DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011

2

3 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen Michael Mulbjerg Pedersen Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011

4 Center for Rusmiddelforskning 2011 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord... 9 Indledning DanRIS 2010 Sammenfatning Henvisninger i Stofgrupper Læsevejledning Sammenfatning af statistikker Behandlingsinstitutioner: Albatros 24 Alfa-Fredensborg 28 Betesda 35 Dyreby 40 Ellemose 44 Elleruphus 47 Elmegården 52 En sikker base 58 Feddet 63 Freedom House 66 Fremtiden (lukket i 2010) 72 Hjulsøgård 75 Højløkke 81 Højløkke Kvinder (ny i 2010) 87 Høybyegaard 91 Klippen 96 Kongens Ø 102 Kråsiglund 110 Kysten (lukket i 2010) 115 Midtgården 120 Moesgård (lukket i 2010) 125 Monbjerg (lukket i 2010) 130 Netværket 135 Opbygningsgården 140 Sct. Ols 147 Shalom 154 Springbrættet 159 Stop Ung 165 Sundbogård 170 Sydgården 176 Sæbyhus (lukket i 2010) 182 Sønderbjerggård 189 Toftehuset (ny i 2010) 194 Valhalla 199 Vendsyssel 204 Omsorgshjem 209 Sammenfatning 210 Rørbæk Omsorgshjem 212 Stenild Omsorgshjem 216 Støvring Omsorgshjem 220 Afgiftning og halvvejshuse 224 CMU Misbrugsafsnittet 225 Kløverhuset (lukket i 2010) 230 Misbrugscentret Region Nord 233 (lukket i 2010) På Vej 237 Slusen 242 Trin-Horsens 248 Vængegården 253 Ørslev 259 Kommentarer Næsten alle institutioner har indleveret oplysninger om de klienter, de har haft indskrevet i Institutionerne Fremtiden og Kløverhuset begge lukket i 2010 har ikke indsendt data overhovedet i Nogle institutioner har haft vanskeligt ved at levere alle data på de indskrevne klienter. Dette ses i sammenfatningen s. 7. 5

6 Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Sammenligning Ydelser

7 Institutionsnavn Fuld ASI-data Antal indskrevne Albatros Betesda CMU Misbrugsafsnittet Dyreby Elmegården Kysten Midtgården Misbrugscentret RN Moesgård Netværket Shalom Slusen Sydgården Sønderbjerggaard Trin Horsens Ørslev Vængegården Springbrættet Freedom House Højløkke Stop Ung Opbygningsgården På Vej Sundbogård Sæbyhus Sct. Ols Hjulsøgård En sikker base Høybyegård Vendsyssel Monbjerg 67 9 Alfa-Fredensborg Toftehuset 60 9 Valhalla 56 9 Kongens Ø Højløkke Kvinder Kråsiglund Klippen Elleruphus 33 9 Feddet 0 0 Rørbæk 0 21 Stenild 0 11 Støvring 0 9 Ellemose 0 0 Fuld data angiver, hvor stor en procentdel af de indskrevne klienter i 2010, der har udfyldt et ASI-skema. 7

8 8

9 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed de sidste 11 år. Data er blevet af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til. Som led i sammenlægningen af fire indberetningsdatabaser på misbrugsområdet hos Servicestyrelsen, overgår dataindsamling til DanRIS døgn til Servicestyrelsen i løbet af CRF er dog stadig dataejer og står også fremover for den årlige rapport. CRF vil også gerne takke Socialministeriet, som har muliggjort DanRIS-systemets tilblivelse og derfor også denne samt kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning 9

10

11 Indledning Dette er den syvende årsrapport vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS). Rapporten vil være bygget op som følger: Efter 63 i Bekendtgørelse nr af 22/12/2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område er det et krav, at godkendte offentlige og private døgntilbud indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) under Center for Rusmiddelforskning (CRF) hver måned. CRF er forpligtet til at orientere Socialministeriet om manglende indberetning. Sammenfatningen behandler for det første, udviklingen i antallet af henviste klienter for hvert halvår i gennem de sidste seks år samt andelen af henviste kvinder i samme periode. For det andet sammenlignes antallet af henvisninger i 2009 og 2010 for udvalgte kommuner. Derefter opdeles de indskrevne i 6 stofgrupper og udviklingen fra 2008 til 2010 beskrives, hvilket illustreres både som antal og indeks. Efter en kort læsevejledning vil den samlede statistik og derefter de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i behandlingsinstitutioner, omsorgshjem samt afgiftning og halvvejshuse. De tre omsorgshjem har fået deres egen samlede statistik, men indgår stadig i den overordnede samlede statistik for primær behandling. I 2010 ses enkelte institutioner uden indsendelse af data, idet der er tale om institutioner uden nyindskrevne klienter (Familiehuset Ellemose) og (Bo- og behandlingstilbuddet Feddet). For hver institution gennemgås to typer statistikker for 2010 henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppe/uddannelsesniveau og ydelserne), klient- og behandlingsstatistikker (antal klienter, køn- og aldersfordeling, indskrivningslængde, stofgrupper samt belastning ud fra EuropASI score). Endelig vises også, fra hvilke regioner/kommuner institutionen får henvist sine klienter. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2010, mens institutionsoplysningerne kan være nyere eller ældre. Selvom rapporten kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimeligt konstant på DanRIS hjemmesiden (www.danris.dk), som alle kan besøge. Klient- og behandlingsdata indsendes således til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt. 11

12

13 1. DanRIS Sammenfatning Hermed foreligger resultaterne for DanRIS Ligesom de foregående år er det i det følgende antal henvisninger, der regnes med Figur 1. Henvisninger % 25% 27% 24% 26% 25% 25% 25% 27% 23% 25% 22% 22% 24% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 2. Andelen af henviste kvinder. 13

14 Som det ses i figur 1, er der i 2010 registreret indskrivninger i døgnbehandling mod i 2009, hvilket er et fald på 20 %. Antallet af indskrevne i 2010 er også mindre end antallet i 2006, hvor der tidligere var færrest indskrivninger. Almindeligvis falder antallet af indskrivninger i andet halvår, hvilket også er tilfældet for I andet halvår 2010 er der 446 indskrivninger, hvilket er et betydeligt fald i forhold til 2008 (693) og 2009 (577). Som det fremgår af figur 2 er andelen af kvinder konstant omkring 25 % fra 2005 til Gennemsnitsalderen er ikke væsentligt forandret i perioden I 2008 var den 34,1- i 2010 er den 32,6. Deles klienterne op i aldersgrupper, er der kommet lidt flere til, der er under 30 år. 35 % var i 2008 yngre end 30 år mod 40 % i Der er ingen signifikante ændringer af klienternes forbrugsmønster eller belastning målt med EuropASI-skemaets stofspørgsmål og composite scores fra 2009 til Andelen af klienter, der gennemfører behandlingen som planlagt, er steget svagt fra 52 % i 2009 til 54 % i Det gennemsnitlige antal indskrivningsdage er i 2009/ dage og er dermed faldet med ca. en uge i forhold til de 139 dage i I alt 44 døgninstitutioner/enheder har indsendt data til DanRIS i Én af disse 44 institutioner er en ren afgiftningsinstitution, og seks defineres som halvvejshuse. Fratrukket disse to kategorier er der 37 døgninstitutioner, som har indsendt data, og det er dem, der udgør grundlaget for analysen, og som er sammenlignelige med DanRIS data fra de foregående år. Disse 37 institutioner inkluderer såvel institutioner, der primært fokuserer på stoffrihed, som institutioner, der har særlig opmærksomhed på stabilisering og forøgelse af livskvalitet for personer i langvarig metadonbehandling. Det er ikke muligt entydigt at skille disse institutioner fra hinanden, idet nogle institutioner giver mulighed for begge behandlingstyper. Omkring 90 % af de indskrevne indgår i et stoffrit behandlingsforløb. Denne fordeling har ikke ændret sig siden Institutionerne kan opdeles i offentlige institutioner (ejet af kommuner eller regioner) og private institutioner (typisk selvejende institutioner). Fire af institutionerne er offentligt ejet. 156 klienter blev indskrevet på de offentlige institutioner og 854 på de private i Klienterne adskiller sig bl.a. på følgende områder: Tabel 1: Klienter indskrevet på 4 offentlige og 33 private institutioner. Antal indskrevet Alder (ns) Kvinder** Dage indskrevet** Gennemført planlagt** Offentlige, n= ,76 14,7 % % Private, n= ,53 24,2 % % **=p<0,01 ns = ikke signifikant 14

15 Derudover adskiller de to grupper sig ved, at klienterne på offentlige institutioner angiver at have brugt heroin i signifikant flere dage (7,46 dage) end klienterne på private institutioner (5,95 dage) (Mann Whitney U, p<0,05), endvidere er der en signifikant større andel på offentlige institutioner, der angiver at have brugt heroin (46 %), end på de private institutioner (33 %) (χ 2, p<0,01). I løbet af 2010 er Fremtiden, Moesgaard, Monbjerg, Kysten, Sæbyhus, Kløverhuset og Misbrugcenter Region Nords Halvvejshus lukket og udgået af DanRIS. Af de lukkede institutioner er tre private institutioner, som tilbyder stoffri døgnbehandling (Fremtiden, Moesgaard og Monbjerg), to er offentlige institutioner, som tilbyder stoffri døgnbehandling (Kysten og Sæbyhus), mens de sidste to (Misbrugscenter RN Halvejshus og Kløverhuset) er offentlige halvvejshuse. To nye institutioner er blevet oprettet i DanRIS, Toftehuset og Højløkke Kvinder, som er en udvidelse af det eksisterende Højløkke Behandlingscenter, der tidligere kun havde mænd som målgruppe. I alt er der nedlagt 121 døgnpladser (hvoraf de 110 er stoffri døgnbehandling og de 11 er halvvejshuse), mens der er kommet 23 pladser til (alle stoffri døgnbehandling). Det vil sige, at der i 2010 netto er nedlagt 87 stoffri døgnbehandlingspladser. Med disse 87 pladser var der i alt 582 stoffri døgnbehandlingspladser (de tre omsorgshjem er ikke inkluderet i denne beregning, da de ikke tilbyder egentlig behandling), hvilket betyder, at 15 % af døgnbehandlingspladserne er nedlagt i løbet af Henvisninger i 2010 De 10 største henvisningskommuner står for halvdelen af henviste klienter i både 2009 og Tabel 2: Udviklingen i antallet af henvisninger fra de 10 største henvisningskommuner i Henviser Antal 2009 Antal 2010 Forskel København Esbjerg Aalborg Horsens Århus Roskilde Frederiksberg Helsingør Odense Slagelse

16 Ser man på de 10 største henvisere fra 2009, er der for Aalborg Kommune en større stigning fra 64 i 2009 til 81 i Derudover er der for Horsens og Frederiksberg mindre stigninger på henholdsvis fire og to personer. For de øvrige syv kommuner er antallet af henvisninger faldet fra 2009 til Det største absolutte fald ses i Esbjerg, hvor antallet af henviste, er faldet fra 99 i 2009 til 45 i 2010, hvilket er en reduktion på 55 %. Det næststørste absolutte fald ses i Københavns Kommune, hvor der er henvist 34 personer færre. Det største relative fald ses hos Roskilde Kommune, der i 2009 henviste 44 personer og i 2010 henviste 17. Der er således tale om et fald på 61 %. Endelig er antallet af henviste fra Århus, Odense og Slagelse halveret, og antallet af henviste fra Helsingør faldet med 25 %. Forklaringen på nedgangen i antal henvisninger kan være strukturelle (f.eks. omlægning af misbrugscentrene), administrative (f.eks. ændret visitationspraksis) eller der kan være helt andre forklaringer, såsom et fald i antallet af anmodninger om døgnbehandling, økonomi m.m.. Eksempelvis ses det at nedgangen i antal henvisninger for Københavns Kommune kan forklares med en nedgang i henvisninger til kommunens egne institutioner, hvoraf den ene (Kysten) er lukket i løbet af De mange forskellige typer forklaringer kan dog sædvanligvis hverken be- eller afkræftes ud fra de data, som er tilgængelige i DanRIS. 3. Stofgrupper De indskrevne i DanRIS, som har udfyldt et EuropASI-skema, kan opdeles i forskellige grupper alt efter deres stofforbrug. Grupperne er: heroin, der omfatter alle, der angiver at have brugt heroin de sidste 30 dage inden indskrivning, metadon/andre opiater, for alle der ikke anfører forbrug af heroin, men har et forbrug af enten metadon eller andre opiater (eksempelvis buprenorphin og Ketogan), centralstimulerende stoffer (CSS) er gruppen af personer, som ikke har oplyst et forbrug af heroin/opiater, men som oplyser at have brugt enten kokain eller amfetamin/ecstasy, cannabis inkluderer personer, som ikke angiver brug af heroin/opiater eller CSS, men som angiver et forbrug af cannabis, NIHA er dem, der ikke anfører et forbrug af nogle af de førnævnte stoffer, men anfører et forbrug af enten nerve-/sovemedicin, inhalanter, hallucinogener eller andre (uspecificerede) stoffer, ingen-gruppen bestående af personer, som ikke oplyser at have brugt nogle af ovenstående stoffer i de sidste 30 dage op til indskrivning. Fordelingen af stofgrupperne i 2008, 2009 og 2010 fremgår af tabel 3 og figur 3 og 4: 16

17 Tabel 3: Fordelingen af stofgrupper i 2008, 2009 og Opgjort for klienter, der har besvaret EuropASI-skemaet i forbindelse med indskrivning. Stofgruppe Heroin 393 (41 %) 338 (36 %) 266 (35 %) Metadon/opiater 199 (21 %) 202 (22 %) 157 (21 %) CSS 155 (16 %) 159 (17 %) 132 (18 %) Cannabis 92 (10 %) 123 (13 %) 113 (15 %) NIHA 35 (4 %) 27 (3 %) 33 (4 %) Ingen 92 (10 %) 78 (8 %) 52 (7 %) Total* 966 (102 %) 927 (99 %) 753 (100 %) * Procentangivelser, der er større eller mindre end 100 % skyldes afrunding Figur 3: Grafisk overblik over fordelingen af stofgrupper i 2008, 2009 og 2010, fordelt efter antal. Desuden kan der konstrueres et indeks over de indskrevnes placering i stofgrupper, hvor den procentvise udvikling i forhold til 2008 fremgår. 17

18 Figur 4: Indeks for stofgrupperne med 2008 som referencekategori, dvs sættes til 100. Som det ses i tabellen og figurerne er det især heroingruppen, der er reduceret fra 2008 til 2010, idet der er et fald på 127 personer (32 %) i denne gruppe. Også gruppen med metadon og andre opiater er reduceret. Her er reduktionen på 40 personer (21 %), mens CSS-gruppen er faldet med 23 personer (15 %) i 2010 i forhold til Den største relative reduktion ses i ingen-gruppen, som er reduceret med 43 % fra 2008 til Der er dog tale om en lille gruppe, som udgør mellem 7 % og 10 % af det samlede antal indskrevne med besvaret ASI-skema. Til sammenligning udgør den største gruppe, heroingruppen, mellem 35 % og 41 % af det samlede antal. Endelig skal det bemærkes, at der er kommet flere til i cannabisgruppen i både 2009 (stigning på 34 %) og 2010 (stigning på 23 %), end der var i Som med ingen-gruppen er der imidlertid tale om en mindre gruppe (fra 10 % af det samlede antal i 2008 til 15 % af det samlede antal i 2010). Samlet set er stofgruppernes sammensætning konstant fra 2008 til 2010 med et lille fald i andelen af henviste fra heroingruppen og en lille stigning i andelen af henviste fra cannabisgruppen. 18

19 Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Først kommer de institutioner, der er klassificeret som behandling i alfabetisk rækkefølge. Derefter følger omsorgshjem og til sidst halvvejshuse og rene afgiftningsinstitutioner. b) Først ses institutionens stamoplysninger (adresse, telefon, , evt. hjemmeside og kontaktperson). c) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI-besvarelser mm.). d) De næste oplysninger vedrører institutionstype, selskabsform, fysiske forhold, målgrupper, som de er defineret af institutionen selv, samt institutionstype og kapacitet. e) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. f) Derefter følger et sammendrag af institutionens personalesammensætning. I dette sammendrag ses antal medarbejdere i kategorierne behandlere, ledelse og administration/service opgjort som antal fuldtidsstillinger. En anden væsentlig oplysning er behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at den viser, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge ved fuld belægning. Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne vil kunne ses under institutionens personaleoplysninger på DanRIShjemmesiden. g) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem, om et tilbud varetages af en person med diplom eller med uddannelse inden for netop denne ydelse. Et diplom betyder, at personen har mindst 1 års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. 1 års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse inden for ydelsen. Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særligt fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere. h) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises først, hvor mange klienter der er indskrevet i 2010, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år. Når indskrivningslængde skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne klienter. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2010, vil vi få en falsk lav indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2010, er det kun dem, der afbrød 19

20 forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i i) Institutionens klienter, der har udfyldt et EuropASI-skema i 2010, opdeles herefter i 6 stofgrupper ud fra deres stofforbrug. j) En statistik over mænd og kvinders belastning ud fra EuropASI composite score på 7 områder. Til sidst følger en henvisningsstatistik. 20

21 Sammenfatning Afgiftningsinstitutioner og halvvejshuse indgår ikke i sammenfatningen. Klienterne og behandlingen Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2010) Ind 2010: 1010 Procent kvinder: 22,8 % Ud 2010: 1093 Alder, alle: 32,5 Ind og/eller ud: 2010: 1395 Alder, kvinder: 31,4 Alder, mænd: 32,9 Mænd <30 Mænd >=30 Kvinder <30 Kvinder >=30 Ind dage 2010 N Dage N Dage N Dage N Dage 133/90 dage Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Ind dage 2010 angives først som gennemsnitligt antal dage, derefter som median. Det vil sige, at halvdelen af klienterne har været indskrevet i op til 90 dage, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Mænd Kvinder Gennemført 2010 N % N % 53,9 % , ,8 Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug: 1. Heroin: Personer, der angiver et forbrug af heroin de sidste 30 dage inden indskrivning. 2. Metadon/opiat: Personer, som ikke angiver et forbrug af heroin, men angiver at have brugt metadon eller andre opiater (f.eks. buprenorphin eller Ketogan). 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer som ikke angiver brug af heroin/opiater, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis de sidste 30 dage inden indskrivning, uden at have brugt heroin/opiater og centralstimulerende stoffer. 5. NIHA: Personer, der angiver et forbrug af nerve-/sovemedicin, inhalanter, hallucinogener eller andre (uspecificerede stoffer), uden at angive brug af de fire ovenstående typer. 6. Ingen: Personer, der ikke angiver et stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning. 21

22 Antallet af personer i stofgrupperne samt andelen af kvinder er beregnet på nyindskrevne i 2010, gennemførselsprocenten er beregnet på udskrevne i Gruppe Antal Andel kvinder % Gennemført % Samlet Heroin Metadon/andre opiater CSS Cannabis NIHA Ingen Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2010 er som vist forneden. En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,43 0,23 0,23 0,38 0,46 0,30 0,23 Kvinder 0,41 0,17 0,24 0,41 0,53 0,35 0,25 Mænd 0,44 0,25 0,23 0,37 0,44 0,29 0,22 22

23 Hvilke kommuner/regioner har henvist klienter i løbet af året? Antal indskrevet i N=1010 København 189 Vordingborg 8 Assens 2 Aalborg 81 Brønderslev-Dronninglund 7 Favrskov 2 Horsens 62 Haderslev 7 Høje-Taastrup 2 Esbjerg 45 Herning 7 Kerteminde 2 Frederiksberg 36 Solrød 7 Nyborg 2 Århus 26 Frederiksværk-Hundested 6 Rebild 2 Helsingør 22 Gribskov 6 Rødovre 2 Gladsaxe 21 Holstebro 6 Sorø 2 Kalundborg 21 Kolding 6 Stevns 2 Vejle 19 Morsø 6 Billund 1 Viborg 19 Ringkøbing-Skjern 6 Brøndby 1 Fredericia 18 Uoplyst 6 Hovedstaden (region) 1 Roskilde 17 Ballerup 5 Hvidovre 1 Holbæk 16 Gentofte 5 Ikast-Brande 1 Skive 15 Selvbetaler 5 Ishøj 1 Ringsted 14 Silkeborg 5 Kriminalforsorgen 1 Greve 13 Albertslund 4 Langeland 1 Hjørring 13 Faaborg-Midtfyn 4 Lejre 1 Odense 13 Glostrup 4 Mariagerfjord 1 Aabenraa 13 Herlev 4 Nordfyn 1 Frederikshavn 12 Jammerbugt 4 Odder 1 Lolland 12 Odsherred 4 Skanderborg 1 Fredensborg 11 Rudersdal 4 Struer 1 Slagelse 11 Thisted 4 Syddjurs 1 Svendborg 11 Tønder 4 Hørsholm 10 Vesthimmerland 4 Køge 10 Bornholm 3 Næstved 10 Faxe 3 Randers 10 Furesø 3 Egedal 9 Guldborgsund 3 Hillerød 9 Lyngby-Taarbæk 3 Diverse 8 Middelfart 3 Frederikssund 8 Tårnby 3 Sønderborg 8 Varde 3 23

24 Albatros Adresse: Houvej 100, Ulsted Postnr./by: 9370 Hals Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Bjørn Rasmussen Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent ASI-besvarelser: 100,0 % (Indskrevne 2010) Procent CPR. numre: 100,0 % (Indskrevne 2010) Selskabsform: Selvejende institution Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse, toilet/bad på gang, musikrum, værksteder. Målgruppe: Stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser. Kapacitet: 6 Behandlingstilbud og priser Afgiftning og behandling Pris kr. Kommentar pris pr. måned inkl. egenbetaling (4.700,-) Personalesammendrag Behandlere* Ledelse* Admin/ Mænd/ Behandler-klient Gnsn. alder Antal diplomer service* kvinder ratio** 7,1 1,0 0,0 7/1 51,8 4 44,0 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 24

25 Personale udspecificeret Ledelse År År Ansat Klient Antal diplomer, Køn Alder Soc. fag. Andet Ansat Ancien. t/uge t/uge misb./terap. M 63 10,8 31, Ja 1 Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. Ansat Ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet M 59 5,0 5, Ja 0 Ja K 44 4,2 12, Ja 2 Ja M 46 0,5 5, Ja 0 M 47 0,4 14, Ja 0 M 43 0,5 4, M 57 0,5 11, M 55 9,7 9, Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Psykiater 10 Supervisor 6 *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 25

26 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Metadon, Risolid og Rivotril. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon. Efter behov Institutionen benytter sig ikke af terapi, henviser udelukkende til eksterne samarbejdspartnere. Kognitiv terapi 2 behandlere med diplom Miljøterapi. Ja 1 sagsbehandler ansat på fuldtid Psykolog opsøges ved behov Ja Kommer 2 timer ugentligt, samt efter behov Praktiserende læge opsøges ved behov Ja Kok fuldtidsansat, dog ikke i den primærfunktion Ja Alle klienter har dobbeltdiagnoser Ingen Ja Sammen med faglært Ja Botræning og udehold Ja Dansk og idræt med uddannet lærer Ja Tur til Sverige Ja Efter behov Ja Idrætslærer tilbyder øvelser til klienter 26

27 Klienterne og behandlingen Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2010) Ind 2010: 3 Procent kvinder: 0,0 % Ud 2010: 2 Alder, alle: 29,7 Ind og/eller ud 2010: 5 Alder, mænd: 29,7 Mænd <30 Mænd >=30 Kvinder <30 Kvinder >=30 Ind dage 2010 N Dage N Dage N Dage N Dage 360 dage Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Hvilke kommuner/regioner henviser til institutionen Antal indskrevet i N=3 Aalborg 3 27

28 Alfa-Fredensborg Adresse: Kongevejen 1 Postnr./by: 3480 Fredensborg Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Jørgen Maltesen Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent ASI-besvarelser: 63,1 % (Indskrevne 2010) Procent CPR. numre: 98,2 % (Indskrevne 2010) Selskabsform: Selvejende institution Institutionstype: Stof Fysiske forhold: Enkeltværelse, 2 sengs rum, toilet/bad på gang, sportshal/gymnastiksal, musikrum, værksteder. Målgruppe: Alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, gravide kvinder, par, etniske minoriteter, hjemløse, alternativ til straf, prostituerede, dobbeltdiagnoser. Andet: ADHD2. Kapacitet: 24 Behandlingstilbud og priser Pris Kommentar Afgiftning kr. pr. måned. Primærbehandling kr. pr. måned Tilbagefaldsterapi kr. pr. måned Ambulant behandling kr. pr. måned Pårørende gruppe 0 kr. gratis indtil 6 md. efter misbrugerens udskrivning. Mødes hver 3. søndag. Efterbehandling kr. pr. måned 28

29 Personalesammendrag Behandlere* Ledelse* Admin/ Mænd/ Behandler-klient Gnsn. alder Antal diplomer service* kvinder ratio** 13,6 1,0 1,5 9/10 47, ,9 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. Personale udspecificeret Ledelse År År Ansat Klient Antal diplomer, Køn Alder Soc. fag. Andet Ansat Ancien t/uge t/uge misb./terap. M 47 10,4 13, Ja Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. Ansat Ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet M 51 5,5 14, Ja 2 Ja K 39 2,7 11, Ja M 53-15, Ja M 49 6,3 12, K 48 5,2 11, Ja 1 K 45 5,6 14, Ja 0 K 42 5,4 11, Ja K 47 5,5 11, M 51 5,1 11, Ja 1 M 56 3,4 5, K 49 3,3 3, M 41 3,7 4, Ja 0 K 58 5,7 12, M 49 4,2 4, K 44 2,4 2, M 44 1,7 11, Ja 0 29

30 Ikke behandlende personale Køn Alder År År Ansat Ansat Ancien. t/uge Aktiverende opgaver K 44 6,2 31,1 37 Ja K 42 8,0 30,5 20 Ja Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Psykiater 10 Kvalitetssikring 10 Psykiater 6 *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 30

31 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Supplerende oplysninger: Metadon, buprenorphin, benzodiazepin, Orap og Truxal. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon. Obligatorisk for nogle, efter behov for andre Obligatorisk for alle Obligatorisk for nogle, efter behov for andre Systemterapi 1 behandler med diplom Kognitiv terapi 5 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom Adfærdsterapi antal behandlere ikke angivet Psykodynamisk terapi 2 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom CENAPS-modellen 10 behandlere med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja Både som forebyggende element i primærbehandlingen, samt separat modul efter endt behandling, efter CENAPS-modellen Ja 1 sagsbehandler ansat på fuldtid Ja 1 psykolog ansat på fuldtid, samt efter behov Ja Kommer 10 timer ugentligt, samt efter behov Ja Kommer 8 timer ugentligt Ja Kok kommer efter behov Ja Kvindegrupper 1 gang ugentligt Selvskadende eller aggressive dobbeltdiagnoser samt misbrugere, der ikke kan tale og forstå dansk. Ja Madlavning Ja Fiske- og overlevelsesture 2 gange årligt Ja 4 timer ugentligt Ja NADA. Sport i egen gymnastiksal Ja Sammen med faglært behandler Ja Sammen med faglært behandler Skemalagt dampbadetur til svømmehal 1 gang ugentligt 31

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2013 DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2007 DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere