DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011

2

3 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen Michael Mulbjerg Pedersen Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011

4 Center for Rusmiddelforskning 2011 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord... 9 Indledning DanRIS 2010 Sammenfatning Henvisninger i Stofgrupper Læsevejledning Sammenfatning af statistikker Behandlingsinstitutioner: Albatros 24 Alfa-Fredensborg 28 Betesda 35 Dyreby 40 Ellemose 44 Elleruphus 47 Elmegården 52 En sikker base 58 Feddet 63 Freedom House 66 Fremtiden (lukket i 2010) 72 Hjulsøgård 75 Højløkke 81 Højløkke Kvinder (ny i 2010) 87 Høybyegaard 91 Klippen 96 Kongens Ø 102 Kråsiglund 110 Kysten (lukket i 2010) 115 Midtgården 120 Moesgård (lukket i 2010) 125 Monbjerg (lukket i 2010) 130 Netværket 135 Opbygningsgården 140 Sct. Ols 147 Shalom 154 Springbrættet 159 Stop Ung 165 Sundbogård 170 Sydgården 176 Sæbyhus (lukket i 2010) 182 Sønderbjerggård 189 Toftehuset (ny i 2010) 194 Valhalla 199 Vendsyssel 204 Omsorgshjem 209 Sammenfatning 210 Rørbæk Omsorgshjem 212 Stenild Omsorgshjem 216 Støvring Omsorgshjem 220 Afgiftning og halvvejshuse 224 CMU Misbrugsafsnittet 225 Kløverhuset (lukket i 2010) 230 Misbrugscentret Region Nord 233 (lukket i 2010) På Vej 237 Slusen 242 Trin-Horsens 248 Vængegården 253 Ørslev 259 Kommentarer Næsten alle institutioner har indleveret oplysninger om de klienter, de har haft indskrevet i Institutionerne Fremtiden og Kløverhuset begge lukket i 2010 har ikke indsendt data overhovedet i Nogle institutioner har haft vanskeligt ved at levere alle data på de indskrevne klienter. Dette ses i sammenfatningen s. 7. 5

6 Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Sammenligning Ydelser

7 Institutionsnavn Fuld ASI-data Antal indskrevne Albatros Betesda CMU Misbrugsafsnittet Dyreby Elmegården Kysten Midtgården Misbrugscentret RN Moesgård Netværket Shalom Slusen Sydgården Sønderbjerggaard Trin Horsens Ørslev Vængegården Springbrættet Freedom House Højløkke Stop Ung Opbygningsgården På Vej Sundbogård Sæbyhus Sct. Ols Hjulsøgård En sikker base Høybyegård Vendsyssel Monbjerg 67 9 Alfa-Fredensborg Toftehuset 60 9 Valhalla 56 9 Kongens Ø Højløkke Kvinder Kråsiglund Klippen Elleruphus 33 9 Feddet 0 0 Rørbæk 0 21 Stenild 0 11 Støvring 0 9 Ellemose 0 0 Fuld data angiver, hvor stor en procentdel af de indskrevne klienter i 2010, der har udfyldt et ASI-skema. 7

8 8

9 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed de sidste 11 år. Data er blevet af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til. Som led i sammenlægningen af fire indberetningsdatabaser på misbrugsområdet hos Servicestyrelsen, overgår dataindsamling til DanRIS døgn til Servicestyrelsen i løbet af CRF er dog stadig dataejer og står også fremover for den årlige rapport. CRF vil også gerne takke Socialministeriet, som har muliggjort DanRIS-systemets tilblivelse og derfor også denne samt kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning 9

10

11 Indledning Dette er den syvende årsrapport vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS). Rapporten vil være bygget op som følger: Efter 63 i Bekendtgørelse nr af 22/12/2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område er det et krav, at godkendte offentlige og private døgntilbud indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) under Center for Rusmiddelforskning (CRF) hver måned. CRF er forpligtet til at orientere Socialministeriet om manglende indberetning. Sammenfatningen behandler for det første, udviklingen i antallet af henviste klienter for hvert halvår i gennem de sidste seks år samt andelen af henviste kvinder i samme periode. For det andet sammenlignes antallet af henvisninger i 2009 og 2010 for udvalgte kommuner. Derefter opdeles de indskrevne i 6 stofgrupper og udviklingen fra 2008 til 2010 beskrives, hvilket illustreres både som antal og indeks. Efter en kort læsevejledning vil den samlede statistik og derefter de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i behandlingsinstitutioner, omsorgshjem samt afgiftning og halvvejshuse. De tre omsorgshjem har fået deres egen samlede statistik, men indgår stadig i den overordnede samlede statistik for primær behandling. I 2010 ses enkelte institutioner uden indsendelse af data, idet der er tale om institutioner uden nyindskrevne klienter (Familiehuset Ellemose) og (Bo- og behandlingstilbuddet Feddet). For hver institution gennemgås to typer statistikker for 2010 henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppe/uddannelsesniveau og ydelserne), klient- og behandlingsstatistikker (antal klienter, køn- og aldersfordeling, indskrivningslængde, stofgrupper samt belastning ud fra EuropASI score). Endelig vises også, fra hvilke regioner/kommuner institutionen får henvist sine klienter. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2010, mens institutionsoplysningerne kan være nyere eller ældre. Selvom rapporten kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimeligt konstant på DanRIS hjemmesiden (www.danris.dk), som alle kan besøge. Klient- og behandlingsdata indsendes således til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt. 11

12

13 1. DanRIS Sammenfatning Hermed foreligger resultaterne for DanRIS Ligesom de foregående år er det i det følgende antal henvisninger, der regnes med Figur 1. Henvisninger % 25% 27% 24% 26% 25% 25% 25% 27% 23% 25% 22% 22% 24% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 2. Andelen af henviste kvinder. 13

14 Som det ses i figur 1, er der i 2010 registreret indskrivninger i døgnbehandling mod i 2009, hvilket er et fald på 20 %. Antallet af indskrevne i 2010 er også mindre end antallet i 2006, hvor der tidligere var færrest indskrivninger. Almindeligvis falder antallet af indskrivninger i andet halvår, hvilket også er tilfældet for I andet halvår 2010 er der 446 indskrivninger, hvilket er et betydeligt fald i forhold til 2008 (693) og 2009 (577). Som det fremgår af figur 2 er andelen af kvinder konstant omkring 25 % fra 2005 til Gennemsnitsalderen er ikke væsentligt forandret i perioden I 2008 var den 34,1- i 2010 er den 32,6. Deles klienterne op i aldersgrupper, er der kommet lidt flere til, der er under 30 år. 35 % var i 2008 yngre end 30 år mod 40 % i Der er ingen signifikante ændringer af klienternes forbrugsmønster eller belastning målt med EuropASI-skemaets stofspørgsmål og composite scores fra 2009 til Andelen af klienter, der gennemfører behandlingen som planlagt, er steget svagt fra 52 % i 2009 til 54 % i Det gennemsnitlige antal indskrivningsdage er i 2009/ dage og er dermed faldet med ca. en uge i forhold til de 139 dage i I alt 44 døgninstitutioner/enheder har indsendt data til DanRIS i Én af disse 44 institutioner er en ren afgiftningsinstitution, og seks defineres som halvvejshuse. Fratrukket disse to kategorier er der 37 døgninstitutioner, som har indsendt data, og det er dem, der udgør grundlaget for analysen, og som er sammenlignelige med DanRIS data fra de foregående år. Disse 37 institutioner inkluderer såvel institutioner, der primært fokuserer på stoffrihed, som institutioner, der har særlig opmærksomhed på stabilisering og forøgelse af livskvalitet for personer i langvarig metadonbehandling. Det er ikke muligt entydigt at skille disse institutioner fra hinanden, idet nogle institutioner giver mulighed for begge behandlingstyper. Omkring 90 % af de indskrevne indgår i et stoffrit behandlingsforløb. Denne fordeling har ikke ændret sig siden Institutionerne kan opdeles i offentlige institutioner (ejet af kommuner eller regioner) og private institutioner (typisk selvejende institutioner). Fire af institutionerne er offentligt ejet. 156 klienter blev indskrevet på de offentlige institutioner og 854 på de private i Klienterne adskiller sig bl.a. på følgende områder: Tabel 1: Klienter indskrevet på 4 offentlige og 33 private institutioner. Antal indskrevet Alder (ns) Kvinder** Dage indskrevet** Gennemført planlagt** Offentlige, n= ,76 14,7 % % Private, n= ,53 24,2 % % **=p<0,01 ns = ikke signifikant 14

15 Derudover adskiller de to grupper sig ved, at klienterne på offentlige institutioner angiver at have brugt heroin i signifikant flere dage (7,46 dage) end klienterne på private institutioner (5,95 dage) (Mann Whitney U, p<0,05), endvidere er der en signifikant større andel på offentlige institutioner, der angiver at have brugt heroin (46 %), end på de private institutioner (33 %) (χ 2, p<0,01). I løbet af 2010 er Fremtiden, Moesgaard, Monbjerg, Kysten, Sæbyhus, Kløverhuset og Misbrugcenter Region Nords Halvvejshus lukket og udgået af DanRIS. Af de lukkede institutioner er tre private institutioner, som tilbyder stoffri døgnbehandling (Fremtiden, Moesgaard og Monbjerg), to er offentlige institutioner, som tilbyder stoffri døgnbehandling (Kysten og Sæbyhus), mens de sidste to (Misbrugscenter RN Halvejshus og Kløverhuset) er offentlige halvvejshuse. To nye institutioner er blevet oprettet i DanRIS, Toftehuset og Højløkke Kvinder, som er en udvidelse af det eksisterende Højløkke Behandlingscenter, der tidligere kun havde mænd som målgruppe. I alt er der nedlagt 121 døgnpladser (hvoraf de 110 er stoffri døgnbehandling og de 11 er halvvejshuse), mens der er kommet 23 pladser til (alle stoffri døgnbehandling). Det vil sige, at der i 2010 netto er nedlagt 87 stoffri døgnbehandlingspladser. Med disse 87 pladser var der i alt 582 stoffri døgnbehandlingspladser (de tre omsorgshjem er ikke inkluderet i denne beregning, da de ikke tilbyder egentlig behandling), hvilket betyder, at 15 % af døgnbehandlingspladserne er nedlagt i løbet af Henvisninger i 2010 De 10 største henvisningskommuner står for halvdelen af henviste klienter i både 2009 og Tabel 2: Udviklingen i antallet af henvisninger fra de 10 største henvisningskommuner i Henviser Antal 2009 Antal 2010 Forskel København Esbjerg Aalborg Horsens Århus Roskilde Frederiksberg Helsingør Odense Slagelse

16 Ser man på de 10 største henvisere fra 2009, er der for Aalborg Kommune en større stigning fra 64 i 2009 til 81 i Derudover er der for Horsens og Frederiksberg mindre stigninger på henholdsvis fire og to personer. For de øvrige syv kommuner er antallet af henvisninger faldet fra 2009 til Det største absolutte fald ses i Esbjerg, hvor antallet af henviste, er faldet fra 99 i 2009 til 45 i 2010, hvilket er en reduktion på 55 %. Det næststørste absolutte fald ses i Københavns Kommune, hvor der er henvist 34 personer færre. Det største relative fald ses hos Roskilde Kommune, der i 2009 henviste 44 personer og i 2010 henviste 17. Der er således tale om et fald på 61 %. Endelig er antallet af henviste fra Århus, Odense og Slagelse halveret, og antallet af henviste fra Helsingør faldet med 25 %. Forklaringen på nedgangen i antal henvisninger kan være strukturelle (f.eks. omlægning af misbrugscentrene), administrative (f.eks. ændret visitationspraksis) eller der kan være helt andre forklaringer, såsom et fald i antallet af anmodninger om døgnbehandling, økonomi m.m.. Eksempelvis ses det at nedgangen i antal henvisninger for Københavns Kommune kan forklares med en nedgang i henvisninger til kommunens egne institutioner, hvoraf den ene (Kysten) er lukket i løbet af De mange forskellige typer forklaringer kan dog sædvanligvis hverken be- eller afkræftes ud fra de data, som er tilgængelige i DanRIS. 3. Stofgrupper De indskrevne i DanRIS, som har udfyldt et EuropASI-skema, kan opdeles i forskellige grupper alt efter deres stofforbrug. Grupperne er: heroin, der omfatter alle, der angiver at have brugt heroin de sidste 30 dage inden indskrivning, metadon/andre opiater, for alle der ikke anfører forbrug af heroin, men har et forbrug af enten metadon eller andre opiater (eksempelvis buprenorphin og Ketogan), centralstimulerende stoffer (CSS) er gruppen af personer, som ikke har oplyst et forbrug af heroin/opiater, men som oplyser at have brugt enten kokain eller amfetamin/ecstasy, cannabis inkluderer personer, som ikke angiver brug af heroin/opiater eller CSS, men som angiver et forbrug af cannabis, NIHA er dem, der ikke anfører et forbrug af nogle af de førnævnte stoffer, men anfører et forbrug af enten nerve-/sovemedicin, inhalanter, hallucinogener eller andre (uspecificerede) stoffer, ingen-gruppen bestående af personer, som ikke oplyser at have brugt nogle af ovenstående stoffer i de sidste 30 dage op til indskrivning. Fordelingen af stofgrupperne i 2008, 2009 og 2010 fremgår af tabel 3 og figur 3 og 4: 16

17 Tabel 3: Fordelingen af stofgrupper i 2008, 2009 og Opgjort for klienter, der har besvaret EuropASI-skemaet i forbindelse med indskrivning. Stofgruppe Heroin 393 (41 %) 338 (36 %) 266 (35 %) Metadon/opiater 199 (21 %) 202 (22 %) 157 (21 %) CSS 155 (16 %) 159 (17 %) 132 (18 %) Cannabis 92 (10 %) 123 (13 %) 113 (15 %) NIHA 35 (4 %) 27 (3 %) 33 (4 %) Ingen 92 (10 %) 78 (8 %) 52 (7 %) Total* 966 (102 %) 927 (99 %) 753 (100 %) * Procentangivelser, der er større eller mindre end 100 % skyldes afrunding Figur 3: Grafisk overblik over fordelingen af stofgrupper i 2008, 2009 og 2010, fordelt efter antal. Desuden kan der konstrueres et indeks over de indskrevnes placering i stofgrupper, hvor den procentvise udvikling i forhold til 2008 fremgår. 17

18 Figur 4: Indeks for stofgrupperne med 2008 som referencekategori, dvs sættes til 100. Som det ses i tabellen og figurerne er det især heroingruppen, der er reduceret fra 2008 til 2010, idet der er et fald på 127 personer (32 %) i denne gruppe. Også gruppen med metadon og andre opiater er reduceret. Her er reduktionen på 40 personer (21 %), mens CSS-gruppen er faldet med 23 personer (15 %) i 2010 i forhold til Den største relative reduktion ses i ingen-gruppen, som er reduceret med 43 % fra 2008 til Der er dog tale om en lille gruppe, som udgør mellem 7 % og 10 % af det samlede antal indskrevne med besvaret ASI-skema. Til sammenligning udgør den største gruppe, heroingruppen, mellem 35 % og 41 % af det samlede antal. Endelig skal det bemærkes, at der er kommet flere til i cannabisgruppen i både 2009 (stigning på 34 %) og 2010 (stigning på 23 %), end der var i Som med ingen-gruppen er der imidlertid tale om en mindre gruppe (fra 10 % af det samlede antal i 2008 til 15 % af det samlede antal i 2010). Samlet set er stofgruppernes sammensætning konstant fra 2008 til 2010 med et lille fald i andelen af henviste fra heroingruppen og en lille stigning i andelen af henviste fra cannabisgruppen. 18

19 Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Først kommer de institutioner, der er klassificeret som behandling i alfabetisk rækkefølge. Derefter følger omsorgshjem og til sidst halvvejshuse og rene afgiftningsinstitutioner. b) Først ses institutionens stamoplysninger (adresse, telefon, , evt. hjemmeside og kontaktperson). c) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI-besvarelser mm.). d) De næste oplysninger vedrører institutionstype, selskabsform, fysiske forhold, målgrupper, som de er defineret af institutionen selv, samt institutionstype og kapacitet. e) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. f) Derefter følger et sammendrag af institutionens personalesammensætning. I dette sammendrag ses antal medarbejdere i kategorierne behandlere, ledelse og administration/service opgjort som antal fuldtidsstillinger. En anden væsentlig oplysning er behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at den viser, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge ved fuld belægning. Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne vil kunne ses under institutionens personaleoplysninger på DanRIShjemmesiden. g) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem, om et tilbud varetages af en person med diplom eller med uddannelse inden for netop denne ydelse. Et diplom betyder, at personen har mindst 1 års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. 1 års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse inden for ydelsen. Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særligt fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere. h) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises først, hvor mange klienter der er indskrevet i 2010, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år. Når indskrivningslængde skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne klienter. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2010, vil vi få en falsk lav indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2010, er det kun dem, der afbrød 19

20 forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i i) Institutionens klienter, der har udfyldt et EuropASI-skema i 2010, opdeles herefter i 6 stofgrupper ud fra deres stofforbrug. j) En statistik over mænd og kvinders belastning ud fra EuropASI composite score på 7 områder. Til sidst følger en henvisningsstatistik. 20

21 Sammenfatning Afgiftningsinstitutioner og halvvejshuse indgår ikke i sammenfatningen. Klienterne og behandlingen Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2010) Ind 2010: 1010 Procent kvinder: 22,8 % Ud 2010: 1093 Alder, alle: 32,5 Ind og/eller ud: 2010: 1395 Alder, kvinder: 31,4 Alder, mænd: 32,9 Mænd <30 Mænd >=30 Kvinder <30 Kvinder >=30 Ind dage 2010 N Dage N Dage N Dage N Dage 133/90 dage Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Ind dage 2010 angives først som gennemsnitligt antal dage, derefter som median. Det vil sige, at halvdelen af klienterne har været indskrevet i op til 90 dage, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Mænd Kvinder Gennemført 2010 N % N % 53,9 % , ,8 Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug: 1. Heroin: Personer, der angiver et forbrug af heroin de sidste 30 dage inden indskrivning. 2. Metadon/opiat: Personer, som ikke angiver et forbrug af heroin, men angiver at have brugt metadon eller andre opiater (f.eks. buprenorphin eller Ketogan). 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer som ikke angiver brug af heroin/opiater, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis de sidste 30 dage inden indskrivning, uden at have brugt heroin/opiater og centralstimulerende stoffer. 5. NIHA: Personer, der angiver et forbrug af nerve-/sovemedicin, inhalanter, hallucinogener eller andre (uspecificerede stoffer), uden at angive brug af de fire ovenstående typer. 6. Ingen: Personer, der ikke angiver et stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning. 21

22 Antallet af personer i stofgrupperne samt andelen af kvinder er beregnet på nyindskrevne i 2010, gennemførselsprocenten er beregnet på udskrevne i Gruppe Antal Andel kvinder % Gennemført % Samlet Heroin Metadon/andre opiater CSS Cannabis NIHA Ingen Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2010 er som vist forneden. En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,43 0,23 0,23 0,38 0,46 0,30 0,23 Kvinder 0,41 0,17 0,24 0,41 0,53 0,35 0,25 Mænd 0,44 0,25 0,23 0,37 0,44 0,29 0,22 22

23 Hvilke kommuner/regioner har henvist klienter i løbet af året? Antal indskrevet i N=1010 København 189 Vordingborg 8 Assens 2 Aalborg 81 Brønderslev-Dronninglund 7 Favrskov 2 Horsens 62 Haderslev 7 Høje-Taastrup 2 Esbjerg 45 Herning 7 Kerteminde 2 Frederiksberg 36 Solrød 7 Nyborg 2 Århus 26 Frederiksværk-Hundested 6 Rebild 2 Helsingør 22 Gribskov 6 Rødovre 2 Gladsaxe 21 Holstebro 6 Sorø 2 Kalundborg 21 Kolding 6 Stevns 2 Vejle 19 Morsø 6 Billund 1 Viborg 19 Ringkøbing-Skjern 6 Brøndby 1 Fredericia 18 Uoplyst 6 Hovedstaden (region) 1 Roskilde 17 Ballerup 5 Hvidovre 1 Holbæk 16 Gentofte 5 Ikast-Brande 1 Skive 15 Selvbetaler 5 Ishøj 1 Ringsted 14 Silkeborg 5 Kriminalforsorgen 1 Greve 13 Albertslund 4 Langeland 1 Hjørring 13 Faaborg-Midtfyn 4 Lejre 1 Odense 13 Glostrup 4 Mariagerfjord 1 Aabenraa 13 Herlev 4 Nordfyn 1 Frederikshavn 12 Jammerbugt 4 Odder 1 Lolland 12 Odsherred 4 Skanderborg 1 Fredensborg 11 Rudersdal 4 Struer 1 Slagelse 11 Thisted 4 Syddjurs 1 Svendborg 11 Tønder 4 Hørsholm 10 Vesthimmerland 4 Køge 10 Bornholm 3 Næstved 10 Faxe 3 Randers 10 Furesø 3 Egedal 9 Guldborgsund 3 Hillerød 9 Lyngby-Taarbæk 3 Diverse 8 Middelfart 3 Frederikssund 8 Tårnby 3 Sønderborg 8 Varde 3 23

24 Albatros Adresse: Houvej 100, Ulsted Postnr./by: 9370 Hals Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Bjørn Rasmussen Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent ASI-besvarelser: 100,0 % (Indskrevne 2010) Procent CPR. numre: 100,0 % (Indskrevne 2010) Selskabsform: Selvejende institution Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse, toilet/bad på gang, musikrum, værksteder. Målgruppe: Stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser. Kapacitet: 6 Behandlingstilbud og priser Afgiftning og behandling Pris kr. Kommentar pris pr. måned inkl. egenbetaling (4.700,-) Personalesammendrag Behandlere* Ledelse* Admin/ Mænd/ Behandler-klient Gnsn. alder Antal diplomer service* kvinder ratio** 7,1 1,0 0,0 7/1 51,8 4 44,0 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 24

25 Personale udspecificeret Ledelse År År Ansat Klient Antal diplomer, Køn Alder Soc. fag. Andet Ansat Ancien. t/uge t/uge misb./terap. M 63 10,8 31, Ja 1 Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. Ansat Ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet M 59 5,0 5, Ja 0 Ja K 44 4,2 12, Ja 2 Ja M 46 0,5 5, Ja 0 M 47 0,4 14, Ja 0 M 43 0,5 4, M 57 0,5 11, M 55 9,7 9, Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Psykiater 10 Supervisor 6 *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 25

26 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Metadon, Risolid og Rivotril. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon. Efter behov Institutionen benytter sig ikke af terapi, henviser udelukkende til eksterne samarbejdspartnere. Kognitiv terapi 2 behandlere med diplom Miljøterapi. Ja 1 sagsbehandler ansat på fuldtid Psykolog opsøges ved behov Ja Kommer 2 timer ugentligt, samt efter behov Praktiserende læge opsøges ved behov Ja Kok fuldtidsansat, dog ikke i den primærfunktion Ja Alle klienter har dobbeltdiagnoser Ingen Ja Sammen med faglært Ja Botræning og udehold Ja Dansk og idræt med uddannet lærer Ja Tur til Sverige Ja Efter behov Ja Idrætslærer tilbyder øvelser til klienter 26

27 Klienterne og behandlingen Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ind- og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2010) Ind 2010: 3 Procent kvinder: 0,0 % Ud 2010: 2 Alder, alle: 29,7 Ind og/eller ud 2010: 5 Alder, mænd: 29,7 Mænd <30 Mænd >=30 Kvinder <30 Kvinder >=30 Ind dage 2010 N Dage N Dage N Dage N Dage 360 dage Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Hvilke kommuner/regioner henviser til institutionen Antal indskrevet i N=3 Aalborg 3 27

28 Alfa-Fredensborg Adresse: Kongevejen 1 Postnr./by: 3480 Fredensborg Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Jørgen Maltesen Registrering i DanRIS startet: Seneste opdatering af grundoplysninger: Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent ASI-besvarelser: 63,1 % (Indskrevne 2010) Procent CPR. numre: 98,2 % (Indskrevne 2010) Selskabsform: Selvejende institution Institutionstype: Stof Fysiske forhold: Enkeltværelse, 2 sengs rum, toilet/bad på gang, sportshal/gymnastiksal, musikrum, værksteder. Målgruppe: Alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, gravide kvinder, par, etniske minoriteter, hjemløse, alternativ til straf, prostituerede, dobbeltdiagnoser. Andet: ADHD2. Kapacitet: 24 Behandlingstilbud og priser Pris Kommentar Afgiftning kr. pr. måned. Primærbehandling kr. pr. måned Tilbagefaldsterapi kr. pr. måned Ambulant behandling kr. pr. måned Pårørende gruppe 0 kr. gratis indtil 6 md. efter misbrugerens udskrivning. Mødes hver 3. søndag. Efterbehandling kr. pr. måned 28

29 Personalesammendrag Behandlere* Ledelse* Admin/ Mænd/ Behandler-klient Gnsn. alder Antal diplomer service* kvinder ratio** 13,6 1,0 1,5 9/10 47, ,9 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. Personale udspecificeret Ledelse År År Ansat Klient Antal diplomer, Køn Alder Soc. fag. Andet Ansat Ancien t/uge t/uge misb./terap. M 47 10,4 13, Ja Soc. fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere Køn Alder År År Ansat Klient Antal diplomer, Soc. fag. Ansat Ancien. t/uge t/uge misb./terap. Andet M 51 5,5 14, Ja 2 Ja K 39 2,7 11, Ja M 53-15, Ja M 49 6,3 12, K 48 5,2 11, Ja 1 K 45 5,6 14, Ja 0 K 42 5,4 11, Ja K 47 5,5 11, M 51 5,1 11, Ja 1 M 56 3,4 5, K 49 3,3 3, M 41 3,7 4, Ja 0 K 58 5,7 12, M 49 4,2 4, K 44 2,4 2, M 44 1,7 11, Ja 0 29

30 Ikke behandlende personale Køn Alder År År Ansat Ansat Ancien. t/uge Aktiverende opgaver K 44 6,2 31,1 37 Ja K 42 8,0 30,5 20 Ja Eksterne konsulenter Konsulent Timer pr. måned* Efter behov** Psykiater 10 Kvalitetssikring 10 Psykiater 6 *) Hvis konsulenten er på institutionen et fast antal timer om måneden. **) Hvis konsulenten kan tilkaldes, når der er behov for det. 30

31 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Uden for målgruppe: Håndværk. beskæftigelse: It-beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Supplerende oplysninger: Metadon, buprenorphin, benzodiazepin, Orap og Truxal. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon. Obligatorisk for nogle, efter behov for andre Obligatorisk for alle Obligatorisk for nogle, efter behov for andre Systemterapi 1 behandler med diplom Kognitiv terapi 5 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom Adfærdsterapi antal behandlere ikke angivet Psykodynamisk terapi 2 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom CENAPS-modellen 10 behandlere med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja Både som forebyggende element i primærbehandlingen, samt separat modul efter endt behandling, efter CENAPS-modellen Ja 1 sagsbehandler ansat på fuldtid Ja 1 psykolog ansat på fuldtid, samt efter behov Ja Kommer 10 timer ugentligt, samt efter behov Ja Kommer 8 timer ugentligt Ja Kok kommer efter behov Ja Kvindegrupper 1 gang ugentligt Selvskadende eller aggressive dobbeltdiagnoser samt misbrugere, der ikke kan tale og forstå dansk. Ja Madlavning Ja Fiske- og overlevelsesture 2 gange årligt Ja 4 timer ugentligt Ja NADA. Sport i egen gymnastiksal Ja Sammen med faglært behandler Ja Sammen med faglært behandler Skemalagt dampbadetur til svømmehal 1 gang ugentligt 31

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:14 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kortlægning af kompetenceudviklingstilbud til kontaktpersoner for borgere med døvblindhed efter servicelovens 98 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere