fald i olieproduktionen på 5,5 pct. i forhold til 2014. Mængden af salgsgas var stabil fra 2014 til 2015

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse?

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse? Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 233 Offentligt Talepapir samrådsspørgsmål V Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende

Læs mere

POTENTIALET I NORDSØEN

POTENTIALET I NORDSØEN POTENTIALET I NORDSØEN REALISERING GENNEM TRE VÆKSTMOTORER UDARBEJDET AF QUARTZ+CO OKTOBER 2013 FORORD I forbindelse med etableringen af brancheforeningen Olie Gas Danmark (OGD) medio 2012 blev Quartz+Co

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen 1 Olie- og gasproduktion Den historiske olie- og gasproduktion for perioden 1990-2014 er vist på figur 1, og Energistyrelsens prognose fra 2015

Læs mere

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN.

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. 04-03-2013 Side 1 Del I Olie og gas i Nordsøen Produktion og oliepriser 04-03-2013

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt bayerngas danmark Til medlemmerne af Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Your ref: Our ref: DM#58863 Date: 16. maj

Læs mere

Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen

Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen Indlæg ved Steffen B. Olsen, Energistyrelsen 1 Disposition Indledning Udbygning og produktion Efterforskning Afrunding 2 olie, mio. m 3 30 20 Produktionsprognoser

Læs mere

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics December 2016 Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen Udarbejdet af DAMVAD Analytics For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND

REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND 6. august 28 af Martin Madsen (tlf. 33557718) REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. mia. kr. i 28 og sætter dermed ny rekord. Indtægterne

Læs mere

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT 18. december 28 af Martin Madsen tlf. 33557718 Resumé: NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. 34½ mia. kr. i 28. Det er 8 mia. kr. mere

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Offshore Center Danmark Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 23. maj 2006 J nr. 004-439 Frederiksholms Kanal

Læs mere

OLIEINDTÆGTER HVOR MEGET FÅR VI IND?

OLIEINDTÆGTER HVOR MEGET FÅR VI IND? 23. november 2005/MW Resumé: OLIEINDTÆGTER HVOR MEGET FÅR VI IND? Siden årtusindskiftet er statens indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen mangedoblet, og deres samfundsmæssige og statsfinansielle

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. Dato: 2. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 21 - Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse

Læs mere

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION samt anden anvendelse af undergrunden 2013 Forord Mens EU-landenes afhængighed af importeret naturgas fra især Norge, Rusland og Nordafrika nærmer sig 70 pct., har Danmark

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel Den 22. marts 2017 Der har været produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen de sidste 45

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Energiindvindingsområdet Havanlægsenheden www.ens.dk Anne Højer Simonsen Olie-gas aktiviteterne i tal Produktionsanlæg: 10 bemandede, 11 ubemandede,

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Information om forsyningssituationen 2011-2013

Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2014 Det danske naturgassystem Roller i Gasmarkedet Forsyningssituationen Udbygning af transmissionsnettet Hvorfor

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

FREMTIDENS OLIE- OG GASSEKTOR I DANMARK

FREMTIDENS OLIE- OG GASSEKTOR I DANMARK UDVALGET VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF EN OLIEOG GASSTRATEGI FREMTIDENS OLIE- OG GASSEKTOR I DANMARK Hvordan sikrer vi en optimal udnyttelse af vores ressourcer? Juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Sammenfatning

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 37 Offentligt 1. november 2017 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION samt anden anvendelse af undergrunden 2013 Forord Mens EU-landenes afhængighed af importeret naturgas fra især Norge, Rusland og Nordafrika nærmer sig 70 pct., har Danmark

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg Den økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 2. marts 2010 Notat om udviklingen

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelser.

Læs mere

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS Dansk Økonomi efterår 1999 KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS III.1 Sammenfatning Samfundsøkonomisk overskud ved produktion af olie og naturgas i Nordsøen I kapitlet belyses overskuddets

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Samfundsøkonomien i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen i Nordsøen

Samfundsøkonomien i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen i Nordsøen Samfundsøkonomien i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen i Nordsøen 2/22 1. Indledning Der blev i september måned indgået aftale om forlængelse af A. P. Møller

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding Beslutningsforslag nr. B 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 15. april 2010 af Kim Mortensen (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S) og Jens Christian Lund (S)

Læs mere

Virksomhedspræsentation. September 2009

Virksomhedspræsentation. September 2009 Virksomhedspræsentation September 2009 Ansvarsfraskrivelse Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende fremtidige resultater, hvilke er underlagt risici og usikkerheder. Det følger derfor, at faktiske

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Nye regler for beskatning i Nordsøen: Virkning på forskellige typer operatører

Nye regler for beskatning i Nordsøen: Virkning på forskellige typer operatører Nye regler for beskatning i Nordsøen: Virkning på forskellige typer operatører Bayerngas 3. September 13 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Jens Sand Kirk, Economist Jossi Steen-Knudsen, Analyst

Læs mere

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 168 Offentligt 9. marts 2006 J.nr. 011102/11021-0019 Ref.: ld/sbo Side 1/6 6. udbudsrunde Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område DONGs engagement i Grønland Udfordringer og perspektiver Grønland Muligheder og udfordringer i Grønland Mulighed for meget store fund Stor kommerciel usikkerhed Miljømæssigt følsomt område Multi milliard

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere