ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz"

Transkript

1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Årsplan 5. årgang ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz Rønbækskolen xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrt yuiopasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiop

2 Indhold Forord... 3 Lærerteamet... 3 Tværfaglighed samt arbejde på tværs af klasserne... 4 Lektiecafé... 4 It i undervisningen... 5 Børn med læsevanskeligheder... 5 Elevmedbestemmelse... 5 Evaluering... 5 Fokuspunkter - fællesskab, værdier og trivsel... 6 Dansk... 8 Dansk som andetsprog... 9 Matematik Engelsk Historie Kristendom Musik Håndarbejde Sløjd Billedkunst Idræt Natur/teknik

3 Forord I det følgende kan der læses om ideer og planer for undervisningen på 5. årgang i skoleåret Lærerne på årgangen har i fællesskab udarbejdet årsplanen, og den bygger på Fælles Mål I forlængelse heraf er årsplanen et arbejdsredskab, som kan sikre, at målene for de enkelte fag efterkommes, samt at årgangens ressourcer udnyttes bedst muligt. Ligeledes giver årsplanen et overblik for såvel medarbejdere på skolen som forældre. Lærerteamet Lærerteamet omkring 5. årgang ser for skoleåret således ud: 5.a Henrik Øllgård Olsen (HO) Dansk, musik Signe Frederiksen (SF) Håndarbejde Grethe Højgaard (GN) Matematik Theresa Knudsen (TK) Natur/teknik Svenning Tagmos (ST) Historie Ane Keller Jensen (AJ) Billedkunst Mie Bundgård (MB) Engelsk Kasper Andersen (KA) Idræt Mads Skou Rasmussen (MR) Sløjd 5.b Malene Højen (MH) Jakob Ørberg (JA) Svenning Tagmos (ST) Henning Høegholm (HH) Henrik Øllgård Olsen (HO) Signe Frederiksen (SF) Anna Kirstine Dircks (AK) Dansk, historie, kristendom Sløjd Matematik, natur/teknik Engelsk Musik Håndarbejde Billedkunst 1

4 Karina Højholt Larsen (KL) Idræt 5.c Henning Høegholm (HH) Jeanette Würtz (JW) Svenning Tagmos (ST) Anne Lise Hess (AH) Henrik Øllgård Olsen (HO) Ane Keller Jensen (AJ) Kira Schwartz (KS) Dansk Engelsk, historie, kristendom, sløjd Matematik, natur/teknik Håndarbejde Musik Billedkunst Idræt 5.d Anette Brøchner (AB) Grethe Højgaard (GN) Jeanette Würtz (JW) Theresa Knudsen (TK) Henrik Øllgård Olsen (HO) Lena Frank (LF) Ane Keller Jensen (AJ) Dansk Matematik Engelsk, historie, kristendom, sløjd Natur/teknik Idræt, musik Håndarbejde Billedkunst Tværfaglighed samt arbejde på tværs af klasserne Vi vil fortsat periodevis arbejde med emner på tværs af klasserne og især i de åbne uger. Blandt andet arbejdes der tværfagligt med emnerne: Læsø, naturfagsmaraton, døden, fysisk og psykisk sundhed, social pejling, projektopgaven, når jeg bliver voksen samt reformationen. Det fremgår af køleskabsmodellen hvilke fag, der er i spil i det tværfaglige arbejde. Lektiecafé På årgangen bruger vi ressourcetimer på at have lektiecafé flere dage om ugen. Alle klasser har mulighed for at benytte lektiecafeen. Ligeledes laves der aftaler med forældre om hvilke elever, der skal deltage i lektiecafeen. Tiltaget tages løbende op til evaluering.

5 It i undervisningen Som led i Rønbækskolens it-indsats tildeles mellemtrinnet en række bærbare computere. Dette giver os bedre vilkår for at integrere it i undervisningen. På årgangen ønsker vi at undervise med og i it. Eleverne undervises i it-mæssige færdigheder, såsom brugen af og muligheder indenfor forskellige programmer. Ligeledes benyttes it i tilegnelsen af nyt stof for eksempel. To elever på årgangen blev i foråret 2010 udstyret med it-rygsæk og undervist i brugen heri på Læsekompetencecenteret. Ligeledes deltog flere lærere fra teamet i undervisningen. I skoleåret 2010 bruger teamet ressourcetimer på at fastholde eleverne i udvikling af at bruge deres it-rygsæk. På sigt ønsker teamet, at alle børn på årgangen får gavn og glæde af it-kompenserende programmer. Børn med læsevanskeligheder I morgenbåndet fra skolestart til efterårsferie fokuseres der på læsning. Børn med læsevanskeligheder læser en til to gange om ugen højt med en voksen, hvor læsestrategier og begrebsforståelse øves. Desuden fokuseres der på hele årgangen på faglig læsning i alle fag. Endvidere bruges nogle af årgangens ressourcetimer på at styrke børn med læsevanskeligheder blandt andet ved hjælp af inddragelse af it som beskrevet ovenfor. Elevmedbestemmelse På årgangen arbejdes der med elevbestemmelse på flere niveauer blandt andet i forhold til gruppedannelser, valg af emner, indhold og underemner, projektarbejde, udvalgsarbejde i forhold til årgangens fokuspunkter, elevrådsarbejde samt evalueringsformer. Evaluering Evalueringen af undervisning og indsatsområder foregår ved hjælp af forskellige metoder alt efter forløb og faglige mål. Blandt andet bruges logbog, portefølje, målcirkler, fotodokumentation, videooptagelser, skriftlig evaluering, elevsamtaler, elevplaner, iagttagelser samt mundtlig evaluering på klassen. Evaluering af undervisningsmiljøet samt årgangens fokuspunkt foregår hovedsageligt gennem iagttagelser, fælles samtale og skriftlige undersøgelser.

6 Fokuspunkter - fællesskab, værdier og trivsel Status I Folkeskolens formål, 1 stk. 3, står der: Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Vi havde i skoleåret øget fokus på årgangens fællesskabsfølelse og værdier. Der blev arbejdet med fællesskab og værdier i både de enkelte klasser og på hele årgangen. Vi arbejdede desuden med drenge- og pigegrupper. Vi ser nu en mere homogen gruppe af elever. Vi ser elever, som leger på tværs af klasser, og det er vores indtryk, at eleverne føler større fællesskab med hinanden og ansvar for hinanden. Dette vil vi arbejde videre på i skoleåret Vores fokus vil i dette skoleår fortsat ligge omkring fællesskab og værdier, men også på den enkelte elevs trivsel. I dette arbejde indgår en del af årgangens ressourcetimer. Mål Øget indsigt i, hvad fællesskab er At den enkelte elev føler sig som en del af klassens/årgangens fællesskab Øget ansvarlighed overfor hinanden, inventaret og omgivelserne Mere ro i klasserne Et miljø, hvor udelukkelse og mobning har dårlige vilkår At eleverne får redskaber til at løse konflikter At eleven kan acceptere andres mindre stærke sider; at alle i gruppen skal være med og have mulighed for at yde en præstation At den enkelte elev er i stand til at fungere som en social faktor i klassens liv Større elevmedbestemmelse Indhold Sociale lege Klasseundervisning Lejrskole

7 Film Drama Fællesmøder Deltagelse i undervisningsmiljøundersøgelsen i efteråret 2010 Værdidag Elevrådsarbejde Arbejde med psykisk og fysisk sundhed Arbejde med præpubertet og pubertet Social pejling Tiltag I samarbejde med eleverne udarbejdes der mål for klassen, den enkelte og for årgangen Den enkelte elev laver personligt mål for, hvordan han/hun kan bidrage til klassens/årgangens trivsel og fællesskab Arbejde videre med brug af konflikttrappen Øvelser i samarbejde Arbejde med det verbale sprog Der gøres brug af ressourcetimer i den klasse eller hos de elever, hvor der er behov for en ekstra indsats Det videre arbejde med undervisningsmiljøundersøgelsen tilrettelægges efter undersøgelsen Arbejde videre med klasseregler og årgangens trivselsregler fælles og i udvalg. Tegn At eleverne viser indsigt i, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab At eleverne føler sig som en del af et fællesskab At eleverne i leg og samtale viser, at de kan samarbejde Mindre mobning Evaluering Teamet evaluerer hver måned på et teammøde Årgangen evaluerer hver måned på fællesmøde

8 Dansk Status Eleverne har haft dansk i 4 år. Ca. 80 % af disse lever op til kravene i Fælles mål med hensyn til læsning. Vurderingen er foretaget på baggrund af skolens læse- og staveprøver. For de elever, som ikke lever op til kravene, er der igangsat særlige tiltag, som fortsætter. Undervisningen varetages dels af teamets lærere på små hold om morgenen samt under værkstedsarbejde dels af lærere fra specialcenteret. Ca. 3 % af eleverne på årgangen har dansk som 2. sprog. Dette er beskrevet særskilt i årsplanen. Mål Vi arbejder ud fra Fælles Mål Da det er vores erfaring, at mange elever især drenge mister lysten til at læse netop i klasse, vil vi arbejde aktivt med at fastholde læseglæden. Tiltag I det daglige arbejde med dansk, vil vi: Arbejde oplevelsesorienteret. Lave praktiske/fysiske aktiviteter. It er naturlig del af undervisningen. Derudover skal alle elever igennem kurser i udvalgte programmer. Arbejde med forskellige teksttyper, nyere, ældre, noveller og forskellige genrer (se køleskabsmodellen). Film og medier vil også blive inddraget. Arbejdsformerne er klasseundervisning, enkelt-, par- eller gruppearbejde samt værkstedsundervisning til træning og videreudvikling af indlært stof. Desuden arbejde på tværs af klasserne, når det er funktionelt. Arbejde med samtale, fremlæggelse/mundtlig fremstilling, fortælling, genfortælling og aktiv lytning, som er centrale områder for den mundtlige dimension i faget det talte sprog. Arbejde videre med digitale programmer, for elever med særlige behov. Arbejde med mål både personlige og fælles mål for klassen. Tidsplanen for emnerne/områderne samt tværfaglige forløb fremgår af køleskabsmodellen, og 2

9 målene med de enkelte emner kan ses i emneoversigten. Tegn Elever der har bevaret læseglæden og skrivelysten Elever som kan og vil bruge de digitale medier Elever som kan forstå og bearbejde tekster Elever som er i stand til at perspektivere Elever som kan udarbejde egne personlige mål samt reflektere over disse Elever som kan bruge sproget aktivt og nuanceret og skelne mellem hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig sprogbrug Elever som i høj grad staver korrekt Elever der kan forholde sig til forskellige medier (film, reklamer, mm) Elever der stiller krav til eget arbejde Elever der i høj grad bruger korrekt tegnsætning Evaluering Løbende gennem samtaler fælles på klassen og individuelt Opfølgning på brainstorm efter hvert emne/område Opfølgning på elevernes personlige mål Læsetest Stavetest Eleverne afholder selv en stor del af forældresamtalen - her inddrages porteføljemappen. Ligeledes evaluerer eleverne på egne og fælles mål for de enkelte forløb. Porteføljemappen skal fungere som refleksionsmappe. Eleverne skal argumentere for, hvorfor de udvalgte produkter er i mappen. Dansk som andetsprog Status På nuværende tidspunkt har vi to tosprogede elever på 5. årgang. En fra Afghanistan og en fra Gambia. De er begge en god og integreret del af elevgruppen. De får begge lektioner fra sprogstøttecenteret.

10 Mål De tosprogede skal klare sig på samme niveau som de etsprogede børn. De tosprogede skal være stolte af deres oprindelse og kultur. Ligeledes skal de føle sig som en accepteret og naturlig del af skolens fællesskaber. Det er vores mål, at alle elever udvikler interkulturel kompetence og forståelse. Tiltag På årgangen er vi opmærksomme på, at dansk som andetsprog er en dimension i alle fagene. Inden nye emner påbegyndes, arbejder vi aktivt med forforståelse. Dette støtter ikke kun de tosprogede elever, men også i høj grad de lidt svagere etsprogede elever. Et aktivt arbejde med ordforråd På 5. årgang arbejder vi med dansk som andetsprog som en integreret del af fagene. Vi er opmærksomme på, at alle fag er sprogfag. Når nye emner introduceres, gennemgås selvfølgelig de nye begreber, men også de ord, som eventuelt kan have en ny betydning i sammenhængen. Ligeledes er vi opmærksomme på gråzoneord. Gråzoneord er ord, man ikke normalt tænker som nye ord, og som derfor ikke bliver forklaret. Mange af disse ord bruges hovedsageligt i skolen og er derfor ikke en aktiv del af de tosprogede elevers ordforråd. Både i valg af materialer og tekster er det vores hensigt at tage hensyn til, at vi har elever fra flere forskellige kulturer. I de nye fælles mål er der lagt ekstra fokus på de tosprogede elevers læseindlæring. Derfor tilbyder vi bl.a. morgenlæsning til alle, der har behov, og vi har et tæt samarbejde med sprogstøttecenteret og specialcenteret. Tegn Vores tosprogede elever klarer sig godt fagligt og socialt. Udviser stolthed og en lyst til at fortælle om deres baggrund og kultur. Alle elever på årgangen viser accept og forståelse for, at der er forskellige måder at se verden på.

11 Evaluering Test og den daglige undervisning vil vise, om de tosprogede elever klarer sig fagligt. Vi vil i teamet og på årgangen mundtligt evaluere fællesskabsfølelsen. Elevsamtaler vil også vise, hvorvidt de tosprogede elever føler sig tilpas på skolen. Matematik Formål Formålet med matematikundervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Endvidere at hver enkelt elev bliver så god til matematik som muligt. Det vil vi nå ved at arbejde med klassernes faglige mål, elevernes forskellige læringsstile, ansvarlighed og målfastsættelse for den enkelte elev. Målene for eleverne efter 5. klasse er: Tal og algebra Kende til hele tal, decimaltal og brøker Kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter Benytte hovedregning, overslag samt skriftlige udregninger Anvende lommeregner og computer til udregninger Arbejde med optælling og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter Kende til eksempler på brug af variable, (formler, simple ligninger og funktioner) Regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge Kende til koordinatsystemet, og herunder sammenhængen mellem tal og tegning Geometri Benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen Undersøge og beskrive figurer og mønstre Kende til grundlæggende begreber som vinkler og parallelitet Arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse Måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer

12 Tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer Matematik i anvendelse Vælge og benytte regnearterne i forskellige sammenhænge Anvende og forstå enkle matematikfaglige udtryk Anvende tal, grafisk afbildning og statistik til løsning af matematiske problemstillinger fra dagliglivet Beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer Arbejde med tilfældighed og chance Kommunikation og problemløsning Kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer Opstille hypoteser og afprøve, samt korrigere disse Samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning Beskrive løsningsmetoder mundtligt og skriftligt Specifikke arbejdsområder i 5. klasse Tabeller og gange med flercifret tal samt decimaltal Division Statistik Diagrammer Handelsregning Vinkler Decimaltal Areal Brøkregning Sandsynlighed Brug af passer Symmetribegrebet Geometri (cirkler, kvadrater, trekanter og andre polygoner) Enkle funktioner

13 Koordinatsystemet Målestoksforhold Regneark på computer Ligninger Rumfang Procent Tværfaglighed Vi skal til Læsø på lejrskole, derfor er Læsø vores tværfaglige emne. Under emnet Læsø vil vi behandle koordinatsystemet og målestoksforhold. Materialer Grundbog: Fællesbog Faktor i femte af Silla Balzer Petersen og Arne Mogensen. Til bogsystemet hører en kopimappe, som også vil blive benyttet. Derudover vil der blive suppleret med andre materialer. For at anskueliggøre problemer og inspirere til løsninger vil vi i klassen arbejde med forskellige konkrete materialer som centicubes, spil, vinkler, lommeregnere, målebånd, geometriske figurer m.m. Organisationsformer Opbygningen af de enkelte undervisningstimer vil variere alt efter emner og behov, men der vil i høj grad blive arbejdet efter følgende: For at eleverne får et fælles udgangspunkt, en fælles viden samt oplever klassen som et fællesskab, vil timerne næsten altid begynde med en fælles aktivitet. Det kan være repetition af lært stof, en leg eller et spil, regne fælles på tavlen, gennemgang af nyt stof m.m. Herefter vil eleverne arbejde i grupper eller individuelt. Der lægges vægt på, at hver enkelt elev får opgaver, der er udfordrende og rammer det niveau, som eleven er på men inden for det fælles emne. Derfor vil alle elever i klassen ikke altid arbejde med samme opgave. Den enkelte elev får mulighed for at bruge og videreudvikle egne algoritmer, og der arbejdes fortsat meget grundigt med den dybere forståelse for matematik, da den er grundlæggende for den videre begrebsdannelse. Eleverne vil også komme til at arbejde i forskellige værksteder, der skal hjælpe dem til at få bearbejdet det stof, som de har arbejdet med i det gennemgåede stof. Computeren skal

14 løbende have en central rolle i arbejdet med træning, problemløsning, statistik samt eksperimenterende og undersøgende matematik. Lektier Eleverne vil oftest have lektier for i matematik, men mængden vil variere. Det vil primært være træningsopgaver, som eleverne enten laver i hæftet eller på kopiark. Også her kan både mængde og opgave variere fra elev til elev. Eleverne vil opleve, at mængden af lektier vil blive øget i løbet af året. Dette er en nødvendighed, da der kun er fire ugentlige matematiktimer. Evaluering Der evalueres løbende i den daglige kontakt med eleven, retning af opgaver og brug af bogsystemets materialer. Efter hvert forløb skal hver elev evaluere, hvor langt man er nået i forhold til de opstillede mål. Desuden skal man prøve at fastholde kernepunkterne i det, vi har gennemgået i opgaver/sider til elevmappen. Det er ment som en hjælp til at synliggøre, hvor det går godt, og hvor der skal arbejdes lidt mere/anderledes. Eleverne skal mundtligt vise deres matematiske forståelse og anspores til at reflektere over matematiske forhold. Engelsk Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. (Faghæfte 2 engelsk nye fælles mål). Materialer I løbet af skoleåret vil vi primært arbejde ud fra bogsystemerne: Bluecat Storybook + arbejdsbog Abracadabra 2 + textbook Desuden inddrages følgende materialer: Engelske film Små projektarbejder Grammatikark

15 Oversættelser Kommunikationslege til indøvning af gloser/grammatik og for at have det sjovt sammen Musik lytte, læse, oversætte og forstå Små videosekvenser Værksteder, fx: Kopiark/opgaveark med indsætningsøvelser, krydsord, wordsearch osv. Frilæsning af små engelske romaner og noveller Små skriftlige opgaver Spil Rollespil/dramatisering Kommunikationslege Diverse Undervisningen I den daglige undervisning vil de hørte, læste samt sete tekster danne udgangspunkt for samtalen på engelsk. Samtalen berører både teksternes indhold og de associationer, som udspringer af teksten og snakken. Rammen for det skriftlige arbejde udgøres hovedsageligt af de temaer, der arbejdes med. Herved støtter det skriftlige arbejde op om det mundtlige og opleves som en integreret del af undervisningen. Elementer af rollespil, dramatisering, meddigtning og sangaktiviteter vil indgå i det sproglige arbejde. Værkstedsarbejdet vil indeholde par- og teamsamarbejde samt individuelle forløb. Undervisnings- og arbejdsform Arbejdsformerne i undervisningen vil veksle mellem fælles-, team- og individuelt arbejde. Undervisningssprog Sproget i undervisningen er hovedsageligt engelsk. Dette betyder for eksempel at henvendelser til hinanden så vidt muligt foregår på engelsk. Der arbejdes på at etablere en tryg og tillidsfuld klassekultur, hvor eleverne tør udtrykke sig, også tør begå fejl og forhåbentligt får en oplevelse af, at kommunikationen på et fremmedsprog kan lykkes, hvis man bruger det sprog, man har, på en kreativ måde.

16 Elevernes alsidige personlige udvikling Engelskundervisningen i 5. kl. bidrager til at udvikle elevernes personlige, kulturelle og folkelige bevidsthed. Herved opnås en oplevelse af at være del af et globalt samfund, som de på nuværende tidspunkt i nogen grad kan forstå og kommunikere med ved hjælp af deres engelskkundskaber. I forlængelse heraf skal eleverne introduceres til engelsksprogede lande og kulturer, og herved gives der mulighed for en øget mellemfolkelig forståelse. Centralt står elevernes nysgerrighed for det fremmede og anderledes, der søges pirret. Evaluering Samtalen med den enkelte elev i den daglige undervisning danner fortrinsvis udgangspunkt for evalueringen. I forlængelse heraf bevidstgøres eleverne om deres udvikling gennem iagttagelser, skriftlige opgaver, portefølje og målcirkler. Mål Fra Fælles mål læseplanen for klasse er der udvalgt følgende: 1. Kommunikative færdigheder: Lytte, bl.a. til forskellige varianter af det engelske sprog Tale engelsk gennem bl.a. rollespil, par- og gruppeaktiviteter Mundtlig fremstilling, fx referater Uddrage information fra forskellige billeder Træne læsefærdighed v.h.a. forskellige teksttyper, fx sangtekster Skrive i form af breve, beskrivelser og meddelelser 2. Sprog og sprogbrug: Elevernes nysgerrighed er udgangspunkt for arbejdet med sproglig opmærksomhed Udbygning af ordforråd Ord og vendinger Udtale, rytme, intonation, stavning og grammatik har stor betydning for at kommunikationen lykkes. Forholdet mellem sprogets form og dets funktion. 3. Sprogtilegnelse: Eleverne skal arbejde med at: Anvende strategier, der fremmer mundtlig kommunikation

17 Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning Anvende læsestrategier Anvende computeren til kommunikation Anvende ordbøger og andre hjælpemidler 4. Grammatiske færdigheder: få kendskab til: Udsagnsordene i nutid/datid/førnutid. Regelmæssig og uregelmæssig bøjning. Omskrivning med to do. Sammentrækninger. Tillægsord og gradbøjning af disse. Forholdsord. Stedord. Uregelmæssige navneord. There is /there are. 5. Kulturkendskab vide noget om levevilkår, dagligliv og normer i fx. Storbritannien og USA Årsplanen er udarbejdet med forbehold for ændringer og skred i tidsplanen. Historie De hensigter og retningslinjer, der er opstillet for faget historie i undervisningsministeriets Nye fælles mål vil danne udgangspunkt for undervisningen i historie. I historie i 4. klasse fik eleverne kendskab til: Tutankhamon og det gamle Egypten, børn gennem tiden, Grønland, tidsfrise, Solvognen og bronzealderen, Kejser Augustus og det gamle romerrige, Absalon og Christian d. 4. Formål for historie i 5. klasse Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdagsog samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie. Endvidere bidrager historieundervisningen i 5. kl. til at udvikle elevernes personlige, kulturelle og folkelige bevidsthed. Særligt understøttes elevernes oplevelse af at være del af et globalt samfund med en datid, samtid og fremtid, som de med deres erhvervede viden og refleksion kan navigere i. Underliggende er elevernes nysgerrighed for det fremmede, som søges pirret. Delmål at eleverne kan gengive historiske fortællinger fra dansk historie at eleverne kan fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv

18 at eleverne kan opsøge viden om fortiden i forskellige medier at eleverne kender til livsvilkår i andre kulturer at eleverne kan skelne mellem fortid og nutid samt se sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. at eleverne i samarbejde med læreren kan etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden Emner Nedenstående emner illustrerer hvilke områder, emner eller temaer, der arbejdes med i historie i 5. klasse. Desuden vil enkelte emner indgå i tværfaglige forløb især med dansk. Dette vil fremgå af køleskabsmodellen. Læsø Når man bliver voksen Kalmarunionen Columbus Reformationen Christian d. 4. Tidsfrise Undervisnings- og arbejdsform Arbejdsformerne i undervisningen vil veksle mellem fælles-, team- og individuelt arbejde. Ligeledes vil der være projektlignende forløb. Evaluering Evalueringen i historie vil foregå gennem iagttagelse, samtale om, genfortælling og fortolkning af gennemgået stof samt afklaring af begrebsforståelse og sammenhænge gennem drama og leg. Endvidere vil evalueringen også foregå gennem skriftlige opgaver, portefølje og aktiviteter som quiz og byt samt spil. Materialer: Ind i historien 5. klasse, de små fagbøger, udvalgte film, særlige sider på internettet, egne materialer, udvalgte emnekasser fra skolebiblioteket, evt. gæstelærer.

19 Der tages forbehold for ændringer. Kristendom Undervisningen vil tage udgangspunkt i de hensigter og retningslinjer, der er opstillet for faget (Nye Fælles Mål 2009) Mål I femte klasse vil vi bygge videre på den grundviden, eleverne har tilegnet sig i klasse. Målet med undervisningen er, at den enkelte elev med udgangspunkt i kristendommen kan forholde sig til den religiøse dimension i hverdagen og forstår, at den har betydning for den enkeltes livsopfattelse også i forholdet til andre. Endvidere skal undervisningen være med til at give den enkelte elev et grundlag for stillings- og ansvartagen over for sig selv, medmennesket og naturen. Med udgangspunkt i dette understøttes endvidere elevernes alsidige personlige udvikling. Der arbejdes bl.a. med følgende emner og problemstillinger: Munke og klostre Hvornår er man lykkelig? Lignelser Hjælp/at hjælpe Døden Sandhed Symboler Reformationen Materialer Der arbejdes hovedsageligt med materialerne: Liv og Religion og Os og Kristendom. Ligeledes inddrages eget materiale, og der vil blive arbejdet tværfagligt især med dansk og historie, når dette er relevant. Vi vil desuden inddrage relevant brug af medier som film og særlige sider på internettet samt eventuelt en gæstelærer.

20 Arbejds- og undervisningsmetoder: I kristendom vil samtalen, læsning og bearbejdning af tekster stå centralt i undervisningen. Derudover inddrages varierede arbejdsmetoder som fælles-, individuelt- og teamarbejde. Der arbejdes også med opgaver som dramatisering, sang, tegning og evt. andre relevante arbejdsmetoder. Evaluering Evalueringen i kristendom foregår gennem samtale, iagttagelse, arbejdet med portefølje, skriftlige opgaver, dramatisering med mere. Musik Musik er et oplevelses- og udtryksfag. Dette vil være udgangspunktet for musikundervisningen på 5. årgang. Det er vigtigt, at alle yder til fællesskabet. Undervisningen vil blive tilrettelagt strukturelt i et åbent lokale, men også med det for øje, at der ud af organiseret kaos kan opstå mange kreative ting. Sammenspil Når vi arbejder med sammenspil, har vi en enestående mulighed for at bruge alle de ting, vi har lært om musik. Det er meget vigtigt, at alle lytter til hinanden og opfatter sig selv som en del af en helhed. Dermed er det også et stort socialt ansvar at spille sammen musikken bliver kun god, hvis alle yder deres bedste til fællesskabet. Derudover skal man ofte aflæse små noder, tekster, akkordskemaer og formskemaer; bruge det fælles fagsprog, vi har lært igennem undervisning. Musikhistorie Vi har tidligere arbejdet med især den klassiske musiks historie. I 5. klasse kommer vi også til at arbejde en del med den rytmiske musiks historie. Vi skal arbejde med et udvalg af kunstnere. Lytte til deres musik og høre om deres historie. Sammen vil vi sætte dem ind i en tidslinie, så eleverne får indsigt i musikkens historiske udvikling. Vi vil også i år lytte til og tale om klassisk musik, da eleverne ofte ikke af sig selv får oplevelser med klassisk musik.

21 Teori I musik er det vigtigt at kunne tale med om taktarter, A, B og C-stykker, forskellige instrumenters rolle o.l. Det kan også være en stor fordel at kunne notere og læse musik på forskellige måder. Vide, at der er forskel på en akkord og en tone. Derfor skal vi igen i 5. klasse løbende arbejde med teorien bag musikken. Skabende arbejde Musik skal opleves og kreeres. Løbende vil elevernes egne ideer til arrangementer o.l. blive taget alvorligt og fremhævet som en måde at være skabende på. Ligeledes skal eleverne i en periode selv være de kreative. Ud fra nogle små oplæg skabe egne musikalske værker. Her vil det være oplagt at inddrage it i større eller mindre grad. Vokalarbejde Tidligere har vi arbejdet med at synge ostinatkor og kanon. I år skal vi forsøge os med nogle enkle andenstemmer. Ligeledes skal vi stadig arbejde med stemmens udtryk. Dette vil være et løbende arbejde som en naturlig del af al musikundervisning. Stomp Rytmikken kommer i centrum og bevægelse til musik. Vi spiller på spande, koste, rør, flasker, kroppen osv. Når man laver stomp, er det meget tydeligt, at musik bygges op af enkeltdele. Stomp styrker rytmikken, koordinationsevnen og forståelsen for musik. Håndarbejde Overordnede mål Årsplanen er udarbejdet på grundlag af fælles mål for faget. Formålet med undervisningen er at eleverne får indsigt i og tilegner sig færdigheder og kundskaber inden for skabende og håndværksmæssig fremstilling. Desuden skal de tilegne sig relevante fagudtryk samt viden om materialer, redskaber og maskiner. Værksteder

22 Vi vil introducere værksteder i håndarbejde. Der vil således løbende være forskellige værksteder, som eleverne kan vælge. I værkstederne arbejder eleverne selvstændigt med metoder, de kender. Det kan være forskellige former for snoreteknikker snor på papplade, slentre, sno, flette, knytte håndsyning posevæsner, dyr, brocher, bolde osv. Målene med værkstederne er: At eleverne kan arbejde selvstændigt, så læreren frigives til at hjælpe en anden elevgruppe At eleverne øver teknikker, som de tidligere er blevet præsenteret for At eleverne ikke skal vente så meget, men kan arbejde videre på eget initiativ At eleverne får mulighed for større selvbestemmelse og kreativ frihed Sociale mål og adfærd i lokalet Undervisningen skal bære præg af en positiv og engageret tilgang til faget, således at eleverne får mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og personligt engagement. Eleverne skal tage hensyn til og hjælpe hinanden, da vi er mange om at dele maskiner, redskaber og materialer. Undervisningen organiseres til tider i små grupper eller par for at inspirere hinanden, dele ideer og hjælpe hinanden. Vi lægger vægt på, at lærer og elever taler anerkendende til hinanden og om hinandens produkter. Tværfagligt samarbejde Vi samarbejder løbende med årgangens lærere og arbejder tværfagligt i forbindelse med årgangens tur til Læsø. Evaluering Der evalueres mundtligt og skriftligt i forbindelse med emnerne. Dele af den skriftlige evaluering inddrages i portefølje. Løbende evaluering også via udstillinger og præsentation af arbejdsprocesser og produkter. Begyndelse og afslutning af timerne For at tilstræbe ro, struktur og overblik for eleverne begynder timerne med en fælles samtale. Her introduceres nye emner og teknikker samt gøres status over elevernes arbejdsproces. Der foreligger en skriftlig instruktion samt opslagstavle med skabeloner, teknikker og eksempel på færdigt produkt til hvert emne. Timerne afsluttes med fælles oprydning, hvor alle hjælper hinanden, til hele lokalet er ryddet og fejet. Der udarbejdes evt. en dukseplan til oprydning af forskellige områder og fejning,

Sociale mål for 5. årgang

Sociale mål for 5. årgang Vi i teamet lægger vægt på et tæt samarbejde omkring alle opgaver i relation til undervisningen af børnene på 5. årgang. Vi vægter højt, at børnene trives og har det godt med hinanden, både i de enkelte

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen 2010-11 9. klasses årsplan Turen går til Beitostølen HJ, HL, JØ, KS OG TT Rønbækskolen 27-08-2010 Samarbejdsaftale for 9. årgang 2009/10 Teamet: Teamet består af JH, HL, JØ, KS og TT Forventninger: Vi

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Forældre som ressource i en anerkendende skolekultur

Forældre som ressource i en anerkendende skolekultur Forældre som ressource i en anerkendende skolekultur Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om skolen... 4 Aktive Forældre... 4 Beskrivelse af udviklingsarbejde... 5 Forældre som ressource... 7 Udvikling af en

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere