Årsplan for 5.a Ann-Berit Vestergaard og Kim Windel Kahr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for 5.a Ann-Berit Vestergaard og Kim Windel Kahr"

Transkript

1

2 Klasselærere KK + AV (50/50) BW (engelsk) SØ (håndarbejde) Årsplan for 5.a KLASSEPROFIL Her stod en beskrivelse af klassen. Den er slettet i denne udgave En god time: AV / KK skriver dagsorden på tavlen AV / KK henvender sig personligt til hvert barn AV / KK er konkret / forståelig Flere end 3 elever deltager aktivt Timerne fra ( Friske børn ) En urolig time: Småsnak Flette hår Sidde med fødderne oppe Piller ved ting / banker i bordet Hænger ind over bordet Afbrydelser (råben) Svarer igen Driller hinanden / griner af hinanden Hvad giver uro? Usikkerhed overfor kammerater Manglende forståelse (tør ikke vise at de ikke forstår) Uro i kroppen (sult, træthed?) Man er ked af noget Sårbarhed (sig selv nærmest) Dårlig opførsel: - griner af andre - afbryder - snakker med hinanden - larmer (med ting/råb) - tilråb / kommentarer Klassen fungerer stadig dårligt socialt. Fagligt er de meget dygtige. Der er enkelte elever, der er under 5. klasses niveau.

3 SOCIALE MÅL STATUS: Godt en måned inden skoleåret 06/07s afslutning oplevede vi uhensigtsmæssigt meget uro i klassen. Børnene opførte sig dårligt, både overfor os, andre lærere, vikarer og hinanden. De udviste manglende vilje til at høre efter. Det, at en elev flyttede på privatskole, skabet meget uro blandt børnene. De var hårde ved hinanden, også i timerne. KK + AV stod med følelsen af, at alting var kaos og at klassen, trods vores store indsats på det sociale område, ikke havde flyttet sig ret meget i løbet af skoleåret. Vi anmodede om AKT, som er blevet os bevilget. De kommer til november. MÅL: Trivsel frem for alt At eleverne blev bedre til at tage hensyn til hinanden Tryghed Ingen accept af mobning INDIKATORER: Børnene er glade, når de er i skole Børnene roser hinanden / støtter hinanden / hjælper hinanden Børnene holder øje med, om klassekammeraterne trives Børnene driller ikke hinanden HANDLINGER (AV + KK) AKT Struktur på timens indledning og afslutning Højtlæsning (giver ro fællesoplevelse) Højere grad af forældreinddragelse HANDLINGER (forældre) Afholdelse af arrangementer for klassen gerne flere forældre om et arrangement. Det behøver ikke være fester eller andre store forkromede ting. Det kan også være en eftermiddag med rundbold i parken et par timer to glas saftevand og en bolle og så hjem til aftensmaden Større åbenhed forældrene imellem. Tag mere kontakt og vær modtagelige! Ring og snak om det, der sker! Alle problemer skal frem i lyset. Både små og større. Højere grad af information mellem lærere og forældre.

4 SAMARBEJDE Klasseteam: Årsplan for 5.a Vi holder et ugentligt teammøde, hvor vi evaluerer klassens udvikling, har fokus på den enkelte elev, holder hinanden orienteret om det, der vedrører klassen Årgangsteam: Vi afholder ca. årgangsmøder 1 gang om måneden. Der er dagsorden, referat og tovholder til hvert møde. Opgaverne går på skift. Når vi er færdige i årgangsteamet, arbejder vi i fagteams. Vi forbereder og evaluerer fælles emner og har planlagt, at vi i løbet af året etablerer holddelingen på tværs af klasserne på årgangen. Vi diskuterer evt. problemer i klassen, omkring undervisningen m.m. og har viden- og erfaringsudveksling. Afdelingsteam Vi afholder 8 afdelingsmøder. Der er dagsorden, referat og tovholder til hvert møde. Opgaverne går på skift. Samarbejde med forældrene: Klassens forældre får nyhedsbreve efter behov, mindst én gang om måneden. Vi har afholdt ét forældremøde. Vi har to skole/hjemsamtaler i løbet af året, et uden børn og et med børn. Vi afholder ekstra forældresamtaler, hvis der er behov. Vi udfylder hver dag et glemt lektie / glemte bøger / glemt idrætstøj-kontrol-skema, som eleverne får med hjem ved hver måneds slutning. Forældrene skal underskrive og returnere sedlen til skolen. Vi oplever, at det gør en forskel, når vi kontakter forældre i forbindelse med konflikter med børnene eller børnene imellem. Det er vi meget tilfredse med. Vi har uddelt et kontakt-skema til alle forældre, som de har udfyldt og returneret, således at vi får større mulighed for at træffe dem og ikke skal bruge en masse tid på at ringe forgæves. (se bilag 1)

5 DANSK LÆSNING: I 5. a arbejder vi med månedens bog (se bogliste bilag 2). Hver måned får eleverne en bog med hjem, som de har en måned til at læse. Med hver bog følger en opgave, som skal løses skriftligt og afleveres sammen med bogen ved månedens slutning. Opgavernes indhold varierer, men har alle udgangspunkt i litteratur-analyse. Nogle måneder læser eleverne den samme bog, andre måneder er der differentieret læsemateriale. Bøgerne er udvalgt, så børnene kommer omkring forskellige genrer. Vi vil bruge materialet Læs med, der fokuserer på forskellige læsestrategier. Vi vil ligeledes arbejde med udvalgte afsnit af læsebogen Hver elev har en frilæsningsbog i deres klassekasse. AV / KK har en højtlæsningsbog, som kan bruges som indledning til en time, som afslutning eller i spisesituationer. Det skaber ro i klassen og giver en god fællesoplevelse. SKRIFTLIGHED: I løbet af 5. klasse strammer vi op omkring kravene til retstavning. Vi har fokus på at lære tegnsætning både komma og punktum skal helst være godt på vej, når vi går ind på 6. klassetrin. Eleverne skal lære at bruge ordbog og stavekontrol. Eleverne får forskellige skriveopgaver / stileopgaver i løbet af skoleåret i forskellige genrer. Vi vil arbejde med fokus på at træne indledning, handling, afslutning i novelleform Vi vil træne i indsamling og bearbejdning af oplysninger (med tanke på projektopgaven). I januar har vi et forløb med fokus på procesorienteret skrivning. Hver mandag har vi diktat / grammatik. Vi bruger materialet : Ny diktat for femte Vi bruger materialet Stavevejen 2 og Min femte danskbog EDB: I løbet af dette skoleår skal eleverne gerne stifte bekendtskab og afprøve følgende programmer: Word, Paint, Powerpoint. Vi bruger materialet: IT-bogen for 5. klasse

6 ÅRETS DANSKFORLØB GYS (SEPTEMBER / OKTOBER) Aktiviteter Undervisning i gysergenrens virkemidler Forfatterskabslæsning: Peter Mouritzen Læsning Skriftlighed: medskabende og omskabende Børnene skal blive opmærksomme på tekstens formside i stedet for at være indholdsfikserede. Levendegørelse af litteraturen. Forberedelse til besøg af forfatteren Peter Mouritzen på skolens bibliotek d. 30./10. Læselyst, træne sikkerhed og læsehastighed, at blive en bedre læser Eleverne tvinges til at forholde sig til et tekstindhold, der ligger uden for deres eget univers NORSK & SVENSK (NOVEMBER) Aktiviteter Vi bruger materialet Okej & kul Vi bruger syntetisk tale Vi ser svensk film (evt. Emil fra Lønneberg) Vi hører Boten Anna og andre svenske sange, som børnene forsøger at oversætte til dansk. Kendskab til norsk og svensk. Kendskab til sprogfællesskabet. Lytte til sproget Lytte til sproget

7 KORTFILM Aktiviteter Undervisning i filmiske virkemidler / analyse Berettermodel Samtale om tema Billedsprog Eleverne skal blive opmærksomme på filmens sprog, historiens opbygning, begyndende analytisk tilgang til det at se film. PROCESORIENTERET SKRIVNING Aktiviteter Vi arbejder med materialet : Skriv varieret Responsarbejde At lære at fordybe sig i sit arbejde, at forholde sig til det. TEMA: KULTURMØDE (tværfagligt : dansk, kristendom) Aktiviteter Se filmen: Kald mig bare Aksel Arbejde med filmens tema; venskab, kærlighed, medmenneskelighed, forståelse for hinandens forskellighed Læse relevant novelle Arbejde tematisk med kulturelle forskelligheder Læse faglitteratur Øjenåbner Tematisk belysning af emnet Forståelse for hinandens forskelligheder og ligheder. Den interkulturelle dimension. TEATER Vi har fravalgt skolekomediegenren til fordel for noget mere ekspressivt. Uddybes senere. SKAGEN Aktiviteter Lejrskole : Danhostel Skagen A + B C + D Kulturhistorisk indsigt Kendskab til guldalderens markante personligheder Styrke samværet i og på tværs af klasserne

8 MATEMATIK Status 5.a er en klasse, der ligger stabilt i matematik. Der er tre elever, der kræver ekstra hjælp og til tider vil få større udbytte af at sidde med matematik på et lavere niveau end resten af klassen. et med matematikundervisningen i 5.a er, at eleverne får kendskab til og kundskaber inden for følgende fagområder: Arbejde med tal og algebra Kendskab til de hele tal, decimaltal og brøker Benyttelse af erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse. Kendskab til tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter benyttelse hovedregning, overslag og skriftlige udregninger anvendelse af lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger kendskab til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger arbejde med "forandringer" og strukturer, som de indgår i bl.a. talfølger, figurrækker og mønstre kendskab til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning Arbejde med geometri benyttelse geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen kendskab til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet undersøge de enkelte tegnemetoders anvendelighed til beskrivelse af form og afstand måle og beregne omkreds og areal tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer. Perspektivtegning Matematik i anvendelse vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge anvendelse af og forstålse for enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk arbejde tværfagligt med andre fag Kommunikation og problemløsning kendskab til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning

9 undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer. Indikatorer Vil være at eleverne viser forståelse inden for hvert fagområde ved at være aktiv deltagende i undervisningen, have rigtige resultater i hjemmeregning og lektier, udviser sikkerhed i brug af regnemetoder. Handlinger Undervisningen tager udgangspunkt matematikbogsystemet: Kolorit for fjerde, som består af en grundbog og 2 arbejdsbøger, en rød og en grøn. Undervisningen vil følge bogsystemets opbygning og vil undervejs blive udskiftet eller suppleret med andet materiale. Eleverne vil hver 14. dag skulle aflevere hjemmeregning, som vil indeholde opgaver med emner, de har haft eller er i gang med. Der vil med hjemmeregning blive sat fokus på elevens kundskab inden for hvert område og på opstilling af opgaverne. Tabeller vil dagligt være på programmet. Lektiemængden vil være på tid, men moderat dvs. lektier, der skal bruges ca. 10 til 15 min. på. Differentiering af sværhedsgraden for eleverne vil komme løbende. Evaluering Sidst på skole år laver eleverne en MG-prøve, som vil give et billede af, hvor hver enkelt elev ligger niveaumæssigt.

10 I undervisningen vil grundbogen Ind i historien og tilhørende lydbånd blive anvendt. Bogen går tematisk frem for kronologisk til værks, og vi vil fokusere på de store fællestræk i menneskehedens historie. I 4. klasses historieundervisning var temaerne samfundsbetingede og danske nu i 5. klasse vender vi blikket ud mod verden, og på tværs af perioder og geografi skal vi arbejde med grundlæggende træk i menneskers adfærd. Bogen er inddelt i 7 kapitler, og til hvert kapitel hører en reportage eller et lyd-dokument som forsmag på kapitlets tema. Her bliver bogens tekst ikke blot læst højt, men dramatiseret med baggrundslyde og effekter. Så kommer selve temaets udfoldning via historiske eksempler fra hele verden. Kapitlerne sluttes hver gang med klassens valg, som giver muligheder for videre arbejde i klassen i selvvalgte aktiviteter. Bogens 7 temaer er: Overgangen fra barn til voksen Transportmidlernes historie Kropsudsmykning gennem tiderne Våbnenes verdenshistorie Smerte, tapperhed og grusomhed i gamle dage At forestille sig fortiden Sproget og vores trang til historiefortælling

11 KONTAKT (bilag 1) Dette brev sendes med eleven tilbage til AV eller KK hurtigst muligt. Barnets navn: Ved små-problemer foretrækker vi at skolen: ringer sender skriver et brev Ved større konflikter ringer vi altid hjem. Skriv herunder, hvornår det er bedst vi ringer: Vi er lettest at træffe i tidsrummet: Telefonnummer / -numre: -adresser:

12 Bilag 2 : Månedens bog Årsplan for 5.a August: September: Oktober: November: December: Januar: Billedromanen Engelbert H og den sidste chance Sølvblomst af Cecilie Eken Haltefanden + diverse bøger af Peter Mouritzen Herlinutternes historie af Linda Lassen 3 blå dingobøger i Jack Stump-serien af Henrik Einspor Hønsepigen af Bent Haller Klassikere i Dingo-versioner: Ivanhoe - af Walter Scott Kaptajn Grants børn - af Jules Verne Oliver Twist - af Charles Dickens Robin Hood - af Howard Pyle Skatteøen af R.L.Stevenson Februar/marts: April: Maj: Juni: Troldtinden af Ida Jessen Blod snot og tårer af Ingeborg Arvola Ikke noget af være bange for af Dorthe Roholte Brødrene Løvehjerte af Astrid Lindgren Heksefeber af Leif Esper Andersen

13 September 2007 (bilag 3) Afkrydsning ved manglende lektier / glemte bøger + fravær Sedlen bedes underskrevet og afleveret til klasselærer Dansk Matematik Engelsk Nat / tek Historie / kristendom Idræt (glemt tøj) Fravær Markedsdagsforberedelse 14. Markedsdagsforberedelse Elevens navn: Lærernes kommentar: Forældrenes underskrift:

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Sociale mål for 5. årgang

Sociale mål for 5. årgang Vi i teamet lægger vægt på et tæt samarbejde omkring alle opgaver i relation til undervisningen af børnene på 5. årgang. Vi vægter højt, at børnene trives og har det godt med hinanden, både i de enkelte

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Livet på mellemtrinnet

Livet på mellemtrinnet Livet på mellemtrinnet I det følgende vil vi i udpluk fortælle om livet på mellemtrinnet. Organisering Hellerup skole har 3 mellemtrinsområder, også kaldet hjemområder, som hver især huser børn fra 4.

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere