Kurver i planen og rummet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurver i planen og rummet"

Transkript

1 Kurver i planen og rummet John Olsen 1 Indledning Dette sæt noter er forelæsningsnoter til foredraget Kurver i planen og rummet. Noterne er beregnet til at blive brugt sammen med foredraget. Afsnit 2 er en genopfriskning af det mest basale vektorregning. Afsnit 3 og 4 er lidt generel teori om funktioner og uegentlige integraler. I afsnit 5 gives de vigtigste definitioner fra kurveteorien, herunder definitionen af en glat, regulær kurve. I afsnit 7 definerer vi, hvad man mener med, at en kurve er parametriseret ved buelængde. Afsnit 8 handler om krumning af kurver og approksimation af kurver i planen med cirkler. Afsnit 6 behandler nogle berømte eksempler, herunder ellipsen og cykloiden. Afsnit 1 er opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af indholdet i noterne. 2 Vektorer En pil i rummet svarer til en parallelforskydning af pilens startpunkt til pilens slutpunkt. Hvis to pile svarer til samme parallelforskydning kaldes pilene ækvivalente. Mængden af ækvivalente pile kaldes en vektor. Hvis man vælger et startpunkt, har man ved pilen givet en repræsentant for vektoren. Hvis man vælger den repræsentant, der starter i (,, ), kaldes repræsentanten en stedvektor. Koordinater for stedvektorens endepunkt angiver entydigt parallelforskydningen og dermed vektoren. Koordinaterne for en vektor er koordinaterne for stedvektorens endepunkt og betegnes a = (a 1, a 2, a 3 ). Addition foretages koordinatvis på repræsentanten, der er givet ved stedvektoren. Det vil sige, hvis a = (a 1, a 2, a 3 ) og b = (b 1, b 2, b 3 ) er a + b = (a 1 + b 1, a 2 + b 2, a 3 + b 3 ). Additionsoperationen er associativ i den forstand at a+( b+ c) = ( a+ b)+ c. Addition af to vektorer er kommutativ, det vil sige, at a + b = b + a. Disse to egenskaber følger direkte fra definitionen af addition og fra den tilsvarende egenskab for reelle tal. Nulvektoren er additivt neutralelement, idet a + = + a = a. Man kan også multiplicere en vektor med en konstant k. Geometrisk betyder det, at man forkorter eller forlænger vektorens længde med konstanten k, men at retningen forbliver uændret. Multiplikation af en vektor med k foretages koordinatvis på repræsentanten, der er givet ved stedvektoren. Det vil sige, for a = (a 1, a 2, a 3 ) er k a = k(a 1, a 2, a 3 ) = (ka 1, ka 2, ka 3 ). Multiplikation med en konstant er kommutativ, det vil sige at k a = ak. Multiplikation med konstanter er også associativ, det vil sige, at r(s a) = (rs) a for r, s. At disse to regler gælder ses direkte fra definitionen af multiplikation og fra den tilsvarende egenskab for reelle tal. Da 1 a = a1 = a, er 1 det multiplikative neutralelement. Addition og multiplikation med en konstant er distributiv i følgende forstand. Lad k, c 1

2 . Da er r( a + b) = r a + r b, (r + s) a = r a + s a. Dette følger også direkte fra definitionerne og fra de tilsvarende egenskaber for reelle tal. Når man har addition og skalering definerer man subtraktion ved, at man adderer a med b. Det vil sige, at a b = a + ( b). a kaldes det additive inverselement til a. Længden af en vektor fås fra Pythagoras sætning. Det vil sige, at a = a a a 2 3. Formlen er let at forstå, hvis man tegner stedvektoren i et koordinatsystem. Bemærkning 2.1. På præcis tilsvarende vis defineres vektorer i planen. I planen er koordinaterne for en vektor givet ved a = (a 1, a 2 ). Længden af en vektor i planen er a = a a Funktioner Vi har brug for at udvide det sædvanlige funktionsbegreb en lille smule. Lad I være et interval, eventuelt. Hvis I er et interval, lader vi Indre(I) betegne det indre af I, det vil sige, hvis I = [a, b] er Indre(I) lig det åbne interval (a, b). Hvis I er åben, er Indre(I) = I. Definition 3.1. f: I 3 er en funktion, der til et t I giver en vektor i 3. For x, y, z: I er f givet ved f(t) = (x(t), y(t), z(t)). Vi siger, at f er kontinuert på I, hvis x, y, z er kontinuerte på I. Ligeledes er f differentiabel på I, hvis x, y, z er differentiable på I. f (t) bliver en vektor nemlig f (t) = (x (t), y (t), z (t)). Vi siger, at f er uendelig ofte differentiabel, eller glat, på I, hvis d n x(t) dt n, d n y(t) dt n, d n z(t) dt n eksisterer for alle n og t I. Hvis I er lukket, er f differentiabel eller glat på I, hvis den er differentiabel eller glat på Indre(I). Bemærkning 3.2. Definitionen af en funktion f: I 2 er helt tilsvarende, blot bliver funktionsværdierne vektorer i 2. Kontinuitet og differentiabilitet defineres præcis som for funktioner f: I 3. 4 Integration Hvis [a, b] er et begrænset interval, kender vi udtrykket b a f(t)dt. Vi ønsker at indføre integralet af en funktion f over et ubegrænset interval eller over hele den reelle akse. Vi definerer det uegentlige integral af f over, I 1 = [a, ) og I 2 = (, b], hvor a, b således. 2

3 Definition 4.1. Lad f: være en kontinuert funktion. Integralet af f over, I 1, I 2 er defineret ved K2 f(t)dt = lim K 1,K 2 f(t)dt + K 1 f(t)dt a b f(t)dt = f(t)dt = lim K lim K K a b K f(t)dt f(t)dt. Hvis grænseværdien er endelig, siges integralet at konvergere. Hvis grænseværdien er uendelig, siges integralet at divergere. Hvis f(t)dt er konvergent er f(t)dt = K lim K K f(t)dt. Man skal stadig opfatte de uegentlige integraler af f som arealet under grafen for f. Eksempel 4.2. Lad f: (1, ) være givet ved f(t) = 1/t. 1 1 t dt = K lim 1 K 1 t dt = Det vil sige, at 1 (1/t)dt er divergent. lim K [ln(t)]k 1 =. Eksempel 4.3. Lad f: (, ) være givet ved f(t) = e t. e t dt = K lim e t dt = lim K K [ e t ] K = 1 Det vil sige, at e t dt er konvergent og har værdien 1 (areal 1 under grafen). 5 Kurver Vi begynder med en fundamental definition. Lad I være et lukket interval eller. Definition 5.1. En parametriseret, glat kurve, eller blot en glat kurve i 2, 3 er en funktion α: I 2, 3, der er glat. For en kurve α(t) kaldes I parameterintervallet for α og t parameteren for α. Bemærkning 5.2. Inspireret af fysisk terminologi kaldes vektoren α (t) hastighedsvektoren og α (t) kaldes accelerationsvektoren. Definition 5.3. En glat kurve α(t) er regulær, hvis α (t) for alle t Indre(I). Definition 5.4. Lad α være en glat, regulær kurve. Buelængden af α fra s til s er s(s) = s s α (t) dt. Eksempel 5.5. Lad α(t) = (cos(t), sin(t)), t [, 2π] være enhedscirklen i 2. α er en glat kurve, da sin og cos er uendelig ofte differentiable funktioner. α er regulær, da α (t) = ( sin(t), cos(t)) for alle t [, 2π]. 3

4 6 Berømte eksempler Vi vil nu betragte nogle berømte eksempler på kurver. Den første kurve vi vil betragte er cykloiden. I 16-tallet var der en bitter strid mellem matematikere på fastlandet og de engelske matematikere om, hvem der havde opfundet differential- og integralregningen, Newton eller Leibniz. De fik begge følgende opgave de skulle løse (Brachistoproblemet): Givet to punkter A og B. Find den kurve hvorpå en kugle, der ruller uden modstand, kommer hurtigst fra A til B. Løsningen er kurven α(t) = r(t sin(t), 1 cos(t)), t (Cykloiden). Geometrisk fremkommer kurven ved at rulle et cykelhjul af radius r henover en plan overflade. Ventilen vil da følge en cykloidebane. x x r t y Cykloiden. Begge løste problemet; Newton imponerede ved at løse det på 12 timer! Vi har følgende sætning om cykloiden. Sætning 6.1. Cykloiden 1. er en glat kurve. 2. er løsning til Brachistoproblemet. 3. er Tautokron. Det vil sige, at ligegyldigt hvor på kurven kuglen starter tager det lige lang tid for kuglen at komme til bunden. 4. har buelængden 8r for en hel omdrejning af hjulet. 5. er regulær for t 2kπ, k. Bevis. (1) Er oplagt. (2) Kræver, at man kender til den gren af matematikken, der hedder variationsregning. Det vil føre for vidt at komme ind på det her. 4

5 (3) Udelades. (4) Vi har at α (t) = r(1 cos(t), sin(t)). Vi regner på α (t) og får at α (t) = (r 2 ((1 cos(t)) 2 + sin 2 (t))) = r (1 cos(t)) 2 + sin 2 (t) = r 1 + cos 2 (t) + sin 2 (t) 2 cos(t) = r 2 2 cos(t) = r 2(1 cos(t)) = 2r sin(t/2). I sidste lighedstegn er der brugt følgende trigonometriske identitet, 1 cos(t) = sin(t/2). 2 Per definition af buelængden har vi s = 2π α (t) dt = 2r 2π sin(t/2) dt = 4r π sin(t/2)dt = 8r. (5) Det ses af ligningen α (t) = 2r sin(t/2), at α er regulær for t 2kπ, k. Et andet berømt og illustrativt eksempel er den logaritmiske spiral. Den logaritmiske spiral er en kurve α: 2, der er givet ved α(t) = (e t cos(t), e t sin(t)) Geometrisk skal man forestille sig en cirkel hvis radius bliver mindre, når t vokser. Den spirallerer omkring (, ). Vi har følgende sætning om den logaritmiske spiral. Sætning 6.2. Lad α være den logaritmiske spiral. Da gælder 1. α er en glat og regulær kurve, 2. α() = (1, ) og α(t) (, ) for t, 3. α (t) dt <. Bevis. (1) Det er klart, at α er en glat kurve. At α er regulær følger af denne udregning. Ved at benytte produktreglen for differentiation fås α (t) = ( e t (cos(t) + sin(t)), e t (cos(t) sin(t))), der er forskellig fra for alle t. (2) At α() = (1, ) er oplagt. For at se at α(t) (, ) for t, er det nok at se, at e t for t og, både sin(t) og cos(t) er begrænset af 1 for alle t. (3) Her benytter vi først beregningen af α (t) ovenfor til at beregne α (t). Vi får α (t) 2 = e 2t (cos(t) + sin(t)) 2 + e 2t (cos(t) sin(t)) 2 = e 2t (cos 2 (t) + sin 2 (t) + 2 cos(t) sin(t)) + e 2t (cos 2 (t) + sin 2 (t) 2 cos(t) sin(t)) = 2e 2t. 5

6 Hvilket giver α (t) = 2e 2t = 2 e t. Per definition af det uegentlige integral har vi α (t) dt = lim t = lim t t α (t) dt t 2 e t dt = 2 lim t [ e t ] t = 2 ( lim t e t + 1) = 2. Bemærkning 6.3. Den logaritmiske spiral er et eksempel på, at en kurve, der er defineret på et uendeligt parameterinterval, her (, ), kan have endelig buelængde. Det tredje berømte eksempel, vi vil betragte, er ellipsen. En ellipse er givet ved α(t) = (a cos(t), b sin(t)), a, b og t [, 2π]. Vi har følgende sætning om ellipsen. Sætning 6.4. Lad α være en ellipse. Da er 1. α en glat og regulær kurve, 2. buelængden af α 2π a 2 ( sin(t)) 2 + b 2 cos 2 (t) dt Bevis. Både (1) og (2) følger direkte fra definitionerne. Bemærkning 6.5. Hvad der ikke er så oplagt er, at man ikke kan beregne integralet i sætning 6.4 med mindre a = b, det vil sige, at ellipsen er en cirkel. Integralet hører under den klasse af integraler, man kalder elliptiske integraler, og man kan faktisk vise, at man ikke eksplicit kan nedskrive en stamfunktion for et sådant integral! 7 Kurver parametriseret ved buelængde Definition 7.1. Lad α være en glat, regulær kurve. α siges at være parametriseret ved buelængde, hvis s(t) = t t. Lemma 7.2. Lad α være en glat, regulær kurve. α er parametriseret ved buelængde hvis og kun hvis α (t) 1. Bevis. : Antag, at α er parametriseret ved buelængde, da er s(s) = s s α (t) dt = s s per definition. Men det medfører, at α (t) 1. : Antag, at α (t) 1, da er s s α (t) dt = s s 1dt = s s, og α er parametriseret ved buelængde. 6

7 Bemærkning 7.3. Geometrisk kan man fortolke parametrisering ved buelængde som følger. Betragt en cykelrytter, der cykler. Hvis der er maling på fordækket, vil det give en glat og regulær kurve (overvej!) på vejen, det vil sige sted på vejen som funktion af tiden. Hvis vi siger, at længdeenheden er 1m og tidsenheden er 1s, ses det fra ligheden s(t) = t t at, hvis cykelrytteren skal følge en kurve, der er parametriseret ved buelængde, skal han i tidsrummet (t t )s have kørt præcis (t t )m. Af lemma 7.2 fremgår det, at det kun kan lade sig gøre, hvis cykelrytteren kører med konstant fart 1m/s. Eksempel 7.4. Eksempler på kurver, der er parametriseret ved buelængde er ikke svære at konstruere. Fx er linjer som α(t) = (k, t) og α(t) = (t, l), hvor t og, hvor k, l er konstanter, parametriseret ved buelængde. Et andet godt eksempel er cirklen α(t) = (cos(t), sin(t)), t [, 2π], der også er parametriseret ved buelængde, idet α (t) = ( sin(t)) 2 + cos 2 (t) = 1 = 1. Geometrisk kan man forstå det således: Hvis vi går rundt på enhedscirklen, angiver en t-værdi mellem og 2π, hvilken vinkel vi danner med den positive 1.-akse, dvs vi ved hvor på cirklen vi er. Samtidigt angiver t-værdien også, hvor langt vi er gået, hvis vi startede i (1, ). Eksempel 7.5. Et simpelt eksempel på en kurve der ikke er parametriseret ved buelængde er α(t) = (t, t 2 ), t. Dette ses ved en direkte udregning. Vi har faktisk allerede set et eksempel på en kurve, der ikke er parametriseret ved buelængde. Den logaritmiske spiral fra sætning 6.2 opfylder ikke at s(t) = t t og er dermed ikke parametriseret ved buelængde. Det fremgår af følgende sætning, at det ikke er nogen indskrænkning kun at kigge på kurver, der er parametriseret ved buelængde. Sætning 7.6. Lad α: I 2, 3 være en glat, regulær kurve. Da eksisterer der en glat, regulær kurve β: J 2, 3, der er parametriseret ved buelængde, så de to kurver har det samme billede, α(i) = β(j). β kaldes reparametriseringen ved buelængde af α. Bevis. Udelades. Eksempel 7.7. Lad α: [, 1] 2 være givet ved α(t) = (a 1 t + v 1, a 2 t + v 2 ). Det ses, at α (t) = (a 1, a 2 ). Buelængden af α fra til s er givet ved s(s) = s a a 2 2 dt = s a a2 2. Hvis konstanten a a2 2 ikke havde været der, ville α være parametriseret ved buelængde. Vi ønsker at finde en reparametrisering ved buelængde af α. Inspireret af beregningerne ovenfor definerer vi en kurve β: [, a a2 2 ] 2 ved ( a 1 a β(t) = t + v a a 2 1, 2 t + v 2 a a 2 2 ). 2 Vi skal nu vise, at β er parametriseret ved buelængde. Først beregner vi β (t). ( ) β a (t) 1 a = a 2 1 +, 2 a2 2 a a2 2 Dernæst ses det, at s(s) = s a 2 1 a a2 2 + a2 2 a 2 1 a dt = s + a2 2 a2 2 a a2 2 = s. 7

8 Det vil sige, at β er parametriseret ved buelængde. Idet α() = β() og α(1) = β( a a2 2 ) og begge kurver er rette linjer i 2, har de to kurver det samme billede i 2. Da β er parametriseret ved buelængde, er β reparametriseringen ved buelængde af α. 8 Krumning af plane kurver Vi starter med en vigtig definition. Definition 8.1. Lad α være en glat kurve i 2, 3, der er parametriseret ved buelængde. α (t) = k α (t) kaldes krumningen af α i t. Bemærkning 8.2. Geometrisk er krumningen af en kurve et mål for, hvor hurtigt kurven bevæger sig væk fra sin tangentvektor i det pågældende punkt. Eksempel 8.3. Lad α(t) = (r cos(t/r), r sin(t/r)), t [, 2πr] være cirklen med radius r parametriseret ved buelængde. En simpel beregning giver, ( r α (t) = r sin(t/r), r ) r cos(t/r), ( ) 1 α 1 (t) = cos(t/r), r r sin(t/r). Ved at benytte idiotformlen får man, at α (t) = 1/r = k α (t). Det ses, at jo større r er, jo mindre er krumningen. Vi har følgende sætning om krumning af rette linjer, der stemmer fint med den geometriske fortolkning af krumningen i bemærkning 8.2. Sætning 8.4. Lad α være en glat kurve i 2, 3, der er parametriseret ved buelængde. Da er α (t) hvis og kun hvis α er en ret linje. Bevis. Først ser vi, at α (t) hvis og kun hvis α (t). Vi viser sætningen, hvis α er en kurve i 2. Beviset er tilsvarende, hvis α er en kurve i 3. : Antag, at α (t). Integration en gang giver α (t) = (a 1, a 2 ), hvor a a2 2 = 1, da α skal være parametriseret ved buelængde. Integration endnu en gang giver α(t) = (a 1 t + v 1, a 2 t + v 2 ), der jo er en ret linje i 2. : Antag, at α er en ret linje parametriseret ved buelængde, det vil sige α(t) = (a 1 t + v 1, a 2 t + v 2 ), hvor a a2 2 = 1. Ved at differentiere α ser man, at α (t) = (a 1, a 2 ). Differentiation endnu engang giver at α (t). Ganske som man kan approksimere en funktion f: I med det approksimerende førstegradspolynomium, kan man approksimere kurver i planen med cirkler. Inspireret af eksempel 8.3 laver vi følgende definition. Definition 8.5. Lad α være en glat, regulær kurve i 2, der er parametriseret ved buelængde. Den bedste approksimation for α i punktet t er en cirkel β(t) med radius 1/k α (t ), hvor β(t ) = α(t ), og hvor β (t ) = α (t ). Hvis k α (t ) =, er den bedste aproksimation for α en cirkel gennem α(t ) med uendelig radius. 8

9 Bemærkning 8.6. Man skal ved en geometrisk betragtning, eventuelt en tegning, sikre sig, at centrum kommer til at ligge på den rigtige side af kurven, man ønsker at approksimere. Eksempel 8.7. Den bedste approksimation for α, hvis α er en ret linje, er en cirkel med uendelig radius, da k α (t) =. Den bedste approksimation for α, hvis α er en cirkel, er naturligvis en cirkel med samme krumning, der går gennem punktet α(t ). Det følger fra formlen for en cirkel, at de to cirkler har samme centrum. 9 Notation Vi giver en kort liste over den mest udbredte notation. Håbet er, at det øger læsevenligheden. : for alle. : tilhører. : forskellig fra. : de reelle tal. : identisk lig med., : medfører. : hvis og kun hvis. 9

10 1 Øvelser Herunder følger fire øvelser, der alle har tilknytning til stoffet beskrevet på de foregående sider. Øvelse 1.1. Lad α: 3 være givet ved α(t) = (a cos(t), a sin(t), bt), a, b (Helix). 1. Gør rede for at α er en glat og regulær kurve. 2. Beregn buelængden af α for t [t 1, t 2 ]. 3. Lad β: 3 være givet ved β(t) = (a cos(t/c), a sin(t/c), bt/c), hvor a, b og c 2 = a 2 + b 2. Vis, at β er en reparametrisering ved buelængde af α. 4. Beregn krumningen af β. Øvelse 1.2. Lad α: [, 2π] α(t) = (a cos 3 (t), a sin 3 (t)) 2 være givet ved (Astroide). 1. Gør rede for om α er en glat og regulær kurve. 2. Tegn α når t [, π/2] (helst uden lommeregner). Gæt på hvordan resten kommer til at se ud ved hjælp af symmetribetragtninger. Øvelse 1.3. Lad α: 2 være givet ved α(t) = (t 3 + 4, (t 3 + 4)). 1. Gør rede for at α er en glat kurve. 2. Er α regulær? Argumenter. 3. Beregn buelængden af α når t [t 1, t 2 ]. 1

Temaopgave: Parameterkurver Form: 6 timer med vejledning Januar 2010

Temaopgave: Parameterkurver Form: 6 timer med vejledning Januar 2010 Temaopgave: Parameterkurver Form: 6 timer med vejledning Januar 1 Parameterkurver Vi har tidligere set på en linjes parameterfremstilling, feks af typen: 1 OP = t +, hvor t R, og hvor OP er stedvektor

Læs mere

Lektion 6 Logaritmefunktioner

Lektion 6 Logaritmefunktioner Lektion 6 Logaritmefunktioner Den naturlige logaritmefunktion Andre logaritmefunktioner log() Regneregler Integration ln() =, ln(e) = ln(a b) = ln(a) + ln(b) ln(a r ) = r ln(a) d = ln + C En berømt grænseværdi

Læs mere

Arealer under grafer

Arealer under grafer HJ/marts 2013 1 Arealer under grafer 1 Arealer og bestemt integral Som bekendt kan vi bruge integralregning til at beregne arealer under grafer. Helt præcist har vi denne sætning. Sætning 1 (Analysens

Læs mere

Højere Teknisk Eksamen maj 2008. Matematik A. Forberedelsesmateriale til 5 timers skriftlig prøve NY ORDNING. Undervisningsministeriet

Højere Teknisk Eksamen maj 2008. Matematik A. Forberedelsesmateriale til 5 timers skriftlig prøve NY ORDNING. Undervisningsministeriet Højere Teknisk Eksamen maj 2008 HTX081-MAA Matematik A Forberedelsesmateriale til 5 timers skriftlig prøve NY ORDNING Undervisningsministeriet Fra onsdag den 28. maj til torsdag den 29. maj 2008 Forord

Læs mere

Det teknisk-naturvidenskabelige basisår Matematik 1A, Efterår 2005, Hold 3 Prøveopgave A

Det teknisk-naturvidenskabelige basisår Matematik 1A, Efterår 2005, Hold 3 Prøveopgave A Det teknisk-naturvidenskabelige basisår Matematik 1A, Efterår 2005, Hold 3 Prøveopgave A Opgaven består af tre dele, hver med en række spørgsmål, efterfulgt af en liste af teorispørgsmål. I alle opgavespørgsmålene

Læs mere

Lektion 5 Det bestemte integral

Lektion 5 Det bestemte integral a f(x) dx = F (b) F (a) Lektion 5 Det bestemte integral Definition Integralregningens Middelværdisætning Integral- og Differentialregningens Hovedsætning Beregning af bestemte integraler Regneregler Areal

Læs mere

Funktioner af flere variable

Funktioner af flere variable Funktioner af flere variable Stud. Scient. Martin Sparre Københavns Universitet 23-10-2006 Definition 1 (Definition af en funktion af flere variable). En funktion af n variable defineret på en delmængde,

Læs mere

Differentiation af Logaritmer

Differentiation af Logaritmer Differentiation af Logaritmer Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Den svingende streng

Den svingende streng Den svingende streng Stig Andur Pedersen October 2, 2009 Ufuldstændigt udkast. Abstract 1 I det 18. århundrede blev differential- og integralregningen, som var introduceret af Newton, Leibniz og mange

Læs mere

Delmængder af Rummet

Delmængder af Rummet Delmængder af Rummet Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Projekt 10.1 Er der huller i Euklids argumentation? Et moderne aksiomsystem (især for A)

Projekt 10.1 Er der huller i Euklids argumentation? Et moderne aksiomsystem (især for A) Projekt 10.1 Er der huller i Euklids argumentation? Et moderne aksiomsystem (især for A) Indhold Introduktion... 2 Hilberts 16 aksiomer Et moderne, konsistent og fuldstændigt aksiomsystem for geometri...

Læs mere

Lidt om plane kurver og geometrisk kontinuitet

Lidt om plane kurver og geometrisk kontinuitet Lidt om plane kurver og geometrisk kontinuitet Jesper Møller og Rasmus P. Waagepetersen, Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet September 3, 2003 1 Indledning Dette notesæt giver en oversigt

Læs mere

Afstandsformlerne i Rummet

Afstandsformlerne i Rummet Afstandsformlerne i Rummet Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Bevægelsens Geometri

Bevægelsens Geometri Bevægelsens Geometri Vi vil betragte bevægelsen af et punkt. Dette punkt kan f.eks. være tyngdepunktet af en flue, et menneske, et molekyle, en galakse eller hvad man nu ellers har lyst til at beskrive.

Læs mere

Løsning af præmie- og ekstraopgave

Løsning af præmie- og ekstraopgave 52 Læserbidrag Løsning af præmie- og ekstraopgave 23. årgang, nr. 1 Martin Wedel Jacobsen Både præmieopgaven og ekstraopgaven er specialtilfælde af en mere generel opgave: Hvor mange stykker kan en n-dimensionel

Læs mere

1. Vis, at hvis realdelen af en holomorf (analytisk) funktion er konstant (på et åbent område) er funktionen konstant.

1. Vis, at hvis realdelen af en holomorf (analytisk) funktion er konstant (på et åbent område) er funktionen konstant. Matematik F2 - sæt 2 af 7 blok 4 f(z)dz = 0 1 I denne uge vil vi studere Cauchy-Riemann betingelserne, potensrækker, konvergenskriterier og flertydige funktioner. Vi skal også se på integration langs en

Læs mere

GEOMETRI-TØ, UGE 3. og resultatet følger fra [P] Proposition 2.3.1, der siger, at

GEOMETRI-TØ, UGE 3. og resultatet følger fra [P] Proposition 2.3.1, der siger, at GEOMETRI-TØ, UGE 3 Hvis I falder over tryk- eller regne-fejl i nedenstående, må I meget gerne sende rettelser til fuglede@imf.au.dk. Opvarmningsopgave 1. Lad γ : (α, β) R 2 være en regulær kurve i planen.

Læs mere

Projektopgave 1. Navn: Jonas Pedersen Klasse: 3.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 5/ Vejleder: Jørn Christian Bendtsen Fag: Matematik

Projektopgave 1. Navn: Jonas Pedersen Klasse: 3.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 5/ Vejleder: Jørn Christian Bendtsen Fag: Matematik Projektopgave 1 Navn: Jonas Pedersen Klasse:.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 5/9-011 Vejleder: Jørn Christian Bendtsen Fag: Matematik Indledning Jeg har i denne opgave fået følgende opstilling.

Læs mere

Analyse 1, Prøve 4. 25. juni 2009. r+1. Men vi har øjensynligt, at 2. r r+1

Analyse 1, Prøve 4. 25. juni 2009. r+1. Men vi har øjensynligt, at 2. r r+1 Analyse 1, Prøve 4 25. juni 29 Alle henvisninger til CB er henvisninger til Metriske Rum (1997, Christian Berg), alle henvisninger til TL er til Kalkulus (26, Tom Lindstrøm), og alle henvisninger til Opgaver

Læs mere

Optimale konstruktioner - når naturen former. Opgaver. Opgaver og links, der knytter sig til artiklen om topologioptimering

Optimale konstruktioner - når naturen former. Opgaver. Opgaver og links, der knytter sig til artiklen om topologioptimering Opgaver Opgaver og links, der knytter sig til artiklen om solsikke Opgave 1 Opgave 2 Opgaver og links, der knytter sig til artiklen om bobler Opgave 3 Opgave 4 Opgaver og links, der knytter sig til artiklen

Læs mere

Matematik C. Cirkler. Skrevet af Jacob Larsen 3.år HTX Slagelse Udgivet i samarbejde med Martin Gyde Poulsen 3.år HTX Slagelse.

Matematik C. Cirkler. Skrevet af Jacob Larsen 3.år HTX Slagelse Udgivet i samarbejde med Martin Gyde Poulsen 3.år HTX Slagelse. Cirkler Skrevet af Jacob Larsen 3.år HTX Slagelse Udgivet i samarbejde med Martin Gyde Poulsen 3.år HTX Slagelse Side Indholdsfortegnelse Cirklen ligning Tegning af cirkler Skæring mellem cirkel og x-aksen

Læs mere

Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver

Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver Altså er f (f (1)) = 1. På den måde fortsætter vi med at samle oplysninger om f og kombinerer dem også med tidligere oplysninger. Hvis vi indsætter =

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet frs102-matn/a-12082010 Torsdag den 12. august 2010 kl. 09.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve

Læs mere

Afstand fra et punkt til en linje

Afstand fra et punkt til en linje Afstand fra et punkt til en linje Frank Villa 6. oktober 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Vektorfunktioner. (Parameterkurver) x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

Vektorfunktioner. (Parameterkurver) x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium Vektorfunktioner (Parameterkurver) x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium Indholdsfortegnelse VEKTORFUNKTIONER... Centrale begreber... Cirkler... 5 Epicykler... 7 Snurretoppen... 9 Ellipser... 1 Parabler...

Læs mere

Besvarelser til Calculus Ordinær Eksamen Juni 2019

Besvarelser til Calculus Ordinær Eksamen Juni 2019 Besvarelser til Calculus Ordinær Eksamen - 14. Juni 2019 Mikkel Findinge Bemærk, at der kan være sneget sig fejl ind. Kontakt mig endelig, hvis du skulle falde over en sådan. Dette dokument har udelukkende

Læs mere

TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning.

TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning. Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning, marts 2007, Kirsten Rosenkilde 1 TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning. Disse noter forudsætter et grundlæggende kendskab til talteori som man kan

Læs mere

Epistel E2 Partiel differentiation

Epistel E2 Partiel differentiation Epistel E2 Partiel differentiation Benny Lautrup 19 februar 24 Funktioner af flere variable kan differentieres efter hver enkelt, med de øvrige variable fasthol Definitionen er f(x, y) x f(x, y) f(x +

Læs mere

Matematik projekt 4. Eksponentiel udvikling. Casper Wandrup Andresen 2.F 16-01-2009. Underskrift:

Matematik projekt 4. Eksponentiel udvikling. Casper Wandrup Andresen 2.F 16-01-2009. Underskrift: Matematik projekt 4 Eksponentiel udvikling Casper Wandrup Andresen 2.F 16-01-2009 Underskrift: Teorien bag eksponentiel udvikling er som sådan meget enkel. Den har forskriften: B er vores begndelsesværdi

Læs mere

VEKTOR I RUMMET PROJEKT 1. Jacob Weng & Jeppe Boese. Matematik A & Programmering C. Avedøre-værket. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4. Fag.

VEKTOR I RUMMET PROJEKT 1. Jacob Weng & Jeppe Boese. Matematik A & Programmering C. Avedøre-værket. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4. Fag. VEKTOR I RUMMET PROJEKT 1 Fag Matematik A & Programmering C Tema Avedøre-værket Jacob Weng & Jeppe Boese Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 07-10-2010 1 Vektor i rummet INDLEDNING Projektet omhandler et af

Læs mere

Ting man gør med Vektorfunktioner

Ting man gør med Vektorfunktioner Ting man gør med Vektorfunktioner Frank Nasser. april 11 c 8-11. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

Differentialkvotient af cosinus og sinus

Differentialkvotient af cosinus og sinus Differentialkvotient af cosinus og sinus Overgangsformler cos( + p ) = cos sin( + p ) = sin cos( -) = cos sin( -) = -sin cos( p - ) = - cos sin( p - ) = sin cos( p + ) = -cos sin( p + ) = -sin (bevises

Læs mere

Differentialligninger. Ib Michelsen

Differentialligninger. Ib Michelsen Differentialligninger Ib Michelsen Ikast 203 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ligninger og løsninger...3 Indledning...3 Lineære differentialligninger af første orden...3

Læs mere

TALTEORI Primfaktoropløsning og divisorer.

TALTEORI Primfaktoropløsning og divisorer. Primfaktoropløsning og divisorer, oktober 2008, Kirsten Rosenkilde 1 TALTEORI Primfaktoropløsning og divisorer. Disse noter forudsætter et grundlæggende kendskab til talteori som man kan få i Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-juni 2013 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eksamen i Calculus. 14. juni f (x, y, z) = 1 + x 2 + y 2. Hele rummet uden z aksen

Eksamen i Calculus. 14. juni f (x, y, z) = 1 + x 2 + y 2. Hele rummet uden z aksen Eksamen i Calculus Første Studieår ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet 14. juni 019 Opgave 1 (6 point) En

Læs mere

Eksamen i Calculus. 14. juni f (x, y, z) = 1 + x 2 + y 2. x 2 + y 2 1 Hele rummet uden z aksen

Eksamen i Calculus. 14. juni f (x, y, z) = 1 + x 2 + y 2. x 2 + y 2 1 Hele rummet uden z aksen Eksamen i Calculus Første Studieår ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet 14. juni 19 Opgave 1 (6 point) En funktion

Læs mere

Om hvordan Google ordner websider

Om hvordan Google ordner websider Om hvordan Google ordner websider Hans Anton Salomonsen March 14, 2008 Man oplever ofte at man efter at have givet Google et par søgeord lynhurtigt får oplysning om at der er fundet et stort antal - måske

Læs mere

Tal, funktioner og grænseværdi

Tal, funktioner og grænseværdi Tal, funktioner og grænseværdi Skriv færdig-eksempler der kan udgøre en væsentlig del af et forløb der skal give indsigt vedrørende begrebet grænseværdi og nogle nødvendige forudsætninger om tal og funktioner

Læs mere

Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning. John V Petersen

Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning. John V Petersen Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning John V Petersen Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning 2015 John V Petersen art-science-soul Indhold

Læs mere

Ting man gør med Vektorfunktioner

Ting man gør med Vektorfunktioner Ting man gør med Vektorfunktioner Frank Villa 3. august 13 Dette dokument er en del af MatBog.dk 8-1. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-9775--9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2018 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid

Læs mere

Inverse funktioner. John V Petersen

Inverse funktioner. John V Petersen Inverse funktioner John V Petersen Indhold Indledning: Indledende eksempel. Grafen for en funktion. Og grafen for den inverse funktion.... 3 Afbildning, funktion og inverse funktion: forklaringer og definitioner...

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Teknisk Gymnasium - Skive Tekniske Skole

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Teknisk Gymnasium - Skive Tekniske Skole Matematik A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX MATEMATIK A Katrine

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. Kenneth Hansen. 5. Kurver og keglesnit

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. Kenneth Hansen. 5. Kurver og keglesnit Matematikkens mysterier - på et højt niveau af Kenneth Hansen 5. Kurver og keglesnit 5. Kurver og keglesnit 5.1 Kurver: Parameterfremstilling og ligning 5. Hastighed, acceleration og tangenter 7 5.3 Kurveundersøgelser

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Eksamen i Calculus. 14. juni f (x, y, z) = 1 + x 2 + y 2. x 2 + y 2 1 Hele rummet uden z aksen

Eksamen i Calculus. 14. juni f (x, y, z) = 1 + x 2 + y 2. x 2 + y 2 1 Hele rummet uden z aksen Eksamen i Calculus Første Studieår ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet 14. juni 019 Opgave 1 (6 point) En

Læs mere

Polynomier et introforløb til TII

Polynomier et introforløb til TII Polynomier et introforløb til TII Formål At introducere polynomier af grad 0, 1, 2 samt højere, herunder grafer og rødder At behandle andengradspolynomiet og dets graf, parablen, med fokus på bl.a. toppunkt,

Læs mere

Teorien. solkompasset

Teorien. solkompasset Teorien bag solkompasset Preben M. Henriksen 31. juli 2007 Indhold 1 Indledning 2 2 Koordinatsystemer 2 3 Solens deklination 4 4 Horisontalsystemet 5 5 Solkompasset 9 6 Appendiks 11 6.1 Diverse formler..............................

Læs mere

Secret Sharing. Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav.

Secret Sharing. Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav. 1 Læsevejledning Secret Sharing Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav September 2006 Nærværende note er tænkt som et oplæg

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

DesignMat Uge 11 Vektorrum

DesignMat Uge 11 Vektorrum DesignMat Uge Vektorrum Preben Alsholm Forår 200 Vektorrum. Definition af vektorrum Definition af vektorrum Lad L betegne R eller C. Lad V være en ikke-tom mængde udstyret med en addition + og en multiplikation

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172)

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172) Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side17) Opgave 1 Hvis sønnens alder er x år, så er faderens alder x år. Der går x år, før sønnen når op på x år. Om x år har faderen en alder på: x x

Læs mere

Induktion: fra naturlige tal til generaliseret skønhed Dan Saattrup Nielsen

Induktion: fra naturlige tal til generaliseret skønhed Dan Saattrup Nielsen 36 Induktion: fra naturlige tal til generaliseret skønhed Dan Saattrup Nielsen En artikel om induktion, hvordan er det overhovedet muligt? Det er jo trivielt! Bevis ved induktion er en af de ældste matematiske

Læs mere

Matematik A Vejledende opgaver 5 timers prøven

Matematik A Vejledende opgaver 5 timers prøven Højere Teknisk Eksamen 007 Matematik A Vejledende opgaver 5 timers prøven Undervisningsministeriet Prøvens varighed er 5 timer. Opgavebesvarelsen skal dokumenteres/begrundes. Opgavebesvarelsen skal udformes

Læs mere

Vejgeometri. Erik Vestergaard

Vejgeometri. Erik Vestergaard Vejgeometri Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, Haderslev 007 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 Indholdsfortegnelse. Indledning... 5. Plane kurver... 5. Parametriserede

Læs mere

Reelle tal. Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Reelle tal. Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 9. klasse handler om de reelle tal. Første halvdel af kapitlet har karakter af at være opsamlende i forhold til, hvad eleverne har arbejdet med på tidligere

Læs mere

Mere om differentiabilitet

Mere om differentiabilitet Mere om differentiabilitet En uddybning af side 57 i Spor - Komplekse tal Kompleks funktionsteori er et af de vigtigste emner i matematikken og samtidig et af de smukkeste I bogen har vi primært beskæftiget

Læs mere

Geometri med Geometer I

Geometri med Geometer I f Frans Kappel Øvre, Morsø Gymnasium Geometri med Geometer I Markeringspil: Klik på et objekt (punkt, linje, cirkel) for at markere det. Hvis du trykker Shift samtidig kan du markere flere objekter eller

Læs mere

TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning.

TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning. Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning, marts 2007, Kirsten Rosenkilde 1 TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning. Disse noter forudsætter et grundlæggende kendskab til talteori som man kan

Læs mere

VIA læreruddannelsen Silkeborg. WordMat kompendium

VIA læreruddannelsen Silkeborg. WordMat kompendium VIA læreruddannelsen Silkeborg WordMat kompendium Bolette Fisker Olesen 25-11-2015 Indholdsfortegnelse Ligning... 2 Løs ligning... 2 WordMat som lommeregner... 4 Geometri... 4 Trekanter... 4 Funktioner...

Læs mere

Vektorfunktioner Parameterfremstillinger Parameterkurver x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

Vektorfunktioner Parameterfremstillinger Parameterkurver x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium Vektorfunktioner Parameterfremstillinger Parameterkurver x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium April 019 ; Michael Szymanski ; mz@ghg.dk Indholdsfortegnelse VEKTORFUNKTIONER... 1. Skæringer med koordinatakserne...

Læs mere

Den bedste dåse, en optimeringsopgave

Den bedste dåse, en optimeringsopgave bksp-20-15e Side 1 af 7 Den bedste dåse, en optimeringsopgave Mange praktiske anvendelser af matematik drejer sig om at optimere en variabel ved at vælge en passende kombination af andre variable. Det

Læs mere

Rumfangs. umfangsberegning. Rumfang af en cylinder. På illustrationen til højre er indtegnet en lineær funktion indenfor et afgrænset interval, hvor

Rumfangs. umfangsberegning. Rumfang af en cylinder. På illustrationen til højre er indtegnet en lineær funktion indenfor et afgrænset interval, hvor Rumfang af en cylinder På illustrationen til øjre er indtegnet en lineær funktion indenfor et afgrænset interval, vor 0;. Funktionen () kan skrives på formen: = (vor a er en konstant) Det markerede grå

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Sølvkorn 11 Eksponentialfunktioner og logaritmer

Sølvkorn 11 Eksponentialfunktioner og logaritmer Eksponentialfunktioner og logaritmer Rasmus Sylvester Bryder Findes der for b, y > 0 et x R, så b x = y? Svaret er ja undtagen for b = 1, y 1), og det er alment kendt, at logaritmefunktionen gør et godt

Læs mere

Er A åben? Er A afsluttet? Er A en Borel-mængde? [Vink: Prøv at skriv A som en tællelig forening af afsluttede mængder.

Er A åben? Er A afsluttet? Er A en Borel-mængde? [Vink: Prøv at skriv A som en tællelig forening af afsluttede mængder. Analyse Øvelser Rasmus Sylvester Bryder 10. og 13. september 013 Supplerende opgave 4 Betragt mængden A = {(x, y) R x + y 1, x < y}. Er A åben? Er A afsluttet? Er A en Borel-mængde? [Vink: Prøv at skriv

Læs mere

Projekt 6.5 Ellipser brændpunkter, brændstråler og praktisk anvendelse i en nyrestensknuser

Projekt 6.5 Ellipser brændpunkter, brændstråler og praktisk anvendelse i en nyrestensknuser Projekt 65 Ellipser brændpunkter brændstråler og praktisk anvendelse i en nyrestensknuser Ellipsens ligning undersgte vi kapitel i bog B I det flgende skal vi undersge ellipser som banekurver og vise hvorledes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Besvarelser til Calculus Ordinær Eksamen Januar 2019

Besvarelser til Calculus Ordinær Eksamen Januar 2019 Besvarelser til Calculus Ordinær Eksamen - 14. Januar 19 Mikkel Findinge Bemærk, at der kan være sneget sig fejl ind. Kontakt mig endelig, hvis du skulle falde over en sådan. Dette dokument har udelukkende

Læs mere

GEOMETRI-TØ, UGE 11. Opvarmningsopgave 2, [P] 6.1.1 (i,ii,iv). Udregn første fundamentalform af følgende flader

GEOMETRI-TØ, UGE 11. Opvarmningsopgave 2, [P] 6.1.1 (i,ii,iv). Udregn første fundamentalform af følgende flader GEOMETRI-TØ, UGE Hvis I falder over tryk- eller regne-fejl i nedenstående, må I meget gerne sende rettelser til fuglede@imf.au.dk. Opvarmningsopgave, [P] 5... Find parametriseringer af de kvadratiske flader

Læs mere

Tekst Notation og layout Redegørelse og dokumentation Figurer Konklusion

Tekst Notation og layout Redegørelse og dokumentation Figurer Konklusion 1 Indledning Dette afsnit omhandler første delprøve, den uden hjælpemidler. Dette afsnit bygger på vejledningen til lærerplanen og lærerplanen for matematik b-niveau, samt eksamensopgaverne fra 2014-2012,

Læs mere

Komplekse Tal. 20. november 2009. UNF Odense. Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet

Komplekse Tal. 20. november 2009. UNF Odense. Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet Komplekse Tal 20. november 2009 UNF Odense Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet Fra de naturlige tal til de komplekse Optælling af størrelser i naturen De naturlige tal N (N

Læs mere

Opg. 1. Cylinder. Opg. 1 spm. a løses i hånden. Cylinderens radius er 10 cm og keglen er 20 cm høj. Paraboloidens profil kan beskrives med ligningen

Opg. 1. Cylinder. Opg. 1 spm. a løses i hånden. Cylinderens radius er 10 cm og keglen er 20 cm høj. Paraboloidens profil kan beskrives med ligningen Opg. 1 spm. a løses i hånden. Cylinderens radius er 10 cm og keglen er 20 cm høj. Paraboloidens profil kan beskrives med ligningen Opg. 1 a) Bestem de funktioner h(t), der beskriver vandhøjden i beholderen,

Læs mere

Afgør for hver af følgende rækker om den er divergent, betinget konvergent eller absolut konvergent. 2 n. n=1 2n (n + 1)2 1 = 2(n + n+1

Afgør for hver af følgende rækker om den er divergent, betinget konvergent eller absolut konvergent. 2 n. n=1 2n (n + 1)2 1 = 2(n + n+1 Analyse Reeksamen 00 Rasmus Sylvester Bryder 5. august 0 Opgave Afgør for hver af følgende rækker om den er divergent, betinget konvergent eller absolut konvergent. ( ) n n +3n+7 n= n + For alle n N vil

Læs mere

Reeksamen i Calculus

Reeksamen i Calculus Reeksamen i Calculus Første Studieår ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet 0. februar 019 Dette eksamenssæt

Læs mere

Kurve- og plan-integraler

Kurve- og plan-integraler enote 22 1 enote 22 Kurve- og plan-integraler Vi vil her med udgangspunkt i de metoder og resultater der er opstillet i enote 21 vise, hvordan Riemann-integralerne derfra kan benyttes til blandt andet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-juni 2011 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Løsningsforslag 7. januar 2011

Løsningsforslag 7. januar 2011 Løsningsforslag 7. januar 2011 May 9, 2012 Opgave 1 (5%) Funktionen f er givet ved forskriften f(x) = ln(x 2) + x 2. a) Bestem definitionsmængden for f. b) Beregn f (x). a) Definitionsmængden Logaritmen

Læs mere

Differentialregning Infinitesimalregning

Differentialregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Differentialregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne differentialregning, og anskuer dette som et derligere redskab til vækst og funktioner. Noterne er supplement til kapitel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til analytisk geometri (side 338)

Forslag til løsning af Opgaver til analytisk geometri (side 338) Forslag til løsning af Opgaver til analytisk geometri (side 8) Opgave Linjerne har ligningerne: a : y x 9 b : x y 0 y x 8 c : x y 8 0 y x Der må gælde: a b, da Skæringspunkt mellem a og b:. Det betyder,

Læs mere

INTRODUKTION TIL VEKTORER

INTRODUKTION TIL VEKTORER INTRODUKTION TIL VEKTORER x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse HVORFOR INDFØRES VEKTORER?... 3 VEKTORER... 5 Vektoraddition... 7 Kræfternes parallelogram... 9 Multiplikation af vektor

Læs mere

Ligninger med reelle løsninger

Ligninger med reelle løsninger Ligninger med reelle løsninger, marts 2008, Kirsten Rosenkilde 1 Ligninger med reelle løsninger Når man løser ligninger, er der nogle standardmetoder som er vigtige at kende. Vurdering af antallet af løsninger

Læs mere

Uendelige rækker og Taylor-rækker

Uendelige rækker og Taylor-rækker Uendelige rækker og Taylor-rækker Thomas Bolander, DTU Informatik Matematik: Videnskaben om det uendelige Folkeuniversitetet i København, efteråret 200 Thomas Bolander, FUKBH 0 s. /24 Forhold mellem endelighed

Læs mere

Inverse funktioner og Sektioner

Inverse funktioner og Sektioner Inverse funktioner og Sektioner Frank Nasser 15. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Taxageometri og metriske rum

Taxageometri og metriske rum Taxageometri og metriske rum Douglas LaFontain og Troels Bak Andersen 8. oktober 2011 Målet med denne kursusdag er at introducere en ny geometri, der er forskellig fra vores sædvanlige Euklidiske plangeometri.

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN GUX MAJ 2007 2014 MATEMATIK A-NIVEAU. Prøveform b. Kl. 9.00 14.00 GUX-MAA

STUDENTEREKSAMEN GUX MAJ 2007 2014 MATEMATIK A-NIVEAU. Prøveform b. Kl. 9.00 14.00 GUX-MAA STUDENTEREKSAMEN GUX MAJ 007 014 MATEMATIK A-NIVEAU Prøveform b 014 Kl. 9.00 14.00 GUX-MAA Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Pendulbevægelse. Måling af svingningstid: Jacob Nielsen 1

Pendulbevægelse. Måling af svingningstid: Jacob Nielsen 1 Pendulbevægelse Jacob Nielsen 1 Figuren viser svingningstiden af et pendul i sekunder som funktion af udsvinget i grader. For udsving mindre end 20 grader er svingningstiden med god tilnærmelse konstant.

Læs mere

Matematik F2 Opgavesæt 2

Matematik F2 Opgavesæt 2 Opgaver uge 2 I denne uge kigger vi nærmere på Cauchy-Riemann betingelserne, potensrækker, konvergenskriterier og flertydige funktioner. Vi skal også se på integration langs en ve i den komplekse plan.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematik Intro Mads Friis, stud.scient 27. oktober 2014 Slide 1/25

t a l e n t c a m p d k Matematik Intro Mads Friis, stud.scient 27. oktober 2014 Slide 1/25 Slide 1/25 Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Slide 2/25 Om undervisningen Hvorfor er vi her? Hvad kommer der til at ske? 1) Teoretisk gennemgang ved tavlen. 2) Instruktion i eksempler. 3) Opgaveregning. 4) Opsamling.

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 13

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 13 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 3 Morten Grud Rasmussen 9. november 25 Divergens af et vektorfelt [Sektion 9.8 og.7 i bogen, s. 43]. Definition af og og egenskaber for divergens Lad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Lærer(e) Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2013-forår 2014 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016til juni 2019 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid i

Læs mere