Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle"

Transkript

1 Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

2 Kapitel 1: Tal i hverdagen Eleven Tælle kan gætte Tal!!!* Fase 1: Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge/ Eleven har viden om enkle naturlige tal Algebra Fase 1: Eleven kan opdage systemer i figur- og / Eleven har viden om enkle figurog Repræsentation/symbolbehan dling Fase 1-3: Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer/ Eleven har viden om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer fornuftigt på antal kan bestemme antal ved at tælle Statistik Række-følge kan sætte tal i Fase 1: Eleven kan anvende rækkefølge tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger/ Eleven har viden om og efter tabeller og enkle diagrammer kan opdage systemer i kan sige hvilket tal, der kommer lige før Tal og ciffer kan navnet på et givent talsymbol kan skrive talsymboler efter diktat, så andre kan læse det kender forskel på tal og ciffer Lige og ulige kan afgøre om et tal/antal er lige eller ulige gætter fx på 13 ved 18 genstande tæller ved at pege på hver genstand bruger tællestrategier fx ølregnskab, grupperer og laver systemer, når der tælles mange bestemmer antal ved afkrydsning og aflæsning af søjlediagrammer placerer tal mellem 1-20 i rigtig rækkefølge indsætter manglende tal i en talrække siger fx at ved tallet 14 kommer13 lige før og 15 lige efter fortsætter talrækker med system i laver talrækker med system i til andre læser de fleste af tallene under 30 op, når de mødes i vilkårlig rækkefølge skriver ved diktat en stor del af de tocifrede tal under 30, selvom nogle tal spejles og rækkefølge af tiere og enere ikke er helt på plads siger fx, at 21 er et tal, der består af cifrene 1 og 2 afgør fx om der er et lige/ulige antal sko på et billede sætter ring omkring fx lige tal i en tilfældig række tal tegner fx en tegning med et ulige antal

3 Kapitel 2: Plus på spil Eleven + og = Regnestrategier!!!* Fase 1: Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal/eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal Plus-måder kan addere i Repræsentation/symbolbehandling kan bruger den sammenføjningssituationer Fase 1-3: Eleven kan anvende kommutative lov konkrete, visuelle og enkle kan addere i symbolske repræsentationer/ fortsættelsessituationer Eleven har viden om konkrete, kan skrive et tal som visuelle og enkle symbolske forskellige plusstykker repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer Problembehandling: Fase 1/2: Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer/ Eleven har viden om kendetegn ved undersøgende arbejde Fase 3: Eleven kan løse enkle matematiske problemer/ Eleven har viden om enkle strategier til matematisk problemløsning kan oversætte symbolet + til additionssituationer og omvendt kan oversætte symbolet = til resultatet af en regneoperation og omvendt kan anvende lommeregneren til additionsstykker Tier-venner kan finde 10 er-tiervenner i additionsstykker Den lille plustabel er sikker i den lille plustabel kan arbejde undersøgende siger plus/og/summen af ved oplæsning af additionsregnestykker siger lig med/giver/er ved oplæsning af resultatet af regnestykker skriver regnestykker med symbolerne + og = ud fra en situation/tegning skriver og løser plusstykker ud fra to-tre mængder med samme genstande ved at tælle og bruge tællematerialer fx centikuber bytter addender rundt efter hvad der er nemmest for eleven fx = skriver og løser plusstykker ved fortsat tælling fx ved at tælle videre fra det største tal på tallinjen/talrække eller ved at tælle videre ved pengebeløb fra den mønt med størst værdi skriver fx 5 = = = taster med sikkerhed symbolerne på lommeregner til kontrol af addition træne 10 er-vennerne ved fx vendespil, hvor 8 og 2 er stik regner fx hurtigt i hovedet ved at se at 4 og 6 er tiervenner og laver regnestykket om til = 17 regner hurtigt en sum (i talområdet 0-20) i hovedet fx afprøver fx systematisk kombinationer for at summen 15 fremkommer lodret, vandret og diagonalt med tallene fra 1-9

4 Kapitel 3: Byens former Tegne og kende figurer Dele og samle figurer Tælle indeni og rundt om Geometriske egenskaber og sammenhænge Fase 1: Eleven kan kategorisere figurer/ Eleven har viden om egenskaber ved figurer Geometrisk tegning Fase 1: Eleven kan beskrive egne tegninger af omverdenen med geometrisk sprog/ Eleven har viden om geometriske begreber Placeringer og flytninger Fase 1: Eleven kan beskrive objekters placering i forhold til hinanden/ Eleven har viden om forholdsord, der kan beskrive placeringer Måling!!!* Fase 3: Eleven kan sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal/ Eleven har viden om måleenheder for areal Hjælpemidler Fase 1-2: Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse/ Eleven har viden om konkrete materialer og redskaber Modellering Fase 1/2: Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik/ Eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer kan kategorisere, navngive og tegne geometriske figurer kan genkende geometriske figurer i hverdagen kan beskrive genstande fra hverdagen med sammensætning af geometriske figurer kan bygge, tegne og opdele figurer kan opdele polygoner i mindre figurer kan beskrive figurers opbygning og placering kan bestemme omkreds og areal af figurer med ikke standardiserede enheder tæller kanter på figurer for at kategorisere og tegne cirkler, trekanter, firkanter, femkanter og sekskanter navngiver geometriske figurer fx ved trækning af geobrikker tegner forskellige kvadrater og rektangler på prikpapir finder og optæller geometriske figurer i nærområdet opdeler polygoner i mindre figurer ved at forbinde vinkelspidser med linjestykker tegnet med lineal og geometriprogram eller ved at sætte elastikker på sømbræt bygger modeller af virkeligheden (fotos) i geometriske figurer med polygonværktøj og/eller geobrikker bygger i skjul en figur af geobrikker og beskriver for en kammerat opbygning og placering fx tag et lille kvadrat og læg ovenpå en cirkel tæller sig frem til areal og omkreds med ikke standardiserede enheder (antal tern indeni/antal små linjestykker rundt om) bygger forskellige figurer med samme omkreds

5 Kapitel 4: En tur i center - og = Regnestrategier!!!* Fase 1: Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal/eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal kan oversætte symbolet - til subtraktionssituationer og omvendt kan oversætte symbolet = til resultatet af en regneoperation og omvendt Algebra, Fase 1: Eleven kan opdage systemer i Minusmåder kan subtrahere i figur- og / Eleven har fjernesituationer (tage væk) viden om enkle figur- og Repræsentation/symbolbehandling Fase 1-3: Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer/ Eleven har viden om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer kan subtrahere i forskelssituationer (sammenligning) kan subtrahere i mangelsituationer (opfyldning) kan skrive et tal som forskellige minusstykker kan anvende lommeregneren til subtraktion siger minus/forskellen mellem ved oplæsning af subtraktionsregnestykker siger giver/er/lig med ved oplæsning af resultatet regnestykker skriver regnestykker med symbolerne - og = ud fra en situation/tegning skriver og løser minusstykker ud fra en mængde fx centikuber, hvor nogle fjernes eller ved at gå et antal skridt tilbage på en talrække skriver og løser minusstykker ved at sammenligne to bunker fx fjerne det samme fra hver bunke indtil den ene bunke er tom. skriver og løser minusstykker ved at fylde op fx på en tallinje tælles fra 15 til 19, hvilket er 4. skriver fx 5 = 8-3 = 9-4 = 5-0 taster med sikkerhed symbolerne på lommeregner til kontrol af subtraktionsstykker Den lille minustabel er sikker i den lille minustabel kan opdage systemer i regner hurtigt differensen, hvor minusenden (det første tal) er max.18 og det subtrahenden (andet tal) er mellem 0-9 fx 17 8 fortsætter talrækker med system i fx -2, -2, -2.

6 Kapitel 5: Indianere Symmetri Placeringer og flytninger Fase 2: Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri/ Eleven har viden om metoder til at fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri, herunder digitale værktøjer har viden om begrebet symmetri kan se symmetri kan tegne/bygge symmetrisk afgør om noget er symmetrisk eller ej tegner /farver symmetriske eller ikke symmetriske mønstre bygger symmetriske figurer med centikuber Symmetriakser Algebra Fase 1: Eleven kan opdage systemer i figur- og / Eleven har viden om enkle figur- og Mønstre Ræsonnement og tankegang kan opdage systemer i Fase 1/2: Eleven kan stille og besvare matematiske figurmønstre spørgsmål / Eleven har viden om kendetegn ved matematiske spørgsmål og svar Spejling Hjælpemidler kan tegne spejlbilleder med Fase 1-2: Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til hjælpemidler ved hjælp af tegning, beregning og undersøgelse/ Eleven har spejl og viden om konkrete materialer og redskaber geometriprogrammer kan finde symmetriakser, både lodret, vandret og på skrå tegner og optæller antallet af en figurs symmetriakser fortsætter påbegyndte figurmønstre fx perlerækker med forskellige farver og former ved at tegne eller trække figurer i geometriprogram spejler simple figurer i både lodrette og skrå akser spejler figurer, der kan være placeret både opad spejlingsaksen og med lidt afstand til spejlingsaksen spejler figurer først i én akse og så i en anden spejler ved at tælle afstand fra spejlingsaksen via tern anvender spejl og geometriprogrammer til spejling

7 Kapitel 6: De gamle arabere 1ére og 10ére Tal!!!* Fase 2: Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge/ Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet Algebra Fase 1: Eleven kan opdage systemer i figur- og / Eleven har viden om enkle figur- og Kommunikation Fase 1: Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik/ Eleven har viden om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, herunder med digitale værktøjer har viden om talsystemets udvikling kan opdele /sammensætte 2- cifrede tal i tiere og enere kan navngive og skrive flercifrede tal kan sammenligne og vurdere størrelsen af to 2-cifrede eller to 3-cifrede tal Rækkefølge kan sætte 2-cifrede (og 3-cifrede) tal i rækkefølge) kender tallet, der kommer lige før og efter et 2-cifret (og 3-cifret) tal kan opdage systemer i, der knytter sig til titalssystemet Tællemåder kan tælle mange smart ved at opdele i tiere og enere Plus kan regne plusstykker ved at sammentælle enere, tiere og hundreder for sig kan fortælle om forskelle på arabertal og romertal kan forklare, hvorfor vi i Danmark bruger arabertal skriver tre tiere og fem enere som 35 eller 35 som tre tiere og fem enere siger navnet på de fleste (tilfældige) 2-cifrede (og 3-cifrede) tal skriver de fleste 2-cifrede tal efter tilfældig diktat vælger tallet med det største ciffer på henholdsvis tierpladsen eller hundredepladsen som tallet med størst værdi forbinder større tal i rækkefølge fx 67, 68, 69, 70 skriver tilfældige tal fx 34, 56 og 23 i rækkefølge siger hvilket tal, der kommer lige før og lige efter et givent tal fx 99 fortsætter fx talrækker af typen 110, 120, 130 sætter fx ring om 10 ting af gangen når større antal skal bestemmes regner nemt i hovedet opgaver som og ved at lægge enere, tiere og eventuelt hundereder sammen for sig

8 Kapitel 7: Bageriet Længde Måling!!!* Fase 1: Eleven kan beskrive længde, tid og vægt/ Eleven har viden om længde, tid og vægt Fase 2: Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt/ Eleven har viden om standardiserede og ikkestandardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt Vægt kan anslå og måle vægt om analoge og digitale måleredskaber Hjælpemidler Fase 1-2: Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, Tid beregning og undersøgelse/ kan anslå og måle tid Eleven har viden om konkrete kan beskrive klokken hel og halv materialer og redskaber kan anslå og måle forskellige længder kan vælge rette længdeenhed (centimeter eller meter) kan vælge rette måleværktøj kan vælge rette vægtenhed (gram eller kilogram) gætter på længste og korteste mål gætter og undersøger mål fra virkeligheden fx længde af skolegården måler længder med centikubestang, lineal, meterhjul og målebånd vælger måleredskab efter situation (små/store mål lige/krumme længder) tegner linjestykker og knæklinjer i angiven længde gætter og undersøger vægt af ting fra virkeligheden fx ting i penalhuset måler vægt med analog og digitalvægt aflæser på forskellige vægtskalaer skaber ligevægt med lodder gætter fornuftigt på tiden for et bestemt antal sekunder og minutter måler/aflæser tid med/på et stopur aflæser /tegner visere svarende til klokken hel og halv på et analog ur og digitalt

9 Kapitel 8: Loppemarked Plus Minus Regnestrategier!!! Fase 1: Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal/eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal Hjælpemidler Fase 1-2: Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse/ Eleven har viden om konkrete materialer og redskaber Veksle Kommunikation Fase 1: Eleven kan deltage i kan løse (addition og mundtlig og visuel hjælpemidler kommunikation med og om matematik/ Eleven har viden om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, herunder med digitale værktøjer Fylde op / tage væk kan formulere regnehistorier svarende til givne regneudtryk med addition og subtraktion kan vælge regneart til situationen kan håndtere sammensatte additions- og subtraktionssituationer subtraktion) regnestykker med tierovergange med forskellige kan i ord/notater forklare for andre hvordan han/hun har regnet kan vurdere og anvende metode afhængig af situation siger fx til regnestykket = 20: jeg betaler med en halvtredser og køber lampen og får 20 kr. tilbage anvender ord som forskel, sum, i alt, beløb, veksle indsætter regnetegn så resultatet passer håndterer opgaver af typen fx du har, du vil købe, du får tilbage omsætter sedler og mønter til et samlet beløb kan vurdere penge i forhold givne indkøb anvender regneark der simulerer indkøbssituationer lægger fx enere og tiere sammen hver for sig. Hvis der er mere end 9 enere veksles til tiere. anvender hjælpemidler som fx taltavlen som regnemaskine med tiere (lodret) og enere (vandret), positionspladen til at veksle på, tallinjen til at tælle op/ned på, kvadratnet til at illustrere enere og tiere med fylder op, hvis tallene er tæt på hinanden og tager væk, hvis subtrahenden (det andet tal) er etcifret eller der ikke skal veksles herudover projekter hvor anvendelse er i fokus

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Matematik. Skolens del og slutmål i matematik kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Matematik. Skolens del og slutmål i matematik kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Matematik Skolens del og slutmål i matematik kan læses på skolen hjemmeside. FAGPLAN. SIDE: _1 AF: _1 FAG: matematik KLASSE: 1 klasse ÅR: 2012-13 : DELEMNER: AKTIV./ORGAN: Undervisningsmål

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

FFM og læringsmålstyret undervisning. Opstarten og det lovpligtige. EVA-rapport 2012 - fortsat 04-02-2015. Bent Lindhardt 1

FFM og læringsmålstyret undervisning. Opstarten og det lovpligtige. EVA-rapport 2012 - fortsat 04-02-2015. Bent Lindhardt 1 FFM og læringsmålstyret undervisning Helsingør 2015 Opstarten og det lovpligtige 1 2 EVA rapport 2012 Undersøgelse af læreres brug af Fælles Mål i dansk og mat 4. og 7. klasse: Lærerne er ikke målstyrede

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Matematik 1. - 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Matematik 1. - 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Matematik 1. - 9. klasse 1. klasse Denne undervisning begynder med at tælle, tælle rytmisk fulgt af klappe-, gå-, trampe- og hoppeøvelser. Fra rytmisk tælling er vejen

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere