DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011

2

3 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen Michael Mulbjerg Pedersen Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011

4 Center for Rusmiddelforskning 2011 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord... 9 Indledning DanRIS 2010 Sammenfatning Henvisninger i Stofgrupper Læsevejledning Sammenfatning af statistikker Behandlingsinstitutioner: Albatros 24 Alfa-Fredensborg 28 Betesda 35 Dyreby 40 Ellemose 44 Elleruphus 47 Elmegården 52 En sikker base 58 Feddet 63 Freedom House 66 Fremtiden (lukket i 2010) 72 Hjulsøgård 75 Højløkke 81 Højløkke Kvinder (ny i 2010) 87 Høybyegaard 91 Klippen 96 Kongens Ø 102 Kråsiglund 110 Kysten (lukket i 2010) 115 Midtgården 120 Moesgård (lukket i 2010) 125 Monbjerg (lukket i 2010) 130 Netværket 135 Opbygningsgården 140 Sct. Ols 147 Shalom 154 Springbrættet 159 Stop Ung 165 Sundbogård 170 Sydgården 176 Sæbyhus (lukket i 2010) 182 Sønderbjerggård 189 Toftehuset (ny i 2010) 194 Valhalla 199 Vendsyssel 204 Omsorgshjem 209 Sammenfatning 210 Rørbæk Omsorgshjem 212 Stenild Omsorgshjem 216 Støvring Omsorgshjem 220 Afgiftning og halvvejshuse 224 CMU Misbrugsafsnittet 225 Kløverhuset (lukket i 2010) 230 Misbrugscentret Region Nord 233 (lukket i 2010) På Vej 237 Slusen 242 Trin-Horsens 248 Vængegården 253 Ørslev 259 Kommentarer Næsten alle institutioner har indleveret oplysninger om de klienter, de har haft indskrevet i Institutionerne Fremtiden og Kløverhuset begge lukket i 2010 har ikke indsendt data overhovedet i Nogle institutioner har haft vanskeligt ved at levere alle data på de indskrevne klienter. Dette ses i sammenfatningen s. 7. 5

6 Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Sammenligning Ydelser

7 Institutionsnavn Fuld ASI-data Antal indskrevne Albatros Betesda CMU Misbrugsafsnittet Dyreby Elmegården Kysten Midtgården Misbrugscentret RN Moesgård Netværket Shalom Slusen Sydgården Sønderbjerggaard Trin Horsens Ørslev Vængegården Springbrættet Freedom House Højløkke Stop Ung Opbygningsgården På Vej Sundbogård Sæbyhus Sct. Ols Hjulsøgård En sikker base Høybyegård Vendsyssel Monbjerg 67 9 Alfa-Fredensborg Toftehuset 60 9 Valhalla 56 9 Kongens Ø Højløkke Kvinder Kråsiglund Klippen Elleruphus 33 9 Feddet 0 0 Rørbæk 0 21 Stenild 0 11 Støvring 0 9 Ellemose 0 0 Fuld data angiver, hvor stor en procentdel af de indskrevne klienter i 2010, der har udfyldt et ASI-skema. 7

8 8

9 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed de sidste 11 år. Data er blevet af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til. Som led i sammenlægningen af fire indberetningsdatabaser på misbrugsområdet hos Servicestyrelsen, overgår dataindsamling til DanRIS døgn til Servicestyrelsen i løbet af CRF er dog stadig dataejer og står også fremover for den årlige rapport. CRF vil også gerne takke Socialministeriet, som har muliggjort DanRIS-systemets tilblivelse og derfor også denne samt kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning 9

10

11 Indledning Dette er den syvende årsrapport vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS). Rapporten vil være bygget op som følger: Efter 63 i Bekendtgørelse nr af 22/12/2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område er det et krav, at godkendte offentlige og private døgntilbud indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) under Center for Rusmiddelforskning (CRF) hver måned. CRF er forpligtet til at orientere Socialministeriet om manglende indberetning. Sammenfatningen behandler for det første, udviklingen i antallet af henviste klienter for hvert halvår i gennem de sidste seks år samt andelen af henviste kvinder i samme periode. For det andet sammenlignes antallet af henvisninger i 2009 og 2010 for udvalgte kommuner. Derefter opdeles de indskrevne i 6 stofgrupper og udviklingen fra 2008 til 2010 beskrives, hvilket illustreres både som antal og indeks. Efter en kort læsevejledning vil den samlede statistik og derefter de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i behandlingsinstitutioner, omsorgshjem samt afgiftning og halvvejshuse. De tre omsorgshjem har fået deres egen samlede statistik, men indgår stadig i den overordnede samlede statistik for primær behandling. I 2010 ses enkelte institutioner uden indsendelse af data, idet der er tale om institutioner uden nyindskrevne klienter (Familiehuset Ellemose) og (Bo- og behandlingstilbuddet Feddet). For hver institution gennemgås to typer statistikker for 2010 henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppe/uddannelsesniveau og ydelserne), klient- og behandlingsstatistikker (antal klienter, køn- og aldersfordeling, indskrivningslængde, stofgrupper samt belastning ud fra EuropASI score). Endelig vises også, fra hvilke regioner/kommuner institutionen får henvist sine klienter. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2010, mens institutionsoplysningerne kan være nyere eller ældre. Selvom rapporten kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimeligt konstant på DanRIS hjemmesiden (www.danris.dk), som alle kan besøge. Klient- og behandlingsdata indsendes således til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt. 11

12

13 1. DanRIS Sammenfatning Hermed foreligger resultaterne for DanRIS Ligesom de foregående år er det i det følgende antal henvisninger, der regnes med Figur 1. Henvisninger % 25% 27% 24% 26% 25% 25% 25% 27% 23% 25% 22% 22% 24% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 2. Andelen af henviste kvinder. 13

14 Som det ses i figur 1, er der i 2010 registreret indskrivninger i døgnbehandling mod i 2009, hvilket er et fald på 20 %. Antallet af indskrevne i 2010 er også mindre end antallet i 2006, hvor der tidligere var færrest indskrivninger. Almindeligvis falder antallet af indskrivninger i andet halvår, hvilket også er tilfældet for I andet halvår 2010 er der 446 indskrivninger, hvilket er et betydeligt fald i forhold til 2008 (693) og 2009 (577). Som det fremgår af figur 2 er andelen af kvinder konstant omkring 25 % fra 2005 til Gennemsnitsalderen er ikke væsentligt forandret i perioden I 2008 var den 34,1- i 2010 er den 32,6. Deles klienterne op i aldersgrupper, er der kommet lidt flere til, der er under 30 år. 35 % var i 2008 yngre end 30 år mod 40 % i Der er ingen signifikante ændringer af klienternes forbrugsmønster eller belastning målt med EuropASI-skemaets stofspørgsmål og composite scores fra 2009 til Andelen af klienter, der gennemfører behandlingen som planlagt, er steget svagt fra 52 % i 2009 til 54 % i Det gennemsnitlige antal indskrivningsdage er i 2009/ dage og er dermed faldet med ca. en uge i forhold til de 139 dage i I alt 44 døgninstitutioner/enheder har indsendt data til DanRIS i Én af disse 44 institutioner er en ren afgiftningsinstitution, og seks defineres som halvvejshuse. Fratrukket disse to kategorier er der 37 døgninstitutioner, som har indsendt data, og det er dem, der udgør grundlaget for analysen, og som er sammenlignelige med DanRIS data fra de foregående år. Disse 37 institutioner inkluderer såvel institutioner, der primært fokuserer på stoffrihed, som institutioner, der har særlig opmærksomhed på stabilisering og forøgelse af livskvalitet for personer i langvarig metadonbehandling. Det er ikke muligt entydigt at skille disse institutioner fra hinanden, idet nogle institutioner giver mulighed for begge behandlingstyper. Omkring 90 % af de indskrevne indgår i et stoffrit behandlingsforløb. Denne fordeling har ikke ændret sig siden Institutionerne kan opdeles i offentlige institutioner (ejet af kommuner eller regioner) og private institutioner (typisk selvejende institutioner). Fire af institutionerne er offentligt ejet. 156 klienter blev indskrevet på de offentlige institutioner og 854 på de private i Klienterne adskiller sig bl.a. på følgende områder: Tabel 1: Klienter indskrevet på 4 offentlige og 33 private institutioner. Antal indskrevet Alder (ns) Kvinder** Dage indskrevet** Gennemført planlagt** Offentlige, n= ,76 14,7 % % Private, n= ,53 24,2 % % **=p<0,01 ns = ikke signifikant 14

15 Derudover adskiller de to grupper sig ved, at klienterne på offentlige institutioner angiver at have brugt heroin i signifikant flere dage (7,46 dage) end klienterne på private institutioner (5,95 dage) (Mann Whitney U, p<0,05), endvidere er der en signifikant større andel på offentlige institutioner, der angiver at have brugt heroin (46 %), end på de private institutioner (33 %) (χ 2, p<0,01). I løbet af 2010 er Fremtiden, Moesgaard, Monbjerg, Kysten, Sæbyhus, Kløverhuset og Misbrugcenter Region Nords Halvvejshus lukket og udgået af DanRIS. Af de lukkede institutioner er tre private institutioner, som tilbyder stoffri døgnbehandling (Fremtiden, Moesgaard og Monbjerg), to er offentlige institutioner, som tilbyder stoffri døgnbehandling (Kysten og Sæbyhus), mens de sidste to (Misbrugscenter RN Halvejshus og Kløverhuset) er offentlige halvvejshuse. To nye institutioner er blevet oprettet i DanRIS, Toftehuset og Højløkke Kvinder, som er en udvidelse af det eksisterende Højløkke Behandlingscenter, der tidligere kun havde mænd som målgruppe. I alt er der nedlagt 121 døgnpladser (hvoraf de 110 er stoffri døgnbehandling og de 11 er halvvejshuse), mens der er kommet 23 pladser til (alle stoffri døgnbehandling). Det vil sige, at der i 2010 netto er nedlagt 87 stoffri døgnbehandlingspladser. Med disse 87 pladser var der i alt 582 stoffri døgnbehandlingspladser (de tre omsorgshjem er ikke inkluderet i denne beregning, da de ikke tilbyder egentlig behandling), hvilket betyder, at 15 % af døgnbehandlingspladserne er nedlagt i løbet af Henvisninger i 2010 De 10 største henvisningskommuner står for halvdelen af henviste klienter i både 2009 og Tabel 2: Udviklingen i antallet af henvisninger fra de 10 største henvisningskommuner i Henviser Antal 2009 Antal 2010 Forskel København Esbjerg Aalborg Horsens Århus Roskilde Frederiksberg Helsingør Odense Slagelse

16 Ser man på de 10 største henvisere fra 2009, er der for Aalborg Kommune en større stigning fra 64 i 2009 til 81 i Derudover er der for Horsens og Frederiksberg mindre stigninger på henholdsvis fire og to personer. For de øvrige syv kommuner er antallet af henvisninger faldet fra 2009 til Det største absolutte fald ses i Esbjerg, hvor antallet af henviste, er faldet fra 99 i 2009 til 45 i 2010, hvilket er en reduktion på 55 %. Det næststørste absolutte fald ses i Københavns Kommune, hvor der er henvist 34 personer færre. Det største relative fald ses hos Roskilde Kommune, der i 2009 henviste 44 personer og i 2010 henviste 17. Der er således tale om et fald på 61 %. Endelig er antallet af henviste fra Århus, Odense og Slagelse halveret, og antallet af henviste fra Helsingør faldet med 25 %. Forklaringen på nedgangen i antal henvisninger kan være strukturelle (f.eks. omlægning af misbrugscentrene), administrative (f.eks. ændret visitationspraksis) eller der kan være helt andre forklaringer, såsom et fald i antallet af anmodninger om døgnbehandling, økonomi m.m.. Eksempelvis ses det at nedgangen i antal henvisninger for Københavns Kommune kan forklares med en nedgang i henvisninger til kommunens egne institutioner, hvoraf den ene (Kysten) er lukket i løbet af De mange forskellige typer forklaringer kan dog sædvanligvis hverken be- eller afkræftes ud fra de data, som er tilgængelige i DanRIS. 3. Stofgrupper De indskrevne i DanRIS, som har udfyldt et EuropASI-skema, kan opdeles i forskellige grupper alt efter deres stofforbrug. Grupperne er: heroin, der omfatter alle, der angiver at have brugt heroin de sidste 30 dage inden indskrivning, metadon/andre opiater, for alle der ikke anfører forbrug af heroin, men har et forbrug af enten metadon eller andre opiater (eksempelvis buprenorphin og Ketogan), centralstimulerende stoffer (CSS) er gruppen af personer, som ikke har oplyst et forbrug af heroin/opiater, men som oplyser at have brugt enten kokain eller amfetamin/ecstasy, cannabis inkluderer personer, som ikke angiver brug af heroin/opiater eller CSS, men som angiver et forbrug af cannabis, NIHA er dem, der ikke anfører et forbrug af nogle af de førnævnte stoffer, men anfører et forbrug af enten nerve-/sovemedicin, inhalanter, hallucinogener eller andre (uspecificerede) stoffer, ingen-gruppen bestående af personer, som ikke oplyser at have brugt nogle af ovenstående stoffer i de sidste 30 dage op til indskrivning. Fordelingen af stofgrupperne i 2008, 2009 og 2010 fremgår af tabel 3 og figur 3 og 4: 16

17 Tabel 3: Fordelingen af stofgrupper i 2008, 2009 og Opgjort for klienter, der har besvaret EuropASI-skemaet i forbindelse med indskrivning. Stofgruppe Heroin 393 (41 %) 338 (36 %) 266 (35 %) Metadon/opiater 199 (21 %) 202 (22 %) 157 (21 %) CSS 155 (16 %) 159 (17 %) 132 (18 %) Cannabis 92 (10 %) 123 (13 %) 113 (15 %) NIHA 35 (4 %) 27 (3 %) 33 (4 %) Ingen 92 (10 %) 78 (8 %) 52 (7 %) Total* 966 (102 %) 927 (99 %) 753 (100 %) * Procentangivelser, der er større eller mindre end 100 % skyldes afrunding Figur 3: Grafisk overblik over fordelingen af stofgrupper i 2008, 2009 og 2010, fordelt efter antal. Desuden kan der konstrueres et indeks over de indskrevnes placering i stofgrupper, hvor den procentvise udvikling i forhold til 2008 fremgår. 17

18 Figur 4: Indeks for stofgrupperne med 2008 som referencekategori, dvs sættes til 100. Som det ses i tabellen og figurerne er det især heroingruppen, der er reduceret fra 2008 til 2010, idet der er et fald på 127 personer (32 %) i denne gruppe. Også gruppen med metadon og andre opiater er reduceret. Her er reduktionen på 40 personer (21 %), mens CSS-gruppen er faldet med 23 personer (15 %) i 2010 i forhold til Den største relative reduktion ses i ingen-gruppen, som er reduceret med 43 % fra 2008 til Der er dog tale om en lille gruppe, som udgør mellem 7 % og 10 % af det samlede antal indskrevne med besvaret ASI-skema. Til sammenligning udgør den største gruppe, heroingruppen, mellem 35 % og 41 % af det samlede antal. Endelig skal det bemærkes, at der er kommet flere til i cannabisgruppen i både 2009 (stigning på 34 %) og 2010 (stigning på 23 %), end der var i Som med ingen-gruppen er der imidlertid tale om en mindre gruppe (fra 10 % af det samlede antal i 2008 til 15 % af det samlede antal i 2010). Samlet set er stofgruppernes sammensætning konstant fra 2008 til 2010 med et lille fald i andelen af henviste fra heroingruppen og en lille stigning i andelen af henviste fra cannabisgruppen. 18

19 Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Først kommer de institutioner, der er klassificeret som behandling i alfabetisk rækkefølge. Derefter følger omsorgshjem og til sidst halvvejshuse og rene afgiftningsinstitutioner. b) Først ses institutionens stamoplysninger (adresse, telefon, , evt. hjemmeside og kontaktperson). c) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI-besvarelser mm.). d) De næste oplysninger vedrører institutionstype, selskabsform, fysiske forhold, målgrupper, som de er defineret af institutionen selv, samt institutionstype og kapacitet. e) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. f) Derefter følger et sammendrag af institutionens personalesammensætning. I dette sammendrag ses antal medarbejdere i kategorierne behandlere, ledelse og administration/service opgjort som antal fuldtidsstillinger. En anden væsentlig oplysning er behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at den viser, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge ved fuld belægning. Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne vil kunne ses under institutionens personaleoplysninger på DanRIShjemmesiden. g) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem, om et tilbud varetages af en person med diplom eller med uddannelse inden for netop denne ydelse. Et diplom betyder, at personen har mindst 1 års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. 1 års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse inden for ydelsen. Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særligt fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere. h) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises først, hvor mange klienter der er indskrevet i 2010, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år. Når indskrivningslængde skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne klienter. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2010, vil vi få en falsk lav indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2010, er det kun dem, der afbrød 19

20 forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i i) Institutionens klienter, der har udfyldt et EuropASI-skema i 2010, opdeles herefter i 6 stofgrupper ud fra deres stofforbrug. j) En statistik over mænd og kvinders belastning ud fra EuropASI composite score på 7 områder. Til sidst følger en henvisningsstatistik. 20

21 Sammenfatning Afgiftningsinstitutioner og halvvejshuse indgår ikke i sammenfatningen. Klienterne og behandlingen Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2010) Ind 2010: 1010 Procent kvinder: 22,8 % Ud 2010: 1093 Alder, alle: 32,5 Ind og/eller ud: 2010: 1395 Alder, kvinder: 31,4 Alder, mænd: 32,9 Mænd <30 Mænd >=30 Kvinder <30 Kvinder >=30 Ind dage 2010 N Dage N Dage N Dage N Dage 133/90 dage Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Ind dage 2010 angives først som gennemsnitligt antal dage, derefter som median. Det vil sige, at halvdelen af klienterne har været indskrevet i op til 90 dage, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Mænd Kvinder Gennemført 2010 N % N % 53,9 % , ,8 Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug: 1. Heroin: Personer, der angiver et forbrug af heroin de sidste 30 dage inden indskrivning. 2. Metadon/opiat: Personer, som ikke angiver et forbrug af heroin, men angiver at have brugt metadon eller andre opiater (f.eks. buprenorphin eller Ketogan). 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer som ikke angiver brug af heroin/opiater, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis de sidste 30 dage inden indskrivning, uden at have brugt heroin/opiater og centralstimulerende stoffer. 5. NIHA: Personer, der angiver et forbrug af nerve-/sovemedicin, inhalanter, hallucinogener eller andre (uspecificerede stoffer), uden at angive brug af de fire ovenstående typer. 6. Ingen: Personer, der ikke angiver et stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning. 21

22 Antallet af personer i stofgrupperne samt andelen af kvinder er beregnet på nyindskrevne i 2010, gennemførselsprocenten er beregnet på udskrevne i Gruppe Antal Andel kvinder % Gennemført % Samlet Heroin Metadon/andre opiater CSS Cannabis NIHA Ingen Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2010 er som vist forneden. En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,43 0,23 0,23 0,38 0,46 0,30 0,23 Kvinder 0,41 0,17 0,24 0,41 0,53 0,35 0,25 Mænd 0,44 0,25 0,23 0,37 0,44 0,29 0,22 22

23 Hvilke kommuner/regioner har henvist klienter i løbet af året? Antal indskrevet i N=1010 København 189 Vordingborg 8 Assens 2 Aalborg 81 Brønderslev-Dronninglund 7 Favrskov 2 Horsens 62 Haderslev 7 Høje-Taastrup 2 Esbjerg 45 Herning 7 Kerteminde 2 Frederiksberg 36 Solrød 7 Nyborg 2 Århus 26 Frederiksværk-Hundested 6 Rebild 2 Helsingør 22 Gribskov 6 Rødovre 2 Gladsaxe 21 Holstebro 6 Sorø 2 Kalundborg 21 Kolding 6 Stevns 2 Vejle 19 Morsø 6 Billund 1 Viborg 19 Ringkøbing-Skjern 6 Brøndby 1 Fredericia 18 Uoplyst 6 Hovedstaden (region) 1 Roskilde 17 Ballerup 5 Hvidovre 1 Holbæk 16 Gentofte 5 Ikast-Brande 1 Skive 15 Selvbetaler 5 Ishøj 1 Ringsted 14 Silkeborg 5 Kriminalforsorgen 1 Greve 13 Albertslund 4 Langeland 1 Hjørring 13 Faaborg-Midtfyn 4 Lejre 1 Odense 13 Glostrup 4 Mariagerfjord 1 Aabenraa 13 Herlev 4 Nordfyn 1 Frederikshavn 12 Jammerbugt 4 Odder 1 Lolland 12 Odsherred 4 Skanderborg 1 Fredensborg 11 Rudersdal 4 Struer 1 Slagelse 11 Thisted 4 Syddjurs 1 Svendborg 11 Tønder 4 Hørsholm 10 Vesthimmerland 4 Køge 10 Bornholm 3 Næstved 10 Faxe 3 Randers 10 Furesø 3 Egedal 9 Guldborgsund 3 Hillerød 9 Lyngby-Taarbæk 3 Diverse 8 Middelfart 3 Frederikssund 8 Tårnby 3 Sønderborg 8 Varde 3 23

24 Albatros Adresse: Houvej 100, Ulsted Postnr./by: 9370 Hals Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Bjørn Rasmussen Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent ASI-besvarelser: 100,0 % (Indskrevne 2010) Procent CPR. numre: 100,0 % (Indskrevne 2010) Selskabsform: Selvejende institution Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse, toilet/bad på gang, musikrum, værksteder. Målgruppe: Stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser. Kapacitet: 6 Behandlingstilbud og priser Afgiftning og behandling Pris kr. Kommentar pris pr. måned inkl. egenbetaling (4.700,-) Personalesammendrag Behandlere* Ledelse* Admin/ Mænd/ Behandler-klient Gnsn. alder Antal diplomer service* kvinder ratio** 7,1 1,0 0,0 7/1 51,8 4 44,0 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 24

25 Personale udspecificeret Ledelse År År Ansat Klient Antal diplomer, Køn Alder Soc. fag. Andet Ansat Ancien. t/uge t/uge misb./terap. M 63 10,8 31, Ja 1 Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. Ansat Ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet M 59 5,0 5, Ja 0 Ja K 44 4,2 12, Ja 2 Ja M 46 0,5 5, Ja 0 M 47 0,4 14, Ja 0 M 43 0,5 4, M 57 0,5 11, M 55 9,7 9, Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Psykiater 10 Supervisor 6 *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 25

26 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Metadon, Risolid og Rivotril. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon. Efter behov Institutionen benytter sig ikke af terapi, henviser udelukkende til eksterne samarbejdspartnere. Kognitiv terapi 2 behandlere med diplom Miljøterapi. Ja 1 sagsbehandler ansat på fuldtid Psykolog opsøges ved behov Ja Kommer 2 timer ugentligt, samt efter behov Praktiserende læge opsøges ved behov Ja Kok fuldtidsansat, dog ikke i den primærfunktion Ja Alle klienter har dobbeltdiagnoser Ingen Ja Sammen med faglært Ja Botræning og udehold Ja Dansk og idræt med uddannet lærer Ja Tur til Sverige Ja Efter behov Ja Idrætslærer tilbyder øvelser til klienter 26

27 Klienterne og behandlingen Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2010) Ind 2010: 3 Procent kvinder: 0,0 % Ud 2010: 2 Alder, alle: 29,7 Ind og/eller ud 2010: 5 Alder, mænd: 29,7 Mænd <30 Mænd >=30 Kvinder <30 Kvinder >=30 Ind dage 2010 N Dage N Dage N Dage N Dage 360 dage Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Hvilke kommuner/regioner henviser til institutionen Antal indskrevet i N=3 Aalborg 3 27

28 Alfa-Fredensborg Adresse: Kongevejen 1 Postnr./by: 3480 Fredensborg Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Jørgen Maltesen Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent ASI-besvarelser: 63,1 % (Indskrevne 2010) Procent CPR. numre: 98,2 % (Indskrevne 2010) Selskabsform: Selvejende institution Institutionstype: Stof Fysiske forhold: Enkeltværelse, 2 sengs rum, toilet/bad på gang, sportshal/gymnastiksal, musikrum, værksteder. Målgruppe: Alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, gravide kvinder, par, etniske minoriteter, hjemløse, alternativ til straf, prostituerede, dobbeltdiagnoser. Andet: ADHD2. Kapacitet: 24 Behandlingstilbud og priser Pris Kommentar Afgiftning kr. pr. måned. Primærbehandling kr. pr. måned Tilbagefaldsterapi kr. pr. måned Ambulant behandling kr. pr. måned Pårørende gruppe 0 kr. gratis indtil 6 md. efter misbrugerens udskrivning. Mødes hver 3. søndag. Efterbehandling kr. pr. måned 28

29 Personalesammendrag Behandlere* Ledelse* Admin/ Mænd/ Behandler-klient Gnsn. alder Antal diplomer service* kvinder ratio** 13,6 1,0 1,5 9/10 47, ,9 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. Personale udspecificeret Ledelse År År Ansat Klient Antal diplomer, Køn Alder Soc. fag. Andet Ansat Ancien t/uge t/uge misb./terap. M 47 10,4 13, Ja Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. Ansat Ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet M 51 5,5 14, Ja 2 Ja K 39 2,7 11, Ja M 53-15, Ja M 49 6,3 12, K 48 5,2 11, Ja 1 K 45 5,6 14, Ja 0 K 42 5,4 11, Ja K 47 5,5 11, M 51 5,1 11, Ja 1 M 56 3,4 5, K 49 3,3 3, M 41 3,7 4, Ja 0 K 58 5,7 12, M 49 4,2 4, K 44 2,4 2, M 44 1,7 11, Ja 0 29

30 Ikke behandlende personale Køn Alder År År Ansat Ansat Ancien. t/uge Aktiverende opgaver K 44 6,2 31,1 37 Ja K 42 8,0 30,5 20 Ja Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Psykiater 10 Kvalitetssikring 10 Psykiater 6 *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 30

31 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Supplerende oplysninger: Metadon, buprenorphin, benzodiazepin, Orap og Truxal. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon. Obligatorisk for nogle, efter behov for andre Obligatorisk for alle Obligatorisk for nogle, efter behov for andre Systemterapi 1 behandler med diplom Kognitiv terapi 5 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom Adfærdsterapi antal behandlere ikke angivet Psykodynamisk terapi 2 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom CENAPS-modellen 10 behandlere med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja Både som forebyggende element i primærbehandlingen, samt separat modul efter endt behandling, efter CENAPS-modellen Ja 1 sagsbehandler ansat på fuldtid Ja 1 psykolog ansat på fuldtid, samt efter behov Ja Kommer 10 timer ugentligt, samt efter behov Ja Kommer 8 timer ugentligt Ja Kok kommer efter behov Ja Kvindegrupper 1 gang ugentligt Selvskadende eller aggressive dobbeltdiagnoser samt misbrugere, der ikke kan tale og forstå dansk. Ja Madlavning Ja Fiske- og overlevelsesture 2 gange årligt Ja 4 timer ugentligt Ja NADA. Sport i egen gymnastiksal Ja Sammen med faglært behandler Ja Sammen med faglært behandler Skemalagt dampbadetur til svømmehal 1 gang ugentligt 31

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2010 DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant behandling Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant

Læs mere

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2013 DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 DanRIS 2015 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 Kontaktpersoner: Kirsten Søndergaard Frederiksen Michael Mulbjerg Pedersen Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2007 DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

DanRIS Ambulant behandling 2011

DanRIS Ambulant behandling 2011 DanRIS Ambulant behandling 2011 Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Formålet med DanRIS ambulant rapporten er at give et overblik over klienter i stofmisbrugsbehandlingen, der får tildelt en

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere