ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz"

Transkript

1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Årsplan 5. årgang ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz Rønbækskolen xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrt yuiopasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiop

2 Indhold Forord... 3 Lærerteamet... 3 Tværfaglighed samt arbejde på tværs af klasserne... 4 Lektiecafé... 4 It i undervisningen... 5 Børn med læsevanskeligheder... 5 Elevmedbestemmelse... 5 Evaluering... 5 Fokuspunkter - fællesskab, værdier og trivsel... 6 Dansk... 8 Dansk som andetsprog... 9 Matematik Engelsk Historie Kristendom Musik Håndarbejde Sløjd Billedkunst Idræt Natur/teknik

3 Forord I det følgende kan der læses om ideer og planer for undervisningen på 5. årgang i skoleåret Lærerne på årgangen har i fællesskab udarbejdet årsplanen, og den bygger på Fælles Mål I forlængelse heraf er årsplanen et arbejdsredskab, som kan sikre, at målene for de enkelte fag efterkommes, samt at årgangens ressourcer udnyttes bedst muligt. Ligeledes giver årsplanen et overblik for såvel medarbejdere på skolen som forældre. Lærerteamet Lærerteamet omkring 5. årgang ser for skoleåret således ud: 5.a Henrik Øllgård Olsen (HO) Dansk, musik Signe Frederiksen (SF) Håndarbejde Grethe Højgaard (GN) Matematik Theresa Knudsen (TK) Natur/teknik Svenning Tagmos (ST) Historie Ane Keller Jensen (AJ) Billedkunst Mie Bundgård (MB) Engelsk Kasper Andersen (KA) Idræt Mads Skou Rasmussen (MR) Sløjd 5.b Malene Højen (MH) Jakob Ørberg (JA) Svenning Tagmos (ST) Henning Høegholm (HH) Henrik Øllgård Olsen (HO) Signe Frederiksen (SF) Anna Kirstine Dircks (AK) Dansk, historie, kristendom Sløjd Matematik, natur/teknik Engelsk Musik Håndarbejde Billedkunst 1

4 Karina Højholt Larsen (KL) Idræt 5.c Henning Høegholm (HH) Jeanette Würtz (JW) Svenning Tagmos (ST) Anne Lise Hess (AH) Henrik Øllgård Olsen (HO) Ane Keller Jensen (AJ) Kira Schwartz (KS) Dansk Engelsk, historie, kristendom, sløjd Matematik, natur/teknik Håndarbejde Musik Billedkunst Idræt 5.d Anette Brøchner (AB) Grethe Højgaard (GN) Jeanette Würtz (JW) Theresa Knudsen (TK) Henrik Øllgård Olsen (HO) Lena Frank (LF) Ane Keller Jensen (AJ) Dansk Matematik Engelsk, historie, kristendom, sløjd Natur/teknik Idræt, musik Håndarbejde Billedkunst Tværfaglighed samt arbejde på tværs af klasserne Vi vil fortsat periodevis arbejde med emner på tværs af klasserne og især i de åbne uger. Blandt andet arbejdes der tværfagligt med emnerne: Læsø, naturfagsmaraton, døden, fysisk og psykisk sundhed, social pejling, projektopgaven, når jeg bliver voksen samt reformationen. Det fremgår af køleskabsmodellen hvilke fag, der er i spil i det tværfaglige arbejde. Lektiecafé På årgangen bruger vi ressourcetimer på at have lektiecafé flere dage om ugen. Alle klasser har mulighed for at benytte lektiecafeen. Ligeledes laves der aftaler med forældre om hvilke elever, der skal deltage i lektiecafeen. Tiltaget tages løbende op til evaluering.

5 It i undervisningen Som led i Rønbækskolens it-indsats tildeles mellemtrinnet en række bærbare computere. Dette giver os bedre vilkår for at integrere it i undervisningen. På årgangen ønsker vi at undervise med og i it. Eleverne undervises i it-mæssige færdigheder, såsom brugen af og muligheder indenfor forskellige programmer. Ligeledes benyttes it i tilegnelsen af nyt stof for eksempel. To elever på årgangen blev i foråret 2010 udstyret med it-rygsæk og undervist i brugen heri på Læsekompetencecenteret. Ligeledes deltog flere lærere fra teamet i undervisningen. I skoleåret 2010 bruger teamet ressourcetimer på at fastholde eleverne i udvikling af at bruge deres it-rygsæk. På sigt ønsker teamet, at alle børn på årgangen får gavn og glæde af it-kompenserende programmer. Børn med læsevanskeligheder I morgenbåndet fra skolestart til efterårsferie fokuseres der på læsning. Børn med læsevanskeligheder læser en til to gange om ugen højt med en voksen, hvor læsestrategier og begrebsforståelse øves. Desuden fokuseres der på hele årgangen på faglig læsning i alle fag. Endvidere bruges nogle af årgangens ressourcetimer på at styrke børn med læsevanskeligheder blandt andet ved hjælp af inddragelse af it som beskrevet ovenfor. Elevmedbestemmelse På årgangen arbejdes der med elevbestemmelse på flere niveauer blandt andet i forhold til gruppedannelser, valg af emner, indhold og underemner, projektarbejde, udvalgsarbejde i forhold til årgangens fokuspunkter, elevrådsarbejde samt evalueringsformer. Evaluering Evalueringen af undervisning og indsatsområder foregår ved hjælp af forskellige metoder alt efter forløb og faglige mål. Blandt andet bruges logbog, portefølje, målcirkler, fotodokumentation, videooptagelser, skriftlig evaluering, elevsamtaler, elevplaner, iagttagelser samt mundtlig evaluering på klassen. Evaluering af undervisningsmiljøet samt årgangens fokuspunkt foregår hovedsageligt gennem iagttagelser, fælles samtale og skriftlige undersøgelser.

6 Fokuspunkter - fællesskab, værdier og trivsel Status I Folkeskolens formål, 1 stk. 3, står der: Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Vi havde i skoleåret øget fokus på årgangens fællesskabsfølelse og værdier. Der blev arbejdet med fællesskab og værdier i både de enkelte klasser og på hele årgangen. Vi arbejdede desuden med drenge- og pigegrupper. Vi ser nu en mere homogen gruppe af elever. Vi ser elever, som leger på tværs af klasser, og det er vores indtryk, at eleverne føler større fællesskab med hinanden og ansvar for hinanden. Dette vil vi arbejde videre på i skoleåret Vores fokus vil i dette skoleår fortsat ligge omkring fællesskab og værdier, men også på den enkelte elevs trivsel. I dette arbejde indgår en del af årgangens ressourcetimer. Mål Øget indsigt i, hvad fællesskab er At den enkelte elev føler sig som en del af klassens/årgangens fællesskab Øget ansvarlighed overfor hinanden, inventaret og omgivelserne Mere ro i klasserne Et miljø, hvor udelukkelse og mobning har dårlige vilkår At eleverne får redskaber til at løse konflikter At eleven kan acceptere andres mindre stærke sider; at alle i gruppen skal være med og have mulighed for at yde en præstation At den enkelte elev er i stand til at fungere som en social faktor i klassens liv Større elevmedbestemmelse Indhold Sociale lege Klasseundervisning Lejrskole

7 Film Drama Fællesmøder Deltagelse i undervisningsmiljøundersøgelsen i efteråret 2010 Værdidag Elevrådsarbejde Arbejde med psykisk og fysisk sundhed Arbejde med præpubertet og pubertet Social pejling Tiltag I samarbejde med eleverne udarbejdes der mål for klassen, den enkelte og for årgangen Den enkelte elev laver personligt mål for, hvordan han/hun kan bidrage til klassens/årgangens trivsel og fællesskab Arbejde videre med brug af konflikttrappen Øvelser i samarbejde Arbejde med det verbale sprog Der gøres brug af ressourcetimer i den klasse eller hos de elever, hvor der er behov for en ekstra indsats Det videre arbejde med undervisningsmiljøundersøgelsen tilrettelægges efter undersøgelsen Arbejde videre med klasseregler og årgangens trivselsregler fælles og i udvalg. Tegn At eleverne viser indsigt i, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab At eleverne føler sig som en del af et fællesskab At eleverne i leg og samtale viser, at de kan samarbejde Mindre mobning Evaluering Teamet evaluerer hver måned på et teammøde Årgangen evaluerer hver måned på fællesmøde

8 Dansk Status Eleverne har haft dansk i 4 år. Ca. 80 % af disse lever op til kravene i Fælles mål med hensyn til læsning. Vurderingen er foretaget på baggrund af skolens læse- og staveprøver. For de elever, som ikke lever op til kravene, er der igangsat særlige tiltag, som fortsætter. Undervisningen varetages dels af teamets lærere på små hold om morgenen samt under værkstedsarbejde dels af lærere fra specialcenteret. Ca. 3 % af eleverne på årgangen har dansk som 2. sprog. Dette er beskrevet særskilt i årsplanen. Mål Vi arbejder ud fra Fælles Mål Da det er vores erfaring, at mange elever især drenge mister lysten til at læse netop i klasse, vil vi arbejde aktivt med at fastholde læseglæden. Tiltag I det daglige arbejde med dansk, vil vi: Arbejde oplevelsesorienteret. Lave praktiske/fysiske aktiviteter. It er naturlig del af undervisningen. Derudover skal alle elever igennem kurser i udvalgte programmer. Arbejde med forskellige teksttyper, nyere, ældre, noveller og forskellige genrer (se køleskabsmodellen). Film og medier vil også blive inddraget. Arbejdsformerne er klasseundervisning, enkelt-, par- eller gruppearbejde samt værkstedsundervisning til træning og videreudvikling af indlært stof. Desuden arbejde på tværs af klasserne, når det er funktionelt. Arbejde med samtale, fremlæggelse/mundtlig fremstilling, fortælling, genfortælling og aktiv lytning, som er centrale områder for den mundtlige dimension i faget det talte sprog. Arbejde videre med digitale programmer, for elever med særlige behov. Arbejde med mål både personlige og fælles mål for klassen. Tidsplanen for emnerne/områderne samt tværfaglige forløb fremgår af køleskabsmodellen, og 2

9 målene med de enkelte emner kan ses i emneoversigten. Tegn Elever der har bevaret læseglæden og skrivelysten Elever som kan og vil bruge de digitale medier Elever som kan forstå og bearbejde tekster Elever som er i stand til at perspektivere Elever som kan udarbejde egne personlige mål samt reflektere over disse Elever som kan bruge sproget aktivt og nuanceret og skelne mellem hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig sprogbrug Elever som i høj grad staver korrekt Elever der kan forholde sig til forskellige medier (film, reklamer, mm) Elever der stiller krav til eget arbejde Elever der i høj grad bruger korrekt tegnsætning Evaluering Løbende gennem samtaler fælles på klassen og individuelt Opfølgning på brainstorm efter hvert emne/område Opfølgning på elevernes personlige mål Læsetest Stavetest Eleverne afholder selv en stor del af forældresamtalen - her inddrages porteføljemappen. Ligeledes evaluerer eleverne på egne og fælles mål for de enkelte forløb. Porteføljemappen skal fungere som refleksionsmappe. Eleverne skal argumentere for, hvorfor de udvalgte produkter er i mappen. Dansk som andetsprog Status På nuværende tidspunkt har vi to tosprogede elever på 5. årgang. En fra Afghanistan og en fra Gambia. De er begge en god og integreret del af elevgruppen. De får begge lektioner fra sprogstøttecenteret.

10 Mål De tosprogede skal klare sig på samme niveau som de etsprogede børn. De tosprogede skal være stolte af deres oprindelse og kultur. Ligeledes skal de føle sig som en accepteret og naturlig del af skolens fællesskaber. Det er vores mål, at alle elever udvikler interkulturel kompetence og forståelse. Tiltag På årgangen er vi opmærksomme på, at dansk som andetsprog er en dimension i alle fagene. Inden nye emner påbegyndes, arbejder vi aktivt med forforståelse. Dette støtter ikke kun de tosprogede elever, men også i høj grad de lidt svagere etsprogede elever. Et aktivt arbejde med ordforråd På 5. årgang arbejder vi med dansk som andetsprog som en integreret del af fagene. Vi er opmærksomme på, at alle fag er sprogfag. Når nye emner introduceres, gennemgås selvfølgelig de nye begreber, men også de ord, som eventuelt kan have en ny betydning i sammenhængen. Ligeledes er vi opmærksomme på gråzoneord. Gråzoneord er ord, man ikke normalt tænker som nye ord, og som derfor ikke bliver forklaret. Mange af disse ord bruges hovedsageligt i skolen og er derfor ikke en aktiv del af de tosprogede elevers ordforråd. Både i valg af materialer og tekster er det vores hensigt at tage hensyn til, at vi har elever fra flere forskellige kulturer. I de nye fælles mål er der lagt ekstra fokus på de tosprogede elevers læseindlæring. Derfor tilbyder vi bl.a. morgenlæsning til alle, der har behov, og vi har et tæt samarbejde med sprogstøttecenteret og specialcenteret. Tegn Vores tosprogede elever klarer sig godt fagligt og socialt. Udviser stolthed og en lyst til at fortælle om deres baggrund og kultur. Alle elever på årgangen viser accept og forståelse for, at der er forskellige måder at se verden på.

11 Evaluering Test og den daglige undervisning vil vise, om de tosprogede elever klarer sig fagligt. Vi vil i teamet og på årgangen mundtligt evaluere fællesskabsfølelsen. Elevsamtaler vil også vise, hvorvidt de tosprogede elever føler sig tilpas på skolen. Matematik Formål Formålet med matematikundervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Endvidere at hver enkelt elev bliver så god til matematik som muligt. Det vil vi nå ved at arbejde med klassernes faglige mål, elevernes forskellige læringsstile, ansvarlighed og målfastsættelse for den enkelte elev. Målene for eleverne efter 5. klasse er: Tal og algebra Kende til hele tal, decimaltal og brøker Kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter Benytte hovedregning, overslag samt skriftlige udregninger Anvende lommeregner og computer til udregninger Arbejde med optælling og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter Kende til eksempler på brug af variable, (formler, simple ligninger og funktioner) Regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge Kende til koordinatsystemet, og herunder sammenhængen mellem tal og tegning Geometri Benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen Undersøge og beskrive figurer og mønstre Kende til grundlæggende begreber som vinkler og parallelitet Arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse Måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer

12 Tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer Matematik i anvendelse Vælge og benytte regnearterne i forskellige sammenhænge Anvende og forstå enkle matematikfaglige udtryk Anvende tal, grafisk afbildning og statistik til løsning af matematiske problemstillinger fra dagliglivet Beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer Arbejde med tilfældighed og chance Kommunikation og problemløsning Kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer Opstille hypoteser og afprøve, samt korrigere disse Samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning Beskrive løsningsmetoder mundtligt og skriftligt Specifikke arbejdsområder i 5. klasse Tabeller og gange med flercifret tal samt decimaltal Division Statistik Diagrammer Handelsregning Vinkler Decimaltal Areal Brøkregning Sandsynlighed Brug af passer Symmetribegrebet Geometri (cirkler, kvadrater, trekanter og andre polygoner) Enkle funktioner

13 Koordinatsystemet Målestoksforhold Regneark på computer Ligninger Rumfang Procent Tværfaglighed Vi skal til Læsø på lejrskole, derfor er Læsø vores tværfaglige emne. Under emnet Læsø vil vi behandle koordinatsystemet og målestoksforhold. Materialer Grundbog: Fællesbog Faktor i femte af Silla Balzer Petersen og Arne Mogensen. Til bogsystemet hører en kopimappe, som også vil blive benyttet. Derudover vil der blive suppleret med andre materialer. For at anskueliggøre problemer og inspirere til løsninger vil vi i klassen arbejde med forskellige konkrete materialer som centicubes, spil, vinkler, lommeregnere, målebånd, geometriske figurer m.m. Organisationsformer Opbygningen af de enkelte undervisningstimer vil variere alt efter emner og behov, men der vil i høj grad blive arbejdet efter følgende: For at eleverne får et fælles udgangspunkt, en fælles viden samt oplever klassen som et fællesskab, vil timerne næsten altid begynde med en fælles aktivitet. Det kan være repetition af lært stof, en leg eller et spil, regne fælles på tavlen, gennemgang af nyt stof m.m. Herefter vil eleverne arbejde i grupper eller individuelt. Der lægges vægt på, at hver enkelt elev får opgaver, der er udfordrende og rammer det niveau, som eleven er på men inden for det fælles emne. Derfor vil alle elever i klassen ikke altid arbejde med samme opgave. Den enkelte elev får mulighed for at bruge og videreudvikle egne algoritmer, og der arbejdes fortsat meget grundigt med den dybere forståelse for matematik, da den er grundlæggende for den videre begrebsdannelse. Eleverne vil også komme til at arbejde i forskellige værksteder, der skal hjælpe dem til at få bearbejdet det stof, som de har arbejdet med i det gennemgåede stof. Computeren skal

14 løbende have en central rolle i arbejdet med træning, problemløsning, statistik samt eksperimenterende og undersøgende matematik. Lektier Eleverne vil oftest have lektier for i matematik, men mængden vil variere. Det vil primært være træningsopgaver, som eleverne enten laver i hæftet eller på kopiark. Også her kan både mængde og opgave variere fra elev til elev. Eleverne vil opleve, at mængden af lektier vil blive øget i løbet af året. Dette er en nødvendighed, da der kun er fire ugentlige matematiktimer. Evaluering Der evalueres løbende i den daglige kontakt med eleven, retning af opgaver og brug af bogsystemets materialer. Efter hvert forløb skal hver elev evaluere, hvor langt man er nået i forhold til de opstillede mål. Desuden skal man prøve at fastholde kernepunkterne i det, vi har gennemgået i opgaver/sider til elevmappen. Det er ment som en hjælp til at synliggøre, hvor det går godt, og hvor der skal arbejdes lidt mere/anderledes. Eleverne skal mundtligt vise deres matematiske forståelse og anspores til at reflektere over matematiske forhold. Engelsk Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. (Faghæfte 2 engelsk nye fælles mål). Materialer I løbet af skoleåret vil vi primært arbejde ud fra bogsystemerne: Bluecat Storybook + arbejdsbog Abracadabra 2 + textbook Desuden inddrages følgende materialer: Engelske film Små projektarbejder Grammatikark

15 Oversættelser Kommunikationslege til indøvning af gloser/grammatik og for at have det sjovt sammen Musik lytte, læse, oversætte og forstå Små videosekvenser Værksteder, fx: Kopiark/opgaveark med indsætningsøvelser, krydsord, wordsearch osv. Frilæsning af små engelske romaner og noveller Små skriftlige opgaver Spil Rollespil/dramatisering Kommunikationslege Diverse Undervisningen I den daglige undervisning vil de hørte, læste samt sete tekster danne udgangspunkt for samtalen på engelsk. Samtalen berører både teksternes indhold og de associationer, som udspringer af teksten og snakken. Rammen for det skriftlige arbejde udgøres hovedsageligt af de temaer, der arbejdes med. Herved støtter det skriftlige arbejde op om det mundtlige og opleves som en integreret del af undervisningen. Elementer af rollespil, dramatisering, meddigtning og sangaktiviteter vil indgå i det sproglige arbejde. Værkstedsarbejdet vil indeholde par- og teamsamarbejde samt individuelle forløb. Undervisnings- og arbejdsform Arbejdsformerne i undervisningen vil veksle mellem fælles-, team- og individuelt arbejde. Undervisningssprog Sproget i undervisningen er hovedsageligt engelsk. Dette betyder for eksempel at henvendelser til hinanden så vidt muligt foregår på engelsk. Der arbejdes på at etablere en tryg og tillidsfuld klassekultur, hvor eleverne tør udtrykke sig, også tør begå fejl og forhåbentligt får en oplevelse af, at kommunikationen på et fremmedsprog kan lykkes, hvis man bruger det sprog, man har, på en kreativ måde.

16 Elevernes alsidige personlige udvikling Engelskundervisningen i 5. kl. bidrager til at udvikle elevernes personlige, kulturelle og folkelige bevidsthed. Herved opnås en oplevelse af at være del af et globalt samfund, som de på nuværende tidspunkt i nogen grad kan forstå og kommunikere med ved hjælp af deres engelskkundskaber. I forlængelse heraf skal eleverne introduceres til engelsksprogede lande og kulturer, og herved gives der mulighed for en øget mellemfolkelig forståelse. Centralt står elevernes nysgerrighed for det fremmede og anderledes, der søges pirret. Evaluering Samtalen med den enkelte elev i den daglige undervisning danner fortrinsvis udgangspunkt for evalueringen. I forlængelse heraf bevidstgøres eleverne om deres udvikling gennem iagttagelser, skriftlige opgaver, portefølje og målcirkler. Mål Fra Fælles mål læseplanen for klasse er der udvalgt følgende: 1. Kommunikative færdigheder: Lytte, bl.a. til forskellige varianter af det engelske sprog Tale engelsk gennem bl.a. rollespil, par- og gruppeaktiviteter Mundtlig fremstilling, fx referater Uddrage information fra forskellige billeder Træne læsefærdighed v.h.a. forskellige teksttyper, fx sangtekster Skrive i form af breve, beskrivelser og meddelelser 2. Sprog og sprogbrug: Elevernes nysgerrighed er udgangspunkt for arbejdet med sproglig opmærksomhed Udbygning af ordforråd Ord og vendinger Udtale, rytme, intonation, stavning og grammatik har stor betydning for at kommunikationen lykkes. Forholdet mellem sprogets form og dets funktion. 3. Sprogtilegnelse: Eleverne skal arbejde med at: Anvende strategier, der fremmer mundtlig kommunikation

17 Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning Anvende læsestrategier Anvende computeren til kommunikation Anvende ordbøger og andre hjælpemidler 4. Grammatiske færdigheder: få kendskab til: Udsagnsordene i nutid/datid/førnutid. Regelmæssig og uregelmæssig bøjning. Omskrivning med to do. Sammentrækninger. Tillægsord og gradbøjning af disse. Forholdsord. Stedord. Uregelmæssige navneord. There is /there are. 5. Kulturkendskab vide noget om levevilkår, dagligliv og normer i fx. Storbritannien og USA Årsplanen er udarbejdet med forbehold for ændringer og skred i tidsplanen. Historie De hensigter og retningslinjer, der er opstillet for faget historie i undervisningsministeriets Nye fælles mål vil danne udgangspunkt for undervisningen i historie. I historie i 4. klasse fik eleverne kendskab til: Tutankhamon og det gamle Egypten, børn gennem tiden, Grønland, tidsfrise, Solvognen og bronzealderen, Kejser Augustus og det gamle romerrige, Absalon og Christian d. 4. Formål for historie i 5. klasse Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdagsog samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie. Endvidere bidrager historieundervisningen i 5. kl. til at udvikle elevernes personlige, kulturelle og folkelige bevidsthed. Særligt understøttes elevernes oplevelse af at være del af et globalt samfund med en datid, samtid og fremtid, som de med deres erhvervede viden og refleksion kan navigere i. Underliggende er elevernes nysgerrighed for det fremmede, som søges pirret. Delmål at eleverne kan gengive historiske fortællinger fra dansk historie at eleverne kan fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv

18 at eleverne kan opsøge viden om fortiden i forskellige medier at eleverne kender til livsvilkår i andre kulturer at eleverne kan skelne mellem fortid og nutid samt se sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. at eleverne i samarbejde med læreren kan etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden Emner Nedenstående emner illustrerer hvilke områder, emner eller temaer, der arbejdes med i historie i 5. klasse. Desuden vil enkelte emner indgå i tværfaglige forløb især med dansk. Dette vil fremgå af køleskabsmodellen. Læsø Når man bliver voksen Kalmarunionen Columbus Reformationen Christian d. 4. Tidsfrise Undervisnings- og arbejdsform Arbejdsformerne i undervisningen vil veksle mellem fælles-, team- og individuelt arbejde. Ligeledes vil der være projektlignende forløb. Evaluering Evalueringen i historie vil foregå gennem iagttagelse, samtale om, genfortælling og fortolkning af gennemgået stof samt afklaring af begrebsforståelse og sammenhænge gennem drama og leg. Endvidere vil evalueringen også foregå gennem skriftlige opgaver, portefølje og aktiviteter som quiz og byt samt spil. Materialer: Ind i historien 5. klasse, de små fagbøger, udvalgte film, særlige sider på internettet, egne materialer, udvalgte emnekasser fra skolebiblioteket, evt. gæstelærer.

19 Der tages forbehold for ændringer. Kristendom Undervisningen vil tage udgangspunkt i de hensigter og retningslinjer, der er opstillet for faget (Nye Fælles Mål 2009) Mål I femte klasse vil vi bygge videre på den grundviden, eleverne har tilegnet sig i klasse. Målet med undervisningen er, at den enkelte elev med udgangspunkt i kristendommen kan forholde sig til den religiøse dimension i hverdagen og forstår, at den har betydning for den enkeltes livsopfattelse også i forholdet til andre. Endvidere skal undervisningen være med til at give den enkelte elev et grundlag for stillings- og ansvartagen over for sig selv, medmennesket og naturen. Med udgangspunkt i dette understøttes endvidere elevernes alsidige personlige udvikling. Der arbejdes bl.a. med følgende emner og problemstillinger: Munke og klostre Hvornår er man lykkelig? Lignelser Hjælp/at hjælpe Døden Sandhed Symboler Reformationen Materialer Der arbejdes hovedsageligt med materialerne: Liv og Religion og Os og Kristendom. Ligeledes inddrages eget materiale, og der vil blive arbejdet tværfagligt især med dansk og historie, når dette er relevant. Vi vil desuden inddrage relevant brug af medier som film og særlige sider på internettet samt eventuelt en gæstelærer.

20 Arbejds- og undervisningsmetoder: I kristendom vil samtalen, læsning og bearbejdning af tekster stå centralt i undervisningen. Derudover inddrages varierede arbejdsmetoder som fælles-, individuelt- og teamarbejde. Der arbejdes også med opgaver som dramatisering, sang, tegning og evt. andre relevante arbejdsmetoder. Evaluering Evalueringen i kristendom foregår gennem samtale, iagttagelse, arbejdet med portefølje, skriftlige opgaver, dramatisering med mere. Musik Musik er et oplevelses- og udtryksfag. Dette vil være udgangspunktet for musikundervisningen på 5. årgang. Det er vigtigt, at alle yder til fællesskabet. Undervisningen vil blive tilrettelagt strukturelt i et åbent lokale, men også med det for øje, at der ud af organiseret kaos kan opstå mange kreative ting. Sammenspil Når vi arbejder med sammenspil, har vi en enestående mulighed for at bruge alle de ting, vi har lært om musik. Det er meget vigtigt, at alle lytter til hinanden og opfatter sig selv som en del af en helhed. Dermed er det også et stort socialt ansvar at spille sammen musikken bliver kun god, hvis alle yder deres bedste til fællesskabet. Derudover skal man ofte aflæse små noder, tekster, akkordskemaer og formskemaer; bruge det fælles fagsprog, vi har lært igennem undervisning. Musikhistorie Vi har tidligere arbejdet med især den klassiske musiks historie. I 5. klasse kommer vi også til at arbejde en del med den rytmiske musiks historie. Vi skal arbejde med et udvalg af kunstnere. Lytte til deres musik og høre om deres historie. Sammen vil vi sætte dem ind i en tidslinie, så eleverne får indsigt i musikkens historiske udvikling. Vi vil også i år lytte til og tale om klassisk musik, da eleverne ofte ikke af sig selv får oplevelser med klassisk musik.

21 Teori I musik er det vigtigt at kunne tale med om taktarter, A, B og C-stykker, forskellige instrumenters rolle o.l. Det kan også være en stor fordel at kunne notere og læse musik på forskellige måder. Vide, at der er forskel på en akkord og en tone. Derfor skal vi igen i 5. klasse løbende arbejde med teorien bag musikken. Skabende arbejde Musik skal opleves og kreeres. Løbende vil elevernes egne ideer til arrangementer o.l. blive taget alvorligt og fremhævet som en måde at være skabende på. Ligeledes skal eleverne i en periode selv være de kreative. Ud fra nogle små oplæg skabe egne musikalske værker. Her vil det være oplagt at inddrage it i større eller mindre grad. Vokalarbejde Tidligere har vi arbejdet med at synge ostinatkor og kanon. I år skal vi forsøge os med nogle enkle andenstemmer. Ligeledes skal vi stadig arbejde med stemmens udtryk. Dette vil være et løbende arbejde som en naturlig del af al musikundervisning. Stomp Rytmikken kommer i centrum og bevægelse til musik. Vi spiller på spande, koste, rør, flasker, kroppen osv. Når man laver stomp, er det meget tydeligt, at musik bygges op af enkeltdele. Stomp styrker rytmikken, koordinationsevnen og forståelsen for musik. Håndarbejde Overordnede mål Årsplanen er udarbejdet på grundlag af fælles mål for faget. Formålet med undervisningen er at eleverne får indsigt i og tilegner sig færdigheder og kundskaber inden for skabende og håndværksmæssig fremstilling. Desuden skal de tilegne sig relevante fagudtryk samt viden om materialer, redskaber og maskiner. Værksteder

22 Vi vil introducere værksteder i håndarbejde. Der vil således løbende være forskellige værksteder, som eleverne kan vælge. I værkstederne arbejder eleverne selvstændigt med metoder, de kender. Det kan være forskellige former for snoreteknikker snor på papplade, slentre, sno, flette, knytte håndsyning posevæsner, dyr, brocher, bolde osv. Målene med værkstederne er: At eleverne kan arbejde selvstændigt, så læreren frigives til at hjælpe en anden elevgruppe At eleverne øver teknikker, som de tidligere er blevet præsenteret for At eleverne ikke skal vente så meget, men kan arbejde videre på eget initiativ At eleverne får mulighed for større selvbestemmelse og kreativ frihed Sociale mål og adfærd i lokalet Undervisningen skal bære præg af en positiv og engageret tilgang til faget, således at eleverne får mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og personligt engagement. Eleverne skal tage hensyn til og hjælpe hinanden, da vi er mange om at dele maskiner, redskaber og materialer. Undervisningen organiseres til tider i små grupper eller par for at inspirere hinanden, dele ideer og hjælpe hinanden. Vi lægger vægt på, at lærer og elever taler anerkendende til hinanden og om hinandens produkter. Tværfagligt samarbejde Vi samarbejder løbende med årgangens lærere og arbejder tværfagligt i forbindelse med årgangens tur til Læsø. Evaluering Der evalueres mundtligt og skriftligt i forbindelse med emnerne. Dele af den skriftlige evaluering inddrages i portefølje. Løbende evaluering også via udstillinger og præsentation af arbejdsprocesser og produkter. Begyndelse og afslutning af timerne For at tilstræbe ro, struktur og overblik for eleverne begynder timerne med en fælles samtale. Her introduceres nye emner og teknikker samt gøres status over elevernes arbejdsproces. Der foreligger en skriftlig instruktion samt opslagstavle med skabeloner, teknikker og eksempel på færdigt produkt til hvert emne. Timerne afsluttes med fælles oprydning, hvor alle hjælper hinanden, til hele lokalet er ryddet og fejet. Der udarbejdes evt. en dukseplan til oprydning af forskellige områder og fejning,

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Årsplan for 5. årgang 2011/2012

Årsplan for 5. årgang 2011/2012 Årsplan for 5. årgang 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Generel status og udvikling...s. 3 Skole-hjem-samarbejdet... s. 4 Den sociale årsplan.....s. 5 Elevernes alsidige personlige udvikling......s.

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Samsø Friskole Årsplan for mellemtrinnet skoleåret 14-15

Samsø Friskole Årsplan for mellemtrinnet skoleåret 14-15 Samsø Friskole Årsplan for mellemtrinnet skoleåret 14-15 Natur og Teknik 4.-5. kl. Uge 34 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43-47 Uge 48-51 Uge 51-1 Uge 2-6 Uge 7 Uge 8-11 Uge 12-13 Uge 14 Uge 15-19 Uge 20-25 Hvor

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Livet på mellemtrinnet

Livet på mellemtrinnet Livet på mellemtrinnet I det følgende vil vi i udpluk fortælle om livet på mellemtrinnet. Organisering Hellerup skole har 3 mellemtrinsområder, også kaldet hjemområder, som hver især huser børn fra 4.

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11.

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. August 2010 Vedr. årsplaner for skoleåret 2010-11 Kære forældre. Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Formålet med undervisningen i natur og teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Projektarbejde:

Læs mere

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Sociale mål for 5. årgang

Sociale mål for 5. årgang Vi i teamet lægger vægt på et tæt samarbejde omkring alle opgaver i relation til undervisningen af børnene på 5. årgang. Vi vægter højt, at børnene trives og har det godt med hinanden, både i de enkelte

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Sproginddragelse i matematikundervisningen Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Mål og fokusområder der skal indgå i planlægning og gennemførelse

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere