Bilag til Kræftplan II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Kræftplan II"

Transkript

1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 C Lungekræft Overlæge Hans Pilegaard, Skejby Sygehus Hovedanbefalinger Alle operationer for lungecancer bør udføres af eller superviseres af en klassisk thoraxkirurg. Alle operationer bør udføres med deltagelse af en uddannelsessøgende thoraxkirurg. Alle afdelinger der deltager i udredning og behandling af lungecancerpatienter skal indberette data til DLCR, og der bør foretages løbende valideringer og audit af data. Yderligere bør der på de dataindsamlende afdelinger tilføres ressourcer, således at registreringsarbejdet kan foregå som en del af den daglige funktion. Centrale resektioner (trachea og carina) i forbindelse med lungecancerkirurgi bør centraliseres til 1 afdeling Der bør opstilles relevante krav til efteruddannelse af klassiske thoraxkirurger. Alle lungecancerpatienter bør have opstillet en rehabiliteringsplan ved udskrivelsen fra den kirurgiske afdeling, og de nødvendige ressourcer til dette bør findes.. Introduktion Det thoraxkirurgiske speciale behandler kræftsygdomme i de organer der er beliggende i brysthulen og i den omgivende brystvæg. De hyppigste er lungekræft, kræft i spiserøret og på overgangen til mavesækken, kræft i lungehinden; men der findes også andre tumorer, der dog er ret sjældne. Behandlingen af patienterne foregår ofte i et integreret samarbejde med andre kirurgiske specialer, således behandles kræft i spiserøret og i overgangen til mavesækken i et tæt samarbejde med gastrokirurger, idet operationerne foregår med fælles operationsteams. Der henvises til fremstillingen andetsteds. Tumorer i brystvæggen behandles ofte i samarbejde med både ortopæd- og plastikkirurger. Her skal kun omtales behandlingen af lungecancer. Lungecancer er den næsthyppigste kræftsygdom i Danmark med i alt ca tilfælde i Incidensen for kvinder og mænd er ved at være lige stor og det forventes at der i 2010 vil være flere kvinder der rammes af lungekræft end mænd. Lungecancer opdeles i 2 hovedgrupper: den småcellede (SCLC) der udgør ca. 15% og den ikkesmåcellede (NSCLC) der udgør ca. 85%. Behandlingen afhænger af hovedtypen.

2 Den småcellede cancer behandles som regel alene i onkologisk regi; men de patienter der har meget begrænset sygdom (< 10%) bør også vurderes med henblik på operation og efterfølgende kemoterapi samt strålebehandling. Den ikke-småcellede lungecancer skal hvis muligt behandles kirurgisk med helbredende sigte. I Danmark opereres 16 % af alle patienter med lungekræft men målet (standarden) er 25%. Femårs overlevelsen for patienter med lungekræft har i mange år været ca. 5 %, men efter en intensiveret indsats, primært med henblik på at stille diagnosen tidligere er 5 års overlevelsen steget og skønnes nu at være tæt på 10 %. Behandlingen i helbredende øjemed er primært kirurgisk, men omfatter for visse patienter også præoperativ onkologisk behandling med henblik på down staging. I det sidste år er der fremkommet forskningsresultater, der viser at adjuverende behandling kan forbedre 5 års overlevelsen signifikant efter operation for lungekræft. Der er i samme periode også kommet øget fokus på mulighederne for neoadjuverende (dvs. præoperativ kemoterapi) behandling til operable patienter. Allerede i 1992 dannedes Dansk Lunge Cancer Gruppe på initiativ af Dansk Thoraxkirurgisk Selskab og gruppen udgav i 1998 det første referenceprogram, der siden er revideret i Et nyt program er under redigering og suppleres med retningslinier for behandling af flere tilgrænsende sygdomme. I 2000 blev Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) etableret og har siden været næsten 100% dækkende for den kirurgiske aktivitet på området, således at det har været muligt løbende at overvåge aktiviteterne, behandlingsresultater og kvaliteten i behandlingen. Lungecancerkirurgien har fra starten været med til at danne grundlaget for erfaringerne med NIP projektet, og allerede i denne forbindelse e der sket forbedringer i behandlingen af lungekræft. De kirurgiske kvalitetsdata var de første fra sundhedsvæsenet som blev offentlig tilgængelige i efteråret Organisation Patientforløb Forebyggelse Der er stor evidens for at tobaksrygning er årsag til lungecancer i næsten 90 % af alle tilfælde. Derfor er de vigtigste indsatsområder for at forebygge sygdommen og nedsætte incidensen at forhindre påbegyndelse af tobaksrygning og effektivt hjælpe til rygeophør. Et væsentligt problem i denne sammenhæng er, at efter langvarigt tobaksforbrug er risikoen for at udvikle lungecancer øget i mange år efter rygeophør, i nogle tilfælde helt op til 25 år efter rygestop. I overensstemmelse hermed er andelen af tidligere rygere blandt patienter med lungecancer i Danmark ca. 30 % (iht. DLCR) og må forventes at stige i de kommende år, samstemmende med erfaringerne fra USA, hvor andelen af tidligere rygere blandt nye lungecancertilfælde er ca. 50 %. Der er foretaget forskellige initiativer for at påvirke rygere til rygeophør; men disse er tilsyneladende ikke tilstrækkelige og indsatsen blandt skolebørn er kun sporadisk.

3 Tidlig diagnostik I dag har kun % af de patienter, der kommer til behandling for lungecancer, sygdom i de tidligste stadier (stadium I). Da mulighederne for helbredelse er væsentlig bedre, når sygdommen opdages tidligt (ca. 70 %) formodes det at en øget indsats med tidlig diagnostik vil kunne reducere dødeligheden af sygdommen. Tidlig diagnostik kan dels ske i form af bedre case finding, dvs hurtigere henvisning af patienter med symptomer på lungecancer, og dels i form af screening af symptomfrie personer med forhøjet risiko for at udvikle sygdommen. Sidstnævnte blev forsøgt i 1970 erne i USA og Europa, men med skuffende resultater, formentlig begrundet i at den anvendte teknologi ikke var følsom nok til at detektere sygdommen tidligt. Aktuelt gennemføres der nu både i USA og Europa forsøg med screening for lungecancer med moderne lavdosis CT skanning af lungerne. I Danmark har Indenrigs- og sundhedsministeriet i juni 2004 bevilliget midler til et 5-årigt forsøg med screening for lungekræft af rygere og tidligere rygere. Projektet gennemføres i samarbejde med forskere i Holland-Belgien, der har iværksat et lignende forsøg. Der er yderligere i Danmark planer om oprettelse af biobanker, hvilket giver mulighed for at initiere molekylær-biologiske projekter i relation til de patienter, som opereres for lungekræft, samt de som deltager i screeningsprojektet. Disse projekter vil foregå i samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere. Udredning og stadieinddeling Primærsektoren er hyppigst første led i visitationskæden, dog opdages ca. 5% tilfældigt i forbindelse med undersøgelser for andre sygdomme. Det er den alment praktiserende læge s opgave at foranledige det primære røntgen af thorax hos risikopatienter med ændrede eller nytilkomne symptomer fra luftvejene. I Dansk Lunge Cancer Gruppes referenceprogram er de kliniske situationer, som altid skal medføre henvisning til røntgenundersøgelse, nøje beskrevet. Findes der begrundet mistanke om lungecancer på enten røntgen undersøgelse eller ved de kliniske fund visiteres patienten til en lungemedicinsk afdeling mhp videre udredning. Der foreligger nu komprimerede udredningsforløb i de fleste amter mhp at nedsætte udredningstiden, der ikke bør overskride 4 uger. Udredningstiden er dog stadig generelt for lang. Data fra det Nationale Indikatorprojekt viser at kun ca. 60% udredes indenfor 4 uger - standarden er defineret til 90%. Scannings- og endoskopikapaciteten er formentlig de fleste steder den vigtigste årsag til, at standarden ikke kan opfyldes. Udredningen varetages hovedsagelig af speciallæger inden for lungemedicin. Med udviklingen af den kirurgiske teknik og de onkologiske behandlingsmuligheder er det af afgørende betydning, at patienterne stadieinddeles så korrekt som muligt med henblik på at tilbyde et optimalt behandlingsforløb. Den endelige beslutning herom finder sted på de tværfaglige lungekonferencer ( på de 5 centre, hvor der er tilknyttet en thoraxkirurgisk afdeling). I denne konference deltager alle de involverede specialer i gennemgangen af de udredte patienter med henblik på en multidisciplinær vurdering af den enkelte patients mulige/optimale behandlingstilbud. Der findes flere strategier for udredning og stadieinddeling af lungecancer. Det er usikkert hvilken strategi, der resulterer i den mest korrekte kliniske stadievurdering. Forskellene vedrører især den mest optimale anvendelse af invasive procedurer med henblik på at afklare omfanget af sygdomsudbredningen i mediastinum. Følgende undersøgelser indgår som standard i udredningen af patienten: Rtg. af thorax, CT skanning evt. suppleret med UL skanning, bronkoskopi, mediastinoskopi, perkutant nålebiopsi vejledt af

4 gennemlysning eller CT skanning samt transbronkial nålebiopsi. Andre metoder evalueres aktuelt med henblik på om de skal indgå som mere standardiserede undersøgelser: PET skanning, EUL (endoskopisk ultralyd), EBUS (endobronkial ultralyd), EBUS vejledt nålebiopsi, LIFE (Laser Induced Fluorescens Endoscopy). Undertiden må man anvende thorakoskop eller operativ biopsitagning for at opnå en definitiv diagnose og stadieinddeling. Vigtigt er også en vurdering af patientens lungefunktion med henblik på om patienten tåler et kirurgisk indgreb, hvis dette er en option i behandling af patientens lungecancer. Behandling Præoperative fase: Neoadjuverende kemoterapi dvs præoperativ) er fortsat eksperimentiel til lungecancerpatienter med stadium I og II sygdom. Patienter med stadium IIIB-N2 sygdom indgår i en skandinavisk protokol, hvor standardbehandlingen er kemoterapi og strålebehandling og hvor den eksperimentielle arm tester effekten af operation efter kemoterapien. Næsten 100 danske patienter i stadium IB-IIIA (eksklusiv N2-sygdom) er indgået i en klinisk undersøgelse med operation og strålebehandling (til de ikke.radikalt opererede) som standardbehandling, sammenlignet med samme regime suppleret med præoperativ kemoterapi. Undersøgelsen måtte på grund af tilgang af for få patienter indstilles før tid; men det foreløbige resultat viser, at de patienter, som fik præoperativ kemoterapi i højere grad kunne radikal opereres (og således ikke skulle have postoperativ strålebehandling), ligesom overlevelsen synes at være forbedret i denne gruppe. På ASCO mødet i maj dette år var denne behandlingsstrategi et centralt emne. Operative fase: I gennem flere år har specialeplanlægningen fra Sundhedsstyrelsen foreskrevet at den kirurgiske behandling alene burde foregå på de thoraxkirurgiske specialafdelinger. Denne anbefaling er nu effektueret, idet de kirurgiske afdelinger både på Viborg og Vejle Sygehuse har indstillet den thoraxkirurgiske aktivitet i løbet af Retningslinier for de kirurgiske procedurer er defineret og vedtaget af Dansk Lunge Cancer Gruppes kirurgigruppe (DKLCG). Postoperative fase: Som anført ovenfor skal patienter, som ikke er makro- og mikroskopisk radikalt opererede, tilbydes postoperativ strålebehandling med kurativt sigte. Patienter, som er radikalt opererede, skal derimod ikke tilbydes strålebehandling, idet undersøgelser har vist at dette medfører en ringere sandsynlighed for overlevelse. En række store kliniske undersøgelser hver omfattende mere end 1500 patienter- har på det seneste offentliggjort resultaterne af postoperativ kemoterapi til patienter med stadium I-III-sygdom. Denne strategi har vist signifikant bedre 5 års overlevelse om end den er af relativ beskeden størrelse dvs ca. 5 %. Ved ASCO mødet i 2004 blev resultaterne af to randomiserede undersøgelser med postoperativ kemoterapi til patienter med stadium IB-IIB fremlagt. De viste begge med samstemmende resultater en højsignifikant forbedring af 5-års overlevelsen fra ca. 50 % til næsten 70 % - dvs en reduktion af mortaliteten på ca. 30 %. DLCG/DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe) ansøgte derfor i september 2004 Kræftstyregruppen om tilladelse til at tilbyde danske patienter denne behandling. Ansøgningen blev efter høring i lægemiddelstyrelsen på ny vurderet på Kræftstyre-

5 gruppens møde i december 2004, hvor behandlingen blev anbefalet indført. Efterfølgende har de onkologiske centerafdelinger besluttet at iværksætte dette behandlingstilbud i juni 2005, med henblik på at forbedre den samlede prognose for lungecancerpatienter. Opfølgning / Efterkontrol Alle patienter ses til postoperativ kontrol 4-12 uger efter operationen. Patienter der er i samtidig onkologisk behandling følges i disse afdelinger. Multidisciplinære teams Det multidisciplinære samarbejde omkring behandlingen af patienter med lungecancer er betinget af at følgende specialer er til rådighed i dagligdagen og med døgnberedskab for de kliniske afdelinger: Thoraxkirurgi Lungemedicin Billeddiagnostik evt. Øre-næse-halssygdomme mhp mediastinoskopi evt Kirurgisk gastroenterologi mhp endoskopisk ultralyd Patologisk anatomi Onkologi Thoraxanæstesiologi Fysioterapi samt adgang til kardiologi. Kliniske retningslinier Sygdomsudredning og stadieinddeling DLCG s referenceprogram bør følges iht det flowdiagram der findes i dette. Alle patienter skal ved afslutning af udredningsforløbet og inden evt. behandling institueres klinisk TNM-klassificeres. Kirurgisk behandling ved operation Alle patienter behandles iht DLCG s referenceprogram. Den overordnede målsætning er at mindst 25 % af alle patienter kan tilbydes operation med helbredende sigte. Lobektomi er standardindgrebet, hvis muligt, og målet er at > 60% lobektomeres, <25% pneumektomeres samt at der hos mindre end 10% ikke kan gennemføres radikal kirurgi, dvs at der alene foretages en eksplorativt thorakotomi. Alle incisioner anlægges om muligt som muskelbesparende. Onkologisk behandling i relation til operation For relevante patienter foregår dette efter de retningslinier der fremgår af DLCG s referenceprogram, som internt opdateres når nye prognoseforbedrende behandlinger foreligger.

6 Behandling i postoperative fase Behandlingen sker efter DLCG s referenceprogram i tæt samarbejde med anæstesiologer med speciel erfaring inden for det thoraxkirurgiske område. Behandling under opfølgning / efterkontrol DLCG s referenceprogram følges. Efteruddannelse Beskrivelse af kompetencekrav til speciallæger med behandlingsansvar Thoraxkirurgi er efter den nye uddannelsesreform blevet et grundspeciale med to interesseområder: hjertekirurgi og den klassiske kirurgi. Når speciallægekompetencen er opnået kan man vælge at subspecialisere sig inden for et af de to interesseområder. Målene til at opnå disse kompetencer findes på Denne subspecialisering starter allerede i det 5. år i hoveduddannelsesforløbet. Beskrivelse af efteruddannelse for speciallæger med behandlingsansvar Der er ikke i Danmark etableret en formaliseret efteruddannelse af thoraxkirurger. Ved deltagelse i inden - og udenlandske kongresser og møder er der mulighed for efteruddannelse ved deltagelse på de postgraduate kurser Monitorering En landsdækkende klinisk database (DLCR) blev oprettet år 2000 og har indtil videre dækket det kirurgiske område næsten komplet. Fra 2005 påregnes det, at alle lungemedicinske udredningsforløb samt onkologiske behandlingsforløb også indrapporteres. Registerets resultater er offentlig tilgængeligt via internettet på adressen: Formålet med registeret er at optimere patientforløbet, således man opnår en ensartet og optimal kvalitet i diagnostik, udredning og behandling, og at man alle steder opfylder de kvalitetsparametre der er defineret af såvel DLCG som af Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Samarbejdet med NIP har vist, at der er betydelige og generelle problemer i lungecancerbehandlingen. Det er således kun muligt at gennemføre udredningen for ca. 60 % af patienterne indenfor 4 uger og kun 30 % bliver opereret indenfor 6 uger normen for begge områder burde opfyldes for 90 % af patienterne. En andet og mere betydende problem er at kun 16 % af alle patienter kan tilbydes resektion mod standarden 25 % - samtidig er det særdeles problematisk at resektionsraten varierer mellem 12 og 25 % mellem de opererende centre. Den postoperative mortalitet skal være < 5 %. Da den på landsplan i 2003 var 6 % blev samtlige dødsfald analyseret af kirurgigruppen. Resultatet viste bl.a. at faktorer som stort alkoholforbrug ringe ernæringstilstand medførte en øget risiko. Disse forhold er derfor efterfølgende indgået med større vægt i vurderingen af patienternes operatbilitet. Årsrapporten udgives i juni det efterfølgende år og indeholder bl.a. en beskrivelse af de ca. 60 indrapporterende afdelingers aktivitet og resultater. Fra år 2003 er rapporten blevet en fælles årsrapport, der både indeholder DLCG s Styregruppes årsberetning og DLCR s årsrapport og den findes ligeledes på ovennævnte webadresse.

7 Aktivitet på det organisatoriske : DLCG er sæde for de organisatoriske tiltag, og har inden for hvert fagområde af det samlede behandlingsforløb arbejdsgrupper, som har ansvaret for, at de faglige og organisatoriske rekommendationer løbende justeres og opdateres. Klinisk kvalitet Datakilder Hver afdeling der varetager elementer i patientforløbet er tilknyttet DLCR og indrapporterer til dette. Der arbejdes på en valideringsproces. Herudover modtages data fra landspatient-, patologi-, cancer- og CPR-registeret. Indikatorer og kirurgiske standarder Område Indikator standard Overlevelse Andel af alle opererede patienter, Der er i live efter 1, 2 og 5 år Andel af alle resecerede patienter, Der er i live efter 1, 2 og 5 år Andel af alle patienter, der er i live 30 dage efter Kirurgi Eksplorativ kirurgi Resektion Lobektomi Pneumektomi Andel af alle resecerede stadium pia, Andel af alle resecerede stadium pib, Andel af alle resecerede stadium piia, Andel af alle resecerede stadium piib, Andel af alle resecerede stadium piiia, Andel af alle resecerede stadium piiib, Andel af alle resecerede stadium piv, 1 år:> 70% 2 år:> 50% 5 år:> 40% 1 år:> 77% 2 år:> 55% 5 år:> 40% > 95% > 94% > 98% > 97% > 93% 1 år:> 90% 2 år:> 80% 5 år:> 70% 1 år:> 80% 2 år:> 65% 5 år:> 55% 1 år:> 80% 2 år:> 70% 5 år:> 45% 1 år:> 70% 2 år:> 50% 5 år:> 35% 1 år:> 55% 2 år:> 30% 5 år:> 20% 1 år:> 40% 2 år:> 15% 5 år:> 5% 1 år:> 30% 2 år:> 10% 5 år:> 3% Område Indikator Standard Resektionsrate Andel af alle lungecancerpatienter > 25% Med NSCLC, der reseceres

8 Ventetid Indlæggelsestid Operationstyper Komplikationer Andel af patienter, der opereres inden for > 95% 14 dage efter henvisning Andel af patienter, hvis totale > 70% Indlæggelsestid er < 10 dage Andel af patienter, hvis totale > 50% Indlæggelsestid er < 10 dage Andel af Eksplorative indgreb < 10% Resektioner < 10% Lobektomier > 60% Pneumektomier < 25% Makroradikale resektioner > 95% Mikroradikale resektioner > 90% Andel af opererede patienter med < 5% luftlækage > 7 dage Andel af opererede, der reopereres pga < 3% Blødning Andel af opererede, der reopereres pga < 1% Sårinfektion Bronkopleural fistel < 5% Forskning Alle afdelinger der varetager den kirurgiske behandling af lungecancer har en forpligtigelse til at deltage i forskning og udvikling indenfor dette fagområdet. Dette gøres ved at ansætte speciallæger med sådanne kvalifikationer og samtidig sikre at der også tilføres økonomiske ressourcer, således denne aktivitet bliver mulig i den kliniske dagligdag. Aktuelt foregår der forskning bl. a. omkring brug af endobronkial-ultralydundersøgelse, endoskopisk ultralyd, PET-skanningens muligheder i relation til mediastinum og neospectskintigrafiens muligheder ved vurdering af mindre solitære infiltrater. En vurdering af minimal invasive metoders betydning for behandlingsresultaterne er ligeledes planlagt. Afslutning Perspektivering og anbefalinger til Kræftplan II Organisatorisk perspektivering En udredende afdeling bør sikres tilstrækkelig kapacitet og adgang til de nødvendige udredningsfaciliteter, således at standarden for udredningstiden kan overholdes. Videokonferencer bør indføres således at udredende afdeling selv konfronterer patienterne med de behandlende afdelinger på en fælles multidisciplinær konference. Klinisk perspektivering Centrale resektioner (carina og trachea) bør centraliseres. Behandlingen af mesotheliom er netop vedtaget centraliseret på Rigshospitalets thoraxkirurgiske og onkologiske afdeling. Der bør afsættes ressourcer således alle patienter får en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan Operation for lungecancer bør udføres eller superviseres af en klassisk thoraxkirurg

9 Alle operative forløb bør planlægges som accelererede forløb Der tilføres ressourcer således at målet for ventetid på under 2 uger opfyldes for 95% af patienterne Efteruddannelse Der opstilles specifikke krav til efteruddannelse og der afsættes ressourcer således at alle kan deltage i mindst ét postgraduat kursus årligt. Der skal tages initiativer til at der løbende sker en opgradering af kirurgernes indsigt i udviklingen indenfor de tilgrænsende specialer, idet anvendelsen af ny viden ofte er baseret på henvisning fra de kirurgiske specialer. Det er således vigtigt, at der iværksættes en national efteruddannelse på lungekræftområdet af alle dltagere i de multidisciplinære lungekræftteams. Forskning Da forskningen er grundlag for udviklingen er det væsentligt, at der i afdelingsbudgetterne afsættes ressourcer til etablering af tværfaglige forskerteams, ph.d.studier etc, således at denne funktion bliver en integreret funktion i afdelingen på lige fod med produktion og uddannelse. Implementering af ny viden og teknik Indenfor området sker der en hurtig udvikling af nyt apparatur og metoder. Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes en strategiplan med henblik på at kunne implementere ny viden og metoder, således at udrednings- og behandlingsforløb hurtigt kan tilpasses for at opnå bedre resultater indenfor området. Monitorering perspektivering Der afsættes den nødvendige læge-, sygeplejerske- og sekretærtid til at indberette/inddatere data til DLCR. Referencer 1. Referenceprogram 2001: Lungecancer; Undersøgelse og behandling. 2. Årsrapport Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register. 3. National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen. Sundhedsstyrelsen 2000 og 4. Det Nationale Indikator Projekt.

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Torsdag d. 30. Januar 2014, Odense Erik Jakobsen, Behandlingsresultater lungecancer DK 2003-2012

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Torben Riis Rasmussen overlæge, klinisk lektor, ph.d. Lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital 1 Eks. på Gammeldags Diagnostisk Pakke LEUKÆMI, DIAGNOSE Bestil:

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9 Indberetning i DLCR Besøgsrunde 2008/9 Dagens emner Baggrund for og formål med mødet i dag Resultater DLCR Indberetning i DLCR Problemer, spørgsmål og ønsker! Det Nationale indikator projekt MIS Kræft

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II 1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 D Tarmkræft Overlæge Steffen Bülow, Hvidovre Hospital Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling af kolorektal cancer (KRC) bør samles i 10-15 kolorektale enheder med

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Resume for kommenteret årsrapport for RKKP- Dansk Lungecancer Register

Resume for kommenteret årsrapport for RKKP- Dansk Lungecancer Register Afdeling: Medicinsk Center Udarbejdet af: Hanne Lyager, Anne Marie Thisgaard og Zofia Grzywacz Dato: 12. juni 2013 Resume for kommenteret årsrapport for RKKP- Dansk Lungecancer Register Indledning Den

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 214. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2016 Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Kommentarer fra Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe... 2. Forord... 4. Baggrund... 5. Aktuelle rapport... 5. Metode... 6. Definitioner...

Kommentarer fra Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe... 2. Forord... 4. Baggrund... 5. Aktuelle rapport... 5. Metode... 6. Definitioner... Indholdsfortegnelse Kommentarer fra Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe... 2 Forord... 4 Baggrund... 5 Aktuelle rapport... 5 Metode.... 6 Definitioner... 7 Overordnede resultater... 8 Patient materialet:...

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Den første kræftplan hvad er læren heraf? Cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Dansk kræftbehandling helt i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark? www.regionmidtjylland.dk Baggrund

Læs mere

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen Erfaringer med opfølgning af fynske patienter efter kurativt intenderet behandling af første tilfælde af lungecancer fundet ved udredning i perioden 2007 2013 (opgjort november 2014) Rapport udarbejdet

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

DAGSORDEN. DLCG Bestyrelsesmøde 25. Nov. 2014, kl. 14.00-18.00. Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

DAGSORDEN. DLCG Bestyrelsesmøde 25. Nov. 2014, kl. 14.00-18.00. Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K DAGSORDEN DLCG Bestyrelsesmøde 25. Nov. 2014, kl. 14.00-18.00 Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K Fremmødte: Niels-Christian Hansen (NCH), lungemedicinsk afd. J, OUH Karin Holmskov (KH), onkologisk

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Marts 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2015. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Mammaradiologi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 258 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 258 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 258 Offentligt NOTAT OVARIECANCER OG SPECIALEPLANLÆGNING Dette notat beskriver kort s vejledninger, rådgivning og henvendelser til amter og senere regioner vedrørende

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Fra strategi til virkelighed

Fra strategi til virkelighed Fra strategi til virkelighed Det Nationale Indikatorprojekt FORMÅL at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på et dokumenteret grundlag at skabe et kvalificeret dialoggrundlag for faglig, politisk og ledelsesmæssig

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning.

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning. Kirurgi CPR: Fornavn: Mellemnavn: Efternavn: 1. Henvisning: Angiv dag/md/år 2. 3. 4. 5. 6. 7. Udredende afdeling: Indlæggelse: Neo-adjuverende behandling: Diagnostiske indgreb: Øget ventetid: Terapeutiske

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab 1 Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Stadieinddeling af lungecancer med fokus på endoskopisk ultralyd. Dato: Juli 2014 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Paul Frost Clementsen, Torben Riis Rasmussen.

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA. 19. juni 2009 j.nr. 7-203-07-1/1/MSB

NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA. 19. juni 2009 j.nr. 7-203-07-1/1/MSB NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA j.nr. 7-203-07-1/1/MSB Gennem de seneste måneder har der været megen omtale i de danske medier af kræftbehandling i udlandet, herunder især i Kina. Omtalen har særligt

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Referenceprogram 2001 LUNGECANCER. Undersøgelse og behandling FORORD

Referenceprogram 2001 LUNGECANCER. Undersøgelse og behandling FORORD Referenceprogram 2001 LUNGECANCER Undersøgelse og behandling FORORD DANSK LUNGE CANCER GRUPPE 2001 1 Referenceprogram 2001 LUNGECANCER Undersøgelse og behandling Udarbejdet af Dansk Lunge Cancer Gruppes

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

DANSK LUNGE CANCER REGISTER

DANSK LUNGE CANCER REGISTER DANSK LUNGE CANCER REGISTER Nyhedsbrev APRIL 2002 I DETTE NUMMER: Dansk Lunge Cancer Gruppe afholder Årsmøde 6. Juni i København Årsmøde 1 Årsrapport 2001 1 DLCR II implementeret 2 Nyt i DLCR II 2 Dansk

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes.

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes. Spørgsmål: Alle spørgsmål skal besvares Ad 1.: Dato for modtagelse af ekstern henvisning. Vedrørende udredende afdeling, skal her vælges /anføres den afdeling, der oprindeligt har varetaget patientens

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR LUNGEKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR LUNGEKRÆFT PAKKEFORLØB FOR LUNGEKRÆFT 2011 Pakkeforløb for lungekræft Sundhedsstyrelsen. Rapporten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 2 KOMMENTARER FRA DANSK LUNGE CANCER GRUPPES STYREGRUPPE Baggrund Aktuelle rapport Metode...

Indholdsfortegnelse Forord... 2 KOMMENTARER FRA DANSK LUNGE CANCER GRUPPES STYREGRUPPE Baggrund Aktuelle rapport Metode... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 KOMMENTARER FRA DANSK LUNGE CANCER GRUPPES STYREGRUPPE... 3 Baggrund... 5 Aktuelle rapport... 5 Metode.... 6 Definitioner.... 7 Overordnede resultater...

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding Forløbsbeskrivelse Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding 1. Rammer 1.1. Aktører Endokrinologisk ambulatorium, Vejle (ovl Cramer Christensen),

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Stadieinddeling af lungekræft

Stadieinddeling af lungekræft Stadieinddeling af lungekræft En nøje beskrivelse af tumors udbredelse er nødvendig for at afgøre kurabilitet og herunder operabiliteten. Stadieinddeling anvendes også ved bedømmelsen af prognosen, og

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere